Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Website sbo presentatie resonantieraad nr 1- 14 sept 2017

263 views

Published on

Website sbo presentatie resonantieraad

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Website sbo presentatie resonantieraad nr 1- 14 sept 2017

  1. 1. Financial Literacy @ School Voorstelling van het Strategisch BasisOnderzoek (SBO) Resonantiegroep 14 september 2017
  2. 2. Strategisch Basisonderzoek Het programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO) betreft vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen (onder de vorm van een nieuwe generatie van producten, processen en/of diensten). Financiering vanuit Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
  3. 3. Partners
  4. 4. Partners in het onderzoek SBO team • Promotoren: • Prof. dr. Kristof De Witte (KU Leuven) • Prof. dr. Geert Van Campenhout (KU Leuven) • Prof. dr. Wouter Schelfhout (Universiteit Antwerpen) • Project coördinator • Dr. Koen Declercq (KU Leuven) • Doctoraatsonderzoekers: • Boukje Compen (Universiteit Antwerpen) • Lore Heylen (KU Leuven) • Joana Elisa Maldonado (KU Leuven) • Leraren: • Lieve Lammens (KU Leuven) • Johan Mestdagh (KU Leuven)
  5. 5. Overzicht presentatie • Financiële geletterdheid • Financiële geletterdheid in België en OESO landen • SBO project Financial Literacy @ school • Doelstellingen • Ontwikkeling van het lesmateriaal • Evaluatie van het lesmateriaal • Planning van het project
  6. 6. Financiële geletterdheid Financiële geletterdheid: De kennis van financiële begrippen en producten alsook de vaardigheid om deze kennis aan te wenden om financiële beslissingen te nemen Financiële educatie: Het proces waardoor financiële consumenten hun inzicht in financiële producten en concepten verbeteren en, door informatie, begeleiding en/of objectief advies, vaardigheden en zelfvertrouwen ontwikkelen om meer bewust te worden van financiële risico’s en opportuniteiten, beter geïnformeerde keuzes te maken, beter op de hoogte te zijn van assistentiemogelijkheden, en om andere effectieve maatregelen te nemen ter verbetering van hun financieel welzijn (OECD, 2005). Vaardigheden Attitudes Kennis
  7. 7. Financiële geletterdheid Sluit aan bij de 8 Europese sleutelcompetenties  8 competenties die elk individu nodig heeft voor zijn zelfontplooiing en ontwikkeling, actief burgerschap, sociale integratie en werk. financiële educatie - Sociale en burgerschapscompetentie - Ontwikkeling van initiatief en ondernemerszin
  8. 8. Belang van financiële geletterdheid Voor het individu - Positieve samenhang met vermogensopbouw - Voorbereiding op pensioen - Beter schuldbeheer - Lager schuldniveau, en lagere kost van schuld - Betere risicospreiding Voor de maatschappij - Concurrentie en innovatie is hoger doordat er meer weloverwogen beslissingen genomen worden - Meer voorspelbaar financieel gedrag - Financiële stabiliteit - Betere pensioenopbouw, minder problematische schuldenlasten
  9. 9. Financiële geletterdheid in België en OESO landen Figuur 1: Financiële geletterdheid: Kennis (OESO, 2016)
  10. 10. Financiële geletterdheid in België en OESO landen Figuur 2: Financiële geletterdheid: Gedrag (OESO, 2016)
  11. 11. Financiële geletterdheid in België en OESO landen Figuur 3: Financiële geletterdheid: Attitudes (OESO, 2016)
  12. 12. Nood aan meer financiële educatie in Vlaanderen • Internationale vergelijkingen tonen aan dat Vlaamse jongeren vrij goed scoren op financiële geletterdheid. • Deze scores verschillen tussen leerlingen • Een aanzienlijk aandeel van de jongeren haalt het basisniveau van financiële geletterdheid niet. • De financiële beslissingsomgeving is complexer geworden. • Empirisch onderzoek toont het verband aan tussen financiële geletterdheid en financieel wenselijk gedrag.
  13. 13. Nood aan meer financiële educatie in Vlaanderen • Internationale aanbevelingen om financiële educatie te integreren op school. • Financiële educatie is vakoverschrijdende eindterm in het secundair onderwijs. • Maar komst van nieuwe basiscompetenties  Momenteel nog niet duidelijk hoe dit te integreren in het curriculum. • Eerder onderzoek wijst op de noodzaak om leraren verder te professionaliseren om financiële vorming aan te brengen.
  14. 14. Conclusies van vooronderzoek
  15. 15. SBO project: Financial Literacy @ school Doelstellingen: • Verhogen van de financiële geletterdheid van leerlingen in het middelbaar onderwijs. • Ontwikkelen van lesmateriaal voor financiële educatie. • Differentiëren van het lesmateriaal om rekening te houden met verschillende achtergrond van leerlingen. • Evalueren van lesmateriaal en lesmethodes. • Betrekken van de ouders bij de financiële vorming. • Verhogen van de financiële geletterdheid bij leraren.  Integreren van financiële educatie in het middelbaar onderwijs.
  16. 16. Differentiatie
  17. 17. SBO project: Financial Literacy @ school Ontwikkeling van het lesmateriaal • Lesmateriaal voor het tweede jaar van de eerste graad in het middelbaar onderwijs. • Lesvoorbereidingen en richtlijnen om leraren te ondersteunen. • Lesmateriaal bevat volgende modules: • Betaalmiddelen (vanaf schooljaar 2017-2018) • Geldbeheer • Sparen • Lenen • Beleggen • Eén module komt overeen met 2-4 lesuren. • Lesmateriaal wordt ontwikkeld door leraren in samenwerking met wikifin.be. • Lesmateriaal beschikbaar via wikifin.be.
  18. 18. SBO project: Financial Literacy @ school Evaluatie van het lesmateriaal • Om de effectiviteit van het lesmateriaal en lesmethodes te evalueren maken we gebruik van een experimentele setting. • Op basis van een test meten we het niveau van financiële geletterdheid voor aanvang van de lessen. • Deelnemende scholen krijgen willekeurig diverse lesmethodes toegewezen. • Sommige scholen volgen een meer traditionele benadering. • In andere scholen is er meer aandacht voor differentiatie en/of betrokkenheid van de ouders. • Na de lessen volgt een bijkomende test om te toetsen of de financiële geletterdheid van leerlingen effectief verhoogd is en de lessen een impact hebben op financieel gedrag.
  19. 19. SBO project: Financial Literacy @ school Evaluatie van het lesmateriaal • Scholen die behoren tot de controlegroep zullen in het eerste jaar van het project enkel deelnemen aan beide testen. • Scholen in de controlegroep krijgen pas vanaf het tweede jaar van het project toegang tot het lesmateriaal. • Evaluatie van het lesmateriaal laat toe om het lesmateriaal aan te passen naar volgende schooljaren.

×