Europese subsidiëring in Genk

529 views

Published on

Overzicht van Europese subsidiëringen in het regionale beleid en daarbij in het bijzonder de Genkse situatie

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Europese subsidiëring in Genk

 1. 1. EUROPESE SUBSIDIËRINGEEN OVERZICHT
 2. 2. Wie beheert het geld en wie beslistover de toekenning?
 3. 3. Helicoptervisie Europees regionaal beleid• ca 76% wordt beheerd door nationale en regionale autoriteiten• ca 22% betreft centraal beheerde programma’s (vooral m.b.t. onderzoek, onderwijs, gezondheid en jeugd)• ca 2% gaat naar derde landen en internationale organisaties (Rode Kruis, VN, ...)
 4. 4. Helicoptervisie Europees regionaal beleid• In het kader van deugdelijk bestuur (government governance) is er veel meer aandacht voor de doeltreffendheid (effectmeting) van de ingezette middelen en voor de bescherming van de belangen van de belastingbetalers (verantwoordingsplicht en controle).
 5. 5. Sporen en doelstelingen• Spoor 1: Communautaire actieprogramma’s op initiatief van de Europese Commissie• vb. programma levenslang leren (Erasmus, Comenius, Da Vinci, …); bevorderen van culturele activiteiten, landbouw en plattelandsontwikkeling, …)
 6. 6. Sporen en doelstelingen• Spoor 2: Europees Cohesiebeleid• Doelstelling 1 : Convergentie• Doelstelling 2 : Regionale competitie & werkgelegenheid• Doelstelling 3 : Europese territoriale samenwerking EFRO ESF COHESIEDoelstelling 1 X X XDoelstelling 2 X XDoelstelling 3 X
 7. 7. EFRO – Doelstelling 2Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) “Het bevorderen van de verdere ontwikkeling van Vlaanderen tot één van de meest competitieve regio’s” Prioriteiten• Kenniseconomie & innovatie• Ondernemerschap• Ruimtelijke-economische omgevingsfactoren• Stedelijke ontwikkeling
 8. 8. EFS – Doelstelling 2Europees Sociaal Fonds “Versterking en ondersteuning van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid ”Prioriteiten• Talentactivering en duurzame integratie op arbeidsmarkt (61%)• Sociale inclusie van kansengroepen via maatwerk (15%)• Ondernemings- en organisatiecultuur met nadruk op mens en maatschappij (10%)• Innovatie (5%)• Transnationale en interregionale samenwerking (5%)
 9. 9. Interreg – Doelstelling 3 2007-20134 grensoverschrijdend VLAANDEREN – NEDERLAND 95 mio EURO(EFRO budget) EUREGIO MAAS-RIJN 72 mio EURO F-W-VL 138 mio EURO VK – FR – VL – NL (maritiem) 167 mio EURO2 transnationaal NOORDZEE REGIO 138 mio EURO(EFRO budget) NOORDWEST EUROPA 355 mio EURO3 interregionaal INTERREG IVC 321 mio EURO(EFRO budget) URBACT II 53 mio EURO INTERACT II 34 mio EURO
 10. 10. Interreg IV AGrensoverschrijdende samenwerkingen “Realiseren van een duurzame sociaal economische ontwikkeling van de grensregio door middel van op uitvoering gerichte grensoverschrijdende initiatieven”Grensregio Vlaanderen-Nederland (A)Prioriteiten• Economie (innovatie en kenniseconomie, grensoverschrijdend ondernemen, optimale omgevingsfactoren)• Milieu (duurzame economie, landschap en natuur)• Mens (culturele integratie, welzijn)
 11. 11. Interreg IV AEuregio Maas-Rijn (A) “Het duurzaam stimuleren van de totstandkoming van een op economisch, ruimtelijk en sociaal gebied coherente Euregio Maas-Rijn waar grenzen geen barrières vormen en die in Europa bekend staat als een innovatieve regio waar sociale cohesie en de bescherming van het milieu worden geïntegreerd in het proces van bevordering van economie en creatie van banen”Prioriteiten• Versterken van de economische structuur, bevorderen van kennis en innovatie en meer en betere banen• Natuur en milieu, energie, natuurlijke hulpbronnen en mobiliteit• Kwaliteit van leven
 12. 12. Interreg IV AGrensoverschrijdend maritiem programma (A)Frankrijk / Wallonië / Vlaanderen (A)
 13. 13. Interreg IV BTransnationaal programma Noordwest-Europa (B)Transnationaal programma Noordzee Regio (B)Interreg IV C
 14. 14. De Genkse situatie
 15. 15. Europese subsidiemogelijkhedenVaststellingen Sterke Genkse traditie op het vlak van aantrekken van Europese middelen voor diverse projecten• vooral D2-EFRO en D3-INTERREG (cf. lopende dossiers 2000-2006 + nieuwe 2007-2013) en (te) weinig D2-ESF en com. actieprogrammas• opletten dat het aantal dossiers afgestemd blijft op de draagkracht Aanbreng en aansturing van nieuwe dossiers zowel via mandatarissen als via ambtenaren• niet sterk gestructureerd, alertheid, diverse contacten, netwerking, ...
 16. 16. Europese subsidiemogelijkhedenVaststellingen Uitvoeringsfase is complexer geworden (nood aan know how en sterke organisatie)• nood aan sterkere inhoudelijke opvolging (meer voortgangsmeting en effectmeting via indicatoren)• nood aan sterkere financieel-administratieve projectopvolging (vb. controles overheidsopdrachten)
 17. 17. Europese subsidiemogelijkhedenDenkpistes Om meer Europese mogelijkheden te benutten (cf. 423 programma’s in de periode 2007-2013)• know how meer samenbrengen (kenniscentrum)• andere aanpak nodig (gestructureerde subsidiescanning, scouting van binnen- en buitenlandse projecten, zoeken naar samenwerkingsvormen... vb. meer mogelijkheden uit D2-ESF-programma via samenwerking OCMW?
 18. 18. Europese subsidiemogelijkhedenDenkpistes Meer beleidsmatig en projectmatig werken vergt een aangepaste organisatiestructuur• Projectplanning, -uitvoering, -rapportering, bewaking timing, ... Meer aandacht voor optimalisatie van het totaal financieringsplaatje van projecten (afstemming cofinancieringskanalen, PPS-inbreng, verzelfstandigingsmogelijkheden, ...)• cf. lopende projecten met multifinancieringskanalen
 19. 19. Bedankt voor jullie aandacht

×