Successfully reported this slideshow.

Bedrijfsfinanciering: De overheid komt u tegemoet

550 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bedrijfsfinanciering: De overheid komt u tegemoet

  1. 1. financiering Door Jan Wietsma AA, mede-initiatiefnemer van de MKB-kredietcoach, partner Full Finance (mail voor vragen: jwietsma@coolfacts.nl)Bedrijfsfinanciering:De overheid komtu tegemoetVeel bedrijven hebben moeite met het aantrekken van krediet. Banken zijn minder snel bereid om geld uit te lenen, zekerals het om innovatieve projecten gaat of financieringen waarbij sprake is van een dekkingstekort. Daarom biedt de over-heid op diverse terreinen de helpende hand om financieringsvraagstukken op te lossen. Deze passeren in dit artikel derevue. Aan u als administrateur de taak om in voorkomende gevallen de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en,eventueel samen met uw bank, een beroep te doen op de diverse overheidsregelingen.als de bank ‘nee’ zegt, kan de overheid wellicht helpenE en dekkingstekort ontstaat als het bedrag van de lening van bepaalde regelingen aan veranderingen onderhevig is, is het groter is dan de zekerheden die daartegenover kunnen goed om kennis te nemen van de meest actuele informatie op worden gesteld. Stel het bedrijf waarvoor u werkt is van www.agentschap.nl. Voor veel tegemoetkomingen geldt dat u plan om een bedrag van 1.000.000 euro te investeren in moet voldoen aan de zogeheten mkb-toets. Zie: www.agentschap-de bouw van een nieuwe machine. U wilt de bouw van deze ma- nl.nl/content/mkb-toets.chine volledig financieren. Wanneer de bank taxeert dat dezemachine bij een al dan niet gedwongen verkoop slechts 700.000 De verschillende regelingeneuro opbrengt, is er sprake van een dekkingstekort van 300.000 De regelingen die de overheid in het leven heeft geroepen, zijn:euro (ook wel expected loss genoemd). Voor veel banken kan dit -- Borgstelling mkb-kredieteneen reden zijn om niet het hele bedrag te financieren en dat kan -- Garantie Ondernemingsfinancieringlastig zijn voor het bedrijf, omdat het zijn ambities niet kan -- Groeifaciliteitwaarmaken. -- Innovatiefonds mkb+, bestaande uit: ° InnovatiekredietAanvullende zekerheden ° Seed Capital TechnostartersDe Nederlandse overheid onderkent dat ondernemingen in de ° Fund of Fundsproblemen kunnen komen, doordat ze de gevraagde financieringniet of niet volledig kunnen krijgen. Alle reden om een groot aan- Borgstelling mkb-kredietental maatregelen te nemen die bedrijven tegemoetkomen bij het Algemeen. De Borgstelling mkb-kredieten (bmkb) is de meest ge-vinden van alternatieven voor hun financieringsvraagstuk. In veel bruikte faciliteit in het mkb. Bedrijven kunnen hierop een beroepgevallen biedt de overheid aanvullende zekerheden in de vorm doen als er een tekort aan zekerheden is. Daarbij moet het bedrijfvan borgstellingen. Deze zijn gericht op het beperken van het ver- aan de volgende criteria voldoen:lies voor de bankier, waardoor het voor de bank makkelijker is om - maximaal 250 werknemers en een jaaromzet tot 50 miljoen- ondanks een dekkingstekort - toch een financiering te verstrek- euro, ofken. Hierna wordt een aantal regelingen toegelicht waarmee de - een balanstotaal van 43 miljoen.overheid uw bedrijf tegemoet kan komen. Omdat de uitvoering Voorwaarde is wel dat er sprake moet zijn van een levensvatbaar tijdschrift administratie – nummer 10 – oktober 2012 14 W W W. t i j d s c h r i f t a d m i n i s t r a t i e . N L
  2. 2. bedrijf met voldoende continuïteitsperspectief. Met andere woor-den: als uw bedrijf in ‘nood’ verkeert, kunt u geen aanspraak ma-ken op de borgstelling. De looptijd van de borgstelling is maxi-maal zes jaar. Als er in een gebouw of schip wordt geïnvesteerd,geldt een periode van maximaal twaalf jaar. De afsluitprovisie diede overheid berekent, bedraagt ongeveer 3 procent van de borg-stelling. Dit bedrag dient uw bedrijf bij afsluiting van de leningdirect te betalen of te verrekenen. Als bijkomende voorwaardegeldt tevens dat de eigenaar/aandeelhouder van het bedrijf altijdeen persoonlijke waarborg af moet geven. Dit heeft te maken methet vergroten van het commitment van de eigenaar of aandeel-houder. Het krediet waarover een borgstelling wordt gevraagd,dient minimaal 50.000 euro te bedragen.Bestaande bedrijven. Van een bestaande onderneming is sprakeals deze langer dan drie jaar bestaat. De rechtsvorm waarin de on-derneming gedreven wordt, is niet van belang. De overheid staatin dit geval garant voor 50 procent van het bedrag dat niet doorzekerheden wordt gedekt. Het maximale bedrag dat de overheiddekt, is 1 miljoen euro. In overleg met de bank kan besloten wor-den de aflossing van de lening twee keer op te schorten. Een op-schorting mag maximaal vier aaneengesloten kwartalen duren. Een voorbeeld We nemen de situatie zoals beschreven aan het begin van het arti- kel. Daarin was het dekkingstekort 300.000 euro. In dit geval staat de overheid voor maximaal 50 procent van 300.000 euro garant. Uw be- drijf komt met de bank overeen dat dit deel van de lening in vijf jaar wordt afgelost. Na twee jaar blijkt er echter onvoldoende kasstroom te zijn om de lening af te lossen. Uw bedrijf mag dan met de bank overeenkomen dat u de aflossing voor bijvoorbeeld drie kalender- twaalf jaar. In overleg met de bank kan het bedrijf besluiten om de kwartalen opschort. Als in het vierde jaar blijkt dat er opnieuw on- aflossing van de lening twee keer op te schorten. Een opschorting voldoende kasstroom is om af te lossen, mag uw bedrijf met de bank mag maximaal vier aaneengesloten kwartalen duren. opnieuw overeenkomen om de aflossing voor bijvoorbeeld twee ka- Om gebruik te maken van de bmkb, doorloopt u de normale kre- lenderkwartalen op te schorten. dietprocedure bij de bank. Als u, samen met de bank, besluit de bmkb aan te vragen, dan doet de bank een melding aan Agent- schap nl Mocht uw bedrijf definitief niet meer aan de aflossings-Starters. Een bedrijf wordt als starter beschouwd als deze minder verplichtingen kunnen voldoen, dan verlaagt de bank het deel vandan drie jaar bestaat en de eigenaar/aandeelhouder minstens zes de schuld met het bedrag waarvoor de overheid garant staat. Dejaar voor het afsluiten van de kredietovereenkomst geen andere overheid keert dit bedrag vervolgens uit aan de bank. Agentschaponderneming heeft gedreven. De borgstellingsregeling voor star- nl controleert achteraf of de bank op basis van de juiste voor-ters is toegankelijk voor eenmanszaken, vof’s en dga’s van een bv. waarden een krediet aan u heeft toegekend. Dit houdt in dat even-De overheid staat voor leningen van deze groep voor 67,5 procent tuele misslagen van de bank - ingeval uw bedrijf gebruik heeft ge-garant bij een lening van maximaal 266.667 euro. Heeft u meer maakt van een bmkb - niet aan uw bedrijf doorbelast kunnengeld nodig, dan kunt u gebruikmaken van het borgstellingskrediet worden. De strop is dan voor de bank.voor bestaande bedrijven. In overleg met de bank kunt u besluiten Niet iedereen kan gebruikmaken van de bmkb. Deze is niet toe-om de aflossing van de lening drie keer op te schorten. Een op- gankelijk voor:schorting mag maximaal vier aaneengesloten kwartalen duren. -- vrije beroepers in de medische sector. Zij vallen onder de Wet Tarieven Gezondheidszorg;Innovatief BMKB. Wil een bedrijf een technisch nieuw product, -- toetreders tot de markt die in belangrijke mate door de overheidproces of nieuwe dienst op de markt brengen, dan is het mogelijk wordt bepaald (denk aan advocaten, notarissen, gerechtsdeur-gebruik te maken van de regeling innovatief bmkb. De basis is ook waarders en dierenartsen);hier weer het bmkb, alleen staat de overheid nu voor maximaal -- een onderneming waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet60 procent van een krediet van maximaal 1,5 miljoen euro garant. voor meer dan 50 procent is verkregen uit: (1) land- en tuinbouw,De eerste drie jaren na het aangaan van de lening hoeft het bedrijf vee- of visteelt, visserij of teelt van vee- en visv­oer; (2) bank-, verze-niet af te lossen. De looptijd van de lening bedraagt maximaal kerings- of beleggingsbedrijf of het financieren van één of meer W W W. t i j d s c h r i f t a d m i n i s t r a t i e . N L 15 tijdschrift administratie – nummer 10 – oktober 2012
  3. 3. andere ondernemingen; (3) verwerving, vervreemding, ontwikke- Innovatiefonds mkb+ ling, beheer of exploitatie van onroerend goed. Wil uw bedrijf innovatieve plannen of ideeën omzetten in renda-Op http://tinyurl.com/borgstelling-mkb leest u welke banken ge- bele nieuwe producten, diensten of processen, dan kunt u ge-bruikmaken van het borgstellingskrediet. bruikmaken van de faciliteiten van het Innovatiefonds mkb+. Het innovatiefonds mkb+ bestaat uit: Banken denken lang niet altijd zelf aan de mogelijkheden van -- Innovatiekrediet een borgstellingskrediet. Kaart dit dus rustig aan in een gesprek. -- De seed Capital-regeling Als het om relatief kleine dekkingstekorten gaat, zal de bank -- Fund of Funds vaak geen borgstellingskrediet overwegen. In dat geval draagt Innovatiekrediet de bank zelf het risico van een verlies. De reden hiervoor is dat Van het innovatiekrediet kunt u gebruikmaken als uw bedrijf de kosten van een borgstellingsaanvraag niet opwegen tegen de actief is met risicovolle innovaties. De innovatie moet wel plaats- mogelijke baten. vinden in Nederland. Het bedrag dat ermee gemoeid is, dient mi- nimaal 150.000 euro te bedragen. De overheid staat voor maxi-Garantie Ondernemingsfinanciering maal 35 procent van de totale projectkosten tot een maximum vanIs de kredietbehoefte groter dan 1,5 miljoen euro, dan kunt u ge- 5 miljoen euro garant. Indien het project mislukt, hoeft u het deelbruikmaken van de Garantie Ondernemingsfinanciering (go). van de kosten waarvoor de overheid garant stond niet terug te be-De go wordt gegeven voor nieuwe bankleningen, al dan niet talen. Lukt de innovatie wel, dan dient u het bedrag dat de over-achtergesteld, waarbij het niet uitmaakt of deze door zekerhe- heid u heeft geleend terug te betalen. Het terugbetaalschemaden worden gedekt. De go bedraagt 50 procent van het lenings- wordt in overleg met u en Agentschap nl vastgesteld. De rente opbedrag. Het maximum leningsbedrag waarvoor de go kan wor- de lening wordt tussentijds bijgeschreven.den aangewend, is 50 miljoen euro. De bank besluit zelfstandigof zij wel of geen gebruik wil maken van de go. Na aanmeldingvan de go dient de bank te wachten op een akkoord van Agent- Voor innovatieve plannen kunt uschap nl. De maximale looptijd van de garantie bedraagt acht gebruikmaken van de faciliteiten van hetjaar. Als bedrijf heeft u geen invloed op het besluit van de bank Innovatiefonds MKB+om al dan niet een beroep te doen op deze regeling. Het budgetvoor 2012 voor gebruikmaking van deze regeling is vastgesteldop 540 miljoen euro. SEED Capital-regeling De seed-faciliteit heeft als doel investeringen te bevorderen inGroeifaciliteit technostarters en creatieve starters. De seed-faciliteit wordt ver-Als uw bedrijf nieuwe activiteiten wil ontplooien of overnames wil strekt aan participatiefondsen. Het leningbedrag dat wordt ver-financieren, kunt u gebruikmaken van de Groeifaciliteit, een aan- strekt aan het participatiefonds bedraagt maximaal 4 miljoen eurovulling op het borgstellingskrediet (bmkb). De overheid staat hier en dient primair om het rendement te verhogen en het risico vanvoor 50 procent borg bij een achtergestelde lening of aandelen- de participatie te verlagen. Besluit uw bedrijf een beroep te doenkapitaal van maximaal 5 miljoen euro, indien deze lening door de op een participatiefonds, dan kan dit fonds vervolgens besluitenbank wordt verstrekt. Wordt de lening of het aandelenkapitaal om gebruik te maken van de seed-faciliteit.door een participatiemaatschappij verstrekt, dan staat de over-heid borg voor 50 procent van maximaal 25 miljoen euro. Fund of FundsDe aflossing van de lening dient in maximaal twaalf jaar plaats te Fund of Funds is opgezet om de toegang tot de risicokapitaal-vinden. Het verzoek tot borgstelling wordt door de bank of parti- markt voor snelgroeiende innovatieve ondernemingen te vereen-cipatiemaatschappij ingediend bij Agentschap nl, die fiatteert als voudigen. Dit onderdeel is nog in ontwikkeling. De verwachting ishet voorstel aan de gebruikelijke financieringseisen voldoet. dat deze pijler eind dit jaar in werking treedt. advertentie tijdschrift administratie – nummer 10 – oktober 2012 16 W W W. t i j d s c h r i f t a d m i n i s t r a t i e . N L

×