Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wim van Krieken 14 projecten

566 views

Published on

Wim van Krieken
Landscape Designer

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wim van Krieken 14 projecten

 1. 1. projecten 14 Wim van Krieken mei 2014
 2. 2. biografie Wim van Krieken adviseur en landschapsontwerper 1968 geboren te Spijk (ZH) 1988 Middelbare Tuinbouwschool, Utrecht 1994 Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein, Boskoop studierichting Tuin- en Landschapsinrichting 1996 European Master of Landscape Architecture, Velp 1996 Gemeente Arnhem, Dienst MOW 1997 OMA stedenbouw B.V. Rotterdam 1997-1999 Gemeente Arnhem, Dienst Milieu en Openbare Werken 1999-2001 Karelse van der Meer Architecten, Rotterdam 2002-2009 Buro Sant en Co landschapsarchitectuur, Den Haag , 2009-2013 VHP stedenbouw +architectuur+landschap, 2013- heden Wim van Krieken advies en ontwerp openbare ruimte Naam Wim van Krieken, Ing. Adres Morelstraat 20 2564 XE Den Haag Telefoon 00316 - 45755520 Email wvankrieken@online.nl Even voorstellen: Ik ben landschapsontwerper en adviseer opdrachtgevers bij de inrichting van onze leefomgeving. Mijn ambitie is het maken van aantrekkelijke maar vooral ook goed functionerende plannen waarbij architectuur, stedenbouw en landschap als vanzelf in elkaar grijpen. Ecologische principes en natuurlijke processen krijgen in al mijn projecten aandacht waardoor een vanzelfsprekend en duurzaam resultaat ontstaat. Ik werk in netwerverband samen met andere deskundigen zoals architecten, stedenbouwers, ecologen en technische deskundigen. In de afgelopen 17 jaar heb ik met veel plezier gewerkt aan toonaangevende landschappelijke en stedelijke projecten waarbij duurzaamheid, waterbeleving en innovatie centraal staan. Voorbeelden hiervan zijn de openbare ruimte van de ‘vuurwerkrampwijk’ Roombeek, de Blauwe Stad in Groningen en de Steile Tuin in Park Sonsbeek. Veel van mijn projecten heb ik van masterplan tot en met de supervisie begeleidt waardoor ik een grote materiaalkennis en oog voor detail heb ontwikkeld. De projecten en studies waar ik aan werk zijn verschillend van omvang, uiteenlopend van een particuliere tuin tot en met een visie voor een landschap. De laatste jaren heb ik als projectleider met succes ontwerpteams van integrale tenders aangestuurd en heb daarmee veel ervaring opgebouwd van complexe planprocessen bijvoorbeeld voor de inpassing van snelwegen en een sluiscomplex in de stad. In deze brochure laat ik u een selectie van projecten van mijn hand zien waar ik met veel plezier en passie aan heb gewerkt en waar ik trots op ben.
 3. 3. opdracht: Duurzaamheidsstrategie voor de stad van de toekomst opdrachtgever: Planbureau voor de Leefomgeving publicatie: 2010 Een strategie voor een duurzame leefomgeving geprojecteerd op een wijk in Groningen met specifieke aandacht voor infrastructuur. Deze strategie richt zich op substitutie via minder verplaatsing met (verbrandings)gemotoriseerd verkeer en meer fietsen, lopen en bewegen. Resultaat is een stad met meer ruimte voor ontmoeten en landschap met minder hittestress in de zomer en minder overstroming als gevolg van heftige regenval. Op stadsniveau is een nieuw type entree voor automobilisten met de overige verkeersstromen geintroduceerd; een compact en aantrekkelijk transferium met aansprekend stadsplein en nabije stedelijke voorzieningen. Kort samengevat; een meer compacte stad, minder reistijd en meer quality time. s Duurzame Stad 2040 (bij VHP s+a+l)
 4. 4. Onderdeel van de strategie is dat op wijkniveau de auto van de straat wordt gehaald. Hiervoor in de plaats worden aantrekkelijke kleine stadsentrees gecreëerd waar zowel de auto gestald kan worden als allerlei voorzieningen geplaatst kunnen worden. De ruimte die vrijkomt wordt ingezet als groene buitenruimte waarin het klimaatprobleem wordt geneutraliseerd. Nieuwe Stadsentrees parkeerhuis met transparante groene gevels plukstraat met fruitbomen straat met watergoten straat met educatieve tuin groen plein met poel
 5. 5. Het Kustlaboratorium (bij VHP s+a+l) opdracht: Onderzoeksstudie i.s.m Stichting de Zeeuwse Tong en Alterra opdrachtgever: Stichting het Zeeuws Landschap realisatie: 2008 Het Zeeuwse kustlandschap staat onder druk. De stijgende zeespiegel zorgt ervoor dat er opnieuw geïnvesteerd moet worden in de kustveiligheid; in reactie op de verzilting zijn oplossingen nodig om landbouw in de delta duurzaam te maken. Een te grote oogst van vissen en andere mariene organismen zorgt ervoor dat ook de zee onder grote druk staat. Het investeren in aquacultures op het land kan de druk verminderen. Het Kustlaboratorium is een concept waarin de nieuwste inzichten ten aanzien van kustveiligheid en duurzame aquacultuur in een landschappelijk en ecologisch kader bijeen zijn gebracht, als bijdrage aan de oplossing van genoemde problematiek en als middel om te bouwen aan een sterk kunstlandschap.
 6. 6. recreatief netwerk natuur aquacultuur zoute polder zeewering Het concept kan gezien worden als een moderne va- riant vaneeninlaag:eengebiedtussendebuitendijk eneenparallellebinnendijk(‘slaperdijk’)dato.a.door kleiwinning en zoute kwel een ecologisch waardevol terrein omvat en een zachte overgang tussen land en water vormt. Samen met nieuwe dijktechnieken zoals overslagdijken ontstaat een verbrede, minder kwetsbare en aantrekkelijke kustzone. Het land- schap tussen de twee dijken omvat diverse bassins voor zoute aquacultuur waar vissen en schelpdieren worden geteeld; en zilte wateren, ruigten en velden waar vele vogels en bijzondere vegetatie hun plek vinden. De recreant kan zich hier tussendoor bewe- gen over paden op het netwerk van dijkjes binnen eennieuwmultifunctioneellandschapdatkustveilig is, de landbouw perspectieven voor de toekomst biedt en bijzondere ecologische en landschappelijke kwaliteiten heeft. Moderne Inlaag
 7. 7. opdracht: Ontwikkelingsvisie en Ontwerp openbare ruimte fase 1 opdrachtgever: Gemeente Vlissingen ontwerp: 2009-2011 realisatie: 2012-2013 Door het vertrek van de scheepsindustrie langs de Dokkershaven is ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk tegen het centrum van de stad Vlissingen: het Scheldekwartier. De vastgoedcrisis heeft ervoor gezorgd dat er geen draagvlak meer was om het masterplan van 2001 uit te voeren. VHP heeft samen met een consortium van ontwikkelaars en de gemeente Vlissingen een ontwikkelingsvisie opgesteld die een beeld geeft van de gewenste toekomstige ontwikkelingen zonder dat dit een juridisch document is. Tevens is het Voorlopig en Definitief Ontwerp van de openbare ruimte van de eerste fase van de herontwikkeling van het Scheldekwartier opgesteld. Deze met bijbehorende kostenramingen en esthetische begeleiding van de uitvoering. Het historische Perrydok hierbij in oude glorie is hersteld. Het Scheldekwartier (bij VHP s+a+l)
 8. 8. Langs het dok ligt de verhoogde waterkering. De lage kade is 3.00 NAP+ en de hoge kade 3.90 NAP+. Wij gebruikten het hoogteverschil tussen de lage en de hoge kade als overgangselement van stad naar haven. Die overgang en verbinding is zowelsymbolischalsletterlijk.Tussen‘stad’en‘haven’ bevindt zich een familie eigenzinnige cortenstalen meubels. Zij nodigen uit tot verblijven of maken het overbruggen van het hoogteverschil mogelijk. Het cortenstaal, waarmee het meubilair is vervaardigd, herinnert aan het verleden van het dok. Gevouwen meubilair
 9. 9. Sluizen Harelbeke (bij VHP s+a+l) opdracht: Ruimtelijke Visie ten behoeve van DBFM tender opdrachtgever: Franki Construct Belgium studie: 2011-2013 Integraal tenderproject voor de herontwikkeling van een sluizencomplex van de stad Harelbeke. Door de vergroting van de sluis ten behoeve van het Seine-Scheldekanaal ontstaan kansen voor de stad Harelbeke om de openbare ruimte en de stadsstructuur aan te passen en de kwaliteiten van de rivier de Leie meer te benutten.
 10. 10. opdracht: van Masterplan tot Uitvoeringsbegeleiding opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud Zuid realisatie: 2008 Park Schinkeleilanden vormt een onderdeel van de herontwikkeling van het Olympisch Stadion en omgeving te Amsterdam Zuid. Door de aanwezige sportvoorzieningen te concentreren op eilanden ontstaat ruimte voor een openbaar park. De ruggengraat van het ontwerp is een recreatieve en ecologische verbinding tussen het Vondelpark en het Amsterdamse Bos, dankbaar gebruikmakend van een oude spoordijk. Park Schinkeleilanden (bij Sant en Co)
 11. 11. Tenniseiland Voetbaleiland Parkeiland Natuureiland
 12. 12. opdracht: Definitief Ontwerp opdrachtgever: Gemeente Enschede realisatie: 2005 De Roomweg is als winkelstraat de stedelijke drager voor de wijk Roombeek, de wijk van de vuurwerkramp in Enschede. Door het asymmetrische profiel is een flaneerstrook ontstaan waarin de beek een opvallend beeldmerk vormt. De beek heeft een opmerkel- ijk gestileerd beeld: kaarsrecht, onverwacht breed met een flinterdun watervlies en een bijzonder stenenpatroon. Dit project heeft meerdere prijzen gewonnen, waaronder de Gouden Piramide. Roomweg Enschede (bij Sant en Co)
 13. 13. opdracht: definitief ontwerp voor buitenruimte rond nieuwe school opdrachtgever: The Hague International School realisatie: 2007 De school is opgevat als een nieuw landgoed (2,7 ha) in de landgoederenzone ten zuid- westen van Den Haag. Het schoolgebouw is als een grote schijf geplaatst op een ver- hoogde plint. De plint is tegelijkertijd plein, parkeerplaats en parterre. De achterzijde is één groot sportveld voor cricket, golf en soccer. De voorzijde is representatief met een vista, een oprijlaan, waterpartijen en een chique parkachtige voorrijruimte. (i.s.m. Atel- ier PRO architecten) Internationale School (bij Sant en Co)
 14. 14. opdracht: Voorlopig Ontwerp voor 1km lang dakpark aan Vierhavenstraat opdrachtgever: Gemeente Rotterdam realisatie: 2013 Voorlopig Ontwerp voor de inrichting van een 1 kilometer lang dakpark boven een nie- mandsland tussen Bospolder, Schiemond en de fruithavens van Rotterdam. De kern van de opgave ligt in het combineren van het programma (65000 m2 winkels/scholen/bed- rijven, een dijk, twee sporen en een dakpark) op een zodanige wijze dat de omliggende wijken het park als hun visitekaartje beschouwen. Dakpark Rotterdam
 15. 15. opdracht: Schetsontwerp voor een uitkijktoren rondom een 145m hoge windmolen opdrachtgever: Evelop en Rijkswaterstaat ontwerp: 2006 Een met gaas gesloten wenteltrap leidt naar een uitzichtplatform dat 40 meter boven het maaiveld uitsteigt. De wenteltrap windt zich als een DNA streng om de mast van de mo- len. De opgaande en dalende trap zijn aparte delen. Een constructie van steigerbuizen houdt de trap op zijn plaats, samen met de wenteltrap ontstaat een starre constructie. Uitzichttoren (Sant en Co)
 16. 16. opdracht: Definitief Ontwerp opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oud Zuid realisatie: 2008 De Kleine Jan Wilsbrug is één van de verbindende schakels van het nieuwe stadspark Schinkeleilanden te Amsterdam. De voetgangersbrug verbindt het terrein van het Olym- pisch Stadion (van architect Jan Wils) en het nieuwe stadspark de Schinkeleilanden. De brug heeft een bijzondere wigvormige plattegrond die ontstaat uit de belijning van een zichtlijn die dwars door het park loopt. De Kleine Jan Wilsbrug wordt gekenmerkt door een loper van basaltplaten welke aan weerszijde begeleidt wordt door opengewerkte stalen roosters die de voetganger uitnodigen het eiland te betreden. Kleine Jan Wilsbrug (Sant en Co)
 17. 17. opdracht: van Masterplan tot Definitief Ontwerp publieke ruimte opdrachtgever: Projectbureau de Blauwe Stad realisatie: 2003 Het dunbevolkte Oost-Groningse landschap heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Door het onderwater zetten van onrendabele landbouwgrond ontstaat een meer met een opper- vlakte van 800 hectare (net zo groot als het Sneekermeer). Het meer krijgt een diepte van 1.3 meter waardoor het goede mogelijkheden ontstaan voor watersport en andere vormen van waterrecreatie. Er worden vijf woongebieden aangelegd die letterlijk aan het water liggen. Iedere locatie krijgt een eigen sfeer die gerelateerd is aan de ligging in het gebied. Het masterplan zet in op een flexibele stedenbouwkundige structuur die aansluit op kwaliteiten van het bestaande landschap. Het plan omvat 800 hectare water, 800-1200 woningen en 300 hectare natuur. De Blauwe Stad (KvdM architecten)
 18. 18. opdracht: Inrichtingsplan natuurgebied de Zuidoost Hoek opdrachtgever: Projectbureau de Blauwe Stad ontwerp: 2002 Een integraal inrichtingsplan voor een 350 hectare groot natuurgebied ten noorden van Winschoten. Een deel van het natuurgebied wordt gefinancierd door in het gebied gep- lande 80 wooneenheden met extreem grote kavels (tot wel 7400m2) waarbij de eigen- schappen van de te ontwikkelen milieus leidinggevend zijn voor de stedenbouw (i.s.m. DHV milieu en infrastructuur en ecologisch adviesbureau Bureau Waardenburg). Natuurgebied ZO Hoek (KvdM architecten)
 19. 19. opdracht: Voorlopig Ontwerp voor parkeerpark in centrum van Stadskanaal. opdrachtgever: Gemeente Stadskanaal ontwerp: 2002 De Groene Wig is een centraal gelegen zone waarin een groot aantal parkeervelden ten behoeve van de winkels van het centrum van Stadskanaal zijn gelegen. Door bij de her- inrichting van deze velden de ruimte te behandelen als een park en niet als parkeerplaats is een zone ontstaan waar het parkeren op een ontspannen, groene manier is opgelost. Bij de vormgeving van de verharding is gekozen voor een figuratief patroon waarop de parkeervakken middels rode markeringen aangegeven staan. Gestrooid over het plein staan bestaande en nieuwe bomen waardoor een lommerijke parksfeer is ontstaan. Groene Wig Stadskanaal (KvdM architecten)
 20. 20. opdracht: Definitief Ontwerp Steile Tuin in Park Sonsbeek opdrachtgever: Gemeente Arnhem ontwerp en realisatie: 1999 Ter viering van het 100 jarig jubileum van park Sonsbeek is in 1999 de Steile Tuin aangelegd. Deze bloementuin is een eigentijdse variatie op de zo kenmerkende Engelse landschapsstijl van Sonsbeek. Deze voormalige moestuin van het landgoed Sonsbeek ligt binnen een ommuurde, verstilde plek in het park. De tuin is gelegen op een steile zuidhelling van het park met een hoogteverschil van wel 16 meter. Door de hoogtelijnen als gekleurde bloemenstrips in te vullen wordt het hoogteverschil visueel benadrukt. De Steile Tuin (bij Gemeente Arnhem)
 21. 21. Wim van Krieken mei 2014

×