Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Side by Site

1,504 views

Published on

Editie lente 2013 | Personeelsmagazine Cargill Nederland - België

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Side by Site

 1. 1. SIDE by SITEKWARTAALBLAD VAN EN VOORDE MEDEWERKERS VAN CARGILLLENTE 2013 #114
 2. 2. 2 Cargill SIDE by SITE / Lente 2013 3Cargill SIDE by SITE / Lente 2013NobelprijsVerandering van spijs doet eten! Dat moet Cargill Inc. hebbengedacht toen in 2012 de ‘flexible work policy’ werd gelanceerd enCargill Nederland opteerde voor een nieuw, centraal kantoor inAmsterdam. Daarmee veranderde Cargill in één klap van eentraditionele in een trendsettende werkgever. ’n Wonder!Nog niet zo lang geleden werd het geld verdiend in de fabrieken enwaren de oude kantoren de sluitpost. Hoewel ze een opknapbeurtnodig hadden, waren ze vertrouwd, stonden er planten, hingen erposters en was het bureau met de foto’s van je vrouw en kinderenje persoonlijke werkplek. Dat nodigde uit tot langer doorwerken,want je voelde je thuis. Commitment, heet dat!In ‘The Outlook’ (vert. ‘De Toekomst’) wordt dat door de flexplekkenveel moeilijker. Wie het eerst komt, zit het eerst. En wie z’n bureaulanger dan twee uur verlaat, is zijn plekje kwijt: opgestaan, plaatsvergaan! In het nieuwe kantoor kan veel, maar een persoonlijk tintjezit er niet in. Dus is het gebouw om halfzes uitgestorven, schat ikzo…Managers raken er de weg helemáál kwijt. Want waar zij hun onder-geschikten vroeger vanuit een eigen kantoortje in de gaten hieldenen de prikklok controleerden of de acht uren wel waren volgemaakt,hebben ze nu zelfs geen eigen bureau meer. De medewerkerskomen en gaan wanneer ze willen. Daarom moeten de managersnu zelf de handen uit de mouwen steken. The Times They Area-Changin’…Een oud fenomeen doet weer opgeld: stiltekamers, op elkeverdieping. In de jaren-’60 van de vorige eeuw bekend vanpoptempel Paradiso, waar de jeugd in stilte (vandaar ‘stiltekamer’)samen stoned staarde naar het smeulende uiteinde van eenwierookstaafje. Bij het schrijven van deze column was nog nietbekend of het personeel van ‘The Outlook’ de wierook zelf moetmeenemen of dat de staafjes aan de receptie worden uitgereikt…Het in één kantoor samenbrengen van drie regionale culturen,brengt de grootste schok teweeg. Meer verschil dan tussenRotterdam, Amsterdam en de Zaanstreek is nauwelijks denkbaar.Rotterdammers leven om te werken - van werken gaat immersniemand dood. Amsterdammers werken om te leven - lukt hetvandaag niet, dan lukt het morgen wel. En Zaankanters zijn uitprincipe overal tegen - wat de boer niet kent, dat vreet ie niet…Mocht het Cargill lukken hier een eenheid van te smeden, dan ligtde Nobelprijs voor de Vrede in het verschiet en dient ‘The Outlook’wereldwijd tot voorbeeld.Ik wens u allen een zonnige flexplek,S Piegel» DE SPIEGELNobelprijsTien jaar Mechelen en VilvoordeCollega’s vieren samen feest» CARGILL CARESVan buiten lerenCargill Gent en AkzoNobel Botlek kijken bij elkaar af» 24/7Familieonderneming» HET PROJECTWetenschap smakelijk opgediend» CENTERFOLDMariëlle Jongkind, de perfecte lay-upGrand tourMedewerkers op hun plek in ‘The Outlook’» INSITE» VAN...TOT...Van klantvraag tot eindproduct» TERZAKEOmgedoopt» ONSITECargill Provimi Nutricion – CPN23456781012141516Inhoudsopgave »DESPIEGELRedactieLaura Brems – MechelenMarijke Bruneel – Izegem / GentShirley Haegens – AntwerpenMaaike Post Uiterweer – CROE (Schiphol office)Jolanda van Langelaar – ZOR ZaandamPiet Luijten – SwalmenRia Vandenbroeke – VilvoordeIlse Nefs – Bergen op Zoom / Sas van GentMarja ten Nijenhuis – Multiseed AmsterdamLode Oosterlynck – Cocoa & Chocolate AntwerpenKatleen Paulus – HerentAnne Philippe Hospied – MoeskroenNathalie Struijk – Soja AmsterdamRegina Rongen – BotlekSaskia Velthorst – Rotterdam ProvimiColofonBladmanagement:Kort-en-Bondig, tekst, redactie & adviesOntwerp en lay-out:FraaieDingen, concept en ontwerpDruk: Grafimedia drukkerij HertogsTekst: Roel Brand, Wendy van RoodenFotografie:Nick Franken (Cover, pag. 6,8-9,10-11,16)Illustratie: Petra Kwaadgras (pag.14)Team eindredactie:Laura Brems, Ilse NefsCorrespondentie zenden aan:Kort-en-Bondig, tekst, redactie & adviest.a.v. Wendy van RoodenZuidsingel 38a, 4611 LK Bergen op Zoomtelefoon +31 (0)6 182 330 17info@kort-en-bondig.nlDe eerstvolgende redactievergadering staat eind maart gepland.Graag je bijdragen, ideeën, suggesties of reacties doorgeven aanhet redactielid bij jou op de vestiging.Administratie verzendadressen via uw afdeling HRD.In 1953, exact zestig jaar geleden, opende Cargilleen klein graanverhandelingskantoor inAntwerpen. Daarmee waren de eerste officiëleactiviteiten in Europa een feit. Bij de startwerkten er een paar Amerikanen en een handvolBelgen. Antwerpen was een logische keuzeomdat België als een van de eersten na deTweede Wereldoorlog de vrije handel in graanherstelde. Die paar werknemers van toen zijn ervandaag wel meer dan duizend. En bijna de helftdaarvan werkt in Vilvoorde of Mechelen, de tweeEuropese hoofdkantoren die België huisvest.OvernameIn 2002 besloot Cargill tot de overname – degrootste ooit in die tijd – van een belangrijkezetmeel- en zoetstoffenproducent. Het Onderzoeks-en Ontwikkelingscentrum in Vilvoorde was eenbelangrijk onderdeel van de acquisitie. DatResearch & Development Centre was essentieelvoor de beslissing om in de nabijheid in 2003 eenhoofdkantoor op te richten voor de snelgroeiendevoedingsbusiness. Cargill koos heel bewust voorMechelen wegens de centrale ligging ten opzichtevan onze productiesites en onze klanten in Europa,maar ook om de handige spoor- en luchtvaartver-bindingen, de internationale scholen en de beschik-baarheid van hoogopgeleid personeel.ConnectivityfeestDie tiende verjaardag van Cargill in Mechelen enVilvoorde mocht niet ongemerkt voorbijgaan, vondhet management. Dus werd er om het jubileumjaargoed in te zetten een groot feest georganiseerd met‘Connectivity’ als thema, omdat beide locaties vanafhet begin onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.Met zo’n vijfhonderd feestgangers was het eendoorslaand succes. Er werd volop ‘ge-connect’,want iedereen kreeg de naam van een collega opzijn badge en moest met hem of haar op de foto. Erwerd gepraat en gelachen. Er werd gedanst. Erwerd heerlijk gegeten. En er werd gespeeld - voorde minder dansgrage collega’s was voorzien inpooltafels, minivoetbaltafels enzovoort. Maar dekers op de taart was het optreden van ‘Let’s goUrban’, de ideële dansgroep die door Cargill Careswordt gesteund. Dat was nog maar het begin vande knallende party… Er werd gedanst tot in devroege uurtjes. Van harte gefeliciteerd, Cargill!ToekomstMechelen en Vilvoorde groeien, zoveel is zeker. Erkomen collega’s bij en er wordt fors geïnvesteerd.Kijk maar naar de nieuw- en verbouwoperatie rondFood Safety in Vilvoorde.Zestig jaar Cargill in België1953 Opening graanhandelskantoor Tradax inAntwerpen1964 Door joint venture tussen Cargill, Tradax enKarel Hens ontstaat een van Europa’sgrootste voedingsmiddelenproducenten1973 Uitruil Cargill en Hens: Cargill controleertbelangen in Frankrijk en Duitsland en doetafstand van Hens’ Voeders N.V. en P. SluisDiervoeders N.V.1980 Acquisitie sojafabriek door nieuw opgerichteN.V. Cargill1983 Tradax gaat op in N.V. Cargill1984 Compagnie Cargill verwerft een meerderheidin Malteries Leon Dreyfus uit Valenciennes(F). Het bedrijf runt twee moutfabrieken inFrankrijk en een in België.1995 Cargill N.V. neemt de bottelarij van plantaar-dige oliën over van Huileries Debeil.1998 Cargill neemt oliezaadfabrieken Gent enIzegem over van Vandemoortele InternationalN.V. over en starten een joint venture ingebottelde consumentenoliën.2002 Cargill neemt de resterende 50% aandelenuit de joint venture met Vandermoortele over. Cargill haalt met Cerestar op slag marktleiderin zetmeel en zetmeelproducten binnen. HetResearch & Development laboratorium inVilvoorde hoort er ook bij.2003 Cargill opent nieuw kantoor in Mechelen, datfungeert als Europees hoofdkantoor vanCargills food business. Cargill koopt OCG Cacao SA, leveranciervan industriële chocolade van de Europeselevensmiddelenindustrie, en daarmee demodernste chocoladefabriek in België.2005 Cargill investeert in de chocoladefabriek inMoeskroen. Cargill verhoogt de productiecapaciteit vantropische oliën van de fabriek in Izegem.2006 Cargill stapt in de joint venture Bioro vooreen biodieselfabriek in Gent met 250.000 toncapaciteit. Cargill breidt uit in Moeskroen. De investeringomvat ook een productontwikkelings- enapplicatielaboratorium.2008 Cargill rondt de bouw af van de multiseed-,crush-, raffinage- en biodieselinstallaties inGent af.2011 Provimi, wereldmarktleider in diervoeders,wordt onderdeel van Cargill.Collega’s vieren samen feestTien jaar Mechelenen VilvoordeColleagues are partying togetherTen years Mechelenand VilvoordeIn 1953, exactly 60 years ago, Cargill opened asmall grain trading office in Antwerp, marking thefirst official activities in Europe. A handful ofAmericans together with some Belgians mannedthe office. Antwerp was a logical choice as Belgiumwas one of the first to re-establish free trading ofgrain after the second World War. The small staffof the early days grew into more than a thousandat present, with nearly half of them working inVilvoorde and Mechelen, the two European headoffices in Belgium.
 3. 3. 4 Cargill SIDE by SITE / Lente 2013 5Cargill SIDE by SITE / Lente 2013¤ 4.000,- van Kids and Cakes voormeisjesonderwijsproject Plan België Bakken met geld!Twintig dolenthousiaste ‘Cargill-kinderen’, onder-steund door hun even gedreven moeders, vaders,tantes, ooms, oma’s en opa’s, verkochten opwoensdagmiddag 13 februari hun thuis gebakkencupcakes in onze vestigingen in Mechelen,Antwerpen en Vilvoorde. De met het oog op Valen-tijnsdag hartelijk verpakte lekkernijen vonden gretigaftrek. Dankzij de gulle giften - ‘Kies wat je wilt engeef wat je kunt…’ - van onze Bourgondischemedewerkers is de opbrengst opgelopen tot maarliefst €2.000,-, een bedrag dat Cargill Cares vanharte verdubbelt. Die €4.000,- komen ten goedeaan onderwijsprojecten van Plan België voormeisjes in ontwikkelingsgebieden.“Solidariteit gaat door de maag, volgens onze Kids,”zegt Maija Van Langendonck van Global Diversityand Inclusion. “Dit was de tweede Kids and Cakes-actie in successie en het resultaat was fantastisch.Het toont hoezeer de mensen in onze organisatiezijn doortrokken van hun verantwoordelijkheid voorde minderbedeelden. En daar zijn wij nog het meesttrots op!”vlnr: Arwin, Gryson, Vic en Louise MathysMooie modeltrucks voor fanatieke fan TrucktrucStephan laat zich door zijn verstandelijke handicapvan maar weinig weerhouden. Bijna elke dag staathij bij de ingang van het fabrieksterrein van deZaanlandse Olieraffinaderij (ZOR) en altijd gaat hijna bij de expeditie welke vrachtauto’s er die dagworden verwacht. Hij houdt bovendien nauwlettendtoezicht op hun binnenkomst. Tot zijn grote plezierherkennen de meeste chauffeurs hem inmiddels al.Het sympathieke initiatief van ZOR’s Saskia deVries om de bezoekende transportbedrijven tebenaderen voor een modeltruck van hun onderne-ming voor truckliefhebber Stephan vond alom weer-klank. Mooi, want hij is zielsgelukkig met zijnprachtige miniaturen. MVO-award naar Izegem?Tijdens het ‘Toegevoegde waarde van het maat-schappelijk engagement’-event dat de ProvincialeOntwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen op 5maart in de Kortrijk Xpo organiseerde, werd deMVO-award uitgereikt. Cargill Cares België steldezich daarvoor kandidaat met het ‘gratis-ontbijtpro-ject’ dat naar aanleiding van Wereldvoedseldagrond 16 oktober in Izegem, Vilvoorde, Antwerpen,Mechelen, Gent en Herent door Cares medewer-kers en tal van vrijwilligers werd georganiseerd. Dedoelgroepen werden door sociale instellingen voor-gedragen.Bij het ter perse gaan van deze editie van Side bySite was de uitslag nog niet bekend, maar daarkomt de redactie in het juni-nummer zeker opterug.Villa RozeroodNamens de Cargill Cares Council Izegem presen-teerde FS/QA/ISO-secretaresse Francine Heerenopzet en uitvoering van het ‘Wereldvoedseldagont-bijt’. Daarbij ging ze uitgebreid in op de hands-onbetrokkenheid van Izegems management, mede-werkers, klanten en contractors, die belangelooshun medewerking verleenden aan het project.Product Line Manager Peter Allemeersch duiddede achterliggende gedachte zoals die in CargillsSocial Responsibility Charter wordt verwoord.Als de MVO-award aan Cargill Cares Izegem wordttoegekend, gaat de aan de award verbonden geld-prijs naar het respijthuis Villa Rozerood in DePanne, waarmee we via een van onze medewer-kers hebben kennisgemaakt. Dit ‘zorghotel’ biedternstig zieke kinderen gepaste zorg terwijl zij énhun ouders, broers en zussen even los van debeslommeringen tot rust kunnen komen. Een betergoed doel is nauwelijks denkbaar.Op woensdagmiddag 12 december belegdendelegaties van Cargill Gent en AkzoNobel Botlekin Gent een benchmarksessie over veiligheid enoperational excellence. Namens Cargill wissel­den Plant Superintendent Frans van der Knaap,Operations Lead Steven Matthys, EHS Super­visor Gretel Sandrap, ProductiesupervisorsManuel D’hondt en Olivier Maere en CargillsReliability Excellence Lead Walter Nijsenintensief van gedachten met QHSE managerHans Bremer, Production Engineer PaulCoppens en Productiecoördinatoren Wilko Breenen Marcel Fransen van AkzoNobel. De sessievloeide voort uit het Cargill-brede ReliabilityExcellence Process Improvement programma terverbetering van werkprocessen, procedures eninstallaties.Van buiten Cargill“Speelt er geen concurrentie, dan kun je bij elkaar‘in de keuken kijken’,” vertelt Frans. Gents PlantSuperintendent met een opleiding Werktuigbouw-kunde aan de T.U. Eindhoven vervolgt: “Na achtjaar productiesupervisor bij de Sojafabriek inAmsterdam werd ik in 2008 productiemanager bijAkzoNobel Botlek om per 1 januari 2012 weer bijCargill, maar nu in Gent, aan de slag te gaan. Daar-voor ben ik met mijn gezin medio vorig jaar naarGent verhuisd. Tussen Cargill en AkzoNobelbestaat een tweezijdige leverancier-klantrelatie, dusdie bijten elkaar niet. Dan is de link snel gelegd.”Na de ontvangst met lunch gaf AkzoNobel eenpresentatie over overlegstructuren, effectief verga-deren, sturen op KPI’s (Key Performance Indica-tors) met (K)PI dashboards en het elektronischwachtboeksysteem ShiftCliq. Cargill voerde hetwoord over Lock Out Tag Out, Grab Cards en onzeweb based systemen ACT (voor de opvolging vanactiepunten), FIN (rapportage van incidenten) &MoC (managementsysteem voor wijzigingen ininstallaties). Een uiteenzetting van onze processen,gevolgd door een rondleiding door de fabriekbesloten de middagsessie.Tijdens het diner in ‘Het Pakhuis’ werd informeelnagekaart. AkzoNobel en Cargill hebben veel metelkaar gemeen en gebruiken soortgelijke systemen,maar op bepaalde terreinen blijkt de een verder dande ander of heeft betere hulpmiddelen of beheers-systemen. Conclusie: we kunnen van elkaar lerenen hoeven ‘het wiel niet opnieuw uit te vinden’.LerenCargill Gent kan leren van de standaard agenda’s(ToR’s, Terms of References), actie- en besluiten-lijsten tijdens vergaderingen en de overlegstructuurvan AkzoNobel Botlek. Hun (K)PI dashboard in decontrolekamer is interessant; het toont in eenoogopslag hoe de fabriek presteert. ShiftCliq, datde werkoverdracht begeleidt, vertelt overzichtelijkwaarop de volgende ploeg moet letten en welkeacties ze moet ondernemen. Komend jaar wordt hetin Gent geïmplementeerd.AkzoNobel volgde onze uitleg van ‘Lock Out TagOut’ gespitst. Gretel vertelde hoe de lock outstations in de Gentse controlekamer werken. DeGrab Cards in het veld vond men belangwekkend.Olivier lichtte met voorbeelden toe hoe onze stan-daard lock out procedures functioneren. En onzeweb based systemen ACT, FIN en MoC waren eyeopeners. Een geslaagde bijeenkomst dus. Debevindingen worden teruggekoppeld en de sessiekrijgt een vervolg in Rotterdam.» CARGILL CARESCargill Gent and AkzoNobel Botlek areexchanging ideasLearning from othersOn Wednesday the 12th of December in the afternoondelegations of Cargill Gent and AkzoNobel Botlekhad a benchmark session (in Gent) about safetyand for operational excellence. Cargill’s PlantSuperintendent Frans van der Knap, OperationsLead Steven Mathis, EHZ Supervisor GretelSandra, Production supervisors Manuel D’hondtand Olivier Maere and Cargill’s Reliability ExcellenceLead Walter Nijsen had intensive discussions withQHSE manager Hans Bremer, Production EngineerPaul Coppens and Production coordinators WilkoBreen and Marcel Fransen of AkzoNobel. Thissession was a result of the Cargill-wide ReliabilityExcellence Process Improvement program toimprove work process, procedures and installations.Cargill Gent en AkzoNobel Botlek kijken bij elkaar afVan buiten leren
 4. 4. 6 Cargill SIDE by SITE / Lente 2013 7Cargill SIDE by SITE / Lente 2013Nee, Greg Page hoeft zich geen zorgen te maken. Broers Jan enJoep Boots halen weliswaar uit hun werk wat erin zit, de een bijMultiseed en de ander in de Sojafabriek, maar ze hebben geenambitie om een wereldwijd concern te leiden. Wél willen ze op 7september naar de top van de Mont Ventoux, de kuitenbijter diemet een hoogteverschil van 1.614 meter de meeste Tour de France-renners bijna teveel is. In het kader van ‘Ventoux3’ beklimmen zedie kale col waar het altijd waait (vert. Fr. vent = wind) van driekanten op hun Ghost racefiets om zoveel mogelijk geld in tezamelen voor de Stichting Stop Hersentumoren. De onderneming isgeïnspireerd door Jans in 2006 aan leukemie overleden twaalfjarigezoon Bryan en wordt door beider zonen Mike (21) en Stef (18) in hetzadel van hun Cube hybride ondersteund.FamiliegevoelJan, 48, woonachtig in Middenbeemster, is Senior Productiesupervisor bijMultiseed. Na zijn opleiding MTS Procestechniek met stage in 1985 bij Multiseedgaat hij in 1986 bij de Sojafabriek als operator aan de slag. Daar werkt hij zichheel gestaag op tot zijn overstap naar zijn huidige functie bij Multiseed in 2010.“Die zevenentwintig jaar kan ik alleen maar verklaren door het lekkere familie­gevoel dat er zowel bij de Sojafabriek als bij Multiseed heerst,” zegt hij.“De kleinschaligheid onder de enorme paraplu van het Cargill concern houdthet prettig overzichtelijk. En dan is ook je werk elke dag weer een beetjethuiskomen…”Mens!De Cargill-carrière van Joep, 51 jaar en ook uit Middenbeemster, beslaatinmiddels ruim tweeëntwintig jaar. Die loopt via de afdeling Verlading van deSojafabriek Amsterdam in 1990 na de opleiding VAPRO A naar Procesoperatorin 1994 en mondt uit in zijn tegenwoordige functie van Allround Procesoperator.Werken in ploegendienst biedt hem bovendien de vrijheid die anderen niethebben: “Want wie kan er nu op een doordeweekse dag een mooi toertje opde racefiets maken? Bijna niemand toch...”De fijne werkomgeving en de prima baas, die je ondanks zijn gigantischemultinationale omvang het gevoel geeft dat jij geen nummer bent maar alsmens iets betekent, binden Joep aan Cargill.DonatieDe komende maanden gaan op aan uitgebreide training en acties voor hetevenement in september. Kijk op Beemsterbroers.nl. Daar lees je hoe Jan enJoep hun project aanpakken en blijf je via het blog op de hoogte van verdereontwikkelingen. Side by Site doet dit najaar verslag van hun avontuur.Cargill Cares schenkt alvast €3.000,-. Ook helpen? Maak dan jóuw giftover naar bankrekening 1704.94.675 (IBAN: NL62RABO0170494675)t.n.v. Beemsterbroers o.v.v. ‘Donatie Stichting Stop Hersentumoren’.In samenwerking met La Cité dessciences et de l’industrie enUniverscience uit Frankrijk, MuseoNazionale della Scienza e dellaTecnologia Leonardo da Vinci uit Italiëen Heureka uit Finland organiseertTechnopolis de interactieve thema­tentoonstelling ‘Over de soep en depatatten’ over waar ons eten vandaankomt, wat erin zit, wat het doet en hoeje ermee moet omgaan. Als partnervan Technopolis ondersteunt Cargillde tentoonstelling met €12.000,- voorlesmateriaal en zetten we onze bredekennis en expertise van voeding in.BelevenVoortgekomen uit het vroegere FlandersTechnology International, is het huidigeTechnopolis een door de Vlaamse Regeringgefinancierd, permanent platform voorwetenschap en technologie in Vlaanderen.Het brengt wetenschap en technologie dichterbij de mensen door het ze letterlijk te latenbeléven. Want wat je enkel hoort dat vergeetje, maar wat je ziet dat neem je op en wat jedoet dat begrijp je... Zo prikkel je je nieuws-gierigheid en maak je jezelf wetenschap entechniek bijna automatisch eigen. Om dat tebereiken, werkt Technopolis samen metmedia-, expositie-, productie- en bedrijfspart-ners, waaronder Cargill.Technopolis ontvangt ruim 200.000 bezoekersper jaar. Die variëren van jong tot oud, zowatde helft bestaat uit schoolklassen. Maariedereen heeft de dag van zijn leven met demeer dan 280 alom toegankelijke, interactievepresentaties die stuk voor stuk op hetdagelijks leven zijn geënt.ImagoTechnopolis past precies bij Cargill. Het steltons in staat ons te presenteren als een bij desamenleving betrokken, zeer vernieuwendbedrijf dat zijn kennis en ervaring graag deeltom allerlei uitdagingen op economisch,sociaal en milieuterrein aan te gaan. Het zetons als merk op de kaart en is bovendienuitermate positief voor ons imago bij toekom-stige medewerkers. Immers, de middelbarescholieren van nu bezinnen zich op hunloopbaantraject van straks en een studie diedaarbij aansluit. Dan is het mooi dat Cargill inbeeld is. En bovendien zijn het onze buren inMechelen.WorkshopsTijdens ‘Over de soep en de patatten’ biedtCargill de bezoekers inzicht in allerleionderdelen van de voedingsindustrie. Metlezingen en workshops als ‘Heb jij een boontjevoor chocolade?’ door Cocoa & Chocolate,‘The world of agriculture’ van Starches &Sweeteners Europe, ‘Truvia: the world ofstevia’ en ‘Waar komt die banaan vandaan?’over de herkomst van ons voedsel doorCorporate Affairs/Legal weten we de aandachtvan velen te binden.Meemaken!Je kunt ‘Over de soep en de patatten’ nogmeemaken tot en met zaterdag 31 augustus2013, dagelijks - dus ook in het weekend -van halftien tot vijf uur in het gebouw vanTechnopolis aan de Technologielaan inMechelen.» CARGILL 24/7Naar de top!FamilieondernemingCargill participeert in Technopolistentoonstelling ‘Over de soep ende patatten’Wetenschapsmakelijkopgediend» HET PROJECT
 5. 5. “Parallellentussenmijnbeidepassies;baanenbasketbal?”vraagtMariëlleJongkind,27jaar,samenwo-nendinAmsterdam,sindskorttrainee-afenvolwaardigsupplychaincoördinatorbijGrainandOilseedSupplyChainEurope(GOSCE)inhetnieuwekantoor‘TheOutlook’opSchiphol.“Jahaa,teamwork,winnenenvoldoening,”antwoordtdeforwardvanBasketbalVereni-gingAmsterdam,diespeeltindehoogstedivisievanhetdistrict,resoluut.“Daarbijhoefjenietdegrootstetezijnomheelhoogtereiken.”DevoorbijetweejaarheeftMariëlleveelbijgeleerd.HaaropleidingaandeVrijeUniversiteitteAmsterdaminBiomedischeWetenschappen(propedeuse,1jaar)enBusinessAdministrationmetspecialisatieinSupplyChainManagementenDistributionandLogistics(bachelor,3jaarplusmaster,1jaar)vormdeeenprimabasisvoordepraktijkvanhaartraineeschap.Daargeeftzehoogvanop.HaarrecentafgeslotenInlandWaterwayTransportProjectenhetnoglopendeEuropeanTradeSourcingProjectmoetenmetslimmestrategieëneennogbeterresultaatopleveren.Nogzo’nparallelmetsport.Eendriepunter!GoMariëlle!Traineeschapperfectelay-upvoorveelbelovendeCargill-carrièreHogedunk»CENTERFOLD
 6. 6. 10 Cargill SIDE by SITE / Lente 2013 11Cargill SIDE by SITE / Lente 2013Employees in place at ‘The Outlook’Grand tourIn December 2011 the European senior management of Cargill gavea green light to move the business units and functions of the Coen­havenweg in Amsterdam, Cargill Cocoa & Chocolate in Wormer, CargillRefined Oils Europe in Schiedam and Cargill Texturizing Solutions inZaandam to a central office . The choice was made for ‘The Outlook’ atSchiphol-Centre. On Monday the 28th of January of this year, 492Cargill employees moved into their new working environment.Medewerkers op hun plek in‘The Outlook’GrandtourIn december 2011 gaf het Europese senior management vanCargill groen licht om de business units en functies van deCoenhavenweg in Amsterdam, Cargill Cocoa & Chocolate inWormer en Cargill Refined Oils Europe in Schiedam te huis-vesten in een centraal kantoor. De keuze viel op ‘The Outlook’in Schiphol-Centrum. Op maandag 28 januari jl. betraden 492Cargill medewerkers hun nieuwe werkomgeving.“Een verhuizing van deze omvang heeft nog al wat voeten in aarde,maar mede door de uitgebreide voorzorgsmaatregelen verliep allesheel soepel. Het personeel kwam volgens plan gefaseerd binnen.Op ‘kritieke’ plaatsen zoals bij de parkeergarage, de receptie en bij detourniquets was extra begeleiding ingezet om de nieuwe bewoners teverwelkomen en te begeleiden. Aan het einde van de ochtend hadiedereen zijn of haar flexplek voor die dag geselecteerd en was hetbusiness as usual,” verklaart Debora Appel, projectmanager.FlexibelDe reacties van de nieuwe bewoners zijn tot nu toe positief. De werk-nemers ervaren hun nieuwe werkomgeving als prettig en dynamisch.“Dat betekent niet dat we klaar zijn. Om dit concept levend te houden,zullen we continue moeten toetsen, evalueren en bijsturen. Het is dusflexibel werken in optima forma,”onderstreept Debora.
 7. 7. 12 Cargill SIDE by SITE / Lente 2013 13Cargill SIDE by SITE / Lente 2013Nieuw intranet voor Cargill BelgiëZoekplaatsje!Sinds enige maanden maken onze Belgischewerknemers gebruik van een nieuw intranetwaarop alle informatie over Cargill op een snelleen efficiënte manier te vinden is.Communicatie binnen Cargill was niet altijdeven gemakkelijk. Dat komt door de structuurvan business units die vaak internationaal endus in diverse taalgebieden werken en functiesdie wel op landenniveau zijn georganiseerd.Maar op het nieuwe intranet komen ze allemaalbij elkaar, ieder met zijn eigen plekje.Alle vestigingen hebben hun eigen pagina met alge-mene informatie. Antwerpen, Gent, Vilvoorde enMechelen gaan zelfs nog wat verder met details enlocatie-specifieke gegevens. Daarnaast vind je ophet nieuwe intranet ook informatie over de functiesen de corporate diensten. Legal, IT, CorporateAffairs, Travel, TGRC, RIM en HR hebben elk hunpagina met handige links.Op de Cargill Cares-pagina ten slotte kan deBelgische Cares Council zijn verhaal kwijt.Wil je meer weten over de organisaties waarmeeCargill Cares samenwerkt of wil je je als vrijwilligerinzetten, neem daar dan zeker een kijkje.Hoe vind je deze interne webstek voor België?Click in Cargill Connects op de uiterst rechtse tab– Country Sites > Internal > Europe and Africa >Belgium en zet hem meteen tussen je favorieten!Nieuwe intranetsite Global Food ResearchFood feedsGlobal Food Research is een corporateResearch & Development ‘function’ die inVilvoorde en Minneapolis in opdracht vanbusiness units als Cocoa & Chocolate, RefinedOils, Starches & Sweeteners en TexturizingSolutions onderzoek naar toepassingen vanvoedingsmiddelen doet en nieuwe ingrediëntenontwikkelt. Om nog beter te laten zien wat wevoor onze collega’s kunnen betekenen enwaarmee we bezig zijn, hebben we op CargillConnects de Global Food Research intranet­website gelanceerd.Scheppen“Global Food Research heeft de expertise in huisom smaken en texturen te analyseren, zo nodig aante passen en bouwstenen toe te voegen,” zegtprincipal scientist Paul Smith, lead van het project-team. “‘Building Food Properties for Your Needs’is ons motto. Daarmee doen we de schepping nietover, maar we maken er wel iets nieuws mee.Design dus! Hoe en waarmee we dat doen, dat vindje netjes gerubriceerd terug op onze nieuwe site.Daar vind je ook het laatste nieuws op onsvak­gebied, recente productpresentaties en belang-wekkende wetenschappelijke publicaties. Alle redenvoor een virtueel bezoek.”Swalmen ontvangt Employee RecognitionTeam AwardBekroondThijs Verhaegh, Har Verhaegh, Piet Wolfs,Piet Luijten, Geert Hofkens, Ton Van Hoef,Rob Manders, Wiek Drissen, Marc Thomassen,Koen Houben, Jan Feuler en Peter Ebus zijndoor Cargill Malt’s EMEA RecognitionAssessment Committee beloond met deEmployee Recognition Team Award voor hunbuitengewone prestaties bij het vermoutenvan een lading Argentijnse gerst. Die wasginds wegens een slechte oogst in Frankrijkaangekocht om onze klanten te kunnen blijvenbedienen. Zonder onvertogen woord en zelfsook maar op de klok te kijken, maar met prak­tische inventiviteit en nog meer elan heeft hetteam de enorme klus tijdig - in krap vier weken- geklaard. In het belang van de betrouwbaar­heid van ons bedrijf richting onze klanten.AwardErkenning van prestaties heeft een positief effect opde betrokkenheid van werknemers. Dat vertaalt zichin betere bedrijfsresultaten en tevreden klanten.Maar anders dan in Noord- en Zuid-Amerikabestaat in Europa geen ‘Employee of the Month’-cultuur. Daarom werkt Cargill Malt met een regio-naal bekroningssysteem. In EMEA beoordeelt eenzeskoppige jury uit alle geledingen van de businessunit voordrachten op integriteit (ongeacht de conse-quenties doen wat juist is), respect (omzien enaanzien), winnaarsmentaliteit (playing to win) enbevlogen betrokkenheid (commitment to engage).De ‘Twaalf van Swalmen’ hebben hun Award in devorm van een cadeaubon en een gezamenlijketentje bescheiden in dank aanvaard.» INSITEZOR nu FSSC22000-gecertificeerdBezieling beloond!Na ruim een jaar van hard werken met onder meerextra trainingen van onze medewerkers op hetgebied van voedselveiligheid en vergaande investe-ringen in site security en toegangscontrole, heeft deZaanlandse Olieraffinaderij (ZOR) in december2012 de Food Safety System Certification (FSSC)22000 binnengehaald. Dat is door de diversiteit encomplexiteit van onze productie een prestatie vanjewelste. Want de ZOR smelt, raffineert en verpaktoliën en vetten voor derden alsook in eigen beheer.Daarnaast wordt er ook cacaomassa gesmolten enverpakt.De inspanningen in het voorbije jaar hebben deactiviteiten van de ZOR naar een hoger niveaugetild. Het FSSC22000-certificaat is daarvan hetzichtbare bewijs. Alle reden voor gepaste trots bijonze medewerkers. Met dank aan hun passie engedrevenheid krijgt het ingelijste document eenmooi plaatsje aan de muur in ons bedrijf.Bergen op Zoom bouwtcentrale controlekameren nieuw labora­toriumDe eerste aanzet voor een centrale controle­kamer (CCK) op de plant in Bergen op Zoomdateert van 2008. Helaas belandde dit projectdoor sluiting van de maïsfabriek in de koelkast.In de zomer 2012 keerde het tij met de openingvan de nieuwe Ethanolfabriek. De plannen voorde centrale controlekamer liggen sindsdienopnieuw op tafel.EfficiëntieWerken vanuit vier verschillende controlekamersis niet efficiënt. “Met de nieuwe CCK willen webewerkstelligen dat de communicatie tussen deoperators onderling en tussen de operators en demedewerkers van het Quality Control (QC) labora-torium verbetert,” legt William de Bruijn, ProjectEngineer Mechanical, uit.Eigen ontwerpDe inrichting en daarmee samenhangende werk-wijze kwamen niet uit de lucht vallen. Zo werd dewerkgroep CCK, bestaande uit medewerkers vande verschillende afdelingen nauw betrokken tijdensde ontwerpfase. De werkgroep voor het QC labheeft, door het maken van een zogenaamdspaghettidiagram, de loop- en communicatieroutesin kaart gebracht. Op basis daarvan hebben dewerkgroepen een voorstel gedaan voor de inrichtingvan zowel de centrale controlekamer als het QC.“We zijn trots dat het definitieve ontwerp nauwelijksafwijkt van het voorstel van de beide werkgroepen,”benadrukt William.PlanningDe verwachting is dat Cargill Bergen op Zoom halfapril een CCK en een vernieuwd QC-lab rijker is.Veilig verkeersplan Cargill GentDe goede kant op!Op het enorme terrein van Cargill Gent is hetsinds jaar en dag een komen en gaan van metstikstof, fosforzuur, zwavelzuur, zoutzuur ofnatriumhydroxide en glycerine, vetzuren ofafvalwater beladen tank- en vrachtauto’s. Na deoplevering van de laatste fabrieksnieuwbouw in2008 drong zich de noodzaak op om dieverkeersstromen te scheiden, met het oog op deveiligheid van mensen, milieu, machines enmaterialen. Een ongeluk met die corrosieve,ontvlambare en soms ook giftige chemicaliën zitimmers in een klein hoekje en de gevolgen zijnpotentieel rampzalig…CodebordenVerkeersregulering op het bestaande wegennetwas de insteek van de operatie, die in 2009 starttemet een knelpunteninventarisatie en grotendeelsdoor onze eigen mensen werd uitgevoerd. Dieleidde met wat ‘trial and error’ in de voorbije driejaar tot een zeer ingenieus, maar voor de chauf-feurs heel overzichtelijk verkeersplan van metcijfers en letters gecodeerde borden, duidelijkebelijning en sinds de installatie van een nieuweweegbrug begin 2013 ook een gescheiden in- enuitrit. De trucks komen voortaan binnen bij de 2eingang waar ze na de weegbrug de op een leve-ringssheet aangegeven en met borden gemar-keerde coderoute naar hun bestemming volgen.Het risico op ongevallen wordt daardoor sterk gere-duceerd. Knap denkwerk!
 8. 8. 14 Cargill SIDE by SITE / Lente 2013 15Cargill SIDE by SITE / Lente 2013» TERZAKE» VAN...TOT...KlantvraagVaak komen ideeën voor nieuwe of verbeterdeproducten van de klant zelf (reactief). Zij geven aanCargill R&D een gedetailleerde aanvraag. Het O&Ocentrum werkt niet alleen op reactieve basis. Dekracht van Vilvoorde zit ‘m vooral in de kennis overtoekomstige trends en ontwikkelingen. Daaromontwikkelt het O&O centrum niet zelden zelf nieuweapplicaties of oplossingen en gaat daarmee de boerop bij bestaande klanten (pro-actief). In beidegevallen spelen de medewerkers van TechnicalServices en Applicatie een centrale rol. Zij vormenhet gezicht van Cargill en onderhouden nauwcontact met alle grote key accounts. Hierdoor wetenzij precies wat er bij de klant speelt, welke strategiezij voeren en welke nieuw te ontwikkelen applicatieswel of niet in de smaak zullen vallen.OntwikkelenOp het moment dat het idee voor een innovatiefproduct is geboren, komt het zogenaamde ApplicationCentrum in beeld. In nauwe samenwerking met deklant en de betreffende Cargill locaties worden alleproducteigenschappen en -eisen op papier gezet.Op basis daarvan ontwikkelt Cargill meerdere voor-stellen, voorzien van nauwgezette informatie over devoor- en nadelen van iedere variant. De klant kan nueen gedegen keuze maken.PrototypeNadat de klant een duidelijk vraagstelling heeftgedefinieerd, vervaardigt Cargill prototypes vaneindproducten. Deze worden tijdens workshops aande klant gepresenteerd. De opportuniteitsanalysegeeft weer hoe realistisch het is om een product op demarkt te introduceren: prioriteiten versus capabilities,wat zijn de kosten afgezet tegen de verwachteopbrengsten, wordt het product goedgekeurd doorde EU, wat is nodig qua productie, et cetera.LanceringWanneer is besloten om een nieuw product op demarkt te brengen, staan de medewerkers van TechnicalServices en Applicatie de klant bij met raad en daado.a. tijdens de pilot- en implementatieperiode, bijde ontwikkeling van het ingrediëntenlabel en hetvaststellen van de productspecificaties om zo dekwaliteit van het product te kunnen waarborgen.De namen Global Technology en TechnologyJob Family hebben de voorbije jaren nogaleens tot verwarring geleid. De TechnologyJob Family werd dikwijls aangezien voor deInformation Technology Job Family. Aandat misverstand komt met de nieuwe naamdefinitief een eind. Research & Develop­ment Job Family is in elk geval onderschei­dend, al dekt de naam de activiteiten niethelemaal.Research & DevelopmentDe naam is weliswaar veranderd, maar deruim 1.400 medewerkers van de Research &Development Job Family bepalen zich - net als inde Technology Job Family voorheen - tot onderzoeken ontwikkeling, toepassingen, technische dienst-verlening, juridische kwesties, wetenschappelijkepublicaties en het beheer van intellectueeleigendom. Dat men voor deze activiteiten bij tal vanandere ondernemingen wereldwijd doorgaans denaam Research & Development gebruikt, was eenreden te meer om daar ook binnen Cargill voor tekiezen.Per 2013Op 1 januari van dit jaar is de naamsveranderingzichtbaar in interne documenten en communicatie.Op TJF Connects is voorts een discussie gaandeover de benoeming van functionele groepen en derangordening daarbinnen. Daarbij bindt men hetgebruik van de term Technology of een vervoegingaan een adjectief zoals Core Technology of FoodTechnologist. Overigens gaat de voorkeur uit naar‘Technical’ in bijvoorbeeld Technical Director.In de weken na de jaarwisseling worden de namenGlobal Technology en Technology Job Family waarze maar voorkomen op websites binnen onsconcern (TJF Connects en Cargill Connects) endaarbuiten (Yammer) geüpdatet.BegripVolgens Brent Roberts van Research & DevelopmentGlobal Technology in Minneapolis ligt er achterde naamsverandering geen strategische gedachte,maar heeft ‘Research & Development’ in decommunicatie tussen Business Units en klantennu eenmaal veel meer zeggingskracht. Waar‘Technology’ een onduidelijke, tweeledige betekenishad, is de nieuwe naam een wijdverbreid eneenduidig begrip, vindt hij.Cargills Europees onderzoeks- en ontwikkelingscentrumVan klantvraagtot productTechnology Job Family heet voortaan Research & Development Job FamilyOmgedooptCargills O&O centrum is gevestigd in Vilvoorde en vormt het middelpunt van Cargillsinnovatie in Europa, het Midden Oosten en Afrika. De activiteiten van dit centrum dekkenhet hele spectrum van voedingsmiddelen- en ingrediëntenwetenschap: onderzoek,proces- en productontwikkeling, toepassingen en technische ondersteuning. Specialisa­ties zijn toepassingen voor bakkerijproducten, zuivelproducten, drinks, confiserie (o.a.snoepgoed, chocolade, kauwgom), convenience (o.a. mayonaise, instant soepen &sausen kant-en-klaar maaltijden, babyvoeding), farmacie en personal care. In het O&Ocentrum in Vilvoorde werken ongeveer 140 wetenschappers en technologen.R&DTechnology Job Family is now Research& Development Job FamilyRenamedThe names Global Technology and Technology JobFamily have, in recent years, caused confusionmore than once. The Technology Job Family wasoften marked as the Information Technology JobFamily. The new name will end this confusion onceand forever. Research & Development Job Familyis distinctive, even if the name does not tell it all.
 9. 9. 16 Cargill SIDE by SITE / Lente 2013Cargill Provimi Nutricion – CPNAs of November 2011 Provimi is a member of the Cargill-family withamong others two locations in the Netherlands and one in Belgium.Provimi produce premixes (nutritional supplements), as well as endproducts especially for young animals (prestarters) and are conqueringthe market today’s with the so-called Rescue Pig-concept. “Cargill’stake-over did not have had big consequences up to now. Particularlythe processes of Finance, HR, Communication & Marketing are beingregulated. We also try to connect as much as possible with otherCargill locations. Cargill Soya used to be a big supplier, nowadaysit is our sister company. It is to the advantage of all,” concludesNiels Lünnemann, operations manager Rotterdam.» ONSITESinds november 2011 behoort Provimi tot de Cargill-familiemet o.a. twee locaties in Nederland en een in België.Provimi produceert premixen (voedingssupplementen).Daarnaast levert Provimi eindvoer speciaal voor het jongedier (prestarter) en verovert momenteel de markt met hetzogenaamde RescuePig-concept. “De overname doorCargill heeft tot dusver geen grote gevolgen voor onsgehad. Vooral de processen van de afdelingen Finance,HR, Communicatie & Marketing worden nu ‘gladgestreken’.Ook proberen we zoveel mogelijk aansluiting te zoekenmet andere Cargill vestigingen. Was Cargill Soja vroegereen grote leverancier, tegenwoordig is het ons zusje.Daar worden we allemaal beter van,” concludeert NielsLünnemann, operations manager Rotterdam.Productie“Omdat we voor iedere klant en voor ieder dier op maat produceren,is niet een premix of prestarter hetzelfde. Daarvoor hebben we 300verschillende grondstoffen tot onze beschikking en voeren we onge-veer 1400 recepten,” legt Niels uit. “Wat de klant cq. consument wenst,verschilt en is vaak cultuurgebonden. Zo eten onze Duitse buren graageieren met bijna een oranje dooier – daarentegen vinden wij Nederlan-ders de kleur van de dooier niet zo belangrijk. Maar voor iedere wensis een passend recept,” onderstreept Niels.De recepten worden op de locaties in Rotterdam en Villers le Bouillet(Fr) bedacht en geproduceerd. In Rotterdam verlaat maar liefst 400 tonproduct per dag de fabriek, hoofdzakelijk voor de grote veevoerver­werkers. Daar wordt de premix opgemengd tot eindvoer voor koeien,varkens en kippen. Cargill Feed Nutrion (CFN) verwerkt ongeveer15% van de productie en 10% gaat naar de grote zelfmengendeboerenbedrijven.GeschiedenisHarry Bonda (1898-1966) wordt beschouwd als de grondlegger vanProvimi. H.J. Bonda’s Import Export Zouthandel begint als eeneenmanszaak in 1927. In eerste instantie importeert hij zout, soda enkoloniale waren. Later wil Bonda zich op de agrarische markt onder-scheiden met kwaliteitsdiervoeder. Samen met dierenarts Te Hennepeontwikkelt hij Vigorgeen. In 1931 start de verkoop van het nieuwe merkProvimi; een acroniem ontleend aan de drie vaste onderdelen vandiervoedsel: Proteïnen, Vitaminen en Mineralen.Dankzij de zelfontwikkelde veevoermengsels gaat ’t het bedrijf voor dewind. Naast de Nederlandse export worden ook fabrieken in Frankrijk,Engeland, Zuid Afrika, Zwitserland, Noorwegen, Israel en een handels-maatschappij in Antwerpen opgericht.Gedwongen door de snelle technologische ontwikkelingen wordt in1968, twee jaar na het overlijden van Bonda, besloten voor zestienmiljoen gulden een voor die tijd hypermoderne fabriek aan deVeerlaan te Rotterdam in te richten. Deze wordt in 1972 in gebruikgenomen en is op de dag van vandaag nog steeds inwerking. In 2010werd het zogenaamde Masterplan afgerond en is de fabriek opnieuwgemoderniseerd.Oer- RotterdamsProvimi laat zich typeren als een oer Rotterdams bedrijf: ‘Geenwoorden, maar daden!’. “Er is altijd vastgehouden aan onze uitgangs-punten: sterke klantgerichtheid, goed koopmanschap, technologischaltijd in de voorhoede bij nieuwe ontwikkelingen en niet bang om teinvesteren,” benadrukt Niels.Cargill Provimi Nutricion – CPN

×