Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

leestrainer leerlingsoftware

10,790 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

leestrainer leerlingsoftware

 1. 1. Met de Leestrainer van Als ik naar mezelf Estafette kan ik luister, hoor ik wat mezelf opnemen goed ging en wat nog niet zo goed als ik lees! Leuk! ging. Is mijn opnamehelemaal top? Dan Ik kan zelf kiezen kan ik mijn wat ik wil oefenen. leesprestatie aan En ik kan in mijn anderen laten leesrapport zien horen. hoe ik het heb gedaan.
 2. 2. De Leestrainer bevat 4 onderdelen:1.Hoofdstuk lezen2.Oefenen met Vloeiend & vlot3.Kruip in de huid van…4.Leesrapport
 3. 3. 1. Hoofdstuk lezen
 4. 4. 1. Hoofdstuk lezen• De leerling leest een hoofdstuk uit het Estafetteboek, begeleid door de coach.• Het hoofdstuk is verdeeld in fragmenten.• De fragmenten kunnen op verschillende manieren worden gelezen, volgens de voor-, koor-, zelflezen-methodiek.
 5. 5. 1. Hoofdstuk lezen – voor, koor, zelf• Het eerste fragment wordt altijd eerst voorgelezen door de coach, daarna leest de leerling mee en tot slot leest hij het fragment zelf.• Vanaf het tweede fragment kiest de leerling zelf hoe hij wil lezen.
 6. 6. 1. Hoofdstuk lezen - zelf lezenKiest de leerling voor zelf lezen, dan meet de Leestrainer het Leestempo van de leerling (gemiddeld aantal lettergrepen per minuut).
 7. 7. te snelgoede snelheidte langzaam zelf lezen – directe feedback De leerling krijgt na het zelf lezen van het fragment direct feedback op zijn leessnelheid. Hierna krijgt hij de kans om zijn leesprestatie te verbeteren, als hij dat wil (herhaald lezen).
 8. 8. zelf lezen - vlot of correct lezenLeerlingen die veel fouten maken bijhet lezen, krijgen de instelling‘correct lezen’. Ze lezen samen metde coach, met het accent opaccuratesse.De rest van de leerlingen krijgt deinstelling ‘vlot lezen’. Het accent ligtbij hen op de leessnelheid.
 9. 9. 1. Hoofdstuk lezen – opnemen•De leerling kan ook een fragmentvoorlezen en zichzelf opnemen. Daarnaluistert hij naar de opname: wat ginggoed en wat ging niet goed?•Is hij niet tevreden? Dan kan hij hetstukje nogmaals opnemen.•De leerkracht kan de opname ookbeluisteren, in de leerkrachtmodule.
 10. 10. Instellingen•De leerling kan de volgendeinstellingen zelf aanpassen: delettergrootte, het lettertype, deachtergrondkleur, devoorleessnelheid, het volume.•Eén van de drie te kiezen fonts is hetZwijsen Dyslexiefont.•Een wijziging in de instellingen isdirect zichtbaar of hoorbaar.
 11. 11. 2. Oefenen met Vloeiend & vlot
 12. 12. 2. Oefenen met Vloeiend & vlot•De leerling oefent met deleesmoeilijkheden per AVI-niveau.•De coach leidt de leerling door deuitlegkaarten, de woorden en zinnenen de tekstkaarten van Vloeiend &vlot.•Daarnaast kan de leerling flitsen metwoorden van het AVI-doelniveau ofvan het voorgaande niveau.•Komt hij een moeilijk woord tegen,dan kan de leerling dit bewaren omhier later nogmaals mee te oefenen(Mijn eigen woorden).
 13. 13. 2. Vloeiend & vlot - feedback woorden•De leerling oefent met het lezen vanwoordrijen op snelheid.•Na het lezen van de woorden, geeft deLeestrainer heldere feedback over deleessnelheid.
 14. 14. 2. Vloeiend & vlot – feedback zinnen•De leerling oefent met het vloeiendlezen van zinnen. Hiervan wordt eenopname gemaakt.•De leerling beluistert deze opname.Eerst hoort hij zichzelf en vervolgenshoort hij het goede voorbeeld van decoach. Daarna geeft hij zichzelf per zineen beoordeling.
 15. 15. 2. Vloeiend & vlot – flitsen•De leerling oefent met flitswoordenvan het AVI-doelniveau of van hetvoorgaande niveau.•Door te flitsen werkt de leerling aande directe herkenning van hetwoordbeeld.
 16. 16. 2. Vloeiend & vlot – flitsen feedback•Na het flitsen ziet de leerlinghoeveel woorden hij heeft gelezen in1 minuut.•Door op een woord te klikken, kan hijzijn eigen uitspraak horen. Daarnaleest de coach het woord nog eensvoor.•De leerling kan woorden die hij nietgoed heeft gelezen, naar de tasverslepen (Mijn eigen woorden). Metdeze woorden kan hij hierna nog eensextra oefenen.
 17. 17. 3. Kruip in de huid van…
 18. 18. 3. Kruip in de huid van…•…is gericht op het vloeiend lezen vaneen tekst, met veel aandacht voorintonatie.•Er zijn 16 teksten per AVI-niveau.•De leerling kruipt virtueel in de huidvan één van de personages, leest detekst en maakt een opname.•4 Personages: nieuwslezer, dichter,reiziger en grapjas.•De teksten zijn geschreven doorcabaretier/auteur Frank van Pamelen.Leesplezier gegarandeerd!
 19. 19. 3. Kruip in de huid van… - personagesDe leerling bereidt de tekst voor. Hijkan daarbij lastige woorden markeren.Daarna maakt hij een opname. Is hijtevreden over die opname, danverschijnt er een leuke animatie. Hetpersonage leest dan de tekst voor metde stem van de leerling.
 20. 20. 3. Kruip in de huid van… - leesstoelHeeft de leerling zelf een tekstuitgezocht of geschreven? Dan kanhij deze in de Leesstoel voorlezen enopnemen. De Leesstoel is bij veelleerlingen al bekend van deLeerkrachtassistent Estafette.
 21. 21. 4. Leesrapport
 22. 22. 4. Leesrapport•De leerling kan zijn voortgangbekijken in het Leesrapport•Woorden flitsen: Aantal gelezenwoorden in een flitssessie•Tekst lezen: Is het leestempo goed?Of te hoog of te laag?•Op toon lezen: Beluister (nogmaals)de opgenomen leesfragmenten vanHoofdstuk lezen, Vloeiend & vlot ofKruip in de huid van…
 23. 23. De Leestrainer De Leestrainer is is voor mij als gekoppeld aan de leerkracht erg Toetssite handig! Estafette. Dat bespaart me tijd.De Leestrainer is Doordat de leerlingen vanflexibel inzetbaar Aanpak 1 nu regelmatig en is geschikt het hoofdstuk lezen met voor alle drie de de Leestrainer, heb ik Aanpakken! bijvoorbeeld tijd om andere kinderen te helpen. Of om Aanpak 2 instructie te geven.
 24. 24. Leerkrachtmodule
 25. 25. Leerkrachtmodule - instellingenIn de leerkrachtmodule wordenAanpak, AVI-niveau en correct of vlotlezen ingesteld.Werkt u met de Toetssite? Dan kuntu deze gegevens eenvoudigimporteren.
 26. 26. Leerkrachtmodule - Resultatenoverzicht Individueel leerlingoverzicht Vanuit het groepsoverzicht gaat uIn het groepsoverzicht ziet u onder andere: gemakkelijk naar het individueel•de Leestemposcore op Hoofdstuk lezen. leerlingoverzicht.•in welke lessen de leerling met Vloeiend & In het individueel leerlingoverzichtvlot heeft geoefend. kunt u o.a. van elk onderdeel de•hoe vaak de leerling met ‘Kruip in de huid laatste geluidsopname van devan…’ heeft geoefend. leerling beluisteren.
 27. 27. • *E3: versie met beperkte functionaliteit. De leerstofpakketten E3 zijn ontwikkeld voor leerlingen die met een te laag AVI-niveau groep 4 binnenkomen. Voor de kinderen is het belangrijk dat ze bij het lezen van de leesboeken door de leerkracht of remedial teacher worden begeleid. Daarom is het Hoofdstuk lezen van die boeken niet opgenomen in de Leestrainer.• Het onderdeel ‘Kruip in de huid van…’ wordt aangeboden vanaf M4.

×