Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Help from above czech

279 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Help from above czech

 1. 1. POMOCSHORAZDARMA – NEPRODEJNÉBůh však prokazuje svou lásku knám tím, že Kristus za nás zemřel,když jsme ještě byli hříšní.–Římanům 5:8Bylo před velikonočními svátky.Ježíš věděl, že přišla jeho hodina,aby z tohoto světa šel k Otci; milo-val své, kteří jsou ve světě, aprokázal svou lásku k nim až dokonce. –Jan 13:1Nikdo nemá větší lásku než ten,kdo položí život za své přátele.–Jan 15:13A od Ježíše Krista, věrného svěd-ka, prvorozeného z mrtvých a vlád-ce králů země. Jemu, jenž násmiluje a svou krví nás zprostilhříchů. –Zjevení 1:5Nebot’ Bůh tak miloval svět, žedal svého jediného Syna, abyžádný, kdo v něho věří, nezahynul,ale měl život věčný. –Jan 3:16Hospodin se mi ukázal zdaleka:„Miloval jsem tě odvěkou láskou,proto jsem ti tak trpělivě prokazo-val milosrdenství.“ –Jeremjáš 31:3V tom se ukázala Boží láska k nám,že Bůh poslal na svět svého jed-iného Syna, abychom skrze něhoměli život. V tom jeláska: ne že my jsme sizamilovali Boha, ale žeon si zamiloval nás aposlal svého Syna jakoobět smíření za našehříchy. –1. Janův 4:9, 10POMOC SHORA„POMOC SHORA“ je sbírka veršů tématicky vybraných zrůzůných částí Bible. Věříme, e nejlepším komentářem Písma(Bible) je Bible sama.Boží Slovo k nám přichází „shora“ a velice pomáhá srdcím,která „hladovějí a žízní po spravedlnosti“. Pokud někdo činípokání, opustí hřích, pozve Pána Ježíše do svého srdce a uvěřív Něho celým svým srdcem jako ve svého Spasitele a Pána,tomu se Pán Ježíš sám zjeví a dá do jeho srdce radost a pokoj.Sám jsem toto prožil v roce 1937 a od té doby jsem nikdynepřerušil toto překrásné obecenství s Pánem Ježíšem.Vyzývám tě proto, aby ses Mu také odevzdal jako svémuSpasiteli a Pánu, nejlépe ješt DNES, pokud jsi tak už neučinil.—Watson Goodman (1920-2002)______________________________________________________________Biblické verše z Českého ekumenického překladu Bible. © Česká biblickáspolečnost 1985. Užito se souhlasem ČBS.Vpravdě veliké je tajemství zbož-nosti: Byl zjeven v těle, ospra-vedlněn Duchem, viděn od andělů,hlásán národům, došel víry ve světě,byl přijat do slávy. –1. Timoteovi 3:16Na počátku bylo Slovo, to Slovobylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. ASlovo se stalo tělem a přebývalomezi námi. Spatřili jsme jehoslávu, slávu, jakou má od Otce jed-norozený Syn, plný milosti apravdy. –Jan 1:1, 14To všechno se stalo, aby se splni-lo, co řekl Hospodin ústy proroka:,Hle, panna počne a porodí syna adají mu jméno Immanuel`, to jestpřeloženo ,Bůh s námi‘.–Matouš 1:22, 23„Já a Otec jsme jedno.“–Jan 10:30„Kdybyste znali mne, znali bystei mého Otce. Nyní ho již znáte,nebot jste ho viděli.“ Filip muřekl: „Pane, ukaž nám Otce, a vícnepotřebujeme!“ Ježíš mu odpo-věděl: „Tak dlouho jsem s vámi,Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidímne, vidí Otce. Jak tedy můžešříkat: Ukaž nám Otce? Nevěříš, žejá jsem v Otci a Otec je ve mně?Slova, která vám mluvím, nemlu-vím sám od sebe; Otec, který vemně přebývá, činí své skutky.“–Jan 14:7-10BOŽÍ LÁSKA 12 BOŽSTVÍ JEŽÍŠE KRISTAKdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží,v tom zůstává Bůh a on v Bohu.–1. Janův 4:15Anděl jí odpověděl: „Sestoupí natebe Duch svatý a moc Nejvyššíhotě zastíní; proto i tvé dítě budesvaté a bude nazváno Syn Boží.“–Lukáš 1:35Nebot’ se nám narodí dítě, budenám dán syn, na jehož ramenispočine vláda a bude mu dánojméno: ,,Divuplný rádce, Božskýbohatýr, Otec věčnosti, Vládcepokoje.“ –Izajáš 9:5Ještě nedomluvil, a hle,světlý oblak je zastínil az oblaku promluvil hlas:„To jest můj milovanýSyn, kterého jsem si vyvolil; tohoposlouchejte.“ –Matouš 17:5Ježíš se dověděl, že ho vyhnali;vyhledal ho a řekl mu: „Věříš vSyna člověka?“ Odpověděl: „A kdoje to, pane, abych v něho uvěřil?“Ježíš mu řekl: „Vidíš ho; je to ten,kdo s tebou mluví.“ –Jan 9:35-37V něm [Ježíši Kristu] je přecevtělena všechna plnost božství.–Koloským 2:9,,A já jsem stále nevěděl, kdo toje, ale ten, který mě poslal křtít vo-dou, mi řekl: ,Na koho spatříš sestu-povat Ducha a zůstávat na něm, toje ten, který křtí Duchem svatým.‘ Jájsem to viděl a dosvědčuji, že totoje Syn Boží.“ –Jan 1:33, 34JEŽÍŠ–SYN BOŽÍ 3
 2. 2. I řekl jim: „Vy jste zdola, jájsem shůry. Vy jste z tohotosvěta, já nejsem z tohoto světa.“Ježíš jim odpověděl: „Amen,amen, pravím vám, dříve než seAbraham narodil, já jsem.“–Jan 8:23, 58Žena mu řekla: „Vím, že při-chází Mesiáš, zvaný Kristus. Tenaž při-jde, oznámí nám všecko.,,Ježíš jí řekl:“ Já jsem to – ten,který k tobě mluví.“ –Jan 4:25, 26Řekl jim tedy Ježíš znovu:„Amen, amen, pravím vám, jájsem dveře pro ovce.“ –Jan 10:7Ježíš jim řekl: „Já jsem chlébživota; kdo přichází ke mně,nikdy nebude hladovět, a kdověří ve mne, nebude nikdyžíznit.“ –Jan 6:35„Pokud jsem na světě, jsemsvětlo světa.“ –Jan 9:5Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšenía život. Kdo věří ve mne, i kdybyumřel, bude žít.“ –Jan 11:25„Nazýváte mě Mistrem aPánem, a máte pravdu: Skutečnějsem.“ –Jan 13:13Ježíš mu odpověděl: „Já jsemta cesta, pravda i život. Nikdonepřichází k Otci než skrzemne.“ –Jan 14:64 CO O SOBĚ ŘÍKÁ JEŽÍŠPoručil, aby se zástupy rozsadi-ly po trávě. Potom vzal těch pětchlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi,vzdal díky, lámal chleby a dávalučedníkům a učedníci zástupům.I jedli všichni a nasytili se; asebrali nalámaných chlebů, kterézbyly, dvanáct plných košů. Ajedlo tam na pět tisíc mužů kroměžen a dětí. –Matouš 14:19-21Když přestal mluvit, řeklŠimonovi: „Zajed’ na hlubinu aspustte své sítě k lovu!“ Šimonmu odpověděl: „Mistře, namáhalijsme se celou noc a nic jsmenechytili. Ale na tvé slovospustím sítě.“ Když to učinili, za-hrnuli veliké množství ryb, až sejim sítě trhaly. –Lukáš 5:4-6A hle, dva slepí seděli u cesty;když uslyšeli, že jde kolem Ježíšzačali křičet: „Smiluj se nadnámi, Pane, Synu Davidův!“ Ježíšse zastavil, zavolal je a řekl jim:„Co chcete, abych pro vásučinil?“ Odpověděli mu: „Pane,at’ se otevřou naše oči!“ Ježíšpohnut soucitem, dotkl se jejichočí, a hned prohlédli; a šli za ním.–Matouš 20:30, 32-34Spatřil u cesty fíkovník a šel kněmu; ale nic na něm nenalezl,jen listí. I řekl mu: „At’ se na toběna věky neurodí ovoce!“ A tenfíkovník najednou uschl.–Matouš 21:19NĚKTERÉ Z DIVŮ UČINĚNÝCH JEŽÍŠEM 5Nebot’ v něm bylo stvořenovšechno na nebi i na zemi – světviditelnýi neviditelný; jak ne-beské trůny, tak i panstva, vládya mocnosti – a všechno jestvořeno skrze něho a pro něho.–Koloským 1:16Všechno povstalo skrze ně abez něho nepovstalo nic, co jest.–Jan 1:3A k slávě Boha Otce každýjazyk aby vyznával: Ježíš Kristusjest Pán. –Filipským 2:11Bůh. . . v tomto posledním časek nám promluvil ve svém Synu,jehož ustanovil dědicem všeho askrze něhož stvořil i věky.–Židům 1:1b, 2„At’ tedy všechen Izrael s jisto-tou ví, že toho Ježíše, kterého vyjste ukřižovali, učinil Bůh Pánema Mesiášem.“ –Skutky 2:36Vždyt’ proto Kristus umřel iožil, aby se stal Pánem i mrtvýchi živých. –Římanům 14:9Věrný je Bůh, který vás povolaldo společenství se svým Synem,naším Pánem Ježíšem Kristem.–1. Korintským 1:9Cožpak nevíš? Cožpak jsi nes-lyšel? Hospodin, Bůh věčný,stvořitel končin země, nenízemdlený, není znavený, jehorozumnost vystihnout nelze.–Izajáš 40:286 JEŽÍŠ KRISTUS JE STVOŘITEL A PÁNProč tedy, ty slabý, soudíšsvého bratra? A ty, silný, pročzlehčuješ svého bratra? Všichnipřece staneme před soudnoustolicí Boží. –Římanům 14:10Před Bohem a KristemJežíšem, který bude soudit živé imrtvé, tě zapřísahám pro jehopříchod a jeho království.–2. Timoteovi 4:1Nastane den, kdy Bůh skrzeJežíše Krista bude soudit podlemého evangelia, co je v lidechskryto. –Římanům 2:16Až přijde Syn člověka ve svéslávě a všichni andělé s ním,posadí se na trůnu své slávy; abudou před něho shromážděnyvšechny národy. I oddělí jedny oddruhých, jako pastýř oddělujeovce od kozlů. –Matouš 25:31, 32Otec nikoho nesoudí, alevšechen soud dal do rukouSynovi. –Jan 5:22A uložil nám, abychom kázalilidu a dosvědčovali, že je to on,koho Bůh ustanovil za soudceživých i mrtvých. –Skutky 10:42Vždyt’ víme, kdo řekl: ,Já budutrestat, má je odplata.‘ A jinde:,Pán bude soudit svůj lid.`–Židům 10:30„Nebot’ ustanovil den, v němžbude spravedlivě soudit celý světskrze muže, kterého k tomuurčil.“ –Skutky 17:31aJEŽÍŠ KRISTUS JE SOUDCEM VŠECH 7„Já jsem dveře. Kdo vejdeskrze mne, bude zachráněn, budevcházet i vycházet a naleznepastvu.“ –Jan 10:9Ježíš mu odpověděl: „Já jsemta cesta, pravda i život. Nikdonepřichází k Otci než skrzemne.“ –Jan 14:6„Proto jsem vám řekl, žezemřete ve svých hříších.Jestliže neuvěříte, že já to jsem,zemřete ve svých hříších.“–Jan 8:24Tak dosáhl dokonalosti a všem,kteří ho poslouchají, stal sepůvodcem věčné spásy.–Židům 5:9Všichni zhřešili a jsou dalekood Boží slávy; jsouospravedlňováni zadarmo jehomilostí vykoupením v KristuJežíši. –Římanům 3:23, 24Proto přináší dokonalé spasenítěm, kdo skrze něho přistupují kBohu; je stále živ a přimlouvá seza ně. –Židům 7:25„V nikom jiném není spásy;není pod nebem jiného jména,zjeveného lidem, jímž bychommohli být spaseni.“ –Skutky 4:12Vždyt’ Bůh nás neurčil k tomu,abychom propadli jeho hněvu,nýbrž abychom došli spásy skrzenašeho Pána Ježíše Krista.–1. Tesalonickým 5:98 VYKOUPENÍ JEDINĚ SKRZE KRISTAVy však jste z Boží moci v KristuJežíši; on se nám stal moudrostíod Boha, spravedlností, posvě-cením a vykoupením.–1. Korintským 1:30On se za nás obětoval, aby násvykoupil ze všeho hříchu a posvětilza svůj vlastní lid, horlivý vdobrých skutcích. –Titovi 2:14A budete děkovat Otci, který váspřipravil k účasti na dědictvísvatých ve světle. On nás vysvo-bodil z moci tmy a přenesl dokrálovství svého milovaného Syna.V něm máme vykoupení aodpuštění hříchů.–Koloským 1:12-14A zpívali novou píseň: „Jsi hodenpřijmout tu knihu a rozlomit jejípečetě, protože jsi byl obětován,svou krví jsi Bohu vykoupil lidi zevšech kmenů, jazyků, národů aras.“ –Zjevení 5:9„Nebot’ Syn člověka přišel, abyhledal a spasil, co zahynulo.“–Lukáš 19:10A žijte v lásce, tak jako Kristusmiloval nás a sám sebe dal za násjako dar a obět’, jejíž vůně je Bohumilá. –Efezským 5:2Když se však naplnil stanovenýčas, poslal Bůh svého Syna naroze-ného z ženy, podrobeného zákonu,aby vykoupil ty, kteří jsou zákonupodrobeni, tak abychom byli přijatiza syny. –Galatským 4:4, 5VYKOUPENÍ JEDINĚ SKRZE KRISTA 9
 3. 3. Tím spíše nyní, když jsme byliospravedlněni prolitím jeho krve,budeme skrze něho zachráněniod Božího hněvu. –Římanům 5:9V něm jsme vykoupeni jehoobětí a naše hříchy jsou námodpuštěny pro přebohatoumilost. –Efezským 1:7,,Nebot’ toto jest má krev,která zpečet’uje smlouvu a pro-lévá se za mnohé na odpuštěníhříchů.“ –Matouš 26:28Víte přece, že jste z prázdnotysvého způsobu života, jak jste jejpřejali od otců, nebyli vykoupenipomíjitelnými věcmi, stříbremnebo zlatem, nýbrž převzácnoukrví Kristovou. On jako beránekbez vady a bez poskvrny.–1. Petrův 1:18, 19Jestliže však chodíme v světle,jako on je v světle, mámespolečenství mezi sebou a krevJežíše, jeho Syna, nás očišt’ujeod každého hříchu. –1. Janův 1:7Čím více krev Kristova očistínaše svědomí od mrtvých skutkůk službě živému Bohu! Vždyt’ onpřinesl sebe sama jakoneposkvrněnou obět’ Bohu mocíDucha, který nepomíjí.–Židům 9:14Chlubíme se dokonce Bohemskrze našeho Pána Ježíše Krista,který nás s ním smířil.–Římanům 5:11b10 SMÍŘENÍ SKRZE KRISTOVU KREVMilostí tedy jste spaseni skrzevíru. Spasení není z vás, je toBoží dar; není z vašich skutků,takže se nikdo nemůže chlubit.–Efezským 2:8, 9Když jsme tedy ospravedlněniz víry, máme pokoj s Bohemskrze našeho Pána Ježíše Krista.–Římanům 5:1V Kristu Ježíši nezáleží na tom,je-li někdo obřezán či ne; rozho-dující je víra, která se uplatňujeláskou. –Galatským 5:6„Věř v Pána Ježíše, a budešspasen ty i všichni. . . . “–Skutky 16:31bŘekli mu: „Jak máme jednat,abychom konali skutky Boží?“Ježíš jim odpověděl: „Toto jeskutek, který žádá Bůh: abystevěřili v toho, koho on poslal.“–Jan 6:28, 29Nebot’ kdo se narodil z Boha,přemáhá svět. A to vítězství,které přemohlo svět, je naše víra.–1. Janův 5:4Tato však zapsána jsou, abystevěřili, že Ježíš je Kristus, SynBoží, a abyste věříce měli život vjeho jménu. –Jan 20:31Abych získal Krista a nalezenbyl v něm nikoli s vlastníspravedlností, která je ze zákona,ale s tou, která je z víry v Krista– spravedlností z Boha založenouna víře. –Filipským 3:9SPASENÍ VÍROU V KRISTA 11Pochválen bud Bůh a Otec naše-ho Pána Ježíše Krista, Otec milos-rdenství a Bůh veškeré útěchy!–2. Korintským 1:3Kdo je Bůh jako ty, který snímánepravost, promíjí nevěrnostpozůstatku svého dědictví!Nesetrvává ve svém hněvu, nebot’si oblíbil milosrdenství.–Micheáš 7:18Vždyt’ tvé milosrdenství nadnebe sahá, až do mraků tvojevěrnost. –Žalm 108:5Hospodinovo milosrdenství, ježnepomíjí, jeho slitování, ježnekončí. Obnovuje se každéhorána, tvá věrnost je neskonalá.–Pláč 3:22, 23Jak vysoko nad zemí je nebe,tak mohutně se klene jeho milos-rdenství nad těmi, kdo se ho bojí.Avšak Hospodinovo milosrdenstvíje od věků na věky s těmi, kteří seho bojí, jeho spravedlnost i sesyny synů. –Žalm 103:11, 17On nás zachránil ne prospravedlivé skutky, které myjsme konali, nýbrž ze svého sli-tování; zachránil nás obmytím,jímž jsme se znovu zrodili k nové-mu životu skrze Ducha svatého.–Titovi 3:5Přistupme tedy směle k trůnumilosti, abychom došli milosrden-ství a nalezli milost a pomoc vpravý čas. –Židům 4:1612 BOŽÍ MILOSTPojd’te, projednejme to spolu,praví Hospodin. I kdyby vašehříchy byly jako šarlat, zbělejíjako sníh, i kdyby byly rudé jakopurpur, budou bílé jako vlna.–Izajáš 1:18A Duch i nevěsta praví: „Přijd!“A kdokoli to slyší, at’ řekne:„Přijd’!“ Kdo žízní, at’ přistoupí;kdo touží, at’ zadarmo naberevody života. –Zjevení 22:17„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte,pojd’te k vodám, i ten, kdopeníze nemá. Pojdte, kupujte ajezte, pojd’te a kupujte bez peněza bez placení víno a mléko!“–Izajáš 55:1V poslední, velký den svátkůJežíš vystoupil a zvolal: „Jestližekdo žízní, at’ přijde ke mně apije!“ –Jan 7:37Když to Ježíš uviděl, rozhněvalse a řekl jim: „Nechte dětipřicházet ke mně, nebraňte jim,nebot’ takovým patří královstvíBoží.“ –Marek 10:14„Pojd’te ke mně všichni, kdo senamáháte a jste obtíženi břeme-ny, a já vám dám odpočinout.“–Matouš 11:28Jsme tedy posly Kristovými,Bůh vám domlouvá našimi ústy;na místě Kristově vás prosíme:dejte se smířit s Bohem!–2. Korintským 5:20BŮH NÁS K SOBĚ ZVE 13Podle toho lze rozeznat děti Božía děti d’áblovy: Není z Boha,kdokoliv nečiní spravedlnost anemiluje svého bratra.–1. Janův 3:10Ti, kdo se dají vést DuchemBožím, jsou synové Boží. Nepřijalijste přece Ducha otroctví, abysteopět propadli strachu, nýbrž přijalijste Ducha synovství, v němžvoláme: Abba, Otče!–Římanům 8:14, 15Abyste byli bezúhonní a ryzí,Boží děti bez poskvrny uprostředpokolení pokřiveného a zvrá-ceného. V něm svit’te jako hvězdy,které osvěcují svět. –Filipským 2:15A proto ,vyjděte z jejich středu aoddělte se‘, praví Hospodin a ,niče-ho nečistého se nedotýkejte, a jávás přijmu‘ a ,budu vám Otcem avy budete mými syny a dcerami,praví Hospodin zástupů‘.–2. Korintským 6:17, 18Těm pak, kteří ho přijali a věří vjeho jméno, dal moc stát se Božímidětmi. –Jan 1:12V nichž jste dříve žili podle běhutohoto světa, poslušni vládcenadzemských mocí, ducha,působícího dosud v těch, kteřívzdorují Bohu. –Efezským 2:2Ne každý, kdo mi říká ,Pane,Pane‘, vejde do království ne-beského; ale ten, kdo činí vůlimého Otce v nebesích.–Matouš 7:2114 NE VŠICHNI LIDÉ JSOU BOŽÍMI DĚTMISkutky lidské svévole jsou zře-jmé: necudnost, nečistota, be-zuzdnost, modlářství, čarodějství,rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň,podlost, rozpory, rozkoly, závist,opilství, nestřídmost a podobnévěci. Řekl jsem už dříve a říkámznovu, že ti, kteří takové věci děla-jí, nebudou mít podíl na královstvíBožím. –Galatským 5:19-21Žijme řádně jako za denníhosvětla: ne v hýření a opilství, vnemravnosti a bezuzdnostech, neve sváru a závisti, nýbrž oblecte sev Pána Ježíše Krista a nevyhovujtesvým sklonům, abyste nepropadalivášním. –Římanům 13:13, 14Běda těm, kteří za časného jitratáhnou za opojným nápojem a aždo setmění je rozpaluje víno.–Izajáš 5:11Nehled’ na víno, jak se rdí, jakjiskří v poháru. Vklouzne hladce anakonec uštkne jako had a štípnejako zmije. –Přísloví 23:31, 32Víno je posměvač, opojný nápojje křikloun; kdo se v něm kochá,ten moudrý není. –Přísloví 20:1Mějte se na pozoru, aby vašesrdce nebyla zatížena nestříd-mostí, opilstvím a starostmi oživobytí a aby vás onen dennepřekvapil jako past.–Lukáš 21:34CO ŘÍKÁ BŮH O OPILSTVÍ 15
 4. 4. On mu řekl: „ ,Miluj Hospodina,Boha svého, celým svým srdcem,celou svou duší a celou svoumyslí.‘ To je největší a prvnípřikázání. Druhé je mu podobné:,Miluj svého bližního jako sámsebe.‘ “ –Matouš 22:37-39Když se vydával na cestu,přiběhl k němu nějaký člověk, apoklekl před ním a ptal se ho:„Mistře dobrý, co mám dělat,abych měl podíl na věčném živ-otě?“ Ježíš mu řekl: „Proč miříkáš dobrý? Nikdo není dobrý,jedině Bůh. Přikázání znáš:Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeškrást, nevydáš křivé svědectví,nebudeš podvádět, cti svého otcei svou matku!“ On mu na to řekl:„Mistře, to všecko jsem dodržo-val od svého mládí.“ Ježíš na nějs láskou pohleděl a řekl: „Jednoti schází. Jdi, prodej všecko, comáš, rozdej chudým a budeš mítpoklad v nebi; pak přijd’ a násle-duj mne!“ On po těch slovechsvěsil hlavu a smuten odešel,nebot měl mnoho majetku.–Marek 10:17-22Někdy se člověku zdá cestapřímá, ale nakonec přivede ksmrti. –Přísloví 16:25Svěř Hospodinu své počínání atvé plány budou zajištěny.–Přísloví 16:316 LIDSKÁ SNAHA NESTAČÍNeklamte se, Bohu se nikdo neb-ude posmívat. Co člověk zaseje, totaké sklidí. –Galatským 6:7Dítky, at’ vás nikdo neklame:Spravedlivý je ten, kdo činíspravedlnost – tak jako on jespravedlivý. Kdo však se dopouštíhříchu, je z d’ábla, protože dábelod počátku hřeší. –1. Janův 3:7, 8aNenechte se od nikoho svéstprázdnými slovy, aby vás nestihlBoží hněv jako ty, kdo honeposlouchají. –Efezským 5:6Což nevíte, že nespravedliví neb-udou mít účast v Božímkrálovství? Nemylte se: Ani smilní-ci, ani modláři, ani cizoložníci, aninemravní, ani zvrácení, ani zloději,ani lakomci, opilci, utrhači, lupičinebudou mít účast v Božímkrálovství. –1. Korintským 6:9, 10Podle slova však také jednejte,nebudte jen posluchači – to bysteklamali sami sebe! –Jakub 1:22Myslí-li si někdo, že je něco, apřitom není nic, klame sám sebe.–Galatským 6:3Nebot’ mnozí přijdou v mémjménu a budou říkat ,já jsemMesiáš’ a svedou mnohé.–Matouš 24:5At’ nikdo sám sebe neklame.Domnívá-li se někdo z vás, že je vtomto světě moudrý, at’ se stanebláznem, aby se stal opravdumoudrým. –1. Korintským 3:18NEDEJ SE OKLAMAT! 17Skrze jednoho člověka totižvešel do světa hřích a skrze hříchsmrt; a tak smrt zasáhla všechny,protože všichni zhřešili.–Římanům 5:12Žádostivost pak počne a porodíhřích, a dokonaný hřích plodísmrt. –Jakub 1:15Dát se vést sobectvím znamenásmrt, dát se vést Duchem je života pokoj. Soustředění na sebe jeBohu nepřátelské, nebot’ senechce ani nemůže podříditBožímu zákonu. –Římanům 8:6, 7Duše, která hřeší, ta umře; synnebude pykat za nepravostotcovu a otec nebude pykat zanepravost synovu; spravedlnostzůstane na spravedlivém a zvůlezůstane na svévolníkovi.–Ezechiel 18:20,,,Ale máme proč se veselit aradovat, poněvadž tento tvůjbratr byl mrtev, a zase žije,ztratil se, a je nalezen.` “–Lukáš 15:32Tak spravedlnost vede k živo-tu, kdežto kdo se žene za zlem,spěje k smrti. –Přísloví 11:19Mzdou hříchu je smrt.–Římanům 6:23aJaký jste tehdy měli užitek ztoho, zač se nyní stydíte? Konectoho všeho je přece smrt.–Římanům 6:2118 HŘÍCH PŘINÁŠÍ SMRTAle Duchem svatým byl ve svémzmrtvýchvstání uveden do mociBožího Syna, evangelia o JežíšiKristu, našem Pánu.–Římanům 1:4Když to řekl, zvolal mocnýmhlasem: „Lazare, pojd’ ven!“Zemřelý vyšel, měl plátnemsvázány ruce i nohy a tvářzahalenu šátkem. Ježíš jim řekl:„Rozvažte ho a nechte odejít!“–Jan 11:43, 44Jako poslední nepřítel bude pře-možena smrt.–1. Korintským 15:26„Proto mě Otec miluje, žedávám svůj život, abych jej opětpřijal. Nikdo mi ho nebere, ale jájej dávám sám od sebe. Mám mocsvůj život dát a mám moc jej opětpřijmout. Takový příkaz jsem při-jal od svého Otce.“–Jan 10:17, 18Přistoupil k márám a dotkl sejich; ti kteří je nesli, se zastavili.Řekl: „Chlapče, pravím ti, vstaň!“Mrtvý se posadil a začal mluvit.–Lukáš 7:14, 15a„. . . Já jsem první i poslední,ten živý; byl jsem mrtev – a hle,živ jsem na věky věků. Mám klíčeod smrti i hrobu.“–Zjevení 1:17, 18Odevzdal jsem vám především,co jsem sám přijal, že Kristuszemřel za naše hříchy podlePísem a byl pohřben; byl vzkříšentřetího dne podle Písem.–1. Korintským 15:3, 4KRISTUS PŘEMOHL SMRT 19[Bůh řekl,] „Nebudeš mít jinéhoboha mimo mne.„Nezobrazíš si Bohazpodobením ničeho, co je nahořena nebi, dole na zemi nebo vevodách pod zemí. Nebudeš seničemu takovému klanět anitomu sloužit. . . .„Nezneužiješ jména Hospodina,svého Boha. Hospodin nenechábez trestu toho, kdo by jehojména zneužíval.„Dbej na den odpočinku, aby tibyl svatý, jak ti přikázalHospodin, tvůj Bůh. Šest dníbudeš pracovat a dělat všechnusvou práci. . . .„Cti svého otce i matku, jak tipřikázal Hospodin, tvůj Bůh, abysbyl dlouho živ a dobře se ti vedlona zemi, kterou ti dáváHospodin, tvůj Bůh.„Nezabiješ.„Nesesmilníš.„Nepokradeš.„Nevydáš proti svému bližnímufalešné svědectví.„Nebudeš dychtit po ženěsvého bližního. Nebudeš toužitpo domě svého bližního ani pojeho poli ani po jeho otroku anipo jeho otrokyni ani po jeho býkuani po jeho oslu, vůbec po ničem,co patří tvému bližnímu.“–5. Mojžíšova 5:7-2120 BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍNa cesty každého jsou upřenyjeho oči, on každý krok vidí. Nenítemnoty ani šera smrti, kde by semohli skrýt pachatelé ničemnos-tí. –Jób 34:21, 22„Může se někdo skrýt veskrýších a já ho neuvidím? jevýrok Hospodinův. Nenaplňujisnad nebe i zemi? je výrokHospodinův.“ –Jeremjáš 23:24Kam odejdu před tvýmduchem, kam uprchnu před tvoutváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam,a když si ustelu v podsvětí, takétam budeš. Žádná tma pro tebenení temná: noc jako den svítí,temnota je jako světlo.–Žalm 139:7, 8 a 12Oči Hospodinovy jsou nakaždém místě, pozorně sledujízlé i dobré. –Přísloví 15:3Není tvora, který by se předním mohl skrýt. Nahé a odhalenéje všechno před očima toho,jemuž se budeme ze všehoodpovídat. –Židům 4:13Nic není skrytého, co jednounebude zjeveno, a nic utajeného,co by se nepoznalo a nevyšlonajevo. –Lukáš 8:17Nevyslovujte proto soudypředčasně, dokud Pán nepřijde.On vynese na světlo to, co jeskryto ve tmě, a zjeví záměrysrdcí; tehdy se člověku dostanechvály od Boha.–1. Korintským 4:5PŘED BOHEM SE NIKDO NESKRYJE 21
 5. 5. „Syn člověka pošle své anděly,ti vyberou z jeho královstvíkaždé pohoršení a každého, kdose dopouští nepravosti, a hodí jedo ohnivé pece; tam bude pláč askřípění zubů.“ –Matouš 13:41, 42Do podsvětí se navrátí svévol-níci, všechny pronárody, jež naBoha zapomněly. –Žalm 9:18Týmž slovem jsou udržovánanynější nebesa a země, dokudnebudou zničena ohněm; Bůh jeponechal jen do dne soudu azáhuby bezbožných lidí.–2. Petrův 3:7Jejich trestem bude věčnázáhuba ,daleko od Pána a slávyjeho moci‘. –2. Tesalonickým 1:9„Jestliže tě tvá ruka nebo nohasvádí k hříchu, utni ji a odhod’pryč; lépe je pro tebe, vejdeš-li doživota zmrzačený nebo chromý,než abys byl s oběma rukama činohama uvržen do věčnéhoohně.“ –Matouš 18:8„A půjdou do věčných muk, alespravedliví do věčného života.“–Matouš 25:46Boží hněv se zjevuje z nebeproti každé bezbožnosti anepravosti lidí, kteří svounepravostí potlačují pravdu.–Římanům 1:18A kdo nebyl zapsán v knize živ-ota, byl uvržen do hořícího jez-era. –Zjevení 20:1522 VĚČNÝ TREST PRO BEZBOŽNÉ„Nebot’ ustanovil den, v němžbude spravedlivě soudit celý světskrze muže, kterého k tomu určil.Všem lidem o tom poskytl důkaz,když jej vzkřísil z mrtvých.“–Skutky 17:31Pán však dovede vytrhnoutzbožné ze zkoušky, alenespravedlivé uchovat pro trest vden soudu. –2. Petrův 2:9Vždyt’ se všichni musímeukázat před soudným stolcemKristovým, aby každý dostalodplatu za to, co činil ve svémživotě, at’ dobré či zlé.–2. Korintským 5:10V tom jeho láska k nám dosáhlacíle, že máme plnou jistotu proden soudu – nebot’ jaký je on,takoví jsme i my v tomto světě.–1. Janův 4:17A jako každý člověk jen jednouumírá, a potom bude soud.–Židům 9:27Viděl jsem mrtvé, mocné iprosté, jak stojí před trůnem, abyly otevřeny knihy. Ještě jednakniha byla otevřena, kniha života.–Zjevení 20:12aKaždý z nás tedy sám za sebevydá počet Bohu. –Římanům 14:12Přišel totiž čas, aby soud začalod domu Božího. Jestliže začínáod vás, jaký bude konec těch,kteří se Božímu evangeliu vzpíra-jí? –1. Petrův 4:17PŘICHÁZEJÍCÍ SOUD 23S milostí tomu však není takjako s proviněním. Proviněnímtoho jediného, totiž Adama, mnozípropadli smrti; oč spíše zahrnulamnohé Boží milost, milostdarovaná v jediném člověku, JežíšiKristu. –Římanům 5:15Nezáleží tedy na tom, kdo chce,ani na tom, kdo se namáhá, ale naBohu, který se smilovává.–Římanům 9:16„Bůh se staví proti pyšným, alepokorným dává milost“.–1. Petrův 5:5bA kde se rozmohl hřích, tam seještě mnohem více rozhojnilamilost, aby tak jako vládl hřích apřinášel smrt, vládla ospravedl-něním milost a přinášela věčnýživot skrze Ježíše Krista, našehoPána. –Římanům 5:20b, 21Znáte přece štědrost našehoPána Ježíše Krista: byl bohatý, alepro vás se stal chudým, abyste vyjeho chudobou zbohatli.–2. Korintským 8:9Boží moc provázela svědectvíapoštolů o vzkříšení Pána Ježíše ana všech spočívala veliká milost.–Skutky 4:33Ale on mi řekl: „Stačí, když mášmou milost; vždyt’ v slabosti seprojeví má síla.“ A tak se buduraději chlubit slabostmi, aby namně spočinula moc Kristova.–2. Korintským 12:924 MILOST JEŽÍŠE KRISTA„Bůh však prominul lidemdobu, kdy to ještě nemohlipochopit, a nyní zvěstuje všem,at’ jsou kdekoliv, aby této nez-nalosti litovali a obrátili se kněmu.“ –Skutky 17:30„Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobnězahynete.“ –Lukáš 13:3„Čiňte pokání, nebot’ se při-blížilo království nebeské.“–Matouš 3:2Odhod’te od sebe všechny ne-věrnosti, jichž jste se dopouštěli,a obnovte své srdce a svéhoducha. –Ezechiel 18:31aPetr jim odpověděl: „Obrat’tese a každý z vás at’ přijme křestve jménu Ježíše Krista naodpuštění svých hříchů, adostanete dar Ducha svatého.Proto čiňte pokání a obrat’te se,aby byly smazány vaše hříchy.“–Skutky 2:38; 3:19Zármutek podle Boží vůlepůsobí pokání ke spáse, a tohonení proč litovat, zármutek pozpůsobu světa však působí smrt.–2. Korintským 7:10,,Pravím vám, že právě takbude v nebi větší radost nad jed-ním hříšníkem, který činípokání, než nad devadesáti devítispravedlivými, kteří pokánínepotřebují.“ –Lukáš 15:7POKÁNÍ 25Svévolník at’ opustí svou cestu,muž propadlý ničemnostem svojeúmysly; necht’ se vrátí k Hospodi-nu, slituje se nad ním, k Bohunašemu, vždyt’ odpouští mnoho.–Izajáš 55:7„Nebot’ jestliže odpustíte lidemjejich přestoupení, i vám odpustíváš nebeský Otec.“ –Matouš 6:14Když Ježíš viděl jejich víru, řeklochrnutému: „Synu, odpouštějí seti hříchy.“ –Marek 2:5„Skrze něho se vám zvěstujeodpuštění všech hříchů, a to itěch, jichž vás nemohl zprostitMojžíšův zákon. Toho Bůh vyvýšiljako vůdce a spasitele a dal mumísto po své pravici, aby přineslIzraeli pokání a odpuštěníhříchů.“ –Skutky 13:38b; 5:31Kdyby se svévolník odvrátil odevšech svých hříchů, jichž sedopouštěl, a dbal by na všechnamá nařízení a jednal podle práva aspravedlnosti jistě bude žít,nezemře. –Ezechiel 18:21Hle, stojím přede dveřmi atluču; zaslechne-li kdo můj hlas aotevře mi, vejdu k němu a budu sním večeřet a on se mnou.–Zjevení 3:20„V jeho jménu se bude zvěsto-vat pokání na odpuštění hříchůvšem národům, počínajícJeruzalémem.“ –Lukáš 24:4726 ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮUkázala se Boží milost, která při-náší spásu všem lidem a vychovávánás k tomu, abychom se zřeklibezbožnosti a světských vášní, žilirozumně, spravedlivě a zbožně vtomto věku. –Titovi 2:11, 12K tomu směřujte, a ne k pozem-ským věcem. –Koloským 3:2Nepodílejte se na neužitečnýchskutcích tmy, naopak je nazývejtepravým jménem. –Efezským 5:11Nemilujte svět ani to, co je vesvětě. Miluje-li kdo svět, láska Ot-cova v něm není. Nebot’ všechno,co je ve světě, po čem dychtí člo-věk a co chtějí jeho oči a na čem siv životě zakládá, není z Otce, aleze světa. –1. Janův 2:15, 16Proradná stvoření! Což nevíte, žepřátelství se světem je nepřátelstvís Bohem? Kdo tedy chce býtpřítelem světa, stává se nepřítelemBožím. –Jakub 4:4„Omyjte se, očist’te se, odklidtemi své zlé skutky z očí, přestaňtepáchat zlo.“ –Izajáš 1:16Vybízím vás, bratří, pro Božímilosrdenství, abyste sami sebepřinášeli jako živou, svatou, Bohumilou obět’; to at’ je vaše pravábohoslužba. A nepřizpůsobujte setomuto věku, nýbrž proměňujte seobnovou své mysli, abyste mohlirozpoznat, co je vůle Boží, co jedobré, Bohu milé a dokonalé.–Římanům 12:1, 2ODDĚLENÍ SE OD SVĚTA 27
 6. 6. Víte-li, že on je spravedlivý,pochopte, že také každý, kdo činíspravedlnost, je z něho zrozen.Víme, že nikdo, kdo se narodil zBoha nehřeší, ale Syn Boží jejchrání a Zlý se ho ani nedotkne.–1. Janův 2:29; 5:18Dali jste se však obmýt, bylijste posvěceni, byli jsteospravedlněni ve jménu PánaJežíše Krista a Duchem našehoBoha. –1. Korintským 6:11bJežíš mu odpověděl: „Amen,amen, pravím tobě, nenarodí-li sekdo znovu, nemůže spatřitkrálovství Boží.“ –Jan 3:3„A dám vám nové srdce a donitra vám vložím nového ducha.Odstraním z vašeho těla srdcekamenné a dám vám srdce zmasa.“ –Ezechiel 36:26Kdo je v Kristu, je novéstvoření. Co je staré, pominulo,hle, je tu nové!–2. Korintským 5:17Vždyt’ jste se znovu narodili,nikoli z pomíjitelného semene,nýbrž z nepomíjitelného, skrzeživé a věčné slovo Boží.–1. Petrův 1:23A to je to svědectví: Bůh námdal věčný život, a ten život je vjeho Synu. Kdo má Syna, máživot; kdo nemá Syna Božího,nemá život. –1. Janův 5:11, 1228 ZNOVUZROZENÍOn ,na svém těle vzal našehříchy‘ na kříž, abychom zemřelihříchům a byli živi spravedlnosti.–1. Petrův 2:24Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši,ukřižovali sami sebe se svýmivášněmi a sklony. Jsme-li živiBožím Du-chem, dejme se Duchemtaké řídit. –Galatským 5:24, 25Protože jste byli vzkříšeni sKristem, hledejte to, co je nadvámi, kde Kristus sedí na praviciBoží. K tomu směřujte, a ne kpozemským věcem. Zemřeli jste aváš život je skryt spolu s Kristemv Bohu. Ale až se ukáže Kristus,váš život, tehdy i vy se s nímukážete v slávě. –Koloským 3:1-4I vy jste byli mrtvi pro své vinya hříchy. Spolu s ním nás vzkřísila spolu s ním uvedl na nebeskýtrůn v Kristu Ježíši.–Efezským 2:1 a 6Naprosto ne! Hříchu jsme přecezemřeli – jak bychom v něm mohlidále žít? Tak i vy počítejte s tím,že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohuv Kristu Ježíši.–Římanům 6:2 a 11Ani nepropůjčujte hříchu svétělo za nástroj nepravosti, ale jakoti, kteří byli vyvedeni ze smrti doživota, propůjčujte sami sebe a svétělo Bohu za nástroj spravedl-nosti. –Římanům 6:13MRTVÝ V HŘÍCHU–VZKŘÍŠENÝ V KRISTU 29Kdo zasévá pro své sobectví,sklidí zánik, kdo však zasévá proDucha, sklidí život věčný.–Galatským 6:8„Jako Mojžíš vyvýšil hada napoušti, tak musí být vyvýšen Synčlověka, aby každý, kdo v něhověří, měl život věčný.“–Jan 3:14, 15„A život věčný je v tom, kdyžpoznají tebe, jediného pravéhoBoha, a toho, kterého jsi poslal,Ježíše Krista.“ –Jan 17:3Mzdou hříchu je smrt, ale daremBoží milosti je život věčný v KristuJežíši, našem Pánu. –Římanům 6:23„Kdo věří v Syna, má životvěčný. Kdo Syna odmítá, neuzříživot, ale hněv Boží na němzůstává.“ –Jan 3:36„Amen, amen, pravím vám, kdoslyší mé slovo a věří tomu, kterýmě poslal, má život věčný anepodléhá soudu, ale přešel již zesmrti do života.“ –Jan 5:24Nýbrž ze svého rozhodnutí a zmilosti,. . . před věčnými časy anyní zjevil příchodem našehoSpasitele Ježíše Krista. On zlomilmoc smrti a zjevil nepomíjejícíživot v evangeliu.–2. Timoteovi 1:9b, 10A to je to svědectví: Bůh nám dalvěčný život, a ten život je v jehoSynu. Kdo má Syna, má život; kdonemá Syna Božího, nemá život.–1. Janův 5:11, 1230 VĚČNÝ ŽIVOTTak Boží Duch dosvědčujenašemu duchu, že jsme Boží děti.–Římanům 8:16A to je to svědectví: Bůh námdal věčný život, a ten život je vjeho Synu. Kdo má Syna, máživot; kdo nemá Syna Božího,nemá život. Toto píšu vám, kteřívěříte ve jméno Syna Božího,abyste věděli. –1. Jan 5:11-13a„Amen, amen, pravím vám, kdověří, má život věčný.“ –Jan 6:47„Kdo přijal má přikázání azachovává je, ten mě miluje. Atoho, kdo mě miluje, bude milo-vat můj Otec; i já ho budu milo-vat a dám se mu poznat.“–Jan 14:21Spravedlnost vytvoří pokoj,spravedlnost zajistí klid abezpečí navěky. –Izajáš 32:17Protože jste synové, poslal Bůhdo našich srdcí Ducha svéhoSyna, Ducha volajícího Abba,Otče! –Galatským 4:6Že zůstáváme v něm a on v nás,poznáváme podle toho, že námdal svého Ducha. –1. Janův 4:13Podle toho víme, že jsme hopoznali, jestliže zachovávámejeho přikázání. –1. Janův 2:3„A já jim dávám věčný život:nezahynou navěky a nikdo je zmé ruky nevyrve.“ –Jan 10:28JISTOTA SPASENÍ 31„Nyní jdu k tobě, ale toto mlu-vím ještě na světě, aby v sobě měliplnost mé radosti.“ –Jan 17:13„Uvidím vás však opět a vašesrdce se zaraduje a vaši radostvám nikdo nevezme.“ –Jan 16:22bVždyt’ království Boží není vtom, co jíte a pijete, nýbrž vespravedlnosti, pokoji a radosti zDucha svatého. –Římanům 14:17S veselím budete čerpat vodu zpramenů spásy. –Izajáš 12:3„Nežiji už já, ale žije ve mněKristus. A život, který zde nynížiji, žiji ve víře v Syna Božího,který si mne zamiloval a vydalsebe samého za mne.“–Galatským 2:20„To jsem vám pověděl, aby mojeradost byla ve vás a vaše radostaby byla plná.“ –Jan 15:11Stezku života mi dáváš poznat;vrcholem radosti je být s tebou, vetvé pravici je neskonalé blaho.–Žalm 16:11Ač jste ho neviděli, milujete ho;ač ho ani nyní nevidíte, přec vněho věříte a jásáte nevýslovnou,vznešenou radostí. –1. Petrův 1:8A nejen to: chlubíme se dokonceBohem skrze našeho Pána JežíšeKrista, který nás s ním smířil.–Římanům 5:11„Dal jsi mi poznat cesty života ablízkost tvé tváře mne naplníradostí.“ –Skutky 2:2832 KRISTUS VE VÁS–ZÁRUKA RADOSTI„Jestliže však nebudeteHospodina poslouchat a budete seHospodinovým rozkazům vzpírat,dolehne Hospodinova ruka na vási na vaše otce.“–1. Samuelova 12:15Víte přece, když se někomuzavazujete k poslušné službě, žese stáváte služebníky toho, kohoposloucháte – bud’ otročítehříchu, a to vede k smrti, neboposloucháte Boha, a to vede kspravedlnosti. –Římanům 6:16A vás utiskované spolu s námivysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš znebe se svými mocnými anděly,aby v plameni ohně vykonal trestna těch, kteří neznají Boha, a natěch, kteří odpírají poslušnostevangeliu našeho Pána Ježíše.Jejich trestem bude věčná záhuba,daleko od Pána a slávy jehomoci‘. –2. Tesalonickým 1:7-9„Hled’, dnes vám předkládámpožehnání i zlořečení: požehnání,když budete poslouchat příkazyHospodina, svého Boha, které jávám dnes přikazuji, a zlořečení,když nebudete poslouchat příkazyHospodina, svého Boha.“–5. Mojžíšova 11:26-28aPřišel totiž čas, aby soud začalod domu Božího. Jestliže začínáod vás, jaký bude konec těch,kteří se Božímu evangeliu vzpíra-jí? –1. Petrův 4:17DŮLEŽITOST POSLUŠNOSTI 33
 7. 7. A k slávě Boha Otce každý jazykaby vyznával: Ježíš Kristus jestPán. –Filipským 2:11„Každý, kdo se ke mně přiznápřed lidmi, k tomu se i já přiznámpřed svým Otcem v nebi; kdo měvšak zapře před lidmi, toho i jázapřu před svým Otcem v nebi.“–Matouš 10:32, 33Věrohodné je to slovo: Jestližejsme s ním zemřeli, budeme s ními žít. Jestliže s ním vytrváme,budeme s ním vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře.–2. Timoteovi 2:11, 12Vyznáš-li svými ústy Ježíše jakoPána a uvěříš-li ve svém srdci, žeho Bůh vzkřísil z mrtvých, budešspasen. Srdcem věříme k spravedl-nosti a ústy vyznáváme k spasení.–Římanům 10:9, 10Kdo popírá Syna, nemá ani Otce.Kdo vyznává Syna, má i Otce.–1. Janův 2:23Podle toho poznáte Ducha Bo-žího: Každé vnuknutí, které vede kvyznání, že Ježíš Kristus přišel vtěle, je z Boha. –1. Janův 4: 2„Kdo se stydí za mne a za máslova, za toho se bude stydět Synčlověka, až přijde v slávě své iOtcově a svatých andělů.“–Lukáš 9:26Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží,v tom zůstává Bůh a on v Bohu.–1. Janův 4:1534 VEŘEJNÉ VYZNÁNÍ KRISTABud’te střízliví!Bud’te bdělí! Vášprotivník, d’ábel,obchází jako,lev řvoucí‘a hledá, koho by pohltil. Vzepřetese mu, zakotveni ve víře.–1. Petrův 5:8, 9aTehdy byl Ježíš Duchem vyve-den na poušt’, aby byl pokoušenod d’ábla. Tu mu Ježíš odpoví:„Jdi z cesty, satane; nebot’ jepsáno: ,Hospodinu, Bohu svému,se budeš klanět a jeho jedinéhouctívat.‘ “ –Matouš 4:1 a 10, 11A tak, bratří, svou sílu hledejteu Pána, v jeho veliké moci.Oblecte plnou Boží zbroj, abystemohli odolat d’áblovým svodům.–Efezským 6:10, 11Zbraně našeho boje nejsousvětské, nýbrž mají od Boha sílubořit hradby. Jimi boříme lidskévýmysly. –2. Korintským 10:4On [d’ábel] byl vrah od počátkua nestál v pravdě, poněvadž vněm pravda není. . . . protože jelhář a otec lži. –Jan 8:44bOdpustím i já. . . . Aby nás satanneobelstil; jeho úskočnost přeceznáme. –2. Korintským 2:10b, 11Jsou to falešní apoštolové,nepoctiví dělníci, přestrojení zaapoštoly Kristovy. A není divu,vždyt’ sám satan se převléká zaanděla světla.–2. Korintským 11:13, 14SATAN–NÁŠ ÚHLAVNÍ NEPŘÍTEL 35Protože sourozence spojuje kreva tělo, i on se stal jedním z nich,aby svou smrtí zbavil moci toho,kdo smrtí vládne, totiž d’ábla.–Židům 2:14Kdo však se dopouští hříchu, je zdábla, protože dábel od počátkuhřeší. Proto se zjevil Syn Boží, abyzmařil činy dáblovy. –1. Janův 3:8„Abys otevřel jejich oči a oni seobrátili od tmy ke světlu, od mocisatanovy k Bohu, a vírou ve mnedosáhli odpuštění hříchů a podílumezi posvěcenými.“ –Skutky 26:18Kdo nás odloučí od lásky Kristo-vy? Snad soužení nebo úzkost,pronásledování nebo hlad, bída,nebezpečí nebo meč? Ale v tom vevšem slavně vítězíme mocí toho,který si nás zamiloval.–Římanům 8:35 a 37Podřid’te se tedy Bohu. Vzepřetese d’áblu a uteče od vás, přibližtese k Bohu a přiblíží se k vám.Umyjte si ruce, hříšníci.–Jakub 4:7, 8aNyní je soud nad tímto světem,nyní bude vládce tohoto světavyvržen ven. –Jan 12:31Naopak, je to duch antikristův, oněmž jste slyšeli, že přijde, a kterýjiž nyní je na světě. Vy však jste zBoha, děti, a zvítězili jste nadfalešnými proroky, protože ten,který je ve vás, je větší než ten,který je ve světě. –1. Janův 4:3b, 436 VÍTĚZSTVÍ NAD SATANEMKdybych mluvil jazyky lidský-mi i andělskými, ale lásku bychneměl, jsem jenom dunící kov azvučící zvon. –1. Korintským 13:1Ovoce Božího Ducha však jeláska, radost, pokoj, trpělivost,laskavost, dobrota, věrnost,tichost a sebeovládání.–Galatským 5:22, 23aZeptal se ho podruhé: „Šimone,synu Janův, miluješ mne?“Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, žetě mám rád.“ Řekl mu: „Bud’pastýřem mých ovcí!“ –Jan 21:16Řekne-li někdo: „Já milujiBoha“, a přitom nenávidí svéhobratra, je lhář. Kdo nemilujesvého bratra, kterého vidí,nemůže milovat Boha, kteréhonevidí. –1. Janův 4:20„Podle toho všichni poznají, žejste moji učedníci, budete-li mítlásku jedni k druhým.“–Jan 13:35My víme, že jsme přešli zesmrti do života, protože milu-jeme své bratry. Kdo nemiluje,zůstává ve smrti. –1. Janův 3:14V tom je totiž láska k Bohu, žezachováváme jeho přikázání; ajeho přikázání nejsou těžká.–1. Janův 5:3Ale vám, kteří mě slyšíte,pravím: Milujte své nepřátele.Dobře čiňte těm, kteří vásnenávidí. –Lukáš 6:27LÁSKA PROVĚŘUJE UČEDNICTVÍ 37Jenž byl vydán pro našepřestoupení a vzkříšen pro našeospravedlnění. –Římanům 4:25Když Ježíš ráno prvního dne posobotě vstal, zjevil se nejprveMarii z Magdaly, z níž kdysi vyh-nal sedm démonů. –Marek 16:9Osmého dne potom byli učední-ci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ačbyly dveře zavřeny, Ježíš přišel,postavil se doprostřed a řekl:„Pokoj vám.“ Potom řekl To-mášovi: „Polož svůj prst sem,pohled’ na mé ruce a vlož svouruku do rány v mém boku.Nepochybuj a věř!“ Tomáš muodpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“–Jan 20:26-28„A my jsme svědky všeho, cočinil v zemi judské i vJeruzalémě. Ale oni ho pověsili nakříž a zabili. Bůh jej však třetíhodne vzkřísil a dal mu zjevit se –nikoli všemu lidu, nýbrž jen svěd-kům, které k tomu napřed vyvolil,totiž nám; my jsme s ním jedli apili po jeho zmrtvýchvstání.“–Skutky 10:39-41Byl to však prorok a věděl opřísaze, kterou se mu Bůhzavázal, že jeho potomka nastolína jeho trůn; viděl do budoucnos-ti a mluvil tedy o vzkříšeníKristově, když řekl, že nezůstanev říši smrti a jeho tělo se neroz-padne v prach. –Skutky 2:30, 3138 VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE KRISTA„Amen, amen, pravím vám,přichází hodina, ano, už je tu, kdymrtví uslyší hlas Božího Syna, akteří uslyší, budou žít. Nedivte setomu, nebot’ přichází hodina, kdyvšichni v hrobech uslyší jeho hlasa vyjdou: ti, kdo činili dobré,vstanou k životu, a ti, kdo činilizlé, vstanou k odsouzení.“–Jan 5:25 a 28, 29Nevíte snad, že všichni, kteříjsme pokřtěni v Krista Ježíše, bylijsme pokřtěni v jeho smrt? Bylijsme tedy křtem spolu s nímpohřbeni ve smrt, abychom – jakoKristus byl vzkříšen z mrtvýchslavnou mocí svého Otce – i myvstoupili na cestu nového života.Jestliže jsme s ním sjednoceni,protože máme účast na jeho smrti,jistě budeme mít účast i na jehozmrtvýchvstání. –Římanům 6:3-5Je-li však ve vás Kristus, pakvaše tělo sice podléhá smrti, pro-tože jste zhřešili, ale Duch dáváživot, protože jste ospravedlněni.Jestliže ve vás přebývá Duch toho,který Ježíše vzkřísil z mrtvých,pak ten, kdo vzkřísil z mrtvýchKrista Ježíše, obživí i vaše smrtel-ná těla Duchem, který ve vás pře-bývá. –Římanům 8:10, 11Vždyt’ víme, že ten, kdo vzkřísilPána Ježíše, také nás s Ježíšemvzkřísí a postaví před svou tvářspolu s vámi. –2. Korintským 4:14VZKŘÍŠENÍ–NAŠE SLAVNÁ NADĚJE 39
 8. 8. „Protože navštívil a vykoupilsvůj lid. . . abychom vysvobozeniz rukou nepřátel a prosti strachujej zbožně a spravedlivě ctili povšechny dny svého života.“–Lukáš 1:68b, 74, 75Když máme taková zaslíbení,moji nejmilejší, očist’me se odkaždé poskvrny těla i ducha apřived’me k cíli své posvěcení vbázni Boží. –2. Korintským 7:1Konečně vás, bratří, prosíme anapomínáme v Pánu Ježíši,abyste vždy více prospívali vtom, co jste od nás přijali a co užtaké činíte: žijte tak, abyste selíbili Bohu. Vždyt’ víte, kterépříkazy jsme vám dali od PánaJežíše. Nebot’ toto je vůle Boží,vaše posvěcení, abyste se zdržo-vali necudnosti a každý z vás abyuměl žít se svou vlastní ženousvatě a s úctou. Vždyt’ Bůh násnepovolal k nečistotě, nýbrž kposvěcení.–1. Tesalonickým 4:1-4, 7,,Ale jako je svatý ten, kterývás povolal, bud’te i vy svatí vcelém způsobu života. Vždyt’ jepsáno: ,Svatí bud’te, nebot’ jájsem svatý.‘ “ –1. Petrův 1:15, 16Avšak nyní, když jste byliosvobozeni od hříchu a stali seslužebníky Božími, máte z tohoužitek, totiž posvěcení, a čekávás život věčný. –Římanům 6:2240 SVATOST HOSPODINOVAProto také Ježíš trpěl venku zabranou, aby posvětil lid svouvlastní krví. –Židům 13:12V něm nás již před stvořenímsvěta vyvolil, abychom byli svatía bez poskvrny před jeho tváří.Oblecte nové lidství, stvořené kBožímu obrazu ve spravedlnosti asvatosti pravdy.–Efezským 1:4; 4:24Bude tam silnice a cesta a ta sebude nazývat cestou svatou.Nebude se po ní ubírat nečistý,bude jen pro lid Boží. Kdo půjdepo této cestě, nezbloudí, i kdybyto byli pošetilci. –Izajáš 35:8Usiluj o to, aby ses před Bohemosvědčil jako dělník, který senemá zač stydět, protože správnězvěstuje slovo pravdy.–2. Timoteovi 2:15Jestliže doznáváme své hříchy,on je tak věrný a spravedlivý, ženám hříchy odpouští a očišt’ujenás od každé nepravosti.–1. Janův 1:9Když tedy se toto vše rozplyne,jak svatě a zbožně musíte žít vy.–2. Petrův 3:11Usilujte o pokoj se všemi a osvatost, bez níž nikdo nespatříPána. –Židům 12:14Přiznejte Hospodinu slávu jehojména, v nádheře svatyněklanějte se Hospodinu.–Žalm 29:2SVATOST HOSPODINOVA 41„Jestliže tedy vy, ač jste zlí,umíte svým dětem dávat dobrédary, čím spíše váš Otec z nebedá Ducha svatého těm, kdo hoprosí!“ –Lukáš 11:13Když se pomodlili, otřáslo semísto, kde byli shromážděni, avšichni byli naplněni Duchemsvatým a s odvahou mluvili slovoBoží. –Skutky 4:31„Vložím vám do nitra svéhoducha; učiním, že se budete říditmými nařízeními, zachovávatmoje řády a jednat podle nich.“–Ezechiel 36:27Vy však nejste živi ze své síly,ale z moci Ducha, jestliže ve vásBoží Duch přebývá. Kdo nemáDucha Kristova, ten není jeho.–Římanům 8:9„Ale dostanete sílu Duchasvatého, který na vás sestoupí, abudete mi svědky.“ –Skutky 1:8aAle učedníci byli naplněniradostí a Duchem svatým.–Skutky 13:52A neopíjejte se vínem, což jeprostopášnost, ale plni Duchazpívejte společně žalmy.–Efezským 5:18, 19aAle on, plný Ducha svatého,pohleděl k nebi a uzřel Boží slávui Ježíše, jak stojí po pravici Boží.–Skutky 7:5542 NAPLNĚNÍ DUCHEM SVATÝMHospodin je blízko těm, kdo jsouzkrušeni v srdci, zachraňuje lidi,jejichž duch je zdeptán.–Žalm 34:19„Všechny tyto věci učinila mojeruka. Tak vznikly všechny tytověci, je výrok Hospodinův. Laskavěpohlédnu na toho, kdo je utištěnýa na duchu ubitý, kdo se třese předmým slovem.“ –Izajáš 66:2Ježíš mu řekl: „Můžeš-li!Všechno je možné tomu, kdo věří.“–Marek 9:23Moji milovaní, nebud’te zmatenivýhní zkoušky, která na vás přišla,jako by se s vámi dělo něco neob-vyklého, ale radujte se, když mátepodíl na Kristově utrpení, abystese ještě více radovali, až se zjevíjeho sláva. –1. Petrův 4:12, 13„A setře jim každou slzu s očí. Asmrti již nebude, ani žalu aninářku ani bolesti už nebude –nebot’ co bylo, pominulo.“–Zjevení 21:4Doufej v Hospodina, konej dobro,v zemi přebývej a zachovávej věr-nost. –Žalm 37:3„Hledejte především jeho králov-ství a spravedlnost, a všechnoostatní vám bude přidáno.“–Matouš 6:33Tím nám daroval vzácná a převe-liká zaslíbení, abyste se tak staliúčastnými božské přirozenosti aunikli zhoubě, do níž svět ženejeho zvrácená touha. –2. Petrův 1:4NÁDHERNÁ ZASLÍBENÍ VĚŘÍCÍM 43Protože sám prošel zkouškouutrpení, může pomoci těm, nakteré přicházejí zkoušky.–Židům 2:18Bůh pokoje brzo srazí satanapod vaše nohy. –Římanům 16:20aPůjdeš-li přes vody, já budu stebou, půjdeš-li přes řeky,nestrhne tě proud, půjdeš-liohněm, nespálíš se. –Izajáš 43:2aNepotkala vás zkouška nad lid-ské síly. Bůh je věrný: nedopustí,abyste byli podrobeni zkoušce,kterou byste nemohli vydržet,nýbrž se zkouškou vám připraví ivýchodisko a dá vám sílu, abystemohli obstát.–1. Korintským 10:13Mnoho zla doléhá na sprave-dlivého, Hospodin ho však zevšeho vysvobodí. –Žalm 34:20Víme, že všecko napomáhá kdobrému těm, kdo milují Boha,kdo jsou povoláni podle jehorozhodnutí. –Římanům 8:28Nemáme přece velekněze,který není schopen mít soucit snašimi slabostmi; vždyt’ na sobězakusil všechna pokušení jakomy, ale nedopustil se hříchu.–Židům 4:15Blahoslavený člověk, kterýobstojí ve zkoušce; když seosvědčí, dostane vavřín života,jejž Pán zaslíbil těm, kdo homilují. –Jakub 1:1244 POMOC VE ZKOUŠKÁCH„Kdo zvítězí, dostane toto vše; jámu budu Bohem a on mi budesynem.“ –Zjevení 21:7„Kdo zvítězí, toho učiním sloupemv chrámě svého Boha a chrám jižneopustí; napíšu na něj jménosvého Boha a jméno jeho města,nového Jeruzaléma, který sestupu-je z nebe od mého Boha, i jménosvé nové.“ –Zjevení 3:12„Kdo zvítězí, bude oděn bělostnýmrouchem a jeho jméno nevymažu zknihy života, nýbrž přiznám se kněmu před svým Otcem a předjeho anděly.“ –Zjevení 3:5„Kdo zvítězí, tomu dám usednoutse mnou na trůn, tak jako já jsemzvítězil a usedl s Otcem na jehotrůn.“ –Zjevení 3:21„Kdo má uši, slyš, co Duch pravícírkvím: Tomu, kdo zvítězí, dámjíst ze skryté many; dám mu bílýkamének, a na tom kaménku jenapsáno nové jméno, které neznánikdo než ten, kdo je dostává.“–Zjevení 2:17„Kdo má uši, slyš, co Duch pravícírkvím: Tomu, kdo zvítězí, dámjíst ze stromu života v Božím ráji.“–Zjevení 2:7„Kdo zvítězí a setrvá v mýchskutcích až do konce, tomu dámmoc nad národy.“ –Zjevení 2:26ZASLÍBENÍ VÍTĚZÍCÍM 45
 9. 9. If you are interested in receiving additional studies of God’sWord, write to the publisher:W. M. Press, Inc.P.O. Box 120New Paris, IN 46553-0120 USACzech HFATěm, kteří žijí v manželství,přikazuji – ne já, ale Pán – abyžena od muže neodcházela. A kdyžuž odejde, at’ zůstane neprovdánanebo se s mužem smíří; a muž at’ženu neopouští. Žena je vázánazákonem, pokud žije její muž.Jestliže muž umře, je svobodná amůže se vdát, za koho chce, alejen v Kristu.–1. Korintským 7:10, 11 a 39Vdaná žena je zákonem vázánakžijícímu manželovi; když všakmuž zemře, je zproštěna zákonamanželství. Pokud je tedy její mužnaživu, bude prohlášena zacizoložnici, oddá-li se jinémumuži. Jestliže však manžel zemře,je svobodná od zákona, takže neb-ude cizoložnicí, když se oddá jiné-mu muži. –Římanům 7:2, 3„Každý, kdo propouští svoumanželku a vezme si jinou,cizoloží; kdo se ožení s tou, kter-ou muž propustil, cizoloží.“–Lukáš 16:18„Já však vám pravím, že každý,kdo propouští svou manželku,mimo případ smilstva, uvádí ji docizoložství; a kdo by se s prop-uštěnou oženil, cizoloží.“–Matouš 5:32„Pravím vám, kdo propustí svoumanželku z jiného důvodu než prosmilstvo a vezme si jinou,cizoloží.“ –Matouš 19:946 CO BŮH ŘÍKÁ O ROZVODU„Tehdy se ukáže znamení Synačlověka na nebi; a tu budou lomitrukama všechny čeledi země a uzříSyna člověka přicházet na oblacíchnebeských s velkou mocí aslávou.“ –Matouš 24:30„Kdo se stydí za mne a za máslova v tomto zpronevěřilém ahříšném pokolení, za toho se budestydět i Syn člověka, až přijde vslávě svého Otce.“ –Marek 8:38aMilovaní, nyní jsme děti Boží; aještě nevyšlo najevo, co budeme!Víme však, až se zjeví, že mubudeme podobni, protože hospatříme takového, jaký jest.Každý, kdo má tuto naději v něho,usiluje být čistý, tak jako on ječistý. –1. Janův 3:2, 3„A odejdu-li, abych vám připravilmísto, opět přijdu a vezmu vás ksobě, abyste i vy byli, kde jsem já.“–Jan 14:3„I vy bud’te připraveni, nebot’Syn člověka přijde v hodinu, kdyse toho nenadějete.“ –Lukáš 12:40„Syn člověka přijde v slávě svéhoOtce se svými svatými anděly, atehdy odplatí každému podle jehojednání.“ –Matouš 16:27A očekávali blažené splněnínaděje a příchod slávy velikéhoBoha a našeho Spasitele JežíšeKrista. –Titovi 2:13JEŽÍŠ KRISTUS SE OPĚT VRÁTÍ NA ZEM 47„Nebe a země pominou, ale máslova nikdy nepominou.“–Lukáš 21:33Nikdy totiž nebylo vyřčeno pro-roctví z lidské vůle, nýbrž z popu-du Ducha svatého mluvili lidé,poslaní od Boha. –2. Petrův 1:21Veškeré Písmo pochází z BožíhoDucha a je dobré k učení, kusvědčování, k nápravě, k výchověve spravedlnosti. –2. Timoteovi 3:16Světlem pro mé nohy je tvéslovo, osvěcuje moji stezku.–Žalm 119:105Slovo Boží je živé, mocné aostřejší než jakýkoli dvousečnýmeč; proniká až na rozhraní duše aducha, kostí a morku, a rozsuzujetouhy i myšlenky srdce. –Židům 4:12„Vy se modlete takto: Otče náš,jenž jsi v nebesích, bud’ posvěcenotvé jméno. Přijd’ tvé království.Staň se tvá vůle jako v nebi, tak ina zemi. Náš denní chléb dej námdnes. A odpust’ nám naše viny,jako i my jsme odpustili těm, kdose provinili proti nám. A nevydejnás v pokušení, ale vysvobod’ násod zlého. Nebot’ jestliže odpustítelidem jejich přestoupení, i vámodpustí váš nebeský Otec; jestliževšak neodpustíte lidem ani vášOtec vám neodpustí vašepřestoupení.“ –Matouš 6:9-15Bud’te k sobě navzájem laskaví,milosrdní, odpouštějte si navzá-jem, jako i Bůh v Kristu odpustilvám. –Efezským 4:3248 SLOVO BOŽÍ MODLI SE A ODPOUŠTĚJBoží cesta ke Spasení.Všichni zhřešili a jsou daleko odBoží slávy. –Římanům 3:23Jsou to právě vaše nepravosti, covás odděluje od vašeho Boha.–Izajáš 59:2aKristus za mne zemřel.Vždyt i Kristus dal svůj život jed-nou provždy za hříchy, spravedlivýza nespravedlivé, aby nás přivedl kBohu. –1. Petrův 3:18aPotřebuji odpuštění mých hříchů.Kdo kryje svá přestoupení,nebude mít zdar, ale kdo je vyznáváa opouští, dojde slitování.–Přísloví 28:13Proto čiňte pokání a obratte se,aby byly smazány vaše hříchy.–Skutky 3:19Musím vírou přijmout Ježíše.Těm pak, kteří ho přijali a věří vjeho jméno, dal moc stát se Božímidětmi. –Jan 1:12Mohu si být jist svým spasením.Kdo má Syna, má život.–1. Janův 5:12a,,Amen, amen, pravím vám, kdoslyší mé slovo a věří tomu, který měposlal, má život věčný a nepodléhásoudu, ale přešel již ze smrti do živ-ota.“ –Jan 5:24BOŽÍ CESTA KE SPASENÍ10-12

×