Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Awalan Pe N

11,623 views

Published on

  • Login to see the comments

Awalan Pe N

  1. 1. Awalan peN- Imbuhan
  2. 2. <ul><li>pe- </li></ul><ul><li>pem- </li></ul><ul><li>pen- </li></ul><ul><li>peng- </li></ul><ul><li>penge- </li></ul>Awalan peN- dapat berubah-ubah bentuknya menjadi Bergantung kepada huruf awal sesuatu kata dasar yang bergabung dengannya.
  3. 3. ladang ------ pe ladang menang ------ pe menang nasihat ------ pe nasihat nyanyi ------ pe nyanyi rosak ------ pe rosak warna ------ pe warna pandu ------ pem andu terbit ------ pen erbit karang ------ peng arang sapu ------ peny apu l m n ny r w p (menjadi m ) t (menjadi n ) k (menjadi ng ) s (menjadi ny ) pe- Contoh Kata Berimbuhan Huruf Awal Bentuk
  4. 4. baca ------ pem bantu fitnah ------ pem fitnah b f pem- curi ----- pen curi dengar ----- pen dengar jaja ----- pen jaja c d j pen- Contoh Kata Berimbuhan Huruf Awal Bentuk
  5. 5. a rah ------ peng arah edar ------ peng edar ikat ------ peng ikat olah ------ peng olah ukur ------ peng ukur guna ------ peng guna hubung ------ peng hubung a e i o u g h peng- Contoh Kata Berimbuhan Huruf Awal Bentuk
  6. 6. bom ------ penge bom cat ------ penge cat lap ------ penge lap pam ------ penge pam tin ------ penge tin kata ekasuku (satu suku kata) menge- Contoh Kata Berimbuhan Huruf Awal Bentuk
  7. 7. Yang berikut ialah senarai kata berimbuhan yang terkecuali daripada peraturan umum yang tersebut tadi. tadbir ----- pen tadbir terjemah ---- pen terjemah tafsir ----- pen tafsir ternak ---- pen ternak
  8. 8. <ul><li>Jauhnya rumah saya dari tempat itu ialah kira-kira dua pemanah sahaja. </li></ul><ul><li>Batang pokok tembusu itu tiga pemeluk besarnya. </li></ul>5. unit ukuran (jarak, saiz, masa) <ul><li>Ramai orang suka berkawan dengan Zaini yang peramah itu. </li></ul>4. sifat/tabiat <ul><li>Penggunaan bahan pewarna yang berlebihan dalam makanan membahayakan kesihatan. </li></ul>3. bahan <ul><li>Emak menggunakan penapis untuk memerah santan. </li></ul>2. alat <ul><li>Encik Ramli ialah pengurus syarikat itu. </li></ul>1. pelaku/ahli peN- Contoh Penggunaan dalam Ayat Maksud Awalan

×