A bible study on john miskito

810 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
810
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A bible study on john miskito

 1. 1. Baibil stadyka kum.JANdukiara.Presant — atkaia apia.“Liliaka”“Ai shipka nani nina kat maki winisa, bara klar bila winasaki latara brih auya.” —Jan 10:3bDAWAN BILA NAHKI STADI MUNAIABA.1. Dawanra puram suni hilp makas.Man Dawan hilpka nit sma, Baibil ra dialan takisma ba tanka briaia dukiara.Lawana nani 119:18 ba man puram sunrabris: “Naikra nani langhs, bara yanglamka yamni ka nani ba kaikamna”.2.Tiks ulbanka bani ba tankira aisi-kaiks, plis kum bin apu kakara. Ani bilakau man mampara kulkanka brisa kaka,mununhtara lain kum wal mark muni suis.Kupiamra bribas Gad ai bila bâk ku man-ra aisi sa.3. Baibil tiks ka bani wina makaban-ka nani ba ansika yas.4. Ansikam nani ba laki kaiks, ninatani pura taya prakaika bilara nani bawal.5. Tiks yaban nani ba sinskam ra lantaks. Tiks bani ba bilam baikra karna walaima ailal aisikaiks lan takma ba kat, lantakaia tikska nani ba kaikras aisama bakat. Bankra sipsma tikska nani bara tankanani ba sin ulbi saki briaia, winamra brihtaukaia dukiara. Yu banira bilam baikrakarna wal aisi wibas kupiam kraubia du-kiara. Prinkam kum kum ra aisi wis, bakubara witin anira mistik bara ba sip kabiawapni daukaia. Apia kaka tikska nani kai-kras kira ni ulbi saki, bara praki kaiks painulbram sapa. Pain lan kama sin tikskanani ba, wik banira aima kum aisi kaiasma, wik matlalkahbi pura kum. Bahaninkara kati bani aima kum. Naha “ritska1DIA DUKIARA JAN SMALKANKA BA ULBI SAKAN?“Bamna Jisas mita sain aihka wala nani....” –Jan 20:30, 31Jan naha smalkanka ulban waitnika na, witin silp ai dahra aisiulban “baha disaipilka ra Jisas latwan kaiki kan ba.” Sip kaiasaJisas Jan ra kau latwan kaikikan ai disaipilka wala nani ba wal,tanka lika apia kaia. Ban sakuna ai daukanka suapnikira wal,bahara kau latwan kaiki baku kan. Jan naha latwanka na ai kupiaaiska wal brin, bara witin kasak pali nukan Kraist kamisan ka badia sa, bara dia pali dukiara naha tasbara balan ba.Matyu, Mark, Luk smalkanka ulbi sakan mani ailal luan ninkara,smalkanka kuninkira nani manas bal takan. Naha smalkanka nanibila Jisas ba upla kum kan. Jan naha wali witin naha wauhkatayaulban, Jisas ba Gad kan bara upla takan. Bakusin diara aihkanani ailal Jisas daukan ba wina, Jan diara aihka nani ailal daukanba wina ani Jisas ra witnis baku help taki nani ba ulbi sakan, Witinba Kraist baku ai tanka mariki nani ba ulbi sakan. Bara naha diaraaihka nani ra “Sain nani” wisata.Bakusin Jan param ulbi sakan dia mita pris tara nani ba Jisasra misbara kaiki kan ba, bara dusprihni ra pruaia ba dukiara sinulban. Jisas ba Gad baku kan! Jan wan marikisa Jisas ba ridi takikan “Gad Syipka Luhpia” takaia, baha tasba saurka brih saki ba.Jisas, ai wina tara ba sakripais kasak pali baku yaban, Gad mak-aban ba kat, Tasba saurka suih tikaia dukiara.Jan lukanka ba naha kan: Witin ai smalkanka (Bila yamni naniba), aisikakaira nani ba Jisas ra kasak lukbia bara raya bankaiaralaka bribia. Kasak puri sunisna naha “Bila yamni nani” Janwauhkataya ra ulban na, man nani tam bribia Jisas ra kasak luka-ia bara rayakam ra Witin brima Sasakrikam bara Dawan kambaku. Jisas sika rayaka ba, bara Witin sans maikisa man waliwaia bankaiara kat. Naiwa pali rayakam daukanka almuk basuiaisma wis, bara Witin ba rayakam ra briaisma. Tinki pali wisrayaka raya maiki ba dukiara. Liliam bris yu bani Witin wal prinlakara wal iwikira. Yu bani kupia laka dauki wal iwi bas. Wala nani-ra sin aisas naha Kraist ka yamni pali na dukiara. Witin nanira sinlatwan kaikisa bamna! —(Mrs.) Vicky R. Benson___________________________________________________Copyright 1980 by Vicky R. Benson
 2. 2. yamni” Kupiamra manki brima taim, turkam aisara baradaukankam nani ba sat wala kabia. Tiks wala nani sin plikilan taks.6. Gad bila aisikaikram ba luki kaiks, stady muni barasinskam ra lan taki wal. Gad bâk sakan pramiska kumbrisa, baha nani kakna kra, tihmya kra ai bila tanka ra lukikaiki ba dukiara:7. Gad dia aisiba alki dauks. James 1:22 ra wan aisi wanwisa, “Sakuna sturi yamni na walaia baman apia, diawiba alki daukaia sa; kan baku daukras kaka, wînam rakunin munisma.” Gad waitna ba praki kaikan bara ai bilanani ba walisa sakuna alki lika daukras, waitna tanis baauhya ra ai watla bapan. Bara li auhwi lisamra dikan barabaha watla auhya ra bapan ba, kauhwan bara sauhki tikan.Bansakuna baha waitnika, mairka bara tuktanka nani Jisassmalkanka bila wali bara alki dauki ba waitna sinskira bakusa, baha ai watla walpara bapan ba. Pasa krawan, li auhwanbara lisamra balan, bara ai watla ba kasak karna pali buikan, walpara bapan mita. Gad dia wan wi ba kat alki dau-kisma taim baman yawan sipsa spirit ra pawaia bara Gadwal kau pain kakaira takaia sipsma. Wauhtaya kumra mandia daukaia lukisma ba (plan) bara alki dauks. Dawan manwal kabia bara witin help mai munbia.Pyua bani Dawan laka bila wauhkataya ba aisi kaikibas, kakna bara tihmia bahara dia daukaia ulban badauki kaia dukyara. Baku diara sut daukisma ba, yamniman takbia. –Jasua 1:8Sakuna witin Dawan lâka ra ai latwanka laka ba brisa;bara baha lâka dukyara kakna ra tihmia ra sin ai kupiawal aisisa. Bara baha uplika ba dus kum baku sa, awalalamara mangkan ba, ai pyua kat ai ma saki ba ai wahyanani ba sin srawras sa. Bara diara sut witin dauki bayamni man takisa! –Lawana nani 1:2, 32 3STURI 1. JISAS KRAIST UPLA MAWAN RA BALTAKAN-KA TARA BA.8. Dawan Gad bila ba upla wala aikuki sir muns.Simbaku dia pamalikam wal lan takram ba upla wala nani rasin smalks. Klismalkan 6:7 ra naku wisa: “Bara luhpiamnani ra ban smalki bas. Wamtla ra kama, yabal ra kamasin baha dukyara aisi bas. Aitnikisma pyua ra, krikrikamwina kli buisma pyua ra sin.”Jan 1:1-181Tasba na kau paskras kanbara, Bila ba pat bara kan. Bilaba Gâd wal kan bara witin sikaGâd kan ba. 2 Ta palira, bamnaBila ba Gâd wal kan. 3Witin bakGâd mita diara sut paskan, wi-tin apu kira diara nani bara ba,kumi sin paskras kata. 4Witinra raya kaia laka ba bara kan,bara naha rayaka na sika, uplanani ingnika kan. 5Naha ingnikana, tihmu tara tilara ban ing-wisa, bara tihmu tara ba mitasin sip daskras, ban ingwisa.6Waitna kum bara kan ninaba Jan, witin ra Gâd mita bli-kan, 7naha ingnika dukyara wit-nis aisaia, bara baha aisanka raupla sut kasak lukbia. 8Jan banaha ingnika apia kan; sakunaGâd mita witin ba blikan, nahaingnika dukyara aisaia. 9Ing-nika kasak pali upla sut raingwi ba, naha tasba ra aula sa.10Baha Bila ba, naha tasba rakan; Gâd mita witinka bak,naha tasba na paskan, sakunanaha tasba ra iwi nani ba mita,witin ra kaikras kan. 11Balan aitasbaia palira; sakuna ai uplikanani mita, witin ba briras kan.12Sakuna, ya nani witin ra brin;bara kasak sin lukan; nani ra,witin mita naha uplika nani ra,Gâd luhpia takaia karnika bayan. 13Witin nani Gâd luhpia sa,diara nani paskanka ba winalika apia, baku sin upla brinkabak sin apia, sakuna Gâd mita aikarnika wal mangkan bamna.Wark daukaia nani.A. Makabanka banira ansika ba uls. Sip ansa munras maimunbia kaka makaban ka banira, Baibil sturka ba kli aisi kaiks.1. “Bila ba” ya kata?___________________(burs 1)2. “Bila ba” anira kan?_________ __________(1)3. “Bila ba” witinra dia bara kan? ____________ (4)4. Ingni ba anira ingwisa? ____________ (5)5. Yaura Gad mita blikan ingni ba witnis ka aisa-ia?__________________ (6)[Naha na Jan Tatabra kata, Jan wala naha smalkanka ayul-bra lika apia.]6. Ya nani mita Jisas ra briras kan? ___________ (11)[Nisan kum baku mita lika, Israel bui. — Gad ai uplika baksakan nani mita — Kraist ra briras kan.]7. Jisas brin nanira dia karnika yaban?__________ luhpia______________ karnika ba yan. (12)8. Witin nani Gad luhpia sa, “diara nani paskan ka ba wina_______ _________, baku sin upla ________ baku sin______, sakuna ________ mita ai karnika wal mangkanbamna.” (13)[Upla kum Gad luhpia takan ba, baha Gad mita witinra414Baha Bila ba, upla takan barayang nani tilira iwan. Bamnayang nani ai prana ba kaikri,baha prana Aisa Luhpia kumibaku Gâd wina brin ba.15Jan, witinka dukyara witnisaisi, naku win: “Naha sika bahayang witin dukiara aisi katna banani aisi; witinka nini ra aula balika, yang wal kau tara sa; kanyang apu kapri bara, witin patbara kan.” 16Yang nani sut, wi-tin ai yuyaka tara nani ba wina,yamnika sât, sât nani bri bangrisa. 17Gâd mita lâ ba Moses bakyan kata; sakuna latwan lakabara kasak tanka ba lika, JisasKraist bak baman lika sip kata.18Upla kumi sin Gâd ba kaikraspali sa, sakuna ai Luhpia kumibaman, witin sika Gâd, Aisalama pali kat wal asla iwi bawitin mita sika. Gâd tanka bawan marikan.diara aihka daukan sa. Kristian kum luhpia bara wisi bakutakras; uplika want bara wisi lika baku takras; bara baku sintakras upla want sa man ba kli aisubi takma. Kli aisubi taka-ia ba Gad karnika mita sa.]9. Bila ba dia takan?__________________(14)10. Bila ba anira iwan kata?_____________(14)11. Kraist brisma bara dia dukia nani brisma? “Kan witin ai_______ tara nani ba wina, __________ sat, sat nani bribanghri sa” [blisin nani] (16).12. Upla kumi sin Gad ba kaikras? ya sip kan ki balaia Gadba wan marikaia dukiara? ai _______ kumi baman (18).[Jisas sika Gad bamna, Witin sip kan tasbara kaia simminitkara ai Aisa wal kaia, ai pliska bankaiara iwi kan bara.(Burs 18 ba wihki burs 1 ba wal praki kaiks.)]B. Naha tikska na ulbi bara sinskam ra lan taks: Jan 1:12.Jisas ba Gad sika—Witin upla natkara balan.Yawan Jisas Kraist briaia bara ai nina ba kasak kulkaia,kuna baha kainara yawan kasak pali sa nu takaia Witin baya sapa. Kan burs 18 ba bila wisa Jisas balan naha tasbaraDawan Gad ba wan marikaia dukiara, kan upla kumi sinGad lamara sip waras kan Witin nahki pali ba kaikaia. Gadprana ba ingni pali sa. Gad ba Holi pali sa bamna.Waitna ba saura kira bamna, spirit tanira tihmyatara raiwisa. Tasba na sibrinkira palisa kan Gad kaikras bara Witinwal sin iwras bamna. Bansakuna yawan burs 5 ra kaikisa,tihmyatara ba ingni ba mapara sip pura luras kan.Baibil bila: “Gad ba ingni sa, bara witin ra tihmu kumisin apu sa” (1 Jan 1:5). Jisas, Gad baku “IngniKasakkira” makan (Jan 1:9). Ingni Kasakkira bak ku, wait-na ba witin silp ra kaikisa nahki pali kat saurakira kum ba.Bara Ingni Kasakkira bak ku, witin sip sa Gad ra kaikaia aiprana aiska pali ba kat. Bakusin kaikaia sip sa waitna ba raitpali nahki kaia ba.5
 3. 3. Jisas ba Gad bila sa.Baibil bila wisa: “Man bilam ba, yang mini nani lampkakum sa, bara ingni kum sa yabalkira” (Lawana nani119:105). Jisas nina wala ba lika “Gad bila ba.” (burs 1 baburs 14 ba wal praki kaiks.) Baibil ba, Gad bila ulbi sakan basika, bara Jisas sika Gad bila raya bankaya ba, kan Gadsika Jisas Kraist bakku uplara Witin param takan.“Patitara pyua ra, ai dahra aisasara nani bak Gad wandamika nani ra natka sat, sat ra aima ailal aisin; barananara naha tnata yua nani nara lika, witin mita aiLuhpia bak wan aisin sa (Hibru nani 1:1, 2a).Aihka prana pali sa, wan tasbaia saura kira, sibrin kira ra“Ingni Kasakkira ba (Jisas) bal ingni daukisa Gad wanmarikaia dukiara! Tuktan mairin lupia kum aisata baku,” Gadlilka kau painkira alki sakan ba sika Jisas! — Upla kum rawaitna ba sipkan kaikaia, walaia, bara kangbaia sin, aimihta ni. Jisas ra.Jisas ba waitna nani tilara iwan. Tanka upla tilara iwan.Baha bila “iwan” tanka lika tent watla daukan. Burs 14 rawan wisa. Baha sin wan wiaia wantsa, Jisas yawan nani tila-ra iwan. Testament Almukra, tent watla ba tempel kum kankuna karpa wal paskan kan. Gad mita marikan nahki paska-ia ba, Israel uplika nani mahka plis kum wina plis walaraimpaki kan taim ai sturka ta krikan pyua ra. Tent watla bapas daukata — kau kaina mapara Tempel watla ba makanJerusalem ra. Bahara Jehova Gad iwikan ai uplika baksakan nani ba tilara. Kau kaina mapara, Israel uplika naniGad mawan ra saura daukan, bara Gad prana ba Tempel bawina taki wan. Bansakuna nanara Jisas Kraist wina tara ra,Gad kli balan selp ai tawanka bara ai uplika nani tilara! Saripali apia sa ki upla ailal naha sip kaikras muni banghwi ba?— Bansakuna baha uplika nani Gad ra kasak lukan naniJisas ra Gad prana ba kaikan (burs 14) witin balan taim.6Jisas ba Gad Rayaka sa.Aima kum pan man aihka damhra walram ki, Kraist wankupiara brisuya bara yawan Gad luhpia taki ba dukiara? Nahana baku sa kan, “Rayaka ba Witin ra kan bamna” (burs 4).Paspali ra yawan Jisas ra kaikisa diara rayaka bri nani bapaski kan (burs nani 3 bara 10). “Witin bâk Gad mita diarasut paskan ba Witin dukiara. Bara Witin ba diara sutkainara pat bara kan, bara diara sut ba Witin ra raya iwisa”(Kolosi 1:16b, 17). Jisas ba, Gad baku, rayaka sut karma sa.Bakusin Witin rayaka sut alki brisa. “Kau Witin mita ni uplasut ra rayaka yabisa, pasa, diara wala nani sin sut...KanWitin taka mita sika yawan raya sa, ayawisa, nara sinbanghwisa” (Wark nani 17:25b, 28a).Dia natka ba kat waitna ba solka kum raya iwi kaia takan,Gad mita waitna ba paskan taim kakma ra rayaka winghka bapuhbi yan, baku sin Jisas ra karnika yaban wina tara banipurara, ya Witin ra aula nani ra raya bankaya laka yabiadukiara (Spirit tanira) (Jan 17:2). “Ani uplika Gâd Luhpia briba, witin naha raya kaia laka na sin brisa; sakuna ani upli-ka Gâd Luhpia briras ba, naha raya kaia laka na briras sa”(1 Jan 5:12).Man pat rayaka raya briram ki—Spirit rayaka—Jisas briramtaim bara Witin ai ninara kasakkam lukan ka witin ai ninaramangkram bara? Man baku pat daukram sa kaka, man ba Gadluhpia kum sma, Gad wina aisubi takram, bara man Witin airayaka bankaia ra ba brisma. Witin ai ingnika ra wapismabâra, ai tanka kau param kaikisma rayakam ra, bara manblesin yamni nani sin bri kama witin ai rayaka ra dimi iwismabara. Man kau Witin ba brirasma kaka. Dia mita naminitmakabras ai rayaka ra dimaia, bara rayakam raya yabaia—bankaia ra raya kam ba?Kasak pali nusna man durkam ra upla kinghbi kan pat bukutbram. Naminit pali Jisas man namiara sa, kupiam durka rakinghbi sa. Witin pramis daukisa, “Kais yang dur ra kingh-bisna; ya yang bili baikra wali dur ba kuakbia kaka, aiwatla ra dimi witin wal plun pimna” (Param Marikan 3:20).7Jan 1:19-3419Ju nani Jerusalem wina,prîst bara Libait nani saki Janra blikan, makabi walaia, witinba ya sapa. 20Bara Jan lika, aitanka yukukras param palisaki, win: —Yang lika Misaiaapia. 21Kli prîst bara Libait nanibui makabi walan: —Ban kaka,man ba ya? Man ba dahra aisas-ara Ilaidya? Pana Jan win: —Yang baha apia sni. Witin nanikli, kli makabi wali kan: —Bamna, man ba baha dahraaisasara balaia kata ba ki? BaraJan, witin nani ra win: —Apia.22Kli aisi win: —Ban kaka, manba ya? Yang nani ra ai blikanuplika nani ra, bila brih waiasna. Bamna man pali dukyamradia wan wiaia sip sma ki? 23Janpana win: —Yang sika uplaiwras tasbaia ra bila baikrakum wini ba: “Dawan kainarayabal wapni kum dauks”, dahraaisasara Aiseya aisin ba baku.24Parisi nani mita Jan wal aisaiablikan uplika nani ba, 25makabiwalan: —Bamna man ba apia,Ilaidya sin apia, bara bahadahra aisasara ba sin apia, bakukaka diakan upla nani ra tahbidaukisma? 26Jan pana win: —Yang lika li ni upla tahbi dau-kisna, sakuna man nani tilamrakum bara sa, man nani witin bakaikras sma. 27Witinka yangnini ra aula. Yang witin suskaawa pan sin langkaia aitani apiasni. 28Naha diara sut na, Jordanawala lalmika tanira takan, pliskumi nina Betania wi bara;bahara lika Jan upla nani tahbidauki kan.29Yaprika wala, Jan kaikanJisas witin ra aula kan, bamnaupla nani ra nan win: “Kaisman nani, naha waitnika aulana sika, Gâd Syîpka Luhpia,naha tasba saurka bri saki ba.30Yang witin na dukyara sikaaisi, nan wisatna ba: ‘Yang ninira upla kum aula ba sika, yangwal kau tara sa, kan witin likaSTURI 2. JAN TATAHBRA BA JISAS YABALKA RIDIDAUKI SA.8Wark daukaia nani.Lain ba purara ani bila ulbaia kan ulbras ba, baha bila ba uls.1. Jan Tatahbra bila witin sika upla ________ tasbaya ra_______ baikra kum wini ba (23).2. Jan Tatahbra prapit Aiseya aisan bila ba aisi win,“Dawan kainara ________ kum _______ dauks” (23).3. Jan Jisas dukiara aisi win, “Witinka yang __________ raaula ba. Witin pas yang kainira kan (27-30).[Naha wiaya want sa, Jan Tatahbra bal Jisas yabalka rididaukan, kuna Jisas kau kulkan ka tara brikan. Jan witin silpdukiara naku aisin. Yang Witin suska awa pan sin langkaiaaitani apia sni. Jan nukan, Jisas, tara pali ba tanka.]4. Jan, uplara Jisas dukiara naku aisi wikan: “Kais mannani, naha waitnika aula na sika, ________ Shipka______, naha tasba _________ bri _______ ba” (29).5. Jan li wal tahbi dauki balan Jisas ra kakaira takbiadukiara _______ uplika nani mita (31).9yang apu kapri wina ban barasa.’ 31Yang sin, witin ba ya sapakaikras katna, kuna upla nani ralî ni tahbi dauki balri, Israeluplika nani mita witin bakakaira takbia dukyara.” 32BaraJan naha sin win: “Yang kaikriSpirit Hulikira butku baku, kas-brika pura wina bal iwi witinkapura kat takaskan ba. 33Bahakat sin yang witin ba ya sapa kaukaikras katna; sakuna witinka lîni tahbi daukaia ai blikan bamita ai wisata: ‘Ani waitnikapura ra Spirit Hulikira ba bal iwitakaskan kaikma ba, baha mitasika, Spirit Hulikira ni tahbi dau-ki ba.’ 34Pat yang mita kaikri,bara baha witniska sin aima-kisna: witin sika Gâd Luhpiaba.”
 4. 4. 10Jisas yabalka Ridi Daukikan.Mani 400 luan nani ra, Gad mita bak sakan nisanka Israelba, prapit kumi sin briras kata Gad bila witin nani ra brih ba-laya dukiara. Testament Almuk ba lika bri banghwi kan, lanani ba nu takaia dukiara, bara Gad pramiska nani sin. Witinnani nu kan Misaia ba, Gad, suaki sasakra bâk sakan ba, yukum balbia bara Israil purara rul munbia. Aisia bila win, mairintiara kum wina aisubi takbia, bara Imanyuil baku dahra aisisa(Aiseya 7:14). Tanka lika “Gad yawan nani wal sa.” Maika(Mikeas) kaina manis aisan kan, Witin ba Betlehem ra aisubitakbia bara Israel Dawan ka kabia (lalka tara) (Maika 5:2).Man lukrasma ki upla nani ba ta iwi aihka ai dahra walibanghwikan, bara sin lilia banghwikan Jan Tatahbra ra walinaku smalki kan taim: man nani ridy taki banghs Dawan aulaba dukiara. Nahki upla nani ba sipkabia ridi takaia? Matyuwauhkataya ra wan wisa, Jan Tatahbra naku smalki kan:“Man nani kupiam laks, kan Gad King aimaki laka ba patbaila sa bamna!” (Matyu 3:2). Upla ailal pali Jan Tatahbramita tahbi daukan kata Jardan awala ra, “Ai saurka dahra aisisakan ninkara”. Kan upla kupia nani ba kaina manis pat ridikaia sa, Jisas briaia dukia ra, ai saurka nani ba swiaia, kasakpali lukaia sa, (ai kupia lakaia). Yawan nani wan saurka naniba swiaia ridi taim—wan daukanka saura nani, lukan sauranani, Gad mapara bara waitna mapara daukanka satka naniba swiaia—ba taim yawan nani ridi sa Jisas ba, Gad ra waiayabalka baku kaikaia, bara wan King ka bara wan Dawankabaku briaia. Jan tahbi daukanka li ra dauki kan ba, saurka naniwan kupia wina sikbi saki ba marikaia want kan. Jisas likaSpirit Holikira wal tahbi daukbia wan saurka nani ba pautaklahwi ba ni klin wan daukbia dukiara (Matyu 3:11, 12) ba-6. Jan nukan, Jisas, Gad Luhpia ba (Gad waitna bakuaisubi takan ba). Kan Gad Spirit ka kasbrika pura wina_______ baku bal iwan, bara Witin ai pura kat takaskan(32). Naha sin sain kum kan, baha Jisas ________________ ni tahbi daukbia ba sainka (33).kusin rayaka raya wapni kum wankaia dukiara (Kraist rayakayawan nani ra). Man Gad ra pat saurkam dahra aisi wiram ki?Jisas, Gad Ship ka Luhpia Ba.Israel uplika nani kasak pali nu banghwikan ship luhpiakum ba kulkanka tara briba Gad wark ka nani dukiara yusmunikan ba. Mani handad nani ailal luanra, Isrial uplika naniIgip ra alba laka ra bri kan taim, Dawan Gad Fero kupiaraaisan ai uplika nani pri lakara suika wabia dukiara, Egip wina.Gad yus munaia kan sauhkanka satka matawalsip nani, Ferobaha uplika ailal nani ba pri lakara swika wabia dukiara, uplanani ba 2 milian baku praiska kan. Lâs sauhkan ka ba kausaura kan, baha sika Dawan ba Igip tasbaiak ku lui waikan,bara baha tihmika pamali bani luhpia tahwakia bani ba pruankabia.Bansakuna natka kum bara kan, nahki suakwaia ba. Utlabani ra adar kum yan kata Gad wina, bila kat wali daukbia ba,tahwakia prubia apia. Gad adar yan ship luhpia kum taya ramark apu klin kaka ikbia. Bara baha talia ba brih utla banidurka nayara sain mankbia talia ba ni, bara durka pura ra sin.Bamna Gad baha sainka dur naya nani ra kaikuia bara witinbaha watlara dimras lui auya, bara luhpia tahwakia ba pru-bia apia. Ba mita Isrial uplika nani baha pyua wina mani baniinsal luan liliaka daukisa, ai kupiakrauki, Gad, “witin nani ai purak kila dauki luan ba,” kan witin naniship luhpia talia ni ai durka purara, naya nani ra sin sain mangka-ta (Naha sturka na Impakan stur-ka 12:1-42) ra sa).Nahki painkira sa, Jisas, Tasbaaiska mawanka ra aima pas triptaki sa, “Gad Ship ka Luhpia!”baku. Witin balan kan sakripais11daukaia ship ka luhpia baku, kasak pali saurka apu kira, bakumika ai talia pranakira laikuia ba bri upla kupia durka un, baranaya nanira sain mankbia, bara Gad laka wan saurka tawanla daukaia balbia taim, krais talia sainka ba kaiki “wan puraklui wabia.” Hibru nani 9:22 ra naku wan wisa: “bara tala sakilaikras kaka, saurka nani ba sip swih tikras sa. (Saurkanani ban swih tiki ba).” Libait Laka 17:11 ra naku wisa “. . . kantala ba sika upla rayaka mana aibapi ba.” Mani nani luan raship nani sut sakripais daukan ba, Jisas “Gad Ship kaLuhpia”, baku balaia kan ba dukiara tanka mariki kan, ai talyalaikaia, bara ya uplika witin ba ai sasakrika (suaki sasakrika)baku bribia kaka sip kabia ai kupia durka pura ra tala sainkabriaia. “Kasak pali mai wisna: Yang aisisna bara ya amanwalisa, ai blikan bara sin kasak lukisa kaka, witin rayaban kaia laka ba brisa, pât ra sin lulkan kabia apia; kunapruan wina taki pat raya kaiara luan sa (Jan 5:24).Aiseya 53:7 wan wisa “bara ship baku ikaia pliskara bri-hwan.” Jisas pruaia balan naha tasba uplika saurakira naniswaki sakaia dukiara. Dia mita tingki wiras ai bila baikra tarawal, Witin ba Gad Ship ka Luhpia, ba dukiara, witinka talia lai-wan man dukiam ra bara saurkam nani klin dauki ba? Gadtala ba kaiki bara man saurkam nani ba witin kaikras. WitinKraist sakripaiska kasak pali bâ man kaikisa, kan witin wansaurka ai purara brih twilkan, bara lâ mihta ra aimakan yawannani wan sirkara (widiska ra) Gad ra mayuns!Saurka sut wina suakuaia want sma ki?Jisas ki baman karnika brisa.Raya iwi holi lakara lilia iwaia want sma ki?Jisas ki baman karnika brisa.ATKI SAKAN tanka ba KUMIRA Gad wal aslasa kan Jisas talya ba wan saurka winaklin wan daukisa bamna.12 13STURI 3. JISAS WAL KAKAIRA TAKAN.Jan 1:35-4935Yaprika wala, kli Jan barakan, ai nina blablikra wal bakira. 36Jisas bal luya kan kaiki,Jan mita naku win: —Kais mannani, witin sika Gâd Syîpka Luh-pia ba. 37Jan nina blablikra walba mita, naha aisin walan bara,mahka Jisas nina blikan. 38Bam-na Jisas ai nina ra taui kaikan,baha nani ai nina bliki kan, baranaku wisata: —Dia pliki bang-wisma ki? Witin nani bila: —Smasmalkra. Anira takaskismaki? 39Jisas pana win: —Mannani bal kaiks. Bamna witinnani wih kaikan, Jisas anira ta-kaski kan pliska ba; bara bahayua kau taka ba, witin nani Jisaswal takaskan; kan pat tutni 4aklak kan bamna. 40Jan aisinwali, waitna wal taki Jisas ninablikan ba wina, kumi ba ninaAndru maki kata, witinka baSaiman Pita muihnika kan.41Andru ai muihni Saiman plikisaki, naku win: —Yang naniMesaia ba sakri (baha tankalika Kraist). 42Ningkara Andrumita Saiman ba brih wan, Jisasbara kan ba kat, bamna Jisaskaiki, naku win: —Man baSaiman, Jan luhpia, sakunaSipas mai makan kabia (bahatanka ba: Pita).43Yu wala Jisas Galili tasbaiara waia luki kan bara, witinPilip wal prawan, bara witin ranaku win: —Nini bliks. 44Piliplika Bitsaida taunka wina kata,Andru bara Pita taunka ba.45Bamna Pilip lika wan Nitanîlpliki, bara naku win: —Yangnani waitna kum kaikri, witinkadukyara Moses bara dahraaisasara nani mita ulban kan ba.Baha ba lika Jisas Nasaret wina,Josep luhpia ba. 46Nitanîl bila:—Nasaret ba wina ban diarapain bal takbia ki? Pilip mitawin: —Bal kaiki, tankam bris.47Jisas kaikan Nitanîl ai lamaraaula kan, bara witin dukyaranaku win: —Kais Israel waitni-ka pali kum aula ba, witinka rakunin apu ba. 48Nitanîl makabiwalan: —Nahki ai kaikisma ki?Pana Jisas bila: —Pilip kau mai
 5. 5. Bal bara Kaiks.Jan Tatahbra disaipil ka wal ba, Jisas dukiara kau nu takandauki kan, Jan naku aisi kan taim: Kais man nani, naha wait-nika aula na sika, “Gad ship ka Luhpia ba!” Witin nani Jisasba anira iwi sa, sapa tanka pliki kaikaia luki banghwan. Jisaswitin nani ra paiwan, “balbia bara kaikbia.” Man nani tankambriaia sip sma ki, dia sat sturka yamni nani aisan sapa Jisaswal naha disaipilka nani! Witin nani diara ailal Jisas tankadukiara lan taki banghwan. Kan naha luan tisku pali kan,waitnika nani wina kum, Andru, mita ai muihni Pita ra win,Witin nani Misaia ba saki banghwan!Misaia tanka ba “blis munan”—Baha uplika Gad mitaprapit, pris bara king baku blikaia kan ba, Israel pura ra rulmunbia lalka tara baku, bara King baku. Testament Almuk raprapit ailal naha bâk sakan waitnika aula ba dukiara ulbansa.Mosis pali sin ulbansa Witin dukiara, Mosis ra Gad mita nakuwisata, “Ai muihni nani tila wina prapit bukamna, manbaku; bara ai bilara, yang bili yamni nani ba mankamna,bara witin, yang dia wimna ba sut pali aisi kabia” (KliSmalkan 18:18). Kau naika kan bara Jisas ai pyuara naku win“Aisa ai smalkanka ba baman lika aisisni” (Jan 8:28b).Naha waitinika nani aihka pali ai dahra wali banghwi kan!Man ka Jisas tanka nu takan mai daukisa ki? Witin wina kaulan takan mai daukisa ki? Nu takan mai daukisa ki ya ba Jisassapa? Jisas naiwa man ra naku wisa: “Bal bara kaiks.” Diaranani ba plikuma bara sakisma, kaikisma. Jisas naku win:“Pliks, bara sakma” (Matyu 7:7). Man Jisas ra balma kaka,14winras kan bara, yang pat maikaikri kan, kwah damni dusamunuhnta ra katma bara.49Bamna Nitanîl bila: —Smasmalkra, man ba Gâd Luh-pia bara Israel Kingka sma.man sip kama kaikaia! Witin wal takasma bara wal mai swikaaisama kaka ai bila ba wal, Witin mai marikbia Witin ba raitpali ya sapa. Man selp wal kakaira taka sipsma! “Yang witinnani ra kupia yabam na, bara witin nani ai kaikbia yangna Jehova sna, bara witin nani upliki nani kabia, yangsin witin nani ai Gad ka kamna. Kan witin nani ai kupiaaiska ni yang ra kli taui balbia bamna” (Jirimaia 24:7).Jisas dukiara witnis aisi sa.Upla kum Jisas ra aula bara Witin ba ya pali ba kaikuyataim, Witin dukia ra upla wala ra aisan daukisa! Jisas dukiaradia nu ba upla wala smalki sir munan daukisa, bara baku mikaai panika nani sin “bal bara kaikbia” dukiara. Man Jisas walkakairasma kaka, bara Witin wina diara lan takisma kaka; mannaha sturka yamni na upla wala aikuki aisi sir munisma ki?Man mampara Jisas ba ya sa kaka, lain nani ba pura ra uls:______________________________________________________________________________________________________________________________________________Gad ra sans kum makas, man naiwa upla kum wal witin aidahra aisi sir munaia, baku mika baha uplika sin sip kabia“bal bara kaikaia.”STURI 4. JISAS MARIT PATA KUM RA LILIA DAUKISA.15John 2:1-111Yu yuhmpa aimakan ra, ma-rit laka kum bara kan Kena,Galili tasbaia ra. Jisas yaptikabara kan, 2bara Jisas ai disaipel-ka nani wal sin, marit patarapaiwan kata. 3Wain laya ba,dahn takan, bamna Jisas yapti-ka win: —Wain laya apu, dahntakan sa. 4Jisas pana win: —Mairin, diakan man yang rabaha ai wisma ki? Yang awarkiba kau balras sa. 5Jisas yaptika,wark dauki nani ra win: —Dia,dia witin man nani ra mai wibiaba, dauki bangws. 6Bahara lîwatla walpa ni paskan 6 barakan, Ju nani klin takaia dukyarayus muni kan ba. Laya watlabani ba, batil 50 tila nani ba 70alki kan. 7Jisas wark tatakra na-ni ra naku win: —Naha layawatla nani na, lî laiki bangkidauks. Baku bamna witin nanimita bangki daukan. 8NingkaraJisas bila win: —Nanara wiralaiki saki, naha lilia paiwanka tauplika bara brisi yas. Witin nanibaku daukan. 9Bamna lilia daukita uplika ba, lî wina wain daukanba dih kaikan; baha ba ani winatakan sapa nu apu kan, sakunaalba nani li pangkan ba; bamanlika nu kan, kan witin nani lî bapangkan bamna. Baku bara, tauplika ba, marit waitnika barawinan, 10 bara naku win: —Uplanani sut ba, wain pain ba pastaura uplika nani paiwan ra yuidakakisa, bara baha nani manisdin bara lika, wain karna apiaba dakakisa. Sakuna man lika,wain kau pain ba alki takas-kram nana ra kat sakisma.11Naha na lika, pas sain kataJisas daukan ba Kena Galili ra;baha wal ai prana ba marikan,bara disaipel nani witin rakasak luki bangwan.16Wark daukaia nani.Lain nani ba pura ra sturi aisan bila nani kum brih uls.1. Jisas yaptika mita wark dauki nani ra win, “___________________________________________” (burs 5).2. Jisas wark dauki uplika nani ra win, sumi nani ba li laikibanghki daukbia, Witin nani li laiki banghki daukan,“_____________________________________” (7)Bila walaia ba, lilia kaia kimihtika sa.Jisas yaptika ba, bankra Jisas diara aihka daukan kaikras kan.Kuna witin nu kan Jisas sip kan ba diara kum daukaia help muna-ia dukiara. Nanara yawan nusa dia sat wainka yus munan banaha maritka patara, bla taki wainka apia kan. Naiwa yua nani raupla wain paski nani ba sat apia. Laya ba auhni palikan, wain ma(grip ma) wina laya subi sakan. Swira laka kaia kan wain apu kankata!Bankra man ba pat Kristian kum sma.Dia, dia nitka briram ki naha yua nanira?Samtaim kupiam alki takaskaia nitka brismaki? Kupiam ba imti sa ki lilia bara latwanlaka sin apu naha minitka nani ra? Jisasman nitkam nani sut ba kaiki sa, dia sat,kabia sin. Witin yamni mai munaia want sa rayakam ra diaraaihka kum dauki! Witin swiram takma wantapia sa Kristianrayakam ra, lilia laka, laman laka bara latwan laka uya brirasmataka. Witin pramis daukan “ya witin ra kasak lukbia ba, aiswira takbia apia” (Rom 9:33). Kuna baha ra sikrit kum baraba, man nu takaiasma sa! Bila wawalra kaia ba blesin kum sa.“Diara sut witin mai wibia ba dauks” (Jan 2:5). Yawan bila walitaim, Jisas diara aihka nani wan daukaia sip sa. Yawan ai bilawalisa bara yawan mariki sa, Witin ra kasak lukisa.Upla kum kra manra saura mai munan sa kaka, Man baha upli-ka saurka ban swih tikram sa ki? (Matyu 6:14, 15). Man heven rakukan kam daukisma ki? (Matyu 6:20). Bankra lukisma man basipapia sma Gad wark ka ra wark daukaia. Kuna Jisas nu sa mannitkam nani ba. Witin ra kasak luks bila wali kira. “Jehova bila,man nani baku dauki traiki kaiks, man nani kaikma kasbri-ka purara windarka nani ba bukutbi, yamnika ailal mannani sut puramra yakabras kamna sapa” (Malakai 3:10b).“Spirit ni aibanghwi bas,” Gad bila naiwa (Epesus 5:18).Kristian kumi sin lilia lakara iwbia apia, Gad Spirit ka niaibanghras sa kaka yu banira.Bankra man Kristian apiasma. Bankra rayakam ba suaprambaku damhra walisma. Man sin Jisas adarka bila wali daukaiasipsma. Witin ra bal bara ai rayaka ni aibanghs—lai pura pali kat.Witin bila wisa: “Sakuna yang balri na lika witin nani raya kaialaka bribia ba dukiara, bara baha sin manis pali bribia mata”(Jan 10:10).17
 6. 6. Wark taki uplika nani ai bila kat wali daukan. Witin nani suminani ba li bakriki man laikras kata. Sakuna banghki pali laikibanghwata. Dawan Gad ra kupiam aiska kira ni bila walisma taimlilia bara yamni laka brih bali sa. “Dia dia man nani daukismabara wilinkira dauki bas, Dawan warkka daukisma baku,upla nani warkka daukisma baku lika apia. Bamna man nanipat kaikisma Dawan wina mamna brima kukan ka maikaia bawina, kan man Dawan wark ka daukisma ba mita” (Kolosi3:23, 24).Dia kum bara sa ki Jisas mamkaban ai bila wali daukmadukiara? Diakan naiwa daukras? Naiwa dauks.Disaipil nani ba diara aihka daukan kaikan bara ai kasak kalukanka ba kau karna pali kasak lukan — witin nani Witin rakasak lukan. Bamna man Dawan Gad bila ba kat, bila walidaukisma kaka, bara Gad wark dauki ba kaiki, kasak lukankamba sin pawi sa. Kasak lukanka ba wan wina bunhka baku sa. Yusmuni bara iksasais daukisma bara kau karhna takisa. Kaisa yubanira wan kasak lukanka wal nina blikaia. “Kasak kira bakasak luki ba mita raya kabia” (Rom 1:17).KASAK LUKAN LAKA =Diara sut lulki swiaia, witin ra kasak lukisni.STURI 5. JISAS TEMPEL BA KLIN DAUKI SA.Jan 2:13-2213Insal luan yua Ju nani kulkiba pat baila kan bamna, JisasJerusalem taunka ra wan.14Tem-pel watla bilara kaikan uplanani ba bip nani, syîp nani barabutku nani sin atki kan. Lalahsins mamunra nani ba sin, aiiwaika ra iwi, upla nani lalahkasins muni kan. 15Jisas baha kai-kan bara kiwa lupia nani brin,bara wipaia kiwka kum paskan,bara tempel watla wina baha18Jisas dia nu kan ba.Man damra walisma ki “Insal luan” ba dia tanka sa? Nahadukiara yawan wahya 10 ba ra aisikan. Jisas Jerusalem ra wan“Insal Luan” lilia ka daukaia dukiara. Tempel bilara upla naniba kaikan bara Witin aihka pali ai dahra walata. Dawan Gadra mayunaia pliska kum baku kaikras, bara sin walras kan,apia kaka Gad wan saurka ban swih tikbia dukiara plikayapliska baku sin apia kan. Sim markit kum baku kan, bin aihkapali kan! Dawan baha tempeka ba wina laiura pali kan. Jisaskasak pali ai kupia sauhki lawan.Rait lika upla nani ba nitkan daiwan lupia nani ba atki brihGad ra sakripais daukaia dukiara. Bansakuna daiwan atki upli-ka nani mita praiska nani ba uba mana pali atkikan, lahla ailalsakaia dukiara. Bara daiwra nani ba tempel bila kat atki bangh-wi kan. Sim baha tawan Jisas mita tempel wina kangbi sakan.Mark 11:17 ra naku wisa: “Ulbanka nani ra naku wisa: ‘Yangwaitla ba tasba aiskara upla nani ai pura sunaia watlamakan kabia,’ sakuna man nani lika aimplikra watladaukram sa.”19nani sut kangbi sakan ai syîpkabara bipka waihntka nani sutaikuki. Lalah sins muni uplikanani ra, lalahka tasba ra yaka-ban, bara tebilka ba makupan.16Butku aiâtkra nani ra win: —Baha nani ba saks naha wina!Yang Aisiki watla na, sin atkaiawatla baku daukpara! 17Bahakat disaipel nani ba Ulbanka raaisi ba tanka bri bangwan: “Manwamtla na tawan, yang kupiaiska ni lauri.” 18Bamna Ju nanimita, Jisas ra makabi walan: —Dia sainka ni wan marikisma,man ba naha diara daukaiakarnika brisma ba? 19Jisas panawin: —Man nani naha tempelkana sauhki bangks, bara yu yuhm-pa bilkara yang kli paskamna.20Ju nani mita win: —Mani 46naha tempelka na paski tnataalkan, bamna man lika sipkama ki yu yuhmpa bilarapaski tnata alkaia? 21Sakunatempel dukyara Jisas aisi kanba lika, witin ai wîna pali duk-yara aisi kata. 22Jisas raiti winabuan pyua, ai disaipel naninaha dukyara ai kupia kraukibangwan; naha dukiara aisanba, bamna Jisas bila nani rakasak lukan bara Ulbanka nanira sin.20Jisas mita ju nani lalka nanira wisata, baha witin tempel klindaukaia raitka bri ba, tanka param marikbia. Witin nani (ju nani)mita tempel ba slingbi banghbia taim. Bara Witin Jisas mita yuyumpa ra kli bukan kabia! Witin nani siran tara iwi banghwan,kan witin nani nu apu kan Jisas ai wîna tara ba dukiara aisi kanba. Jisas nu kan ju nani lalka nani mita dus prihnira sabaikanba. Baku sim witin nu kan dus prihni ra sabi ikbia ninkara yuyumhpa ra Witin kli buaya kan ba prura nani tila wina.Jisas wina tara ba Gad tempeka kan.Mani nani kaina ra luan ra, Salaman tempel pranakira kumpaskan ba, Gad prana nani ni aibangwan kan. Kuna Israelnisan ka gad bahki nani ra mayunan taka Gad prana nani batempel ba wina taki wan, bara sauhki tikan. Kau kaina maparatempel ba kli makan kata, baha nani kli Gad yabalkara balandauki kan nani ba mita. Gad baha yua nanira aisi win: “ baranesan nani sut want ba, balbia [Misaia] bara naha watlaprana ni banghkamni; baku win Jehova karnika aiska alkiba bila” (Hagai 2:7). Jisas bara kan, tempel ra balan klindaukaia dukiara! Witin bara kan, param sin aisi wikan ai winatara ba Gad tempil ka sa!“Bamna Gad tanka nani ba witin ai wina aiska ra iwisa”(Kolosi 2:9).“ . . .Gad ba upla baku latan takan . . . ” (1 Timoti 3:16).“Tyara aihwa ba kwihra tiwbia, bamna ai luhpia waitnakum sakbia, ai nina ba Imanyuel makbia” (baha tanka lika:“Gad yawan wal sa”) (Matyu 1:23).“Naha tasba wihtka nani wina kumi sin sinska laka natanka briras kata. Witin nani tanka na brin kan sa kaka,Dawan pranakira ba dus prihni ra sabaia apia kan” (1 Korint2:8). Kupiam krawisa, Jisas nahki praiska ai prana marikan.“Sturi 4 ra” kaiki luram ba? (Jan 2:11). —Ju uplika nani lalka taranani ba nu apu kan prana Dawanka ba witin nani ai tila-ra kanba, Jisas wina tara ra iwikan bamna kasak pali kan ai tempekaba klin daukaia!“Man nani nu apiasma ki Gad tempelka sma ba, bara GadSpiritka man nanira iwi ba?” (1 Korint 3:16).Jisas upla banira iwisa, ya kasak pali ai kupiara brin ba,Spirit Holikira bak ku! “Apia kaka kaikrasma ki man naniwinam ba Spirit Holikira tempel ka ba, Witin sika mannani ra iwi sa, baha Gad wina bri banghwisma ba, baraman nani ba, man nani dukiam apia sma ba? Kan mannani sika mana tara ni mai atki banghwansa; bamna Gadra mayuns winam tara ra bara Spirit kam ra sin, baha naniba Gad dukia sa bamna” (1 Korint 6:19, 20).Nahki tara pali sa yawan nani mapara, rayaka Holi kumiwaia ba! Aima Kum sin yawan wan wina wal saurka daukaiaapia sa, yawan wan rayaka ra Kraist brinsa kaka, baku sa kakayawan na Witin ai wina piska kum sa, bara yawan Witin rakasak pali lukaia sa. Gad ai raitka aiska brisa ai tempelka klindaukaia. Witin ai raitka aiska brisa, wan rayaka klin munaia, anipiska Witin ai kupia laka apia ba. Witin klin wan dauki barakaisa ai mina ra bawi kap. Witin bila ba wal klin wan daukisa.“Dia wal wahma ba ai yabalka klin daukbia? Man bilamdia wi ba kat dauki ba mita” (Lawana Nani 119:9).“Yawan Gad ra wan saurka nani dahra sakbia kaka,Witin ba kasak sa, bamna kasakira baku wan saurka nanisut ban swih tikbia, bara wan watawan ka laka sut ba winasikbi klin won sakbia” (1 Jan 1:9).Naiwa yuara Gad tempel ka ba anira sa?21
 7. 7. 22“Kuna Yawan (ai bila) ingnikara taukisa kaka, Witin sikaingnika, bamna wan walka aikuki wan tanka brisa aslalakara, bara Witin ai Luhpia Jisas Kraist ai talia ni wansaurka sut wina klin wan daukisa.” (1 Jan 1:7).Gad ba upla Kristian bani wina baman ai tempelka daukras,baku sin Kristian nani sut asla ba “Kraist wina” makisa. “Bakusin, yawan ailal na, Kraist ra prakan bara wina kumi sa”(Rom 12:5a). “Kraist ba wina tara lalka sa, baha sika surtsba” (Kolosi 1:18a).“Jisas Kraist pali sika baha playa bapan walpaia kautara ba. Bamma Kraist baha playka ba pura ra, utla ba aipliska kat, kat bapan, ban taua, taua tempel hulikira kumtakisa, Dawan wal asla lakara. Baku sin man nani, Kraistwal asla takram ba mita, wala nani sut ba wal asla taki utlakum takram, bara Gâd bahara iwisa ai Spiritka Hulikirabak” (Epesus 2:20b-22). Nahki painkira sa upla bani Gad waliwi bara! Yawan traikaikaia sa wan Kristian ka wala nani rakulkan ka yabaia bara latwan laka sin. Witin nani ra nahkipraiska kulkan ka yabisma ba, simbaku praiska yawanDawanra sin kulkisa.Pal dukiara aisabia kaka, “Kanra yamni, wan kasak kalukanka aiska wal pyua banira baku, nanara sin Kraistyang winira yamni daukbia, raya kamna kra apia kakapruri kabia kra” (Pilipai 1:20b).Yawan kasak wan dahra wali kap, baha wan wina — tempelnani ba pura sunra pliska nani sa, bahara yawan yu bani Gadwal aisisa bara yawan wan dahra walisa Witin wan lamara sa.Baha tempel ka ba yarka “aimplikra nani pliska takbiara”, kannaha tasba dukia nani bara naha rayaka brinka nani ba mitaGad prana ba tihmu daukisa.STURI 6. JISAS, JU NANI TILA WINA TA UPLIKAKUMRA NAHKI KLI AISUBI TAKAIA BA WISA.Jan 3:1-8, 14-21, 361Parisi waitna kum bara kan,nina ba Nikudimus makikan;witin ba Ju nani tilara kulkankatara bri kata. 2Tihmia kan bara,Nikudimus ba Jisas kaikaia wan,bara naku win:—Smasmalkra,yang nani kaikisna wan smalka-ia dukyara, Gâd mita man bamai blikan sa; kan upla apu sasain aihka nani daukaia, mandaukisma ba baku; Gâd ba wi-tin wal apia sa kaka. 3Jisas panawin: —Kasak pali mai wisna, yakli aisubi takras sa kaka, witinsip Gâd king aimaki ba lakakaikbia apia. 4Nikudimus panamakabi walan:—Kuna, nahkiupla kum pat tara pawan ba sipkabia kli aisubi takaia? Sip ka-bia ki ai yaptika byara ra aima-ki kli aisubi takaia? 5Jisas mitapana win: —Kasak pali mai wis-na, ani uplika lî ni bara Spiritwina aisubi takras kaka, witinsip Gâd kingka tasbaia ra dimbiaapia. 6Upla wina aisubi takanba, wan wîna sika; sakuna Spiritwina aisubi takan ba, spirit sika.7Aihka lukpara mai wisna badukyara: ‘Upla sut ba kli aisubitakaia sa.’ 8Pasa ba krauisa, wi-tin ani tani wina kraun daukibara; ai binka ba walisma, saku-na kaikras sma ani tani winaaula sapa bara ani tanira auyasapa. Baku sa ani uplika Spiritwina aisubi taki ba.14Bara baku sin, Moses uplaiwras tasbaia ra, pyuta pura rabukan kata baku, Upla Luhpikawaitna ba sin pura ra bukankabia. 15Bamna witin ra kasaklukbia ba sut, raya ban kaia lakaba bri kabia.16“Bamna Gâd tasba ra uyalatwan kaikan, bara witin mitaai Luhpia kumi baman bri kanba yan; bara baku mika aniuplika witin ra kasak lukbia ba,sut pali tanis tiwbia apia, sakunaraya ban kaia laka ba bribia.17Gâd mita ai Luhpia nahatasba ra blikras kan, upla nanina pât ra lakaia, sakuna witinmihta swaki sakaia.18“Ani uplika Gâd Luhpia rakasak luki ba, pât ra lakan ka-bia apia, sakuna ya kasak lukrasba, witin Gâd Luhpia kumi ba-man bara kasak lukras bamna,pât ra lakan kabia. 19Kasaklukras nani ba pat pât ra lakan2324sa; kan ingnika naha tasba rabalan bara, witin nani tihmiabara kau brin daukan, ingni ralika baku apia, kan diara sauranani baman daukisa. 20Sauradauki uplika nani ba sut ingni ramisbara kaikisa, bara ingni la-mara sin balras, witin nani sau-ra dauki ba param sakbia sia.21Sakuna baha nani kasakkalaka dauki ba, witin nani likasut ingni lamara aula, baku mi-ka kaikbia dia witin nani daukiba tilara Gâd kupia laka sinbara ba.36Ya Gâd Luhpia ra kasak lukiba, raya ban kaia laka ba brisa;sakuna ya Gâd Luhpia ra kasaklukaia apia wi ba, sip baha raya-ka ba bribia apia, sakuna Gâdklalka saura pali ba bribia.Wark daukaia nani.A. Sturi aisi kaikram tila ba wina, bila nani bri lain nani bapurara ulbi banhki dauks.1. Nikudimus ba _______ _______ _______ ju nani tilara.(burs 1). Witin Jisas kaikaia balan _______ ra (2).[Jisas upla sutra help munaia want sa — lalahkira kra apiaumpira kra, Sinskira kra apia aisi kaikras kra.]2. Nikudimus lukan Jisas ba ____________ kum Gad mitablikan balan (2).3. Jisas pana win, Gad King aimaki ba laka kaikaia kaka,waitna kum ba ____________ ____________Takaia sa (3).4. Waitna kum, Gad Kingka tasbaia ra sip dimbia apia, witinL __ ni bara S _______ wina aisubi takras sa kaka (5).[Nikudimus mapara li, tanka ba klin laka. Sturi 2 ra yawannani kaikan nahki Jan Tatabra liwra tahbi daukikan upla nani aisaurka dahra aisi ai kupia lakuia taim. Jisas lika Spirit Holikirawal bal tahbi daukan bara uplara rayaka raya yabaia balan.Gad Kingka lakara dimaia dukiara, wan saurka nani ba sutswiaia sa, bakusin Gad Spiritka rayaka ba wan kupiara briaia.]5. Upla wina aisubi takan ba, ________ sika (6).[“Wîna” dukiara aisi bara, wan wîna tara dukiara baman ais-aras, bansakuna yawan ûn wan wina brinka dukiara sin aisisa(Rom 8:8, 9).]6. Spirit wina aisubi takan ba S_______ sika (6).[Bamna wan wina tara na tasba aisika yaptika nani winaaisubi takan taim; yawan nani sin tasba uplika wina tarabrisa. Bakusin wan Spiritka nani ba Gad wina aisubi takantaim; yawan nani sin Spirit rayakira kum brisa, bara GadSpirit dukia nani sin tanka briaia sipsa (1 Korint 2:12, 14).]7. Upla Luhpika waitna ba (Jisas) pura ra bukan kaia kan(dus prihni ra sabi) dus prihnira, M ______ upla iwras pliskarap _______ pura ra bukata baku (14).8. Jisas naha tasbara balan tanka ba sika, Gad tasbara uyal ________ kaikan. Ani uplika Witin ra kasak lukbia ba, tanis t_______ apia, sakuna r ______ b ______ laka ba bribia (16).9. Gad mita ai Luhpia naha tasbara blikras kan, upla nani ra_______ ra lakaia, (yu kum Witin tasba na laka daukaisa),bansakuna Witin mihta _________ sakaia balan (17).10. Ani uplika Jisas ra kasak luki ba ________ ra lakan kabiaapia. Ani uplika Jisas ra _________ lukras ba pât ra lakisa (18).11. Ingni ba naha tasbara balan, bara upla nani ba ______tara ba kau brin daukan ________ ba wal, kan wark saurabaman dauki ba mita. Jisas naha daukanka nina “p_______b________” makisa (19).[Pât bankaiara ba, tanka sika pât kam ba danh takras, baraGad wina sin dakwi takram.]12. _________ laka dauki nani ba, ingni ra aula (21).[Upla apia sika kasak laka dauki ingni ra bali ba.“Uplaapusa kasak laka dauki ba, kumi sin apu sa” (Rom 3:12).Ani uplika kasak laka ra iwi ba, baha uplika ai saurka dahrasin kasak pali aisi sa; bara Gad mita saurka sut swih tikisa.“Sakuna yawan Gad ra wan saurka nani dahra sakbiakaka, Witin ba kasakkira sa, bara sip sa wan saurka nanisut ban swih tikaia, bara wan saurka sut ba wina wansikbi klin wan daukaia” (1 Jan 1:9).]B. Sturi 6 ra, Jan 3:16 bara Jan 3:36 burska nani ba: ulban-ka munhtara lain kum uls, apia kaka wauhtaya pis sirpikumra ulbi saks.25
 8. 8. Dia tanka ba kli aisubi takaia.Kli aisubi takaia tanka ba, “pura wina” aisubi takaia, rayakaraya kum ta krikaia, ta krikanka sat wala kum briaia. Tasbaraaisubi takisma ba mita tasba uplika famali ka mai daukisa.Spirit wina aisubi takisma ba lika Gad famali ka membar kakum mai daukisa. Spirit ba yawan ra wark takisa bara latatanira yawan nani ra wan daukanka sat wala taki ba kaikisa.Sampla kum wibia kaka: upla kum kra imhpliki kan kaka, kliimhplikras. Naha na pasa krawi ba baku. Yawan sip pasa bakaikras kuna dia dauki ba lika kaikisa.Upla kum spiritka ba Gad wina aisubi takras sa kaka, nahauplika Spirit tanira “pruan sa” (Epesus 2:1, 5). Wan saurkanani klin daukaia ba, pas ta palira, Kraist pruanka mita balisa,bara kainara wan rayaka natka almuk pruanka—Kraist klirawi buan raya ka ba kira. Naha dukia wal na nit pali sa GadKingka laka ra dimaia sa kaka. Aisubi takanka raya kum basip sa takaia Spirit Holikira (Jisas Spirit Ka) yawan wanwinara kasak pali rait dimi iwbia kaka lika. “Ani uplika KraistSpiritka ba briras sa kaka, Witin lika Kraist uplika apiasa” (Rom 8:9b).Kraist natka ba yawan nani brisuya. (2 Pita 1:4): wan dau-kanka raya, wan brinka karnika raya kum, wan sinska rayakum ai bila Holikira ba tanka briaia dukiara.Man Nikudimus baku sma ki? Bankra man pyu banirashurts uplika aihwa pali kapram. Kuna yu kum pan pura winaaisubi takram ki, Gad Spirit ka Holikira ba mita paskan karaya kum mai daukan ki? “Baku bara, ya Kraist wal aslatakan sa kaka, witin lika upla raya kumi sa; diara almuknani ba lui wan sa, bara nanara diara raya baman takansa” (2 Korint 5:17). Man kau “Kli aisubi takrasma” kaka. Diamuni man na minit Jisas ra balras, Nikudimus daukan baku?Jisas ra makas rayakam ra balbia dukiara, baku lika manrayaka raya kum briaia sip kama, bara Gad pamalika kumkama. “Ani uplika Gad Luhpia bri ba, witin rayakaia lakabrisa; sakuna ani uplika Gad Luhpia briras ba, raya kaialaka ba briras sa” (1 Jan 5:12).26Mosis twi lalma upla iwras pliskara.Kaina pyuara, Israel luhpianani twi lalma upla iwraspliskara iwi banghwi kan pyura,ai ta uplika Mosis mina muntarakan taim, witin nani urangbibara aisi banghwan diara sauramanas Gad mapara bara Mosismapara sin. Witin nani, Gad mitanahki natkara plun nani yabi bamapara brukwi banghwan.Bamna Gad mita upla nani tila-ra pyuta ailal blikan, upla rasambia dukiara. Upla ailal pruwi banghwan. Upla nani ba Mosisra bali banghwan bara ai saurka dahra aisan. Mosis ra biktaki banghwan Gad ra ai pura sunbia, pyuta nani ba upla tilawina sakbia dukiara. Gad ai pura sunra nani ra, ansika yabankuna natka walara. Witin mita Mosis ra win bras pyutka kumpasbia bara dus kum bapi baha purara pambia. Ani uplikabaha bras pyutika aipami ba kaikan bara rawan kan. Pyutapuisin saura briba mita sambia sin witin rawi kan, bras pyutkaba kaiki sa bara. (Naha sturka na: kulki Kaikan 21:4-9) raulban sa.Saurka ba pyuta napa kum wan saman baku praiska puisinbrisa, pruwaia pali kat. Yawan nani sin pruwaia sipsa Jisas rakat kaikras sa kaka, baha Witin saurakira takan ba yawannani wan tnatamana. (aima kum sin saura daukras kan kuna).Upla ailal na twiya lalma ra pruwi banghwan pyuta samantaim, bras pyutka ra kaikras kan ba mita. Baha nani bras pyutkapaman kan ra kaikan nani ba, baman rawi banghwan. JisasNikudimus ra win, witin sin Jisas ra kat kaikras sa kaka rayakaraya kum briaia dukiara, ban tanis tiwbia.Sim baha waitnika pyuta “pruwan” kum paman kan bakaikan bara rawan baku, witin nani sin, baha kumika tasba27saurka brih saki yaba ai purara suni dus prihni ra saban ba,bahara kaikaia sa, (Jan 12:32, 33). Kaiks bara raya bas!Witin nani tanka briaia nitka apukan, “nahki” rawan ba, braspyut ka ra kaikan baman. Witin nani diara kumi bamandaukaia kan ba sika, kasak lukan wal bila walaia. Bara yamnipali takan!Kaiks bara raya bas, muihki, raya bas!Nanara Jisas ra kat kaiks bara raya bas;Naha na ai bila ra grabar munan sa aleluya!Baha baman sa “aman kaiks bara raya bas.”Ingni ra aulma bara.Yawan Kraist ra aula bara, wan saurka nani sut ba paramsakisa, kan Jisas sika ingni ba mita (Jan 1:9). Tihmya bamita kasak ka laka ra yukukisa, bansakuna ingni ba likadiara nani nahki pali ba param marikisa.Ani uplika Gad ingnika ra balaia wantapia luki nani ba, aisaurka nani pura bikisa, bara Gad ra sans yabras ai saurkawina ai Kupia laki Gad uplika takaia. Upla saurakira ba, witinpat ridika daukan sa ilpauta prana. Witin Kraist ba nit takisa,ilpauta wina suakwaia sa kaka. Ani uplika Jisas briras naniba nanara Gad lawanka munhtara sa. (burs 36), kuna aniuplika Kraist briba, rayaka raya kum ta krikisa, heven rarayaka briaia ba baku raya bankaia ra Gad wina ba. “Gadsika ingni, bara Witin ra tihmu laka kumi sin apu sa.Bankra yawan wibia, Gad wal asla sa, kuna yawan tih-mya lakara taukisa kaka, yawan kunin aisisa, barayawan kasak ka laka ba alki brih daukras; bansakunayawan ingnira taukisa kaka, Witin ingnira ba baku;yawan asla lakara iwisa wan walka wal, bara Jisas KraistGad Luhpia talya ba yawan wan saurka nani sut winaklin wan daukisa” (1 Jan 1:5-7).Upla kum holi kan daukisa, bara witin wantsa ai saurkanani ba param sakbia, bara ai saurka swih tikbia. Baku,28Kraist ra balaia ba raya kaia apiaprura. Kuna raya kam ba ingni bawal dia daukma ba wal aibapbia.Ingni ra aulma ki? Apia ingni winiyukuwaisma?KASAK LUKANKA + GAD BILA BA (JISAS) = RAYABANKAIA RA.STURI 7. JISAS, RAYAKA LAYA YABISA.Jan 4:5-425Bamna witin Sameria taun-ka kumi ra balan, nina ba Sai-kar; baha ba lika Jekob mita ailuhpia Josep ra, tasba kum ya-bata ba wal baila kan. 6Baharasika Jekob laya wahnta makibangwi kan ba, bara kan. Jisasyabal wihka pali wapan ba mih-ta swapan kan bamna, laya wah-nta ba lamara iwan; baha pyua29Yang rayaka bririJisas wina!_________________Nina_________________Yua katka manka
 9. 9. ba lika pat yu wan lal kat bailakan. 7-8Disaipel nani ba lika,plun wiria atki piaia dukyarataun ra wan kan. Baha sinawarka ra, Sameria wina mairinkum balan lî pangkaia, bamnaJisas bui win: —Lî wira aikdiaia. 9Sakuna Ju nani ba,Sameria uplika nani wal diarabriras bamna mairka ba nakuJisas ra win: —Man ba Ju upli-ka kum sma, bara nahki manyang ra lî diaia makabisna, kanyang na Sameria wina mairkasna na? 10Bara Jisas pana win:—Gâd diara yabi ba kaikramkata, bara ya sin man ra lî ma-kabi ba, kasak pali mai wisnaman, witin ra lî makabaiakapram; bara witin mita lî rayakira ba maikbia. 11Mairin babila: —Masa, dia ni lî pangkaiakat sin apu sma ba, bara liwah-nta na sin pakni pali sa. Bamnaani wina lî diaia aikma ki?12Yang nani damiki Jekob nahaliwahnta na wankan; witin palisin naha wina din, ai luhpia nanibara ai daîwra nani sin. Bamnadia man kau tara sma ki witinba wal? 13Jisas pana win: —Aniuplika nani naha laya wina dîba, sut kli din daukbia; 14saku-na yaura yang mita lî yarkadibia ba, kli din daukbia apia.Kan yang lî diaia yamna ba,witin wina li aubi kabia rayaban kaiara.15Pana mairin ba bila win: —Masa, baha laya ba aik dimnabara kli diran ai daukbia apiaba mata, bara naha liwahntikara kli bal lî pangkamna apia.16Jisas mita win: —Man wihmaîam wini brih, nahara kli bal.17Mairin ba pana win: —Yangmaî apu. Bamna Jisas mita win:—Man aitani aisaram, maîamapu; 18kan man pat waitna 5brih swiram, bara nanara bris-ma ba sin, man maîam apia sa.Naha man kasak aisaram.19Naha walan bara, mairin babila: —Masa, yang kaikisniman na dahra aisasara kumsma. 20Wan damika nani Same-ria wina kan ba, naha ilka raGâd ra ai pura suni mayuni kan;sakuna man nani Ju uplika nanibila Jerusalem ra baman Gâdra wan pura suni mayunaia sa.21Jisas pana win: —Mairin,yang ra pain ai wals, pyua baaula bara man nani Aisa rapuram suni mayuni kama nahailka ra balras kira, baku sinJerusalem ra waras kira. 22Mannani Sameria uplika nani ba,yaura puram suni mayunismasapa sin kaikras; sakuna yangnani lika kaikisna, yaura purisuni mayuni sna ba; swaki sa-kan laka ba Ju nani wina aulabamna. 23Pyua ba aula, bara30 31baha ba nanara pali sika, baraAisa ra ai pura suni mayunibangwi ba lika, ai pura suni ma-yunbia kasak tanka ra bara Spi-rit ra sin. Aisa ba baku brindaukisa, witin ra ai pura sunimayuni bangwi ba baku dauk-bia. 24Gâd ba Spirit sika, bamnawitin ra ai pura suni mayunibangwi ba baku daukbia, kasaktanka ra bara Spirit ra sin.25Mairin ba mita pana win:—Yang kaiki sna Misaia ba balbia(baha wiaia ba, Kraist); barawitin balbia bara, diara sut tan-ka ba param wan wibia. 26Jisasmita win: —Baha ba yang sika,man wal aisi na ba.27Baha pali pyua ra disaipelnani ba aidrubi balan, bara wi-tin nani sut aihka luki kan, Jisasmairin kum wal man aisi kanbamna. Sakuna witin nani kumisin karnika apu kan makabiwalaia dia want sapa, bara Jisasra sin makabi walras kan, diamuni mairin ba wal man aisikan sapa. 28Bamna mairin ba ailaya watla ba swisi taun ra wan,bara upla nani ra win: 29—Mannani bal kais, nahki waitna kumyang dia daukri ba sut ai win.Naha apia ki Kraist ba? 30Bam-na witin nani taun ba wina taki,Jisas ra aidrubi balan.31Kau aidrubi balras kan baradisaipel nani Jisas ra, win:—Smasmalkra, plun wiria pan pis.32Sakuna witin mita win: —Yang piaia dukya brisna, bahaman nani kaikras sma ba.33Bamna disaipel nani ba pana,pana taui makabi wali kan:—Upla kum mita witin ra plunpiaia sal yan ki? 34Sakuna Jisasmita win:—Yang pati sikawitinka ai blikan ba kupia lakadaukaia, bara ai warkka sin sutpali daukaia. 35Man nani wisma:‘Kau kati 4 bara insla ma nanikrikaia pyua kabia’; sakunayang mai wisni: Namkra nanibuki insla nani bara kais, mâ bapat pihwan sa, mahka krikaiapyua sika. 36Insla ma kriki upli-ka ba ai mana brisa, bamnainsla mâ wahbisa raya ban kaiaba briaia, bara baku lika mâmangki ba bara mâ kriki ba walsut lilia kabia. 37Bamna kasakpali sika, sturi aisanka kumnaku win ba: ‘Upla kum mâ32mangkisa bara upla wala sikama kriki ba.’ 38Yang man naniba mai blikri anira mâ mang-kras sma ba wina mâ krikaia,upla wala wark takan ba winayamnika briaia.39Sameria uplika nani bahataunka ra iwi bangwi kan batila, manis Jisas ra kasak lukan,dia baha mairin aisin natkawina: “Dia daukri ba sut witinyang ra ai win.” 40Baku bara Sa-meria uplika nani bal Jisas ramakaban, witin nani wal takask-bia; bamna witin baha nani walyu wal takaskan, 41bara kau up-la manis kasak lukan, Jisas paliaisin walan ba mita. 42BamnaSameria uplika nani mita mai-rin bara win: —Nanara yangnani kasak lukisni, man wanwiram ba baman apia, kunayang nani pali mita, witin winawalri bamna; bara yang nani sintanka brisna, witin ba kasak satasba aiska swaki sasakrika sa.Wark daukaia nani.A. Makabanka nani ba ansika yabaia sturi ba wina.1. Jisas nahki ai dahra walikan, bara baha wal witin ba raitpali upla ba ai tanka wan mariki sa? (burs 6) ______________2. Jisas dia wisata, Samaritan mairka ra? (7) _________________________________________________________3. Dia mita naha mairka siran iwan Jisas witin ra aisantaim? (9) _________________________________________________________________________________________[Samaritan nani ba ju nani kiamka; upla tringsar wal marittaki luhpia baikan nani ba. Witin nani Israel Gad ka ra bamanai pura suni mayunra ya bras kan, sakuna gad bahki nani rasin mayunra yabi banghwi kan. Rait pali ju uplika nani mahkaai tempilka kli maki banghwi kan taim Jerusalem ra, Samari-tan uplika nani helpka wantapia wibanghwan. Kuna Jisasupla kumi bani nitka dukiara kasak pali luki kan, ju nani lakaapia kan kuna, ju waitnika kum mairin kum wal upla ailalmawanra aisi kaia ba; Jisas lika upla sut wal aisikan.]4. Jisas, dia yabaia wata ki, naha mairka dia pali makaba-ia ba nu kan kata? (10) ______________________________5. Dia baku sat wala sa ki, liwanhta laya diaia ba wihki Jisasli yabi ba diaia wal? (13, 14) _____________________________________________________________________6. Jisas dia nu kan naha mairka dukiara? (18)________________________________________________________________________________________________[Jisas, yawan nani wan saurka sikrit ra yukuki bri ba sutnusa.]7. Bara Jisas Samaritan mairka ra ai saurka nani paramsaki win taim, dia saki aisata ki naha mairka? (20). Witin pliskum dukiara aisan, waitna nani ba naha ________________________________________________________________[Samaritan nani ba silp ai tempelka ra mayunra dauki kanGerisim ilka pura ra. Witin Testament Almuk wina taura wauh-taya ulbanka 5 ba baman kulki kan. Bara man “relidian”dukiara kau aisaia want kama ki, Gad wal kau asla taki kaiaba wal?]8. Nahki Gad ra mayuni kan, rait lalukra nani ba? (23) ____________________________________________________[Gad ra kasak pali mayunaia kaka, yawan kli Spirit winaaisubi takaia sa.]9. Bara naha mairin, Jisas ba ya pali ba nu takan taim, witindia daukan? (28, 29)_______________________________________________________________________________10. Dia dukia ba kau Jisas ra kupia pah dauki kan plun piaiaba wal? (34) ____________________________________________________________________________________.11. Jisas ba ya wisi luki banghwata ki Samaritan uplika nanimita? 42) _______________________________________________________________________________________.B. Sinskam ra lan taks naha burs ka na: Jan 4:24.33
 10. 10. Nahki kasak lukan laka pawi ba.Yamni apia sa ki, Samaria mairka Jisas wal kakaira takisabara kau sin kasak lukisa, Witin wal kau aisibara? Burs 9 balaki kaiks. Witin pas taura Jisas ba ju uplika kum bakukaikuya, baha witinra bila yamni pali aisan ba. Burs 11 ba lakikaiks. Ai respik ka ba kau pawisa bara mairin ba mita“Dawan” wisa. Burs 19 ba laki kaiks. Jisas naha mairkatanka uba nukan, bara mairin ba lukisa Witin ba prapit kumkaia sa. Burs 29 ba laki kaiks. Mairin ba nanara lukisa Jisasba Kraist kaiasa, Misaia pramis munan kan ba.Yawan Jisas ra Kau swiram wan aisi taim Baibil bakku,Witin ra wan kasakka lukanka ba kau pawisa! “Baku bamna,kasak lukanka balisa wali ba mita, bara walaia ba Gadbila ba wali mita” (Rom 10:17).Dia ba rayakaia laya?Samaria mairka ba naku lukan, diara yamni pali kabia Witinai bukitka ba wal kli Jekob liwanhtika wina li panhkbia apia. Liba lawanhta pura wina 30 mita prais ka pali kat bara kan,baha tihu pali kan. Kuna Jisas yawan di ba laya dukiara ai-saras kan. Jisas aisikan ba lika Witin kupia pah laka yabaiasip ba, naha mairka diran bahki Spiritka wal ai wina brinkasaura nani baman pliki tauki ba, witin lukanka wina tikaia.Bara kupia pah kabia. Raya kaia laya dukiara Witin aisi basika raya bankaiara presant ka ba dukiara aisisa — Witin airayaka ba. Karma iswi ba lika lilia bara laman laka wal aibanghram damhra walisma ba sika, Witin Spiritka wal aibanghram taim.Mairin ba li ba want sa, kuna pastaura Jisas ai Kupia baKangbi kaikaia wantkan. Mairin ba ai saurka nani sut dahraaisaya kan bara baha nani sut ba sin wilin kaia swiaia kauJisas wina rayakaia laya briras kainara.Naha Sturka wan marikisa nahki Gadwarkka daukaia ba.1. Upla bani ba Dawan bila ba walan kaia sa, bara Kraist rasin kasak lukaia suaki sakan laka ba briaia dukiara. Yawan34upla kumira sin lulkan, bahki baku kulkaia apia. Jisas bakudaukras kan.2. Na tasbara Spirit nasla nani ba pat pihwan atia sa, rididakaya baman sa. Yawan nitsa wan purara tawi kaikaia, barawan naya ra kaikaia upla an pali plun pin dauki baku daukisakasakka laka tanka briaia dukiara, bara ridi sa tanka briaiabaman.3. Upla kum ba mamankra kaia sipsa (wala nani ra Jisasdukiara aisaia, Baibil bila aisi kaiki yabaia, Gad bila smalka-ia). Upla wala kum sipsa dakaia. (Kraist ra upla kupia alki brihbalaia). Yawan nani nitsa naha dukia nani daukaia. Mankiuplika baku, bara daki uplika sin walsut liliakira banghwi kaia.4. Gad kupia laka dauki bara yu bani wan warkka nanidanh daukaia, bara naha kau wan kupia pah laka wankisaplun kum piaia ba wal.5. Diara tara pali sa wan panika nani ra Jisas dahra aisaiaba, bara Witin ra sin brih balaia wal kakaira takaia dukiara.35STURI 8. JISAS WIHTA TARA KUM LUHPIA RAKISA.Jan 4:46-5446Bara Jisas Galili wina kliKena ra wan, bahara sika witinmita li wina wain daukata ba.Bahara wihta tara kum barakan, witin ai luhpia waitna Ka-pernaum ra siknis pali bri kata.47Naha wihtka tara na walan,Jisas kli Judia wina Galili rabalan, witin wih Jisas ra maka-ban, ai watla ra wih ai luhpiawaitna sikniska ba wina rakbia,pat pruaia man sa bamna.48Jisas pana wisata: —Man nanisip kasak lukras sma, wark aih-ka nani ba kaikras kaka. 49Sa-kuna wihtka tara ba bila: —Dawan, aihni bal kau luhpi36pruras bara. 50Jisas mita nakuwisata: —Wamtla ra kli taui was;man luhpiam ba raya sa. Wait-nika ba Jisas bila kat kasaklukan. 51Bamna witin ai watla raauya kan bara, ai albika naniwitin ba prawaia taki wih, nanwin: —Man luhpiam waitna baraya sa! 52Bamna wihtka ba aialbika nani ra makabi walan, ailuhpia waitna ba, dia pyua winamahka yamni takan sapa. Albanani ba bila: —Nahwala tutniwanaklak wina ai rihka ba swin.53Baku bara aisika ba ai kupiakraukan, baha pali pyua rakata, Jisas witin ra wisata ba:“Man luhpiam ba raya sa”;bara witin ai watla uplika sutaikuki Jisas ra kasak lukan.54Naha ba, aima wal sika, Jisasmita sain aihka daukan ba,witin Judia wina Galili ra balanpyua ra.Gad bila karnika ba.Dawan Gad dia dukia aisi wibia kaka, baha dukia takisa!Naha Gad ka kasbrika bara tasba wal paskan, bara diaraaiska baha bila ra nani ba sin ai bila baikra Kumi aisin ba wal,nana ra wihta kum ra aisi sa “was luhpiam raya sa” (Jan 4:50).Bara rait rayakan Jisas naku aisi win: Baibil bilara diara nanipramis munan ba sut takaia kabia (Mateo 5:18). Man Gadbila ba kasak kulkisma ki? Man dia kasak lukisma baku dau-kisma ki—naha waitnika kasak lukata baku?Yawan wan bila nani aisisma ba karnika brisa, Kraist wankupia bilara iwisa kaka. Mark 11:22, 23 ra Jisas ai disaipil kanani ra win: “Man nani Gad ra kasak lukan laka bris! Kanyang kasak pali mai wisni, ani uplika naha ilkara wibia:taki was bara kabu bara dimuas, kuna ai kupiara sringh-ka apukira ni, dia aisan ba takbia lukbia kaka, bakukabia”. Yawan wan bila aisi nani ba, Gad ra wan kasak lukan-ka ba mita karnika tara brisa. Dia sat bila nani aisisma man?Man kupia bukaia bila, maisa nihkaia bila, kasak ka bila, baralatwan laka bila nani aisisma ki?Naha sturka wan marikisa pura sunra ba dukiara.Naiwa yua ra, Jisas wan makaban ka nani ansi ka wankisaki? Hibru 13:8 ra wan wisa Jisas Kraist ba: “Witin ba bansanahwala, bara naiwa, bara handad mani nani luan rasin.” Yawan nusa Witin ra waia ba, wan makabanka naniwal. Witin bila wisa: “Bara ya yang ra aula ba, yang sipkangbi sakamna apia.” (Jan 6:37b). Witin wan wisa: “Mannani makas bara maikbia; pliks bara sakama; dur rakingks bara man nani ra kwakan kabia.” (Matyu 7:7).Baha ninkara yawan Witin ra waia sa, Witin ansika wantbialukanka wal. “Kuna upla kum kasak lukan laka apu kaka,witin ra Gad mita sip pain kulkbia apia. Kan ani uplika Gadlamara waia kaka, kasak lukaia sa Gad ba bara sa, barawitin ra pliki uplika nani ra sin mana yabisa” (Hibru 11:6).Yawan wan Kupia pah Kaia sa, Jisas dia ansika wanki bawal. Naha waitnika wihta tara kan ba Jisas ra makaban aiwatlara balbia dukiara, kuna Jisas witin watlara waras kan.Kau kan mapara ni Witin mita win: “Was luhpiam rayasa”(Jan 4:50). Witin pyu bani manra ansika maikbia apia mandia pali makabisma baku, bansa kuna Witin pyu banira, manmampara dia kau yamni ba baha dauki kabia, bara dia maka-ma ba wal baha natkara ansika maikbia.Kasak lukan laka ba wal diara sut pali lika wapni mantakras (Hibru 11:35-39) ba stady muns; kuna kasak lukanlaka ba pyu bani wan tâ brisa, bara laman laka wan kupiarabanghkisa. “Man nani diara kumi sin dukiara sari takpara,sakuna dia, dia luha sma ba sut, Gad ra puram suni ma-kabi wis, bara tinki sin wis. Bara Gad ai kupia kumi laka,upla sinska tanka sip briras ban pura lui ba, man kupiambara man lukankam nani suni swibia Jisas wal asla”(Pilipai 4:6, 7).Man Gad ra kasak lukisma taim, bara Gad ai warkka karnadaukuia taim, kasak lukankam ba kau karna taki sa. Man pama-likam kasakka lukan ka sinbaku kau karna takbia, sim nahawaitna wihta tara watla aiska Gad ra kasak lukan ba baku.37
 11. 11. Jan 5:1-9, 14-19a1Naha ningkara, Ju nani liliayua tara kum brikan, bamnaJisas kli Jerusalem ra taui ba-lan. 2Jerusalem pliska ra, Syîpnani Durka wi ba lamara, lî ma-dakura kumi bara sa, Hibru bi-lara Bitsata maki ba, bahara dur5 nani bara sa. 3Bahara upla sik-niskira ailal tasba ra aitniki kan:kaikras nani, skahwa nani, barawîna tara lawi pruan nani sin.[Bara witin nani sut lika li klah-bia ba bila kaiki bangwi kata.4Kan insal kumi ai pyua katbaha li madakura bal iwi klahbikan, bara ani uplika pas li klah-ban ba ningkara dimuya kaka,dia dia sat sikniska bri kan basut wina rawi kan.] 5Baharawaitnika kum kan pat mani 38siknis kata. 6Jisas naha waitnikaaitniki kan ba kaikan bara, patsin kaikan nahki pyua wihkabaku ba, bamna makabi walan:—Man sikniskam ba wina ra-wan mai daukisa ki? 7Siknis-kira waitna ba pana win: —Da-wan, yang ra help ai munaia upli-ka briras sna, lî klahbi ba pyuara, lî madakura ai alki ai dingka-ia; ani pyua yang dimwaisnabara, kainira upla wala patdimisa. 8Jisas mita win: —Busman, krikrikam ba twilki was.9Baha sin pyua ra, waitnika ba aisikniska wina rawan, bara aiyapaika wahbi brih, mahkawapan. Sakuna baha yua ba likawingka puhbaia yua kan bamna.14Ningkara Jisas baha waitni-ka wal prawan tempel ra, barawin: —Kais, nanara man siknis-kam ba wina rawram sa, kunakli saura yapara, diara kau sau-ra mai takbiara sia. 15Waitnikaba mahka wan, bara Ju nani sutra maisapahkan, baha ba Jisaskata witin ra rakan ban. 16Bahamihta Ju nani ba Jisas ra aiwaihla saki ikaia want kan, kannaha diara nani na wingka puh-baia yua ra dauki kan bamna.17Sakuna Jisas witin nani rawin: —Yang Aisiki pyu sut warktakan, bara yang sin wark ta-kisna. 18Naha tawan, Ju nani Ji-sas ra maka ikaia want kan,baha lika wingka puhbaia yuaSTURI 9. JISAS WAITNA WAPRAS KUM RAKISA.38 39Wark daukaia nani.Lain ba pura ra ulbi banghki dauks.1. Waitna kum Bitsata laya madakra unra bila kaiki kan Witinba mani ___________ pali siknis kan bara suapan kan (5).2. Jisas witin ra makabi walanka tara pali kum daukan: Mansiknis kam na wina _________ ________ dauki sa ki? (6).3. Jisas mita win diara daukaia sip apia praiska ba, dauk-bia win. Witin bila: Bus man ___________ ba twilki was (8).4. Ninkara Jisas naha waitnika wal tempil ra prawan taimwin: “Kais nanara man raw ram sa, kuna ________________ _________, diara kau saura mai takbiara sia”(14).5. Ju nani diara tara wal taka Jisas ra ikaia plikikan: (a) KanWitin __________ __________ ___________ laka mansauhkras (18). [Waitna kum raki ju nani ris yua kulkikan yuara], (b) baku sin Gad ba witin ai aisika pali sa win, Witin ai winaba ________ __________ ___________ dauki kan. (18).Man rawan mai daukisa ki?Bankra man winam ra rawaia nitka kum brisma bara winamba, sinskam ba karna kaia dukiara. Bankra man rayakam radiara kum brisma mita man Dawan warkka sip maikandaukras mai munisa man wantsma baku. Lukan saura mitasip kaia sa kupiam bila tani ra mai sauhki kaia.Jisas man nitkam nani sut kaikisa, bara Witin mai wisa,“Man rawan mai daukisa ki?” Man sip sma dia tawanrawrasma ba iskius ka brikaia. Kuna baha Jisas mapara tra-bil apia sa. Witin nâ minit mai rakaia sipsa! Sakuna Witinsipsa mamkabaia diara kum man daukaia sip apia lukismaba, satka kum daukma, sim baha waitnika sip wapras kan rakulkaia lâka baman sauhkras,sakuna witin ai wîna ba Gâd walbaku dauki kan, bara Gâd baai Aisika pali sa win bamna.19aBamna Jisas bila baha nani rawin: “Yang kasak pali man nanira wisna, Gâd Luhpia ba witinyakan diara daukras sa.”40Jan 5:24-2924“Kasak pali mai wisna: Yangaisisna bara ya aman walisa, aiblikan bara sin kasak lukisakaka, witin raya ban kaia lakaba brisa, pât ra sin lulkan kabiaapia; kuna pruan wina taki patraya kaiara luan sa. 25Kasak pa-li mai wisna, pyua ba aula, barabaha ba lika nanara pali, pruannani ba Gâd luhpika waitna bilabaikra walbia, bara baha nanibila wali bangwbia ba sut rayatakbia. 26Kan Aisa ba yakanraya ban kaia laka ba brisa;baku sin witin ai luhpia ra yan,witin yakan raya ban kaia lakasin briaia; 27bara lâ aisi daukaiakarnika sin yan, kan witin sikaupla takan ba. 28Naha dukyaraman aihka lukpara, kan pyua baaimakbia, bara pruan nani sutbila baikra wali, 29raiti wina buankabia. Yamni daukan nani babuan kabia raya kaia laka babriaia; sakuna saura daukannani ba lika buan kabia, pâttara ra lulkan kabia dukiara.STURI 10. KLI RAWIBUANKA WAL BA.makaban baku: bui wapbia bara kau pali ai krikrika ba brihtwilkbia win. Dia, dia, dukia kra kabia sin mahka man Gadbila ba alki bila wali dauki auma bara, Jisas, karnika nitsmaba maikbia bara man rauma! Ninkara, Witin pura luan rayakakum ra mai brih wabia.Luki kaikaia dukia.Painkira apia sa ki Jisas ra walaia wan kupia durkara kingh-bi taim, bara yawan Witin ra kasak luki wan rayaka ra swindimisa, baku mika yawan sipsa kasak lukaia yawan rayabankaiara laka brisa! Yawan baku nu kaia sipsa yawan pâtrawan lulkbia apia. Yawan baku nu kaia sipsa yawan prura winapat lui rayakaia laka brin. Makabi walisma kra. Nahki sipkabia naku takaia? Naha sipsa baku kaia kan rayaka ba JisasWitin ra sa mita, Witin rayaka ba brisa (burs 26). Wina tarabrinka kat luki iwi uplika nani ba. Gad kupia laka sip daukrassa. (Rom 8:8). Baku bamna raiti wina kli rawibukbia taim,Witin nani bila kaikan kabia ai laka daukaia bara Gad winadakwi takan laka bankaiara ba baman witin nani dukia kabia.Wark daukaia nani.Jan 5:24 tiks ka na sinskamra lan taki bris, sim man kainamkahbaika baku, kupiam kraui kabia dukiara naha tiks ka natanka na man suaki sakan kamsa. Pyu bani man Gad bilawalisma taim, bara Witin ra kasak luki walisma. (Man bila walidaukisma ba, man tankam marikisma Witin ra kasak lukismaba). Setan yarka kupiam ra bara sinskam ra namhpa, namh-pa lukanka mankbia ra. Gad wantsa nu takma man ba Witinai dukiasma ba. Man Gad wal asla sma bara dia kumkramistik daukma kaka, Gad mita param mai wiaisa damhra aisisakma dukiara bara baha saurka ba swima. Gad kli mai alkimai bukisa, Setan lika damhra saki mai sauhkisa.STURI 11. JISAS RAYAKA BRED KA BA.Jan 6:5-14, 35, 47-51, 53-56, 635Jisas ai nakra buki kaikan,upla ailal pali ai nina bliki aulakan, bamna Pilip ra win: —Aniwina yawan plun atkbia nahauplika nani na dakakaia? 6Pilipba dia aisabia sapa kaikaia wisi,Jisas baku wisata, kan witinpain nu kan dia daukaia ba.7Bamna Pilip pana win: —La-lah ma handat wal brit plunatkbia sin, naha uplika sut nabaha wina wiria pan sin pibiaapia. 8Bamna disaipel wala ku-mi nina Andru, Saiman Pitamuihnika ba, bila: 9—Naharalika tuktan waitna lupia kum,barli britka 5 brisa bara inskasin wal; sakuna, baha ba dia saki naha upla ailal na mapara?10Bamna Jisas bila: —Witinnani ra wis sut iwbia. Bahapliska ra twi manis pawi kan,bara upla 5,000 ba iwan. 11BaraJisas brit nani ba ai mihta rabrih, Gâd ra tingki wih, baraupla nani iwi kan ba tilarayuan. Inska wal ba ni sin bakudaukan, sut want kan ba41
 12. 12. praiska kat. 12Sut pih ai byarabangki daukan ba ningkara,Jisas ai disaipelka nani ra win:—Yuika nani kau takaskan bawahbi bris, wiria sin tiwan kaiaapia ba mata. 13Wahbi bangwanbara, upla nani barli britka pinyuika nani ba 12 pa-taki wah-ban kata. 14Bamna upla nani baJisas naha sainka aihka palidaukan kaiki, nan win: —Kasakpali, naha sika dahra aisasaratasba ra balaia kan ba.35Bara Jisas pana win: —Yangsika raya kaia yabi britka ba. Yayang ra aula ba kli plun daukbiaapia; bara yang ra kasak lukiba, kli sin diran daukbia apia.47“Yang kasak pali mai wisni,ya yang ra kasak luki ba, rayaban kaia laka ba brisa. 48Yangsika raya ban kaia yabi britkaba. 49Man damikam nani likaupla iwras tasbaia ra manna bapin, sakuna sut pruan. 50Sakunayang aisisna na lika kasbrikapurara ba wina bal iwi britkaba dukyara, bamna ani uplikabaha pibia ba, prubia apia.51Bara yang pali na sika, baharayaka britka kasbrika puraraba wina bal iwan ba; ya nahabritka na pibia kaka, bankaiara raya kabia. Baha britkayang mita yabamna ba lika,yang pali wîni tara ba sika.Yang baha yabamna, upla nanisut raya kabia ba dukyara.53Jisas pana win:—Kasak,kasak pali mai wisna, man naniUpla Luhpika waitna wîna tarana piras bara talia sin dirasmakaka, raya ban kaia ba brirassma. 54Ya, yang wîni tara baratailya sin disa kaka, raya bankaia ba brisa, bamna yang mitatnata yua ra pruan wina bukam-na. 55Kan yang wîni tara ba likaplun aingwa sa, bara tailya balika diaia laya aingwa sa. 56Yayang wîni tara ba pisa bara taliasin disa kaka, witin ba yang walasla iwsa, bara yang sin witinwal asla sna.63Spirit ba sika raya kaia yabiba; wan wîna tara ba lika bahkipali sa. Bara deiara nani yangmai wiri ba lika kasak pali spi-rit tanka nani sa, bara raya kaiasin yabisa.Wark daukaia nani.Jan 6:35 bara Jan 6:63 burska nani ba sinskam ra lan takibris.Naha sturka wan smalki ba.1. Jisas yawan wan nitka nani dukiara kasak pali lukisa.42 43Witin pat redi daukan sa yawan wan nitka nani wankaiadukiara, kuna Witin kaikaia wantsa Witin ra yawan nahkiprais kat kasak luki sa sapa. Witin wantsa yawan nani baWitin kat kaikbia, bara Witin wina helpka nani bri kabia dianitka bri ba dukiara.2. Jisas pali sin tinki win wiria man brikan ba dukiara. Gadnan wan wisa: “Diara sut dukiara tinki wis, kan baha sikaGad kupia laka yawan nani wal Jisas Kraist ra”(1 Tesalonaika 5:18).3. Jisas trabil bani ba wapni daukaia sipsa, bara nitka nanibani, kupia pah aihwa pali daukaia sipsa. “Bara Gad ramayunan kabia, witin lika sip pali sa yawan dia makabiaba, bara wan kupia ra luki ba sut kau pura luki daukbia,ai karnika yawan ra wark dauki ba bani” (Epesus 3:20).4. Dawan Gad wantapia sa, diara bahki ra tikaia ba. Witinwant sa diara sut wanki ba, sut pali yus munbia, “diara kumisin bahkira munbia apia.”Witin want sa wan taimka ba sins laka kat yus munbia:“Pyua brisma na pain yus muni bas, kan yua nani nasaura sa. Man nani sins apu baku kapara; sakuna Dawankupia laka ba dia sapa tanka pain bris” (Epesus 5:16, 17).Witin wantsa yawan dia pain dauki ba bara wan talentkanani ba sins laka kat yus munbia: “Bara Dawanka ba bila:Pain, man ba alba pain bara yamni sma. Man ba diarawiria wal kasak kapram bamna, diara ailal mihtam ramangkamna. Bal dims Dawan kam lilia ra” (Matyu 25:21).Baku sin Jisas want sa wan lalahka ba sins laka kat yusmunbia. “Man nani naha tasba ra yuya nani suni bripara,kan yula nani mita sauhkisa, diara nani ba sut aisauisa;bara aimplikra nani implikaia dimisa. Sakuna, man nanidiara brisma ba kasbrika purara suni bas; baha ra likayula nani mita sauhkras, diara nani ba sin aisauras, aim-plikra nani sin sip dimi implikras. Kan ani pliskara duki-am nani suni bri kama bara, kupiam sin bahara kabia”(Matyu 6:19-21).5. Disaipil bani Jisas mihta wina plun ba brin, bara uplaailal plun dauki kan nani ra yuhan. Baku sin yawan Jisaswina yu bani Spirit pata bri ba, baha sin yawan sir munankaia sa, wan lama uplika nani aikuki, kan “rayaka brid ka” nitsa bamna.Brid, satka wal ba.Upla ailal ka ba lilia banghwi kan, witin nani plun dauki kankuna plun piaia bri banghwi kan ba mita. Witin nani want kanJisas ba ai king ka kabia, bara baku lika witin nani kli warktaka apia kan, plun piaia dukiara! Kuna Jisas witin nani rakupia kraukan, kaina pyua ra dia takan ba ai aisa nani ra.Israel luhpia nani ba yabalra impaki kan Idsipt tawanka winaGad pramis munan tasbaya ra. Naha upla ailalka tara ba,Gad mapara aisan witin nani twi lalma ra kan taim. Bara Gadmita kasbrika wina yaban brid nani yakawan li auhwi baku,yu bani plun dakaki kaia dukiara! Nahki diara aihka painkirasa naha daukan na (Impakan Storka 16:4-35)! Upla nani bakasak pali tanka briras kan naha pata raya kum yabi ba; bahamita witin nani nina “mana” makan kata mana tanka ba: Nahadia dukia sa?Baha ninkara Gad mita upla nani ra marikan dia dukiaraWitin naha daukan ba. Moses upla nani ra win: “Pat maikanplun wauhram, sakuna ninkara manna maikan, man nanikaikras sma ba damikam nani sin kaikras kan ba. Mam-rikaia want sa upla ba plun wina baman raya apia ba,sakuna bila bani Dawan bila wina taki ba mita raya sa”(Kli Smalkan 8:3).Kau ban pali Gad mita diara aihka nani dauki, mani ailalrakasbrika wina manna yakabi yaban, mana ba brid kum wanwina tara helpka baman kan. Upla nani baha brid ka pin naniba sin almuk takan bara pruwi banhwata. Baku sin nana raJisas upla ailalka nanira baha yuara plun dakakan taim, bahabrid ka witin nani pin ba, baha sin ai wina tara help ka dukiarabaman kan. Witin nani ai biara banhki pi banghwan bara ai44kupia pah taki banghwan, ban sakuna baha ninkara almuktaki banghwan bara pruwi banghwan.Kuna Jisas turi tara kum bri kan! Nanara Jisas “bred” rayaKum yabisa witin nanira, ya baha bred ka wina pibia kakawitin prubia apia. Au, ai wina tara ba lika prubia, sakuna witinnani sip prubia apia, bara ai wina tara ba Kraist kli balbia yuara bukan kabia. Jisas upla nani ra win, baha Witin pali sinbred sat wala kum sa, bara piaia sip sa! Witin ba rayaka bredka sa sulka nani pata! Witin ba kasbrika nani wina bal iwankata, sim manna kasbrika wina bal iwan kata baku. Witinnaha ra balan ai rayaka yabaia naha tasba uplika nanidukiara. Ya ya ai wina ba “pibia”—apia kaka ai kupiara bribiakaka—Jisas rayaka ba, witin sip prubia apia.Nahki yawan sipsa, naha raya ka brid ka na “piaia”, kannaha brid ka sika Jisas sa bamna? Nahki yawan sip kabia aitalia “diaia”? Naku: yawan sip kabia briaia ai wina tara sakripaiska dus prihni ra daukan, yawan ra suaki sakan lakawankaia dukiara. Yawan nani sipsa Jisas ra briaia Gad shipluhpia baku, witin ai talia ni wan saurka nani klin daukisabamna. Yawan sipsa ai Spirit ka rayaka yayabra ba wankupia nani ra briaia. Baku sin yawan sipsa ai bila nani raya-ka yayabra ba briaia, aisi kaiki lan taki bara ai bila wali daukitaim. Yawan nani nit pali sa, ai rayaka wina yu bani di kaiasa, sim pali wan wina tara yu bani plun want nit taki ba baku.45
 13. 13. 46Spirit sinska tanira man sip sma Jisas wina ba “piaia,”bara talia ba sin yu bani “diaia”.1.Yu bani Gad bila ingnika ra wapi bas. Man saura daukmakaka, saurkam dahra aisi wis Gad ra, bara Jisas talia mitasaurkam ba klin daukbia, bara baku lika man Gad wal bantankam pain bri kaia sip kama (1 Jan 1:7-9).2.Yu bani Jisas ra makas ai Spirit ka Holikira ni mai bangh-ki kabia. Diara sut man daukma ba ai Spiritka man ra bakarnika ra daukma. Yu bani witin sin tanka maiki kabia Baibilaisi kaikisma bak ku. Gad bila ba sika rayaka yawan nanimapara. Yu bani taim kum saki bri bas Gad wal bilam baikrakarna wal aisaia dukiara. (Man upla kum wal aisisma baku).Baku man yu aiska ra Witin ra luki tauki bas. Man Witin walaisas sinskam ra diara sut dukiara. Baku man tankam brimanahki prais ka kat Jisas wal taliam taki auma ba!Gad pramis painkira kum brisa man dukiam, naha dukianani daukma kaka: “Gad sibrinka bri nani kan ba, kumibani ai panika aikuki aisi banghwan; bara Jehovawalikan, bara kupia kraukanka wauhkataya kum ulbanWitin ai mawan kat Jehova sibrinka bri nani ba dukiara,bara ya ai nina ra kasak luki nani ba dukiara sin. Barayang maipara baha nani ba bak saki kulkan nani kabia,Jehova baku aisin; yang yui balbia bara Witin saurka banswih tikamna, baha wainika ai luhpia ai kupia laka ai warkka dauki kan saurka swih tiki ba baku” (Malakai 3:16, 17).Gad bila ba wan solka pata sa.Pyua nani luanra Job naku win: “La mankan ba winanayara takras kapri, ai bila nani sin kasak alki briri yangpati ba purkara praiska” (Job 23:12).Jirimaia naku aisan: “Man yang ra ai aisi kapram bara,bilam nani ba langki katna; baha nani sika yang liliaki,ayapah sakikan kupira, kan yang sika man dukiam snaDawan bara Gad karnakira” (Jirimaia 15:16).Lawana nani ayulbra ba naku win: “Man pramis kam naniba yang dairkaia ra damni pali sa” (Lawana nani 119:103).Pita bila, “Tukta suap lupia aisubi takan baku, Spirittyalka laya ba pliks, bara baha dih suaki sakan laka rapawma, Dawan yamni ka ba laik takram sa kaka” (1 Pita2:2, 3).Yu bani Dawan bila ba pi banghwi kap!47Jan 6:16-2116Pat tihmia iwan kan bara,Jisas disaipelka nani ba lakunra iwi wan, 17bara duri tara kumra aimaki mahka lakun bailawalara lui Kapernaum ra auyakan. Pat sin tihmu kan, kunaJisas lika kau balras kan.18Baku bara mahka pasa karnakum krauan, bara rip nani sintara bukikan. 19Disaipelka nanipat 3 apia kaka 4 mails prais,lagun un ba wina tihu ra takankan bara, witin nani kaikanJisas duri tara ba lamara aulakan, li pura bak wapi; barawitin nani sîbrin taki bangwan.20Sakuna Jisas mita win: —Yangsna, man nani sîbripara! 21Bam-na witin nani wili pali, Jisas baduri ra brin, bara witin naniwaia kan pliska ra pat pali wan.STURI 12. JISAS LI PURAK KU WAPI SA.Luki Kaikaia dukia.Man pat tilara iwisma ki? Na minitka ra rayakam ba tihmubaku kaikisma ki? Jisas ba man wina laiwhra sa bakudamhra walisma? Man bara namyara uplikam nani ba aikukisilp dukiam ra pat taki sma ki skual tara kum ra, suapni kamtilara traikaikisma baila wala ra luwaia? Naha aisanka nabaku pât takisma kaka, nanara nu taks Jisas kasak lukisayawan nani dukiara. Witin diara sut nu sa bara kaikisa sin.Man trabil brisma taim Witin lamam ra balisa. Sibripara. Mantrabil kam tilara Jisas ra liliakira bris. Witin ai mihtara diara sutmanki swis. Witin awala praut takan ba lamni daukbia, barabâk baila wala kat mai brih lubia. “Il bila kau prura tihmu ka48bak wapi luamna kra; diara saura kum sin sibrin kalukamna apia; kan Dawan, man, yang wal sma” (Lawananani 23:4a).STURI 13. JISAS PRI LAKA DUKIARA AISI SA.Jan 8:31-37, 42, 4731Ju nani kasak luki bangwanba sut ra Jisas mita win: —Diamai wisna ba kat kasak kamakaka, man nani ba kasak yangdisaipelki nani kama. 32Bamnadiara kasak tanka ba kaikma;bara kasak tanka ba mita sin primai sakbia.33Baha nani pana win: —Yang nani na lika Ebrahamkyamka, bara kau aima kumisin yang nani upla albikatakras; bamna nahki man wis-ma yang nani na pri laka brikamna? 34Jisas baha nani rawin: —Kasak pali mai wisni, ba-ha nani saura dauki ba likasaurka laka albika sa. 35Alba bautla ra ban kaia apia sa, sakunaluhpia ba lika utla ra ban kaiasa. 36Baku bamna, Luhpia mitapri mai sakisa kaka, man nanilika kasak pali pri kama. 37Yangkaiki sna man nani ba Ebrahamkyamka, sakuna man nani aiikaia want sma, kan yang diamai wisna ba alki daukras sma.42Bamna Jisas pana win: —Gâd ba kasak man nani aisi-kam kata kaka, latwan ai kai-kaia katma, kan yang Gâd winaai blikan nahara sni. Yang yakanbalras, sakuna Gâd mita ai bli-kan.47Ya Gâd wina sa kaka, Gâdbila nani ba aman walisa; saku-na man nani na Gâd wina apiasma ba mita, walaia want apiasma.Jan 7:1717Upla kum Gâd want badukya daukaia lukisa kaka, wi-tin kaikbia smalkanki nani ba,Gâd wina apia kaka, yang yakankupi wina saki smalkisna sapa.Wark daukaia nani.Lain nani ba pura ra ulbi banhs.1. Man nani yang bili kat _____________, Jisas bila, mannani ba kasak yang ________________(8:31).2. Bara ______________ mita pri mai sakbia (8:32).493. Baha nani saura dauki nani ba lika ___________(8:34).4 Baku bamna, ______________ pri mai sakisa kaka,(saurka wina), man nani lika kasak pali pri kama (8:36).5. Bamna Jisas pana win: Gad ba man nani aisikam katakaka, __________________(8:42).6. Ya ___________ wina ba, Gad bila nani ba aman walisa(8:47).7. Upla kum Gad ____________, daukaia lukisa kaka, witin___________ smalkanki nani ba, Gad wina apia kaka yangkupi wina saki smalkisna sapa (7:17).Jan 8:1212Jisas kli upla nani ra aisi,win: —Yang sika upla nani ing-nika; ya yang nini bliki ba,rayakaia yabi ingnika ba brikabia, bara kli sin tihmia ratauki kabia apia.Jan 9:1-9, 13-25, 33-381Jisas plis kum bak impaki luiauya kan bara, witin waitnakumi kaikan ba aisubi takan bawina blain kan. 2Bara ai disai-pelka nani ba mita, witin ramakabi walan: —Smasmalkra,diakan naha waitnika na blainaisubi takan ki? Dia ai aisikanani saurka ba mita, apia kakawitin ai saurka ba mita ki?3Jisas pana win: —Witin ai saur-ka ba mita apia bara ai aisikanani saurka ba mita sin apia;sakuna Gâd karnika witin bakmarikan kaia ba mata sa. 4Kaukakna nara, ai blikan ba warkkayawan daukaia sa; kan tihmiaba aula, bara bahara upla sipwark daukras sa. 5Kau nahatasba ra sna ba pyua ra, yanglika naha tasba ingnika sna.6Naha aisin ba ningkara, Jisastasba ra yabalaia tuhban, barayabalaia ni drapapa wiria dauki,blain waitnika ba nakra nani rayukan. 7Ningkara witin ra win:—Sailoam laya madakura rawih aihtas (baha nina tanka baSTURI 14. JISAS TASBA INGNIKA BA.
 14. 14. lika: “Blikan”). Blain ba wihaihtaban, bara kli taui balanbara, witin sip kan diara kaikaia.8Bamna ai watla tnayara iwinani ba, witin diara makabi kankaikan uplika nani ba sin, nakuwin: —Naha waitnika apia, iwiupla ra diara makabi kata ba?9Upla kum, kum bila: —Au, wi-tin sika. Wala nani bila: —Witinapia, blain waitna kata ba. Sa-kuna waitnika pali ba bila: —Au, yang sika baha waitnika ba.13Bamna witin nani blain kanrawan waitnika ba, Parisi nanimawanra brih wan. 14Jisas dra-papa dauki blain waitnika rarakan ba lika, wingka puhbaiayua kata. 15Bamna Parisi naniblain kan rawan waitnika ra klimakabi walan, nahki ai nakrabrin sapa. Waitnika ba bila: —Drapapa naikra nani ra yukan,ningkara wih naikra ba sikbri,bara nanara kaikisna. 16BamnaParisi nani tila bila: —Naha dau-kan waitnika ba, Gâd wina apiasa, kan witin wingka puhbaiayua ba kulkras sa. Kuna walanani bila: —Upla saura kaka,nahki sip kabia naha sât warkaihka nani na daukaia? Bakubamna, witin nani ai tilara tar-baiwan laka takan. 17Bara blainkan rawan waitnika ra kli mak-abi walan: —Bara man ba diawisma baha waitnika namkramaikan ba dukyara? Waitnikaba bila: —Yang lika wisna bahawaitnika ba dahra aisasara kumsa. 18Sakuna Ju nani lika sipkasak lukras kan, baha waitnikaba nakras kan bara nanara ainakra pain brisa; aisika yaptikawal ba paiwi, 19baha nani ramakabi walan katra mika: —Naha na man nani luhpiam saki, witinka nakras ban aisubitakan wisi man nani aisisma ba?Nahki kan nanara witin diarapain kaikisa? 20Aisika bara yap-tika wal bila: —Yang nani kaikisna naha na yang nani luhpi palibara witin sika blain ban aisubitakan ba; 21sakuna yang nanikaikras nahki witin ba sip sasapa kaikaia, bara ya pali mitanakra ba pain daukan sapa sinkaikras. Man nani witin ra ma-kabi wals; witin pat aitani wait-na pawan sa, bamna dia, diatanka sut param aisaia sip sa.22Aisika bara yaptika wal sîbrinkan ba mita baku aisin, kan Junani pat lâ daukan kan, ya mitaJisas ba Misaia sa wibia kaka,prias watla ba wina kangbi sa-kaia. 23Baha mihta aisika barayaptika wal mita win: “Man na-ni mita makabi wals, witin naaitani almuk pawan sa bamna.”24Bara Ju nani mita kan pyua ra50blain kan waitnika ba kli paiwi,win: —Diara kasak ba wan wisGâd mawanra; kan yang nanikaikisna baha waitnika ba likasaura dadaukra sa. 25Blain kanrawan waitnika pana win: —Yang kaikras sni witin ba sauradadaukra apia kaka baku apiasapa. Sakuna diara kumi bamanlika kaiki sna: yang blain kapri,bara nanara kaikaia sip sna ba.33Naha waitnika na Gâd winabalras kan kaka, witin diarakumi sin sip daukaia apia kan.34Bara witin nani win: —Manlika saurka laka wina aisubitakram, bamna yang nani ra aismalkaia lukisma ki? Bamnawitin nani Sinagog ba wina wa-itnika ba kangbi sakan. 35Jisaswalan blain waitna kata ba,prias watla wina saki lulkan ba.Witin waitnika wal prawan bara,naku win: —Man ba Upla Luh-pia waitna ra kasak lukisma ki?36Waitnika ba bila: —Dawan,yang mita kasak lukaia sna upli-ka ba ya kaka, ai wis. 37Jisaspana win: —Man witin ba patkaikram sa; baha ba yang sika,man witinka wal nanara paliaisisma na. 38Bara waitnika baJisas mawanra ai lula kriki,win: —Kasak lukisni, Dawan.51Ya bila win?1.Ya bila win, “tihmya ba aula, bara bahara upla sip warkdaukbia apia”? ______________ (9:4).2. Ya bila win, “Naha waitnika apia, iwi upla ra diara ma-kabi kata ba”?________________ (9:8).3. Ya bila win, “Naha daukan waitnika ba, Gad wina apiasa”?______________ (9:16).[Parisi nani ba, ju daknika lalukra nani kum kan. Witin naniai laka karna pali brikan, Mosis laka nani ba kulkaia ra, barawitin nani ai natka nani kulkaia ra sin.]4. Ya bila win, “Witin pat almuk sa, witin ra makabi wals” diamita ju nani sia yabi kan?_______________ (9:20-23).[Diara saura pali kan sinagog wina kangbi sakan kaia ba.Latara lulkan uplika ba lipar kira baku kulkan kan. Upla kumi sinwitin wal iwras kata plun pia, apia kaka wal bisnis daukras kata.]525. Ya bila win, “Naha waitnika Gad wina balras kan kaka,diara kumi sin daukaia apia kan”? ________ ________ (9:33).6. Ya bila win, “Man Gad Luhpia ra kasak lukismaki”?_______________(9:35).7. Ya bila win, “Kasak lukisni Dawan”?____________________________(9:38).Jisas ingni brih bali sa.Jisas waitna blain nakra kuakan taim, Witin ingni brih balannaha waitna rayaka ra. Kuna Jisas marikaia want kan ba lika,Witin balan ba upla sut tihmya tilara tauki nani ba Spirit kanakra ilinkaia dukiara balan.Mani ailal luanra, Gad ai prapit ka nani bâkku pramismunan, upla kum balbia, baha ingni brih balbia. Gad, Jisasdukiara aisan kata. “Yang Dawan mai paiwri bara mihtamwina mai alkri, man ba upla swaki sakaia dukia kaia;yang mai paskri, yang want sna, laika upla wal daukri basainka kaia, nisan nani ingnika. Yang want sna nakrayama nakras nani ra, bara silak uplika nani silak watlawina sakma tihmya tara tilara iwi ba wina” (Aiseya 42:6,7). Aiseya, Jisas yua ba kaikan. “Baha tawanka tihmya tila-ra watauki kan ba, ingni tara kaikan; baha nani prura dis-tika tasbayara iwi kan nani ba, purara ingni ba ingwan”(Aiseya 9:2).Bamna Jisas bila witin ba tasba ingnika win taim, ju nani banu kan, baha Jisas wiaia want kan Witin ba Gad, kan Gad sikaingni “Dawan ba yang ingniki bara sasakriki sin” (LawanaNani 27:1) baku wisa. “Tihmya tara tilara iwi kamna sin,Dawan yang ingniki kabia” (Maika 7:8b). Debit naku aisiDawan ra tinki win, “Man sika yang lampki, yang Dawanki;yang Gadki, tihmu ki tara nani ba ingni daukbia” (2 Samyuil22:29). Yawan Jisas wal kakaira takuia bara, Gad wal sinkakaira takisa. Jisas bila, “Man nani yang na ai kakairakatma kaka, Aisiki ra sin kakaira kaia kapram” (Jan14:7a). “Dawan mita tihmya ra ingwbia dukiara ingni53blikan, ba mita sika ai ingnika wan kupiara yan ingwan,bara baku mika baha ingnika wal Gad prana Jisas Kraistmawanra ingwi ba, yawan kaikbia” (2 Korint 4:6). Mannaha ingnika pat briram ki?Ingnira Wapaia.Ya Jisas nina bliki nani ba, tihmura wapi banhbia apia,bansakuna ingnira lika. “Kaina pyua ra man nani tihmya raiwi banghwi kapram, nanara Dawan uplika takram bamita, ingnira iwi banghwisma. Bamna man nani ingniuplika baku tauki bas” (Epesus 5:8).“Upla watawikira nani yabalka ba tihmu tara baku sa,witin nani ai dahra walras dîa mita ai mina prukisa sapa”(Sins laka 4:19). “Bansakuna, upla kasakkira nani yabal-ka lika yu baiwi uli aula ba ingnika bakusa, kau ban ingnitaki auya, yu ingnika kum kasak painkira takan baku”(Sins laka 4:18).Dawan bila ba sika ingni. “Man bilam smalkanka ba,yang mini lampka sa, bara yang yabalki ingnika sin”(Lawana Nani 119:105). “Man bilam smalkanka nani baingni wankisa; ai dahra walras nani ra diara tanka yanbrisa” (Lawana Nani 119:130). Yawan yu bani Dawan bilawali bamna, kasaka palisa yawan bila walaia bara alki sindaukaia dia wan wiba kat. Naha tanka sika “Ingnira Wapaia”.Gad dia wan wiba daukaia sika ingnira wapaia. Man Jisas lakum mankan ba kupiam krawisa ki naku wiba walkam walpana pana latwan kaiks? Ba mita Dawan bila ba naku wisa,“Sakuna ya ai muihnira misbara kaikisa kaka, witin likatihmyara iwi sa, bara tihmyara sin taukisa, ba mita witinanira auya sapa kaikras sa, tihmya ba mita nakra sutblain daukan” (1 Jan 2:11).Yawan tihmu ra pyu bani wapisa bara kau isti blain takisa.Muyul nani, karbun main ka nani ra yus muni ba, wik kumbilara mas aima kum pan latara saki kaya lapta ingnika ra,baku sakras sa kaka, nakra ba isti blain takisa kan tihmu raman brisa kaka. Yawan nani wal sin baku takisa; pyu banira

×