Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibliothecarissendag 2013 naar meer structurele samenwerking bij openbare bibliotheken

509 views

Published on

 • Be the first to comment

Bibliothecarissendag 2013 naar meer structurele samenwerking bij openbare bibliotheken

 1. 1. Naar meer structurele samenwerkingbij openbare bibliothekenBibliothecarissendag11 juni 2013
 2. 2. Waarheen leidt vandaag?Context vernieuwde decreet‘Samenwerking’, een vernieuwde cluster van het Provinciaal BibliotheekcentrumFocus op nieuwe subsidiereglement Intergemeentelijke SamenwerkingAntwoorden op diverse vragen naar aanleiding van dit reglementPraktische informatie en suggestiesVaria rond subsidies IBL en RFID
 3. 3. STREEKGERICHT BIBLIOTHEEKBELEIDvanaf 2014ACCENTENVERPLICHTProvinciaalBibliotheeksysteemClusterSamenwerkingCluster Vorming &ConsultancyDeputatie
 4. 4. VERNIEUWDE CLUSTER SAMENWERKINGIMPULSSUBSIDIESIBL NIEUWE IGS –subsidiePROJECTMATIG & STRUCTUREELTRAJECTBEGELEIDINGBOVENLOKALEPROJECTENAdvies, ondersteuning en begeleiding op maatzowel inhoudelijk als vormelijk
 5. 5. Wat betekent het nieuwe reglement voor mijngemeente of samenwerkingsverband?Wat zijn mogelijkheden of net niet?Hoe lang mogen we rekenen op deze subsidie?Wat zijn criteria voor werkingssubsidies?Werkingssubsidies elk jaar opnieuw aanvragen?Wat is de reactietermijn op aanvragen?Veroorzaakt dit geen versnippering van diversesamenwerkingsverbanden? Regioscreening?Wat met WKB ofde stad Antwerpen met haar districten?VANDAAG ANTWOORDEN OP VRAGENBIJ NIEUWE SUBSIDIEREGLEMENTvoorbereidende bijeenkomst 28 mei ‘13
 6. 6. 1 | De meest prangende vraag…
 7. 7. OVER BUDGET EN TOEKOMST IGS SUBSIDIE?De provincie biedt impulsen en ondersteuningom tot effectieve samenwerking te komen, ditvolgens de opdracht van het streekgerichtbibliotheek.De subsidies zijn niet bedoeld als doel op zich,maar als duwtje in de rug om doorsamenwerking de lokale bibliotheekwerkingefficiënter te organiseren.Concept van co-financiering (maximaal 50%)binnen de perken van het voorzien budget.Voor 2014 werd een budget van 150.000 euroals ruim voldoende ingeschat om een eerstegolf aanvragen voor bibliotheken tehonoreren. Dat is een budgetverhoging van50% ten opzicht van 2013..
 8. 8. 2 | Droge kostReglement & Decreet
 9. 9. Eén reglement voor erfgoed, kunsten en bibliothekenmet als doel het vergroten van de bestuurskrachtvan gemeenten door:• een bovenlokale aanpak te stimuleren• cultuur integraal te benaderenkunstenerfgoedbibliotheeksectorcultuuraanbod…TOELICHTING SUBSIDIEREGLEMENT IGS
 10. 10. 11/06/2013 intergemeentelijke culturele samenwerking l 10 lTOELICHTING SUBSIDIEREGLEMENT IGSintergemeentelijke samenwerkingsverbandenvoldoen aan decreet op de intergemeentelijkesamenwerking (6 juli 2001)rechtszekerheidtransparantiebibliotheekwerking zichtbaar in gemeenteverschillende vormen mogelijkinterlokale verenigingprojectverenigingdienstverlenende verenigingopdrachthoudende vereniging
 11. 11. 11/06/2013 intergemeentelijke culturele samenwerking l 11 lTOELICHTING SUBSIDIEREGLEMENT IGSprojectsubsidiesafgebakend geheel van activiteitenbeperkt in de tijdbuiten reguliere werkingproject in de provincie Antwerpentekort in de begrotingeigen inbreng IGS50% voorschot bij toekenninggeen personeelskostenwerkingssubidiescontinu lopend geheel van activiteitenvervat in de structuur van een organisatiecomplementair aan Vlaamse werkingssubsidieseigen inbreng IGSwel personeelskostenvolledige uitbetaling bij toekenning
 12. 12. 11/06/2013 intergemeentelijke culturele samenwerking l 12 lTOELICHTING SUBSIDIEREGLEMENT IGScriteria projectsubsidiesregionale inbeddingcultureel ondernemerschapinhoudelijke kwaliteitcriteria werkingsubsidiesmeerwaarde van de intergemeentelijke samenwerkingcultureel ondernemerschapinhoudelijke kwaliteit van de beleidsafstemming en beleidsuitvoeringspecifieke beleidsprioriteiten bibliotheeksectoralgemene aandachtspuntenmeer kleur in cultuurmeer toegankelijke cultuurmeer eco-cultuur
 13. 13. 11/06/2013 intergemeentelijke culturele samenwerking l 13 lTOELICHTING SUBSIDIEREGLEMENT IGSindienen via het Cultuurloketvaste aanvraag- en evaluatieformulierenvia Cultuurloketop website provincie Antwerpeninhoudelijk dossierovereenkomst, oprichtingsakte, statutenactieplantoelichting werkingmotivatie m.b.t. criteriaBegroting
 14. 14. FORMELE VORMEN VAN SAMENWERKENDe Interlokale Vereniging (Bibkwintet, Rupelbib) Zonder rechtspersoonlijkheidDe projectverenigingDe Dienstverlenende VerenigingDe Opdrachthoudende Vereniging ( IVEBIC)
 15. 15. VERENIGING | VAN PROJECT TOT OPDRACHTHOUDENDAlle drie met rechtspersoonlijkheid1. Projectvereniging ook oppositie, zes jaar, financieel accountant2. Dienstverlenend & 3. Opdrachthoudend met (3.) of zonder (2.) beheersoverdracht Bedrijfsboekhouding Een zekere tijd nodig om op te starten
 16. 16. DE INTERLOKALE VERENIGING | ILV
 17. 17. Op te richten met overeenkomstVoorleggen aan de gemeenteradenDe kenmerken– geen rechtspersoonlijkheid– geen beheersoverdracht– gedeelde aansprakelijkheid– geen rechtshandelingen– geen publiciteitsverplichting– geen dwingende bepaling inzake deboekhouding– geen specifiek toezichtDE INTERLOKALE VERENIGING | ILV
 18. 18. De overeenkomst met statutaire draagkracht zie model op Dokeos– Definities– De naam– De zetel– Het doel– De activiteiten– Het lidmaatschap - aansluitingDE INTERLOKALE VERENIGING | ILV
 19. 19. DE INTERLOKALE VERENIGING | ILVOVEREENKOMSTGEMEENTEN EVT. PARTNERSBEHERENDEGEMEENTEBEHEERSCOMITÉ (vertegenwoordigers gemeenteraden)STUURGROEP (bibliothecarissen)
 20. 20. 3 | creatief met reglementen
 21. 21. ZICH CREATIEF GROEPEREN ROND EEN ILVeen hele grote ILV waar ook kleinere groepenapart kunnen samenwerkenmeerdere ILV’s die samenwerken[een ILV die samenwerkt met een bibliotheek ‘alsexterne partner’ die geen deel uitmaakt van eenIGS…]
 22. 22. WERKGROEP KEMPISCHE BIBLIOTHEKEN | WKBBevestiging van een jarenlange waarde in debibliotheeksectorInzetten op ‘Kempengevoel’Een sterk ‘merk’ in de bibliotheeksectorIedereen samenof met enkele groepen apartGrootste ILV van ‘t land…
 23. 23. DE STAD EN HAAR DISCTRICTENHet reglement is niet van toepassing op de districten.Er kan wel een ILV worden gevormd tussen eenbuurgemeente met Antwerpen en een aanpalend district.In dat geval is steeds een ILV nodig met de volledige stad(gemeenteraad en niet de districtsraad).
 24. 24. ALVORENS TE BEGINNENONDERZOEK JE WAARSCHIJNLIJKEERST WAT DE MOGELIJKHEDENZOUDEN KUNNEN ZIJN…4 | Naar criteria voor werkingssubsidies
 25. 25.  decretale bepalingen sectorale begeleidingstrajecten provinciale ondersteuning voorbeelden in buurlanden studiedagen en vakliteratuur…Sinds 10 jaar worden heel watbovenlokale impulsen gebodenaan de Vlaamsebibliotheeksector om verder teprofessionaliseren.Binnen bestaand kader van meer professionaliserenmeer professionaliseren via structurele samenwerking[en niet alleen naar vorm]gebeurt relatief weinig tot niet
 26. 26. Structureel samenwerken naar vorm éninhoud vergt ingrijpende verandering inde dagelijkse en vertrouwde organisatievan een bib.
 27. 27. Wat LOCUS onder experimenten verstaat…Ze moeten duidelijk identificeerbaar zijn (= je moet zebijna als een film zien afspelen)Ze zijn provocatief zijn (=echt een uitdagendevernieuwing zijn t.o.v. de huidige praktijkenZe halen betrokkenen uit hun comfortzone, maar zonderonrealistisch te zijn (het moet een haalbare veranderingblijven ook al zal het op velerlei vlak een serieuzeinspanning vergen)Resultaat is mogelijk binnen de 2-3 jaarExperimenten opzetten en uitvoeren is een leerprocesEr worden verschillende actoren bij betrokkenWAAG EENS EEN EXPERIMENT…
 28. 28. FOCUS met de experimenten op collectie, plek enmensen.Kapstokken zijn:‘bib 3.0’: hybride huis, meer verregaandesamenwerking (versmelting) van bib en cc/gcSchaalvergroting, vb. regionale bibVergroten en versterken van het innovatiefvermogen van de professionalsCuratorschapCoöperatieve principesWAAG EENS EEN EXPERIMENT…
 29. 29. zes medewerkers, twee halftijds staan in voor volledige bibliotheekwerking (3 organisatieclusters) twee mensen (incl. bibliothecaris) gaan binnenkort met pensioen gemeentebestuur staat voor financiële uitdagingen en onderzoekt demogelijkheden om haar dagelijkse bibliotheekwerking in samenwerking meteen buurgemeente te organiseren…
 30. 30. Onderzoek voordelen samenwerking met buurgemeenteCOLLECTIEDIGITAAL Vlaanderen en provincies bouwen samen aan dedigitale openbare bibliotheek van Vlaanderen.FYSIEK gezamenlijk beleid afstemmen collecties gezamenlijke procedure overheidsopdrachtenvoor aanschaffen, verwerking,… niet langer dubbel werk
 31. 31. Onderzoek voordelen samenwerking met buurgemeentePLEKMOGELIJKHEDEN ander concept? hoofdlocatie filialen en uitleenposten integratie met andere diensten Het decreet spreekt van ‘bibliotheekvoorziening’ …
 32. 32. CRITERIA WERKINGSUBSIDIES BIBLIOTHEKENIn tegenstelling tot projectsubsidies, waar eenmalige activiteiten meegeorganiseerde kunnen worden, zijn werkingssubsidies bedoeld vooractiviteiten die kaderen in een gezamenlijke intergemeentelijkevisie en concrete aanpak rond bibliotheekmanagement. Het hoortdaarbij te gaan om een aanvraag betreffende één van volgendeorganisatieclusters of me focus op minstens één aspect daaruit:- Collectiebeheer met mogelijkheid te focussen op plannen,selecteren, aankopen, kastklaar maken, beheren, doelgroepen,wieden…- Publiekswerking met mogelijkheid te focussen op communicatie,promotie, evenementen, doelgroepen…- Klantenwerking: informatiebemiddeling, uitleenreglementen, …- Werkprocessen: het stroomlijnen van één of meerderewerkprocessen in de dagelijkse bibliotheekwerking (front- of backoffice)- Pionierswerk: wanneer je als eerste in Vlaanderen met ietsvernieuwend nieuws wil starten- Deelname aan initiatieven van de Vlaamse Overheid omtrentbibliotheekmanagement (cf. Locus_bibliotheek2020)- Initiatieven rond bibliotheekmanagement die de deputatiewaardevol acht.
 33. 33. CRITERIA WERKINGSUBSIDIES BIBLIOTHEKENEr wordt tevens rekening gehouden met derelevantie van het voorstel in verhouding tot hetaantal inwoners van het samenwerkingsgebied.JUNI redactiepanel criteriareJUNI/JULI naar deputatie & communicatiereSEPTEMBER studiedag (wetgeving & inspiratie)reVANAF JULI trajectbegeleiding op maat vanuit PBC
 34. 34. TIMING OPSTARTEN INTERLOKALE VERENIGINGVANAF NU voorbereidingreJULI-NOVEMBER informeren lokale beleidreDECEMBER-JANUARI naar informele fasereJANUARI-APRIL naar formele fasegoedkeuring gemeenteraden(statuten, actieplan & financiën)reTOT 1 MEI 2014 indienen eerste aanvragen
 35. 35. MET AANLOOPPERIODEEerste aanvragen tot 1 mei 2014Om iedereen de kans te bieden zich te organiseren naar de nieuwe voorwaarden van hetreglement, biedt het PBC aan om pas vanaf 1 mei 2014 dossiers voor advies voor te leggen aande deputatie. Dit in de veronderstelling dat op dat moment quasi alle aanvragen voor 2014 zijningediend. Op die manier kan het PBC een ruimer overzicht aan project –of werkingsvoorstellentoetsen aan de criteria en een weloverwogen advies voorleggen aan de deputatie betreffendehet provinciale aandeel van de co-financiering.Projecten vóór 1 mei 2014…kunnen bij voorkeur nog via het huidige reglement opvoorwaarde dat:- De aanvraag voor 1 oktober 2013 correct en volledig isingediend.- Het budget nog toereikend zijn (wat momenteel nogzeker het geval is).
 36. 36. De tijdsparadoxGeen tijd vinden om te veranderen.Tijd krijgen door te veranderen.
 37. 37. 5 | nog enkele vragen (en antwoorden)
 38. 38. VERSNIPPERING?Uiteraard is het niet de bedoelingversnippering te stimuleren.Het staat de steden en gemeenten vrij eenkeuze te maken om al dan niet aan te sluitenbij bestaande samenwerkingsverbanden rondbepaalde thema’s of projecten.Hou er rekening mee dat eengemeentebestuur of managementteammogelijk beslist om voorrang te geven aan eenandere groepering dan degene die je alsbibliotheek adviseert of vooropstelt.Het nieuwe subsidiereglement IGS is alvasteenvormig voor alle vormen van culturelesamenwerking tussen gemeenten.
 39. 39. één ambitieus project de subsidiepot bijna opslokt?Kans lijkt weinig reëel.Het concept van co-financiering tempert mogelijk te grote of onrealistische ambities.Het provinciebestuur maakte een realistische extrapolatie van het budget op basis van detoegekende subsidies vorige jaren. Bovendien wordt rekening gehouden met de schaalgroottewaarop een project of een werking wordt voorgesteld.WAT ALS…
 40. 40. Werkingssubsidies elk jaar opnieuw aanvragen? Het jaarlijks opnieuw aanvragen heeft een interne boekhoudkundige reden. We adviseren wel om een lange termijn planning in te dienen bij de eersteaanvraag. In functie van een latere verlenging van de werkingssubsidie kunnen wedit bij de eerste aanvraag zo voorleggen aan de deputatie.Wat is de reactietermijn op aanvragen? Best is vooraf het dossier of het project door te nemen met het PBC, zodatgeweten is of het project met positief advies zal worden voorgelegd aan dedeputatie. Het duurt sowieso enkele weken tot mogelijk meer dan een maand eer eendossier op deputatie komt.Hoe gebeurt bij toewijzing de verdeling van de subsidiepot tussenprojectsubsidies en werkingssubsidies? De mate waarin een aanvraag beantwoordt aan de vooropgestelde criteria isbepalend voor het toekennen van een subsidie, ongeacht of het een project- ofwerkingssubsidie is.EN VERDER…
 41. 41. VARIA | IBL & RFIDEen nieuw concept van IBL-ondersteuning dient zich aan. Uitdaging is omca. 120.000 euro vanuit de provincie zo efficiënt mogelijk te blijveninzetten. Mogelijk is het aangepaste subsidiereglement eenovergangsmaatregel naar een andere vorm van ondersteuning? cf. pilootproject met PostSubsidie voor bibliotheekinnovatie beperkt tot RFID. Zelfde voorwaarden.Tijdens lunch een korte toelichting over aanbod rond dementie
 42. 42. ANDERE VRAGEN OF BEMERKINGEN?
 43. 43. Wim Verhulst | Adviseurwim.verhulst@admin.provant.be

×