Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพกิตติโสภณ                         THE CEREMONY FOR LAYING CREMA...
C O N T E N T S                               สั ง เวคธรรมลิ ข ิ ต             ...
บทบรรณาธิ ก าร                                                      	...
ปญฺญาย ติตฺตีนํ เสฏฺฐํ       อิ่มด้วยปัญญา ประเสริฐกว่าความอิ่มทั้งหลาย                      ...
ปญฺญาย ติตฺตํ ปุริสํ ตณฺหา น กุรุเต วสํ คนที่อิ่มด้วยปัญญา ตัณหาเอาไว้ในอํานาจมิได้  สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา      ...
น พฺยาเธ ปตฺตสํสยํ             ข้อสอง ถึงมีเหตุอาจถึงแก่ชีวิต ไม่พึงใจเสีย               MAGGOT ...
สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ              รู้จักฟัง ย่อมได้ปัญญา              รายนามผู้บริจาค      ...
โยคา เว ชายเต ภูริ             ปัญญาย่อมเกิดเพราะใช้การ  ชีวเตวาปิ สปฺปญฺโญ อปิ วิตฺตปริกฺขยา  คนมีปัญญา ถึง...
ปญฺญาย จ อลาเภน วิตฺตวาปิ น ชีวติ แต่เมื่อขาดปัญญา ถึงจะมีทรัพย์ ก็เป็นอยู่ไม่ได้    Yollowr Robes          ...
นตฺถิ ปญฺญา อฌายิโน             ปัญญาไม่มี แก่ผู้ไม่พินิจ               ประกาศขาว        ...
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำาเพ็ญบารมี ทุกวันอาทิตย์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี พ.ศ.2554/2011                 ...
นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส               ความพินิจ ไม่มีแก่คนไร้ปัญญา                       ...
โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ            พึงวิจัยเรื่องราวตลอดสายให้ถึงต้นตอ  ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ           ...
ปญฺญํ นปฺปมชฺเชยฺญ                 ไม่พึงละเลยการใช้ปัญญา                ขออนุโมทนาบุญ  ...
วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน - November News
วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน - November News
วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน - November News
วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน - November News
วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน - November News
วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน - November News
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน - November News

2,465 views

Published on

วารสารประจำเดือนของวัดป่าสันติธรรม

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน - November News

 1. 1. ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพกิตติโสภณ THE CEREMONY FOR LAYING CREMATORY FLOWERS AND THE ROYAL CREMATION วนอาทตยท่ ี 13 พ.ย. 2554 / November 13, 2011 ั ิ ์ วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน W AT PA SAN TI DH AM M A NON-PROFIT ORG. U.S.POSTAGE (Satipatthana Peace Center) PAID 14289 Chapman’s Lane CARROLLTON, VA PERMIT NO.2 Carrollton, VA 23314 Return service requested Attention: Subscriber if you are moving, please forward your new address to Wat Pasantidhamma November 2011 สั น ติ ธ รรม Santidhamma News the Satipatthana Peace CenterSantidhamma News, November พระเทพกิตติโสภณ ขอเช ิ ญ พ ุ ท ธศาสน ิ ก ชนร ่ ว มบร ิ จ าคสมทบท ุ น สร ้ า งศาลารวมใจ เพื่อใช ้เป็น ห้องสม ุ ด พระพ ุ ท ธศาสนาและสถานท ี ่ ศ ึ กษาปฏิ บั ต ิ ธ รรม 12-13 พ.ย. 2554 News for and about friend of วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก งานพระราชทานเพลิงศพ
 2. 2. C O N T E N T S สั ง เวคธรรมลิ ข ิ ต สมเด็จ พระมหารัช มังคลาจารย์ From the Editor สังเวคธรรมลิขิต 2 วัดป่าสันติธรรม สังเวคธรรมกถา 3 หนทางแห่งสันติภาพ บทบรรณาธิการ 4 THE WAY TO PEACE Invitation Whether in a village or in forest, Fundamental of Vipassana 5 In a vale or on a hill, Maggot 9 Wherever the worthy, ones dwell,delightful, อุทกภัย 10 indeed is that place. รายนามผู้บริจาคทอดกฐินพระราชทาน 11 คติธรรมประจำ�วัด ประกาศข่าว นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ ประกาศข่าวการสร้างศาลารวมใจ 17 สุขอื่น ยิ่งกว่าความสงบไม่มี ชีวประวัติพระเทพกิตติโสภณ 21 ข่าวสารการบุญ 27 วัตถุประสงค์ กาลศรัทธา 29 - เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา - เพื่อเผยแพร่คำาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ประกาศอนุโมทนาบุญ - เพื่อเป็นแหล่งแสดงความคิดเห็นของทุกคน วั น ที ่ 8 ก.ย.2554 เจ้ า ประคุ ณ สมเด็ จพระมหารั ช มั ง คลาจารย์ (ช่ ว ง - เพื่อแถลงกิจการของวัดและพระพุทธศาสนา อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวายเพลประจำา 30 วรปุ ญ ฺ โ ญ ป.ธ.9) เจ้ า คณะใหญ่ ห นเหนื อ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้ า - เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธ ข่าวการงานพระราชทานเพลิงศพฯ 35 อาวาสวั ดปากน้ ำ า ภาษี เ จริ ญ ได้ ส ่ ง ลิ ข ิ ต แสดงสั ง เวคธรรมต่ อ การจากไปของWat Pasantidhamma14289 Chapman’s Lane พระเทพกิ ต ติ โ สภณ (สมฺ ป ุ ณ ฺ ณ มหาเถร) อดี ต เจ้ า อาวาสวั ด วชิ ร ธรรมปที ป /Carrollton, VA 23314 USATel:(757)238-3461 Fax:(757)238-7015 ภาพข่าวกิจกรรม อดี ต ประธานสมั ช ชาสงฆ์ ไ ทยในสหรั ฐ อเมริ ก า ความว่ า "ขอแสดงสั ง เวคE-mail: santidhamma_9@hotmail.com watpaus@yahoo.com ภาพบรรยากาศทอดกฐินพระราชทาน 31-34 ธรรม ในการจากไปของท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติโสภณ ประธานสมัชชาสงฆ์http://www.watpa.iirt.net UNAVAILABLE TIME TO ANSWER THE PHONE : ไทยในสหรัฐอเมริกา"http://www.facebook.com/watpaushttp://www.twitter.com/watpaus 06:00 -7:00 A.M. Morning Chanting,Meditationhttp://www.youtube.com/watpaus 05:30 -7:30 P.M. Evening Chanting,Meditationà¨éҢͧ : ÇÑ´»èÒÊѹµÔ¸ÃÃÁ 10:30 -12:00 P.M. Group Chanting/Lunch¤³Ð¼Ùé¨Ñ´·Ó : ¤³Ðʧ¦ìáÅÐÍغÒÊ¡ ÍغÒÊÔ¡Ò It’s an unproper to call the monks after10:00 P.M.¨Ó¹Ç¹¾ÔÁ¾ì : 600 àÅèÁ¾ÔÁ¾ì·วารสารสันµÔ¸ÃÃÁ ฉบับเดือนพฤศจิกายน Õè : ÇÑ´»èÒÊѹติธรรม Santidhamma News, November
 3. 3. บทบรรณาธิ ก าร “ภิกษุทั้งหลาย ภัย 4 อย่างนี้ เมื่อบุคคลลงน้ำาพึงหวังได้คือ ภัยเพราะคลื่น ภัย เพราะจระเข้ ภัยเพราะน้ำาวน ภัยเพราะปลาร้าย. ภิกษุทั้งหลาย ภัย 4 อย่างนี้ก็ฉันนั้น สังเวคธรรมกถา เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้ พึงหวังได้ ภัย 4 อย่าง นี้เป็นไฉน คือ ****** (๑) ภัยเพราะคลื่น เป็นชื่อของความคับแค้นใจด้วยอำานาจความโกรธ. ข้าพเจ้าได้ทราบข่าว การมรณภาพของท่านเจ้าคุณ พระเทพกิตติโสภณ อดีตประธานสมัชชา (๒) ภัยเพราะจระเข้ เป็นชื่อของความเห็นแก่ปากแก่ท้อง (เห็นแก่กิน)สงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และอดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป มหานครนิวยอร์ก รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง (๓) ภัยเพราะน้ำาวน เป็นชื่อของกามคุณทั้ง ๕ (๔) ภัยเพราะปลาร้าย เป็นชื่อของมาตุคาม(สตรี) จาตุมสูตร-พระไตรปิฎกและเกิดธรรมสังเวชที่วงการคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาต้องสูญเสียพระเถระผู้คงแก่เรียน มีความรู้ความ วารสารสันติธรรมฉบับอนุโมทนาหลังกฐินเดือนพฤศจิกายนก็ออกมาพบกับสามารถนำาพาหมู่คณะ ดำารงตำาแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ที่ยาวนานที่สุดรูปหนึ่ง สมาชิกชาววัดป่าสันติธรรมตามเคย ฉบับนี้ขอคัดพระไตรปิฎก คือ จาตุมสูตร เป็น ท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติโสภณ เป็นพระเถระที่มีศีลาจารวัตรงดงาม มีความเป็นอยู่ที่สมถะเรียบ อุปมาธรรมที่เกี่ยวกับน้ำา ภัยที่เกิดจากน้ำา ร่วมสมัยกับประเทศในเอเชียกำาลังตกอยู่ในง่ายในการดำารงสมณเพศ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระธรรมทูตทั้งใน และต่างประเทศ ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ภัยร้ายแรงคือ อุทกภัย ภัยที่เกิดจากน้ำาเหมือนกัน และพระสูตรนี้เองอาจจะเป็นร่อง รอย หรือแรงบันดาลใจ ให้มีการคิดประดิษฐ์ธงกฐินฯ ขึ้นมาร่วมขบวนกฐินและปักไว้เสียสละอดทน มีความมุ่งมั่น และอุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศานาในโลกตะวันตก จะเห็นได้ว่าท่านได้ หน้าวัด หลังจากทอดกฐินเสร็จ คือ ธงจระเข้ และธงนางมัจฉา หรือนางเงือก เป็นอุปมาทุ่มเทชีวิตจิตใจ ยืนหยัดเป็นเสาหลักให้วงการคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาด้วยผลงานที่โดดเด่นในการดำารง ธรรม คือ เปรียบเทียบให้ได้คิด สำาหรับบรรพชิตหรือนักบวชที่พึ่งเข้ามาสู่ธรรมวินัย จะตำาแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สนองงานคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย จนเป็นที่ไว้วางใจของ ถูกภัย ๔ ประการนี้ คือ คลื่น เพราะความคับข้องใจ ทำาตามกิเลสต้องการไม่ได้ เหมือนมหาเถรสมาคมที่ได้แบ่งเบาภาระในการปกครองดูแลคณะสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา ตอนเป็นฆราวาส ทำาให้เกิดหงุดหงิดโกรธเคืองไปหมด เข้าพรรษาได้ เดือนเดียวเริ่ม นับปฏิทินหาวันสึกแล้ว เป็นต้น จระเข้ คือ ทนความหิวไม่ได้ (อยากข้าวเย็น) หรือ ในด้านวงการศึกษา ท่านเคยดำารงตำาแหน่งสำาคัญเป็นผู้บริหารในมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ ตามใจปากเหมือนชาวบ้านที่อยากรับประทานตอนไหนก็ได้เป็นพระทำาไม่ได้ น้ำาวน คือราชวิทยาลัย เป็นที่รักใคร่ของคณาจารย์ และเป็นที่เคารพรักของพระนิสิต และเพื่อนร่วมงานที่อยู่ใกล้ชิดท่าน ความติดสุข สะดวกสบาย ยืน เดิน นอน นั่ง ต้องมีความอำานวยความสะดวกทุกอย่าง การจากไปของท่านเจ้าคุณฯ เป็นไปตามกฎแห่งพระไตรลักษณ์ คือ อนัจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งเป็น รูป รส กลิ่น เสียง ครบถ้วน และปลาร้าย หมายถึงความรัก ความเสน่หา เพศตรงข้าม กฎธรรมชาติที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ หรือ ฆราวาส ก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ ทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องตก ก็คือมาตุคามหรือสตรี ในหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี หรือนวกะภูมิ ในหัวข้ออันตราย สำาหรับ ภิกษุ(สามเณร)ผู้บวชใหม่ ข้อนี้ท่านเขียนไว้ตรงๆเลยว่า รักผู้หญิง ชัดเจนมากอยู่ในสภาวะเช่นนี้เหมือนกันหมด ต่างเฉพาะเวลาที่ว่าช้า หรือเร็วเท่านั้น ขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขเกษม ดังนั้น เมื่อออกพรรษาแล้ว เจ้าภาพมักจะเอาธงจระเข้(ภัยข้อ ๒) และธงนางศานติ์ในสัมปรายภพ และเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ตลอดกาลนาน มัจฉา(ภัยข้อ๔) มาปักไว้ว่าวัดนี้ทอดกฐินแล้ว และเป็นปริศนาธรรมให้กำาลังใจพระคุณ ขอแสดงความอาลัย ต่อท่านเจ้าคุณพระเทพกิตติโสภณ มา ณ โอกาสนี้ เจ้าลูกหลานว่า ผ่านธงจระเข้, ธงมัจฉา ไปได้อีกปีแล้วนะ อดทนพากเพียรร่ำาเรียน ปฏิบัติไปอีก. ฯลฯ จะเห็นภูมิปัญญาของบรรพชนชาวพุทธได้อย่างลึกซึ้งทีเดียว สมัย เป็นเด็กเคยจำาได้ว่าเห็นครบทั้ง ๔ ธงเลย ลิขิต ขออนุโมทนาบุญกับประธานกฐินพระราชทานปีนี้คือ คุณดำาเกิง-พญ.ทวีสุข พระพรหมวชิรญาณ เสพย์ธรรม ตลอดจนสัทธาสาธุชนผู้ร่วมบุญทุกภาคส่วน จงมีส่วนแห่งกุศลผลบุญใน กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งนี้โดยทั่วหน้ากัน ส่วนจตุปัจจัย บริวารพระกฐินปีนี้มีจำานวนมากน้อยเพียงใดขอ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เชิญตรวจหาในวารสารฉบับนี้ได้เลย ขอเจริญพร วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน 3 4 Santidhamma News, November
 4. 4. ปญฺญาย ติตฺตีนํ เสฏฺฐํ อิ่มด้วยปัญญา ประเสริฐกว่าความอิ่มทั้งหลาย "The thought I am walking arises. This produces air. The air pro-FUNDAMENTALS OF VIPASSANA MEDITATION duces the intimation. The bringing forward of the whole body as the MAHASISAYADAW air-element spreads is said to be walking." The meaning is this: The meditator Here, "to know them by way of their characteristics" means to who is used to medi-know the intrinsic nature of mind and matter. To know "by way of prop- tation, waling, walk-erty" is to know their function. Manifestation is their mode of appear- ing, every time heance. It is not yet necessary to know the proximate cause at the initial walks realizes likestage of meditational practice. So we will just go on to explain the char- this. First the idea Iacteristics, function and manifestation. will walk arises. This In both the Path of Purity and the compendium of Philosophy intention gives rise tojust quoted it is not indicated that mind and matter should be meditated tense movement allon by name, by number, as material particles or as incessantly com- over the body, whiching up processes. It is only shown that they should be meditated on by in turn causes the ma-way of their characteristics, function and manifestation. One should take terial body to move forward move by move. This we say "I walk," orcareful note of this. If not, one can be led to concepts of names, numbers, "he walks." In reality there is no I or He that walks. Only the intentionparticles or processes. The commentaries say that you should meditate to walk and the form waling. This the meditator realizes. Here, in thison mind and matter by way of their characteristic, function and mani- explanation of the Commentary, the emphasis is on the realization offestation. So when you meditate on the air element, you do so by way of the moving of the air-element. So, if you understand the air-element byits characteristic, function and manifestation. What is the characteristic way of its characteristics, function and manifestation, you can decide forof the air-element? It is the characteristic of support. This is its intrinsic yourself whether your meditation is right or not.nature. It is the air-element itself. What is its manifestation ? It is bring- The air-element has the characteristic of support. In a football iting out. Manifestation is what appears to the meditators intellect. As is air that fills and supports so that the ball expands and remains firm. Inone meditates on the air-element, it appears to the meditators intellect as colloquial speech we say the ball is full and firm. In philosophical termssomething bringing out, pushing, and pulling. This is the manifestation the air-element is in support. When you stretch your arm you feel someof the air-element. As you meditate on the rising-falling of the abdomen, stiffness there. It is the air-element in support. In the same way whenall the firmness, moving, bringing out, become clear to you. These are you press an air-pillow or mattress with your body or head, your bodythe characteristic, function and manifestation of the air-element. This or head will not come down but stay high above. It is because the air-air-element is important. In the postures and comprehension, contempla- element in the pillow or mattress is supporting you. Bricks pile up as thetion of the body, satipatthana-sutta, the commentator has laid emphasis ones below support those above. If the bricks below are not supporting,on the air-element. Here is the Buddhas teaching: the ones above will tumble down. In the same way the human body is "Gacchanto va gacchami ti pajanati.(When he walks, he is aware full of the air-element which gives support to it so that it can stand stiffI am walking.") and firm. We say "firm" relatively. If there is something firmer, we will The Buddha is instructing us to be mindful of the form walking call it "lax." If there is something more lax, it becomes firm again.by noting Walking, Walking, every time we walk. How knowledge is The function of the air-element is moving. It moves from placedeveloped from meditation thus is explained by the commentator: to place when it is strong. It is the air-element that makes the body bend, วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน 5 6 Santidhamma News, November
 5. 5. ปญฺญาย ติตฺตํ ปุริสํ ตณฺหา น กุรุเต วสํ คนที่อิ่มด้วยปัญญา ตัณหาเอาไว้ในอํานาจมิได้ สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา ปัญญารู้ได้ด้วยการสนทนาstretch, sit, rise, go or cord. How they move forward without the meditator making any effortcome. Those unprac- is very plain. It is so good walking noting like this that some spend a lottised in insight medita- of time on it.tion often say, "If you So, when you meditate on the air-element, you should know itnote bending, strectch- by way of its characteristic of supporting, its function or moving and itsing, only concepts like manifestation of bringing out. Only then is your knowledge right and asarms will appear to it should be.you. If you note left, You may ask, " Are we to meditate only after learning the char-right, only concepts acteristic, function and manifestation?" No. You need not learn them. Iflike legs will appear to you meditate on the rising mind and matter, you know the characteristic,you. If you note rising, the function and the manifestation as well. There is no other way thanfalling, only concepts knowing by way of the characteristic, function and manifestation whenlike the abdomen will appear to you." This may be true to some begin- you meditate on the rising mind and matter. When you look up to the skyners. But it is not sure to think that the concepts will keep coming up. on a rainy day you see a flash of lightning. This bright light is the charac-Both concepts and realities appear to the beginner. Some people instruct teristic of the lightning. As lightning flashes, darkness is dispelled. Thisthe beginners to meditate on the realities only. This is impossible. To dispelling of darkness is the function of lightning, its work. You also seeforget concepts is quite impracticable at the beginning. You must com- what it is like, whether it is long, short, a curve, a circle, straight, or vast.bine concepts with realities. The Buddha himself used concepts and told You see its characteristic, its function, its manifestation, all at once. Onlyus tobe "aware I am walking" when we walk, bend or stretch. He did you may not be able to say the brightness is its characteristic, dispellingnot use realities and tell us to be "aware It is supporting, moving, " of darkness is its function, or its shape or outline is its manifestation. Buetc. Although you meditate using the language of concepts like "walk- you see them all the same.ing, bending, stretching, " as your mindfulness and concentration growstronger, all the concepts disappear and only the realities like supportand moving appear to you. When you reach the stage of the knowl-edge of dissolution, although you meditate walkin, walkin, neither thelegs nor the body appears to you. Only the movement itself is there.Although you meditate bending, bending, there will not be any arms orlegs. Only the movement. Although you meditate rising, falling, therewill be no image of the abdomen or the body, only the movement outand in. These as well as swaying are functions of the air-element. What appears to be bringing out or drawing in to the meditatorsmind is the manifestation of the air-element. When you bend or stretchyour arm, it appears something is drawing it in or pushing it out. It isplainer when walking. To the meditator whose concentration has grownsharper by noting walking, right step, left step, lifting, putting forward,putting down, this moving forward as if being driven from behind be-comes quite plain. The legs seem to be pushing forward of their own ac- วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน 7 8 Santidhamma News, November
 6. 6. น พฺยาเธ ปตฺตสํสยํ ข้อสอง ถึงมีเหตุอาจถึงแก่ชีวิต ไม่พึงใจเสีย MAGGOT "อุทกภัย" A TREE IN A FOREST AJAHN CHAH ไม่เคยพบเคยเห็นก็ได้เห็น ไม่เคยเป็นเกิดมาเป็นเห็นประจักษ์C ontentment doesnt depend on how many people we are with. มิเคยคิดว่าจะมีมาเร็วนัก จนตั้งหลักรับมือยื้อไม่ทัน It comes only from right view. If we have right view, then ภัยจากน้ำาหลามบ่าเข้าท่วมเมือง น้ำาจากฝนฟ้าเขื่องทั่วเขตขันธ์wherever we stay, we are content. ตกติดต่อยาวนานประสานกัน จุดรองรับคับขันทุกเขื่อนคู But most of us have wrong view. Its just like a maggot liv- ต้องระบายมวลน้ำาลดความเสี่ยง เกินหลีกเลี่ยงสุดวิสัย “เอาไม่อยู่”ing in a pile of dung. It lives in filth, its food is filth, but it suits the ทั้งเรือกสวนไร่นาฟาร์มปลาปู ต้องฟ่องฟูจมหายกับสายชลmaggot. If you take a stick and dislodge it from its lump of dung, ปากน้ำาโพ ชัยนาท สิงห์บุร ี อยุธยาธานีโกลาหลitll squirm and wriggle back to its home. ทั้งอ่างทองเมืองปทุมกลุ้มกมล ถะถั่งท้นล้นท่วม กทม.W e are the same. The teacher avises us to see rightly but we squirm about and are uncomfortable. We quickly run backto our old habits and views because thats where we feel at home. ลพบุรี เมืองนนท์ไม่พ้นทุกข์ ทางฝั่งธน คนปฐม จมถึงคอ ยังลามลุกหลายที่มิเหลือหลอ กว่าจะลดต้องรอนานนับเดือน อพยพหลบภัยเอาให้รอด หัวใจไทยเยี่ยมยอดใครจะเหมือนIf we dont see the harmful consequences of all our wrong views, ต่างช่วยเหลือเจือจานทุกบ้านเรือน ต่างคนต่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันthen we cant leave them. The practice is difficult, so we should ธุรกิจแสนล้านละลายหาย คนตกงานมากมายกะทันหันlisten. There is nothing else to practise. If we have right view, then ต้องเยียวยากอบกู้อีกนานวัน สิ่งสำาคัญกำาลังใจไม่ยอมแพ้wherever we go, we are content. บ้านเรือนเคยอาศัยให้ความสุข จำาต้องปลุกใจสวนทวนกระแส ต้องก่อสร้างซ่อมแซมต้องดูแล ทุกคนแย่แต่ต้องมาพึ่งพาตน เมื่อเหลือบ่ากว่าแรงแบ่งกันช่วย ทั้งจนรวยเสมอหน้าคราขัดสน จิตอาสามากมายคลายกังวล จำาอดทนจนเหตุการณ์ผ่านพ้นไป บริจาคช่วยเหลือเพื่อยังชีพ รุดเร่งรีบเร็วพลันเป็นการใหญ่ เรื่องอาหารน้ำาดื่มต้องเร็วไว ช้าไม่ได้ทำางานแข่งเวลา หลังน้ำาลดบทบาทการฟื้นฟู ต้องต่อสู้อีกครั้งอย่างหนักหนา กว่าจะได้บางอย่างคืนกลับมา จงแกร่งกล้าฝ่าฟันอย่าพรั่นพรึง ประทาย นาวังทอง พฤศจิกายน 2554/2011 วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน 9 10 Santidhamma News, November
 7. 7. สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ รู้จักฟัง ย่อมได้ปัญญา รายนามผู้บริจาค Weerasak Lima & Limawa Weerasak Lima MDPA $ 200.00 $ 100.00 ทำาบุญทอดกฐินพระราชทาน Lom Mai-In $ 20.00 Phiangth Meckmongkol $ 100.00 ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ Thavorn Natrakul $ 20.00 Asian Pacific News $ 100.00 Pranee Okuhara $ 50.00บริจาคงานกฐินพระราชทานทั่วไปและจากเมล์ 10/27/11 Pandit & Panburana $ 30.00 Krita Apibunyopas $ 200.00 Sambhun Panichahongse $ 100.00 Southern Association $ 200.00 George & Pate $ 20.00 Somsak & Attaset $ 100.00 Phromet Phromthong $ 500.00 Nipaporn Baker $ 50.00 Boua & So Pounkone $ 10.00 Nothapol Boonngam $ 100.00 Kraisorn Prachanronna $ 100.00 Akrpong Chandee $ 30.00 Kosit & Sa Prieb $ 150.00 Mongkol Chantranupho $ 50.00 Ginger Thai Restaurant $ 300.00 Hanna Chen $ 150.00 Thai Gour Restaurant $ 100.00 Somsak & Chintawongva $ 20.00 Sanan & P Saengsamran $ 200.00 Siriporn K Etienne $ 20.00 Manus & Sands $ 100.00 Som K. Freeman $ 25.00 Davan Setji $ 50.00 Yoranee Gianatasio $ 100.00 Sumeth Siravajanakul $ 200.00 Ethan Gorsuch $ 20.00 Kessiri Siripakorn $ 200.00 Les F. Guthrie $ 25.00 Anek & Th Siriphasroporn $ 100.00 Bualoy & Haggerty $ 20.00 Sunthorn Sirivanakarn $ 100.00 Srun & Me Hak $ 20.00 T.Thanh Smith $ 25.00 Suwapat Hiranniramol $ 100.00 W & P Soonattrakul $ 100.00 Kanlaya Intavong & Sur $ 100.00 Vanida Soontornpitug $ 40.00 Pranom Jabkul $ 500.00 Dr.Prapa Srinualnud $ 1,000.00 Wachara Jones $ 40.00 Noonim Starr $ 30.00 Vacharin Jutin $ 100.00 Susie Strobel $ 50.00 Vachara Kachatarn $ 25.00 Michael & Sugg $ 99.00 Sri Kelly $ 39.00 Narong & Suvanasankh $ 100.00 Vane & Nh Keosavang $ 100.00 Pranee Teptarakun $ 50.00 Nuchjare Klongsungsor $ 100.00 Dr.Prasit Thanaporn $ 100.00 Pirote & S Kongpat $ 100.00 Pradit & Thavornvong $ 100.00 Siriporn Kulkamthorn $ 500.00 Surasak Tongtoon $ 100.00 Alongkorn Laowngam $ 100.00 Saratee Vilassakdanon $ 500.00 Vivit & Su Lervisit $ 500.00 Thanom & Villingger $ 100.00 วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน 11 12 Santidhamma News, November
 8. 8. โยคา เว ชายเต ภูริ ปัญญาย่อมเกิดเพราะใช้การ ชีวเตวาปิ สปฺปญฺโญ อปิ วิตฺตปริกฺขยา คนมีปัญญา ถึงสิ้นทรัพย์ ก็ยังเป็นอยู่ได้ Sompand Wanant $ 100.00 Suphat Intrasamratana $ 200.00 Chate & M Wansom $ 200.00 Richard & Jackson $ 100.00 Wat Buddhawa $ 33.00 Pom Jaemjai $ 10.00 Vichai & K Wong $ 50.00 Saman Jantanamsri $ 250.00 Samuel Wu $ 50.00 Vichien Jitpaisarnsook $ 10.00 Philaslak Yukkasemwon $ 100.00 Nickie Kennedy $ 100.00 Thammav Keonacorn $ 10.00รายนามผู้ทำาบุญทอดกฐินพระราชทาน 10/30/11 Amphone Keonakhone $ 100.00 Donation General Box $ 1,805.00 Samornrat Kiefaber $ 50.00 Bunrath Adams $ 20.00 Suchin Klug $ 100.00 Diana Adams $363.00 Mayuree Languirand $ 30.00 Kevin & T Alexander $ 40.00 Prachuab Leggett $ 100.00 Nakorn & Apakupakul MD $ 1,000.00 Khanittha Mcrae $ 50.00 Prienda & Ashley $ 30.00 Pia Miles $ 100.00 Thai American Association $ 268.00 Money Money Tree $ 1,021.00 Sompong Bray $ 100.00 Jett Murphy $ 100.00 Boonana Chantarasuk $ 100.00 Sucheep & Natrsan $ 250.00 Visuth & Chotinanda $ 100.00 Jinda Newton $ 20.00 Chom Crutchfield $ 50.00 Montien Olney $ 25.00 Samruay Deemun $ 20.00 Tawachai Onsanit $ 1,000.00 Kanlaya Dent $ 20.00 Jindaporn Paxton $ 100.00 Richard & Dohmen $ 100.00 Thongch Phairoh $ 109.00 Thongphe Duangdara $ 68.00 Mackey & Phillips $ 100.00 Porn L. Dupree $ 35.00 Sanit & La Phookchit $ 230.00 Amporn Ea $ 30.00 Somdee Phoutasen $ 170.00 Royal Thai Embassy $350.00 Kanakkri Phromthong $ 36.00 Somthun Essary $ 30.00 Yanin Pothisoonthorn $ 50.00 Bungon Fontaine $ 50.00 John & Nu Race $ 100.00 Monks Food $ 800.00 Krungthai Restaurant $ 500.00 Tongsai Gaskill $ 331.00 Royal Thai Restaurant $ 200.00 Graisri Gesorn $ 200.00 Thai Arroy Restaurant $ 130.00 Tongma Hammock $ 73.00 Thai Erawan Restaurant $ 707.00 Chalem Hartlage $ 50.00 Thai Papaya Restaurant $ 467.00 Gerould Hills $ 300.00 Thaijindesu Restaurant $ 343.00 Malai Hodges $ 200.00 Pensri Ribblett $ 50.00 Kemthon Hillister $ 110.00 Anan & Sa Ritmaha $ 30.00 Kantima Honvichai $ 25.00 Thoon Rivera $ 25.00 วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน 13 14 Santidhamma News, November
 9. 9. ปญฺญาย จ อลาเภน วิตฺตวาปิ น ชีวติ แต่เมื่อขาดปัญญา ถึงจะมีทรัพย์ ก็เป็นอยู่ไม่ได้ Yollowr Robes $ 1,360.00 รายนามเจ้าภาพ Dan & Sus Rodrick Eric & Mai Rogers $ 100.00 $ 20.00 ต้นผ้าป่างานกฐินพระราชทาน Ladda Russell $ 50.00 ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ Thanom & Sabba $ 30.00 Laaid Sack $ 50.00 Dang Saengprapan $ 50.00 Prakob & Saisangchan $ 50.00 ๑. คุณทองสาย - เจรี แกสคิล $ 331.00 Leutdava Sendara $ 362.00 ๒. คุณสุพิศ Johnson & คุณดวงจันทร์ Fontaine $ 226.00 Damkern Sepdham $ 5,500.00 ๓. คุณฉวี - รอน ซิมมอนส์ $ 497.00 Chawee Simmons $ 497.00 Achara Smythe $ 50.00 ๔. คุณเพรียว สวอย $ 74.00 Krouwan Snelling $ 40.00 ๕. คุณบังอร ฟอนเทน & คุณปริญญา สปราย และเพื่อนๆ $ 201.00 Parinya Spry $ 50.00 ๖. คุณเพียงขวัญ-ลูกชาย & คุณศศิธร Hills $ 201.00 Vui Stone $ 15.00 Wat Paknamamerica $ 350.00 ๗. คุณสำาเภา-อันโจ และเพื่อน $118.00 Pum & Keo Tep $ 10.00 ๘. คุณเข็มทอง ฮอลล์สเตอร์ $ 110.00 Am Phane Thongvathsa $ 20.00 ๙. Songkhan Douangdara $ 45.00 Pratin Trujillo $ 100.00 Donation Vendors $ 50.00 ๑๐. คุณจินดา -ทวี และครอบครัว $ 280.00 Lumper A. Walker $ 30.00 ๑๑.ป้าทอง โสภาพมีชัย,คุณลัดดาวรรณ แสนดารา,คุณหงษ์คำา แสงสว่าง $ 362.00 Billy & So Weal $ 50.00 ๑๒. Diana Adams(ป้าเกตุ) และชาว Sumter $ 363.00 ๑๓. สมาคมไทย-อเมริกัน แฮมตันโรดส์ $ 268.00 ๑๔. คุณสมชาย-อรอนงค์ มิ่งศรีสุพรรณ $ 207.00 ๑๕. พ่อตู้สมดี พุทธาเสน $ 170.00 ๑๖. พ่อตู้เพชร ดวงดารา $ 68.00 ๑๗. ป้านิด Hamolk NC $ 73.00 ๑๘. Thai Papaya $ 327.00 ๑๙. ผู้ร่วมบุญจาก Hopewell $ 752.00 ๒๐. คณะวันเสาร์ $ 220.00 ๒๑. คุณแดน-ออมสิน โสภาพมีชัย $ 156.00 ๒๒. Thaijindesu Restaurant $ 343.00 วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน 15 16 Santidhamma News, November
 10. 10. นตฺถิ ปญฺญา อฌายิโน ปัญญาไม่มี แก่ผู้ไม่พินิจ ประกาศขาว ่ ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพ ความคืบหน้าการสร้างศาลารวมใจ ตามรายการดังต่อไปนี้ : 1. หลังคา ตารางฟุตละ $ 25.00***ขณะนี้ การดำาเนินการก่อสร้างศาลารวมใจฯ ยังอยู่ในช่วงขออนุญาตก่อสร้าง Roof 8,000 sf x $ 25.00จากทางชิตี้ ซึ่งทางคณะกรรมการก่อสร้างศาลารวมใจได้ยื่นแบบแปลนขออนุญาต 2. สำานักงานสงฆ์ ตารางฟุตละ $ 75.00 Monks Office 312 sf x $ 75.00ไปแล้ว ต้องรอฟังผลการตัดสินของทางเจ้าหน้าที่ภายใน ๑ - ๒ เดือนนี้ ฉะนั้น 3. ห้องพระพุทธรูป ตารางฟุตละ $ 75.00ทางวัด จึงขอแจ้งให้บรรดาสมาชิกทราบเรื่องความล่าช้าของการก่อสร้าง ถ้าได้รับ Buddhist Multi Function Room 3,000 sf x $ 75.00อนุญาตแล้ว ทางวัดจะดำาเนินการก่อสร้างศาลารวมใจฯ ได้ทันที หน้าต่าง 11 บานๆ ละ $ 250.00 "SALA RUAM JAI" (MULTI PURPOSE BUILDING) Windows 11 x $ 250.00 TO HONOR LUANGTA CHI 84 YEARS ประตูทางเข้า 1 บานๆ ละ $ 400.00Our congregation desire to build the building. This will be serve as: ประตูทางออก 3 บานๆ ละ $ 300.00 . Place for Buddhist Study 4. ห้องรับประทานอาหาร ตารางฟุตละ $ 75.00 . Place for religious functions Dining Room 532 sf x $ 75.00 . Place for cultural center ประตู(occordion door) 2 บานๆ ละ $ 2,000.00 . Also class room 5. ห้องครัว ตารางฟุตละ $ 75.00 You can give a general donation or donate specifi cally for any item on Kitchen 532 sf x $ 75.00the opposite. Your contribution is greatly appreciated. หน้าต่าง 2 บานๆ ละ $ 250.00 ประตูทางออกห้องครัว 1 บาน $ 750.00 ศาลารวมใจ 84 ปี Exit door from kitchen 1 $ 750.00 พระวิเทศธรรมรังษี(หลวงตาชี) 6. ห้องน้ำาชาย ตารางฟุตละ $ 75.00 ด้วยคณะสงฆ์ คณะกรรมการและอุบาสก อุบาสิกา วัดป่าสันติธรรม ร่วมใจกัน Men Restroom 288 sf x $ 75.00สร้างศาลา เพื่อเป็นอนุสรณ์ ประตู 1 บาน $ 300.00 หน้าต่าง 1 บาน $ 250.00 วัตถุประสงค์ : 7. ห้องน้ำาหญิง ตารางฟุตละ $ 75.00 . เป็นศูนย์การปฏิบัติธรรม Women Restroom 288 sf x $ 75.00 . เป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนา ประตู 1 บาน $ 300.00 . เป็นศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี หน้าต่าง 3 บานๆ ละ $ 250.00 . เป็นศูนย์การประกอบพิธีกรรมต่างๆ 8. ห้องสมุด ตารางฟุตละ $ 75.00 . เป็นศูนย์รวบรวมหลักธรรมคำาสอนทางพระพุทธศาสนา Library room 288 sf x $ 75.00 จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำาบุญสร้างศาลา โดยการจองเป็นเจ้า หน้าต่าง 3 บานๆ ละ $ 1,000.00ภาพตามกำาลังศรัทธา Windows double hung 1st grade 3x $ 1,000.00 วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน 17 18 Santidhamma News, November
 11. 11. ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำาเพ็ญบารมี ทุกวันอาทิตย์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี พ.ศ.2554/2011 ทำาบุญตักบาตรบำาเพ็ญทาน-ฟังเทศน์เจริญปัญญา-ปฏิบัติธรรมเจริญสติ "หลั กการพั ฒ นาชี วิ ต มงคลสู ตร 38 ประการ" ที่ ว/ด/ป องค์แสดงธรรม เรื่อง เจ้าภาพ หมายเหตุ 1 17/07/11 พระมหาอุดม ปภงฺกโร วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา คณะศรัทธาวัดป่าสันติธรรม 2 24/07/11 พระมหาสุนทร สุนฺทรวาที ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย พ่อตู้สมดี พุทธเสน พร้อมครอบครัว, ครอบครัวนนทะเวช 3 31/07/11 พระมหามนตรี คุตฺตธมฺโม มีความถ่อมตน คณะศรัทธาวัดป่าสันติธรรม 4 07/08/11 พระวิญญู สิรญาโณ มีความสันโดษ จันที Wilson & Ramhey 5 14/08/11 พระมหามนตรี คุตฺตธมฺโม วันกตัญญูรู้พระคุณแม่ คณะวาระวันเสาร์, คุณมะลิ, คุณประทิน, คุณทองมี, คุณทองม้วน 6 21/08/11 พระมหาอุดม ปภงฺกโร มีความอดทน คุณทัศนีย์ Kidd คุณปราณี Ryman คุณบัวลี คุณแดง 7 28/08/11 พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ เป็นคนว่าง่าย ร้าน Thai Erawan 1-2 8 04/09/11 พระมหาสุนทร สุนฺทรวาที การได้เห็นสมณะ รตอ.สุชีพ เนตรสาน พร้อมครอบครัว 9 11/09/11 พระวิญญู สิรญาโณ การสนทนาธรรมตามกาล คณะวาระวันพุธ คุณบุญช่วย, คุณตุ่น, คุณดี 10 18/09/11 พระมหาอุดม ปภงฺกโร ทำาบุญวันสารท สิริยากร บุณเนอร์, คุณลัดดา รัสเซล, ป้าป้อม แจ่มจ่าย 11 25/09/11 พระมหามนตรี คุตฺตธมฺโม การเห็นอริยสัจ คณะวาระวันศุกร์ 12 02/10/11 พระวิญญู สิรญาโณ การทำาให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน คุณสมรรัตน-คุณสมปอง, คุณอภิชาติ-คุณสารที, คณะปฏิบัติธรรม 13 09/10/11 พระมหาอุดม ปภงฺกโร มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม คุณลิลลี่, คุณสุวัทนา, คุณเพ็ญศรี, คณะวันพฤหัสบดี,คุณลำาภา-Krissy 14 16/10/11 พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ ทำาบุญวันออกพรรษา สมาคมไทย-อเมริกัน, คุณบุญเรือง Hamlin, คุณเสริมศรี Gladding *** ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพแต่ละวันอาทิตย์ โดยการจับสลากกัณฑ์เทศน์ หรือแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพในวันอาทิตย์ที่สะดวกที่สุด และสามารถมาร่วมฟังเทศน์และเป็นเจ้าภาพได้ วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน 19 20 Santidhamma News, November
 12. 12. นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส ความพินิจ ไม่มีแก่คนไร้ปัญญา สถานที่เกิด บ้านชุมแสง หมู่ที่ 11 ตำาบลงิ้ว อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (ปัจจุบัน แยกเป็นตำาบลเมืองพลับพลา อำาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา) บรรพชา วันพฤหัสบดี ขึ้น 11 ค่ำา เดือน 7 ปีวอก วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2487 ณ วัดสระเพลง ตำาบลในเมือง อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี หลวงพ่อ จีน วัดสระเพลง ตำาบลในเมือง เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท วันเสาร์ ขึ้น 4 ค่ำา เดือน 7 ปีเถาะ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 ณ วัด เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จ ชีวประวัติ พระวันรัต (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณมหา พระเดชพระคุณพระเทพกิตติโสภณ เถระ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศรีวิสุทธิโมลี (ฉลาด บุญลอย) เป็นพระกรรมวา จาจารย์ พระกิตติวงศ์เวที (สมเด็จพระพุทธชินวงศ์) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา การศึกษา พ.ศ. 2487 สำาเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชาบาล บ้านพลับพลา อำาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาวิทยฐานะ พ.ศ. 2489 สอบได้นักธรรมชั้นตรี วัดโนนพระ สำานักเรียนคณะจังหวัด พระเทพกิตติโสภณ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ) อุดรธานี น.ธ.เอก, ป.ธ.7, พธ.บ., พธ.ด พ.ศ. 2493 สอบได้นักธรรมชั้นโท สำานักเรียนวัดเบญจมบพิตร เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป รูปที่ 5 กรุงเทพฯ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ พ.ศ. 2494 สอบได้ประโยค ป.ธ. 3 สำานักเรียนวัดเบญจมบพิตร อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ พ.ศ. 2495 สอบได้ประโยค ป.ธ. 4 สำานักเรียนวัดเบญจมบพิตร สถานะเดิม กรุงเทพฯ ชื่อ สมบูรณ์ นามสกุล เชื้อไธสง เกิดวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 บิดา พ.ศ. 2496 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำานักเรียนวัดเบญจมบพิตร นายชู เชื้อไธสง มารดา นางทองดี เชื้อไธสง กรุงเทพฯ วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน 21 22 Santidhamma News, November
 13. 13. โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ พึงวิจัยเรื่องราวตลอดสายให้ถึงต้นตอ ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ จะมองเห็นอรรถชัดแจ้งด้วยปัญญา พ.ศ. 2501 สอบได้ประโยค ป.ธ. 5 สำานักเรียนวัดเบญจมบพิตร หลวงพ่อพระเทพกิตติโสภณ(สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.7, พธ.ด.) ได้กรุงเทพฯ ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบ ที่วัดวชิรธรรมปทีป มหานครนิวยอร์ก ประเทศ พ.ศ. 2502 สอบได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นเตรียมอุดมศึกษา (ม.8) สหรัฐอเมริกา เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 22.20 น. สิริอายุรวม สมัครสอบ กระทรวงศึกษาธิการ 79 ปี 9 เดือน 59 พรรษา. พ.ศ. 2504 สำาเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี เป็นพุทธศาสตรบัณฑิต เนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกิตติโสภณ ได้ล้มป่วยมา(พธ.บ.)มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก (Stroke) พ.ศ. 2506 สอบได้ประโยค ป.ธ.6 สำานักเรียนวัดเบญจมบพิตร คณะลูกศิษย์ ได้นำาตัวท่านส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล Stony Brook University กรุงเทพฯ เมื่ออาการอาพาธของท่านคงที่แล้ว คณะแพทย์ได้อนุญาตให้นำากลับมารักษาตัว พ.ศ. 2514 สอบได้ชั้นประโยค ป.ธ.7 สำานักเรียนวัดเบญจมบพิตร อยู่ที่วัดต่อไป หลังจากมาพักรักษาตัวอยู่ที่วัด อาการอาพาธของพระเดชพระคุณกรุงเทพฯ หลวงพ่อก็ดีขึ้นตามลำาดับ เช่น การรับรู้และการตอบสนองต่อผู้เข้าเยี่ยมได้ดีขึ้น จนเกือบเป็นปกติ จนถึงคืนวันที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 22.20 น. หลังจากฉันการศึกษาพิเศษ อาหารมื้อสุดท้าย ท่านก็จากไปด้วยอาการอันสงบ โดยมีญาติสนิท พระอุปัฏฐาก สอบได้ประกาศนียบัตรครูพิเศษมูล (ป.ม) และประกาศนียบัตรครูพิเศษ และบรรดาศิษยานุศิษย์อยู่ด้วยจนวาระสุดท้าย รวมวันรักษาพยาบาล 14 เดือนประถม (พ.ป.) สมัครสอบ กระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ และภาษาสันสกฤตรางวัลเกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับการถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับรางวัล AACFLI SPIRITUAL LEADER AWARD for Promoting the Principles of Buddhism in America เนื่องในงาน 3rd Annual Cultural festival of Long Island March 21, 2009 มหานครนิวยอร์ก จัดโดย Farmingdale State College.มรณภาพ วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน 23 24 Santidhamma News, November
 14. 14. ปญฺญํ นปฺปมชฺเชยฺญ ไม่พึงละเลยการใช้ปัญญา ขออนุโมทนาบุญ ร้านอาหาร Bangkok Garden หลายสาขา โดยคุณรังสี Aladem , คุณสุพัฒน์ (กบ) บริจาคอาหารทั่วไป ร้านอาหาร-ผู้บริจาคตั้งโรงทานงานทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าสันติธรรม เมืองแคร์รอลตัน มลรัฐเวอร์จีเนีย 8. สมาคมไทย-อเมริกันแห่งแฮมป์ตันโรดส์ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2554 สมาคมไทยอเมริกันแห่งแฮมป์ตันโรดส์ โดยคุณฤดี เจค้อปส์ และกรรมการ สมาคม ตั้งโรงทานขนมจีน 4 ภาค1.คุณพรหมเมศร์ และคุณสราญจิต พรหมทอง - ภาคเหนือ คุณสุวัทนา Miller ร้านอาหาร Thai Bistro – THAIBISTOR.NET - ภาคกลาง ร้านอาหารไทยเอราวัณ 5924 S. Kipling Suite # G., Littleton.CO.80127 - ภาคอีสาน คุณบี คาริจเจอร์ Tel.720-981-7600 - ภาคใต้ คุณลัมภา Baker บริจาค คั่วกลิ้ง 10 lbs. 9. คุณสมปอง Bray และคณะ ตั้งโรงทานข้าวเหนียว หมูย่าง ไก่ย่าง2. คุณเบญจมาส บุญเสน่ห์ และพนักงาน ร้าน Thai Erawan 1 & 2 ตั้งโรงทานผัดไทย และขนม 10. ร้านอาหารในรัฐเวอร์จีเนีย และญาติธรรมชุมชนวัดป่าสันติธรรมที่นำา อาหารมาทำาบุญในงานนี้3. คุณศรายุทธ แย้มบาล และครอบครัว ร้านอาหาร Thai Papaya 1 & 2 ตั้งโรงทาน ก๋วยเตี๋ยว ***หมายเหตุ...ทางวัดและเจ้าภาพทอดกฐินพระราชทานขอขอบคุณทุกท่าน ที่นำาอาหารมาตั้งโรงทาน นำาอาหารคาวหวานมาสมทบ หากมีสิ่งใดขาดตก4. คุณบุญฤทธิ์ งามสะอาด และครอบครัว ร้านอาหาร Tida Thai & Rama บกพร่อง ขออภัยมา ณ โอกาสนี้Garden ตั้งโรงทานก๋วยจั๊บ5. คุณประสิทธิ์-คุณทัศนีย์ คเชนทร์รัมย์ ร้านอาหาร Thaijindesu บริจาค ผัดผักรวมมิตร6. ร้านอาหาร Krungthai Street Grill คุณติ๋ม คุณขนิษฐา ร้านอาหาร Krungthai Street Grill ขายอาหารหลากชนิดชาวใต้ถวายวัด7. ร้านอาหาร Bangkok Garden วารสารสันติธรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน 25 26 Santidhamma News, November

×