Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2_Ecotopen en habitatmodellering in de Zeeschelde

46 views

Published on

Om de evolutie van habitatdiversiteit op te volgen vormt de ecotopenkaart een belangrijk beleidsinstrument. We gaan in op de opmaak van de ecotopenkaart in de Zeeschelde en de directe toepassingen van de kaarten en afgeleide producten in beheer en onderzoek. In de toekomst plannen we om deze kaart nog te verbeteren op basis van multidisciplinair onderzoek samen met het Waterbouwkundig Labo. Hierbij worden stroomsnelheidsmodellen gebruikt om ecologisch belangrijke zones fijner af te bakenen en om zo effecten van veranderende hydro- en morfodynamiek beter te kunnen inschatten.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2_Ecotopen en habitatmodellering in de Zeeschelde

 1. 1. Ecotopen & habitatmodellering in de Zeeschelde Alexander Van Braeckel, Jeroen Speybroeck, Joost Vanoverbeke, Ruben Elsen, Gunther Van Ryckegem & Erika Van den Bergh in samenwerking met 10 jaar Monitoring habitatdiversiteit binnen MONEOS
 2. 2. MONEOS diversiteit Habitat 1. Geomorfologie 2. Diversiteit Habitats 3. Diversiteit Soorten Ecotopenkaarten gebiedsdekkende info 1-3 jaarlijkse frequentie eenheid ecotoop landschappelijke eenheid Link tussen hydro- en morfodynamiek en ecologie Van Ryckegem G., et al. (2018). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: Toestand Zeeschelde 2017: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapportnr. 2018 (74).
 3. 3. Inhoud 1. MONITORINGSTOOL: Ecotopen van de Zeeschelde 2. Validatie en optimalisatie van het huidig ecotopenstelsel met als doel ontwikkeling Ecotopenstelsel v 2.0 van de Zeeschelde Habitatmapping Zeeschelde (INBO-WL-aMT) 1. subtidale ecotopen~ macrobenthos 2. contactzone subtidaal & intertidaal ~ hyper- en epibenthos 3. intertidale ecotopen ~ macrobenthos & watervogels 4. schorecotopen~ vegetatie 3. Toepassingsmogelijkheden Ecotopen en habitatmodellen in de Zeeschelde
 4. 4. multibeam- bathymetrie Tijdata WL Fysiotopenkaart Geomorfologische kaart Ecotopenkaart Ortho/ false colour luchtfoto W&Z-AGIV droogvalduurkaart waterdieptekaart DTM LIDAR – DTM Tijgrid •eGLWS (OFLW30%) • DD25% • DD75% Hydrodynamiekkaart 2D/3D hydrodynamisch model WL Ecotopenkaart 2.0  v2.0 Ecotopen Zeeschelde v1.0 MONITORINGSTOOL
 5. 5. Fysiotopenkaart MONITORINGSTOOL
 6. 6. Geomorfologische kaart MONITORINGSTOOL
 7. 7. Ecotopenkaart 2001 MONITORINGSTOOL
 8. 8. Ecotopenkaart 2016 MONITORINGSTOOL
 9. 9. Ecotopen areaal Beneden-ZeescheldeMONITORINGSTOOL input
 10. 10. bathymetrie Tijdata WL Fysiotopenkaart Geomorfologische kaart Ecotopenkaart Ortho/ false colour luchtfoto W&Z-AGIV droogvalduurkaart waterdieptekaart DTM LIDAR - DTM Tijgrid Hydrodynamiekkaart 2D/3D hydrodynamisch model WL Ecotopenkaart 2.0 Ecotopen Zeeschelde v2.0 OPTIMALISATIE
 11. 11. Hydrodynamiekkaart Hoogdynamisch Laagdynamisch ? ? OPTIMALISATIE
 12. 12. Hydrodynamiekkaart Nevla 2D model (2013): Gestructureerd rooster Maximale, gemiddelde eb- & vloedsnelheid Scaldis 3D model (2016): Ongestructureerd rooster Maximale, gemiddelde eb- & vloedsnelheid OPTIMALISATIE
 13. 13. Habitatmapping Zeeschelde subtidaal SCALDIS 2016 OPTIMALISATIE => Laagdynamisch subtidaal ecotoop => Hoogdynamisch subtidaal ecotoop Maximale vloedstroomsnelheid (m/s) Waterdiepte(-monderLW30%
 14. 14. SCALDIS 2016 OPTIMALISATIE => Laagdynamisch subtidaal ecotoop => Hoogdynamisch subtidaal ecotoop Macrobenthische gemeenschap van hoogdynamisch subtidaal: Bathyporeia pilosa Gammarus zaddachi Marenzelleria neglecta Habitatmapping Zeeschelde subtidaal
 15. 15. Gemiddelde stroomsnelheid Ebdominant Vloeddominant Ind./sample Habitatmapping Zeeschelde contactzone sub-intertidaal Gepaarde sleeplocaties: n=40 Vloed/ Ebdominantie OPTIMALISATIE
 16. 16. ## Model: ## aantal ~ Salzone + Dom_avg_vl.log + Hgt_LW30 + I(Hgt_LW30^2) ## Df Deviance AIC LRT Pr(>Chi) ## <none> 235.89 1770.9 ## Salzone 3 245.17 1774.2 9.281 0.02578 * ## Dom_avg_vl.log 1 239.82 1772.9 3.931 0.04740 * ## Hgt_LW30 1 269.93 1803.0 34.042 5.394e-09 *** ## I(Hgt_LW30^2) 1 257.32 1790.4 21.432 3.665e-06 *** Habitatmapping Zeeschelde intertidaal Adj R² : 44.75% negative binomial n:219 OPTIMALISATIE
 17. 17. GLMM Vogeldensi- teit. D f Totale # P Foerage- rende # p Tijd tov LW 1 <0.001 <0.001 Dynamiek 2 0.001 <0.001 Tijd:Dynamiek 2 0.01 0.21 Habitatmapping Zeeschelde intertidaal OPTIMALISATIE Wintervogelobservaties: vloed-  ebgedomineerd |hoog-laagdynamisch n=40 (8 deelgebieden) 2 vogelgemeenschappen zoet: eenden <> brak: steltlopers
 18. 18. Driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) Bastaardbies (Schoenoplectus x. keukenthalianus) Habitatmapping Zeeschelde pionierschor GHW 2013 ‘Zoete biezen’ en Heen/Zeebies  Saliniteit  overspoelingsdiepte  (helling) OPTIMALISATIE Afstand tot de B-NL grens Antwerpen Durmemonding MelleDendermonde
 19. 19. Geomorfologische kaart geoptimaliseerdeMONITORINGSTOOL Hydrodynamiekkaart Fysiotopenkaart Ecotopen Zeeschelde v2.0 + klassen uit hydrodynamiekkaarten +klassen in fysiotopenkaart Habitatmapping ZS
 20. 20. Ecotopen en Habitatmodellering Zeeschelde Toepassingen • Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde Van Braeckel, A.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E. (2016). Sedimentstrategie Beneden- Zeeschelde: deelrapport 7. Ecologische effect inschatting van de verschillende zandstortscenario's. INBO.2016.11460161 • Inrichtingsadviezen Fort Filip, vaargeuloptimalisaties, … • Oeverbeheerplannen • Van Ryckegem, G., Van Braeckel, A., & Van den Bergh, E. (2015). Duurzaam beheerplan - Oeverbeheer getijdennatuur Zeeschelde: schorrand en slikbeheer Boven-Zeeschelde. INBO.R.2015.7206076 • Habitatbepaling bij verschillende ingreepscenario’s (Van Braeckel et al. in prep.) binnen Integraal plan Boven-Zeeschelde • Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme binnen Integraal plan Boven- Zeeschelde • … Toepassingen
 21. 21. Vragen?

×