Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wijkraadbijeenkomst 10 oktober 2012

452 views

Published on

De slides van de

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wijkraadbijeenkomst 10 oktober 2012

 1. 1. Wijkraad Leidsche Rijn Wijkraadsvergadering 10 oktober 201210 oktober 2012 wijkraadbijeenkomst
 2. 2. Agenda Deel I (20.00-20.30)1.  Opening2.  Notulen vorige vergadering3.  Actiepunten 19 september4.  Mededelingen voorzitter5.  Nieuwe leden6.  Ingekomen stukken secretaris7.  Wijkraadadviezen8.  WVTTK9.  Afsluiting 10 oktober 2012 wijkraadbijeenkomst
 3. 3. Notulen•  Wie maakt de notulen dit keer?•  Opmerkingen? –  3.Xander EN EVALIEN hebben een gesprek gehad… 10 oktober 2012 wijkraadbijeenkomst
 4. 4. Actiepunten 19 septembernummer inhoud Wie14 maart, nr. 5 Checken of er in bestemmingsplan Terwijde rekening mee Wordt in volgende bijeenkomst op de gehouden wordt dat veel horeca ook een agenda gezet. brommervergunning wil hebben. VRAAG PAUL HARTMAN20 juni, nr. 2a Wijkraad zou graag willen praten over inrichtingsplan en Xander bevoorradingsroutes Terwijde met gemeente/projectbureau. VRAAG PAUL HARTMAN20 juni, nr. 2b De resultaten van het veiligheidsdebat op 9 mei moeten Commissie veiligheid meegenomen worden in het nieuwe debat van eind dit jaar DIT JAAR GEEN (actiepunt) VEILIGHEIDSDEBAT20 juni, nr. 4 Casussen van gefrustreerde ondernemers in de Leidsche Evalien Rijn (geanonimiseerd) doorgeven aan Brigitte Hulscher en ZIE VOORBEELD Lars Roodenburg15 augustus, nr. 6 Reactie opstellen op status wijkambities wijk 9 bestuur Er is een bijeenkomst geweest, maar nog geen reactie geweest. Wordt op de bijeenkomst van 10 oktober besproken.10 oktober 2012 wijkraadbijeenkomst
 5. 5. Mededelingen Voorzitter•  Gesprekken Wethouder•  Stand van zaken adviezen•  Voorzittersoverleg•  RIA Fietsbrug/ vervolgroute•  RIA Geluidsoverlast•  Advies A2 Dakpark•  Nieuwsuur•  Nieuwe leden 10 oktober 2012 wijkraadbijeenkomst
 6. 6. Nieuwe leden•  Actie om wijkraad 10 her op te richten•  Gezamenlijke bijeenkomst, met hulp van Portes•  Nadrukkelijk alle Twittervolgers en Linkedinvolgers persoonlijk uitnodigen voor info bijeenkomst (in totaal zo’n 3700 mensen) 10 oktober 2012 wijkraadbijeenkomst
 7. 7. Mededelingen Secretaris 1/2 datum   van  wie   aan  wie   onderwerp   ac0e  ??   19-­‐sep   Willeke  Wiederholdt   intern   wijkbericht:  taxushaag   uitnodiging  evalua0e   19-­‐sep   Willeke  Wiederholdt   intern   wijkambi0es   Wie  wil  erheen?  22/10   nieuw  hoofd   18-­‐sep   Willeke  Wiederholdt   intern   communica0e   2  verschillende   2  verschillende  bewoners   inspreekteksten  RIA  9/10   eind  sept/begin  okt   Vleuten   Evalien   geluidsoverlast  fes0vsals   Persbericht:  toegankelijk   24-­‐sep   Willeke  Wiederholdt   intern   Utrecht   Persbericht:  Utrecht   24-­‐sep   Willeke  Wiederholdt   intern   subsidie  voorstellen   Persbericht:  Utrechtse   24-­‐sep   Willeke  Wiederholdt   intern   Begro0ng   aanvraag  voor  gesprek   28-­‐sep   Jeroen  Kreijkamp   Evalien   over  scholen  LR   Ik  zal  afspraak  mkn  10 oktober 2012 wijkraadbijeenkomst
 8. 8. Mededelingen Secretaris 2/2 datum   van  wie   aan  wie   onderwerp   ac0e  ??   04-­‐okt   Willeke  Wiederholdt   intern   week  vd  Mensenrechten   nieuwe  aanval  op   01-­‐okt   Willeke  Wiederholdt   intern   schooluitval   criminaliteit  daalt  in   01-­‐okt   Willeke  Wiederholdt   intern   Utrecht   Iets  voor  wijkraad  LR?   26  basisscholen  meer  taal/ 04-­‐okt   Willeke  Wiederholdt   intern   rekenen   brief  voorstel  omgaan  met   Deze  brief  nog  niet  LR,  wel   05-­‐okt   Mail  Schulz   Xander/Evalien   welzijnsaccomoda0es   2  in  Vleuten   wijkbericht:  defini0eve   inrich0ng  Singel  /   02-­‐okt  Willeke  Wiederholdt   intern   Grauwaart   wijkbericht:   Verkeersmaatregel  cluster   02-­‐okt   Willeke  Wiederholdt   intern   Voorn  10 oktober 2012 wijkraadbijeenkomst
 9. 9. Wijkraadadviezen•  Er staat nog steeds veel open•  Nieuw Advies A2 dakpark•  Nieuw Advies Ondernemersvoorzieningen•  Persbericht?10 oktober 2012 wijkraadbijeenkomst
 10. 10. Voorstel•  Falen College B & W•  Samenwerking Wijkraad met Gemeente•  Opschorten belangrijkste taak: gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College van B&W?•  DISCUSSIE10 oktober 2012 wijkraadbijeenkomst
 11. 11. Agenda Deel I (20.00-20.30)1.  Opening2.  Notulen vorige vergadering3.  Actiepunten 19 september4.  Mededelingen voorzitter5.  Nieuwe leden6.  Ingekomen stukken secretaris7.  Wijkraadadviezen8.  WVTTK9.  Afsluiting 10 oktober 2012 wijkraadbijeenkomst
 12. 12. Wijkraad Leidsche Rijn Wijkraadsvergadering 10 oktober 201210 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 13. 13. Agenda Deel II (20.30-21.45)1.  Opening2.  Mededelingen wijkbureau Leidsche Rijn3.  Nieuwe verkeerssituatie Grauwaartsingel, wegen dakpark A2 (toelichting door Pascal van der Meer, projectleider LR)4.  Verkeersituatie toekomstig winkelcentrum Terwijde5.  Overige Verkeerspunten: 1.  Fietsbrug Leidsche Rijn – Oog in Al 2.  Status verkeersveiligheid Lint (wijkraadsadvies) 3.  Luchtkwaliteit, Nouw 2 / doseerlicht 4.  Parkeertafel 5.  Ingekomen vragen w.o. Vleutensebaan 6.  Snelheidsmetingen 10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 14. 14. Mededelingen WijkbureauTerwijde• Op 18 oktober a.s. vindt het tweede Terras Terwijde plaats in Brede schoolWaterwin. Onderwerpen als grotere veiligheidsbeleving, meer sociale cohesie,minder jongerenoverlast en meer zelfredzaamheid bewoners komen aan de orde.De uitnodiging hiervoor valt woensdag a.s. bij alle inwoners van Terwijde in debus. De avond begint om 20.00 uur.• Begin november 2012 is er een informatiebijeenkomst gepland overwinkelcentrum Terwijde. Bewoners van Terwijde en een groot deel van het Zandworden hiervoor uitgenodigd. U wordt onder andere geïnformeerd over hetprogramma en de fasering en planning van het winkelcentrum Terwijde.A2-dakpark• Dinsdag 18 september jl. was de eerste participatieavond over het A2 Dakpark.Zeer veel ideeën zijn naar voren gekomen. Op dinsdag 15 januari 2013 staat hetvervolg op deze avond gepland, waarop het concept-ontwerp wordtgepresenteerd. Alle deelnemers van de eerste bijeenkomst krijgen daarvoor eenuitnodiging. 10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 15. 15. Mededelingen WijkbureauParkwijk• In Parkwijk is sinds een tijdje het GEI (Gewenst Eigen Initiatief) aktief. Er zijntwee succesvolle schoonmaakakties georganiseerd door deze bewoners insamenwerking met Doenja, het wijkbureau Leidsche Rijn en andere organisatiesin de wijk. De nieuwe directeur van het het Via Novacollege is hierdoor zogeïnspireerd dat hij bezig is met een initiatief om zwerfafval te voorkomen. Eenieder kan zich hiervoor opgeven om hierover mee te denken en een steentje bij tedragen aan een schonere buurt via info@g-e-i.nl. De eerste brainstormavondstaat gepland voor eind oktober/novemver 2012.Langerak• Bewoners van Langerak hebben een aanvraag voor een hondenspeelweide in deMonnikerraklaan gedaan. Deze aanvraag wordt gehonoreerd vanuit hetLeefbaarheidsbudget. In oktober/november wordt de hondenspeelweideaangelegd. 10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 16. 16. Mededelingen WijkbureauAlgemeen•  Van zaterdag 6 oktober t/m zaterdag 13 oktober is de week tegen dewoninginbraak. Om woninginbraak tegen te gaan, bundelen de gemeente,politie, openbaar ministerie en woningcorporaties hun krachten. Maar als weinbrekers in onze stad echt willen ontmoedigen, zijn de bewoners debelangrijkste partner! Tijdens deze week tegen woninginbraak hebben politieen de afdeling Toezicht & Handhaving in Leidsche Rijn informatie en adviesgegeven over het voorkomen van woninginbraken bij de Albert Heijn inTerwijde en in Winkelcentrum Parkwijk.• Het proces van de wijkambities, zoals die dit jaar voor het eerst zijnopgesteld, wordt geëvalueerd door de gemeente samen met de wijkraden: Watging goed, wat kan beter op het gebied van de inhoud, de procedures en hetbetrekken van bewoners en ondernemers? De bijeenkomst vindt plaats op 22oktober om 19.30 uur op Wijkbureau Oost/Noordoost, FC Dondersstraat 1. 10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 17. 17. Vraag aan wijkbureauIn de Lange Termijn planning voor de Gemeenteraad lezen we:• Voorontwerp Bestemmingsplan Leidsche Rijn Centrum NoordCollege van B&W: oktober 2012• Ontwerp bestemmingsplan Woningbouw Haarrijn enHaarrijnseplas en Ontwerp Bestemmingsplan GrauwaartCollege van B&W: december 2012Is er in de planning van de trajecten gedacht aan betrokkenheidvan de wijkraad en zo ja, voor wanneer? 10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 18. 18. Verkeer Grauwaartsingel Impressie voor de toekomst10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 19. 19. Wegen door/langs dakpark A210 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 20. 20. Eventuele overige informatie verkeer Leidsche Rijn Centrum10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 21. 21. Verkeersituatie toekomstig winkelcentrum Terwijde Huidige situatie Geplande situatie10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 22. 22. Uitgangen Terwijde-oost Nu10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 23. 23. Uitgangen Terwijde-oost Nabije toekomst10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 24. 24. Gegevens winkelcentrum Terwijde•  ligt bij Station Terwijde•  krijgt een totale oppervlakte van 12.000 m²•  circa 40 winkels: drie supermarkten, een aantal speciaalzaken, horecagelegenheden en dienstverlening.•  eerste fase 285 woningen•  circa 1000 parkeerplaatsen, waaronder diverse parkeergaragesEn al dat verkeer komt dus bij het bestaande verkeer in de onderdoorgang bij het station er bij. Hoe dit op te lossen?10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 25. 25. Fietsbrug Leidsche Rijn – Oog in Al10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 26. 26. Fietsbrug Leidsche Rijn – Oog in Al10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 27. 27. Fietsbrug Leidsche Rijn – Oog in Al•  Integraal Programma van Eisen (IPvE) Fietsbrug vastgesteld door College van B&W op 19 juni. Raad was eind september.•  Aanpassingen Fietsbrug na inspraak en adviezen: –  gemiddelde hellingspercentage van maximaal 3,5 % is verlaagd naar 3,1% –  de zuidelijke bouwcontour van de brug is naar het noorden verschoven, de totale contour/marge is daarmee kleiner en valt daardoor niet meer voor de woningen aan de Johan Wagenaarkade; –  voor het Victor Hugoplantsoen zijn nadere kwaliteitswensen uitgewerkt met betrekking tot groen en openheid plantsoen; –  er is extra aandacht voor bereikbaarheid van de school voor fietsers; –  De zoekruimte voor de trap aan de zijde van het Victor Hugoplantsoen is verruimd waardoor betere mogelijkheden ontstaan voor goede inpassing; –  toegevoegd is dat de nieuwe woningen qua beeldkwaliteit en woningtype moeten aansluiten bij de plannen voor aanlanding en schoolgebouw en bovendien moeten passen binnen de bestaande bebouwde omgeving. 10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 28. 28. Fietsbrug Leidsche Rijn – Oog in Al•  Integraal Programma van Eisen-Plus (IPvE-Plus) Fietsroute vastgesteld door College van B&W op 21 augustus. Geen vaststelling in gemeenteraad.•  Bevat uitgangspunten en eisen voor goede en verkeersveilige inpassing en inrichting van hoofdfietsroute vanaf de Fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal tot en met de Muntbrug.•  Aanpassingen naar aanleiding van inspraakreacties, adviezen en aanvullende gesprekken met wijkraad Leidsche Rijn, wijkraad West en Fietsersbond: –  onderbouwing van de routekeuze verder uitgewerkt en toegelicht –  meer uitleg over het gekozen basisprofiel voor de Everard Meijsterlaan en de ontwerpruimte die er in de volgende fase nog is –  voor de hele Everard Meijsterlaan (en niet alleen het tweede deel) is een snelheidsregime van 30 km/uur opgenomen 10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 29. 29. Fietsbrug Leidsche Rijn – Oog in Al•  Nu worden beide IPvE’s uitgewerkt in een ontwerp.•  Gemeente werkt nauw samen met een klankbordgroep die inmiddels is gestart. Onderwerpen hiervan voor de fietsbrug: architectenselectie, bestemmingsplan en het ontwerp. Vanaf januari ook ontwerpfase voor fietsroute.•  De start van de bouw is in 2014 gepland en duurt zon twee jaar.10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 30. 30. Status verkeersveiligheid Lint (wijkraadsadvies)•  Advies: (a) in overleg met wijkraden en bewoners alle gevaarlijke kruispunten analyseren en kom met reële oplossingen om de verkeersveiligheid te vergroten. (b) verlichting middels ledlampen in de weg voor gebruikers in het donker. (c) handhaaf juiste gebruik passend bij geplaatste borden, overleg hierover ook met bezorgers en handhaaf verkeerssnelheden rondom Het Lint (vooral op de Parkzichtlaan). (d) volledig eenduidige inrichting van alle oversteken, zoals dikke zebrapaden, verhoogde uitvoering en verbod op brommers.•  Antwoord: De verantwoordelijk ambtenaar is er, ondanks eerdere bevestiging, vandaag niet. Hij laat weten: Het antwoord op het wijkraadsadvies ligt op het gemeentehuis voor een akkoord door de portefeuilehouder Frits Lintmeijer. 10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 31. 31. Luchtkwaliteit, Nouw 2 / doseerlichtAanvullende maatregelen luchtkwaliteit Reacties, ideeën, aanvullingen: Mondeling; Via reactieformulier (tot en met 12 oktober); Schriftelijk aan college van B&W. Het college verwerkt eind 2012 alle reacties in voorstel aan raad. Formele inspraak: begin 2013. Besluitvorming: voorjaar 2013 in gemeenteraad. 10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 32. 32. Diverse onderwerpen•  Parkeertafel over nota stallen en parkeren: parkeerbeleid wordt niet ingevoerd zonder overleg met bewoners. De plannen komen in september in het college, in oktober in de raad opnieuw gevolgd door een ronde inspraak en wederom in het college. In de gaten houden wanneer Raadsinformatieavond komt.•  Fietskalender: bijeenkomst op 23 oktober.•  Bewonersvraag Vleutensebaan: kunnen de kruisingen op het fietspad met andere fietspaden met haaientanden geregeld worden om ongelukken te voorkomen?•  Bewonersvraag: kan er gehandhaafd worden op het parkeren op het fietspad bij de AH Terwijde, stationskant?10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 33. 33. Snelheidsmetingen politieSnelheidscontrole politie in Terwijde op verzoek bewoners:•  Jazzsingel: 133 voertuigen gecontroleerd. 117 reed te hard, hoogst gemeten snelheid 53 km/h, gemiddeld 44 km/h, 35 woonachtig in Terwijde.•  Operettelaan: 64 gecontroleerd, 52 reed te hard, hoogst gemeten snelheid 50 km/h, gemiddeld 41 km/h, 20 woonachtig in Terwijde.•  Jean Gilbertlaan: 54 gecontroleerd, 25 reed te hard, hoogst gemeten snelheid 50 km/h, gemiddeld 39 km/h, 19 woonachtig in Terwijde.•  Franz Leharsingel: 37 gecontroleerd, 20 reed te hard, hoogst gemeten 42 km/h, gemiddeld 38 km/h, 19 woonachtig in Terwijde.10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst
 34. 34. Agenda Deel III (21.45-22.00)1.  WVTTK2.  Rondvraag3.  Afsluiting 10 oktober 2012 wijkraadsbijeenkomst

×