ประวัติส่วนตัว

9,915 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,915
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประวัติส่วนตัว

  1. 1. ใบงานที 1 แบบสํารวจและประวัตของ นางสาว วนชล บุญมี ิ ชัน ม. 6/3 เลขที 41. ชือ-สกุล นางสาว วนชล บุญมี เลขประจําตัว 39774 เลขที 4 ชือเล่น วนชี กรุ๊ ปเลือด โอ ทีอยู่ 4 ถ.สามล้ าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0827782324 ภูมิลําเนาเดิม 301/3 ม.5 ต.ทุงต้ อม อ.สันป่ าตอง จ.เชียงใหม่ ่2. ชือบิดา นาย นิพนธ์ บุญมี โทรศัพท์ 0857051420 ชือมารดา นาง ชนันกานต์ บุญมี โทรศัพท์ 08176462313. ชือผู้ปกครอง นาง อนัญญา บุญมี โทรศัพท์ 0817646231 ความเกียวพันธ์กบนักเรี ยน เป็ นมารดา ั อาชีพพนักงานข้ าราชการ รายได้ /เดือน 10000 บาท4. จบชัน ม.3 มาจากโรงเรี ยน ยุพราชวิทยาลัย เนือหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ทีเคยเรี ยนมา ได้ แก่ …. Microsoft Word …. Microsoft Excel …. Microsoft Powerpoint …. อืน ๆ ..5. มีเครื องคอมพิวเตอร์ ใช้ ส่วนตัว …. มี …. ไม่มี ถ้ ามีคอมพิวเตอร์ ใช้ อินเทอร์ เน็ตด้ วยหรื อไม่ …. ใช้ …. ไม่ใช้6. ความใฝ่ ฝั นในอนาคต พยาบาล คติธรรมประจําใจ ความพยายามอยู่ทีไหนความสําเร็ จอยู่ทีนัน สิงทีต้ องการให้ ทางโรงเรี ยนจัดให้ กบนักเรี ยน ระบบการเรี ยนการสอนทีดี ั

×