Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Commissions - maksujärjestelmä

737 views

Published on

Commissions

- palkkioiden laskemiseen, raportointiin ja maksamiseen.


Werdia on tuonut ensimmäisenä markkinoille suomalaisten vakuutusyhtiöiden tarpeisiin kehitetyn myyjäkomissioiden maksujärjestelmän. Selainpohjainen Commissions-järjestelmä on helppokäyttöinen ja tuo vakuutusyhtiölle merkittävää kilpailuetua.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Commissions - maksujärjestelmä

  1. 1. Commissions WERDIA INSURANCEAPPLICATIONS VAPAUTTAA JÄYKKIEN SOPIMUSTEN KAHLEISTA - I N N O STA A M Y Y J Ä N U U T E E N I S KU U N
  2. 2. Commissions -palkkioiden laskemiseen, raportointiin ja maksamiseen Werdia on tuonut ensimmäisenä markkinoille suomalaisten vakuutusyhtiöiden tarpeisiin kehite- tyn myyjäkomissioiden maksujärjestelmän. Selainpohjainen Commissions-järjestelmä on help- pokäyttöinen ja tuo vakuutusyhtiölle merkittävää kilpailuetua. Palkkiot monimutkaistuvat liiketoiminnan ongelmia jo vuosia ja tunnemme toimialan erityispiirteet. Commissions on Wer- Vakuutusyhtiöt ulkoistavat myyntiään entistä dian kehittämä uusi tuote, joka ratkaisee myyn- enemmän komissiopalkkaisille asiamiehille. tikomissioiden sopimiseen ja maksamiseen Ulkoistaminen näkyy myös aktiivista asiakastyötä liittyvät pulmat. Järjestelmän avulla vakuu- tekevien outbound-puhelinkeskusten yleis- tusyhtiö voi räätälöidä kaikille myyjille yksilölliset tymisenä. Provisio- ja kiinteäpalkkaistenkin sopimukset ja hoitaa palkkioiden raportoinnin ja toimihenkilöiden bonukset sidotaan usein saavu- maksamisen helposti ja nopeasti. Commissions tettuun myyntiin. Kaikki tämä lisää huomat- vapauttaa vakuutusyhtiöt jäykkien sopimusten ja tavasti erilaisten komissiosopimusten ja myynti- laskentajärjestelmien kahleista ja auttaa virit- palkkioiden tarvetta. Vakuutusyhtiöiden palkan- tämään myyntikoneiston uudelle tasolle. maksu ei ole pysynyt kehityksessä mukana, sillä Commissions-järjestelmän avulla vakuutusyhtiö perinteiset järjestelmät perustuvat kiinteään voi ohjata myyntiorganisaatiota tarkasti halua- kuukausipalkkaan ja manuaalisesti laskettaviin mallaan tavalla. Palkkiosopimuksia voidaan poikkeuksiin. Monimutkaisten palkkioiden säädellä yksilöittäin, ryhmittäin, myyntikanavit- laskeminen erilaisilla excel-taulukoilla on hidasta tain, tuotteittain ja aikajaksoittain. Järjestelmä ja työlästä. Lisäksi laskennassa syntyy paljon osaa käsitellä monimutkaisia myyntisopimuksia, virheitä, joita talousosasto joutuu selvittelemään joissa on erilaisten raja-arvojen säätelemiä myyjien kanssa. prosentteja, euromääräisiä korvauksia ja kerta- bonuksia. Sopivasti viritetyillä palkkioilla johto Commissions nostaa myynnin uudelle voi motivoida myyjiä ja vaikkapa kannustaa tasolle tiettyjen tuotteiden lisämyyntiin. Vakuutusyhtiö tarvitsee ammattitaitoisia myyntineuvottelijoita Ohjelmistoyhtiö Werdialla on pitkä kokemus ja asiamiehiä pärjätäkseen kilpailussa. Älykkyyttä asiakkaille räätälöityjen ohjelmistojen kehittämi- tulee vaatia myös tietoteknisiltä järjestelmiltä. sestä. Olemme ratkoneet vakuutusyhtiöidenCommissions-järjestelmätuo merkittävää kilpailuetua.
  3. 3. Johto pysyy ajan tasalla myynnin tilasta ja voi reagoida ongelmiin pikaisesti.Täsmällisyyttä ja nopeutta palkan- tiimillä on ryhmätavoite tai käynnissä olevalaskentaan myyntikilpailu. Järjestelmän avulla vakuu- tusyhtiö voi myös periä maksettuja palkkioitaCommissions on kevyt järjestelmä, joka on takaisin, jos asiakkaat peruvat vakuutuksiahelppo ottaa käyttöön. Järjestelmä helpottaa lyhyen ajan sisällä. Asiamieheltä voidaan myösvakuutusyhtiön talousosaston työtä. Werdia periä korvausta puhelimen, toimitilojen taijärjestää koulutuksen pääkäyttäjille, jotka tarvikkeiden käytöstä.pystyvät jatkossa hoitamaan tietojen ylläpidonja tarvittavat muutokset komissiosopimuksiin. Lisää Business IntelligenceaTalousosasto saa järjestelmästä kaikki palkan- japalkkioiden maksuun liittyvät tiedot ja provi- Commissions tarjoaa myös johdolle oivansiokertymät. Uusia myyjiä voidaan liittää järjes- apuvälineen myynnin analysointiin ja kehit-telmään, siirtää myyntiryhmästä toiseen ja tämiseen. Järjestelmästä voi ajaa myyntitietoatarvittaessa poistaa. Kustakin myydystä vakuu- esimerkiksi myyjä- tai tuotekohtaisesti tai alueit-tuksesta syntyy järjestelmään yksi tietue, johon tain. Nopean raportoinnin ansioista johto pysyykiinnittyy kaikki myyntitapahtumaan liittyvä ajan tasalla myynnin tilasta ja voi reagoidatieto. Myös aiemmat sopimusversiot ja muut ongelmiin pikaisesti. Tietokantapohjaisuus jahistoriatiedot pysyvät tallessa. helppokäyttöiset hakuominaisuudet mah-Provisioiden kertymistä voi seurata järjes- dollistavat informaatiopääoman hyödyn-telmästä reaaliaikaisesti tai sovitussa aikatau- tämisen. Commissions auttaa kehittämäänlussa. Myyjät voivat itse seurata myynnin kehit- palvelutarjontaa ja hinnoittelua.tymistä yksilötasolla - tai ryhmätasolla, jos
  4. 4. Järjestelmän tekniset tiedot Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä varmistaa ohjelmiston logiikan nopean omaksumisen. Werdia järjestää käyttökoulutuksen järjes- telmän pääkäyttäjille. Selainpohjaisuuden ansiosta ohjelmisto on myös etätyötä tekevien käytössä 24/7. Sisään kirjaudutaan omalla käyttäjätunnuksella ja sala- sanalla. Pääkäyttäjät pystyvät nopeasti luomaan tai passivoimaan käyttäjätun- nuksia uusien rekrytointien ja irtisanomisten yhteydessä. Eri käyttäjärooleille pystyy luomaan eritasoisia käyttöoikeuksia. Avoin dokumentoitu rajapinta mahdollistaa tietojen siirron eri tieto- ja vakuutusjärjestelmistä. Järjestelmä säilyttää sopimusten ja laskentojen versiohistorian. Werdia järjestää tarvittavat hosting, ylläpito- ja tukipalvelut. Ohjelmis- ton versiopäivitykset ovat automaattisesti asiakkaiden käytössä ilman erillistä asennustyötä. Werdia muokkaa tarvittaessa järjestelmää asiakkaiden tarpeisiin sopi- vaksi ja kehittää uusia toiminnallisuuksia. Commissions- ja Leads-järjestelmät ovat helposti integroitavissa. Ne voidaan myös ottaa käyttöön erillisinä. Järjestelmä on toteutettu Microsoft .NET teknologialla ja se käyttää Microsoft SQL Server tietokantaa. Vapautta on se, että käyttäjä sanelee ehdot – ei järjestelmä.
  5. 5. Werdia Oy on kannattava ja kasvuhakuinen espoolainen yritys, joka toteuttaaasiakkaille innovatiivisia ohjelmistoratkaisuja. Yrityksellä on sitoutunuthenkilökunta, jolla on vahvaa toimialaosaamista etenkin vakuutus-, infra- jaliikennetoimialoilta.Werdia Oy tekee vaativia ohjelmisto- Espoossa. Meillä on pitkäaikaisiatuotteita ja -palveluja, jotka helpottavat ja –palveluja, jotka helpotta- asiakassuhteita ja erittäin ammattitai-vat merkittävästi asiakkaiden liiketoi-merkittävästi asiakkaiden liiketoim- toinen ja sitoutunut henkilökunta.mintaa. Meillä on pitkä kokemus inno-intaa. Meillä on pitkä kokemus inno- Teemme työtä tehokkaasti, muttavatiivisten ohjelmistojen kehittämi- inhimillisesti. Werdia on taloudellisestisestä läheisessä yhteistyössä asiak- kannattava ja vakaa yritys, jonkakaiden kanssa. Werdialla on syvällistä luottoluokitus on AAA (Dun & Brad-ja laajaa toimialaosaamista etenkin street). Yritys on kokonaan johdon javakuutus- ja pankkialalta. Olemme hallituksen jäsenten omistama.suunnitelleet vakuutusalalle uusia Werdia kasvattaa liiketoimintaansatuotteita, jotka ensimmäistä kertaa voimakkaasti lähivuosina. Kilpai-ratkaisevat myyntiorganisaation tyypil- lukykymme ja osaamisemme onlisiä ongelmia ja tehostavat toimintaa. vahvalla pohjalla. Pystymme toteutta-Lisäksi Werdialla on pitkäaikaista koke- maan vaativia ohjelmistoratkaisujamusta ja osaamista infra- ja liikenne- kustannustehokkuudeltaan erittäintoimialoilta. kilpailukykyisesti. Pystymme inves-Werdia on vakaa ja luotettava ohjelmis- toimaan kasvuun, rekrytoimaan lisäätoyritys, joka on perustettu vuonna kovatasoisia osaajia ja kehittämään2000. Nykyaikainen ja viihtyisä toimis- markkinoille uusia innovatiivisia tuot-tomme sijaitsee HTC Keilaniemessä teita.Werdia Oy Werdia OyKeilaranta 15 Keilaranta 1502150 Espoo 02150 EspooPuhelin: +358 20 755 9670 Puhelin : +358 20 755 9670Faksi: +358 20 755 9676 Faksi +358 20 755 9676www.werdia.fi www.werdia.fi

×