Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Help from above estonian

262 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Help from above estonian

 1. 1. AbiÜlevaltKoostanud Watson GoodmanTasuta – mitte müügiksJUMALA ARMASTUS 1Ent Jumal osutab oma armastustmeie vastu sellega, et Kristus onsurnud meie eest, kui me alles pa-tused olime. –Roomlastele 5:8Aga enne paasapühi, kui Jeesusteadis tunni olevat tulnud, et ta siitmaailmast läheb Isa juure, armastasta neid otsani, nõnda nagu ta oli ar-mastanud omi, kes olid maailmas.–Johannese 13:1„Suuremat armastust ei ole kellel-gi kui see, et ta jätab oma elu omasõprade eest!“ –Johannese 15:13Ja Jeesuselt Kristuselt, kes on us-tav tunnistaja, esmasündinu surnuteseast ja maailma kuningate valitse-ja. Temale, kes meid on armastanudja meid on vabastanud meie pattu-dest oma verega. –Ilmutuse 1:5„Sest nõnda on Jumal maailma ar-mastanud, et ta oma ainusündinudPoja on annud, et ükski, kes temasseusub, ei saaks hukka, vaid et temaloleks igavene elu!“ –Johannese 3:16Jehoova ilmutas ennast temalekaugelt: „Ma olen sind armastanudigavese armastusega, seepärast jääbmu osadus sinuga!“ –Jeremija 31:3Selles on armastus – ei mitte sel-les, et meie oleme armastanud Ju-malat, vaid selles, et tema meid onarmastanud ja on läkitanud omaPoja lepituseks meie pattude eest.–1. Johannese 4:102 JEESUSE KRISTUSE JUMALIKKUSJa vastuvaieldamatu suur on juma-lakartuse saladus: Jumal on avali-kuks saanud lihas, õigeks mõistetudVaimus, ilmunud inglitele, kuuluta-tud paganate seas, ustud maailmas,üles võetud ausse!–1. Timoteosele 3:16Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Ju-mala juures, ja Sõna oli Jumal. JaSõna sai lihaks ja elas meie keskel,...täis armu ja tõde.–Johannese 1:1 ja 14Aga see kõik on sündinud, et lä-heks täide, mis Issand on rääkinudprohveti kaudu, kes ütleb: „Ennäe,neitsi saab käima peale ning toobpoja ilmale, ja temale peab panda-ma nimeks Immaanuel“, see onmeie keeli: Jumal meiega.–Matteuse 1:22, 23„Mina ja Isa oleme üks!“–Johannese 10:30Filippus ütleb temale: „Issand, näi-ta meile Isa, siis me jääme rahule!“Jeesus ütleb temale: ,,Niikaua aegaolen ma teie juures ja sa ei ole mindtunnud, Filippus? Kes mind onnäinud, see on näinud Isa. Kuidassa ütled: Näita meile Isa!? Kas sa eiusu, et mina olen Isas ja Isa onminus? Neid sõnu, mida ma räägin,ei räägi ma iseenesest, vaid Isa, kesasub minus, teeb oma tegusid.“–Johannese 14:8-10JEESUS, JUMALA POEG 3Kes tunnistab, et Jeesus on Ju-mala Poeg, sellesse jääb Jumal ningtema Jumalasse. –1. Johannese 4:15Ingel vastas ning ütles temale:„Püha Vaim tuleb su peale ja Kõi-gekõrgema vägi varjab sind; selle-pärast peab ka Püha, kes sinustsünnib, nimetatama JumalaPojaks.“ –Luuka 1:35Sest meile sünnib laps, meile an-takse poeg, kelle õlgadel on valit-sus ja kellele pannakse nimeks:Imeline Nõuandja, Vägev Jumal,Igavene Isa, Rahuvürst! –Jesaja 9:5Kui ta alles rääkis, vaata, siisvarjas neid hele pilv. Ja vaata,hääl pilvest ütles: „See on muarmas Poeg, kellest mul on heameel; teda kuulake!“–Matteuse 17:5Jeesus sai kuulda, et nad olid tavälja tõuganud; ja kui ta tema lei-dis, ütles ta: „Kas sa usud InimesePojasse?“ Tema vastas ja ütles:„Issand, kes see on, et võiksinuskuda temasse?“ Jeesus ütles te-male: „Sa oled ju teda [JumalaPoega] näinud ja see on tema, kessinuga räägib!“ –Johannese 9:35-37Sest temas [Kristuses Jeesuses]elab kõik Jumala olemise täiusihulikult. –Koloslastele 2:9„ABI ÜLEVALT“ koosneb mitmetest teemade kaupa omavahelseotud olevatest kirjakohtadest. Usun, et Piibel ise on parim pü-hakirja kommentaar.Jumala So-na tuleb „ülevalt“ ja on to-epoolest suureks abiks süda-metele, mis janunevad o-igsuse järele. Kui inimene parandab mee-lt, jätab patu, kutsub Issanda Jeesuse Kristuse oma südamessening usub kogu südamest Issandasse Jeesusesse Kristusesse kuiPäästjasse, ilmutab Issand end talle ning annab oma ro-o-mu ja ra-hu ta südamesse.Ma soovitan teil tungivalt, just NÜÜD anda end üle talle kui omaPäästjale ja Issandale, kui te seda veel teinud pole.–Watson Goodman (1920-2002)_____________________Scriptures from Piibel - Vana Ja Uus Testament © British & Foreign Bible Society.ABI ÜLEVALT
 2. 2. 4 JEESUS RÄÄGIB MEILE, KES TA ONJa ta ütles neile: „Teie olete alt,mina olen ülalt; teie olete sellestmaailmast, mina ei ole sellest maa-ilmast.“ Jeesus ütles neile: „Tõesti,tõesti ma ütlen teile, et enne kuiAabraham sündis, olin mina!“–Johannese 8:23, 58Naine ütles temale: „Ma tean, etMessias tuleb, keda nimetatakseKristuseks; kui see tuleb, siis takuulutab meile kõik!“ Jeesus ütlebtalle: „Mina, kes sinuga räägin,olen see!“ –Johannese 4:25, 26„Niikaua kui ma olen maailmas,olen ma maailma valgus!“–Johannese 9:5Sellepärast ütles Jeesus taas:„Tõesti, tõesti ma ütlen teile, etmina olen lammaste uks!“–Johannese 10:7Jeesus ütles temale: „Mina olenülestõusmine ja elu; kes minusseusub, see elab, ehk ta küll sureb!“–Johannese 11:25„Te hüüate mind Õpetajaks jaIssandaks ja ütlete õigesti, sestmina olen see.“ –Johannese 13:13Jeesus ütleb temale: „Mina olentee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isajuure muidu kui minu kaudu!“–Johannese 14:6MO–NED JEESUSE TEHTUD IMETÄHED 5Aga kui ta lakkas kõnelemast, ütlesta Siimonale: „Sõua sügavale kohaleja heitke oma võrgud välja loomusekatseks!“ Siimon vastas ning ütles te-male: “Õpetaja, me oleme kogu öörühelnud ega ole ühtki saanud, agasinu sõna peale ma heidan võrgudvälja!” Ja kui nad seda tegid, saidnad suure hulga kalu; ja nende võr-gud rebenesid. –Luuka 5:4-6Ja vaata, kaks pimedat istus teeääres, ja kui nad kuulsid, et Jeesusläheb mööda, kisendasid nad: „Is-sand, Taaveti Poeg, halasta meie pe-ale!“ Siis Jeesus... ütles: „Mida tetahate, et ma teile teeksin?“ Nad üt-lesid temale: „Issand, et meie sil-mad läheksid lahti!“ Siis Jeesuselhakkas hale meel ja ta puudutasnende silmi. Ja kohe nad nägid jälleja järgisid teda.–Matteuse 20:30, 32-34Ja ta käskis rahvahulgad istudamurule, võttis need viis leiba jakaks kala, vaatas üles taeva pooleja õnnistas ning murdis ja andisleivad jüngrite kätte, aga jüngridandsid rahvale. Ja nad kõik sõid janende kõhud said täis. Ja nad kor-jasid kokku ülejäänud palukesikaksteistkümmend korvitäit. Entneid, kes olid söönud, oli ligi viistuhat meest peale naiste ja laste.–Matteuse 14:19-21Et Jeesuse nimes nõtkuksid kõikpõlved, niihästi taevaliste kui maa-pealsete kui ka maa-aluste omad,ja iga keel tunnistaks, et JeesusKristus on Issand, Jumala Isaauks. –Filiplastele 2:10, 11Jumal on ustav, kelle läbi te oletekutsutud tema Poja Jeesuse Kris-tuse, meie Issanda osadusse.–1. Korintlastele 1:9...Jumal . . .siis on ta neil viim-seil päevil meile rääkinud Pojakaudu, kelle ta on pannud kõigiasjade pärijaks, kelle läbi ta onteinud maailmaajastud.–Heebrealastele 1:1a, 26 JEESUS KRISTUS ON LOOJA JA ISSANDSest tema läbi on loodud kõik, mison taevastes ja mis on maa peal, misnähtav ja nähtamatu, olgu aujärjed,ülemused, valitsused, võimud; kõikon loodud tema läbi ja temasse.–Koloslastele 1:16Kõik on tekkinud tema läbi, ja il-ma temata ei ole tekkinud midagi,mis on tekkinud. –Johannese 1:3„Kindlasti teadku nüüd kogu Iis-raeli kodakond, et Jumal on teinudtema Issandaks ning Kristuseks, sel-le Jeesuse, kelle te risti lõite!“–Apostlite Teod 2:36Sest Kristus suri selleks ja sai jälleelavaks, et ta oleks nii surnute kuika elavate Issand. –Roomlastele 14:9Aga sina, miks sa mõistad kohut o-ma venna üle? Või sina teine, mikssa paned oma venda halvaks? Meidkõiki ju seatakse Jumala kohtujärjeette. –Roomlastele 14:10Ma tunnistan kindlasti Jumala jaKristuse Jeesuse ees, kes mõistab ko-hut elavate ja surnute üle, niihästi te-ma tulemist kui ka tema riiki.–2. Timoteosele 4:1„Aga kui Inimese Poeg tuleb omaauhiilguses ja kõik inglid temaga, siista istub oma aujärjele; ja siis kogu-takse tema ette kõik rahvad, ja taeraldab nad üksteisest, nagu karjaneeraldab lambad sikkudest.“–Matteuse 25:31, 32„Sest Isa ei mõista kohut kellegiüle, vaid kõik kohtu on ta annudPoja kätte.“ –Johannese 5:22Sel päeval, kui Jumal kohut mõis-tab inimeste salajaste asjade üleKristuse Jeesuse läbi minu evangeel-iumi järele. –Roomlastele 2:16„Ja tema on meid käskinud rah-vale kuulutada ja tunnistada, ettema on Jumala poolt seatud elavateja surnute kohtumõistja.“–Apostlite Teod 10:42Me tunneme ju seda, kes ütleb:„Minu käes on kättemaks, minatasun kätte!“ ja taas: „Issand mõis-tab kohut oma rahvale!“–Heebrealastele 10:30JEESUS KRISTUS ON KO–IKIDE KOHTUMO–ISTJA 7„Mina olen uks. Kui keegi minukaudu sisse läheb, siis ta saab õnd-saks ja käib sisse ja välja ja leiabkarjamaad.“ –Johannese 10:9Jeesus ütleb temale: „Mina olentee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isajuure muidu kui minu kaudu!“–Johannese 14:6„Sellepärast ma ütlesin teile, et tesurete oma pattudesse; sest kui te eiusu, et mina see olen, siis te sureteoma pattudesse!“ –Johannese 8:24Sest kõik on pattu teinud ja onJumala aust ilma ning mõistetakseõigeks täiesti muidu, tema armust,lunastuse läbi, mis on Kristuses Jee-suses. –Roomlastele 3:23, 24Ja kui ta oli saanud täielikuks, saitema igavese õndsuse alustajakskõigile, kes on temale sõnakuule-likud. –Heebrealastele 5:9Sellepärast võib ta ka täielikultpäästa need, kes tulevad tema läbiJumala juure, elades aina selleks, etkosta nende eest. –Heebrealastele 7:25Sest Jumal ei ole meid pannud vihaalla, vaid pääste omandamisele meieIssanda Jeesuse Kristuse läbi.–1. Tessalooniklastele 5:9„Ja ühegi muu sees ei ole päästet;sest ei ole antud taeva all inimesteleühtki muud nime, kelles meid pääs-tetakse!“ –Apostlite Teod 4:128 LUNASTUS ÜKSNES KRISTUSE KAUDUEnt temast on teie olemine Kris-tuses Jeesuses, kes on saanud meiletarkuseks Jumalalt ja õiguseks japühitsuseks ja lunastuseks.–1. Korintlastele 1:30Kes iseenese andis meie eest, etmeid lunastada kõigest ülekohtustja puhastada enesele pärisrahvaks,kes agar on tegema häid tegusid.–Tiituse 2:14Tänades Isa, kes teid on teinud kõ-lbavaks osa saama püha rahva pä-randist valguses, kes meid on pääst-nud pimeduse võimusest ja on meidasetanud oma armsa Poja riiki. Te-mas on meil lunastus, pattude ande-kssaamine. –Koloslastele 1:12-14„Sest Inimese Poeg on tulnud otsi-ma ja päästma, mis on kadunud!“–Luuka 19:10Ja nad laulsid uut laulu ning üt-lesid: „Sina oled väärt võtma raa-matut ja lahti tegema selle pitsereid,sest sina oled olnud tapetud ja oledoma verega Jumalale ostnud inime-si kõigist suguharudest ja keeltestja rahvaist ja paganahõimudest.“–Ilmutuse 5:9Ja käige armastuses, nõnda naguka Kristus meid on armastanud jaon iseenese annud meie eest anniksja ohvriks, Jumalale magusaks lõh-naks. –Efeslastele 5:2LUNASTUS ÜKSNES KRISTUSE KAUDU 9
 3. 3. Kui palju enam me nüüd, olles õi-geks saanud tema veres, pääsemetema kaudu viha eest.–Roomlastele 5:9Kelles meil on lunastus tema vereläbi, üleastumiste andekssaaminetema armu rikkust mööda.–Efeslastele 1:7Teades, et teid ei ole kaduvaga, hõ-beda või kullaga lunastatud teie tü-hiseist esivanemailt päritud elu-viisidest, vaid Kristuse kui veatumaja laitmatu talle kalli verega.–1. Peetruse 1:18, 19Aga kui me käime valguses, nõndanagu tema on valguses, siis on meilosadus üksteisega, ja Jeesuse Kris-tuse, tema Poja veri puhastab meidkõigest patust. –1. Johannese 1:7„Sest see on minu veri, uue lepin-gu veri, mis paljude eest valataksepattude andeksandmiseks.“–Matteuse 26:28Kui palju enam Kristuse veri, kesigavese Vaimu läbi iseenese veatunaohverdas Jumalale, puhastab meiesüdametunnistuse surnud tegudestteenima elavat Jumalat.–Heebrealastele 9:14Me kiitleme ka Jumalast meie Is-sanda Jeesuse Kristuse läbi, kellekaudu me nüüd oleme saanud lepi-tuse. –Roomlastele 5:11b10 KRISTUSE VERE LUNASTUSSest teie olete armust õndsakssaanud usu kaudu ja see pole mitteteist enestest; see on Jumala and;mitte tegudest, et ükski ei saakskiidelda. –Efeslastele 2:8, 9Et me nüüd oleme usust õigekssaanud, siis on meil rahu Jumalagameie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.–Roomlastele 5:1Sest Kristuses Jeesuses ei kehtiümberlõikamine ega ümberlõikama-tus, vaid usk, mis on tegev armas-tuse kaudu. –Galaatlastele 5:6Siis ütlesid nad temale: „Mis mepeame tegema, et võiksime teha Ju-mala tegusid?“ Jeesus vastas ningütles neile: „See on Jumala tegu, ette usute temasse, kelle ta on läkita-nud!“ –Johannese 6:28, 29Aga nemad ütlesid: „Usu Issan-dasse Jeesusesse, siis saad õndsaks...!“ –Apostlite Teod 16:31bSest kõik, mis Jumalast on sündi-nud, võidab maailma ära; ja see ongisee võit, mis on ära võitnud maail-ma: meie usk! –1. Johannese 5:4Kellel on Poeg, sellel on elu; kel-lel Jumala Poega ei ole, sellel ei oleelu. –1. Johannese 5:12Aga need on kirjutatud, et te usuk-site, et Jeesus on Kristus, JumalaPoeg, ja et teil uskudes oleks elu te-ma nime sees. –Johannese 20:31PÄÄSTMINE USU KAUDU KRISTUSESSE 11Kiidetud olgu Jumal ja meie Is-sanda Jeesuse Kristuse Isa, halas-tuse Isa ja kõige troosti Jumal.–2. Korintlastele 1:3Kes on Jumal nagu sina, kes an-nab andeks süü ja läheb mööda omapärisosa jäägi üleastumisest, kes eipea viha mitte igavesti, vaid arm-astab osadust. –Miika 7:18Sest suur kuni taevasteni on sinuheldus ja kuni ülemate pilvedeni sutõde! –Laulud 108:5See on Jehoova suur heldus, et mepole otsa saanud, sest tema halastu-sed pole lõppenud: need on igalhommikul uued – sinu ustavus onsuur! –Nutulaulud 3:22, 23Sest otsegu taevas on maast kõr-gel, nõnda on tema heldus võimasnende vastu, kes teda kardavad!Aga Jehoova heldus on igavesestigavesti nendele, kes teda kar-davad, ja tema õigus jääb lastelastele.–Laulud 103:11, 17Läki siis julgusega armujärje ette,et me saaksime halastust ja leiaksimearmu oma abiks õigeks ajaks.–Heebrealastele 4:16Siis ta päästis meid, ei mitte õi-guse tegude tõttu, mida me oleksi-me teinud, vaid oma halastust möö-da uuestisünni pesemise ja Püha Vai-mu uuendamise kaudu. –Tiituse 3:512 JUMALA HALASTUS„Tulge nüüd ja seletagem isekes-kis, ütleb Jehoova! Kuigi teie patudon helepunased, saavad need lumi-valgeks; kuigi need on purpurpuna-sed, saavad need villa sarnaseks!“–Jesaja 1:18Ja Vaim ja pruut ütlevad: „Tule!“Ja kes seda kuuleb, ütelgu: „Tule!“Ja kellel on janu, tulgu; ja kes ta-hab, võtku eluvett ilma hinnata!–Ilmutuse 22:17„Tulge minu juure kõik, kes oletevaevatud ja koormatud, ja mina an-nan teile hingamise!“–Matteuse 11:28„Hoi! Kõik janused tulge vee ju-ure! Ka see, kellel ei ole raha, tulgu,ostku ja söögu! Tulge, ostke ilmarahata, ilma hinnata viina ja pii-ma!“ –Jesaja 55:1Aga pühade viimsel, suurel päe-val seisis Jeesus ja kõneles valjuhäälega ning ütles: „Kui kellelgi onjanu, see tulgu minu juure ja joo-gu!“ –Johannese 7:37Kui Jeesus seda nägi, läks ta tu-saseks ja ütles neile: ,,Laske lap-sukesed minu juure tulla, ärge kee-lake neid, sest niisuguste päralt onJumala riik!“ –Markuse 10:14Seepärast me oleme nüüd käskja-lad Kristuse asemel...: Andke en-did lepitada Jumalaga!–2. Korintlastele 5:20JUMAL KUTSUB MEID ENESE JUURDE 13Sellest ilmneb, kummad on Juma-la lapsed ja kummad kuradi lapsed.Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Ju-malast, ega see, kes ei armasta omavenda. –1. Johannese 3:10Sest kõik, keda iganes Jumala Va-im juhib, on Jumala lapsed. Sest teei ole saanud orjapõlve vaimu, etpeaksite jälle kartma, vaid te oletesaanud lapsepõlve Vaimu, kelles mehüüame: „Abba! Isa!“–Roomlastele 8:14, 15Sellepärast „minge ära nende kes-kelt ja eralduge neist“, ütleb Issand,,,ja ärge puudutage roojast, siis mavõtan teid vastu ja olen teile Isaks,ja teie olete mulle poegadeks ja tü-tardeks“, ütleb kõigeväeline Issand.–2. Korintlastele 6:17, 18Et te oleksite laitmatud ja puhtad,veatumad Jumala lapsed keset tige-dat ja pöörast sugupõlve, kelle seasteie paistate otsegu taevatähed ma-ailmas. –Filiplastele 2:15Aga kõigile, kes teda vastu võtsid,andis ta meelevalla saada Jumalalapsiks, kes usuvad tema nimesse.–Johannese 1:12Mitte igaüks, kes minule ütleb: Is-sand, Issand, ei saa taevariiki, vaidkes teeb mu Isa tahtmist, kes on ta-evas. –Matteuse 7:22114 MITTE KO–IK INIMESED POLE JUMALA LAPSEDAga liha teod on ilmsed, need on:hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajuma-la-teenistus, nõidus, vaen, riid, kademeel, vihastumised, jonn, kildkon-nad, lahkõpetused, tapmised, joo-mised, pidutsemised ja muud selle-sarnast, millest ma teile ette ütlen,nagu ma ka juba enne olen ütelnud,et need, kes teevad seesugust, ei päriJumala riiki. –Galaatlastele 5:19-21Elagem ausasti nagu päeva ajal,mitte öistes pidutsemistes ega joo-minguis, mitte kiimaluses ega iha-ruses, mitte riius ega kadeduses, vaidvarustuge Issanda Jeesuse Kristuse-ga ja ärge muutke liha eest hoolit-semist himude ärritamiseks!–Roomlastele 13:13, 14Häda neile, kes tõusevad hommi-ku vara, et vägijooki taga ajada, kesviidavad aega hilja ööni, kuni viinpaneb nad õhetama! –Jesaja 5:11Ära vaata viina, kuidas see pune-tab, kuidas see karikas sädeleb,hõlpsasti sisse läheb: see salvab vi-imaks maona ja mürgitab otsegurästik! –Õpetussõnad 23:31, 32Viin paneb pilkama, vägijook lär-mama, ja ükski, keda see paneb taa-ruma, pole tark! –Õpetussõnad 20:1Sest ta peab suur olema Issandaees; ja viina ega vägijooki ei joo tamitte, ja ta täitub Püha Vaimuga ju-ba oma ema ihus. –Luuka 1:15MIDA ÜTLEB JUMAL ALKOHOLI KOHTA 15
 4. 4. Aga Jeesus ütles temale: „ArmastaIssandat, oma Jumalat, kõigest omasüdamest ja kõigest oma hingest jakõigest oma meelest. See on suur jaesimene käsk.“ –Matteuse 22:37, 38Ja kui ta ära läks teele, jooksis kee-gi ta juure, langes põlvili ta ette ningküsis temalt: „Hea õpetaja, mis mapean tegema, et ma igavese elu päri-ksin?“ Aga Jeesus ütles talle: „Mikssa mind nimetad heaks? Keegi muuei ole hea kui ainult Jumal. Käsud satead: Sa ei tohi tappa; sa ei tohiabielu rikkuda; sa ei tohi varastada;sa ei tohi valet tunnistada; sa ei tohikedagi petta; sa pead oma isa ja emaaustama!“ Aga ta kostis ja ütlestemale: ,,Õpetaja, seda kõike ma o-len pidanud oma noorestpõlvestalates!“ Ja Jeesus vaatas tema pealeja tundis armastust ta vastu ningütles talle: „Üht asja on sulle vaja:mine ja müü ära kõik, mis sul on, jaanna vaestele, ja sul on siis varan-dus taevas; ja tule ning järgimind!“ Tema aga jäi murelikuksselle sõna pärast ja läks ära kurvameelega, sest tal oli palju vara.–Markuse 10:17-22Veereta oma tööd Jehoova peale,siis su kavatsused lähevad korda!Mehe meelest on mõnigi tee õige,aga lõppeks on see surma tee!–Õpetussõnad 16:3, 2516 SIIRUSEST EI PIISAÄrge eksige, Jumal ei anna ennastpilgata, sest mis inimene külvab,seda ta ka lõikab! –Galaatlastele 6:7Lapsukesed, ärgu ükski teid eksi-tagu! Kes teeb õigust, see on õige,nõnda nagu temagi on õige. Kes pa-ttu teeb, see on kuradist; sest kuratteeb pattu algusest saadik.–1. Johannese 3:7, 8a„Sest paljud tulevad minu nime allja ütlevad: Mina olen Kristus! jaeksitavad paljusid.“ –Matteuse 24:5Ärgu ükski ennast petku! Kui kee-gi teie seast arvab enese targa olevatselles maailmas, siis ta saagu jõle-daks, et ta saaks targaks.–1. Korintlastele 3:18Või kas te ei tea, et ülekohtused eipäri Jumala riiki? Ärge eksige:hoorajad ja ebajumala kummarda-jad ja abielurikkujad ja salajasedropud ja poisipilastajad ja vargadja ahned, joodikud, pilkajad jaanastajad ei päri Jumala riiki!–1. Korintlastele 6:9, 10Ükski ärgu petku teid tühjade sõ-nadega, sest niisuguste asjade pä-rast tuleb Jumala viha sõnakuul-matute laste peale. –Efeslastele 5:6Aga olge sõna tegijad ja mitte üks-päinis kuuljad, iseendid pettes.–Jakoobuse 1:22Sest kui keegi mõtleb enese mida-gi olevat, ilma midagi olemata, seepetab iseennast. –Galaatlastele 6:3ÄRGE LASKE END PETTA 17Sellepärast, otsegu ühe inimesekaudu patt tuli maailma ja patu läbisurm, nõnda on ka surm tunginudkõigisse inimestesse, sest nad kõik onpattu teinud. –Roomlastele 5:12Pärast, kui himu on rasestunud,toob ta patu ilmale, aga kui patt ontäiesti tehtud, sünnitab ta surma.–Jakoobuse 1:15Sest liha mõttesviis, see on surm,aga Vaimu mõtteviis, see on elu jarahu, sellepärast et liha mõtteviis onvaen Jumala vastu, sest ta ei alistuJumala käsule ega võigi alistuda.–Roomlastele 8:6, 7Hing, kes teeb pattu, peab surema!Poeg ei kanna isa süüd ja isa ei ka-18 PATT TOOB SURMAnna poja süüd: õige peale tulgu te-ma õigus ja õela peale tema õelus!–Hesekiel 18:20„Nüüd oli tarvis pidu teha ja rõõ-mutseda, et see sinu vend oli sur-nud ja on jälle saanud elavaks, ja etta oli kadunud ja on leitud!“–Luuka 15:32Kes püsib õigluses, jääb elama, agakes taotleb kurja, saab surma!–Õpetussõnad 11:19Sest patu palk on surm.–Roomlastele 6:23aMis vilja te kandsite siis? Niisu-gust, millest teil nüüd on häbi! Sestselle lõpp on surm!–Roomlastele 6:21Ja pühaduse vaimu poolest on sea-tud surnuist ülestõusmise läbi Ju-mala Pojaks väes – Jeesusest Krist-usest, meie Issandast.–Roomlastele 1:4Ja kui ta seda oli ütelnud, hüüdista suure häälega: „Laatsarus, tulevälja!“ Ja surnu tuli välja jalust jakäsist mähkmetega mähitud ja nä-gu higirätikusse mässitud. Jeesusütleb neile: „Päästke ta lahti ja lasketa minna!“ –Johannese 11:43, 44„Sellepärast Isa armastab mind, etma jätan oma elu, et seda jälle võt-ta. Ükski ei võta seda minult, vaidma jätan selle iseenesest. Mul onmeelevald seda jätta ja mul onmeelevald seda jälle võtta. Selle kä-susõna ma olen saanud oma Isalt!“–Johannese 10:17, 18Ja ta astus ligi ja puudutas puu-särki; aga kandjad jäid seisma. Ja taütles: „Noormees, ma ütlen sulle,tõuse üles!“ Ja surnu tõusis istukileja hakkas rääkima. –Luuka 7:14, 15a„Ja Elav; ma olin surnud, ja vaa-ta, ma olen elav ajastute ajastuteni,ja minu käes on surma ja sur-mavalla võtmed!“ –Ilmutuse 1:18Viimne vaenlane, kellele ots te-hakse, on surm!–1. Korintlastele 15:26KRISTUS VO–ITIS SURMA 19„[Issand ütles] Sul ei tohi ollamuid jumalaid minu palge kõrval!Sa ei tohi enesele teha kuju egamingisugust pilti sellest, mis on ülaltaevas, ega sellest, mis on all maapeal, ega sellest, mis on maa all vees!Sa ei tohi neid kummardada eganeid teenida....Sa ei tohi Jehoova, oma Jumalanime asjata suhu võtta, sest Jehoovaei jäta seda nuhtlemata, kes temanime asjata suhu võtab!Pea meeles, et sa pead pühitsemahingamispäeva, nõnda nagu Jehoo-va, su Jumal, sind on käskinud!Kuus päeva tee tööd ja toimetakõiki oma talitusi....Sa pead austama oma isa ja ema,nõnda nagu Jehoova, su Jumal,sind on käskinud....Sa ei tohi tappa!Sa ei tohi abielu rikkuda!Sa ei tohi varastada!Sa ei tohi tunnistada oma ligimesevastu valetunnistajana!Sa ei tohi himustada oma ligimesenaist! Sa ei tohi himustada oma li-gimese koda, tema põldu, sulast jaümmardajat, härga ja eeslit ega mi-dagi, mis su ligimese päralt on!“–5 Moosese 5:7-21Uue käsusõna ma annan teile, et teüksteist peate armastama, nõndanagu mina teid olen armastanud; etteiegi üksteist armastaksite!–Johannese 13:3420 JUMALA KÄSUD„Sest tema silmad on igaühe teedepeal ja ta näeb kõiki tema samme!Ei ole pimedust ega varjulist paika,kuhu ülekohtutegijad saaksid peitupugeda!“ –Iiob 34:21, 22„Kas saab keegi ennast peita pei-dupaikadesse, ilma et mina tedanäeksin? ütleb Jehoova. Eks minatäida taevast ja maad? ütleb Jehoo-va.“ –Jeremija 23:24Kuhu ma võiksin minna su Vaimueest? Ja kuhu ma põgeneksin supalge eest? Kui ma astuksin tae-vasse, siis oled sina seal; kui ma te-eksin endale aseme surmavalda,vaa-ta, sina oled seal! Siis pimedus ei o-leks pime sinu ees, vaid öö oleks na-gu päev, pimedus oleks otsegu val-gus! –Laulud 139:7, 8, 12Jehoova silmad on igas paigas,valvates kurje ja häid!–Õpetussõnad 15:3Ja ükski loodu ei ole temale näh-tamatu, vaid kõik on alasti ja pal-jastatud tema silma ees; ja temaletuleb meil aru anda.–Heebrealastele 4:13„Sest midagi ei ole varjul, mis eisaaks avalikuks, ei ole ka midagisalajas, mis ei saaks teatavaks egatuleks ilmsiks.“ –Luuka 8:17SA EI SAA END JUMALA EEST PEITA 21
 5. 5. „Inimese Poeg läkitab oma inglidja nemad koguvad tema kuningrii-gist kõik pahandused ja kõik need,kes teevad, mis on käsu vastu, ja hei-davad nad tuleahju; seal on ulumi-ne ja hammaste kiristamine.“–Matteuse 13:41, 42Õelad pöörduvad surmavalda, kõ-ik paganad, kes unustavad Jumala!–Laulud 9:18Ent praegused taevad ja maa säi-litatakse sama sõna läbi ning hoita-kse alal tule jaoks jumalatute inime-ste kohtu ja hukatuse päevaks.–2. Peetruse 3:7„Aga kui su käsi või su jalg sindpahandab, siis raiu ta maha ja hei-da enesest ära. Parem on sulle, et savigasena või jalutuna lähed elusse,kui et sul on kaks kätt ja kaks jalgaja sind heidetakse igavesse tulle.“–Matteuse 18:8Kes saavad nuhtluseks igavese hu-katuse, hülgamise Issanda palgeeest ja tema vägevuse auhiilgusest.–2. Tessalooniklastele 1:9„Ja need lähevad igavesse karis-tusse, aga õiged igavesse elusse!“–Matteuse 25:46Sest Jumala viha saab ilmsiks tae-vast kõige inimeste jumalatuse jaülekohtu vastu, nende vastu, kes tõ-de ülekohtuga kinni peavad.–Roomlastele 1:1822 JUMALATUTE IGAVENE KARISTUS„Sest ta on seadnud päeva, mil tatahab kohut mõista maailma üleõigluses mehe läbi, kelle ta sellekson määranud, ja pakub usku kõigilepärast seda, kui ta on tema surnuistüles äratanud!“–Apostlite Teod 17:31Nii Issand teab päästa jumalakart-likke kiusatusest, aga ülekohtusi sä-ilitada kohtupäevaks, et neid nu-helda. –2. Peetruse 2:9Sest me kõik peame saama ilmsiksKristuse kohtujärje ees, et igaüheletasutaks vastavalt sellele, mis taihus olles tegi, olgu see hea või kuri!–2. Korintlastele 5:10Selles on armastus saanud täieli-seks meie sees, et meil oleks julgustkohtupäeval; sest otsegu tema on,nõnda oleme ka meie selles maail-mas. –1. Johannese 4:17Ja otsegu inimestele on määratudkord surra, aga pärast seda kohus.–Heebrealastele 9:27Ja ma nägin surnuid, suuri ja pi-sukesi, seisvat aujärje ees, ja raa-matud avati. Ja teine raamat avati,see on eluraamat. Ja surnutele mõ-isteti kohut. –Ilmutuse 20:12aNõnda tuleb meil igaühel anda aruiseenesest Jumalale.–Roomlastele 14:12EESOLEV KOHUS 23Aga ka armuanniga ei ole lugunõnda nagu pattulangemisega; sestkui ühe inimese pattulangemise läbipaljud on surnud, siis on veel paljuenam Jumala arm ja and selle üheinimese Jeeuse Kristuse armu läbiülirohkesti saanud osaks neile pal-judele. –Roomlastele 5:15Nõnda siis ei olene see sellest, kestahab, ega sellest, kes jookseb, vaidJumalast, kes armu annab.–Roomlastele 9:16„Jumal paneb suurelistele vastu,aga alandlikele ta annab armu!“–1. Peetruse 5:5bSest te tunnete meie Issanda Jees-use Kristuse armu, et tema, kuigi taoli rikas, sai vaeseks teie pärast, etteie tema vaesusest saaksite rik-kaks. –2. Korintlastele 8:9Tänu olgu Jumalale tema ütlematusuure anni eest! –2 Korintlastele 9:15Ent kus patt on suurenenud, sealon ka arm saanud ülirohkeks, et ot-segu patt on valitsenud surmas, sa-muti ka arm valitseks öiguse kauduigaveseks eluks Jeesuse Kristuse,meie Issanda läbi.–Roomlastele 5:20b, 21Ja apostlid tunnistasid suure väe-ga Issanda Jeesuse ülestõusmist, jasuur arm oli nende kõikide juures.–Apostlite Teod 4:3324 JEESUSE KRISTUSE ARM„Jumal on küll niisuguseid tead-matuse aegu sallinud, kuid nüüd takuulutab kõigile inimestele kõigispaigus, et nad peavad meelt paran-dama!“ –Apostlite Teod 17:30„Ma ütlen teile, et mitte sugugi,vaid kui te ei paranda meelt, lähetekõik samuti hukka!“ –Luuka 13:3Ning ütles: „Parandage meelt, sesttaevariik on lähedal!“ –Matteuse 3:2Aga Peetrus ütles neile: „Paran-dage meelt ja igaüks teist laskuennast ristida Jeesuse Kristusenimesse pattude andekssaamiseks,ja siis te saate Püha Vaimu anni.Sellepärast parandage meelt ja pö-örduge, et teie patud kustutataks, ethingamiseajad tuleksid Issanda pa-lgest.“ –Apostlite Teod 2:38; 3:19„Heitke eneste pealt ära kõik omaüleastumised, miska te olete üle as-tunud.“ –Hesekiel 18:31aKes oma üleastumisi varjab, eijõua sihile, aga kes neid tunnistabja need hülgab, leiab armu!–Õpetussõnad 28:13Sest kurvastus Jumala meele jä-rele saavutab meeleparanduse, mistoob pääste, mida ei kahetseta; agamaailma kurvastus toob surma.–2. Korintlastele 7:10PATUKAHETSUS 25„Aga kui õel pöördub kõigist omapattudest, mis ta on teinud, ja peabkõiki mu seadlusi ja teeb, mis on ko-hus ja õige – siis peab ta tõestielama; ta ei sure!“ –Hesekiel 18:21Õel jätku oma tee ja nurjatu meesoma mõtted ning pöördugu Jehoovapoole, siis halastab tema ta peale; jameie Jumala poole, sest tema annabpalju andeks! –Jesaja 55:7„Sest kui te annate andeks inimes-tele nende eksimused, siis annabteie taevane Isa ka teile andeks.“–Matteuse 6:14Kui Jeesus nende usku nägi, ütlesta halvatule: „Poeg, su patud antak-se andeks!“ –Markuse 2:5„Et teile sellesinase läbi kuulu-tatakse pattude andeksandmist.Tema on Jumal oma parema käegatõstnud Juhiks ja Õnnistegijaks,andma Iisraelile meeleparandust japattude andeksandmist.“–Apostlite Teod 13:38b; 5:31„Vaata, ma seisan ukse taga ja ko-putan: kui keegi mu häält kuuleb jaukse avab, selle juure ma lähen sis-se ja söön õhtust ühes temaga ja te-ma minuga!“ –Ilmutuse 3:20„Ja tema nimel peab kuulutatamameeleparandust pattude andeks-saamiseks kõigi rahvaste seas, alatesJeruusalemast.“ –Luuka 24:4726 PATTUDE ANDESTUSSest Jumala õndsakstegev arm onilmunud kõigile inimestele ja kas-vatab meid, et me hülgaksime ju-malakartmatu elu ja maailma hi-mud ning elaksime mõistlikult jaõieti ja jumalakartlikult praeguselmaailmaajastul. –Tiituse 2:11, 12Ärgu teil olgu tegemist pimeduseviljatumate tegudega, vaid mõistkeneed pigemini hukka!–Efeslastele 5:11Ärge armastage maailma egaseda, mis on maailmas. Kui keegimaailma armastab, siis ei ole Isaarmastust tema sees. Sest kõik, mison maailmas, lihahimu, silmahimuja elukõrkus, ei ole Isast, vaid onmaailmast. –1. Johannese 2:15, 16Te abielurikkujad, eks te tea, etmaailma sõprus on vaen Jumalavastu? Kes nüüd tahab olla maail-ma sõber, see saab Jumala vaenla-seks. –Jakoobuse 4:4„Peske endid, puhastage endid,saatke oma tegude kurjus mu silmeeest, lakake paha tegemast!“–Jesaja 1:16Ärge hakake võõras ikkes vedamaühes uskmatutega; sest mis on ühistõigusel ülekohtuga? Mis on ühistvalgusel pimedusega?–2. Korintlastele 6:14ERALDATUS MAAILMAST 27
 6. 6. „Ja ma annan teile uue südame japanen teie sisse uue vaimu! Ma kõr-valdan teie ihust kivise südame jaannan teile lihase südame!“–Hesekiel 36:26Kui te teate, et ta on õige, siis temõistate, et igaüks, kes teeb õigust,on temast sündinud. Me teame, etükski Jumalast sündinu ei tee pattu,vaid Jumalast Sündinu hoiab teda,ja tige ei puutu temasse.–1. Johannese 2:29; 5:18Aga te olete puhtaks pestud, oletepühitsetud, olete õigeks tehtud Is-sanda Jeesuse Kristuse nimes ja me-ie Jumala Vaimus.–1. Korintlastele 6:11bNiisiis: kui keegi on Kristuses, siista on uus loodu; vana on möö-dunud, vaata, uus on tekkinud!–2. Korintlastele 5:17Jeesus vastas ning ütles talle: ,,Tõ-esti, tõesti ma ütlen sulle, kui keegiei sünni ülalt, ei või ta Jumala riikinäha!“ –Johannese 3:3Sest et olete uuesti sünnitatud mit-te kaduvast, vaid kadumatust seem-nest, Jumala elava ning püsiva sõnaläbi. –1. Peetruse 1:23Jumal on meile annud igavese eluja see elu on tema Pojas. Kellel onPoeg, sellel on elu; kellel JumalaPoega ei ole, sellel ei ole elu.–1. Johannese 5:11b, 1228 UUSSÜNDJumal on teinud elavaks ka teid,kes olite surnud oma üleastumistesja pattudes, ja on meid ühes temagaüles äratanud ja ühes temaga aseta-nud istuma taevalikku olukordaKristuses Jeesuses.–Efeslastele 2:1, 6Kes meie patud ise kandis üles ris-tipuule oma ihus, et meie pattudeleära sureksime ja elaksime õigusele,kelle vermete tõttu te olete tervekssaanud. –1. Peetruse 2:24Kui te nüüd ühes Kristusega oletesurnuist üles tõusnud, siis otsige se-da, mis on ülal, kus Kristus on istu-mas Jumala paremal käel. Mõtelgesellele, mis on ülal, mitte sellele, mison maa peal! Sest teie olete surnudja teie elu on varjul ühes KristusegaJumalas. Kui Kristus, meie elu,saab avalikuks, siis saate ka teieühes temaga avalikuks au sees.–Koloslastele 3:1-4Aga kes on Kristuse Jeesuse pä-ralt, need on oma liha risti löönudühes tema ihalduste ja himudega.Kui me elame Vaimus, siis käigemka Vaimus. –Galaatlastele 5:24, 25Ei milgi kombel! Meie, kes olemeära surnud patule, kuidas peaksimeveel elama selles? Nõnda arvaketeiegi endid surnud olevat patule,aga elavat Jumalale Kristuses Jee-suses. –Roomlastele 6:2, 11SURNUD PATULE –ÜLES TO–USNUD KRISTUSES 29,,Ja nõnda nagu Mooses kõrvesmao ülendas, nõnda ülendatakseInimese Poeg, et igaühel, kes usubtemasse, oleks igavene elu!“–Johannese 3:14, 15,,Aga see on igavene elu, et nadtunneksid sind, ainust tõelist Ju-malat ja Jeesust Kristust, kelle sinaoled läkitanud.“ –Johannese 17:3,,Kes usub Pojasse, sellel on iga-vene elu; aga kes ei kuule Poja sõ-na, see ei saa elu näha, vaid Jumalaviha jääb tema peale!“–Johannese 3:36Jumala armuand on igavene eluKristuses Jeesuses, meie Issandas!–Roomlastele 6:23bSest kes külvab oma lihale, see lõ-ikab lihast kadu; aga kes külvabVaimule, see lõikab Vaimust igavestelu. –Galaatlastele 6:8,,Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kesminu sõna kuuleb ja usub seda, kesmind on läkitanud, sellel on igaveneelu ja see ei tule mitte kohtu alla,vaid on surmast läinud elusse!“–Johannese 5:24Oma nõu ja armu järele,...nüüdon saanud avalikuks meie Õnniste-gija Kristuse Jeesuse ilmumise läbi,kes on hävitanud surma ja toonudvalge ette elu ja kadumatu põlveevangeeliumi kaudu.–2. Timotosele 1:9b, 1030 IGAVENE ELUSeesama Vaim tunnistab ühesmeie vaimuga, et me oleme Jumalalapsed. –Roomlastele 8:16Ja see on see tunnistus, et Jumalon meile annud igavese elu ja see eluon tema Pojas. Kellel on Poeg, sellelon elu; kellel Jumala Poega ei ole,sellel ei ole elu. Seda ma olen teilekirjutanud, et te teaksite enestel ole-vat igavese elu, teil, kes usuteJumala Poja nimesse.–1. Johannese 5:11-13,,Kellel on minu käsusõnad ja kesneid peab, see on, kes mind armas-tab; kes aga mind armastab, sedaarmastab minu Isa ja mina tahanteda armastada ja iseennast temaleilmutada!“ –Johannese 14:21Ja õigluse vili on rahu, õigluse tu-lemuseks püsiv rahulik elu ning jul-geolek! –Jesaja 32:17Aga et te nüüd olete lapsed, on Ju-mal läkitanud teie südamesse omaPoja Vaimu, kes hüüab: ,,Abba, Isa!“–Galaatlastele 4:6Sellest, et ta meile on annud osaoma Vaimust, me tunneme, et mejääme temasse ja tema meisse.–1. Johannese 4:13Ja sellest me tunneme, et me olemetema ära tunnud, et me peame temakäske. –1. Johannese 2:3PÄÄSTMISE KINDLUS 31„Aga nüüd ma tulen sinu juure jaräägin seda maailmas, et minurõõm neil oleks täieline neis ene-stes.“ –Johannese 17:13„Aga ma tahan teid jälle näha jateie süda rõõmustub, ja ükski eivõta teie rõõmu teilt ära.“–Johannese 16:22bSest Jumala riik ei ole mitte söö-mine ega joomine, vaid õigus ja ra-hu ja rõõm Pühas Vaimus.–Roomlastele 14:17Te ammutate rõõmuga vett pääs-teallikaist! –Jesaja 12:3„Ent nüüd ei ela enam mina, vaidKristus elab minu sees! Ja midama nüüd elan lihas, seda ma elanusus Jumala Pojasse, kes mind onarmastanud ja on iseenese annudminu eest.“ –Galaatlastele 2:20„Seda ma olen teile rääkinud, etminu rõõm oleks teie sees ja teierõõm saaks täieliseks.“–Johannese 15:11Sina annad mulle teada elu teer-ada; rõõmu on rohkesti su palgeees, meeldivaid asju on su paremaskäes alatiseks! –Laulud 16:11Keda te küll ei ole näinud, ja siis-ki armastate, kellesse te nüüd us-ute, kuigi te teda ei näe, ja rõõmut-sete ütlematu ning väga kalli rõõ-muga. –1. Peetruse 1:832 SÜDAMES ELAV KRISTUS KINGIB RO–O–MU„Aga kui te ei kuula Jehoova häältja tõrgute Jehoova käsu vastu, siison Jehoova käsi teie vastu, nõndanagu ta oli teie vanemate vastu.“–1. Saamueli 12:15Eks te tea, et kelle orjaks te hak-kate sõnakuulmises, selle orjad teolete, kelle sõna te kuulete, kas patuorjad surmaks või sõnakuulmise or-jad õiguseks? –Roomlastele 6:16Ja kui ta oli saanud täielikuks, saitema igavese õndsuse alustajaks kõi-gile, kes on temale sõnakuulelikud.–Heebrealastele 5:9Ja teile, keda vaevatakse, antakshingamist ühes meiega, kui IssandJeesus ilmub taevast oma väe ingli-tega tuleleegis ja maksab kättte nei-le, kes ei tunne Jumalat ja kes ei ali-stu meie Issanda Jeesuse Kristuseevangeeliumile, kes saavad nuhtlu-seks igavese hukatuse, hülgamise Is-sanda palge eest ja tema vägevuseauhiilgusest.–2. Tessalooniklastele 1:7-9Vaata, ma panen täna teie ette õn-nistuse ja needuse: õnnistuse, kui tekuulate Jehoova, oma Jumala käske,mis ma täna teile annan, aga needu-se, kui te ei kuula Jehoova, oma Ju-mala käske. –5. Moosese 11:26-28aSest aeg on kohtul alata Jumala ko-jast; kui see aga algab kõigepealtmeist, missugune ots ootab neid, kesei ole sõnakuulelikud Jumala evan-geeliumile? –1. Peetruse 4:17ON VAJALIK KUULETUDA ISSANDALE 33
 7. 7. Ja iga keel tunnistaks, et JeesusKristus on Issand, Jumala Isa auks.–Filiplastele 2:11„Igaüks nüüd, kes mind tunnistabinimeste ees, teda tunnistan minagioma Isa ees, kes on taevas. Aga kesiganes mind ära salgab inimeste ees,teda salgan minagi oma Isa ees, keson taevas!“ –Matteuse 10:32, 33Sellest te tunnetate JumalaVaimu: iga vaim, kes tunnistabJeesust Kristust lihas tulnud olevat,see on Jumalast. –1. Johannese 4:2Kes tunnistab, et Jeesus on Ju-mala Poeg, sellesse jääb Jumal ningtema Jumalasse. –1. Johannese 4:15Sest kui sa oma suuga tunnistad,et Jeesus on Issand, ja oma süda-mes usud, et Jumal on tema sur-nuist üles äratanud, siis sa saadõndsaks! Sest südamega ustakseõiguseks, ent suuga tunnistatakseõndsuseks. –Roomlastele 10:9, 10Igaüks, kes salgab Poja, sel ei oleka Isa. Kes tunnistab Poega, sellelon ka Isa. –1. Johannese 2:23„Sest kes minu ja mu sõnade pä-rast häbeneb, selle pärast häbenebInimese Poeg, kui ta tuleb omas jaIsa ja pühade inglite auhiilguses.“–Luuka 9:2634 ON VAJALIK TUNNISTADA KRISTUSESTOlge kained, valvake, sest teie va-stane, kurat, käib ümber nagu möi-rgaja lõukoer otsides, keda neelata!Tema vastu seiske kindlad ususning teadke, et teie vendadel maa-ilmas tuleb neidsamu kannatusitäielikult kanda. –1 Peetruse 5:8, 9aSiis Vaim viis Jeesuse kõrbe ku-radi kiusata. Siis Jeesus ütles te-male: „Tagane minust, saatan! Seston kirjutatud: Sina pead Issandat,oma Jumalat kummardama ja ük-späinis teda teenima!“ Siis kuratjättis ta rahule. Ja vaata, ingleidtuli tema juure, ja need teenisid te-da. –Matteuse 4:1, 10, 11Lõppeks, mu vennad, saage vä-gevaks Issandas ja ta tugevusejõus! Varustage endid kogu Juma-la sõjavarustusega, et te suudak-site seista kuradi kavalate rünna-kute vastu! –Efeslastele 6:10, 11Sest meie võitluse relvad ei ole li-halikud, vaid nad on vägevad Ju-mala ees maha lõhkuma kindlu-stusi, hävitades kõik mõistuse tar-gutused. –2 Korintlastele 10:4Tema [Kurat] on inimese tapja ol-nud algusest peale ega ole jäänudpüsima tõesse, sest tõde ei ole temasees....ta on valetaja ja vale isa!–Johannese 8:44bSAATAN – MEIE PEAVAENLANE 35Et nüüd lapsed on liha ja vere osa-lised, siis temagi sai otse samal viisilosa sellest, et ta surma läbi kaotaksselle, kelle võimu all oli surm, see onkuradi. –Heebrealastele 2:14Siis alistuge Jumalale! Seiske vas-tu kuradile, siis ta põgeneb teie juu-rest. Tulge Jumala ligi, siis tema tu-leb teie ligi! –Jakoobuse 4:7, 8aKes pattu teeb, see on kuradist;sest kurat teeb pattu algusest saa-dik. Selleks on Jumala Poeg ilmu-nud, et ta tühistaks kuradi teod.–1. Johannese 3:8Nüüd käib kohus üle selle maail-ma; nüüd tõugatakse välja selle ma-ailma vürst. –Johannese 12:31„Avama nende silmi, et nad pime-dusest pöörduksid valguse poole jasaatana võimuse alt Jumala poolening saaksid pattude andeksandmistja osa nende seas, kes on pühitsetudusu läbi minusse!“–Apostlite Teod 26:18Kes võib meid lahutada Kristusearmastusest? Kas viletsus, või ahas-tus, või tagakiusamine, või nälg, võialastiolek või häda, või mõõk? Agaselles kõiges me saame täie võidutema läbi, kes meid on armastanud!–Roomlastele 8:35, 37Ja rüvedad vaimud, kui nad tedanägid, he itsid maha tema ette, ki-sendasid ning ütlesid: „Sina oledJumala Poeg!“ –Markuse 3:1136 VO–IT SAATANA ÜLEKui ma inimeste ja inglite keeltegaräägiksin, aga mul poleks armastust,oleksin ma vaid kumisev vask ja kõ-lisev kelluke! –1. Korintlastele 13:1Aga Vaimu vili on armastus, rõ-õm, rahu, pikk meel, lahkus, hea-tahtlikkus, ustavus, tasadus, kasi-nus. –Galaatlastele 5:22, 23aTa ütleb temale jälle teist korda:„Siimon, Joona poeg, kas sa armas-tad mind?“ Ta ütleb temale: ,,Jah,Issand, sina tead, et sa oled mullearmas!“ Ta ütleb temale: „Hoia mulambaid kui karjane!“–Johannese 21:16Kui te mind armastate, siis pidageminu käsusõnu! –Johannese 14:15Kui keegi ütleb: „Mina armastanJumalat“, ja vihkab oma venda, siista on valelik. Sest kes ei armasta omavenda, keda ta on näinud, ei või ar-mastada Jumalat, keda ta ei ole nä-inud. –1. Johannese 4:20“Sellest tunnevad kõik, et teie ole-te minu jüngrid, kui teil on armas-tus isekeskis!“ –Johannese 13:35Me teame, et oleme tulnud sur-mast elusse, sest me armastamevendi; kes venda ei armasta, see jääbsurmasse. –1. Johannese 3:14Sest see on Jumala armastus, etme peame tema käske, ja tema kä-sud ei ole rasked! –1. Johannese 5:3ARMASTUS, JÜNGERLUSE TEST 37Aga kui tema nädala esimesel päe-val vara oli üles tõusnud, ilmus taesiti Maarja Magdaleenale, kellesttema oli välja ajanud seitse kurjavaimu. –Markuse 16:9Kes loovutati meie üleastumistepärast ja üles äratati meie õigeks-saamise pärast. –Roomlastele 4:25„Ja meie oleme kõigi nende asjadetunnistajad, mis ta on teinud juu-tide maal ja Jeruusalemas; ja nadpoosid tema ristipuule ning sur-masid. Selle on Jumal üles äratanudkolmandal päeval ja on teda lask-nud saada ilmsiks, mitte kõigele ra-hvale, vaid Jumala ennevalitud tun-nistajaile, meile, kes temaga olemesöönud ja joonud, pärast seda kuita oli surnuist üles tõusnud.“–Apostlite Teod 10:39-41Ja kaheksa päeva pärast olid temajüngrid jälle toas ja Toomas nende-ga. Siis tuli Jeesus uste lukus olles jaseisis nende keskel ja ütles: „Rahuolgu teile!“ Selle järele ta ütleb Too-male: „Pane oma sõrm siia ja vaataminu käsi, ja siruta oma käsi siia japista see minu küljesse, ja ära oleuskmatu, vaid usklik!“ Toomas vas-tas ning ütles temale: „Minu Issandja minu Jumal!“–Johannese 20:26-2838 JEESUSE KRISTUSE ÜLESTO–USMINE„Tund tuleb ja on juba käes, milsurnud peavad kuulma Jumala Po-ja häält, ja kes seda kuulevad, pea-vad elama! Ärge pange seda imeks;sest tuleb tund, mil kõik, kes on hau-dades, kuulevad tema häält ning tu-levad välja need, kes on teinudhead, elu ülestõusmiseks, aga kes onteinud halba, hukkamõistmise üles-tõusmiseks.“–Johannese 5:25b, 28, 29Või te ei tea, et nii mitu, kui meidon ristitud Kristusesse Jeesusesse,oleme ristitud tema surmasse? Meoleme siis surmasse ristimise kauduühes temaga maha maetud, et otse-gu Kristus on surnuist üles ärata-tud Isa au läbi, nõnda meiegi käik-sime uues elus. Sest kui me olemekasvanud ühte tema surma sarna-susega, siis saame üheks ka temaülestõusmise sarnasusega.–Roomlastele 6:3-5Kui aga Kristus on teie sees, siison küll ihu surnud patu pärast; agavaim on elu õiguse pärast. Aga kuiselle Vaim, kes Jeesuse on surnuistüles äratanud, teis elab, siis tema,kes Kristuse Jeesuse surnuist ülesäratas, teeb ka teie surelikud ihudelavaks oma Vaimu läbi, kes teiselab. –Roomlastele 8:10, 11Teades, et see, kes üles äratas Is-sanda Jeesuse, ka meid üles äratabühes Jeesusega ja seab ühes teiegaenese ette. –2. Korintlastele 4:14ÜLESTO–USMINE, MEIE AULINE LOOTUS 39
 8. 8. „Et ta on tulnud katsuma omarahvast ja on saatnud oma rahvalelunastuse, et ta laseb meid päästetu-ina meie vaenlaste käest kartmatultteda teenida pühaduses ja õigusestema ees kogu meie eluaja.“–Luuka 1:68b, 74, 75Et meil nüüd on niisugused tõo-tused, mu armsad, siis puhastagemendid kõigest liha ja vaimu rüvedu-sest ja tehkem täieliseks oma pühit-sus Jumala kartuses.–2. Korintlastele 7:1Peale selle nüüd, vennad, me palu-me ja manitseme teid Issandas Jee-suses, et teie, nõnda nagu te meiltolete õppinud, kuidas elada ja ollaJumalale meeltmööda, ja nõnda na-gu te juba elategi, kasvaksite veeltäiuslikumaks. Sest te teate, mis kä-sud me teile oleme annud IssandaJeesuse läbi. Sest see on Jumalatahtmine, teie pühitsus, et te hoi-duksite hooruse eest, et igaüks teieseast teaks hoida oma astjat püha-duses ja aus. Sest Jumal ei ole meidmitte kutsunud rüvedusele, vaidpühitsusele.–1. Tessalooniklastele 4:1-4, 7Vaid nõnda nagu see, kes teid onkutsunud, on püha, saage ka ise pü-haks kõigis eluviisides; sest on kir-jutatud: „Olge pühad, sest minaolen püha!“ –1. Peetruse 1:15, 1640 PÜHADUS ISSANDASNõnda nagu ta meid on valinud te-ma sees enne maailma rajamist ole-ma pühad ja laitmatud tema ees ar-mastuses, ning riietuda uue inime-sega, kes Jumala sarnaseks on loo-dud tõelise õiguse ja pühaduse sisse.–Efeslastele 1:4; 4:24Ja seal on maantee ja tee, mida ni-metatakse pühaks teeks; ükski roo-jane ei või sellel käia, vaid see on te-ma rahva jaoks: kes seda teed käib,ei eksi, rumaladki mitte!–Jesaja 35:8Andke Jehoovale tema nime au,pühas ehtes kummardage Jehoovat!–Laulud 29:2Kui me oma patud tunnistame, ontema ustav ja õige, nii et ta meileannab patud andeks ja puhastabmeid kõigest ülekohtust.–1. Johannese 1:9Seepärast on ka Jeesus, et pühit-seda rahvast oma vere läbi, kanna-tanud väljaspool väravat.–Heebrealastele 13:12Kui see nüüd kõik nõnda laostub,missugused siis teie peate olema pü-has elus ja jumalakartuses.–2. Peetruse 3:11Nõudke rahu kõikidega ja pühit-sust; ilma selleta ei saa ükski Issan-dat näha. –Heebrealastele 12:14PÜHADUS ISSANDAS 41„Kui nüüd teie, kes olete kurjad,märkate anda häid ande oma laste-le, kui palju enam Isa taevast annabPüha Vaimu neile, kes teda palu-vad.“ –Luuka 11:13Ja kui nad olid palvetanud, kõikuspaik, kus nad koos olid, ning nadkõik said täis Püha Vaimu ja rääk-isid Jumala sõna julgesti.–Apostlite Teod 4:31„Ma panen teie sisse oma Vaimuja teen, et te käite mu seadlustejärele ja peate mu kohtuseadusining täidate neid!“ –Hesekiel 36:27„Aga te saate Püha Vaimu väe, kestuleb teie peale, ja peate olema minutunnistajad.“ –Apostlite Teod 1:8aAga teie ei ole lihameeles, vaidvaimus, kui Jumala Vaim tõe-poolest asub teie sees. Aga kellel eiole Kristuse Vaimu, see ei ole temaoma. –Roomlastele 8:9Sest ta oli õige mees, täis Püha Vai-mu ning usku. –Apostlite Teod 11:24aJa jüngrid täitusid rõõmu ja PühaVaimuga. –Apostlite Teod 13:52Ärge joovastuge viinast, kust tulebõnnetu elu, vaid saage täis Vaimu.–Efeslastele 5:18Tema aga täis Püha Vaimu vaatasüksisilmi taeva poole ja nägi Jumalaauhiilgust ning Jeesust seisvat Ju-mala paremal poolel.–Apostlite Teod 7:5542 VAIMUGA TÄIDETUD INIMESEDJehoova on ligi neile, kes murtudon südamelt, ja päästab need, kelle-del on rõhutud vaim! –Laulud 34:19„On ju minu käsi selle kõik teinudja nõnda on see kõik sündinud, üt-leb Jehoova. Aga mina vaatan kaniisuguse peale, kes on vilets, kellelon rusukspeksetud vaim ja kes väri-seb mu sõna ees!“ –Jesaja 66:2Aga Jeesus ütles temale: „Sa üt-led: Kui sa võid! Kõik on võimaliksellele, kes usub!“ –Markuse 9:23Armsad, ärge pidage võõraks tule-kuumust enestes, mis teile on saa-nud katsumiseks, otsegu sünniks tei-le midagi võõrast, vaid sedamöödanagu teil on osa Kristuse kannata-mistest, olge rõõmsad, et võiksite rõ-õmustuda ning hõisata tema au il-mumisel. –1. Peetruse 4:12, 13„Ja tema pühib ära kõik pisaradnende silmist, ja surma ei ole enamega leinamist ega kisendamist egavaeva ei ole enam. Sest endised as-jad on möödunud!“ –Ilmutuse 21:4Looda Jehoova peale ja tee head,ela oma maal ja pea ustavust!–Laulud 37:3„Ent otsige esiti Jumala riiki ja te-ma õigust, siis seda kõike antakseteile pealegi!“ –Matteuse 6:33KRISTLASTELE ANTUD IMELISED TO–OTUSED 43Sest selles, milles ta on kannatanudkiusatud olles, võib ta aidata neid, ke-da kiusatakse. –Heebrealastele 2:18Aga rahu Jumal tallab varsti saa-tana teie jalge alla.–Roomlastele 16:20aKui sa lähed läbi vee, siis olen minasinuga, ja kui sa lähed läbi jõgede,siis ei uputa need sind; kui sa käidtules, siis sa ei põle. –Jesaja 43:2aTeid ei ole veel tabanud muud kuiinimlik kiusatus; aga ustav on Ju-mal, kes ei lase teid rohkem kiusatakui te suudate kanda, vaid ühes kiu-satusega valmistab ka väljapääsu,nõnda et te suudaksite kanda.–1. Korintlastele 10:13Õiget tabab palju õnnetusi, agaJehoova tõmbab tema neist kõigistvälja! –Laulud 34:20Aga me teame, et neile, kes Juma-lat armastavad, kõik ühtlasi heakstuleb, neile, kes tema kavatsuse jä-rele on kutsutud. –Roomlastele 8:28Sest meil pole niisugune ülempree-ster, kellel ei oleks kaastundmustmeie nõtrustega, vaid kes kõiges onkiusatud otsegu meie, siiski ilmapatuta. –Heebrealastele 4:15Õnnis see mees, kes ära kannatabkiusatuse; sest kui ta on läbi katsu-tud, saab ta elukrooni, mille Issandon tõotanud neile, kes teda armas-tavad. –Jakoobuse 1:1244 TO–OTUSED KIUSATUSES OLIJAILE„Kes võidab, see pärib selle, jamina olen temale Jumalaks ja te-ma on minule pojaks.“–Ilmutuse 21:7„Kes võidab, selle ma teen sam-baks oma Jumala templis, ja temaei lähe sealt enam välja, ja ma kir-jutan tema peale oma Jumalanime ja oma Jumala linna nime,Uue Jeruusalema, mis maha tulebtaevast minu Jumala juurest, jaoma uue nime.“ –Ilmutuse 3:12„Kes võidab, see riietataksenõnda valgete riietega ja mina eikustuta tema nime eluraamatust,ja ma tahan tunnistada temanime oma Isa ees ja kõigi temainglite ees.“ –Ilmutuse 3:5„Kes võidab, sellele ma annanistuda ühes minuga minu aujär-jel, nõnda nagu minagi olen võit-nud ja istunud ühes oma Isagatema aujärjele.“ –Ilmutuse 3:21„Kellel kõrv on, see kuulgu, misVaim kogudustele ütleb: Kes või-dab, sellele ma annan süüa elu-puust, mis on Jumala paradii-sis.“ –Ilmutuse 2:7„Ja kes võidab ja otsani peabminu tegusid, sellele ma annanmeelevalla paganate üle.“–Ilmutuse 2:26TO–OTUSED VO–ITJAILE 45
 9. 9. Published in numerous languages by World Missionary Press as God suppliesfunds in answer to prayer. Other booklets are also available. If you would likemore copies for careful distribution, please write in English to:World Missionary Press, Inc.P.O. Box 120New Paris, IN 46553-0120 USA274 Estonian HFAAga abielulistele ei käsi mina, vaidIssand, et naine ärgu mingu mehestlahku. On aga keegi lahutatud, siista jäägu abielutuks või leppigu äraoma mehega. Ja mees ärgu hüljakunaist. Naine on seotud niikaua kuitema mees elab; aga kui ta mees onläinud magama, on ta vaba minemamehele, kellele tahab, kui see vaidsünnib Issandas.–1. Korintlastele 7:10, 11, 39Nii on abielunaine käsuga seotudelusoleva mehe külge; aga kui meessureb, on ta lahti mehe käsu alt. Sel-lepärast, kui naine mehe elus ollesläheb teisele mehele, nimetatakse te-da abielurikkujaks; aga kui meessureb, on ta sellest käsust vaba, niiet ta ei ole abielurikkuja, kui ta lähebteisele mehele. –Roomlastele 7:2, 3„Igaüks, kes oma naise enesest la-hutab ja võtab teise, see rikub abie-lu; ja igaüks, kes võtab lahutatudnaise, see rikub abielu.“–Luuka 16:18„Aga mina ütlen teile, et igaüks,kes oma naise enesest lahutab mui-du kui hooruse pärast, see teeb, etnaisega abielu rikutaks, ja kes iga-nes lahutatud naisega abiellub, ri-kub abielu.“ –Matteuse 5:32Aga kui mees sureb, on ta sellestkäsust vaba, nii et ta ei ole abielurik-kuja, kui ta läheb teisele mehele.–Roomlastele 7:3b46 JUMAL RÄÄGIB MEILE LAHUTUSEST„Ja kui ma olen läinud ja teile ase-me valmistanud, tulen ma jälle ta-gasi ja võtan teid enese juure, et te-iegi oleksite, kus mina olen.“–Johannese 14:3„Ja siis ilmub Inimese Poja tun-nustäht taevas, ja siis hakkavad kõ-ik rahva suguvõsad maa peal halise-ma ja näevad Inimese Poja tulevattaeva pilvede peal suure väe ja au-hiilgusega.“ –Matteuse 24:30„Sest kes häbeneb minu ja mu sõ-nade pärast selles abielurikkujas japatuses tõus, selle pärast häbenebka Inimese Poeg, kui ta tuleb oma Isaauhiilguses!“ –Markuse 8:38aArmsad, me oleme nüüd Jumalalapsed ega ole veel saanud avali-kuks, mis me tulevikus oleme; agame teame, et me tema ilmudes ole-me tema sarnased, sest me näemesiis teda nagu tema on. Ja igaüks,kellel on niisugune lootus tema pea-le, puhastab ennast, nõnda nagu te-magi on puhas. –1. Johannese 3:2, 3„Olge siis ka teie valmis, sest Ini-mese Poeg tuleb tunnil, mil te ei ar-vagi!“ –Luuka 12:40„Sest Inimese Poeg tuleb oma Isaauhiilguses oma inglitega, ja siis tatasub igaühele tema tööd mööda.“–Matteuse 16:27JEESUS KRISTUS TULEB TAGASI MAA PEALE 47„Taevas ja maa hävivad, kuid mi-nu sõnad ei hävi mitte!“–Luuka 21:33Sest inimese tahtel ei ole iialgiühtki prohveti kuulutust esile too-dud, vaid Pühast Vaimust kantuinaon inimesed rääkinud, saades sedaJumala käest. –2. Peetruse 1:21Kõik Kiri on Jumala Vaimu pooltsisendatud ja on kasulik õpetuseks,noomimiseks, parandamiseks, juha-tamiseks õiguses.–2. Timoteosele 3:16Sinu sõna on mu jalale lambiks javalguseks mu jalgteel!–Laulud 119:105„Teie palvetage siis nõnda: MeieIsa, kes oled taevas! Pühitsetud ol-gu sinu nimi; sinu riik tulgu; sinutahtmine sündigu nagu taevas, nõn-da ka maa peal; meie igapäevaneleib anna meile tänapäev; ja annameile andeks meie võlad, nagu mei-egi andeks anname oma võlglastele;ja ära saada meid kiusatusse, vaidpäästa meid kurjast; [sest sinu onriik ja vägi ja au igavesti! Aamen.]Sest kui te annate andeks inimestelenende eksimused, siis annab teie ta-evane Isa ka teile andeks. Aga kui teinimestele nende eksimusi andeks eianna, siis ei anna ka teie Isa teieeksimusi andeks.“ –Matteuse 6:9-1548 JUMALA SO–NAMa vajan Päästjat.Sest kõik on pattu teinud ja on Ju-mala aust ilma. –Roomlastele 3:23Kristus suri minu eest.On ju ka Kristus kord surnud pat-tude pärast, õige ülekohtuste eest, etta meid juhiks Jumala juure.–1. Peetruse 3:18aMa vajan patukahetsust.Sellepärast parandage meelt japöörduge, et teie patud kustutataks.–Apostlite Teod 3:19aKes oma üleastumisi varjab, eijõua sihile, aga kes neid tunnistab janeed hülgab, leiab armu!–Õpetussõnad 28:13Ma pean Jeesuse vastuvõtma usu kaudu.Aga kõigile, kes teda vastu võtsid,andis ta meelevalla saada Jumalalapsiks. –Johannese 1:12aMa võin olla kindel omapäästmises.Kellel on Poeg, sellel on elu.–1. Johannese 5.12a„Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kesminu sõna kuuleb ja usub seda, kesmind on läkitanud, sellel onigavene elu ja see ei tule mittekohtu alla, vaid on surmast läinudelusse!“ –Johannese 5:24JUMALA PÄÄSTETEEPALVETA JA ANDESTA

×