Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estructures 3r ESO

9,994 views

Published on

Sobre tipus d'estructures, càrregues que suporten i esforços amb que responen

Published in: Education
 • Login to see the comments

Estructures 3r ESO

 1. 1. Estructures Tecnologies 3
 2. 2. Enginyeria Persona que fa servir l’enginy Enginy Enginyer Capacitat per imaginar o inventar coses combinant amb Intel·ligéncia i habilitat els coneixements que poseeix i els mitjans de que disposa.
 3. 3. Estructura 3. Conjunt de peces o elements que serveix com a suport rígid d’una cosa. estructura resistent estructura demogràfica estructura lingüística 2. Forma d’estar organitzades o ordenades les parts d’un tot. 1. Conjunt de relacions que mantenen entre sí les parts d’un tot.
 4. 4. Força  Acció capaç de produir o modificar l’estat de repòs o moviment d’un cos o de causar-li deformacions  Es mesura en NEWTONS [N]  Es representa amb VECTORS direcció sentitsentit origen mòdul
 5. 5. Vectors A = 5N B = 3N R = 8N Cóm s’apliquen els vectors a les estructures?
 6. 6. 6 CÀRREGA ESFORÇ
 7. 7. Resposta de l’estructura a les càrregues  Compressió  Tracció  Flexió  Tallant  Torsió Força (acció) aplicada a l’estructura 7 CÀRREGA ESFORÇ
 8. 8. 8 CÀRREGA Eix Secció Compressió Tracció
 9. 9. 9 Compressió Tracció Càrregues aplicades en la direcció de l’eix i... ...cap a l’interior La llargada... ...cap a l’exterior ...augmenta ...disminueix La secció... ...disminueix ...augmenta Peces amb major secció resisteixen millor En peces esveltes sotmeses a compressió cal vigilar amb el vinclament
 10. 10. 10 Flexió Tallant Càrregues perpendiculars a l’eix de la peça i separades La peça es corba CÀRREGA Cantell Llum La flexió és una combinació de Tracció + Compressió. Línia neutra Molt cantell: Resistència Poca llum: Resistència
 11. 11. 11 Flexió Tallant Càrregues perpendiculars a l’eix de la peça i molt juntes CÀRREGA Peces amb major secció resisteixen millor
 12. 12. 12 Torsió Càrregues girant al voltant de l’eix de la peça CÀRREGA CÀRREGA
 13. 13. 13 Exercicis Num 1 A quin esforç està sotmesa la cadena de la bicicleta? Quina és la part que està fent aquest esforç?
 14. 14. 14 Exercicis Num 2 A quin esforç està sotmesa la corda de l’escalador?
 15. 15. 15 Exercicis Num 3 Quin esforç suporten les potes d’aquesta cadira? I les d’aquesta?
 16. 16. 16 Exercicis Num 4 A quin esforç està sotmès el cable que aguanta la cabina de l’ascensor?
 17. 17. 17 Exercicis Num 5 Quin esforç suporten els radis d’aquesta roda? I els d’aquesta?
 18. 18. 18 Exercicis Num 6 Quin esforç suporta l’eix del pedalier d’una bicicleta?
 19. 19. 19 Exercicis Num 7 Quin esforç suporta cada biela d’una bicicleta?
 20. 20. 20 Exercicis Num 8 Quin esforç suporta el cable de fre d’una bicicleta?
 21. 21. 21 Exercicis Num 9 Quin esforç suporta un cargol quan s’està col·locant? I quan està col·locat?
 22. 22. 22 Exercicis Num 10 A una serra de marqueteria, a quin esforç està sotmesa la fulla?
 23. 23. 23 Exercicis Num 11 A una serra de marqueteria, a quin esforç està sotmès l’arc?
 24. 24. 24 Exercicis Num 12 A una serra de marqueteria, a quin esforç està sotmès el mànec?
 25. 25. 25 Exercicis Num 13 De les bigues següents, quina et sembla que tindrà menys resistència a la flexió? I quina en tindrà més?
 26. 26. 26 Estructures  Conjunt de peces o elements que serveix com a suport rígid d’una cosa.  Conjunt d’elements units entre si amb la funció de suportar esforços. 1. Resistir el seu propi pes. 2. Resistir les accions externes. 3. Mantenir l’estabilitat. Funcions: Els materials es trien... 1. Per la seva capacitat per resistir esforços. 2. Per altres qualitats.
 27. 27. 27 Exercicis Num 14 Què vol dir que un cos és resistent?
 28. 28. 28 Estructures naturals
 29. 29. 29 Vehicles
 30. 30. 30 Edificacions
 31. 31. 31 Tipus d’estructures
 32. 32. 32 Tipus d’estructures • Molta acumulació de material • Domina l’esforç de compressió
 33. 33. 33 Tipus d’estructures • Formes rodones: Arc, Volta i Cúpula • Domina l’esforç de compressió
 34. 34. 34 Tipus d’estructures • Barres que s’uneixen als nusos formant Triangles • Es combinen esforços de Tracció i Compressió • Son estructures Lleugeres
 35. 35. 35 Tipus d’estructures • Barres que s’uneixen als nusos formant Triangles • Es combinen esforços de Tracció i Compressió • Son estructures Lleugeres
 36. 36. 36 Tipus d’estructures • Amb Tirants i Tensors dels que penja la càrrega • Dominen els esforços de Tracció
 37. 37. 37 Tipus d’estructures • Construïda amb una Làmina que resisteix els esforços • Dominen els esforços de Tracció
 38. 38. 38 Tipus d’estructures • Construïda creuant elements horitzontals i verticals. • Hi ha varietat d’esforços.
 39. 39. 39 Exercicis Num 15 Què funció que tenen les bigues i els pilars en l’estructura d’un edifici? A quin tipus d’esforç solen estar sotmesos?
 40. 40. 40 Estructures mixtes • Fetes combinant diferents tipus d’estructures.
 41. 41. 41 Fases de la construcció
 42. 42. 42 Fases de la construcció 1. Preparació del terreny 2. Excavació de rases i pous 3. Fonaments 4. Pilars 5. Forjat 6. Tancaments i acabats
 43. 43. 43 Sevilla Edificis singulars
 44. 44. 44 Pisa
 45. 45. 45 Amsterdam
 46. 46. 46 Roma
 47. 47. 47 Barcelona
 48. 48. 48 Praga
 49. 49. 49 Paris
 50. 50. 50 Malmo. Suécia
 51. 51. 51 Ohio. USA
 52. 52. 52 Kansas. USA
 53. 53. 53 Huainan. Xina
 54. 54. 54 Wieliczka. Polònia
 55. 55. ESTRUCTURES Tecnologies3 Curs 2016/17 Pedro Lorenzo banustec@gmail.com

×