Successfully reported this slideshow.

ระบบสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน

0

Share

1 of 13
1 of 13

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

ระบบสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน

 1. 1. ระบบสารสนเทศเพื่องานสานักงาน (Office Information System)
 2. 2. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1. นายนาวิน วงษ์รักษา 5630125401307 2. นายสมภพ สิงห์รุ่งเรือง 5630125401314 3. น.ส.วิชชุดา ศักรบุตร 5630125401318 4. น.ส.อัจฉรา ศักดารัตน์ 5630125401342 5. น.ส.ภัทราพร อาพันทอง 5630125401345 6. น.ส.โยธาการ ต่วนโต 5630125401352 7. น.ส.ปิยฉัตร เก็บผิวงาม 5630125401354 8. นายสราวุธ ศรีสังวาลย์ 5630125401357 9. นายวิวรรธน์ พลเดช 5630125401361
 3. 3. การ นาเข้า การ ประมวลผล การเก็บ ข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่องานสานักงาน (Office Information System : OIS) การ แสดงผล การ กระจายผล
 4. 4. ระบบการจัดการสารสนเทศ (Document Management System) ระบบการ ประมวลคา การ จัดพิมพ์ตั้ง โต๊ะ ระบบการ ประมวล ภาพ หน่วย เก็บข้อมูล ถาวร การ ทาสาเนา
 5. 5. ระบบการจัดการข่าวสาร (Message-Handling Systems) ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail - Electronic Mail) ไปรษณีย์ เสียง (Voice Mail) โทรสาร (Facsimile)
 6. 6. การประชุมทางไกล (Teleconferencing) การประชุมทางไกลด้วยเสียง (Audio Teleconferencing) การประชุมด้วยภาพ (Video Teleconferencing) การประชุมด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Conferencing) โทรทัศน์ภายใน (In-House Television)
 7. 7. ระบบสนับสนุนสานักงาน (Office Support Systems) โปรแกรมการทางานกลุ่ม (Groupware) โปรแกรมตั้งโต๊ะอเนกประสงค์ (Desktop Organizers) คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design)
 8. 8. My Mapping
 9. 9. ภาคผนวก
 10. 10. โปรแกรมสานักงานที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
 11. 11. โปรแกรม Voice call & Video call
 12. 12. โปรแกรมแนะนา
 13. 13. จบการนาเสนอ

×