มาตรฐาน

5,830 views

Published on

Published in: Technology, Self Improvement
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,830
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
80
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มาตรฐาน

 1. 1. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1บทนําข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
 2. 2. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 2 บทนํา ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)ประวัติโดยย่อ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามศาลากลางจังหวัดลพบุรี ทางทิศตะวันออกของวงเวียนเทพสตรี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ถนนพหลโยธิน ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุ รี เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ พ.ศ. 2495 สั ง กั ด กองการประถมศึ ก ษากรมสามั ญ ศึ ก ษากระทรวงศึกษาธิการมีเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน โดยมี นายชลอ วนะภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในขณะนั้น และประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมดําเนินการก่อตั้งในปีการศึกษา 2497นายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมสามัญในขณะนั้น ทําพิธีเปิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม2497 นายพิสัณฑ์ แสนทวี เป็นครูใหญ่ มีอาคารเรียนแบบ ป. มาลากุล จํานวน 1 หลัง6 ห้องเรียน มีนักเรียน 152 คน ครู 6 คน ปัจจุบันโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ได้เปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้บริการนักเรียนทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการ
 3. 3. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 3 สัญลักษณ์ประจําโรงเรียนความหมาย สามเหลี่ยม หมายถึง ความร่วมมือ 3 ด้าน คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง คบเพลิง กําลังส่องสว่าง ลุกโชติช่วง หมายถึงความรุ่งโรจน์ แห่ ง สติ ปั ญ ญา ซึ่ ง จะนํ า ไปสู่ ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า แห่ ง ชี วิ ต สืบไปปรัชญาของโรงเรียน สร้างคนดี มีคุณธรรมคําขวัญของโรงเรียน สะอาด วินัย ปัญญา เมตตา สามัคคีอักษรย่อโรงเรียน ม.ม.ที่ตั้งปัจจุบัน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000ขนาดสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 ปีระดับชั้นที่เปิดสอน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ต้นไม้ประจําโรงเรียน พาราเซนโตสีประจําโรงเรียน สีชมพู หมายถึง ความสุภาพ อ่อนโยน สามัคคีกลมเกลียว และตรงกับวันก่อตั้งโรงเรียน คือ วันอังคารพระประจําโรงเรียน พระมิ่งเมืองกาญจนาภิเษก 39
 4. 4. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 4ที่ตั้งและแผนผังการเดินทางโทรศัพท์ 036 - 420187โทรสาร 036 - 411269Website www.lopburi1.go.th/school/mmlopE-mail mmsc_lop@hotmail.com
 5. 5. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 5บทที่ 1ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
 6. 6. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 6 แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิสัยทัศน์ ระบบงานมาตรฐาน ประสานชุมชน ทุกคนมีคุณธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง มีชื่อเสียงด้าน ITพันธกิจ 1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ทีส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ ่ 2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรต่างๆ เต็มตามศักยภาพ 3. พัฒ นาครู ด้ า นการเรี ย นการสอน โดยใช้ ก ารวิ จั ย สื่ อ และนวั ต กรรมในการ พัฒนา ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 4. พัฒนาครูในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่ เป็นภาษาอังกฤษ 5. ส่งเสริมครูและบุคลากรในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนอย่างต่อเนื่อง 6. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์แก่ผ้เรียน ู 7. บริการชุมชนและระดมความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของ โรงเรียน 8. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยการวิจัย การมีส่วนร่วมและการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
 7. 7. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 7เป้าประสงค์ นักเรียนโรงเรียนเมืองใหม่ ( ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์ ) ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ด้วยกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการ การวิจัย มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐาน ของความพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่บนความเป็นไทยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตรโรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทํางาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ
 8. 8. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 8 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ สพฐ. เกณฑ์การพิจารณา ด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (6 ตัวบ่งชี้)1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ 1) การมาโรงเรียนทันเวลาของนักเรียน 2) การปฏิบติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา ั โดยเฉพาะการเข้าแถวเคารพธงชาติ และปฏิบติ ั กิจกรรมต่างๆ 3) การสนใจกิจกรรมการเรียนและรับผิดชอบงานที่ ครูมอบหมาย 4) แต่งกายเรียบร้อยในสถานการณ์ต่างๆ 5) การเดินผ่านครูและผู้ใหญ่อย่างสุภาพเรียบร้อย มี สัมมาคารวะ 6) มารยาทในการรับประทานอาหาร1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต 1) ปฏิบติตามระเบียบการสอบ และไม่ลอกการบ้าน ั 2) นักเรียนทีทรัพย์สินไม่สญหาย ่ ู 3) นักเรียนพูดแต่ความจริง (ไม่โกหก)1.3 มีความกตัญญูกตเวที 1) ผู้เรียนรัก เคารพ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ แสดงออกซึ่งการตอบแทน พระคุณอย่างเหมาะสม 2) ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และ แสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม 3) นักเรียนทีเป็นสมาชิกทีดีของครอบครัว ชุมชน ่ ่ และสังคม1.4 มีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ 1) นักเรียนรู้จักการให้เพื่อส่วนรวม และผู้อื่นเพื่อส่วนรวม 2) แสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีน้ําใจ หรือให้ การช่วยเหลือผู้อื่น 3) นักเรียนรู้จักแบ่งปันทรัพย์สิน หรือสิงของเพื่อผู้อื่น ่ 4) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญตนเพื่อส่วนรวม1.5 ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและ 1) นักเรียนใช้ทรัพย์สิน และสิ่งของโรงเรียนอย่างส่วนรวมอย่างคุ้มค่า ประหยัด
 9. 9. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 9 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ สพฐ. เกณฑ์การพิจารณา 2) นักเรียนใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและ คุ้มค่า 3) นักเรียนร่วมกิจกรรมการประหยัดต่างๆ 4) นักเรียนประหยัดน้ํา ไฟ และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งของตนและส่วนรวม1.6 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมปัญญา ิ 1) นักเรียนสนใจกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและไทย นิยมไทย และดํารงไว้ซึ่งความเป็นไทย ประเพณีที่ดีงามของท้องถินและของไทย ่ 2) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีเป็นประจําอย่างน้อย 1 ประเภท 3) นักเรียนมีผลงานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดี งามของท้องถิ่น 4) นักเรียนสามารถนําศิลปวัฒนธรรมและประเพณี มาพัฒนาเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการอนุรกษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม (2 ตัวบ่งชี้) ั ่2.1 รู้คณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง ุ 1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญตนเพื่อส่วนรวมผลกระทบ ทีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ่ 2) นักเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ่2.2 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการ 3) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และท้องถิน่มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อืนได้ และ ่มีเจตคติที่ดต่ออาชีพสุจริต (5 ตัวบ่งชี้) ี3.1 มีทกษะในการจัดการและทํางานให้สําเร็จ ั 1) ผู้เรียนมีการทํางานครบตามลําดับขั้นตอน การ3.2 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด ปรับปรุงงาน และบรรลุเป้าหมายรอบคอบ ในการทํางาน 2) นักเรียนอธิบายขั้นตอนการทํางาน และผลงาน ที่ เกิดขึ้นทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่อง3.3 ทํางานอย่างมีความสุข พัฒนางานและ 1) ผู้เรียนรักการทํางานและมีเจตคติทีดีต่อการทํางาน ่ภูมิใจในผลงานของตนเอง 2) ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มและร่วมกัน ทํางานเป็นทีม3.4 ทํางานร่วมกับผู้อืนได้ ่ 3) ผู้เรียนรับผิดชอบงานทีกลุ่มมอบหมายและขจัด ่ ความขัดแย้งในการทํางานได้
 10. 10. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 10 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ สพฐ. เกณฑ์การพิจารณา 4) ผู้เรียนสามารถแสดงความชื่นชม หรือตั้งข้อสังเกต เกี่ยวกับการทํางานในกลุ่ม ได้อย่างชัดเจน3.๕ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา 1) ผู้เรียนจําแนกอาชีพสุจริตได้ความรู้เกี่ยวกับ อาชีพทีตนสนใจ ่ 2) ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 3) ผู้เรียนที่สามารถบอกอาชีพที่ตนสนใจพร้อมให้ เหตุผลประกอบมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (4 ตัวบ่งชี้)4.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุป 1) ผู้เรียนจําแนกแจกแจงองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและ หนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึงอย่างถูกต้อง ่ความคิดแบบองค์รวม 2) จัดลําดับข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3) เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่ได้อย่าง ถูกต้อง 4) จัดกลุ่มความคิดตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดให้ ่ ถูกต้อง เช่น การพูดหน้าชั้นตามทีกาหนด ่ ํ 5) ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่าง ตรงประเด็น 6) สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อนํามาวางแผน งานโครงการได้ เช่น เขียนโครงการ,รายงาน 7) สามารถสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ และสร้างสิ่งใหม่ ได้ เช่น การเขียนเรียงความเขียนเรื่องสั้นได้4.2 สามารถคาดการณ์ กําหนดเป้าหมายและ 1) สามารถวิจารณ์สิงทีได้เรียนรู้ โดยผ่านการ ่ ่แนว ทางการตัดสินใจได้ ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล4.3 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและ 2) สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ ความคิดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล 3) สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ เลือกความคิดหรือทางเลือกที่เหมาะสม4.4 มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ ่ 1) สามารถรวบรวมความรู้ ความคิดเดิมแล้วสร้างและมีจินตนาการ เป็นความรู้ใหม่ตามความคิดใหม่ของตนเองได้อย่างมี
 11. 11. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 11 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ สพฐ. เกณฑ์การพิจารณา 2) สามารถคิดนอกกรอบได้ 3) มีผลงานเขียน/งานศิลปะ/งานสร้างสรรค์ 4) สามารถพัฒนาและริเริมสิ่งใหม่ ่ 5) สามารถคาดการณ์และกําหนดเป้าหมายใน อนาคตได้อย่างมีเหตุผลมาตรฐานที่ ๕ มีความรูและทักษะทีจําเป็นตามหลักสูตร (5 ตัวบ่งชี้) ้ ่5.1 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลียตาม ่ ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเฉลี่ ย ทั้ ง 8เกณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา หรือเขตพื้นที่การศึกษากําหนด 5.2 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ย ผู้เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในกลุ่มตามเกณฑ์ สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษากําหนด5.3 สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือ ผู้เรียนสามารถนําเสนอความคิดให้ผอื่นเข้าใจโดย ู้นําเสนอ ด้วยวิธีต่างๆ ผ่านการพูด เขียน หรือวิธีการต่าง ๆ ได้ อย่าง ชัดเจน น่าสนใจ และเนื้อหาสาระถูกต้อง5.4 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ท้ง ั ผู้ เ รี ย นสามารถฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย นได้ อ ย่ า งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ คล่องแคล่ว ถูกหลักไวยากรณ์และสามารถสื่อสาร ด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อยหนึ่ง ภาษา5.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการ ่ ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในพัฒนาการเรียนรู้ การสื่อ สารสืบ ค้ น ข้ อ มู ล และ/หรื อ สร้ างชิ้ น งานเพื่ อ พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (3 ตัวบ่งชี้)6.1 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง 1) อ่านหนังสือนอกหลักสูตร อย่างน้อยเดือนละ 1รู้จักตั้งคําถามเพื่อหาเหตุผล เล่ม 2) อ่านวารสารและหนังสือพิมพ์เป็นประจํา 3) สามารถสรุปประเด็นและจดบันทึกข้อมูล ความรู้ ที่ได้จากการอ่านอยู่เสมอ
 12. 12. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 12 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ สพฐ. เกณฑ์การพิจารณา 4) สามารถตั้งคําถามเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติมจาก การอ่านได้ 5) แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน6.2 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 1) สามารถสังเคราะห์/วิเคราะห์และสรุปความรู/้รอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่งความรู้ และสื่อต่างๆ ประสบการณ์ได้อย่างมีเหตุผลได้ท้งใน และนอกสถานศึกษา ั 2) สามารถในการจดบันทึกความรู้ และ ประสบการณ์ได้อย่างเป็นระบบ 3) รู้จกตนเองและสามารถบอกจุดเด่น จุดด้อยของ ั ตนเองได้ 4) มีวิธีการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ และเป็น รูปธรรม 5) สามารถใช้ผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง และ สามารถบอกผลงานการพัฒนาตนเองได้6.3 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเองเรียนร่วมกับผู้อื่นได้ 1) รู้จกค้นคว้าหาหนังสือในห้องสมุดและใช้ห้องสมุด ัสนุกกับการเรียนรู้ และชอบมาโรงเรียน ไม่ต่ํากว่า สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 2) มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท้งในและนอกโรงเรียน ั 3) สามารถค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือสื่อเทคโนโลยีต่างๆมาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (5 ตัวบ่งชี้) ุ7.1 มีสุขนิสยในการดูแลสุขภาพ และออกกําลัง ั 1) ผู้เรียนเลือกรับประทานอาหารทีมีคณค่า ่ ุกายสม่าเสมอ ํ 2) ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอ ํ 3) มีสุขนิสัยที่ดีและปฏิบติกิจวัตรประวันได้เองอย่าง ั ถูกต้องเหมาะสมตามวัยได้7.2 มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ 1) มีน้ําหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยทางกายตามเกณฑ์ กระทรวงสาธารณาสุข 2) มีส่วนสูงตามมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข
 13. 13. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 13 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ สพฐ. เกณฑ์การพิจารณา 3) ได้รับการตรวจร่างกาย การทดสอบเกี่ยวกับการ เห็น การได้ยินและมีรายงานผลการตรวจร่างกาย 4) มีสมรรถภาพ/ร่างกายแข็งแรงตามเกณฑ์ มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2543)7.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ 1) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และสิ่งมอมเมาอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 2) มีทักษะการปฏิเสธ และชักชวนไม่ให้เพื่อนเสพยา เสพติด 3) ไม่เสพสิงเสพติด และปลอดจากสิ่งมอมเมา ่ 4) รู้จักประโยชน์และโทษของการใช้อินเตอร์เน็ต (Internet) และเกมคอมพิวเตอร์ 5) มีจิตสํานึกแห่งความปลอดภัย และการปฏิบติตน ั อย่างถูกต้องการระมัดระวังตนในการใช้ชีวิตประจําวัน การรู้จักรักนวลสงวนตัว และการป้องกันทรัพย์สิน ของตนเองและส่วนรวม 6) รู้จกหลีกเลี่ยงกิจกรรมทีเป็นอบายมุข และการ ั ่ พนัน7.4 มีความมันใจ กล้าแสดงออกอย่าง ่ 1) มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและเหมาะสมและให้เกียรติผ้อื่น ู ให้เกียรติผ้เกียรติผู้อืน ู ่ 2) ผู้เรียนทีร้จักให้เกียรติผอื่น ู่ ู้7.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดตอเพื่อน ครู และชอบ ี ่ 1) หน้าตาท่าทางร่าเริง แจ่มใสมาโรงเรียน 2) มีกิจกรรมนันทนาการกับเพื่อนตามวัย 3) ยิ้มแย้ม พูดคุย ทักทายเพื่อน ครู และผู้อื่น 4) เข้ากับเพื่อนได้ดี และเป็นทีรักของเพือนๆ ่ ่มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา(จํานวน3 ตัวบ่งชี้) ุ8.1 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ 1) มีความรัก และสนใจงานศิลปะ และการวาดภาพ 2) เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะเป็นประจําอย่างน้อย 1 อย่าง
 14. 14. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 14 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ สพฐ. เกณฑ์การพิจารณา 3) มีผลงานด้านศิลปะและการวาดภาพที่ตนเอง ภาคภูมิใจ 4) สามารถวิพากษ์วิจารณ์งานด้านศิลป์ได้8.2 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้าน 1) ผู้เรียนที่สนใจกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์ หรือดนตรี/นาฏศิลป์ การร้องเพลง 2) เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีเป็นประจําอย่างน้อย 1 อย่าง 3) มีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์ หรือการร้องเพลง 4) สามารถวิพากษ์วิจารณ์งานด้านดนตรี/ นาฏศิลป์ ได้8.3 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้าน 1) ผู้เรียนที่ชอบดูกีฬาและเล่นกีฬาเป็นกีฬา/นันทนาการ 2) เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา/นันทนาการเป็นประจําอย่าง น้อย 1 ประเภท 3) มีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ มาตรฐานด้านการเรียนการสอนมาตรฐานที่ 9 ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมันพัฒนาตนเอง เข้ากับ ่ชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง (จํานวน 7 ตัวบ่งชี้)9.1 มีคณธรรม จริยธรรม และปฏิบติตนตาม ุ ั ครูมีคณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตาม ุจรรยาบรรณของวิชาชีพ จรรยาบรรณของวิชาชีพ9.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบผู้เรียน ผู้ปกครอง ั ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ัชุมชน เพื่อนร่วมงาน และบุคลากรทางการศึกษา9.3 มีความมุ่งมันและอุทิศตนในการสอนและ ่ ครูมีความมุ่งมันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนา ่พัฒนาผู้เรียน ผู้เรียน9.4 มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ครูมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆๆ รับฟัง ความคิดเห็น ใจกว้าง และยอมรับการ เป็นประจําเปลี่ยนแปลง
 15. 15. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 15 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ สพฐ. เกณฑ์การพิจารณา9.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง ครูทีจบปริญญาตรีขึ้นไป ่การศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป9.6 สอนตรงตามวิชาเอก–โท หรือ ตรงตาม 1) ครูสอนตรงตามวิชาเอก/วิชาโท หรือความถนัดความถนัด9.7 มีจํานวนพอเพียง (หมายรวมทั้งครูและ 1) มีครูครบชั้นและครบห้องบุคลากรสนับสนุน) 2) มีสัดส่วนครูตอนักเรียนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ่ กําหนดระดับประถมศึกษา 1 : 22 ถึง 1:28 ระดับมัธยมศึกษา 1:18 ถึง 1:22 3) มีนกเรียนต่อห้องตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ั ระดับประถมศึกษา 36:1 ถึง 44:1 ระดับมัธยมศึกษา 36:1 ถึง 44:1 4) มีจํานวนคาบสอนเฉลียตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ่ กําหนด ระดับประถมศึกษา 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ ถึง 22 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระดับมัธยมศึกษา 16 ชั่วโมง/สัปดาห์ ถึง 20 ชั่วโมง/ สัปดาห์มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (จํานวน 7 ตัวบ่งชี้)10.1 มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัด มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาการศึกษาหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษา10.2 มีการวิเคราะห์ศกยภาพของผู้เรียนและ ั มีการวิเคราะห์ศกยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียน ัเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นรายบุคคล10.3 มีความสามารถในการจัดการเรียนการ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนเป็นสําคัญ10.4 มีความสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี มีความสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และนวัตกรรม และแหล่ง เรียนรู้ในการพัฒนาการ แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง และเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน ผู้เรียน
 16. 16. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 16 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ สพฐ. เกณฑ์การพิจารณา10.5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่ มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสอดคล้องกับสภาพการเรียนรูที่จัดให้ผ้เรียนและ ้ ู สภาพการเรียนรูที่จัดให้ผ้เรียนและอิงพัฒนาการของ ้ ูอิงพัฒนาการของผู้เรียน ผู้เรียน10.6 มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการ มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลียนการเรียนการ ่เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ เต็มตามศักยภาพศักยภาพ10.7 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการวิจัยเพือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนําผล ่และนําผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน ไปใช้พัฒนาผู้เรียน มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษามาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (จํานวน4 ตัวบ่งชี้)11.1 มีคณธรรม จริยธรรม และปฏิบติตนตาม 1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ุ ัจรรยาบรรณของวิชาชีพ 2) ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร (สุจริต ยุติธรรม การใช้ระบบคุณธรรมการรับฟังปัญหา การระดมการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ) 3) มีความมุ่งมั่นในการบริหารเพื่อผลประโยชน์ของ ผู้เรียนเป็นสําคัญ 4) อุทิศเวลาให้กบการทํางาน ั11.2 มีความคิดริเริม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นํา 1) สามารถแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษา ่ทางวิชาการ ของสถานศึกษาที่ควรจะเป็นในอนาคต 3 - 5 ปี ข้างหน้าอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของ ท้องถิน ่ 2) เริ่มแนวทางในการบริหารทีท้าทายกับการ ่ เปลี่ยนแปลงและความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา 3) ริเริ่มการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4) กระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 17. 17. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 17 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ สพฐ. เกณฑ์การพิจารณา11.3 มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ 1) มีความรอบรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดการ และการวัดผลและ ประเมินผลการเรียน (ตามหมวด 4 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) 2) ให้ความสําคัญกับบทบาทประธาน การแต่งตั้ง กรรมการ และการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร หลักสูตรของสถานศึกษา 3) มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระการเรียนรู้ ท้องถินของสถานศึกษา ่ 4) มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการ สอนอย่างต่อเนื่อง 5) มีการส่งเสริมและพัฒนาครูในการผลิต/ใช้สื่อ อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน 6) มีความเป็นผู้นําในการพัฒนาวิชาการของ โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน/ชุมชน 7) มีการสนับสนุนการพัฒนา และประเมินครูให้เป็น วิชาชีพชั้นสูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 8) มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ 9) มีการวางระบบและกลไกที่ดในการประกัน ี คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยร่วมมือกับชุมชนและ ได้รบการสนับสนุนจากต้นสังกัด ั11.4 การบริหารมีประสิทธิภาพ และ 1) การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปตามประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ เป้าหมาย/มาตรฐานทีกําหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ่ 75 ของแผน 2) สร้างความตระหนัก (Awareness) และมีความ พยายามในการปฏิบัติ (Attempt) ในการพัฒนา ผู้เรียน ครู และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) นําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการบริหาร อย่างต่อเนื่อง
 18. 18. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 18 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ สพฐ. เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร (จํานวน 5 ตัวบ่งชี้) 4) ผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 พึงพอใจผลงาน ของสถานศึกษา12.1 มีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการ 1) มีแผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารบริหารงานทีมีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยน เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้ง มีคําสั่ง มอบหมายงาน ่ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2) มีการวางระบบระเบียบรองรับการบริหารทีมี ่ ความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ เหมาะสม12.2 มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่าง 3) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและดําเนินการครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน อย่างเป็นระบบ 4) มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีคณภาพ ุ 5) มีระบบการบริหารงบประมาณ ทรัพย์สินและ รายได้ที่มีคณภาพ ุ 6) สถานศึกษามีระบบการบริหารงานทั่วไปทีมี ่ คุณภาพ12.3 มีระบบประกันคุณภาพภายในทีดาเนินงาน 1) มีระบบ กลไก และมีการพัฒนาคุณภาพ ่ ํอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาตามกฎกระทรวง 2) มีระบบ กลไก และมีการตรวจติดตามคุณภาพ สถานศึกษาตามกฎกระทรวง 3) ได้รบการประเมินทั้งภายในและภายนอก ตาม ั กฎกระทรวง และเผยแพร่ผลการประเมินอย่าง กว้างขวาง 4) สถานศึกษานําผลการตรวจติดตามและการ ประเมินภายในและภายนอกไปปรับปรุงการพัฒนา สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง12.4 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและ ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่ครุสภากําหนด ุต่อเนื่อง
 19. 19. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 19 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ สพฐ. เกณฑ์การพิจารณา12.5 ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ สถานศึกษามีการสรุปและประเมินผลการดําเนินงานบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการ โดยการมีส่วนร่วม ของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องมาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (จํานวน5 ตัวบ่งชี้)13.1 มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการ 1) มีแผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้ง มีคําสั่งมอบหมายงาน และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2) มีการวางระบบระเบียบรองรับการบริหารทีมี ่ ความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ เหมาะสม13.2 มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้หลักการมี 1) มีแผนกลยุทธ์ มีตัวบ่งชี้ความสําเร็จ มีแผนปฏิบติ ัส่วนร่วม การประจําปี สอดคล้องกับอุดมการณ์ และหลักการ การจัดการศึกษาของชาติ 2) มีการปฏิบัติตามแผน 3) มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงาน เพื่อการบริหารทีถูกต้อง และครบถ้วนทันต่อการใช้ ่ งาน 4) มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเปรียบเทียบ กับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง 5) มีการนําข้อมูล และผลการประเมินไปใช้ในการ ตัดสินใจและปรับปรุงงาน13.3 มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนา 1) ผู้บริหาร ครู ชุมชน นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาร่วมกันทํางานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) มีคณะกรรมการสถานศึกษา 3) คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมกันอย่าง สม่ําเสมออย่างน้อยสองเดือนต่อครั้ง และนําผลการ ประชุมไปปฏิบัติ 4) มีบทบาทในการกําหนดทิศทางและการบริหาร โรงเรียน
 20. 20. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 20 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ สพฐ. เกณฑ์การพิจารณา 5) มีระบบและกลไกตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และการใช้ทรัพยากรของโรงเรียน 6) มีระบบการตรวจสอบภายในที่ชดเจนและโปร่งใส ั 7) สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น รายง านก ารประเมิ นตนเอ ง ที่ ส อดคล้ อง กั บ แผนพัฒนาสถานศึกษาและมีรายงานต่อต้นสังกัดและ เผยแพร่ต่อสาธารณะ13.4 มีรูปแบบการบริหารทีม่งผลสัมฤทธิ์ของ ่ ุ 1) มีแผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้ง มีคําสั่ง มอบหมายงาน และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2) มีการวางระบบระเบียบรองรับการบริหารทีมี ่ ความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้13.5 มีการตรวจสอบและถ่วงดุล 1) มีแผนกลยุทธ์ มีตัวบ่งชี้ความสําเร็จ มีแผนปฏิบติ ั การประจําปี สอดคล้องกับอุดมการณ์ และหลักการ การจัดการศึกษาของชาติ 2) มีการปฏิบัติตามแผน 3) มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงาน เพื่อการบริหารทีถูกต้อง และครบถ้วน ทันต่อการใช้ ่ งาน 4) มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเปรียบเทียบ กับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง 5) มีการนําข้อมูล และผลการประเมินไปใช้ในการ ตัดสินใจและปรับปรุงงานมาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ่14.1 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 1) มีสาระการเรียนรูที่บรณาการ การเรียนรู้ระดับ ้ ู สากล ระดับชาติ และระดับท้องถินอย่าง เหมาะสม ่
 21. 21. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 21 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ สพฐ. เกณฑ์การพิจารณา 2) มีสาระการเรียนรูทีเหมาะสมกับท้องถิ่นที่เป็น ้ ่ มาตรฐาน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ สังคม 3) มีการนําสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถินไป ่ ใช้อย่างเป็นระบบ และมีข้นตอนการดําเนินงานที่ ั ถูกต้อง 4) มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยการมีส่วน ร่วมของทุกฝ่ายที่เกียวข้อง ่ 5) มีการปรับปรุงสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับ ้ ท้องถินให้ทนสมัยและเหมาะสมกับบริบทของ ่ ั สถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง14.2 มีรายวิชา/กิจกรรมทีหลากหลายให้ผ้เรียน เช่นเดียวกับ ข้อ 14.1 และ ่ ูเลือกเรียนตามความสนใจ 1) มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเหมาะสมกับ ่14.3 มีการส่งเสริมให้ครูจดทําแผนการเรียนรูที่ ผู้เรียน ั ้ตอบสนองความถนัดและความสามารถของ 2) มีรายวิชา/กิจกรรมทีหลากหลายให้ผ้เรียนเลือก ่ ูผู้เรียน เรียนตามความสนใจ 3) มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนรูที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ้ 4) มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และ การส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน 5) มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไป ปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ 6) มีการนําแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ในการเรียนการสอน14.4 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการ 1) มีสื่อธรรมชาติ ทีเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ ่จัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อ 2) มีสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศทีเหมาะสมและเอื้อ ่การเรียนรู้ ต่อการเรียนรู้ 3) มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงสื่อการเรียนการ สอนจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิน ่
 22. 22. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 22 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ สพฐ. เกณฑ์การพิจารณา 4) สถานศึกษามีสื่อภูมปญญาท้องถินที่เหมาะสมและ ิ ั ่ เอื้อต่อการเรียนรู้14.5 มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน การส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน14.6 มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนํา มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปผลไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ ปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ14.7 มีการนําแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 1) มีผู้รบผิดชอบหรือจัดหน่วยงานรับผิดชอบในการ ัท้องถินมาใช้ในการเรียนการสอน ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนใน การพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน 2) มีการจัดแผนงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 3) มีระเบียบรองรับการส่งเสริมความสัมพันธ์ และ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 4) มีการประเมินระบบและกลไกในการส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ในการ พัฒนาการศึกษา 5) มีการนําผลการประเมินมาใช้ตัดสินใจและ ปรับปรุงระบบและกลไกในการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา14.8 มีการติดตามและประเมินผลการใช้ มีการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนา/ปรับปรุง สถานศึกษา และพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรมาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย15.1 มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ผู้เรียนทีเข้มแข็งและทั่วถึง ่ เข้มแข็งและทัวถึง ่15.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิด ความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์ของผู้เรียน ของผู้เรียน
 23. 23. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 23 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ สพฐ. เกณฑ์การพิจารณา15.3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนให้ ความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เต็มตามศักยภาพ15.4 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมทีดีงาม ่ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม15.5 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ 1) นักเรียนสนใจกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/นันทนาการ ประเพณีที่ดีงามของท้องถินและ ของไทย ่ 2) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีเป็นประจําอย่างน้อย 1 ประเภท15.6 มีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์ 3) นักเรียนมีผลงานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย งามของท้องถิ่นและประเทศ 4) นักเรียนสามารถนําศิลปวัฒนธรรมและประเพณี มาพัฒนาเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้15.7 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยมาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ16.1 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มี สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม อาคารที่เหมาะสม16.2 มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ สถานศึกษามีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ของผู้เรียน ปลอดภัยของผู้เรียน16.3 มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุก มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่รูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการ เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แบบมีส่วนร่วม16.4 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่ สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบติการ ห้องสมุด ัสีเขียว และสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง พื้นที่สีเขียว และสิ่งอํานวยความสะดวกและอยู่ในสภาพใช้ การได้ดี เพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี16.5 มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ท้งในและนอก ั มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ท้งในและนอก ัสถานศึกษา สถานศึกษา
 24. 24. คู่มือมาตรฐานศึกษาของโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 24 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ของ สพฐ. เกณฑ์การพิจารณามาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญญาในท้องถิ่น1 ั17.1 มีการเชือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ ่ 1. มีผู้รบผิดชอบหรือจัดหน่วยงานรับผิดชอบในการ ัแหล่งเรียนรู้และ ภูมปัญญาในท้องถิน ิ ่ ส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับ ชุมชนในการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน 2. มีการจัดแผนงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 3. มีระเบียบรองรับการส่งเสริมความสัมพันธ์ และ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 4. มีการประเมินรà

×