Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leereenheid 1

248 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Leereenheid 1

  1. 1. 1 Introductie tot de cursus1.1 IntroductieIn dit onderdeel willen wij u informeren over onze bedoelingen met de cursus, de opbouwervan en de werkwijze die wij van u verwachten. Er wordt een beknopt overzicht gegevenvan de onderwerpen die aan bod komen. U vindt in dit onderdeel vooral informatie die u zalhelpen bij het bestuderen van deze cursus.1.2 LeerdoelenNa bestudering van dit onderdeel- bent u in staat om de inhoud van de cursus te verwoorden- bent u in staat de doelstellingen van de cursus te benoemen- bent u in staat de onderdelen van deze cursus te benoemen- hebt u een overzicht van alle aspecten die bij het onderwerp projectmanagement in zijn algemeenheid horen- hebt u zicht op wat u in de volledige cursus Projectmanagement bij de Open Universiteit Nederland (zie http://www.ou.nl) zou kunnen leren.1.3 Doel en aard van deze cursusDAK SUPERMARKT STORT IN BIJ OPENINGVan onze verslaggeverBURNABY- Tijdens de opening van een splinternieuwe supermarkt is in Burnaby, British Columbia het dakingestort. De supermarkt maakt deel uit van een groot stadsontwikkelingsproject. Er werden zoveel auto’s op hetdak van de supermarkt geparkeerd dat het dak het begaf. Voordat het dak instortte begaven de waterleidingen het enklonken er krakende geluiden. De meeste winkelende klanten konden net op tijd de supermarkt verlaten.Persoonlijke ongevallen vielen mee. Onduidelijk is nog wie verantwoordelijk is voor dit ongeval.De bouw van de supermarkt maakte deel uit van een groot stadsontwikkelingsproject. Deoorzaken van het ongeval moeten dan ook daar gezocht worden. Onderzoek toonde aan dater niet één specifieke oorzaak was aan te wijzen voor deze calamiteit. Door een samenspelvan factoren werden tijdens de bouw veiligheidsmarges overschreden en als gevolg daarvanstortte het dak in. Het grote aantal onderaannemers heeft hiertoe mede bijgedragen. In veelgevallen was onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk was. Een project waarbij deprojectorganisatie problemen opleverde. Een project ook waar we van kunnen leren.Regelmatig lezen we artikelen in de krant waarbij we ons vaak niet realiseren dat er sprakeis van een projectorganisatie. In andere gevallen, bij gigantische projecten zoals hetpaspoortproject of de Betuweroute wordt er uitgebreid geschreven over deprojectorganisatie en de problemen waar de projecten mee te maken hebben.De ervaring leert ons dat, op kleine en grote schaal, veel gewerkt wordt in projecten. Vaakgaat dat erg goed, vaak ook zijn er problemen, zoals in dit voorbeeld bij de supermarkt.Met een project bedoelen we niet-routinematige activiteiten die gecoördineerd uitgevoerdworden, gericht op een duidelijk gedefinieerd resultaat. Dit resultaat moet binnen eenbepaalde hoeveelheid tijd en geld en met een vooraf bepaalde kwaliteit behaald worden.Werken binnen een project stelt andere eisen aan zowel mensen als middelen.Werkzaamheden binnen een project zijn tijdelijk, steeds weer moet er een nieuweprojectorganisatie opgebouwd worden. Men moet samenwerken met mensen vanverschillende afdelingen en vaak ook van verschillende organisaties. Daar komt bij dat erveel geld omgaat in projecten, beheersing daarvan is van groot belang. En in veel gevallen iser sprake van een tijdslimiet.In de bouw heeft men van oudsher veel ervaring met het werken in projecten al garandeertdat niet altijd een goede afloop. Ook op andere terreinen heeft men ervaring opgedaan.Werken binnen projecten is complex. Fouten hebben meestal grote consequenties (denkbijvoorbeeld aan het paspoortproject en onze supermarkt).Met de cursus streven we de volgende algemene doelen na: 1
  2. 2. - leren kennen en toepassen van enkele technieken die gebruikt worden voor het plannen van activiteiten binnen projecten- een eerste inzicht krijgen in de aspecten die van belang zijn bij de tijdbeheersing van een project.- de geleerde technieken en inzichten op het gebied van planning en tijdbeheersing kunnen toepassen op een grote case- een overzicht krijgen van de overige aspecten van projectmanagement die niet in deze korte cursus behandeld worden.1.4 Inhoud en opbouwDe cursus bestaat uit de volgende onderdelen:1. Introductie tot de cursus Het onderdeel waar u zich nu bevindt.2. Netwerkanalyse met CPM In dit onderdeel wordt voor het grootste gedeelte de CPM methode (Critical Path Method) behandeld. Met deze methode kunt u een netwerk van projectactiviteiten vastleggen en hierop berekeningen loslaten om de doorlooptijd en spelingen te bepalen. Hierna wordt aandacht besteed aan de toepassing van de Ganttkaart (strokenbord) bij de planning en het verloop van het project. Tot slot wordt uitgaande van het netwerkplan aangegeven welke mogelijkheden er zijn om een project sneller uit te voeren dan aanvankelijk de bedoeling was en welke kosten dit met zich meebrengt.3. Tijdbeheersing Hierin wordt ingegaan op het beheersaspect tijd. Er wordt ingegaan op beperkingen die er binnen een project zijn ten aanzien van tijd en capaciteit. Er worden enkele mogelijkheden gegeven om knelpunten op dit gebied op te lossen. Ten slotte wordt in dit onderdeel aandacht gegeven aan de voortgangsregistratie, voortgangsbewaking, bijsturing en herplanning van een project.4. Case In dit onderdeel kunt u aan de hand van een case oefenen wat u in de voorgaande onderdelen hebt geleerd. U krijgt een beschrijving van een project, opdrachten en een ondersteunend software tool, waarmee u de opdrachten kunt maken. 2
  3. 3. 1.5 Projectmanagement en deze cursusUiteraard behandelt deze korte cursus slechts enkele aspecten van projectmanagement.In de cursus Projectmanagement van de Open Universiteit Nederland worden wel alleaspecten behandeld en wordt uiteraard ook dieper op de onderwerpen ingegaan dan in decursus die u nu volgt.In het volgende wordt aan de hand van de inhoud van een gerenommeerd Engelstaligtekstboek dat een goed overzicht geeft van de onderwerpen die binnen projectmanagementvan belang zijn en welke aspecten bij projectmanagement een rol spelen.Project management wordt in het tekstboek “Meredith, IR. and Mantel, S.J., ProjectManagement, a managerial approach, 5th ed. 2003, Wi1ey, ISBN 0-471-07323-7” opgedeeldin 3 aandachtsgebieden:1. Project initiatie2. Project implementatie3. Project beëindiging1.5.1 Project initiatieVoordat een project kan starten dient een organisatie te bepalen welke projecten welkeprioriteit hebben. Er wordt een project portfolio vastgesteld die door de organisatie bewaaktwordt. De project portfolio dient een afspiegeling te zijn van de strategie en het beleidbinnen de organisatie.Uiteraard zal er voor het starten van een project een projectmanager voor het projectdienen te worden aangesteld. De vraag is dan wie de juiste persoon is om het project temanagen, welke vaardigheden moet deze persoon bezitten en wordt deze ook binnen deorganisatie geaccepteerd? De wijze waarop het project in de organisatie ingebed wordt zalmoeten worden vastgesteld en hoe het project verder bemand wordt. Er dient vastgesteld teworden welke activiteiten er door het project dienen te worden uitgevoerd. Tenslotte zullener voldoende vaardigheden en procedures aanwezig moeten zijn om te kunnen omgaan metconflicten.In tabel1.1 ziet u welke (deel)onderwerpen op het gebeid van project initiatie aan bodzouden kunnen komen.Onderwerp DeelonderwerpStrategy Management and - Project Management MaturityProject Selection - Project Selection and Criteria of Choice - The Nature of Project Selection Models - Types of Project Selection Models - Analysis under Uncertainty-The Management of Risk - Comments on the Information Base for Selection - Project Portfolio Process - Project ProposalsThe Project Manager - Project Management and the Project Manager - Special Demands on the Project Manager - Selecting the Project Manager - Problems of Cultural Differences - Impact of Institutional Environments - Multicultural Communications and Managerial BehaviourProject Organization - The Project as Part of the Functional Organization - Pure Project Organization - The Matrix Organization - Mixed Organizational Form - Choosing an Organizational Form - Two Special Case-Risk Management and the Project 3
  4. 4. Office - The Project Team - Human Factors and the Project TeamProject Planning - Initial Project Coordination - Systems Integration - Sorting Out the Project - The Work Breakdown Structure and Linear Responsibility Charts - Interface Coordination through Integration ManagementConflict and Negotiation - The Nature of Negotiation - Partnering, Chartering, and Change - Conflict and the Project Life Cycle - Some Requirements and Principles of NegotiationTabel 1.1 (deel)onderwerpen behorende bij project initiatie1.5.2 Project implementatieAls het duidelijk is welke activiteiten in het project door wie uitgevoerd dienen te worden kaner vastgesteld worden wat het budget van het project dient te zijn. Er zal een gedetailleerdeplanning gemaakt worden per activiteit, waarin aangegeven wordt wie de activiteit uitvoertwelke middelen hiervoor nodig zijn, zodat ten slotte ook duidelijk is hoelang het projectduurt. Als dit duidelijk is en de duur is niet acceptabel zullen er wegen gezocht moetenworden om zo goedkoop mogelijk te totale projectduur te bekorten. Zodra de activiteitenvan het project gestart zijn, zal er regelmatig gekeken moeten worden hoe de voortgangvan het project is en de planning eventueel moeten worden bijgesteld.In tabel 1.2 ziet u welke (deel)onderwerpen op het gebeid van project implementatie aanbod zouden kunnen komen.Onderwerp DeelonderwerpBudgeting and Cost - Estimating Project BudgetsEstimation - Improving the Process of Cost EstimationScheduling - Network Techniques: PERT and CPM - Risk Analysis using Simulation with Crystal Ball 2000Resource Allocation - Critical Path Method-Crashing a Project - The Resource Allocation Problem - Resource Loading - Resource Levelling - Constrained Resource Scheduling - Multiproject Scheduling and Resource Allocation - Goldratt’s Critical ChainMonitoring and - The Planning-Monitoring-Controlling CycleInformation systems - Information Needs and the Reporting Process - Earned Value AnalysisProject Control - The Fundamental Purposes of Control - Three Types of Control Processes - Comments on the Design of Control Systems - Control as a Function of Management - Balance in a Control System - Control of Creative Activities 4
  5. 5. - Control of Change and Scope Creep -Tabel 1.2 (deel)onderwerpen behorende bij project implementatie1.5.3 Project beëindigingIn een organisatie kunnen meerdere projecten tegelijk lopen die bijdragen aan de realiseringvan strategische doelen. Als projecten lopen is het uiteraard belangrijk om continu tebekijken of projecten inderdaad nog bijdragen aan deze strategische doelen en indien nodigprojecten te beëindigen of qua prioriteit te wijzigen. Als een project gereed is of om eenandere reden gestopt, zal het formeel moeten worden beëindigd en zal er een rapportagegemaakt moeten worden. Er zal gekeken worden wat met het eindresultaat dient tegebeuren (bijvoorbeeld bij een informatiesysteem officieel in productie nemen) en er zalvastgesteld moeten worden wat met alle tussenproducten dient te gebeuren (bijvoorbeeldontwikkeldocumenten). Uiteraard zal ook bepaald moeten worden wat met de personelecapaciteit en overige middelen die voor het project zijn vrijgemaakt na het project dient tegebeuren.In tabel 1.3 ziet u welke (deel)onderwerpen op het gebied van project beëindiging aan bodzouden kunnen komen.Onderwerp DeelonderwerpProject Auditing - Purposes of Evaluation-Goals of the System - The Project Audit - Construction and Use of the Audit Report - The Project Audit Life Cycle - Some Essentials of an Audit/Evaluation - MeasurementProject Termination - The Varieties of Project Termination - When to Terminate a Project - The Termination Process - The Final Report-A Project HistoryTabel 1.3 (deel)onderwerpen behorende bij project beëindiging 5

×