Successfully reported this slideshow.

Hacking a Career in Technology

0

Share

1 of 47
1 of 47

Hacking a Career in Technology

0

Share

Download to read offline

https://www.eventbrite.co.uk/e/hex-hacking-a-career-in-technology-tickets-26798483987

Want to chill, chat and congregate with like-minded coders and digital buffs? HEX is a small get together of developers who come to share ideas, thoughts and techniques.

Pulling coders away from their computers and hacking into the brains of Dorset’s finest developers, our next event will be held at the Greenwood Campbell Studio, where you can hear the latest from our innovative speaker and have a chat over a beer or two. Relax, the drinks are on us.

As a Senior Developer at Vitality UK, Darren has over 10 years’ experience working in both agencies and corporations, specialising in complex interfaces, automated systems and leading teams.

At this HEX event, Darren will highlight things you can do to continuously improve your knowledge and progress within the industry. Find out how you can use open source software, blogging, code reviews and more to better yourself and even build great teams.

https://www.eventbrite.co.uk/e/hex-hacking-a-career-in-technology-tickets-26798483987

Want to chill, chat and congregate with like-minded coders and digital buffs? HEX is a small get together of developers who come to share ideas, thoughts and techniques.

Pulling coders away from their computers and hacking into the brains of Dorset’s finest developers, our next event will be held at the Greenwood Campbell Studio, where you can hear the latest from our innovative speaker and have a chat over a beer or two. Relax, the drinks are on us.

As a Senior Developer at Vitality UK, Darren has over 10 years’ experience working in both agencies and corporations, specialising in complex interfaces, automated systems and leading teams.

At this HEX event, Darren will highlight things you can do to continuously improve your knowledge and progress within the industry. Find out how you can use open source software, blogging, code reviews and more to better yourself and even build great teams.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Hacking a Career in Technology

 1. 1. aaaaaaaaa nannnnaaa ynayayyyay
 2. 2. yy nannna aaaayaaa
 3. 3. ooayoayyonaoynooyyay
 4. 4. !a!yyaao!
 5. 5. nyaaoaynyonnyy
 6. 6. ?ynnnaoya?a?oano?
 7. 7. y ay?a ?oanoa aoya ?yonana ayaonyy
 8. 8. s?nanny??- yyaooynSSaSSS
 9. 9. Snaynyaa nyyooa?n!
 10. 10. s?nayn?oaonaaoaan?
 11. 11. n?Saoyaoaaaayoon?a oyaoSnaoaoaya
 12. 12. nySoanna aaaaa?oaoyna aySonoaoaya
 13. 13. nyaonayoon yaaaaoyaoyna aySSoaaoy
 14. 14. o nnoa?naao!aoyyaSa nyonn ayySay aoonnSa Soaaaa!.ayaaan...
 15. 15. Snnaaayonann an ?
 16. 16. dnnoaoooaono
 17. 17. ynyan:nanaaaaaonyS: nyona aaonSySanyonaSayyyySanyona ?an?Sanyon?nna noXS nnnanyona naSoSa ooonna:nanaS dyaaa aaonSyS :yaoaS aany?yooa anooaya aaonSySa ?yS yyonay?aayoSaynaSa ynnnyyo?nS soaaaoySasonSy...
 18. 18. naoa oaayy
 19. 19. aaaaayyona?yooa?aayy?
 20. 20. yaaa yyona yaooyn?
 21. 21. yayaaaaaoyaao: ?yaoaoyayyoaonnoaaoa ayya ayaaanaSy?oaaaaoynaan.oa oa naynan??
 22. 22. :yyaaoynaonnao?
 23. 23. ynyaaayoynna oa?aaoyaana oynaaaoay
 24. 24. nannnna ynyann??ayaa ynyanaSSn
 25. 25. oynayaonyyaaaonyan??ayoa SaaaaaaaaynanaaaaSa ynaSa yna?onnSaaaoaonaa?aoaya?aaaa ynonnaoyaSy naoy anoaaa onn?yaayyyaononnSaanoaaaoa n yy aaaaonnonnnnoaoooonn.
 26. 26. y ay?a aaaoaaaa yona S aaynyanaSSn
 27. 27. ?a yy nayyona nSoyyynn
 28. 28. sooaonayyonan
 29. 29. aoSayoa ayon?nSa :aaano?a
 30. 30. yynanynoyaaoa aaaoynanyyS...
 31. 31. s?aaaa yona !.onnanaan
 32. 32. :a?onaaaaoa ynaynyoooy
 33. 33. ?aonn an nn?a ?yyoyoaaoonnaaaona yyonayySnaayoaaaa n.onnanaan
 34. 34. yaanayyonaaona?!
 35. 35. on anna ?Soy?onnaSyaonySn
 36. 36. ooayoaaa annaoaonaS
 37. 37. aoa aaayyy...
 38. 38. yonnaayaaaaoya SaanaSa?oaan?
 39. 39. yayaaaaaoyaao: ?yao?aoynayn?oaSa?oaana yyo nan nna aoan??no?ynano?
 40. 40. n?Saoya?aa?a ?onona?aaayya yanoa yna
 41. 41. Sa yona yyona ?oaan??!
 42. 42. Syaaaya?n!
 43. 43. yynaaoyaaoa ayyaaaaaa
 44. 44. Soooynoa ?ySnaaaaa ynayayyyay
 45. 45. yyaaa?aoyna ya?onaaaa!
 46. 46. ?Saana oonayooaya? Soaoaa?n yyaayayaon.ayS ?annao ?aayoonaonnna555?555 yyanna?ySa?onn777 ?annao -Cn SoanoayoaoynaSonnoaynaay yyanaaanyyaa naya no ? nnao -S yy aannann yyagnnnyaoayoaaa ?annao -Cn-Cn :a yanaoonoay yya!yaa?oyaaana ?annao -Cn-S :nana yya yyoaoanya Soooaoaya ?annao -Cn-Cn :noaoynSaoaayoaaoayoo yyaayaSnna?aono? ?annao -Cn
 47. 47. ?Saana oonayooaya? Soaaooyya 57 5a- anaya aonn yyaoaaa ay 77 ?annao -S yaoonna?yaoy yyayaoya aoa?ayyoo ?annao !ynoyaao ?aonaaoanoySa yyon ynaa yySSaSyoanySa5 a anaya d5da?aSaSaayyo yyaSoaona:aynanyayoaCn aSyooya?ayn?a ayyynaoaya ?a yaaananySSya? Snaaoyyan yya:nya nyayyo? ?annao -Cn ?Soy?onn yyaSnaanno75 ?annao -Cn-Cn ayna?nya yao yyaCaayyyyaao? ?annao -Cn yyaan??nSa ?annao yaaaonay (Saany?yoo a- 57 yya yaaaonayayao.ayS ?annao

×