Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Onet m6 52 sci

331 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Onet m6 52 sci

 1. 1. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 2 ขอสอบมี 2 สวน จํานวน 86 ขอ : คะแนนเต็ม 80 คะแนน สวนที่ 1 จํานวน 68 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 68 คะแนน สวนที่ 2 จํานวน 18 ขอ เปนชุดคําถาม 6 ชุด ชุดละ 3 ขอ ชุดละ 2 คะแนน รวม 12 คะแนน สวนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว ขอ 1 - 68 : ขอละ 1 คะแนน 1. เซลลที่มีสวนประกอบดังตอไปนี้ : ดีเอ็นเอ ไรโบโซม เยื่อหุมเซลล เอนไซม และ ไมโทคอนเดรีย เปนเซลลของสิ่งมีชีวิตในขอใด 1. แบคทีเรีย 2. พืชเทานั้น 3. สัตวเทานั้น 4. อาจเปนไดทั้งพืชหรือสัตว 2. กระบวนการใดไมพบในกระบวนการดูดน้ํากลับที่ทอหนวยไต 1. การแพร 2. ออสโมซิส 3. เอนโดไซโทซิส 4. การลําเลียงแบบใชพลังงาน
 2. 2. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 3 3. เหตุใดผูดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลจึงมักปสสาวะบอยกวาปกติ 1. ไตทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 2. การหลั่งฮอรโมนวาโซเปรสซินลดลง 3. แอลกอฮอลเปนพิษตอรางกาย จึงถูกกําจัดทิ้งอยางรวดเร็ว 4. รางกายควบคุมการทํางานของกลามเนื้อกระเพาะปสสาวะไมได 4. การดื่มน้ําสมเปนปริมาณมาก ทําใหเลือดมีสภาวะเปนกรดจริงหรือไม เพราะเหตุใด 1. เปนกรดจริง เพราะวิตามินซีละลายน้ําได 2. เปนกรดจริง เพราะน้ําสมมีรสเปรี้ยวและมีปริมาณกรดสูง 3. ไมเปนกรด เพราะเลือดมีสมบัติเปนสารละลายบัฟเฟอร 4. ไมเปนกรด เพราะรางกายจะไดรับอันตรายไดหากเลือดมีสภาวะเปนกรด 5. วิธีการในขอใดที่ใชควบคุมโรคไวรัสในพืชไดผลดีที่สุด 1. การเผาทําลายพืช 2. การฉีดวัคซีน 3. การใชยาปฏิชีวนะ 4. การเพิ่มไนโตรเจนในดิน
 3. 3. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 4 6. เมื่อเชื้อโรคเขาสูรางกายคน รางกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยสรางสารใดมาตอสู 1. ซีรุม 2. แอนติเจน 3. ทอกซอยด 4. แอนติบอดี 7. เมื่อหยดน้ําเกลือลงบนสไลดที่มีใบสาหรายหางกระรอกอยู จะสังเกตเห็นการ เปลี่ยนแปลงของเซลลคลายกับที่เกิดขึ้นเมื่อหยดสารใดมากที่สุดและเกิดเร็วที่สุด 1. น้ํากลั่น 2. น้ําเชื่อม 3. น้ํานมสด 4. แอลกอฮอล 8. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับดีเอ็นเอ 1. ดีเอ็นเอพบไดในคลอโรพลาสต 2. ดีเอ็นเอทําหนาที่กําหนดชนิดของโปรตีน 3. สิ่งมีชีวิตแตละชนิดมีปริมาณดีเอ็นเอไมเทากัน 4. ไนโตรเจนเบสชนิดกวานีนและไซโทซีนจะจับคูกันดวยพันธะคูเสมอ
 4. 4. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 5 9. ถาพอมีหมูเลือด B แมมีหมูเลือด A และมีลูกชายที่มีหมูเลือด O โอกาสที่จะไดลูกสาว ที่มีหมูเลือด O เปนเทาใด 1. 1/2 2. 1/4 3. 1/8 4. 1/16 10. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย 1. เปนโรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง 2. ผูปวยเปนโรคธาลัสซีเมียควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง 3. เปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสรางโกลบิน 4. ผูที่ไดรับแอลลีลผิดปกติจากพอหรือแมเพียงฝายเดียวมีโอกาสเปนโรคได 11. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับมิวเทชัน 1. มีอัตราการเกิดไดสูงตามธรรมชาติ 2. เกิดไดทั้งระดับโครโมโซมและดีเอ็นเอ 3. เกิดขึ้นไดเฉพาะในเซลลที่กําลังแบงตัว 4. มิวเทชันในเซลลทุกชนิดสามารถถายทอดไปยังรุนลูกหลานได
 5. 5. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 6 12. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการโคลน 1. ไดสัตวตัวใหมที่มีเพศเดียวกับสัตวตนแบบ 2. เปนการสรางสัตวตัวใหมโดยไมตองอาศัยเซลลสืบพันธุ 3. แฝดเหมือนคือตัวอยางของการโคลนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 4. แกะดอลลีเกิดจากการโคลนโดยใชเซลลบริเวณเตานมเปนตนแบบ 13. ขอใดจัดเปนสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม 1. แตงโมไมมีเมล็ด 2. กลวยไมที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3. แบคทีเรียที่สามารถผลิตฮอรโมนอินซูลิน 4. กลวยไมพันธุใหมที่ไดจากการฉายรังสีแกมมา 14. หลักฐานในขอใดที่ไมสามารถใชตรวจหาฆาตกรโดยใชลายพิมพดีเอ็นเอ 1. เสนผม 2. ลายนิ้วมือ 3. คราบอสุจิ 4. คราบเลือด
 6. 6. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 7 15. ในระบบนิเวศซึ่งประกอบดวย เหยี่ยว งู กระรอก หญา และตั๊กแตน สิ่งมีชีวิต ในขอใดมีมวลชีวภาพนอยที่สุด 1. งู 2. เหยี่ยว 3. หญา 4. กระรอกและตั๊กแตน 16. กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบใดนําไปสูการเกิดระบบนิเวศหลังจากการ ระเบิดของภูเขาไฟบนเกาะหนึ่ง 1. แบบปฐมภูมิ 2. แบบทุติยภูมิ 3. แบบตติยภูมิ 4. แบบจตุรภูมิ 17. ขอใดไมนับวาเปนสวนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพ 1. ความหลากหลายของสปชีส 2. ความหลากหลายของพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต 3. ความหลากหลายของแหลงที่อยูของสิ่งมีชีวิต 4. ความหลากหลายของสารเคมีตางๆ รอบสิ่งมีชีวิต
 7. 7. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 8 18. ทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนใหมไดในขอใดที่มนุษยนํามาใชประโยชนมากที่สุดใน ปจจุบัน 1. พลังงานน้ํา 2. พลังงานลม 3. พลังงานจากคลื่น 4. พลังงานแสงอาทิตย 19. เมื่อมีสารประกอบไนเตรตและฟอสเฟตสะสมอยูในแหลงน้ําเปนปริมาณมาก ปรากฏการณใดจะเกิดขึ้นเปนอันดับแรก 1. ปริมาณแพลงตอนสัตวจะเพิ่มขึ้น 2. จํานวนของแพลงตอนพืช สาหราย และพืชน้ําจะเพิ่มขึ้น 3. สารพิษตกคาง เชน สารกําจัดแมลง จะมีปริมาณการสะสมสูงขึ้น 4. ปริมาณสัตวน้ํา เชน ปลา สัตวไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ จะเพิ่มขึ้น 20. สัตวปาในขอใดมีสถานภาพปจจุบันแตกตางไปจากขออื่นทั้งหมด 1. พะยูน ชาง 2. ควายปา กระทิง วัวแดง 3. นกเจาฟาหญิงสิรินธร กูปรี 4. นกแตวแลวทองดํา เลียงผา
 8. 8. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 9 ตารางธาตุ H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba * Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra ** Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo * Lanthanides La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu ** Actinides Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr 21. ขอความใดไมถูกตอง 1. กรดไรโบนิวคลีอิกทําหนาที่ในการสรางโปรตีน 2. คารโบไฮเดรตชวยใหการเผาไหมไขมันเปนไปอยางสมบูรณ 3. ปฏิกิริยาการเตรียมสบูจากน้ํามันเรียกวา “สะปอนนิฟเคชัน (saponification)” 4. โปรตีนเปนแหลงพลังงานขั้นแรกของรางกายโดยโปรตีน 1 กรัม ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี
 9. 9. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 10 22. การทดสอบสาร ก สาร ข สาร ค และ สาร ง ไดผลดังนี้ หมายถึง ละลายในน้ํา หรือ ใหสีน้ําเงินกับไอโอดีน หรือ เกิดตะกอนสีแดงอิฐกับสารละลายเบนิดิกต หมายถึง ไมเปลี่ยนแปลง สารการทดสอบ ก ข ค ง การละลายน้ํา สารละลายไอโอดีน สารละลายเบนิดิกต HCl ตามดวยสารละลายเบนิดิกต สาร ก สาร ข สาร ค และ สาร ง ควรเปนสารใดตามลําดับ 1. แปงขาวโพด น้ําเชื่อม ใยไหม กลูโคส 2. แปงผัดหนา ฟรักโทส ใยสําลี น้ําตาลทราย 3. แปงขาวเจา น้ําตาลทราย ใยบวบ ฟรักโทส 4. แปงสาลี แอสพารแทม ใยแมงมุม กลูโคส
 10. 10. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 11 23. ปริมาณของไขมันอิ่มตัว ไขมันไมอิ่มตัว และสารอื่น ๆ ในน้ํามันเปนดังตาราง ชนิดน้ํามัน/ไขมัน ไขมันอิ่มตัว (%) ไขมันไมอิ่มตัว (%) อื่น ๆ (%) น้ํามันถั่วเหลือง 15 52 33 น้ํามันมะพราว 86 0 14 น้ํามันไก 23 24 53 ไขมันวัว 48 2 50 ขอใดสรุปไดถูกตอง 1. ไขมันวัวจะเหม็นหืนเร็วกวาน้ํามันไก 2. น้ํามันถั่วเหลืองเหม็นหืนชากวาน้ํามันมะพราว 3. น้ํามันถั่วเหลืองเหมาะสําหรับทอดอาหารมากกวาน้ํามันมะพราว 4. ถาใชน้ํามันที่มีจํานวนเทากัน น้ํามันถั่วเหลืองจะทําปฏิกิริยากับไอโอดีนโดยใช ปริมาณมากที่สุด
 11. 11. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 12 24. กําหนดโครงสรางของกรดอะมิโน A, B และ C โดย A และ B เปนกรดอะมิโนจําเปน H2 N CH CH2 COOH CH(CH3 )2 H2 N CH CH(CH3 )2 COOH H2 N CH CH2 COOH OH A B C ขอความใดถูกตอง 1. เพปไทดที่ประกอบดวยกรดอะมิโนทั้ง 3 ชนิด ขางตนโดยไมมีกรดที่ซ้ํากันมี ทั้งหมด 3 ชนิด 2. เพปไทดที่เกิดจากกรด A และกรด B ทําปฏิกิริยากับ CuSO4 ในสภาวะเบสให สารสีมวง 3. เพปไทดที่เกิดจากกรด A กรด B และกรด C เปนไตรเพปไทดที่มีจํานวนพันธะ เพปไทด 3 พันธะ 4. ในรางกายมนุษยจะไมพบโปรตีนที่มีกรดอะมิโน A และ B เปนองคประกอบ
 12. 12. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 13 25. กําหนดสาย X ของกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกชนิดหนึ่งมีลําดับของเบสดังนี้ (A = อะดีนีน, C = ไซโตซีน, G = กวานีน, T = ไทมีน) TGTAG C A XX สาย Y ที่เปนคูของสาย X จะมีลําดับเบสเปนไปตามขอใด 1. A C A T CGT Y Y 2. T C A G TAC Y Y 3. A C T C ATC Y Y 4. A G T A CGT Y Y
 13. 13. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 14 26. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับสมบัติของตัวทําละลายในอุตสาหกรรมเคมีที่ไดจากการกลั่น ปโตรเลียม 1. มีจุดเดือดสูงกวาน้ํามันดีเซล 2. เปนสารไฮโดรคารบอนที่ละลายน้ําได 3. มีสถานะเปนของเหลวที่อุณหภูมิและความดันปกติ 4. ประกอบดวยสารไฮโดรคารบอนที่มีจํานวนคารบอนนอยกวา 5 อะตอม 27. เมื่อนํายางชนิดหนึ่งที่มีสมบัติยืดหยุนมาเผาไฟ พบวาเกิดแกสที่ละลายน้ําแลวได สารละลายที่มีฤทธิ์เปนกรด ชนิดของยางและแกสที่เกิดขึ้นเปนขอใด ชนิดของยาง ควันที่เกิดจากการเผา 1. ซิลิโคน SiO2 2. ยางวัลคาไนซ SO2 3. พอลิไวนิลแอซีเตท HCl 4. ไนลอน 66 NH3 28. ขอใดไมมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น 1. การเคี้ยวขาวกอนกลืน 2. การฟอกสบูในน้ํากระดาง 3. การทาแล็กเกอรเคลือบผิวไม 4. การผสมกลีเซอรอลกับเอทานอล
 14. 14. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 15 29. ไฮโดรเจนเปนแกสที่เบาที่สุด ใชทําใหบอลลูนลอยตัวขึ้นในอากาศได แตในทาง ปฏิบัติจะใชแกสฮีเลียมซึ่งหนักกวา เพราะเหตุผลหลักตามขอใด 1. แกสไฮโดรเจนติดไฟไดงาย 2. แกสไฮโดรเจนมีราคาแพงกวาแกสฮีเลียม 3. ตองใชแกสไฮโดรเจนปริมาณมากกวาการใชฮีเลียม 4. ฮีเลียมแยกไดจากธรรมชาติ แตแกสไฮโดรเจนตองผานกระบวนการผลิต 30. ขอใดระบุชนิดของแกสและกรดที่เกิดจากการนําแกสนั้นไปละลายในน้ําไดถูกตอง 1. อีเทน - กรดน้ําสม 2. คลอรีน - กรดเกลือ 3. ไนโตรเจน - กรดไนตริก 4. ซัลเฟอรไดออกไซด - กรดซัลฟวริก 31. เมื่อนําสาร A มาเผาในบรรยากาศออกซิเจน O2 (g) จะไดไอน้ํา H2O(g) และแกส คารบอนไดออกไซด CO2(g) สาร A ในปฏิกริยาขางตนไมใชสารใดในขอตอไปนี้ 1. แกสไฮโดรเจน 2. แกสโซฮอล 3. แกสบิวเทน 4. แกสธรรมชาติ
 15. 15. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 16 32. สารละลาย X, Y และ Z ตางก็เปนสารละลายใสที่ไมมีสี เมื่อนําแตละชนิดที่มีความ เขมขนและปริมาณเทากัน มาผสมกันที่อุณหภูมิเปน 25°C ไดผลดังตาราง การผสมสารละลาย อุณหภูมิหลังผสม (°C) สิ่งที่สังเกตเห็น X กับ Y 24 สารละลายสีฟา Y กับ Z 25 ใส ไมมีสี ขอสรุปใดไมถูกตอง 1. X กับ Y เกิดปฏิกิริยาคายความรอน 2. Y กับ Z เปนสารละลายชนิดเดียวกัน 3. Y กับ Z ทําปฏิกิริยากันโดยไมคายความรอน 4. Y กับ Z เปนสารละลายตางชนิดที่ไมทําปฏิกิริยากัน 33. ขอใดกลาวไดถูกตอง 1. สบู กําจัดไขมันไดเพราะละลายในน้ําแตไมละลายน้ํามัน 2. การผสมยาลดกรดในกระเพาะลงในน้ําแลวเกิดแกส แสดงวามีปฏิกิริยาเกิดขึ้น 3. การตมน้ํานมจะทําใหโปรตีนแปลงสภาพ ซึ่งจะกลับสูสภาพเดิมไดเมื่อเย็นลง 4. แบตเตอรีรถยนตที่ใชแผนตะกั่วและกรดซัลฟวริก เมื่อใชงานแผนตะกั่วจะทํา หนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยาเพราะเมื่อใชงานเสร็จแลวแผนตะกั่วไมเปลี่ยนแปลง
 16. 16. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 17 34. ขอใดที่แสดงวาผิวสัมผัสมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา 1. กระดาษฝอยติดไฟไดเร็วกวาแผนกระดาษ 2. แผนสังกะสีปกติทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกไดชากวาแผนสังกะสีที่มี ลวดทองแดงพันอยู 3. เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรใชเชื้อเพลิงยูเรเนียมที่เปนแทงยาวทําใหมีอายุการใช งานนานกวาที่ใชเปนกอนเล็กๆ 4. แบตเตอรีรถยนตที่มีจํานวนแผนตะกั่วมากกวาใหกําลังไฟฟาสูงกวาที่มีจํานวน แผนนอยกวา 35. ขอใดที่ไมไดแสดงวาธรรมชาติของสารมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 1. เกลือเม็ดดูดความชื้นเร็วกวาผลึกน้ําตาลทราย 2. กระดาษมีอายุการใชงานนอยกวาพลาสติก 3. แบตเตอรีปรอท กับแบตเตอรีอัลคาไลนมีอายุใชงานไมเทากัน 4. เหล็กที่อยูในอากาศและความชื้นจะผุกรอนไดเร็วกวาอะลูมิเนียม 36. ไอออนบวกของไฮโดรเจน (H+ ) ขาดอนุภาคมูลฐานขอใด 1. โปรตอน 2. อิเล็กตรอน 3. นิวตรอน และ อิเล็กตรอน 4. โปรตอน และ อิเล็กตรอน
 17. 17. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 18 37. ธาตุในขอใดที่เปนไอโซโทปกับธาตุที่มีสัญลักษณเปน 11 5A 1. 12 5B 2. 12 6B 3. 11 5B 4. 11 6B 38. ธาตุ 3 ชนิดมีสัญลักษณดังนี้ 8 4A 27 13B 35 17C ขอใดเปนสูตรเคมีของสารประกอบฟลูออไรดของธาตุทั้งสามชนิดตามลําดับ 1. AF BF3 CF2 2. AF B2F3 CF2 3. AF2 B2F3 CF 4. AF2 BF3 CF 39. พิจารณาขอความตอไปนี้ ก. เกลือแกงและโซดาไฟเปนสารประกอบของโลหะหมู 1A ข. สารประกอบไอออนิกที่มีสถานะเปนของแข็งสามารถนําไฟฟาได ค. โลหะแทรนซิชันมีสมบัติทางกายภาพเหมือนโลหะหมู 1A และ 2A ขอใดกลาวถูกตอง 1. ก และ ข 2. ข และ ค 3. ก และ ค 4. ก ข และ ค
 18. 18. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 19 40. ธาตุกัมมันตรังสีธรรมชาติ X มีครึ่งชีวิตเทากับ 5,000 ป นักธรณีวิทยาคนพบซาก ของสัตวโบราณที่มีปริมาณธาตุกัมมันตรังสี X เหลืออยูเพียง 6.25% ของปริมาณ เริ่มตน สัตวโบราณนี้มีชีวิตโดยประมาณเมื่อกี่ปมาแลว 1. 10,000 ป 2. 15,000 ป 3. 20,000 ป 4. 25,000 ป 41. วัตถุอันหนึ่งเมื่ออยูบนโลกที่มีสนามโนมถวง g พบวามีน้ําหนักเทากับ 1 W ถานํา วัตถุนี้ไปไวบนดาวเคราะหอีกดวงพบวามีน้ําหนัก 2 W จงหามวลของวัตถุนี้ 1. 1 W g 2. 2 W g 3. 1 2 W W g + 4. 2 1 2 W W g + 42. วางเข็มทิศอันหนึ่งบนโตะ เข็มทิศชี้ขึ้นในลักษณะดังรูป ถานําประจุบวกไปวางไว ทางดานซายของเข็มทิศ จะเกิดอะไรขึ้น 1. เข็มทิศชี้ไปทางขวา 2. เข็มทิศชี้ไปทางซาย 3. เข็มทิศชี้ลง 4. เข็มทิศชี้ทางเดิม
 19. 19. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 20 43. ในรูปซาย A และ B คือเสนทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค 2 อนุภาคที่ถูกยิงมาจาก จุด P ไปทางขวาเขาไปในบริเวณที่มีสนามแมเหล็ก (ดูรูปซาย) ถานําอนุภาคทั้งสอง ไปวางลงในบริเวณที่มีสนามไฟฟาดังรูปขวา จะเกิดอะไรขึ้น (ด แทนสนามแมเหล็กที่มีทิศพุงเขาและตั้งฉากกับกระดาษ) 1. A เคลื่อนที่ไปทางขวา สวน B เคลื่อนที่ไปทางซาย 2. A เคลื่อนที่ไปทางซาย สวน B เคลื่อนที่ไปทางขวา 3. ทั้ง A และ B ตางก็เคลื่อนที่ไปทางขวา 4. ทั้ง A และ B ตางก็อยูนิ่งกับที่ สนามไฟฟา ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด ด P A B
 20. 20. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 21 44. ยิงอนุภาคอิเล็กตรอนเขาไปในแนวตั้งฉากกับสนามไฟฟาสม่ําเสมอที่มีทิศพุงออก จากกระดาษ เสนทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะเปนอยางไร (g แทนทิศ สนามไฟฟาพุงออกและตั้งฉากกับกระดาษ) 1. เบนขึ้น 2. เบนลง 3. เบนพุงออกจากกระดาษ 4. เบนพุงเขาหากระดาษ 45. โปรตอนและนิวตรอนสามารถอยูรวมกันเปนนิวเคลียสได ดวยแรงใด 1. แรงดึงดูดระหวางมวล 2. แรงไฟฟา 3. แรงแมเหล็ก 4. แรงนิวเคลียร 46. วัตถุเคลื่อนที่เปนเสนตรง โดยมีตําแหนงที่เวลาตางๆ ดังกราฟ ขอใดคือการกระจัดของวัตถุ ในชวงเวลา t = 0 วินาที จนถึง t = 8 วินาที 1. -8 เมตร 2. -4 เมตร 3. 0 เมตร 4. +8 เมตร g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g สนามไฟฟา อิเล็กตรอน 6 - 4 ตําแหนง (เมตร) เวลา (วินาที) 2 4 8 + 4 0
 21. 21. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 22 47. ตอนเริ่มตนวัตถุอยูหางจากจุดอางอิงไปทางขวา 4.0 เมตร เมื่อเวลาผานไป 10 วินาที พบวาวัตถุอยูหางจากจุดอางอิงไปทางซาย 8.0 เมตร จงหาความเร็วเฉลี่ยของวัตถุนี้ 1. 0.4 เมตรตอวินาที 2. 0.4 เมตรตอวินาที ทางซาย 3. 1.2 เมตรตอวินาที 4. 1.2 เมตรตอวินาที ทางซาย 48. ขอใดตอไปนี้เปนการเคลื่อนที่ที่มีขนาดการกระจัดนอยที่สุด 1. เดินไปทางขวาดวยอัตราเร็วคงตัว 3 เมตรตอวินาที เปนเวลา 4 วินาที 2. เดินไปทางซายดวยอัตราเร็วคงตัว 4 เมตรตอวินาที เปนเวลา 3 วินาที 3. เดินไปทางขวา 10 เมตร แลวเดินยอนกลับมาทางซาย 2 เมตร 4. ทั้งสามขอ มีขนาดการกระจัดเทากันหมด 49. ขอใดที่วัตถุมีความเรงไปทางซาย 1. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแลวเคลื่อนที่เร็วขึ้น 2. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแลวเคลื่อนที่ชาลง 3. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซายแลวเคลื่อนที่ชาลง 4. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซายแลวหยุด
 22. 22. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 23 50. ลูกตุมนาฬิกาแกวงแบบฮารมอนิกอยางงาย พบวาผานจุดต่ําสุด ทุกๆ 2.1 วินาที ความถี่ของการแกวงของลูกตุมนี้เปนไปตามขอใด 1. 0.24 เฮิรตซ 2. 0.48 เฮิรตซ 3. 2.1 เฮิรตซ 4. 4.2 เฮิรตซ 51. ผูกเชือกเขากับจุกยาง แลวเหวี่ยงใหจุกยางเคลื่อนที่เปนวงกลมในแนว ระดับเหนือศีรษะดวยอัตราเร็วคงตัว ขอใดถูกตอง 1. จุกยางมีความเร็วคงตัว 2. จุกยางมีความเรงเปนศูนย 3. แรงที่กระทําตอจุกยางมีทิศเขาสูศูนยกลางวงกลม 4. แรงที่กระทําตอจุกยางมีทิศเดียวกับความเร็วของจุกยาง 52. ยิงลูกปนออกไปในแนวระดับ ทําใหลูกปนเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล ตอนที่ลูกปน กําลังจะกระทบพื้น ขอใดถูกตองที่สุด (ไมตองคิดแรงตานอากาศ) 1. ความเร็วในแนวระดับเปนศูนย 2. ความเร็วในแนวระดับเทากับความเร็วตอนตนที่ลูกปนถูกยิงออกมา 3. ความเร็วในแนวระดับมีขนาดมากกวาตอนที่ถูกยิงออกมา 4. ความเร็วในแนวระดับมีขนาดนอยกวาตอนที่ถูกยิงออกมาแตไมเปนศูนย
 23. 23. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 24 53. ในการทดลองเพื่อสังเกตผลของสิ่งกีดขวางเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผาน เปนการศึกษา สมบัติตามขอใดของคลื่น 1. การหักเห 2. การเลี้ยวเบน 3. การสะทอน 4. การแทรกสอด 54. ทําใหเกิดคลื่นบนเสนเชือกที่ปลายทั้งสองดานถูกขึงตึง พบวามีความถี่และความยาว คลื่นคาหนึ่ง ถาทําใหความถี่ในการสั่นเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาของความถี่เดิม ขอใดถูกตอง 1. ความยาวคลื่นบนเสนเชือกลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเนื่องจากคลื่นเคลื่อนที่ใน ตัวกลางเดิม 2. ความยาวคลื่นบนเสนเชือกเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา เนื่องจากปริมาณทั้งสองแปรผัน ตามกัน 3. ความยาวคลื่นบนเสนเชือกเทาเดิม เนื่องจากคลื่นเกิดบนตัวกลางเดิม 4. ความยาวคลื่นบนเสนเชือกเทาเดิม แตอัตราเร็วของคลื่นเพิ่มเปนสองเทาตาม สมการ v f l=
 24. 24. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 25 55. วัสดุที่ใชในการบุผนังโรงภาพยนตรมีผลในการลดปรากฏการณใดของเสียง 1. การหักเห 2. การสะทอน 3. การสั่นพอง 4. ดอพเพลอร 56. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา 1. คลื่นแมเหล็กไฟฟาทุกชนิดมีอัตราเร็วในสุญญากาศเทากัน 2. มีคลื่นแมเหล็กไฟฟาบางชนิดตองอาศัยตัวกลางในการเดินทาง 3. เมื่อคลื่นแมเหล็กไฟฟาเดินทางในตัวกลางที่เปลี่ยนไป อัตราเร็วของคลื่น จะเปลี่ยนไป 4. คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนคลื่นที่มีทั้งสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก 57. ปรากฏการณทางธรรมชาติในขอใดที่ไมมีผลตอการแผกระจายของคลื่นวิทยุ 1. การเปลี่ยนขนาดของจุดดับบนดวงอาทิตย 2. การเกิดแสงเหนือแสงใต 3. การเกิดน้ําขึ้นน้ําลง 4. การเกิดกลางวัน กลางคืน
 25. 25. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 26 58. ถารังสีแกมมาพุงเขาไปในบริเวณที่มีสนามแมเหล็กซึ่งมีทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ ของรังสีภายในสนามแมเหล็กดังกลาว รังสีแกมมามีแนวทางการเคลื่อนที่เปนไป ตามขอใด 1. เบนไปดานขาง 2. เคลื่อนที่เปนวงกลม 3. เคลื่อนที่ในแนวทางเดิม 4. ยอนกลับทางเดิม 59. ในทางการแพทย ไอโอดีน-131 นํามาใชเพื่อวัตถุประสงคตามขอใด 1. ตรวจการไหลเวียนของโลหิตในรางกาย 2. ตรวจการทํางานของตอมไทรอยด 3. รักษาโรคมะเร็ง 4. รักษาเนื้องอกในสมอง 60. แผนดินไหวที่รูสึกไดในประเทศไทย มักจะมีศูนยเกิดแผนดินไหวอยูในประเทศใด 1. ไทย 2. พมา 3. ลาว 4. อินโดนีเซีย
 26. 26. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 27 61. ขอบทวีปใดมีรูปรางตอกันไดพอดี 1. ตะวันตกของแอฟริกา กับ ตะวันออกของอเมริกาใต 2. ตะวันตกของเอเชีย กับ ตะวันออกของอเมริกาเหนือ 3. ตะวันตกของยุโรป กับ ตะวันออกของเอเชีย 4. เหนือของออสเตรเลีย กับ ใตของอเมริกาใต 62. ขอใดไมถูกตอง 1. ประเทศไทยมีแผนดินไหวขนาดที่รูสึกได โดยเฉลี่ยแลว 1 ครั้งทุกๆ 5 ป 2. แผนดินไหวในประเทศไทย มักเกิดในบริเวณแนวรอยเลื่อนมีพลัง 3. แนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยมีจํานวนหลายสิบแนว 4. แนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยสวนใหญจะอยูในภาคตะวันตกและ ภาคเหนือ 63. ปจจุบันมีภูเขาไฟที่มีพลัง อยูบนโลกเปนจํานวนประมาณเทาใด 1. 100 ลูก 2. 1,000 ลูก 3. 10,000 ลูก 4. 100,000 ลูก
 27. 27. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 28 64. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับดาวฤกษที่อยูในกลุมเดียวกัน เชน กลุมดาวนายพราน 1. ดาวฤกษทุกดวงจะมีอายุใกลเคียงกัน 2. ดาวฤกษทุกดวงจะมีอันดับความสวางปรากฏใกลเคียงกัน 3. ดาวฤกษทุกดวงจะมีระยะหางจากโลกใกลเคียงกัน 4. ดาวฤกษทุกดวงจะมีตําแหนงที่ปรากฏใกลเคียงกัน 65. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับดวงอาทิตย 1. มีอายุพอๆ กับโลก 2. มีมวลประมาณ 50% ของมวลของระบบสุริยะ 3. องคประกอบสวนใหญเปนไฮโดรเจน 4. จะมีวาระสุดทายเปนดาวแคระดํา 66. เมื่อเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง วันนั้นควรจะเปนวันใด 1. แรม 1 ค่ํา 2. ขึ้น 15 ค่ํา 3. แรม 8 ค่ํา 4. แรม 15 ค่ํา
 28. 28. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 29 67. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับสถานีอวกาศนานาชาติ 1. วิจัยเทคโนโลยีใหมๆ ที่ไมสามารถทําไดบนโลก 2. เจาหนาที่ในสถานีจะอยูในสภาวะไรน้ําหนัก 3. อยูในวงโคจรคางฟา 4. มีเจาหนาที่ประจําการอยูตลอดเวลา 68. ขอใดไมใชประโยชนของกระสวยอวกาศในปจจุบัน 1. เพื่อการทองเที่ยว 2. เพื่อสงดาวเทียมเขาสูวงโคจร 3. เพื่อใชเปนสถานีอวกาศ 4. เพื่อใชวิจัยทางวิทยาศาสตร
 29. 29. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 30 สวนที่ 2 : แบบระบายตัวเลือก จํานวน 18 ขอ (ขอ 69 - 86) คะแนนรวม 12 คะแนน ขอสอบตอไปนี้เปนชุดคําถาม 6 ชุด ชุดละ 3 ขอ ชุดละ 2 คะแนน ซึ่งในแตละชุด ตองทําถูกทั้ง 3 ขอ จึงจะไดคะแนน 2 คะแนน หากทําผิดขอใดขอหนึ่งที่อยูในชุดนั้นๆ จะไมไดคะแนน ชุดที่ 1 (ขอ 69-71) 69. ไอออนของธาตุ X มีจํานวนโปรตอน นิวตรอน และ อิเล็กตรอน เทากับ 9, 10, 10 ตามลําดับ ธาตุ X มีสัญลักษณเปนไปตามขอใด 1. 19 9X 2. 21 9X 3. 20 11X 4. 21 11X 70. สารบริสุทธของธาตุ X ในขอที่ 69 มีสูตรโมเลกุลตามขอใด 1. F2 2. Cl2 3. N2 4. O2 71. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับสมบัติของธาตุ X ในขอที่ 69 1. สาร X มีสถานะเปนแกส 2. ไอออนที่เสถียรของธาตุ X มีประจุ -1 3. ธาตุ X พบไดในบางสวนของรางกายคน 4. ธาตุ X กับธาตุ Ca เกิดเปนสารประกอบที่มีสูตรเปน CaX
 30. 30. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 31 ชุดที่ 2 (ขอ 72-74) 72. ยูเรียเตรียมจากแกสแอมโมเนียและแกสคารบอนไดออกไซดดวยปฏิกิริยาดังนี้ 2NH3(g) + CO2(g) → (NH2)2CO(s) + H2O(g) การทดลองในภาชนะปดและชั่งน้ําหนักยูเรียที่เกิดขึ้นที่เวลาตางกันไดผลดังตาราง เวลาที่ใช (นาที) น้ําหนักยูเรียที่เกิดขึ้น (กรัม) 1 1.6 2 2.6 3 4 4 4.2 5 4.2 ขอใดสรุปไมถูกตอง 1. ปฏิกิริยาสิ้นสุดหลังจากนาทีที่ 4 2. อัตราปฏิกิริยาลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น 3. อัตราปฏิกิริยาที่นาทีที่ 4 และนาทีที่ 5 มีคาเทากัน 4. อัตราเฉลี่ยเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดพอดีมีคาเปน 1.05 กรัมตอนาที
 31. 31. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 32 73. ตามปฏิกิริยาในขอ 72 ถาเริ่มตนใชแอมโมเนีย 3 โมล และคารบอนไดออกไซด 1 โมล เมื่อปฏิกิริยาเกิดไดสมบูรณ แกสทุกชนิดที่อยูในภาชนะ จะมีจํานวนโมลโดยรวมตาม ขอใด 1. 1 โมล 2. 2 โมล 3. 3 โมล 4. 4 โมล 74. ตามปฏิกิริยาในขอ 72 ถานําแกสที่เกิดขึ้นทั้งหมดพนลงในน้ํา สารละลายที่ได เปนสารในขอใด 1. กรดคารบอนิก 2. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด 3. แอมโมเนียมคารบอเนต 4. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด และกรดคารบอนิก ชุดที่ 3 (ขอ 75-77) 75. โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง ในขณะที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่ขึ้น ขอใดสรุปไดถูกตอง 1. ความเรงมีทิศขึ้น 2. ความเรงมีทิศลง 3. ความเรงเปนศูนย 4. ขอมูลไมเพียงพอที่จะบอกทิศของความเรง
 32. 32. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 33 76. โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง ในขณะที่วัตถุอยูที่จุดสูงสุดพอดี ความเรงของวัตถุมีทิศใด 1. ความเรงเปนศูนย 2. ความเรงมีทิศขึ้น 3. ความเรงมีทิศลง 4. ความเรงกําลังเปลี่ยนทิศ 77. โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง ในขณะที่วัตถุกําลังเคลื่อนที่ลง ความเรงของวัตถุมีทิศใด 1. ความเรงมีทิศขึ้น 2. ความเรงมีทิศลง 3. ความเรงเปนศูนย 4. ขอมูลไมเพียงพอที่จะบอกทิศของความเรง
 33. 33. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 34 ชุดที่ 4 (ขอ 78-80) 78. เมื่อเปดใหลําโพงทํางาน อนุภาคของฝุนที่อยูดานหนาของลําโพงดังรูป จะมีการเคลื่อนที่อยางไร 1. เคลื่อนที่ออกจากลําโพง 2. สั่นขึ้นลงในแนวดิ่ง 3. สั่นไปมาในแนวระดับ 4. เคลื่อนที่ออกเปนรูปคลื่น 79. เหตุผลสําหรับคําตอบในขอที่ 78 คือขอใด 1. พลังงานเคลื่อนที่ออกจากลําโพง 2. เสียงเปนคลื่นรูปซายน 3. เสียงเปนคลื่นตามขวาง 4. เสียงเปนคลื่นตามยาว ลําโพง ฝุน
 34. 34. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 35 80. คลื่นเสียงเปนคลื่นชนิดใด 1. คลื่นตามยาว 2. คลื่นตามขวาง 3. คลื่นผสมที่มีทั้งตามยาวและตามขวาง 4. คลื่นแมเหล็กไฟฟา ชุดที่ 5 (ขอ 81-83) พิจารณาชั้นหินที่วางซอนกันดังรูป แลวตอบคําถามขอ 81 ถึง 83 ชั้น ก กระดูกชาง ซากตนพืช (บนสุดมีตนหญา) ชั้น ข กระดูกชาง ซากตนพืช หอยแครง ชั้น ค หอยแครง ชั้น ง แมงดาทะเล แอมโมไนต ชั้น จ แอมโมไนต 81. ชั้นหินในขอใดเกาแกที่สุด 1. ชั้น ก 2. ชั้น ข 3. ชั้น ค 4. ชั้น จ
 35. 35. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 36 82. ฟอสซิลในขอใดที่พบในตัวอยางนี้ที่สามารถใชเปนฟอสซิลดัชนีได 1. หอยแครง 2. แอมโมไนต 3. แมงดาทะเล 4. ชาง 83. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับสภาพของสถานที่แหงนี้ 1. เคยเปนทะเลมากอน ปจจุบันเปนบก 2. เคยเปนบกมากอน แลวเปนทะเลในภายหลัง 3. ไมเคยเปนทะเลเลย 4. เปนทะเลทั้งอดีตและปจจุบัน ชุดที่ 6 (ขอ 84-86) 84. ขอใดเรียงลําดับความสวางที่ปรากฏของดาวจากสวางนอยไปมากไดถูกตอง 1. ดาวศุกรเมื่อสวางที่สุด ดวงจันทรเมื่อสวางที่สุด ดาวซีรีอัส 2. ดาวซีรีอัส ดาวศุกรเมื่อสวางที่สุด ดวงจันทรเมื่อสวางที่สุด 3. ดาวศุกรเมื่อสวางที่สุด ดาวซีรีอัส ดวงจันทรเมื่อสวางที่สุด 4. ดวงจันทรเมื่อสวางที่สุด ดาวศุกรเมื่อสวางที่สุด ดาวซีรีอัส
 36. 36. รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร หนา วันอาทิตยที่ 21 กุมภาพันธ 2553 เวลา 11.30 - 13.30 น. ฉบับ 1 สําหรับการสอบปกติ 37 85. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับอันดับความสวาง 1. มีคาเปนบวกเทานั้น 2. คามากแสดงวาสวางมาก 3. คาเปนศูนยแสดงวาไมมีแสงในตัวเอง 4. เปนปริมาณที่ไมมีหนวย 86. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับอันดับความสวางของดาวศุกรเมื่อสวางที่สุดกับอันดับความ สวางของดวงอาทิตย 1. คาใกลเคียงกัน 2. คาของดาวศุกรมากกวา 3. คาของดาวศุกรนอยกวา 4. เปรียบเทียบกันไมได

×