Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
http://teacherooh.com
เฉลย GAT Part 2 (อังกฤษ) ป 2552
ทีมงานอาจารยอูขอขอบพระคุณทาน อ.รักขิต ที่ไดเอื้อเฟอเฉลยฉบับนี...
25 2 การฟุงกระจาย : น้ําหอม
26 2 เสียหนา
27 3 ทําตัวไมนารัก
28 2 จัดการ …. ทําใหไมพอใจ ...
29 4 Assignments … simple...
55 1 การควบคุม DDT ยังไมไดผล
56 4 ชื่อเรื่องนี้เหมาะสมที่สุด
57 2 ไมจริง
58 1 Paradigm กรอบความคิด หรือกระบวนทัศน
59 4...
ชื่อหนังสือ : เมื่อลูกสอบเขามหาวิทยาลัย คําแนะนําไมใหพอแมสติแตก
เขียนโดย : อาจารยอู
ISBN : 978-974-618-623-0
ราคา 1...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

8

Share

Download to read offline

เฉลยGat อังกฤษ 52

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

เฉลยGat อังกฤษ 52

 1. 1. http://teacherooh.com เฉลย GAT Part 2 (อังกฤษ) ป 2552 ทีมงานอาจารยอูขอขอบพระคุณทาน อ.รักขิต ที่ไดเอื้อเฟอเฉลยฉบับนี้ครับ ขอที่ คําตอบที่ถูก เหตุผล 1 3 Down and out ไมมีเงินหรือถังแตก 2 3 ทนตอความลึกลับของนิยายไมได 3 3 รับเครื่องดื่มเพิ่มไหม / แลวแตคุณสิ 4 1 Should I? ฉันควรบอกเลื่อนนัดดวยหรือ? 5 2 นาเศราหรือนาเสียดาย 6 1 แทบจะไมไดนอน 7 2 About 8 1 ฟสิกสยากมาก 9 4 มีกฎที่ตองจําเยอะมาก 10 4 ถามีปญหาเพิ่มเติมจากนั้น 11 4 ชวยบอกวา decentralize แปลวาอะไรไดบาง 12 2 พวกเขาตองคิดใหรอบคอบกวานี้ 13 2 เรื่องนี้สําคัญมาก 14 1 ฉันคิดออกตั้งเยอะ 15 3 เรื่องนี้ตองคิดใหรอบดาน 16 4 Meager ผอมกะหรองหรือกะพรองกะแพรง สวนคําที่เหลือมี ความหมายวาอวนแบบตางๆกัน 17 2 Savage แปลวาดุราย สวนคําที่เหลือมีความหมายวาใจดี 18 4 ภูมิตานทาน ไมกลัวอันตราย ที่เหลือแปลวาออนแอ ชวยตัวเองไมได 19 2 ความไมแนนอน ที่เหลือแปลวาขอสันนิษฐาน หรือสมมุติฐาน 20 3 แปลวาความยินดีปรีดา ที่เหลือแปลวาโกรธจัดหรือเดือดดาล 21 3 นายพล : ฐานทัพ 22 1 ไมเขาขางใคร : อคติ 23 2 หนากาก : หนา 24 4 ชิ้นหรือเศษ : ไม
 2. 2. 25 2 การฟุงกระจาย : น้ําหอม 26 2 เสียหนา 27 3 ทําตัวไมนารัก 28 2 จัดการ …. ทําใหไมพอใจ ... 29 4 Assignments … simple งานที่ไดรับมอบหมาย ... งายๆ 30 4 Reservoir … unusable อางเก็บน้ํา ... ไมสามารถใชได 31 3 ตําแหนงนี้ใชคํานาม (ventilation=การระบายอากาศ) ดีกวา gerund (ventilating) 32 4 ตองใช adverb (primarily) ไมใช adj 33 3 My mind ตัวนี้แปลวาจิตใจ 34 1 Scientific study 35 3 Stipulating (v. present participle) 36 1 ตองการทั้ง subject และ verb 37 3 ตองใชโครงสรางนี้ 38 4 ตองใชโครงสรางนี้ 39 1 ทําใหไอน้ําในอากาศเพิ่มขึ้น 40 4 ขอความขัดแยงกัน 41 2 คนกินมังสวิรัติมีโอกาสเปนมะเร็งนอยกวา 42 4 สรุปความทั้งหมดอยางครบถวน 43 4 ประโยคตอไปพูดถึงเหตุผลวาทําไมมหาวิทยาลัยจึงรับนักศึกษานอยลง 44 2 ประโยคนําที่ดีสุด 45 1 ประโยคนี้ดีที่สุด 46 2 มี 5 คน 47 1 นี่คือประกาศรับสมัครงาน 48 3 ตามความตองการของคนชรา 49 2 High function หมายถึง active 50 4 ราคาพอสูได 51 4 พูดเปนเชิงโตแยง 52 1 ตรงกับเนื้อความมากที่สุด 53 4 สรุปไดดีสุด 54 2 อางงานวิจัยเพื่อแสดงวา DDT มีอันตรายแตไหน
 3. 3. 55 1 การควบคุม DDT ยังไมไดผล 56 4 ชื่อเรื่องนี้เหมาะสมที่สุด 57 2 ไมจริง 58 1 Paradigm กรอบความคิด หรือกระบวนทัศน 59 4 ใหขอมูลวาเครื่องบันเทิงในอนาคตคืออะไร 60 4 บทความนี้นาจะอยูในหนาขาวเทคโน การสอบ GAT PAT ครั้งที่สองใกลเขามาแลว (11 - 19 กรกฎาคม 2552) อาจารยอูและทีมงานขออวยพรใหทุกคนโชคดีในการสอบครั้งนี้ครับ และใครที่กําลังเครงเครียดเตรียมตัว อาจารยอูขอแนะนําเคล็ดลับงายๆชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ อานหนังสือครับ ดวยการวางแกวน้ําไวขางตัวครับ พรอมกับจิบเปนระยะในระหวางที่อานหนังสือ (สักสิบหานาที คอยจิบน้ําที) การทําเชนนี้จะทําใหรางกายไมขาดน้ํา สมองจะฉ่ําน้ําทํางานไดดีขึ้น จดจําและเขาใจ เนื้อหาที่สอบไดงายขึ้นครับ สําหรับทานใดที่ไมอยากใหคุณพอคุณแมเปนกังวลกับการสอบเขามหาวิทยาลัย อาจารยอูขอ แนะนํา หนังสือ “เมื่อลูกสอบเขามหาวิทยาลัย คําแนะนําไมใหพอแมสติแตก” ซื้อใหคุณพอคุณแมเปนของขวัญคลายกังวลครับ
 4. 4. ชื่อหนังสือ : เมื่อลูกสอบเขามหาวิทยาลัย คําแนะนําไมใหพอแมสติแตก เขียนโดย : อาจารยอู ISBN : 978-974-618-623-0 ราคา 159 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://teacherooh.com ตามรายงานขาว ตอนนี้พบหนังสือในรานนายอินทร รานแพรพิทยา รานซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร และ ศูนยหนังสือจุฬา ครับ
 • toeich

  Jul. 12, 2018
 • saowaluksakornjaroen

  Sep. 14, 2017
 • KantheeraAupparakul

  Oct. 18, 2016
 • OXYGENBungearn

  Oct. 25, 2015
 • KanompungYamroll

  Sep. 24, 2015
 • noonpp

  Jun. 6, 2015
 • chananyahungnon9

  May. 27, 2015
 • heddyepp

  Apr. 22, 2015

Views

Total views

17,141

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

360

Actions

Downloads

196

Shares

0

Comments

0

Likes

8

×