Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rapport wijkraadpleging 2013 leidsche rijn

312 views

Published on

Rapport Wijkraadpleging Leidsche Rijn 2013

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rapport wijkraadpleging 2013 leidsche rijn

 1. 1. SamConsult Onderzoek, Advies & CoachingSimone NelissenArnoldus Rotterdamstraat 193553 TD Utrecht+31 6 22967826Simone.nelissen@samconsult.nlwww.samconsult.nlHoe gaat het in Leidsche Rijn?Hoe verloopt de samenwerking tussen organisaties,verenigingen en de gemeente in Leidsche Rijn?Wijkraadpleging onder organisaties, stichtingen enverenigingen in Leidsche RijnIn opdracht van Wijkraad Leidsche Rijn.Versie 3-mei 2013
 2. 2. InhoudManagementsamenvatting 31. Inleiding 81.1 Doelstelling en doelgroep 91.2 Onderzoeksopzet 101.3 Leeswijzer 122.Beeld van de gemeente 132.1 Inleiding 142.2 Beeld gemeente 152.3 Ondersteuning 193. Ervaring met de gemeente 213.1 Inleiding 223.2 Waarmaken plannen 233.3 Problemen 273.4 Loket 304. Toekomst 314.1 Inleiding 324.2 Topprioriteit gemeente 334.3 Eigen bijdrage 344.4 Suggesties 355. Achtergrond 395.1 Inleiding 405.2 Achtergrond 415.3 Bekendheid met Wijkraad Leidsche Rijn 42Bijlage 43Vragenlijst2
 3. 3. Managementsamenvatting3
 4. 4. Achtergrond• De Wijkraad Leidsche Rijn onderzoekt jaarlijks via een wijkraadpleging de mening vande inwoners uit de wijk. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeftde Wijkraad gekozen voor een wijkraadpleging onder het zogenaamde‘maatschappelijk middenveld’. Hieronder vallen organisaties met 50+ medewerkers,belangengroepen, vrijwilligersorganisaties, besturen en verenigingen die actief zijn inLeidsche Rijn.Doelstelling• De doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van de samenwerking tussenorganisaties en verenigingen met de gemeente met als doel de gemeente teadviseren verbeteringen aan te brengen of beleid aan te passen waar nodig.DoelgroepDe doelgroep voor dit onderzoek wordt gevormd door in Leidsche Rijn gevestigde:• Verenigingen (sport, VvE’s, kunst & cultuur, ondernemersverenigingen)• Stichtingen (belangenbehartiging, maatschappelijk / welzijn, politieke partijen)• Religieuze organisaties• Scholen, Kinderdagverblijven• Organisaties met 50+ medewerkers4Managementsamenvatting: Inleiding
 5. 5. Organisaties en verenigingen kijken redelijk kritisch naar steun en informatievanuit de gemeenteHet beeld dat organisaties en verenigingen hebben van de gemeente is verdeeld. Hoewelmen weet bij welk loket men terecht kan met vragen en verzoeken lopen de meningenover de informatievoorziening vanuit de gemeente uiteen.Ook schiet de gemeente nog tekort in het steunen van en meedenken met organisaties enverenigingen in Leidsche Rijn. Het gevoel van betrokkenheid ontbreekt grotendeels. Degemeente wordt ook niet echt als een flexibele organisatie gezien als men iets anders wildan in de gemeenteplannen staat.Vertraging in de ontwikkeling van Leidsche Rijn heeft bij drie op tien organisaties /verenigingen invloed op hun activiteiten.Ook over de koop- of huur prijzen is men niet eensgezind. De helft van de organisaties enstichtingen met een eigen locatie in Leidsche Rijn vindt de koop- of huurprijs van hunlocatie in verhouding staan tot hun opbrengst of winst. Een derde vindt de prijzen echter tehoog .Ondersteuning gewenst door middel van communicatie en informatieOrganisaties en verenigingen willen met name dat de gemeente hen ondersteunt metgoede communicatie en informatie. Ze hebben behoefte aan een vast aanspreekpunt datmet hen meedenkt, naar hen luistert en hen op de hoogte houdt van en betrekt bijontwikkelingen. Het ondersteunen bij het verbinden van verschillende organisaties wordtook gezien als een wenselijke rol van de gemeente. Nu heerst het gevoel dat vraag enaanbod in de wijk niet bij elkaar aansluit. Ook wil men steun door middel van subsidies engoede huisvesting.5Managementsamenvatting: Resultaten
 6. 6. De helft van de plannen zijn (deels) waargemaaktDe helft van de organisaties en verenigingen geven aan dat plannen van de gemeente metbetrekking tot hun organisatie of vereniging (deels) zijn waargemaakt. Bij een op de tien isdit niet het geval. Een groot deel heeft geen idee in hoeverre er plannen zijn waargemaakt.De waargemaakte plannen hebben vaak betrekking op huisvesting en subsidie. Huisvestingwordt echter ook regelmatig genoemd als plan dat niet of deels gerealiseerd is. Ookplannen met betrekking tot openbaar vervoer, subsidies en voorzieningen in de buurt zijnvolgens organisaties en verenigingen vaak maar deels of niet waargemaakt.Er worden regelmatig problemen met de gemeente ondervondenBijna de helft van de organisaties en verenigingen heeft (enige) problemen ondervondenmet de gemeente. De ervaren problemen lopen erg uiteen maar hebben vaak betrekkingop communicatie en de afhandelingsduur.Organisaties en verenigingen nemen met verschillende afdelingen binnen de gemeentecontact op voor hun probleem. Relatief vaak komt men terecht bij het Project BureauLeidsche Rijn. Ook Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling zoekt men regelmatig op. Deoverige benaderde afdelingen zijn divers.6Managementsamenvatting: Resultaten
 7. 7. Voorzieningen en veiligheid belangrijkste prioriteit van de politiekOrganisaties en verenigingen geven aan dat zij voorzieningen (zoals sport-, jeugd-en culturele activiteiten, horeca, winkels en bioscoop) en veiligheid als de tweebelangrijkste prioriteiten zien waar de politiek zich de komende 5 jaar op moetrichten. Ook bereikbaarheid, bouwen en ontwikkelen in Leidsche Rijn en decommunicatie en samenwerking met organisaties, verenigingen en bewoners vanLeidsche Rijn zijn belangrijke punten.De eigen bijdrage van organisaties en verenigingen zit met name in het organiserenvan activiteiten en de inzet van vrijwilligers.7Managementsamenvatting: Resultaten1: Voorzieningen2: Veiligheid5: Communicatie /samenwerking4: Bouwen / ontwikkelen3: Bereikbaarheid:Topprioriteit politiek
 8. 8. Inleiding8Hoofdstuk 1
 9. 9. Achtergrond• De Wijkraad Leidsche Rijn onderzoekt jaarlijks via een wijkraadpleging de mening vande inwoners uit de wijk. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeftde Wijkraad gekozen voor een wijkraadpleging onder het zogenaamde‘maatschappelijk middenveld’. Hieronder vallen organisaties met 50+ medewerkers,belangengroepen, vrijwilligersorganisaties, besturen en verenigingen die actief zijn inLeidsche Rijn.Doelstelling• De doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van de samenwerking tussenorganisaties en verenigingen met de gemeente met als doel de gemeente teadviseren verbeteringen aan te brengen of beleid aan te passen waar nodig.DoelgroepDe doelgroep voor dit onderzoek wordt gevormd door in Leidsche Rijn gevestigde:• Verenigingen (sport, VvE’s, kunst & cultuur, ondernemersverenigingen)• Stichtingen (belangenbehartiging, maatschappelijk / welzijn, politieke partijen)• Religieuze organisaties• Scholen, Kinderdagverblijven• Organisaties met 50+ medewerkers91. Inleiding1.1 Doelstelling & doelgroep
 10. 10. Methode• Het onderzoek is uitgevoerd middels kwantitatief en kwantitatief onderzoek.• Voor het kwantitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van een combinatie van telefonischen online onderzoek. Organisaties en verenigingen zijn telefonisch benaderd voor hetonderzoek. Indien zij wilden meewerken konden zij kiezen om telefonisch deel te nemenof via e-mail een uitnodiging te ontvangen voor het onderzoek. Tijdens het telefonischecontact zijn tevens de contactgegevens gecontroleerd en verder aangevuld metbetrekking tot:– adresgegevens– website– e-mailadres– telefoonnummer– namen van bestuurders• Het kwalitatieve onderzoek heeft plaatsgevonden middels diepte-interviews op dewoon/werkplek van de respondent. Hiervoor zijn 6 verschillende typenorganisaties/verenigingen benaderd met verschillende ervaringen met de gemeente. Deresultaten van deze interviews dienen als verdere onderbouwing van de kwantitatieveresultaten.Steekproef en respons• In totaal zijn 330 organisaties en verenigingen waarvan het telefoonnummer bekend isbenaderd voor het onderzoek. (In totaal waren 363 organisaties en verenigingen bekendvia KvK en verdere research). In totaal hebben 86 organisaties en verenigingendeelgenomen aan het onderzoek. Dit is een respons van 26%. Dit betekent dat metminimaal 91% betrouwbaarheid gesteld kan worden dat de resultaten representatief zijnvoor de achterliggende populatie. De responsverdeling telefonisch / online staat innevenstaande tabel weergegeven. 101. Inleiding1.2 OnderzoeksopzetMethode Aantal ProcentTelefonisch 75 87%Online 11 13%Totaal 86 100%
 11. 11. Veldwerk• Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de periode van 18 februari tot en met 10 maart 2013.Analyse• In de analyse wordt aandacht besteed aan nuanceverschillen tussen verschillende subgroepen(zoals bijvoorbeeld kerken, scholen, sportverenigingen etc) door middel van citaten. Vanwege delage aantallen per subgroep is het echter niet mogelijk om hier statistische verschillen tebeschrijven.• De resultaten van het kwantitatieve onderzoek worden aangevuld met resultaten uit hetkwalitatieve onderzoek.111. Inleiding1.2 Onderzoeksopzet
 12. 12. • In de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden de resultaten van het kwantiatieve en kwalitatieveonderzoek beschreven. De resultaten worden ondersteund door grafieken. De resultaten van deopen vragen zijn weergegeven in verschillende figuren en citaten.• Er worden geen statistische verschillen tussen subgroepen beschreven vanwege het lage aantalwaarnemingen per subgroep. Nuanceverschillen worden zoveel mogelijk weergegeven doormiddel van citaten die kenmerkend zijn voor de betreffende subgroep (minimaal 3waarnemingen per subgroep). Indien er sprake is van een nuanceverschil zal dit wordenbeschreven als ‘indicatief’.• Citaten worden weergegeven aan de hand van het volgende pictogram:121. Inleiding:1.3 LeeswijzerCitaat
 13. 13. Beeld van de gemeente13Hoofdstuk 2
 14. 14. Hoofdstuk 2 geeft inzicht in het beeld dat organisatiesen verenigingen hebben van de gemeente (paragraaf2.2). Tevens geeft dit hoofdstuk inzicht in hoe degemeente organisaties en verenigingen kanondersteunen bij het uitvoeren van hun activiteiten(paragraaf 2.3). Tot slot geeft paragraaf 2.4 inzicht inhoeverre organisaties en verenigingen bekend zijn metde Wijkraad Leidsche Rijn.142. Beeld van de gemeente2.1 Inleiding2.2 Beeld gemeente2.3 Ondersteuning2.4 Bekendheid Wijkraad Leidsche Rijn2 Beeld van de gemeente2.1 Inleiding
 15. 15. 2 Beeld van de gemeente2.2 Beeld gemeente• Het merendeel van de organisaties en verenigingenin Leidsche Rijn weet bij een vraag of verzoek waarze bij de gemeente terecht kunnen (69%). Twee opde tien weten niet waar ze moeten zijn. Vooral alsmen regelmatig contact heeft met de gemeente zijnde loketten bekend. Sommigen geven wel aan de jede weg wel moet kennen. Het komt voor dat jevoor één vraag bij verschillende afdelingen moetzijn (bijvoorbeeld voor gebouwbeheer). Dit wordtals omslachtig gezien en werkt vertragend.• Organisaties en verenigingen zijn verdeeld over deinformatievoorziening vanuit de gemeente als hetgaat om ontwikkelingen in de wijk. Een derde is vanmening dat ze voldoende geïnformeerd worden. Dehelft is het hier echter niet mee eens. Sommigenervaren het zelf moeten opzoeken van deinformatie op de gemeentewebsite als eenprobleem. Ook is er soms behoefte aan meer lokaleinformatie over de het betreffende stukje wijk.Anderen geven aan nauwelijks informatie teontvangen. Organisaties die regelmatig contacthebben met de gemeente en hier vasteaanspreekpunten hebben geven aan dat zij vaak inoverleggen op de hoogte worden gehouden.15Stelling beeld gemeente: loket en informatieLoket voor vragen en verzoeken bij merendeel bekend, meningen overinformatievoorziening zijn verdeeld.N=862%6%30%63%15%9%35%14%14%5%4%4%0% 50% 100%Mijn organisatie /vereniging wordt vanuitde gemeente voldoendegeïnformeerd overontwikkelingen inLeidsche RijnBij een vraag of verzoekaan de gemeente wetenwe waar we terechtkunnen.helemaal mee eensmee eensniet mee eens, nietmee oneensmee oneenshelemaal mee oneensweet ik niet, geenmening“Het is handig om bij de gemeente mensen te kennen die wetenwaar je een ingang kunt vinden.”“We krijgen af en toe een nieuwsbrief, verder moet je informatieopzoeken via internet. Dat is voor ouderen vaak lastig.”“Wij hebben regelmatig contact met de gemeente. Het heeft evengeduurd voordat het goed liep door personele veranderingen maarnu gaat het goed.”“Voor alleen al het gebouwbeheer heb ik te maken met wel 5verschillende afdelingen. Waarom kan dit niet via 1 persoon? ”
 16. 16. 2 Beeld van de gemeente2.2 Beeld gemeente• Bijna de helft van de organisaties en verenigingen vindt datze voldoende steun ontvangen van de gemeente (44%).Steun wordt onder andere ontvangen in de vorm vansubsidies voor gebouwbeheer, organiseren van activiteitenen het beheren van het terrein. 22% vindt de steunonvoldoende. Organisaties / verenigingen gaan ook nietaltijd uit van steun van de gemeente. Sommigen zoeken welsteun op maar krijgen deze niet. Voorbeelden vanonvoldoende steun het beschikbaar stellen van locatiesvoor huur of verhuur of het ondersteunen met subsidies.• Er is verdeeldheid over de mate waarin de gemeentemeedenkt met organisaties en verenigingen in LeidscheRijn. 30% vindt dat de gemeente meedenkt, 34% vindt ditniet. Als er op regelmatige basis een dialoog is wordt er welmeegedacht. Maar men is wel van mening dat de gemeenteeen bepaalde afstand houdt. Er is vaak geen relatie metelkaar. Er wordt dan niet gekeken naar wat je samen kuntopbouwen, een win-win situatie creëren.• Organisaties en verenigingen hebben niet echt het gevoeldat ze betrokken worden in de ontwikkeling van de wijk.57% geeft aan niet betrokken te worden ten opzichte van21% dat wel betrokken wordt. Dit is, met name voorbouwkundige plannen, ook niet voor iedereen relevant.16Stelling beeld gemeente: steun, meedenken enbetrokkenheidMeningen over meedenken en flexibiliteit van de gemeente zijnverdeeld. Gevoel van betrokkenheid ontbreekt grotendeels.N=862%21%28%42%16%26%22%38%23%16%19%11%6%6%11%12%0% 20% 40% 60% 80%100%Alsorganisatie/verenigingworden we voldoendebetrokken bij deontwikkeling vanLeidsche Rijn.De gemeente denktmee met mijnorganisatie /verenigingMijn organisatie/vereniging ontvangtvoldoende steun vande gemeentehelemaal mee eensmee eensniet mee eens, niet meeoneensmee oneenshelemaal mee oneensweet ik niet, geen mening“Je wordt naar een loket verwezen, maar als je daar niet op hetjuiste moment aankomt zijn de portjes al verdeeld.”“De ambtenaar van de gemeente zit vaak, letterlijk, op een afstandwaardoor hij niet weet wat er in de wijk gebeurt.”“Ik vind dat de gemeente een regiefunctie heeft bij taalachterstandvan scholieren, maar wij merken daar als school niks van.”
 17. 17. 2 Beeld van de gemeente2.2 Beeld gemeente• Vertraging in de ontwikkelingen in Leidsche Rijnheeft bij drie op de tien organisaties enverenigingen invloed op hun activiteiten. Bij dehelft is dit niet het geval.• Over de flexibiliteit van de gemeente zijn demeningen verdeeld. 14% vindt dat de gemeentezich flexibel opstelt als de organisatie of verenigingiets anders wil dan in de gemeenteplannen staat.Een voorbeeld hiervan is de aanpassing van deinrichting van een sportcomplex. 29% vindt echterdat de gemeente zich niet flexibel opstelt. Mengeeft aan dat de gemeente zich vaak vasthoudtaan plannen die al in het verleden gemaakt zijn,hier wordt dan moeilijk vanaf geweken. Het is ookmoeilijk om hierover in gesprek te gaan. Vaak zijnbouwplannen nog niet gerealiseerd waardoor menop zoek gaat naar tijdelijke oplossingen. Doordatde gemeente niet flexibel hierin is, is dit moeilijkte realiseren. Ruim de helft heeft geenuitgesproken mening over de flexibiliteit, onderandere doordat zij niet op de hoogte zijn van degemeenteplannen.17Stelling beeld gemeente: vertraging en flexibiliteitVertraging in ontwikkeling Leidsche Rijn heeft bij merendeel geeninvloed op de activiteiten. Gemeente wordt niet gezien als flexibel.N=8615%14%16%34%8%21%42%8%9%23%9%0% 50% 100%De gemeente stelt zichflexibel op als wij ietsanders willen dan in degemeenteplannen staat.Vertraging in deontwikkelingen inLeidsche Rijn hebbeninvloed op onzeactiviteiten.helemaal mee eensmee eensniet mee eens, nietmee oneensmee oneenshelemaal mee oneensweet ik niet, geenmening“Wij wilden een nieuw veldje op ons sportterrein. De gemeenteheeft hier naar gekeken en het is er ook gekomen.”“Alles is vastgepland. Hoe ga je om met tijdelijke oplossingen? Waaris er nog ruimte of af te wijken van de gemaakte plannen? Dat islastig.”
 18. 18. • Ruim de helft (54%) van de organisaties enverenigingen heeft een eigen locatie in Leidsche Rijndie gehuurd of gekocht is.• Van de organisaties met een eigen locatie vindt 11%de koop- of huurprijs laag in verhouding met de omzetof de opbrengsten. 54% vindt de prijzen in verhoudingen 34% is van mening dat de prijzen aan de hoge kantzijn.18Ruim de helft vindt prijzen van locatie in verhouding met opbrengst.n=352 Beeld van de gemeente2.2 Beeld gemeente34%54%11%0% 20% 40% 60%hoogin verhoudinglaagKoop- of huurprijs locatie in verhoudingmet omzet of opbrengsten“Wij zijn afhankelijk van giften. Dan is eenmarktconforme huurprijs al snel te hoog.” (religieuzeorganisatie)
 19. 19. • Organisaties en verenigingen hebben aangegeven op welkgebied de gemeente hun het beste kan ondersteunen. Ditkan het beste door te zorgen voor:1. Goede communicatie zoals• een vast aanspreekpunt waarmee ze een relatiekunnen opbouwen,• luisteren naar organisaties / verenigingen,• betrekken om mee te denken over zaken,• meedenken met de organisatie / vereniging• organisaties en verenigingen met elkaarverbinden zodat ze elkaar ook kunnenversterken. Zoeken naar een win-win situatie.2. Verstrekken van informatie en het op de hoogtehouden van ontwikkelingen3. Verstrekken van subsidies4. Zorgen voor goede huisvesting en accommodaties.• Op de volgende pagina worden per type organisatie /vereniging citaten weergegeven met betrekking op degewenste ondersteuning.19Ondersteuning vooral door middel van communicatie en informatie.2 Beeld van de gemeente2.3 OndersteuningCommunicatieInformeren overontwikkelingenSubsidies/ financiëlebijdrageFaciliteren huisvesting/ accommodatieVerbindenMeedenkenKennis delen / Uitnodigenvoor informatiesessiesFlexibiliteitBetrekken bij activiteitenAntwoord op vragen
 20. 20. 202 Beeld van de gemeente2.3 OndersteuningBedrijf 50+BelangbehartigingKinderdagverblijfKunst en cultuurReligieuze organisatieSportOnderwijsMaatschappelijk / welzijnOverigVvE / beheersvereniging“Door zich coöperatief op testellen, dus met het bedrijfmeedenken en niet vanuit eigenvisie.”“De contactpersonen en deinformatie van de gemeentezijn erg slecht. Ook heeft degemeente veel ruimtes waar wijgeen gebruik van kunnenmaken wat we wel willen.”“Een aangewezencontactpersoon voor allekerken in Leidsche Rijn.”“Leefbaarheidsbudgetbeschikbaar stellen vooractiviteiten metmaatschappelijke waarde.”“Afspraken met betrekking totde locatie van de kerknakomen.”“Meer tijd vrij maken om echtte kunnen luisteren, op hoogtestellen van de ontwikkelingen.”“Ons betrekken bij activiteitenin Leidsche Rijn.”“Verbanden tussenverschillende organisatiesleggen.”“Onder andere door hetleefbaarheidsfonds. Informatiegeven, zodat wij weten wat erallemaal gaat gebeuren.”“Door ruimte te geven binnenhet gemeentelijke beleid.”“Facilitering vanbewonersinitiatieven en betrekkenbedrijfsleven bij de buurt.”“Beschikbaar stellen van onsgebouw.”“Reageren op verzoeken. Meerfinanciële ondersteuning.”“Faciliteren van meer en goedesportzalen.”“Aanleg van nieuwe zaken zoalsextra kleedkamers, extra veldjeof extra parkeergelegenheid.”“Helpen met de promotie vanactiviteiten. Het geven vansubsidie.”“Door de verenigingen serieuste nemen.”“De gemeente zou een bredererol moeten spelen bij het latensamenwerken van partijen. Zijmoet een podium bieden.”“Ondersteuning bij hetrealiseren van eengemeenschappelijke ruimte.”Gewenste ondersteuning van de gemeente: Citaten per type organisatie.
 21. 21. Ervaringen met de gemeente21Hoofdstuk 3
 22. 22. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de ervaringen dieorganisaties en verenigingen hebben gehad met degemeente. Paragraaf 3.2 geeft weer in hoeverre degemeente gemaakte plannen heeft waargemaakt.Paragraaf 3.3 geeft inzicht in hoeverre men problemenheeft ondervonden met de gemeente en welkeproblemen men heeft ervaren.223. Ervaringen met de gemeente3.1 Inleiding3.2 Waarmaken plannen3.3 Problemen3.4 Loket3. Ervaringen met de gemeente3.1 Inleiding
 23. 23. • De helft van de organisaties en verenigingen geeft aan dat de plannenvan de gemeente met betrekking tot hun organisatie of vereniging(deels) zijn waargemaakt. Vooral organisaties / verenigingen met goedeen regelmatige contacten binnen de gemeente en waarbij de gemeenteeen belang heeft in de organisatie / vereniging zijn positief over hetrealiseren van de plannen.• In 11% van de gevallen zijn de plannen niet gerealiseerd.• Vier op de tien organisaties en verenigingen weten niet goed of deplannen van de gemeente zijn waargemaakt of hebben geen meninghierover..23Helft noemt dat plannen (deels) zijn waargemaakt.3. Ervaringen met de gemeente3.2 Waarmaken plannen34%6%11%31%19%0% 10% 20% 30% 40%geen meningweet ik nietnietdeelshelemaalPlannen waargemaaktN=86
 24. 24. • Plannen die door de gemeente zijn waargemaakt hebben vooral betrekking op (in volgorde van aantal kerengenoemd):1. De locatie en huisvesting (of uitbreiding hiervan)2. Subsidies en het verstrekken van gelden• Plannen die de gemeente niet heeft waargemaakt hebben betrekking op (in volgorde van aantal kerengenoemd):1. De locatie en huisvesting (of uitbreiding hiervan)2. Openbaar vervoer en bereikbaarheid3. Subsidies en het verstrekken van gelden4. Voorzieningen in de buurt• Op de volgende pagina’s staan citaten van de verschillende type organisaties met betrekking op het wel/nietwaarmaken van de plannen.24Waargemaakte plannen hebben vooral betrekking op huisvesting ensubsidies. Huisvesting en OV ook vaak niet gerealiseerd.3. Ervaringen met de gemeente3.2 Waarmaken plannen
 25. 25. 253. Ervaringen met de gemeente3.2 Waarmaken plannenBedrijf 50+BelangbehartigingKinderdagverblijfKunst en cultuur SportOnderwijsMaatschappelijk / welzijnOverigVvE / beheersvereniging“De plannen die waargemaaktzijn, zijn puur gerelateerd aanonze huisvesting. Deze plannenzijn dan ook allemaal goedverlopen.”“Wij hebben geld gekregen vande gemeente voor deinrichting.”“Dat heeft te maken methuisvestingskwesties, bouw,huur of verhuurzaken.Huurafspraken die je maaktbijvoorbeeld.”“We hebben eensubsidierelatie en daar wordtnetjes mee omgegaan.”“De bouw van de stichting, debijdrage erin en de realiseringdaarvan.”“De nieuwbouw. Wij hebben eenmooi nieuw gebouw gekregenvan de gemeente.”“De oprichting van eendierenweide in de wijk. Het is eenbewonersinitiatief, maar degemeente heeft daar wel veelmedewerking aan verleend.”“Als er een afspraak is gemaaktover iets is dit tot op hedenaltijd gerealiseerd. Als er eenafspraak werd gemaakt vooreen nieuw veldje ofbeachvolleybalveld onderandere met hulp van degemeente en het wijkbureau,zijn die zaken altijdgerealiseerd.”“De plannen betreffende degroenvoorziening en despeelplaatsen heeft degemeente waargemaakt.”Waargemaakte plannen: Citaten per type organisatie.
 26. 26. 263. Ervaringen met de gemeente3.2 Waarmaken plannenBedrijf 50+BelangbehartigingKinderdagverblijfKunst en cultuurSportOnderwijsOverigVvE / beheersvereniging“Het ging om ontwikkelingenwaar de gemeente voorverantwoordelijk was,bijvoorbeeld de bibliotheek, debioscoop en debuurtwinkelcentrum. Het stationis niet het station gewordenwaar ze het zes jaar geledenover hadden.”“Onze contactpersoon bij degemeente was ineensverdwenen en niet meerbereikbaar. De gemeente gafook geen gehoor.”“Zaken betreffende dehuisvesting. Het is overigensniet altijd de schuld van degemeente. Meerdere belangenspelen meestal een rol.”“Over de subsidie, dat dieminder wordt.”“De nieuwbouw is ergvertraagd.”“Niets wat met de omgevingvan het gebouw te makenheeft, is waargemaakt. Debereikbaarheid is eenprobleem.”“Er staan veel kinderen in LR opde wachtlijst om te sporten.Demografisch lang voorafbekend. Gemeente stuurt nietvoldoende mee om te helpenom het sportaanbod uit tebreiden door ondersteuningclubs.”“Wij proberen hetparkeergedrag vanomwonenden veiliger te maken.Hierin schiet de gemeentetekort, er gebeurt niets op datgebied tot nu toe.”Niet waargemaakte plannen: Citaten per type organisatie.“De plannen omtrent hetbouwen van een kerk zijn nietdoorgegaan. Het terrein ligt nunog plat.”Religieuze organisatie
 27. 27. • 42% van de organisaties en verenigingen in Leidsche Rijn heeft(enige) problemen ondervonden met de gemeente. Voor 19%geldt dit niet. 34% heeft hier geen mening over.• Het lijkt erop dat bedrijven met 50+ medewerkers,kinderdagverblijven, onderwijsinstellingen en VVE’s iets vakerproblemen hebben ondervonden met de gemeente dan overigeorganisaties en verenigingen (indicatief).27Ruim vier op de tien organisaties / verenigingen hebben (enige)problemen ondervonden met de gemeente.3. Ervaringen met de gemeente3.3 Problemen34%11%31%19%0% 10% 20% 30% 40%geen meningveel problemen ondervondenenige problemen ondervondengeen problemen ondervondenProblemen ondervondenN=86
 28. 28. • Problemen die organisaties en verenigingen ervaren lopen erguiteen. Vaak hebben deze wel betrekking op een langeafhandelingsduur en de communicatie met de gemeente.Nevenstaand figuur geeft inzicht in de ervaren problemen(hoe groter, hoe vaker genoemd).• Kinderdagverblijven en kerken hebben met name problemenmet betrekking tot huisvesting en vergunningen.Onderwijsinstellingen noemen gebouwbeheer als probleem.Sportverenigingen lopen vooral tegen problemen met hetreserveren van zalen aan.28Ervaren problemen lopen erg uiteen, communicatie enafhandelingsduur spelen een belangrijke rol.3. Ervaringen met de gemeente3.3 ProblemenLastig omafspraken temakenOpleveringgebouw duurtlangCommunicatieverloopt moeizaam,Vergunningduurt langProblemen metbeheer/huisvestingvan het gebouwProblemen met(reservering) zaalhuurGeen vastaanspreekpuntGemeente is nietflexibelNiet meedenkenInrichting buitenruimtesVeiligheid
 29. 29. 293. Ervaringen met de gemeente3.3 ProblemenBedrijf 50+BelangbehartigingKinderdagverblijfKunst en cultuurReligieuze organisatieSportOnderwijsMaatschappelijk / welzijnOverigVvE / beheersvereniging“De gemeente houdt vast aanoude plannen en stelt zich nietflexibel op wat nieuwe plannenbetreft.”“Ik vind dat er, aangaande hethele parkeerbeleid, weinigmeegedacht wordt.”“Het is moeilijk om afspraken temaken en hierdoor durendingen erg lang.”“Het project rond dehuisvesting van hetkerkgebouw.”“Het heeft erg lang geduurdvoordat wij een vergunningkregen. Dit speelde met namein de bouwfase van hetkinderdagverblijf.”“Problemen met huisvesting.”“Er zijn bouwplannen om hiervoor de deur iets te bouwen. Ikheb daar meerdere malen overgebeld, maar daar krijg ikgeen antwoord op.”“Er zijn nog geen vaste lijnen,omdat de wijk nog zo nieuw is.”“Het heeft altijd te maken methet beheer van het gebouw datwe huren van de gemeente. Bijde oplevering waren er alproblemen en het heeft 7 jaargeduurd om het op te lossen.”“Er zijn wel eens onenighedenover de subsidies. Bij hetverlenen van subsidies gaat erwel eens iets mis. Daar zijn wewel goed uitgekomen.”“De huur van zaalruimte,ondersteunende middelen zoalseen defibrillator zit niet in allesportzalen. Soms is er geenkantine aanwezig is.”“Dubbele boekingen vansporthallen, dat is nu al eenaantal keer gebeurd.”“Je wordt niet serieus genomen.Dingen die toegezegd zijn,worden twee maanden laterweer ingetrokken.”“De bouwtekeningen van dewoningen voldeden niet aan deeisen die de gemeente hadgesteld en daar moesten weover onderhandelen.”Ervaren problemen: Citaten per type organisatie
 30. 30. • Organisaties en verenigingen nemen metverschillende afdelingen binnen de gemeentecontact op met hun probleem. Met name hetProjectbureau Leidsche Rijn wordt regelmatigbenaderd. Dit geldt eveneens voor (Dienst)Maatschappelijke Ontwikkeling. Nevenstaand figuurgeeft weer met welke afdelingen er contact isgeweest (hoe groter, hoe vaker genoemd).30Verschillende afdelingen worden benaderd met problemen,Projectbureau LR wordt vaakst benaderd.3. Ervaringen met de gemeente3.3 Loket,Afdeling Bestemmingsplan & uitgifteAfdeling BouwzakenAfdeling CultuurAfdeling Economische ZakenAfdeling OnderwijsAfdeling OnderwijshuisvestingAfdeling met betrekking tot ParkeergebeurenAfdeling SportAfdeling Stedelijk BeheerAfdeling VerhuurAfdeling VSUAfdeling WelzijnCollege & Bestuur(Dienst )Maatschappelijke OntwikkelingGemeentewerkenInformatiecentrumProjectbureau Leidsche RijnTerras van TerwijdeSubsidieloketWijkmanager
 31. 31. Toekomst31Hoofdstuk 4
 32. 32. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de toekomst. Paragraaf 4.2beschrijft wat volgens organisaties en verenigingen dekomende 5 jaar de topprioriteit van de gemeente moetzijn bij de verdere ontwikkeling van Leidsche Rijn.Paragraaf 4.3 geeft inzicht in de bijdrage die organisatiesen verenigingen zelf zouden willen leveren aan deontwikkeling van de wijk. Paragraaf 4.4 geeft overigesuggesties voor het verder verbeteren van Leidsche Rijnweer.324. Toekomst4.1 Inleiding4.2 Topprioriteit gemeente4.3 Eigen bijdrage4.4 Suggesties4. Toekomst4.1 Inleiding
 33. 33. • Organisaties en verenigingen hebben aangegeven wat volgens hen de komende 5 jaar de topprioriteit van de politiekmoet zijn bij de verdere ontwikkeling van Leidsche Rijn. Onderstaand figuur geeft deze prioriteiten weer.Voorzieningen en veiligheid zijn topprioriteit4. Toekomst4.2 Topprioriteit gemeente1: Voorzieningen: ontwikkelen sportactiviteiten en aanbod, meer voorzieningen,winkels, horeca, culturele activiteiten, activiteiten voor de jeugd en bioscoop2: Veiligheid: veiligheid, leefbaarheid in de wijk, verbeteren socialesamenhang.5: Communicatie /samenwerking: relatie opbouwen, meer verbindenvan organisaties / verenigingen, meer dialoog met verenigingen / organisaties /bewoners , ondersteunen van initiatieven van bewoners3: Bereikbaarheid: infrastructuur, beter OV4: Bouwen / ontwikkelen: ontwikkelen kerngebied, LR Centrum,voorkomen leegstand, nieuwe woningbouw, meer verhuurlocaties, ondersteunenbij verhuur bestaande locaties33
 34. 34. 344. Toekomst4.3 Eigen bijdrageBedrijf 50+BelangbehartigingKinderdagverblijfKunst en cultuurReligieuze organisatieSportOnderwijsMaatschappelijk / welzijnOverigVvE / beheersvereniging“Goed buurmanschap”.“Inzet van mensen en financiëlemiddelen.’”“Meedenken.”“Wij doen veel voor debuurtbewoners, voornamelijkvoor de ouderen plannen wewat met vrijwilligers.”“Meepraten.”“Meer inzet van vrijwilligers inhet maatschappelijk speelveld.”“Inzetten op de jeugd.”“We willen graag op allerleiplekken kinderopvang starten.Wij dragen bij door onzediensten aan te bieden.”“Wij willen graag bij hetmuziekonderwijs eenbelangrijke rol vervullen.”“Zodra er structuur is in hetcentrum kunnen wij daar eeninvulling aan geven.”“Wat we blijven doen,activiteiten voor de wijkorganiseren.”“Wij gaan meer thuiszorgaanbieden in de Leidsche Rijn,Terwijde en Parkwijk.”“Wat wij nu al doen, proberensamen te werken metbuurtbewoners. We doen ook alopruimacties in de wijk metleerlingen.”“De jeugd opvoeden aangezienwij een onderwijsinstelling zijn.”“Proberen kinderen teinteresseren voor onzeactiviteiten en laten meedoenaan activiteiten die er al zijn”.“Open dagen houden omkinderen aan het sporten tehouden.”“Uitbreiden van activiteiten.”“Wij zetten een project op omscholen meer bij basketbal tebetrekken.”“Samenwerking met degemeente.”“We komen steeds op voor debelangen van de bewoners.”“De leefbaarheid van de buurt.”“Meedenken over deontwikkelingen. Toegang vanhet gebied, de wegen en debereikbaarheid.”En wat kunnen organisaties en verenigingen zelf bijdragen? Citaten per typeorganisatie
 35. 35. • Naast prioriteiten hebben organisaties en verenigingen verdere suggesties aangegeven voor het verbeteren vanLeidsche Rijn. Onderstaand figuur geeft de meest genoemde suggesties weer. De volledige suggesties staan op devolgende pagina’s beschreven.Suggesties om Leidsche Rijn verder te verbeteren hebben met namebetrekking op voorzieningen, leefbaarheid, organiseren van activiteiten encommunicatie en samenwerking.4. Toekomst4.4 Suggesties351: Voorzieningen: afmaken LR centrum, The Wall beter exploiteren,theater, horeca, winkelcentrum, jongerenplekken, inrichting openbareruimtes.2: Leefbaarheid verbeteren: bewonersinitiatieven, handhaving (inavonduren), dialoog tussen bewoners en ondernemers, meer samenhangcreëren, coaching probleemgezinnen, groene leefomgeving.4: Communicatie /samenwerking: mee kunnen praten alspartner, niet als deelnemers, meer informatie verstrekken,gestructureerder overleg met bewoners.3: Activiteiten: lokale evenementen, activiteiten met bewoners enscholieren, activiteiten in park, sporttoernooi, WorldWar –Free (spel).
 36. 36. 364. Toekomst4.4 SuggestiesOverige genoemde suggesties (1) :Allerlei ideeën, maar daar zijn we ook al druk mee bezig. Plan om Bouwspeeltuin veel meer van de buurt te maken, lokale ondernemersbinnenkrijgen bij de grote bedrijven, meer leuke plekken om elkaar te ontmoeten. Aantal evenementen waardoor LR echt op de kaart komtte staan. Realisatie Jongerencultuurhuis naar het voorbeeld van Kanaleneiland.Als bewoner van de Leidsche Rijn vind ik dat fietspaden nog meer voorrang moeten krijgen op het autoverkeer.Dat de gemeente op de plekken waar spanningen zijn, de wat kritische locaties in de wijk, wat meer initiatief bij de bewoners neerlegt. Degemeente is nu heel star in het zelf willen oplossen en regelen. Zij moet wat meer loslaten en vertrouwen op niet alleen de bewoners, maarook op de professionals.De handhaving is echt iets waar veel aan gedaan moet worden. Dit voornamelijk in de Parkwijk. Het is daar een grote bende. In de avondurenis er erg veel herrie, maar hier steken zij te weinig tijd en energie in. Ook wordt er veel te hard gereden. Hier heb ik veel overlast van. Ditvoornamelijk door mensen die hier niet eens wonen. Ze rijden wel 50 kilometer per uur. Hier is handhaving weer erg belangrijk. Zet maar eenagent neer in mijn straat.De politiek moet goed nadenken over hoe zij winkelcentrum The Wall beter kan exploiteren. Het staat nu leeg en dat komt het terrein nietten goede.De voorzieningen op sommige gebieden lopen erg achter.Een dialoog creëren tussen bewoners en ondernemers. Nu al kijken naar en inspelen op ontwikkeling met betrekking tot de jeugd die komt.Organisaties belonen die echt wat bijdragen en niet omdat ze een mooi uiterlijk hebben.Een eigen cultuur creëren met meer samenhang. Dat doe je door activiteiten te organiseren waar mensen op afkomen.Een leuk theater of een leuke plek waar mensen samen kunnen komen. Niet per se voor jongeren, maar meer iets gemeenschappelijks vooralle generaties.Een ontmoetingspunt voor bewoners en de sociale samenhang in de wijk.
 37. 37. 374. Toekomst4.3 SuggestiesOverige genoemde suggesties (2) :Eerlijk gezegd niet zo veel suggesties op deze manier. Met de weide ben ik al erg druk en dat is maar een klein bewonersinitiatief in parkwijk-zuid. Houd me heel lokaal met alleen deze wijk bezig, daar al handen aan vol, geen energie en puf om me nog ruimer met de wijk bezig tehouden.Er is geen winkelcentrum. Het had er in 2005 moeten staan en het staat er nog steeds niet. Met name voor senioren is dat een punt.Het belangrijkste is dat er geen dingen worden ontwikkeld die niet worden gebruikt. Niet iets nieuws starten als de rest nog niet goed isingevuld.Het centrum afmaken en het geluidsoverlast vanuit de A12 verminderen.Het is een mooi gebied, het ziet er keurig uit. Voor een bedrijventerrein hoeft er niet veel verbetering plaats te vinden, behalve dat er meerparkeerplaatsen zouden moeten zijn.Het ontwikkelt zich. Stapsgewijs moet er worden gekeken wat er nodig is. Er start steeds een nieuwe wijk en dan loop je tegen dingen aan dieontwikkeld moeten worden. Je ziet vooruitgang.Het zou goed zijn om in de toekomst meer contacten te leggen met jongerenwerkers. Er moet meer samenwerking komen op het gebied vanjeugd, bijvoorbeeld door jongerenplekken te creëren. Er wonen namelijk steeds meer tieners in deze wijk.Het zou goed zijn om meer activiteiten te organiseren waar wijkbewoners en scholieren met elkaar in contact kunnen komen, het zijn nuvaak gescheiden werelden.Ik ben zelf managementconsultant en als je het dan hebt over probleemgezinnen/probleemjongeren kunnen grote evenementen ietsbijdragen aan de ontwikkeling. Gezinnen hebben geen geld om therapie te ontvangen en daarom zou het gaaf zijn als er een soort platformkomt waar mensen terecht kunnen of dat er ruimtes komen waar coaching gegeven kan worden aan deze gezinnen. De expertise en kennisvan mensen met een therapeutische achtergrond inzetten als buddys/coaches voor probleemgroepen. Iets betekenen voor je naaste vanuitje vakgebied.Ik vind het park ontzettend mooi. Ik zou het leuk vinden als er wat meer wordt ondernomen. Dit heeft te maken met het centrum dat moeter nog komen, dat heeft vertraging opgeleverd.
 38. 38. 384. Toekomst4.3 SuggestiesOverige genoemde suggesties (3) :Ik wil meewerken aan ontwikkelingen, maar dan wil ik kunnen meepraten als een partner en niet als een deelnemer die er vervolgens nietsmeer van hoort.investeren in groene leefomgeving, bewonersparticipatie intensiverenJe merkt wel dat het steeds meer gaat leven. Het is beter als geweest. Ik zou zeggen die voorzieningen, dat moet verder afgemaakt worden.Dat moet doorgang hebben. We wonen hier met zoveel mensen dan is er ook meer behoefte aan zulk soort dingen. Dat speelt in heelLeidsche Rijn.Meer cafes bouwen, dan kunnen we elkaar meer opzoeken.Meer ruimte voor sportmogelijkheden. Er zijn wachtlijsten, alles is vol. Er worden geen nieuwe leden aangenomen.Meer vaart maken met de inrichting van de openbare ruimtes.Misschien meer informatie die naar de bewoners kan worden verstuurd. Middels een nieuwsbrief of via de vereniging. Er is nu voor mijngevoel helemaal niets.Organiseren van een groot sporttoernooi om mensen aan het sporten te krijgen.organiseer een spel dat heet "World War-Free (twee woorden)... 400 vliegende schijven , 400 mensen ... disctivity at yahoo dot comOver de hele lijn zouden er meer faciliteiten mogen komen. Op het gebied van horeca is er bijna niets. Wij moeten daarvoor naar hetcentrum. En die zou hier wel komen, maar dat zou al vijf jaar geleden gebeuren.Veel voorzieningen liggen stil. Betere en meer verbindingen naar het centrum met betrekking tot het openbaar vervoer.Wij zouden graag groene stroom winnen. Dit willen wij uit de energie doen van waterzuivering. Tegenover ons zit eenwaterzuiveringscentrale, maar we hebben nog geen certificaten om op deze manier groene stroom te winnen.Zorgen dat je gestructureerder met bewoners overlegt als je een plan hebt. Meer zaken in kaart brengen, in plaats van eerst een plan makenen dan kijken of het werkt.
 39. 39. Achtergrond39Hoofdstuk 5
 40. 40. Hoofdstuk 5 beschrijft de kenmerken van deorganisaties en verenigingen die de vragenlijst hebbeningevuld.405. Achtergrond5.1 Inleiding5.2 Achtergrond5.3 Bekendheid Wijkraad Leidsche Rijn5. Achtergrond5.1 Inleiding
 41. 41. 415. Achtergrond5.2 Achtergrond7%54%11%7%8%13%0% 20% 40% 60%weet ik nietgeen101 en meer51-10011-501-10Medewerkers in loondienst2%21%6%5%22%44%0% 10% 20% 30% 40% 50%weet ik nietgeen101 en meer51-10011-501-10Vrijwilligers1%48%20%8%23%0% 20% 40% 60%weet ik nietgeen101 en meer51-1001-50Leden17%2%23%2%1%8%7%3%7%7%3%1%7%9%0% 5% 10% 15% 20% 25%VvE / beheerverenigingsteunfondsSportsociaal-cultureelPolitieke organisatiesoverigOnderwijsMaatschappelijk / welzijnKunst en cultuurKinderdagverblijfKerkgezelligheid / hobbyBelangenbehartigingbedrijf 50+Verdeling deelname
 42. 42. • Driekwart van de organisaties enverenigingen kent de Wijkraad LeidscheRijn, al is het alleen maar van naam (45%).• De werkzaamheden en standpunten van deWijkraad Leidsche Rijn zijn onder veelorganisaties en verenigingen minder goedbekend (werkzaamheden 24%,werkzaamheden en standpunten 7%).42Wijkraad Leidsche Rijn is met name bekend van naam.5. Achtergrond5.3 Bekendheid Wijkraad Leidsche RijnN=8623%45%24%7%0% 20% 40% 60%ik ken de wijkraad nietik ken de wijkraad alleen vannaamik ben bekend met dewerkzaamheden van de wijkraadik ben bekend met dewerkzaamheden en standpuntenvan de wijkraadBekendheid Wijkraad Leidsche Rijn
 43. 43. Vragenlijst43Bijlage
 44. 44. 44Onderzoek Leidsche RijnDe Wijkraad Leidsche Rijn onderzoekt jaarlijks via een wijkraadpleging de mening van de inwoners uit de wijk. Dit jaarheeft de wijkraad gekozen om alle organisaties, belangengroepen, vrijwilligersorganisaties, besturen en verenigingendie actief zijn in Leidsche Rijn te raadplegen. Het zogenaamde maatschappelijk middenveld.De Wijkraad Leidsche Rijn wil graag weten hoe de samenwerking tussen uw organisatie met de gemeente verloopt.Wat gaat er goed? En wat kan er beter? En hoe kunnen we Leidsche Rijn verder verbeteren? Wat is uw mening hierover? Deze informatie wordt gebruikt om de gemeente te adviseren verbeteringen waar nodig aan te brengen ofbeleid aan te passen.Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 6 à 7 minuten. Uiteraard worden uw gegevens strikt vertrouwelijkbehandeld en worden de resultaten van dit onderzoek anoniem gerapporteerd . Alvast hartelijk dank voor uwdeelname aan het onderzoek!Ervaringen met de gemeente1. Wat is uw rol binnen uw organisatie/vereniging?• __________________________________2. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?• Mijn organisatie/ vereniging ontvangt voldoende steun van de gemeente• Vertraging in de ontwikkelingen in Leidsche Rijn hebben invloed op onze activiteiten.• De gemeente denkt mee met mijn organisatie / vereniging• Mijn organisatie / vereniging wordt vanuit de gemeente voldoende geïnformeerd overontwikkelingen in Leidsche Rijn• Bij een vraag of verzoek aan de gemeente weten we waar we terecht kunnen.• Als organisatie/vereniging worden we voldoende betrokken bij de ontwikkeling van Leidsche Rijn.• De gemeente stelt zich flexibel op als wij iets anders willen dan in de gemeenteplannen staat.Antwoordmogelijkheden:• Helemaal mee eens• Mee eens• Niet mee eens en niet mee oneens• Mee oneens• Helemaal mee oneens• Weet ik niet / geen mening3. Hoe kan de gemeente uw organisatie of vereniging ondersteunen bij het uitoefen van uw activiteiten?• __________________________________• __________________________________• __________________________________
 45. 45. 454.In hoeverre zijn door de gemeente gemaakte plannen met betrekking tot uw organisatie/verenigingwaargemaakt?• Helemaal• Deels• Niet• Weet ik niet5.Welke plannen zijn waargemaakt? (indien v4= helemaal of deels). Kunt u dit toelichten?• _____________________________________________6.Welke plannen zijn niet gehaald? (indien v4= niet of deels). Kunt u dit toelichten?• _____________________________________________7.Wat is het meest op uw organisatie / vereniging van toepassing? Mijn organisatie / vereniging heeft……• geen problemen ondervonden met de gemeente• enige problemen ondervonden met de gemeente• veel problemen ondervonden met de gemeente8.Welke problemen heeft u ondervonden? (indien v7 enige of veel)• _________________________________9.Met welke afdeling/ persoon heeft u contact gehad? (indien v7 enige of veel)• _________________________________10.a Gebruikt uw [organisatie/vereniging ] een eigen locatie die u gehuurd of gekocht heeft in Leidsche Rijn?• Ja• nee10.Welke antwoord is het meest voor uw organisatie/vereniging van toepassing (indien de organisatie eeneigen locatie gebruikt of een locatie huurt in Leidsche Rijn)• De koop/huurprijs van onze locatie(s) is laag in verhouding met de omzet/opbrengsten• De koop/huurprijs van onze locatie(s) is in verhouding met de omzet/opbrengsten• De koop/huurprijs van onze locatie(s)is hoog in verhouding met de omzet/opbrengstenToekomst11.Wat zou de komende 5 jaar de topprioriteit van de politiek moeten zijn bij de verdere ontwikkeling vanLeidsche Rijn?• __________________________________• __________________________________• __________________________________
 46. 46. 4612.Wat zou uw organisatie / vereniging willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Leidsche Rijn?• _____________________________________________• _________________________________________________• _______________________________________________________Suggesties en meepraten13.Heeft u suggesties om Leidsche Rijn verder te verbeteren?________________________________________________________________________-14.Mogen wij u eventueel in de toekomst benaderen voor een persoonlijk gesprek om deonderzoeksresultaten verder te bespreken?• Ja• Nee, liever nietAchtergrond15.Hoeveel mensen zijn werkzaam in uw organisatie/ vereniging? U kunt ook een schatting geven• In loondienst___________• Vrijwillig _______________• Weet ik niet16.Hoeveel leden heeft uw organisatie /vereniging? U kunt ook een schatting geven.• _____________• Niet van toepassing• Weet ik niet17. In welke mate bent u bekend met de Wijkraad Leidsche Rijn?• Ik ken de wijkraad niet• Ik ken de wijkraad alleen van naam• ik ben bekend met de werkzaamheden van de wijkraad• ik ben bekend met de standpunten van de wijkraad• Ik ben bekend met de werkzaamheden en standpunten van de wijkraad
 47. 47. 47Als laatste willen u verzoeken om de volgende gegevens te controleren en eventueel verder aan te vullen. Dezecontactgegevens worden gebruikt als onderdeel van ons relatiebestand indien wij in de toekomst u weer willenbenaderen of informeren.• Naam organisatie / vereniging• Adres organisatie / vereniging• telefoonnummer• Website• Emailadres• Naam bestuurder(s)Dit was de laatste vraag! Hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek!

×