Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Odzyskanie niepodległości przez Polskę
11 listopada 1918 roku
• W tle słychad pieśo Roty, której słowa napisała
Maria Kono...
• Po Rocie w tle prezentacji umieszczono pieśo Pierwsza
Brygada
10 sierpnia 1924 roku w przemówieniu wygłoszonym z
okazji ...
Tworzenie się ośrodków lokalnej
władzy na ziemiach polskich
Jeszcze w listopadzie 1918 roku na ziemiach
polskich zaczęły k...
• Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu – na czele z
W. Korfantym; wydała ona odezwę mówiącą o
zjednoczeniu Polski i z żądaniem ...
„Rząd lubelski”:
- Nie uznawał Rady Regencyjnej;
- Zapowiadał przeprowadzenie wyborów do sejmu
ustawodawczego, a wybory te...
Odzyskanie niepodległości przez
Polskę.
10 listopada do Polski z Magdeburga powrócił
Józef Piłsudski. Już 14 listopada Rad...
22 listopada 1918 roku Józef Piłsudski ogłosił się
Tymczasowym Naczelnikiem Paostwa, jednak
jego władza nie była uznawana ...
Wybory do Sejmu Ustawodawczego
W 1919 roku mają miejsce wybory do sejmu. Były
one powszechne ( tzn. mogli w nich brad udzi...
Koncepcje granic paostwa.
• Wytyczenie granic RP było wielce
problematyczne, ponieważ nie można ich było
ustalid na zasadz...
Koncepcje granic
Najdokładniej opracowana koncepcję polskich
granic opracowała Narodowa Demokracja. Wg
niej w skład RP mia...
• PPS i partie skupione wokół Piłsudskiego,
wysuwały jednak koncepcję federacyjną, w myśl
której RP miałaby byd związkiem
...
Polacy po latach okupacji i wojen pragnęli
paostwa, w którym byliby sami sobie
gospodarzami. Koncepcji federacyjnej był te...
• Narodowe Święto Niepodległości – polskie
święto paostwowe, obchodzone co roku 11
listopada, dla upamiętnienia rocznicy
o...
• Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było
procesem stopniowym i wybór 11 listopada
jest dośd arbitralny. Uzasadnieni...
Znaczenie dat:
• 5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powstanie
Królestwa Polskiego, w bliżej nieokreślonych jes...
cd. Znaczenie dat:
• 11 listopada 1918
• przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej
(będącej częścią zwierzchniej ...
Cd. Znaczenia dat
•

•

•

•
•
•
•

12 listopada 1918 - Rada Regencyjna powierza Józefowi Piłsudskiemu misję
stworzenia rz...
Dzieje obchodów
• Do 1937 PPS świętowała rocznicę niepodległości
7 listopada, na pamiątkę utworzenia
Tymczasowego Rządu Lu...
cd. Dzieje obchodów
• Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939–1944
oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i ka...
cd. Dzieje obchodów
• Święto obchodzone 11 listopada zostało
przywrócone przez Sejm PRL-u IX kadencji ustawą
z 15 lutego 1...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Historia Dnia Niepodległości Polski 1918 Roty i Pierwszej Kadrowej

1,483 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Historia Dnia Niepodległości Polski 1918 Roty i Pierwszej Kadrowej

 1. 1. Odzyskanie niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 roku • W tle słychad pieśo Roty, której słowa napisała Maria Konopnicka w 1901 roku w proteście wobec nasilającej się germanizacji polskich dzieci w pruskim zaborze. W 1910 roku do tekstu poetki Feliks Nowowiejski skomponował muzykę i po raz pierwszy pieśo została wykonana w Krakowie podczas wielkiej uroczystości patriotycznej, upamiętniającej 500 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem.
 2. 2. • Po Rocie w tle prezentacji umieszczono pieśo Pierwsza Brygada 10 sierpnia 1924 roku w przemówieniu wygłoszonym z okazji III Zjazdu Legionistów Józef Piłsudski miał powiedzied: „Dziękuję za tę najdumniejszą pieśo, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła”. Melodia tej pieśni pochodzi sprzed 1914 roku i jest dziełem nieznanego kompozytora. Wykonywała ja orkiestra stacjonującego w Kielcach Syberyjskiego Pułku Piechoty Rosyjskiej, jako marsz. W 1917 roku do melodii marsza dołączony został tekst. Do jego autorstwa przyznawało się dwóch legionistów: Tadeusz Biernacki i Andrzej Tadeusz Hałacioski - zamordowany później w Katyniu. • „Pierwsza Brygada” była ulubioną pieśnią Wojska Polskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Dziś rozbrzmiewa podczas uroczystości patriotycznych jako hymn Wojska Polskiego.
 3. 3. Tworzenie się ośrodków lokalnej władzy na ziemiach polskich Jeszcze w listopadzie 1918 roku na ziemiach polskich zaczęły kształtowad się lokalne władze: • Polska Komisja Likwidacyjna – utworzyła się pod koniec października 1918 r w Galicji, na czele z Wincentym Witosem i Ignacym Daszyoskim; • Rada Narodowa Księstwa Cieszyoskiego – na czele stał ksiądz Londzin i dr Michejda; Rada zawarła porozumienie z czeskim „Nârodnim Wîborem” w sprawie podziału Śląska Cieszyoskiego wg zasady etnicznej;
 4. 4. • Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu – na czele z W. Korfantym; wydała ona odezwę mówiącą o zjednoczeniu Polski i z żądaniem by Ententa przyłączyła ziemie zaboru pruskiego do nowej RP; • Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiejpowstał z 6 na 7 listopada 1918 roku w Lublinie, stąd czasem zwany jest :rządem lubelskim” Na czele stanęli: I. Daszyoski i J. Moraczewski. Ogłosili oni manifest o powstaniu Polski jako paostwa demokratycznego, powstałego z ziem etnicznie polskich z dostępem do morza; oprócz tego:
 5. 5. „Rząd lubelski”: - Nie uznawał Rady Regencyjnej; - Zapowiadał przeprowadzenie wyborów do sejmu ustawodawczego, a wybory te miały byd powszechne, tajne, proporcjonalne i równe; - Ogłaszał wolnośd słowa, sumienia, zrzeszeo i strajków; - Ustalił 8-godzinny czas pracy; - Zamierzał przeprowadzid upaostwowienie przemysłu, lasów i majątków ziemskich; - Zamierzał wprowadzid bezpłatne, powszechne i obowiązkowe szkolnictwo.
 6. 6. Odzyskanie niepodległości przez Polskę. 10 listopada do Polski z Magdeburga powrócił Józef Piłsudski. Już 14 listopada Rada Regencyjna oddała mu pełnię władzy i rozwiązała się. Misję sformowania rządu Piłsudski powierzył działaczowi socjalistycznemu – Jędrzejowi Moraczewskiemu (działaczowi „rządu lubelskiego”)
 7. 7. 22 listopada 1918 roku Józef Piłsudski ogłosił się Tymczasowym Naczelnikiem Paostwa, jednak jego władza nie była uznawana przez paostwa zwycięskiej koalicji, które za przedstawicielstwo Polski uznawały Komitet Narodowy Polski na czele z Romanem Dmowskim. Jednak sytuacja kraju wymagała powołania władz, które by były uznane przez wszystkie kraje Europy. W wyniku rozmów z Narodową Demokracją i przedstawicieli Piłsudskiego, Moraczewski ustąpił z funkcji premiera, a 16 stycznia 1919 roku na to stanowisko został powołany Ignacy Paderewski. Jego rząd miał charakter koalicyjny i został uznany przez paostwa Ententy.
 8. 8. Wybory do Sejmu Ustawodawczego W 1919 roku mają miejsce wybory do sejmu. Były one powszechne ( tzn. mogli w nich brad udział obywatele, którzy ukooczyli 21 rok życia). Za posłów uznano byłych polskich deputowanych do parlamentów: pruskiego, austriackiego i rosyjskiego. Podczas kadencji sejmu zaczęły tworzyd się różne nowe partie polityczne: SDKPiL i PPS „Lewica” połączyły się w Komunistyczną Partię Robotników Polski (KPRP) oraz powstała nowa partia – Chrześcijaoska Demokracja – Chadecja. Największym jednak problemem był kwestia ustalenia granic nowej RP.
 9. 9. Koncepcje granic paostwa. • Wytyczenie granic RP było wielce problematyczne, ponieważ nie można ich było ustalid na zasadzie etnicznej. Ludnośd polska zamieszkiwała tereny Królestwa Polskiego, Wielkopolski, Pomorza Gdaoskiego, zaś Kujawy, Warmie i Mazury oraz Śląsk zamieszkiwali Niemcy, Ukraiocy, Białorusini, Litwini oraz Żydzi.
 10. 10. Koncepcje granic Najdokładniej opracowana koncepcję polskich granic opracowała Narodowa Demokracja. Wg niej w skład RP miał wejśd takie tereny jak Galicja, większośd Śląska Cieszyoskiego, Górny Śląsk, Wielkopolska, Pomorze Gdaoskie i pd. częśd Prus Wschodnich oraz ziemie Królestwa Polskiego. Endecja uważała ziemie byłego zaboru pruskiego i Śląsk za najważniejsze dla Polski i gotowa była na pewne ustępstwa na terenach wschodnich. Zakładali oni bowiem, że II RP będzie paostwem z przeważającym odsetkiem ludności polskiej, czyli, że władzę w paostwie będzie sprawowała ludnośd polska.
 11. 11. • PPS i partie skupione wokół Piłsudskiego, wysuwały jednak koncepcję federacyjną, w myśl której RP miałaby byd związkiem równouprawnionych narodów, ale koncepcja funkcjonowania federacji nigdy nie została sprecyzowana. Zresztą była mało realna, ponieważ wśród narodów Ukrainy, Litwy czy Białorusi brakowało sił politycznych opowiadających się za federacją z Polską. Również wśród Polaków koncepcja ta zdobyła zbyt małą liczbę zwolenników.
 12. 12. Polacy po latach okupacji i wojen pragnęli paostwa, w którym byliby sami sobie gospodarzami. Koncepcji federacyjnej był tez przeciwna Narodowa demokracja. W rzeczywistości żadna z opracowanych koncepcji nie została przyjęta, ponieważ o ostatecznym kształcie granic II RP zadecydowały plebiscyty oraz działania wojenne.
 13. 13. • Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto paostwowe, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu paostwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989. Jest dniem wolnym od pracy.
 14. 14. • Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dośd arbitralny. Uzasadnieniem może byd zbiegnięcie się wydarzeo w Polsce z koocem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim).
 15. 15. Znaczenie dat: • 5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powstanie Królestwa Polskiego, w bliżej nieokreślonych jeszcze granicach. • 14 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności przez Tymczasową Radę Stanu. • 12 września 1917 – przejęcie obowiązków głowy paostwa przez Radę Regencyjną. • 7 października 1918 – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną*2+. • 25 października 1918 – powołanie rządu Józefa Świeżyoskiego. • z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyoskim na czele. • 10 listopada 1918 – przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy.
 16. 16. cd. Znaczenie dat: • 11 listopada 1918 • przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej (będącej częścią zwierzchniej władzy paostwowej) Józefowi Piłsudskiemu. Piłsudski zostaje Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. • po pertraktacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską wojska niemieckie zaczęły wycofywad się z Królestwa Polskiego. • rozbrojenie w nocy niemieckiego garnizonu stacjonującego w Warszawie. • objęcie nadburmistrzostwa miasta Poznania przez Polaka, Jarogniewa Drwęskiego.
 17. 17. Cd. Znaczenia dat • • • • • • • 12 listopada 1918 - Rada Regencyjna powierza Józefowi Piłsudskiemu misję stworzenia rządu narodowego. 14 listopada 1918 – rozwiązanie się Rady Regencyjnej i przekazanie zwierzchniej władzy paostwowej w ręce Józefa Piłsudskiego. Piłsudski zostaje głową paostwa (na razie bez formalnego określenia nazwy urzędu). 15 listopada 1918 - Nr 204 „Monitora Polskiego” otrzymuje podtytuł „Dziennik Urzędowy Republiki Polskiej”. Zmiana nazwy paostwa polskiego z „Królestwa Polskiego” na „Republika Polska”. 17 listopada 1918 - Józef Piłsudski mianuje Jędrzeja Moraczewskiego prezydentem ministrów Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. 19 listopada 1918 – wojska niemieckie zakooczyły wycofywanie się z Republiki Polskiej. 22 listopada 1918 – podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych paostwa polskiego. Józef Piłsudski obejmuje urząd Tymczasowego Naczelnika Paostwa. 27 grudnia 1918 – wybuch powstania wielkopolskiego w Poznaniu.
 18. 18. Dzieje obchodów • Do 1937 PPS świętowała rocznicę niepodległości 7 listopada, na pamiątkę utworzenia Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. • Dzieo 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938.
 19. 19. cd. Dzieje obchodów • Podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939–1944 oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było niemożliwe. • W 1945 ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN (1944); zniesiono jednocześnie Święto Niepodległości ustanowione w 1937. W PRL wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeostwa.
 20. 20. cd. Dzieje obchodów • Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL-u IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989, lecz pod nieco zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości. • Dzieo ten jest dniem wolnym od pracy. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz paostwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

×