Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Nedcargo over de toekomst van de logistieke sector

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
nummer 4
december 2017
Bol.com opent
nieuw fulfilment
center
Duurzaam
ondernemen: van
volgen naar leiden
‘Picnic in 2025
s...
Nederland Logistiek10
e logistieke sector staat te boek
als dynamisch. Betekent dat au-
tomatisch dat er over acht jaar, in
2025, veel veranderd...
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 5 Ad

Nedcargo over de toekomst van de logistieke sector

Download to read offline

Zonder glazen bol of koffiedik voorspellen hoe de logistieke sector er in 2025 uitziet. Roderick de la Houssaye en Diederik Antvelink, beiden als algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de operatie van logistiek dienstverlener Nedcargo, wagen zich op verzoek aan deze uitdaging.

Zonder glazen bol of koffiedik voorspellen hoe de logistieke sector er in 2025 uitziet. Roderick de la Houssaye en Diederik Antvelink, beiden als algemeen directeur eindverantwoordelijk voor de operatie van logistiek dienstverlener Nedcargo, wagen zich op verzoek aan deze uitdaging.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Nedcargo over de toekomst van de logistieke sector (20)

More from Walther Ploos van Amstel (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Nedcargo over de toekomst van de logistieke sector

  1. 1. nummer 4 december 2017 Bol.com opent nieuw fulfilment center Duurzaam ondernemen: van volgen naar leiden ‘Picnic in 2025 succesvolle logistiek dienstverlener’ Diederik Antvelink en Roderick de la Houssaye (Nedcargo):
  2. 2. Nederland Logistiek10
  3. 3. e logistieke sector staat te boek als dynamisch. Betekent dat au- tomatisch dat er over acht jaar, in 2025, veel veranderd zal zijn ten opzichte van nu? Roderick de la Houssaye (RH): ‘Deels wel, maar deels ook niet. Immers, de logistiek kent meerdere ABC’tjes die ook in 2025 nog van toepassing zullen zijn. Bijvoorbeeld dat je bij voorkeur dicht bij de bron gaat zitten, zodat je geen onnodige kilometers hoeft te maken. Maar ook, zoals in ons geval, dat je kiest voor een locatie dicht bij het water, om de goederen beter te kunnen ontsluiten en binnen het eigen transportnetwerk niet vol- ledig afhankelijk te zijn van het wegvervoer.’ Diederik Antvelink (DA): ‘Neem onze locatie in het Belgische Willebroek, waar we nu over 40.000 vierkante meter beschikken en in de toekomst willen doorgroeien naar 100.000 vierkante meter. Bewust is hier gekozen voor een containerterminal met een kade. Het- zelfde gaat op voor bijvoorbeeld onze loca- ties in Haaften en, dichter bij huis, Alphen aan den Rijn. Zeker in een conglomeraat als de Randstad, of de regio Antwerpen, zien we het transport over water als toekomstbe- stendige vervoersvorm. Mede omdat de we- gen alleen maar verder zullen dichtslibben.’ Hoe duurzaam is de sector over acht jaar? In welke mate is het transport op dat mo- ment bijvoorbeeld geëlektrificeerd? RH: ‘Het rondje om de kerk – lees: de stadsdistributie – vindt dan volledig elek- trisch plaats. Dat kan haast ook niet an- ders, je ziet nu al dat de markt dicteert het transport te verduurzamen waar het kan. Kijk je echter naar het vervoer over een langere afstand, dan zal in 2025 nog altijd sprake zijn van een overgangsfase. Simpelweg omdat de techniek, maar ook de financiering ervan, dit met zich mee- brengt.’ DA: ‘Verduurzaming van de operatie vraagt om commitment, om afspraken die meer- dere jaren beslaan. Binnen een logistieke keten investeert een producent in een productielocatie die zeker twintig jaar meegaat en een verlader in een overslaglo- catie die tientallen jaren is te gebruiken. Bij het transport zijn dergelijke termijnen ver- re van gangbaar, wat mij bevreemdt. Het transport vormt namelijk een cruciaal on- derdeel van de duurzaamheidsagenda. Het is dan alleen maar logisch, gezien de nood- zakelijke investering die verduurzaming met zich meebrengt, dat je ook op dit vlak met langetermijnafspraken werkt.’ ‘Picnic is in 2025 een succesvolle logistiek dienstverlener’ Zonderglazenbolofkoffiedikvoorspellenhoedelogistieke sectorerin2025uitziet.RoderickdelaHoussayeen DiederikAntvelink,beidenalsalgemeendirecteureind­ verantwoordelijkvoordeoperatievanlogistiekdienst­verlener Nedcargo,wagenzichopverzoekaandezeuitdaging. TEKST Twan van der Heijden BEELD Ton Zonneveld INTERVIEW 11
  4. 4. RH: ‘Gelukkig zien onze ketenpartners dit voor een belangrijk deel in, wat concreet be- tekent dat Nedcargo vaak al onderdeel uit- maakt van hun duurzaamheidsagenda.’ En welke positie neemt Nedcargo dan in ten opzichte van deze ketenpartners? DA: ‘In principe een gelijkwaardige positie. Maar het komt ook wel eens voor dat we al verder zijn dan onze klant. In die gevallen zien wij het als onze taak, mede ingegeven door onze intrinsieke motivatie om waar mogelijk te verduurzamen, om de betreffende klant mee te nemen in de verdere vergroening van de keten. Bijvoorbeeld door ze te triggeren met geslaagde voorbeelden die wij elders al in de praktijk brengen, maar ook door ze inzicht te verschaffen in de verdere verduurzamings- mogelijkheden die er zijn.’ RH: ‘En dat werkt. Sterker, in een specifiek ge- val hebben wij best wel lang aan een klant ge- trokken om met hem de keten te gaan ver- duurzamen. Daarin zijn we uiteindelijk geslaagd. Inmiddels is deze klant zelfs zover dat hij aan ons begint te trekken om gezamen- lijk de volgende verduurzamingsstap te zetten.’ DA: ‘Daarbij maakt het overigens wel uit bij wie je aan tafel zit. We merken dat je vaak sneller kunt schakelen met bijvoorbeeld een Nederlands productiebedrijf dan een Neder- lands verkoopkantoor van een internationaal voedingsbedrijf. In het laatste geval is het echt zaak om het duurzaamheidsverhaal goed te verkopen, in de hoop dat het uiteindelijk on- derdeel wordt van de internationale strategie van dat internationale voedingsbedrijf. Anders praat het toch wat lastig, leert de ervaring.’ Op dit moment komt de wet- en regelgeving al voor het merendeel uit Brussel en het lijkt erop dat dit richting 2025 alleen maar meer het geval zal zijn. Hoe kijken jullie hier tegen- aan? Is dit een goede zaak? RH: ‘We merken dat het huidige EU-beleid eerder remmend dan stimulerend werkt. Dat maakt dat we naar ons gevoel nog altijd te af- hankelijk zijn van de klant en zijn wil om te inno- veren. De EU mag wat dat aangaat best wel wat ambitieuzer zijn en meer van de sector verlan- gen.’ Eerder stelden jullie dat de stadsdistributie over de beste papieren beschikt om te ver- duurzamen. Kunnen jullie dat nog wat meer toelichten? RH: ‘Om te kunnen verduurzamen, is het in de eerste plaats van belang dat de benodigde technologie voorhanden is. Voor het soort transport dat de stadsdistributie is, is dat nu min of meer het geval. Vervolgens komt het aan op de toepassing in de praktijk. En als ik heel eerlijk ben, daar is nog heel wat te winnen. Ik vind de stadsdistributie op dit moment name- Nederland Logistiek12
  5. 5. lijk volstrekt inefficiënt geregeld. Dat kan een stuk beter, wat automatisch inhoudt dat op dit vlak inderdaad nog een grote klap is te maken.’ DA: ‘Het efficiënter maken van stadsdistributie hangt ook weer samen met datgene wat we eerder bespraken. Om echt stappen te kunnen zetten op het vlak van verduurzaming moet je met elkaar – producent, verlader, logistiek dienstverlener, transporteur en gemeente – optrekken, op basis van een langetermijnvisie van ten minste vijf tot tien jaar. Want kortere contracten maken het gewoon lastig, zo niet onmogelijk, om op relevante wijze te innoveren en verduurzamen, gezien de investering die dit met zich meebrengt.’ Hoe pakt Nedcargo zelf de handschoen op, om te komen tot de gewenste verduurzaming in de keten? DA: ‘Wij werken met zogenaamde ‘9+ klanten’ en ‘8+ klanten’. Laatstgenoemden bedienen we zo goed mogelijk, maar binnen de stan- daard. Met de 9+ klanten kijken we verder, omdat we van hen weten dat ze bereid zijn om te innoveren. Met hen proberen we zo- veel mogelijk op gezamenlijke basis te onder- nemen en te investeren, zodat we duurzame ideeën niet in de knop zien breken, maar echt tot bloei kunnen laten komen.’ Steeds meer klinkt door dat de schaarste op de arbeidsmarkt voor de logistieke sector een serieus te nemen probleem is. Ervaren jullie dat ook op die manier en wat betekent deze ontwikkeling voor de toekomst van de logistieke sector? Durven jullie te voorspel- len hoe de arbeidsmarkt er in 2025 uitziet? RH: ‘Dat is een lastige, omdat de staat van de arbeidsmarkt door zoveel factoren wordt be- paald. Enerzijds denk ik dat de wal het schip wellicht gaat keren. Immers, schaarste maakt de positie van de werknemer sterker en dus aantrekkelijker, ook in de logistieke sector. An- derzijds voorzie ik logistieke oplossingen waarmee we genoemde problematiek wellicht kunnen pareren. Processen kunnen nog altijd efficiënter worden georganiseerd, waardoor uiteindelijk minder mankracht nodig is. In onze praktijk heeft een producent er bijvoor- beeld voor gekozen om alleen nog maar met grootverpakkingen te werken, om het logistie- ke proces minder arbeidsintensief te maken.’ DA: ‘In 2025 geniet de functie van vrachtwa- genchauffeur hopelijk meer aanzien, omdat – mede ingegeven door de techniek – de func- tie inhoudelijk meer divers, aantrekkelijker en verantwoordelijker is gemaakt. Wat overigens ook zou kunnen betekenen dat de functie beter betaalt, omdat er meer wordt verwacht van de chauffeur. Daarnaast zie ik nu al een trend ontstaan waarbij de vrachtwagen- chauffeur in staat wordt gesteld om een min- der hectisch en dus constanter leven te lei- den. Dat gaat naar mijn idee zeker bijdragen aan de populariteit van de functie van vracht- wagenchauffeur.’ Tot slot: op dit moment lijken steeds meer ‘branchevreemde’ organisaties de logistie- ke sector te betreden – denk bijvoorbeeld aan Picnic, Coolblue en Über. Wat mogen we daarvan verwachten richting 2025? Zijn ze kansrijk, of zijn het louter bevliegingen? RH: ‘Nee, dit zijn zeker geen bevliegingen. Simpelweg omdat er nu al sprake is van steeds meer dwarsverbanden vanuit en naar de logistieke sector. Ik vermoed bijvoor- beeld dat Picnic in 2025 succesvoller zal zijn als logistiek dienstverlener dan als online su- permarkt. Puur gezien het feit dat ze op dit moment echt met minimale marges werken en zichzelf nog steeds aan het uitvinden zijn. Terwijl ze als potentiële logistiek dienstverle- ner van huis uit beschikken over een gunsti- ge uitgangspositie, met een volledig elek- trisch wagenpark, een prima uitgedokterd tracking tracking systeem en een app waarin nog veel potentie zit. De beweging die Coolblue maakt, door zelf te gaan bezor- gen, vind ik ook logisch, vanuit de gedachte dat zijzelf inderdaad het beste in staat zijn om de kwaliteit door de keten heen te bor- gen – precies wat ze beogen. En ook Über is kansrijk in de logistiek, ondanks tal van haken en ogen, omdat hun businessmodel naar mijn idee de toekomst heeft.’ DA: ‘Wat ook interessant is, is om juist met zulke partijen de dialoog aan te gaan. Wat kunnen we van hen leren op het gebied van automatisering? Hoe kijken zij tegen alterna- tieve brandstoffen als waterstof en bio-LNG aan? En hoe tackelen zij de duurzaamheids- discussie? Hoe denken zij de verduurzaming van de sector dusdanig te positioneren dat het niet alleen hun verantwoordelijkheid is, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle ketenpartners? Kortom, er zijn nog genoeg vragen richting 2025, maar laten we die vooral zo snel mogelijk trachten te be- antwoorden, liefst met elkaar, om er uitein- delijk allemaal beter van te worden.’ INTERVIEW 13

×