Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
दजदार संके त थळे बन व याचा सव म
आ ण सोपा माग !
www.webdhara.in
वेबधारा या सा या सो या website builder या सहा याने
आपण वत:आपल वैयि तक अथवा यावसा यक वेबसाईट
आजच बनवू शकता !!
वेबसाईट बन व यासाठ कोण याह तां क कौश याची
आव यकता नाह .
वेबधारा एक संपूण सेवा आहे
वेबसाईट
+ होि टंग
+ डोमेन नाव
+ ईमेल
वै श ये
वेबसाईट बन व याचा सवात सोपा उपाय !
एखादे powerpoint presentation बन व याईतका
सोपा !!
वै श ये
वेबधारा आप यासाठ सव म तं ानावर आधार त
वेब होि टंग आणत आहे. आपल वेबसाईट कधीच बंद
पडणार नाह याची खा ी बाळगा आ ण नि च...
वै श ये
आप या वेबसाईटचा वषय कोणताह असला तर यास
शोभतील अशा शंभराहून अ धक टे पले स वेबधारा म ये
उपल ध आहेत. या टे पले स ने स...
वै श ये
वेबधारा आप या वेबसाईटचे नाव हणजेच डोमेन नेम
आपणांस मोफत देईल.
उदाहरणाथ - mycompany.com
आपण डोमेन नेम यापूव च वकत घ...
वै श ये
वेबधारा के वळ एक वेबसाईट पुरता मया दत नसून
आप या यवसायासाठ लागणार एक अ यंत मह वाची
गो ट आ ह आप याला पुरवतो ती हणजे...
वै श ये
वेबधारा मधील आप या वेबसाईट म ये आपण ववध
कार या फोटो गैलर वाप शकता. वेबसाईटला एक
ोफे शनल लुक या !
वै श ये
वेबधारा मधील आप या वेबसाईट म ये आपण ववध
कार या फोटो गैलर वाप शकता. वेबसाईटला एक
ोफे शनल लुक या !
वै श ये
ववेबधारा म ये आप या वेबसाईट सोबत लॉग ह जोडा.
वेबसाईटला भेट देणा या वाचकांशी आ ण आप या
ाहकांशी थेट संपक साधा .
वै श ये
के वळ फोटो अपलोड क न थांबू नका तर ह डीओ आ ण
ऑडीओ फाई स देखील अपलोड करा. तुम या
उ पादना वषयी मा हती दे यासाठ जे जे ...
वै श ये
फे सबुक, वीटर, गुगल लस अशा व वध सोशल
नेटव कग साईट आप या वेबसाईट सोबत जोडा.
वेबसाईटला भेट देणा या सव वाचकांना सोशल ...
वै श ये
वेबाधारामधील वेबसाईट ला कोणतेह storage limit
नाह आहे. आता कतीह फोटो , ह डीओ आ ण फाई स
अपलोड करा.
कोण याह कार या मय...
वै श ये
वेबधारा मधील सोपा Form builder वाप न आपण
वेबसाईट साठ contact form बनवू शकता. वाचकांना
आप याशी संपक साध यासाठ हे अ ...
वै श ये
आप या वेबसाईटला भेट देणारया वाचकांब दल मा हती
मळावा. कती लोक वेबसाईटला भेट देतात. कोणती पाने
सवा धक वाचल जातात अशी...
वै श ये
मोबाईल इंटरनेट धारकांची सं या ह संगणकाव न
इंटरनेट वापरणाया यापे ा जा त वेगाने वाढत आहे.
हणूनच आ ह आप या वेबसाईटला ...
वै श ये
वेबधारा या सहा याने के वळ वेबसाईट बनवून थांबू तर
आप या वेबसाईटचे ऑनलाईन दुकानाम ये पांतर करा.
आपलं PayPal कं वा Go...
Features
आपल  वेबसाईट बनव यास आजच सु वात 
करा.
Try it for Unlimited Time
www.webdhara.in
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

How to make websites (marathi websites मराठी वेबसाईट)

1,924 views

Published on

How to make website in marathi language ? Information of creating beautiful websites in Marathi language.
मराठी संकेतस्थळ, मराठीतून वेबसाईट बनवण्याची पूर्ण माहिती

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

How to make websites (marathi websites मराठी वेबसाईट)

 1. 1. दजदार संके त थळे बन व याचा सव म आ ण सोपा माग ! www.webdhara.in
 2. 2. वेबधारा या सा या सो या website builder या सहा याने आपण वत:आपल वैयि तक अथवा यावसा यक वेबसाईट आजच बनवू शकता !!
 3. 3. वेबसाईट बन व यासाठ कोण याह तां क कौश याची आव यकता नाह .
 4. 4. वेबधारा एक संपूण सेवा आहे वेबसाईट + होि टंग + डोमेन नाव + ईमेल
 5. 5. वै श ये वेबसाईट बन व याचा सवात सोपा उपाय ! एखादे powerpoint presentation बन व याईतका सोपा !!
 6. 6. वै श ये वेबधारा आप यासाठ सव म तं ानावर आधार त वेब होि टंग आणत आहे. आपल वेबसाईट कधीच बंद पडणार नाह याची खा ी बाळगा आ ण नि चंत हा !
 7. 7. वै श ये आप या वेबसाईटचा वषय कोणताह असला तर यास शोभतील अशा शंभराहून अ धक टे पले स वेबधारा म ये उपल ध आहेत. या टे पले स ने सजलेल आपल वेबसाईट सवाना अ भमानाने दाखवा !
 8. 8. वै श ये वेबधारा आप या वेबसाईटचे नाव हणजेच डोमेन नेम आपणांस मोफत देईल. उदाहरणाथ - mycompany.com आपण डोमेन नेम यापूव च वकत घेतले असेल तर हरकत नाह . आपण कधीह ते वेबधारावर ल वेबसाईट सोबत जोडू शकता.
 9. 9. वै श ये वेबधारा के वळ एक वेबसाईट पुरता मया दत नसून आप या यवसायासाठ लागणार एक अ यंत मह वाची गो ट आ ह आप याला पुरवतो ती हणजे ३ ईमेल अकाऊं टस. अ याधु नक secure cloud based email मळवा.
 10. 10. वै श ये वेबधारा मधील आप या वेबसाईट म ये आपण ववध कार या फोटो गैलर वाप शकता. वेबसाईटला एक ोफे शनल लुक या !
 11. 11. वै श ये वेबधारा मधील आप या वेबसाईट म ये आपण ववध कार या फोटो गैलर वाप शकता. वेबसाईटला एक ोफे शनल लुक या !
 12. 12. वै श ये ववेबधारा म ये आप या वेबसाईट सोबत लॉग ह जोडा. वेबसाईटला भेट देणा या वाचकांशी आ ण आप या ाहकांशी थेट संपक साधा .
 13. 13. वै श ये के वळ फोटो अपलोड क न थांबू नका तर ह डीओ आ ण ऑडीओ फाई स देखील अपलोड करा. तुम या उ पादना वषयी मा हती दे यासाठ जे जे आव यक आहे ते सारे इथे मळेल.
 14. 14. वै श ये फे सबुक, वीटर, गुगल लस अशा व वध सोशल नेटव कग साईट आप या वेबसाईट सोबत जोडा. वेबसाईटला भेट देणा या सव वाचकांना सोशल नेटव कग साईटस सोबत कायमचे जोडा.
 15. 15. वै श ये वेबाधारामधील वेबसाईट ला कोणतेह storage limit नाह आहे. आता कतीह फोटो , ह डीओ आ ण फाई स अपलोड करा. कोण याह कार या मयादांची चंता न करता आप या मनासारखी वेबसाईट बनवा.
 16. 16. वै श ये वेबधारा मधील सोपा Form builder वाप न आपण वेबसाईट साठ contact form बनवू शकता. वाचकांना आप याशी संपक साध यासाठ हे अ तशय उपयु त मा यम आहे. contact form म ये आलेले सव नरोप आपणास ईमेल वारे मळ वता येतात.
 17. 17. वै श ये आप या वेबसाईटला भेट देणारया वाचकांब दल मा हती मळावा. कती लोक वेबसाईटला भेट देतात. कोणती पाने सवा धक वाचल जातात अशी सव मा हती मळवा.
 18. 18. वै श ये मोबाईल इंटरनेट धारकांची सं या ह संगणकाव न इंटरनेट वापरणाया यापे ा जा त वेगाने वाढत आहे. हणूनच आ ह आप या वेबसाईटला आपोआप मोबाईल साईट म ये पांतर त करतो.
 19. 19. वै श ये वेबधारा या सहा याने के वळ वेबसाईट बनवून थांबू तर आप या वेबसाईटचे ऑनलाईन दुकानाम ये पांतर करा. आपलं PayPal कं वा Google Checkout account वाप न ५ म नटात आप या उ पादनांची ऑनलाईन व सु करा.
 20. 20. Features आपल  वेबसाईट बनव यास आजच सु वात  करा. Try it for Unlimited Time
 21. 21. www.webdhara.in

×