Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Persbericht de ondernemende commissaris zorgt voor goed bestuur in MKB

370 views

Published on

Een Raad van Advies. Veel MKB-ondernemers klinkt het te formeel in de oren, maar door de toenemende complexiteit van het ondernemersveld is er juist een groeiende behoefte aan goed bestuur. Onontbeerlijk voor een verantwoorde en professionele bedrijfsvoering, maar sommige ondernemers huiveren bij het idee dat er over hun schouder wordt meegekeken. Onnodig, vinden MKB-Hub en Syntens Innovatiecentrum, want een commissaris in het MKB biedt juist steun bij het ondernemerschap in deze hectische tijden.

  • Be the first to comment

Persbericht de ondernemende commissaris zorgt voor goed bestuur in MKB

  1. 1. PersberichtDe Ondernemende Commissaris zorgt voor goed bestuur in het MKBEen Raad van Advies. Veel MKB-ondernemers klinkt het te formeel in de oren, maardoor de toenemende complexiteit van het ondernemersveld is er juist een groeiendebehoefte aan goed bestuur. Onontbeerlijk voor een verantwoorde en professionelebedrijfsvoering, maar sommige ondernemers huiveren bij het idee dat er over hunschouder wordt meegekeken. Onnodig, vinden MKB-Hub en Syntens Innovatiecentrum,want een commissaris in het MKB biedt juist steun bij het ondernemerschap in dezehectische tijden.MKB-Hub lanceerde daarom in juni 2012 een formule die goed bestuur voor het MKBpragmatisch en toegankelijk maakt: De Ondernemende Commissaris. InitiatiefneemsterKarin Kleingeld wil MKB-ondernemers bewust maken van de toegevoegde waarde vaneen professionele Raad van Advies (RvA) en helpen bij het installeren ervan: "Een RvAbiedt ondersteuning bij het ondernemerschap door het inbrengen van onafhankelijkadvies, kennis, het netwerk en de ervaring. Een Ondernemende Commissaris kent hetMKB door en door, is proactief en houdt de MKB-ondernemer scherp door aandacht tehebben voor de ondernemer als persoon, maar ook voor de omgeving waarin hijacteert."Businesscluster van SyntensInnovatieadviseur Michaël Baken van Syntens zocht direct contact met Kleingeld toenhet hem ter ore kwam. Hij was ervan overtuigd dat Syntens de smeerolie kon zijn tussenhet initiatief en interessante partijen. Al in het eerste gesprek met Kleingeld bleek er eenklik tussen de twee. "Zowel professioneel als persoonlijk," vertelt Michaël. "Onsenthousiasme wakkerde elkaar aan. Ik kende al veel partijen die weleens geïnteresseerdzouden kunnen zijn voor dit initiatief. Mooi, dacht ik, die gaan we eens bij elkaarbrengen. Uit deze synergie, bij Syntens noemen we dat een businesscluster, ontstondenal snel mooie ideeën."Co-creatieKleingeld: "De netwerken van Michaël en mij ontmoeten elkaar daar. Dat leidt tot mooiediscussies, ontmoetingen, goede matches en nieuwe samenwerkingsverbanden. Doorhet bijeenbrengen van ondernemers en commissarissen leren ze elkaars perspectievenen drijfveren kennen. Vanuit dit vertrouwen wordt er snel geschakeld." Volgens Bakenis vooral deze co-creatie met veel deskundigen bijzonder: "Ervaren commissarissen,ondernemers, investeerders, adviseurs, notarissen, marketeers, wetenschappers... zedoen allemaal mee. Sommigen nemen deel, anderen hebben een rol in de formule of zijnbeschikbaar voor advies. Uit enthousiasme zie je participanten ook opschuiven binnendie rollen. Een dubbele vorm van sociale innovatie dus. Er wordt gestuurd op hetenthousiasme en de drivers van de deelnemers, wat leidt tot maatschappelijkverantwoord ondernemerschap op basis van integriteit, innovatie en duurzaamheid."Verbinden van ambitiesErik Friedeberg van Friedeberg Consultancy sloot zich aan bij het initiatief. Hij dacht alna over het installeren van een RvA, maar pas door De Ondernemende Commissarisverscherpten de contouren. Friedeberg: "Ik liet me wel adviseren, maar nooit
  2. 2. structureel. Met een RvA organiseer je dat beter. In de snel veranderende wereld is dezestructurering van advies ook nodig. Dat biedt houvast en grond voor een stabielebedrijfsvoering." Friedeberg is ook zeer te spreken over het samenwerkingsverbandtussen MKB-Hub en Syntens: "Ze vullen elkaar perfect aan. Karin heeft veelpraktijkervaring en Syntens voegt daar inhoud en een groot netwerk aan toe."StroomversnellingWas het MKB-Hub allemaal niet gelukt zonder hulp van Syntens? "Jawel hoor," lachtKleingeld, "maar Michaël bracht onze activiteiten in een stroomversnelling met zijnuitgebreide professionele netwerk. Daarin is Syntens zelf ook innovatief enonderscheidend. Syntens verbindt niet alleen mensen en bedrijven, maar ook ideeën enambities met elkaar."--Einde bericht--Voor de redactie:Meer informatie over De Ondernemende Commissaris:Karin Kleingeld 06 44 06 86 41of ga naarwww.deondernemendecommissaris.nl<http://www.deondernemendecommissaris.nl>Meer informatie over Syntens verkrijgbaar viainnovatieadviseur Michaël Baken06 - 53 79 18 23

×