Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

174 ภาษาไทย ม.3 ฉบับที่ 1

4,016 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

174 ภาษาไทย ม.3 ฉบับที่ 1

  1. 1. 1 แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ จำานวน ๒๕ ข้อ คะแนน เต็ม ๒๕ คะแนน เวลาใช้ในการทดสอบ ๔๐ นาที สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2############################################ #########################################คำา ชี้แ จ้ง จงเลือ กคำา ตอบที่ถ ูก ต้อ งที่ส ุด เพีย งข้อ เดีย ว๑. ข้อใดอ่านเลขรหัสไปรษณีย์ถูกต้อง “รหัสไปรษณีย์ 10400” 1) หนึ่ง-หมื่น-สี่-ร้อย 2) หนึ่ง-หมื่น-สี่ 3) หนึ่ง-ศูนย์-สี่-ศูนย์-ศูนย์ 4) หนึ่ง-ศูนย์-สี่-ร้อย๒. การอ่านในข้อใดไม่ควรย่อความ 1) การอ่านโฆษณา 2) การเล่าประสบการณ์หน้าชั้น 3) การอ่านขั้นตอนการทำาขนม 4) การอ่านสารคดี๓. ข้อใดแสดงถึงวัฒนธรรมไทยได้ชัดเจนที่สุด 1) ภาษา 2) มารยาท 3) การแต่งกาย 4) นาฏศิลป์ ดนตรีจงอ่า นและพิจ ารณาข้อ ความดัง นี้ “หยาดนำ้าค้างเมื่อต้องแสงแดดยามสายดูระยิบระยับดุจประกายเพชรขณะที่หมู่มวลผีเสื้อต่างโบยบินเชยชมเกสรดอกไม้ราวกับนัดกันไว้ต่างจากวันวานที่ครึ้มฝนผีเสื้อพร้อมใจกันหลบหน้าหลบตาหายตัวไปหมด”
  2. 2. 2 แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑############################################ #########################################๔.ข้อความข้างต้นใช้โวหารประเภทใดเด่นชัดที่ใด 1) สาธกโวหาร 2) อุปมาโวหาร 3) บรรยายโวหาร 4) พรรณนาโวหาร๕.ข้อใดอ่านเว้นวรรคตอนไม่ถ ูก ต้อ ง 1) ผืนแผ่นดิน /ถิ่นนี้ /ที่พำานัก 2) เราแสนรัก /และแสน /จะแหนหวง 3) แผ่นดินไทย / ไทยต้อง /ครองทั้งปวง 4) ชีพไม่ล่วง /ใครอย่า / ลำ้ามายำ่ายี๖.ข้อใดเป็นการเขียนที่ใช้คำาตายมากที่สุด 1) แต่ซุกซนด้นป่าไปกว่าเดือน พอพบเพื่อนเขาเข้าก็เอ็นดู 2) เขาพากันเมตตาต้อนรับ ยกเหย้าเรือนให้อาศัยอยู่ 3) ได้เงินใส่สมุกให้ลูกรัก กลัวนักหนีวางเข้ากลางเถื่อน 4) ยากยับอับจนเป็นพ้นรู้ อุตส่าห์สู้บุกแฝกแบกหน้ามา๗. จากข้อความต่อไปนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ใดในการสื่อความ “กาลเวลาที่เ ปลี่ย นแปลงจะให้ค วามเป็น ธรรมในทุก ชีว ิตกล่า วคือ เมื่อ ได้ด ีห รือ ดวงชะตาขึ้น แล้ว ก็ก ลับ ลงตำ่าบางคนกลับ มาดีข ึ้น แต่ไ ม่ม ีใ ครดีอ ยู่ค ำ้า ฟ้า หรือ ดีอ ยู่ต ลอดไป ” 1) ให้แนวคิดเกี่ยวกับดวงชะตาของมนุษย์ 2) เตือนสติไม่ให้ประมาทกับชีวิตและดวงชะตา 3) ในการดำาเนินชีวิต 4)ให้ยอมรับว่าชีวิตย่อมมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑
  3. 3. 3############################################ #########################################๘. เพราะเหตุใดจึงต้องเลขไทยในการเขียนภาษาไทย 1) เพราะเลขไทยถือเป็นสมบัติของชาติ การใช้เลขไทยจึงเป็นการช่วยรักษาสมบัติชาติวิธีหนึ่ง 2) เพราะเลขไทยอ่านได้เฉพาะคนไทย การใช้เลขไทยจึงจำาเป็นในการเขียนเอกสารลับทางราชการ 3) เพราะเลขไทยถือเป็นภาษาราชการอย่างหนึ่ง การใช้เลขไทย จึงจำาเป็นต่อการเขียน อย่างเป็นทางการ 4) เพราะไทยอยู่บนแป้นพิมพ์ การใช้เลขไทยในการพิมพ์จึงสะดวกกว่าเพราะไม่ต้องเปลี่ยนชุด ตัวอักษร๙. ข้อใดใช้โวหารสัทพจน์หรือการเลียนเสียงธรรมชาติ 1) กระโห้เรียงเคียงกระโห้ขึ้นโบกหาง ลอยสล้างกลางกระแสแลสลอน 2) จะเหลียวดูสุริย์แสงเข้าแฝงเมฆ ให้วิเวกหวาดองค์พระทรงโฉม 3) สำาแดงนิมิตผิดประหลาด จะมีเสียงสีหน้าก็หาไม่ 4) เปรี้ยงเปรี้ยงดังเสียงฟ้าร้อง กึกก้องทั่วทศทิศา๑ o. ข้อใดใช้คำาพูดไม่ถูกความหมาย 1) จำาเลยให้ความเท็จต่อศาล 2) ทุกคนต่างชื่นชมธรรมชาติ 3) ทองรูปพรรณราคาแพงเพราะคิดค่าบำาเหน็จด้วย 4) เขาพูดกันเซ็งแซ่มีความหมายตรงกับที่โจษจัน๑๑. การกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น ควรเลือกใช้คำาพูดใด 1) “ต้องการฟังความเห็นที่หลากหลาย ขอให้ช่วยกันพิจารณาในแง่มุมอื่นหลาย ๆด้าน” 2) “ฟังฝ่ายที่เห็นด้วยมานานแล้ว อยากฟังความเห็นของฝ่ายตรงข้ามบ้าง”
  4. 4. 4 3) “ขอให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจกัน เราพวกเดียวกัน” 4) “กรุณารับเสนอนะครับ ถ้าไม่มีใครเสนอผมจะได้สรุป” แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ ############################################ #########################################๑๒. “น้อง...ขอโป๊ะแตกหนึ่งที่ครับ”กรณีทางร้านไม่มีอาหารตามที่ลูกค้าสั่ง บริการควรใช้คำาพูดข้อใดจึงจะเหมาะสม 1) “ขอโทษครับ ร้านเราไม่มีอาหารทะเลบริการ ต้องร้านตรงข้ามโน่นครับ” 2) “ขอโทษครับ ร้านเราบริการเฉพาะอาหารตามเมนูเท่านั้นครับไม่รับอย่างอื่นแทนหรือครับ” 3) “ขอโทษครับ ร้านเราไม่มีอาหารทะเลครับ แต่มีต้มยำาปลาช่อนและ อย่างอื่นอร่อย ๆ หลายอย่าง ลองชิมดูบ้างไหมครับ” 4) “ร้านเราบริการเฉพาะอาหารพื้นบ้านอร่อยๆตั้งหลายอย่าง ไม่แพ้อาหารทะเลสนใจไหมครับ”๑๓. ข้อใดไม่ใช่การดูเพื่อความบันเทิง 1) ดูภาพยนตร์ 2) ดูการแสดงละคร 3) ดูการประกวดร้องเพลง 4) ดูการสาธิตการทำาขนม๑๔. นักเรียนพูดประโยคใดจึงจะทราบว่าไม่พอใจ 1) เป็นนกน้อยก็ทำารังแต่พอตัว 2) สี่เท้ายังรู้พลาดเป็นนักปราชญ์ก็ต้องรู้พลั้ง 3) ไหนบอกว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดไง 4) จัดงานอย่าทำาแบบตำานำ้าพริกละลายแม่นำ้านะ
  5. 5. 5๑๕. ข้อใดเหมาะสมกับหัวข้อที่นำามาสนทนา 1) เรื่องศาสนา 2) เรื่องการเมือง 3) เรื่องเชื้อชาติ 4) เรื่องธรรมชาติ แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑############################################ #########################################๑๖. ข้อใดใช้คำาภาษาต่างประเทศไม่ตรงกับความหมาย 1) ขณะนี้ถึงเวลาพักรับประทานเบรกแล้วครับ 2) เจ้าของร้านห้ามสาวเชีย ร์เบียร์แต่งกายล่อแหลม 3) กรรมการจะตัดสินหลังผู้เข้าประกวดการเดินโชว์รอบสุดท้าย 4) ปัจจุบันสื่อไอทีมีบทบาทในการเรียนการสอนอย่างมาก๑๗. คำาว่า “ข้าวเย็น” ในข้อใดเป็นคำาประสมอย่างเดียว 1) ข้าวเย็นหมดแล้วนะ 2) ข้าวเย็นมากไปหน่อยนะ 3) ข้าวเย็นมื้อนี้อร่อยมาก 4) ฉันไม่ชอบกินข้าวเย็นอย่างนี้๑๘. ข้อใดไม่ใ ช่ประโยคความรวม ๑) เธอตัดสินใจว่าจะเที่ยวกับเขาหรือกับฉัน ๒) เธอไม่น่าจะประพฤติตัวอย่างที่ทำาอยู่นี้เลย ๓) เธอเป็นคนมารยาทงามและเรียนหนังสือเก่ง ๔) ถ้าผมทำาสำาเร็จผมก็จะได้รับรางวัลจากแม่แน่นอน๑๙. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน ๑) คนที่มีความประพฤติดีย่อมมีความเจริญในชีวิต ๒) รัฐบาลกำาลังเร่งพัฒนาชนบทในถิ่นทุรกันดาร ๓) ฝนตกหนักจึงทำาให้นำ้าท่วมกรุงเทพมหานคร ๔) การจราจรในเมืองหลวงติดขัดมากเป็นพิเศษ
  6. 6. 6 แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑############################################ #########################################๒ o. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์มากที่สุด ๑) งูใหญ่ในรั้ววัดโนรี ๒) เชิญเจ้ารำาเถิดนะนางฟ้าสวย ๓) ฉันขอฝากของให้เขาหน่อย ๔) ผึ้งโบยบินมาเชยชมดอกไม้๒๑.จงเรียงลำาดับร้อยกรองต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์ ก. เป็นโฉมน้องหรือโฉมไหน ข. ใคร่ครวญรักผักหวามนาง ค. ผักโฉมชื่อเพราะพร้อง ง. ผักหวานซ่านทรวงใน ๑. ข ง ค ก ๒. ค ก ง ข ๓. ก ค ข ง ๔. ง ข ก ค๒๒. “ผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์ บำารุงรักกายไว้ให้เป็นผล สงวนงามตามระบอบไม่ชอบกล จึงจะพ้นภัยพาลการนินทา”ข้อใดคือข้อคิดที่ได้จากคำาประพันธ์บทนี้ ๑) สอนให้ผู้หญิงเจียมเนื้อเจียมตัว ๒) สอนให้ผหญิงแต่งกายให้เหมาะสม ู้ ๓) สอนให้ผู้หญิงเลิกการนินทา ๔) สอนให้ผหญิงรักนวลสงวนตัว ู้
  7. 7. 7 แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ ############################################ #########################################๒๓. ข้อใดคือคำาประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง ๑) ที่เรือเล็กน้อยต้องคอยนำ้าคอยคืนคำ่ายำ้ายอกจะออกท่าที่เรือใหญ่ชิงชัยไขว่คว้าการไล่ล่าปลาตีน ทะเลตม ๒) กลางไพรไก่ขันบรรเลงฟังเสียงเพียงเพลงซอแจ้วจำาเรียงเวียงวัง ๓) รอนรอนและอ่อนแสงนภะแดงสิแปลงไปเป็นครามอร่ามใสศุภะสดพิสุทธิ์สี ๔) รอนอ่อนอัสดงพระสุริยงเย็นยอแสงช่วงดังนำ้าครั่งแดงแฝงเมฆเขาเงาเมรุธร๒๔.ข้อคิดสำาคัญของบทประพันธ์ต่อไปนี้คือข้อใด “ก็จ ริง อยู่ผ ู้ห ญิง ใช่ด อกไม้ และก็ใ ช่ผ ู้ช ายใช่ผ าหินต่า งก็ค ือ สิ่ง ที่ม ีช ีว ิน อยู่บ นผืน แผ่น ดิน ถิ่น เดีย วกัน ” ๑) ผูหญิงและผู้ชายต่างก็มีชีวิต มีธรรมชาติที่ต่างกัน ้ ๒) ผู้หญิงและผู้ชายต่างก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เสมอกัน ๓) ผูหญิงและผู้ชายต่างมีความเท่าเทียมกันและต้องพึ่งพาอาศัย ้กัน ๔)) ผู้หญิงและผู้ชายมีความแข็งแกร่งเท่าเทียมกันในฐานะสิ่งมีชีวิต๒๕. “สักวาดาวเดือนเหมือนเป็นเพื่อน คอยยำ้าเตือนไม่ให้ใจเจ้าหวั่นไหว” คำาประพันธ์นี้มีคำาใดแสดงการเปรียบเทียบ ๑) ดาวเดือน ๒) เหมือน ๓) เตือน ๔) หวั่นไหว
  8. 8. 8 แบบเฉลยตรวจคำาตอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ จำานวน ๒๕ ข้อ คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน เวลาใช้ ในการทดสอบ ๓๐ นาที สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2##################################################################################### 1...... ๓ 2.......๓ 3......๑ 4.......๔ 5......๔ 6......๔ 7......๒ 8.....๔ 9.......๔ 10.....๓ 11......๑ 12.....๓ 13....๔ 14.....๓ 15......๔ 16.......๑ 17......๓ 18.....๒ 19......๑ 20......๒ 21......๒ 22......๔ 23......๒ 24.......๑ 25......๒

×