Dag twee van dialoog

386 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dag twee van dialoog

 1. 1. Naar accenten streekgericht bibliotheekbeleid provincie AntwerpenDAG TWEE van dialoogbibliothecarissendag | 18 juni 2012
 2. 2. Programma INLEIDING naar nieuwe situatie AANZET ACCENTEN vorming & consultancy publiekswerking collectie ondersteuning samenwerking FOCUS OP SAMENWERKING gastsprekers VRAAG & ANTWOORD
 3. 3. Naar nieuwe situatieNieuwe legislatuurAanpassing decretale opdrachtenprovinciesNaar eigen accenten naast PBS-projectVandaag aanzet nieuwe accentenmet focus op samenwerking
 4. 4. Provinciaal beleidNaar nieuwe situatie Missie departement cultuur “Het scheppen van een herkenbare meerwaarde in het culturele veld voor de inwoners van onze provincie. Dit doen we door te focussen, middelen te bundelen, keuzes te maken, te vernieuwen waar nodig en te consolideren wat waardevol is.”
 5. 5. Provinciaal beleidNaar nieuwe situatie Visie departement cultuur De verdere ontwikkeling van het departement cultuur tot een regionaal/bovenlokaal expertisecentrum met een regiefunctie. Met specifiek voor het PBC • Uitbouwen en verhogen van een brede expertise rond diversiteit, toegankelijkheid, duurzaamheid, technologische innovatie en ondernemerschap in de culturele sector • Uitvoeren van de decretaal vastgelegde opdrachten
 6. 6. Vernieuwd decretaal kaderNaar nieuwe situatie Decreet Elke provincie geeft autonoom invulling aan het streekgericht bibliotheekbeleid ter ondersteuning van de bibliotheekwerking in de provincie. Speciale aandacht gaat naar de schaalvergroting van de bibliotheekwerking, door provinciale bibliotheeksystemen te ontwikkelen en aan te bieden, en door samenwerkingsverbanden tussen gemeenten te begeleiden, te stimuleren en te ondersteunen.
 7. 7. Voorbereidende vraag bij vandaag… Welke thema’s (naast PBS) vind je belangrijk voor een volgende beleidsperiode?Naar nieuwe situatie
 8. 8. Aanzet van invulling volgens vernieuwd decretaal kaderNaar nieuwe situatie Provinciaal Structureel VERPLICHT Bibliotheeksysteem Samenwerken Vorming & ACCENTEN HUIDIGE IMPULSEN? Consultancy Deputatie wisselcollecties collectiebeheer publiekswerking Doelgroepen Innovatie IBL …
 9. 9. Aanzet voornieuwe accenten
 10. 10. Noteer je vragen en opmerkingen en bewaar zetot na àlle presentaties. We gaan dan graag in dialoog…
 11. 11. Vorming &blijft Consultancyprioriteit Verlenging van SAMENWERKING tussen PBC en Inovant werd GOEDGEKEURD door de deputatie voor volgende ZES JAREN. • (Online) Opleidingen op maat • Coaching • Open aanbod Inovant (incl. MS office…)
 12. 12. Behoud van de huidige accentenVorming & consultancy Dokeos - Digitaal Kenniscentrum Vrieselhof • Verder uitbreiden van het gebruik voor interne communicatie (bib modules) • Tips en info sessies versie 2.0 Informatiebemiddeling • I-Scans; coaching van bibliotheken rond infobemiddeling • Wimmen; workshops op kleinere schaal met concrete werkbare modellen • Update basiscursus • Studiedagen • Stuurgroep informatiebemiddeling • Mediawijsheid (cf enquête)
 13. 13. Behoud van de huidige accentenVorming & consultancy Organisatieontwikkeling • Modulaire trajecten rond werkprocessen, dashboards… • Workshops aanvullend op BBC (Beleids- en beheerscyclus) • Ondersteuning van het traject “publieke werken” van Locus • Intervisiegroepen • Intervisiegroepen voor leiding gevendeen: IBW • Samenwerking tussen het PBC en de opleiding IBW van UA • In 2014, drie studiedagen en één terugkomdag rond thema’s: Bibliotheek en samenleving | Lezen en lectuur | bibliotheek en organisatie. Studiereizen • Bezoek aan inspirerende bibliotheken Maatwerk
 14. 14. Publiekswerking
 15. 15. Evoluties 2005-2012Publiekswerking Van losse acties
 16. 16. Evoluties 2005-2012 Naar een gestructureerde werking LeesbevorderingPubliekswerking Literaire events Doelgroepenwerking Aangevuld met permanente acties Uitleendienst Mediadeals
 17. 17. Resultaten 2005-2012 Professionalisering activiteiten en diensten (mede door samenwerking met specialisten) Samenwerking gestimuleerd  publieksbereik ↗Publiekswerking  geslaagde incubatorrol
 18. 18. Aanzet voor nieuwe accenten  Stimulerende rol blijven behouden, zeker qua doelgroepenwerking (i.f.v. provinciedoelstellingen toegankelijkheid en diversiteit)  Expertise-uitwisseling blijven stimuleren Uitleendienst: afbouw/focusPubliekswerking ¿ van incubator naar loslaten ? vb. evenementen > initiatief meer aan bibliotheken > ondersteuning mits samenwerking? ¿ mediadeals in crisistijden ? behouden als budget daalt?
 19. 19. Collectieondersteuning
 20. 20. Situatie en uitdagingenCollectieondersteuning Fysieke collecties… blijven globaal te groot blijven globaal te weinig gebruikt Collectiebudget… ga uit van minder i.p.v. meer middelen herverdeling in functie van digitale content Organiseer collecties… nog meer rationeel veel meer in samenwerking minder fysiek dan nu meer digitaal dan nu
 21. 21. Aanzet voor nieuwe accenten RationaliserenCollectieondersteuning aanbod tools collectiemanagement blijft  beter afgestemde verhouding fysiek/digitaal  uitbouw managementtools binnen PBS Samenwerken bevorderen gezamenlijk collectieplan  wisselcollecties binnen samenwerking  accentcollecties binnen samenwerking  betere afstemming met buurcollecties Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) = structurele samenwerking naar voordeel binnen PBS netwerk? Logistieke ondersteuning etiketten, kastklaar maken…  structurele samenwerking als voorwaarde?
 22. 22. Samenwerking
 23. 23. Aanzet voor nieuwe accenten van ad hocSamenwerking naar structureel
 24. 24. Decretale omkadering Projectvereniging met rechtspersoonlijkheid Vlaamse subsidie van 0,33 euro per inwoner (maximum 82.500 euro), mits: 1 minimaal vier aangrenzende gemeenten, één met centrumfunctie 2 alle aangesloten gemeenten brengen samen jaarlijks een bedrag in 3 een cultuurnota indienen over het intergemeentelijk samenwerkingsverbandSamenwerking  Provinciale subsidie: enkel met projectsubsidies Interlokale vereniging (ILV) zonder rechtspersoonlijkheid Beperkte formele voorwaarden  Flexibel in functie van verdere regioscreening/staatshervorming  Provincie kan ondersteunen via werkings- óf projectsubsidie  Rupelbib & Bibkwintet zijn Antwerpse voorbeelden
 25. 25. huidige samenwerkingsgroepenKANS voor structurele samenwerking een overzicht…
 26. 26. steden/gemeenten met centrumfunctie Lokaal Cultuurbeleid
 27. 27. Interlokale verenigingen Bestaande Rupelbib groeperingen Bibkwintetsamenwerking Informele samenwerking Bibburen Benebib Kempen Noordoost Kempen centrum Bodukap+
 28. 28. Bestaande groeperingen(wissel)collecties doelgroepen
 29. 29. Overlappingen enopen plekken
 30. 30. WKB als één groepweinig realistischvoor structurelesamenwerking…
 31. 31. Aanzet voor nieuwe accenten Stimulans tot formele samenwerking (geleidelijk opbouwend)  Subsidies in de toekomst uitsluitend voor formele groepen  Provinciale wisselcollecties in de toekomst uitsluitend aan formele groepen  Voorbeeld Oost-Vlaanderen… Strategie (concept) Bottom upSamenwerking Bibliotheken/gemeenten nemen vrij initiatief tot samenwerkingsstructuur  PBC faciliteert beperkt (bemiddelen, basisredactie overeenkomsten) Focus op structureel management  uitdovende/minder subsidies voor ad hoc projecten (geleidelijk afbouwend)  meer subsidies voor structureel bibliotheekmanagement in samenwerking (collectiebeheer, promotie, werkprocessen…)?
 32. 32. Gastsprekers Joris Eeraerts & Patrick Van Damme Beleidsmedewerkers streekgericht bibliotheekbeleid provincie Oost-Vlaanderen Paul Kellens Bibliothecaris Herzele Interlokale vereniging Route 42
 33. 33. Maar eerst…
 34. 34. Samen Betere Bibliotheken 18 juni 2012 PBC Vrieselhof, Ranst Over samenwerking tussenOost-Vlaamse openbare bibliotheken 34
 35. 35. 35
 36. 36. Streekgericht BibliotheekbeleidIn den beginne was er niets …. (1980 - …) 36
 37. 37. Streekgericht BibliotheekbeleidIn den beginne was er niets …. (1980 - …) • De meeste bibs werkten min of meer geïsoleerd • COB Gent had goeddraaiende bovenlokale werking  contactvergaderingen voor bibliothecarissen • Geen regionale samenwerking • Uitzondering : het Meetjesland • meer dan 20 jaar samenwerking • sinds 1983 2-tal bijeenkomsten per jaar • op vrijwillige basis • zonder extra middelen of ondersteuning 37
 38. 38. Streekgericht BibliotheekbeleidVriendenclubs (1999 – 2000) • In verschillende regio’s kwamen initiatieven om samen te werken • informeel • vaak karakter van vriendenclubje • uitwisselen van ervaringen stond centraal • geringe betrokkenheid van gemeentebestuur • geen extra middelen • vrijblijvend • bovenop gewone dagtaak • vaak promotionele activiteiten met gedeelde 38 facturen
 39. 39. Streekgericht BibliotheekbeleidSBB in Oost-Vlaanderen (2001 - 2002) • Decreet lokaal cultuurbeleid maakt provincies verantwoordelijk voor SBB • 1ste prioriteit OVL : oprichten en ondersteunen van regionale samenwerkingsverbanden • Afbakening van regionale samenwerkingsverbanden • in overleg met gemeenten en bibs • rekening houdend met bestaande 8 regionale samenwerkings- verbanden 39
 40. 40. Streekgericht Bibliotheekbeleid8 Regionale Samenwerkingsverbanden 40
 41. 41. Streekgericht BibliotheekbeleidMet vallen en opstaan • in sommige regio’s werd samenwerking gewoon verdergezet • in andere kwam ze moeizaam van de grond • men begon met concrete projecten m.b.t. promotie • meestal succesvol • toonden voordelen & beperkingen •  meer mogelijk door schaalvergroting •  efficiëntieverhogend •  moeilijk om extra budgetten vrij te maken •  verrekening van kosten is niet eenvoudig 41
 42. 42. Streekgericht BibliotheekbeleidEn toen werd het ernst … (2003)• Provincie wou samenwerking impuls geven door • samenwerking te formaliseren • hen financiële armslag te geven • samenwerking structureel onderdeel van bibwerk• Keuze structuur : decreet intergemeentelijke samenwerking • interlokale vereniging • projectvereniging • dienstverlenende vereniging • opdrachtgevende vereniging 42
 43. 43. Streekgericht Bibliotheekbeleid En toen werd het ernst … (2003)Subsidie voor ondersteuning samenwerkingsverbanden • subsidie voor samenwerkingsverband : 0,3 EUR/inw. • rechtstreeks op rekening van samenwerkingsverband • voorwaarde : juridische structuur conform decreet IGS MAAR : geen enkele OVL bib voldeed !! • Overgangsregeling tot eind 2007 • samenwerkingsverbanden zonder juridische structuur • 2/3 van de subsidie per inwoner • rechtstreeks aan gemeente 43
 44. 44. Streekgericht Bibliotheekbeleid En toen werd het ernst … (2003)Subsidie voor ondersteuning samenwerkingsverbanden • inhoudelijke voorwaarden : • collectieafspraken • gemeenschappelijke promotie • streven naar gemeenschappelijk reglement of tarieven • opleiding personeel • uitwisselen van ervaring • leesbevordering • initiatieven met andere culturele actoren • jaarlijks één project organiseren • bibliotheekconsulenten wonen vergaderingen bij 44
 45. 45. Streekgericht BibliotheekbeleidEn toen werd het ernst … (2003)Projectsubsidies voor regionale samenwerking(aanpassing reglement projectsubsidies 1999) • voor projecten van gemeentelijke openbare bibliotheken of samenwerkingsverbanden van openbare bibliotheken • subsidie bedraagt maximum 75 % van de voor subsidiëring aanvaarde uitgaven • mogelijkheid om een voorschot te ontvangen (op aanvraag) 45
 46. 46. Streekgericht BibliotheekbeleidStructuur in de chaos … (2004)Proces van formalisering samenwerking • Oprichting van • 1 project vereniging • 4 interlokale verenigingen • begeleiding door bibliotheekconsulenten voor opstellen statutenVoordelen van formalisering • sterkere betrokkenheid politiek • grote pot werkingsmiddelen via prov. subsidie • makkelijkere besteding middelen 46 • mogelijkheid om personeel aan te werven
 47. 47. Streekgericht BibliotheekbeleidHet huis staat er … (2006 - 2007) 8 Samenwerkingsverbanden in Oost-Vlaanderen • projectvereniging COMEET (CultuurOverleg Meetjesland) : werkgroep bibliotheken Meetjesland • interlokale vereniging BibArt (Bibliotheken van het Aalsters Regionale Team) 47
 48. 48. Streekgericht BibliotheekbeleidHet huis staat er … (2006 - 2007) 8 Samenwerkingsverbanden in Oost-Vlaanderen • interlokale vereniging De Leesdijk (regio Dendermonde) • interlokale vereniging Route 42 (regio Zottegem) 48
 49. 49. Streekgericht BibliotheekbeleidHet huis staat er … (2006 - 2007) 8 Samenwerkingsverbanden in Oost-Vlaanderen • interlokale vereniging ZOVLA (regio Zuid-Oost- Vlaanderen) • interlokale vereniging Vlaamse Ardennen 49
 50. 50. Streekgericht BibliotheekbeleidHet huis staat er … (2006 - 2007) 8 Samenwerkingsverbanden in Oost-Vlaanderen • dienstverlenende vereniging Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas (ICW) : werkgroep BiblioWaas • informeel samenwerkingsverband Groep ZES (regio Gent) 50
 51. 51. Streekgericht BibliotheekbeleidHet huis staat er … (2006 – 2007)Uitbouw van de samenwerking • grotere en duurzame projecten worden mogelijk • Lang lezen de peuters (Born to read) • computerklassen • regionale lezingenreeksen : Vesalius voorbij • uitbouw gemeenschappelijke website • aanschaf wisselcollecties •… 51
 52. 52. Streekgericht BibliotheekbeleidDe eerste verbouwingen … (2008 - 2009)Samenwerkingsverband Regio Gent • te groot verschil tussen klein en groot • spanning tussen grootstad - dorpen • geen “echte regio” • oprichting interlokale vereniging De Vijf • erkenning Filiaalwerking Gent als apart samenwerkingsverband 9 regionale samenwerkings- verbanden 52
 53. 53. Streekgericht BibliotheekbeleidDe eerste verbouwingen … (2008 - 2009) 53
 54. 54. Streekgericht BibliotheekbeleidEvalueren en plannen (2010 - 2012)• Enkele regio’s wilden werking evalueren• Tegelijk nadenken over toekomst op langere termijn (bv. 2018)• SWOT• Doelstellingen• Externe begeleiding• Work in progress 54
 55. 55. Streekgericht BibliotheekbeleidEvoluties & Tendenzen2012 - …• Aanzetten tot regionaal collectiebeleid• Evolutie naar meer structurele samenwerking i.p.v. louter projectmatig werken (backoffice) “Regionale netwerkbibliotheek”• Gezamenlijke communicatie- en promotiestrategie voor de regio• Gezamenlijke competentie- en personeelsbeleid (regionale competentieprofielen)• Delen van personeel t.b.v. de regio
 56. 56. Streekgericht BibliotheekbeleidEvoluties & Tendenzen2012 - …• Stimuleren van leesbevordering en mediawijsheid• Projecten rond nieuwe media• Betrokkenheid van lokale besturen verhogen• Draagvlak en ervaringsuitwisseling bij medewerkers verhogen• Kennis- en ervaringsuitwisseling blijven heel belangrijk• Opvolgen Regioscreening !
 57. 57. Streekgericht BibliotheekbeleidAan de slag … (2012 - …)Kernwoorden : • Betrokkenheid • Beheersbaarheid • Bereikbaarheid 57
 58. 58. Streekgericht BibliotheekbeleidSamenBetereBibliotheken 58
 59. 59. Streekgericht BibliotheekbeleidTeam SBB Oost-VlaanderenJoris Eeraerts Patrick Van DammeBeleidsmedewerker BeleidsmedewerkerBibliotheken BibliothekenJoris.eeraerts@oost-vlaanderen.be patrick.van.damme@oost-vlaanderen.be 59
 60. 60. Meer dan de somvan de leden
 61. 61. Schaal Kapitaal vergroting krachtFondsenwerving StafInnovatieve Medecreativiteit werker
 62. 62. Schaalvergroting
 63. 63. Kapitaalkracht
 64. 64. Stafmedewerker
 65. 65. Innovatieve creativiteit
 66. 66. Fondsenwerving Project
 67. 67. uw vragenen opmerkingen
 68. 68. Naar accenten streekgericht bibliotheekbeleid provincie AntwerpenDAG TWEE van dialoogbibliothecarissendag | 18 juni 2012

×