Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bijeenkomst Duurzame medische zorg - 9 april 2019 - Presentatie Rivas Zorggroep

91 views

Published on

Bekijk de presentatie die Rivas Zorggroep gaf tijdens de bijeenkomst Duurzame medische zorg op 9 april 2019 in Utrecht. Meer informatie via www.waardigheidentrots.nl

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bijeenkomst Duurzame medische zorg - 9 april 2019 - Presentatie Rivas Zorggroep

 1. 1. DUURZAME MEDISCHE ZORG VOOR KWETSBARE OUDEREN LANDELIJKE STUDIEDAG VILANS/ERASMUS UNIVERSITY 09-04-2019 Netwerkvorming in de ouderenzorg:Netwerkvorming in de ouderenzorg: Zo wil je het voor jezelf en je naasten geregeld hebben!Zo wil je het voor jezelf en je naasten geregeld hebben!
 2. 2. JESSICA RUISBROEK GERIATRIE VERPLEEGKUNDIGE GOAC TEAM CASEMANAGER DEMENTIE KETENZORG WAARDENLAND AMNON WEINBERG SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE RIVAS ZORGGROEP GORINCHEM E.O. CONSULENT 1E LIJN HUISARTSENPRAKTIJKEN CONSULENT REGIONAAL PALLIATIEF TEAM WAARDENLAND CONSULENT PALLIATIEF TEAM BEATRIX ZIEKENHUIS SCEN ARTS BOPZ ARTS E J.RUISBROEK@RIVAS.NL T 06-21568493 E A.WEINBERG@RIVAS.NL T 0183-644673 / 0653711354 WWW.RIVAS.NL Keten/netwerk professionals
 3. 3. (potentiële) belangenverstrengeling Geen   Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen • Sponsoring of onderzoeksgeld • Honorarium of andere (financiële) vergoeding • Aandeelhouder • Andere relatie, namelijk … • Belang patiënten en professionals • Geen • Geen • Geen • Geen • Ja Disclosure belangen spreker Jessica Ruisbroek en Amnon Weinberg, Rivas Zorggroep Duurzame Medische Zorg voor kwetsbare ouderen 09-042019 Vilans/Erasmus
 4. 4. Casus • Patiënt (m) 63 jaar • Diagnose alzheimerdementie met frontale kenmerken gesteld door neuroloog • Geen begeleiding/CM in thuissituatie opgestart vanuit ziekenhuis, wel 3 maandelijkse controle • Systeem (echtgenote en kinderen) overbelast, geen begrip van sociaal netwerk om systeem heen • Verzoek aan huisarts vanuit systeem opname
 5. 5. Wat kan een huisarts alleen? • Overbelasting van systeem, veel beroep op huisarts • Toename probleemgedrag, kinderen veel last • Onnodige insturen ziekenhuis, wat kan een neuroloog? • Acute verwijzing GGZ? Crisissituatie waarbij opname in gesloten setting noodzakelijk is, waar? Verzet te verwachten! Wie doet wat?
 6. 6. Interventie vanuit GOAC: • Verwijzing door huisarts voor medebehandeling • Spoed huisbezoek specialist ouderengeneeskunde en geriatrieverpleegkundige: 1.Diagnostiek ziekte en zorg, bestendigen thuissituatie 2.Wat te doen met patiënt? 3.Wat te doen met systeem? 4.Opstellen multidomein behandel/zorgplan op geleide ACP
 7. 7. Interventie vanuit GOAC: Specialist Ouderengeneeskunde •Aanvraag en dossierbeoordeling (HiX) •Overleg met huisarts en neuroloog over twijfels diagnose •Erfelijkheid, autorijden en behandelwensen •Coaching huisarts ten aanzien van inzet medicatie •Supervisie geriatrie verpleegkundige
 8. 8. Interventie vanuit het GOAC: geriatrie verpleegkundige • Coaching huisarts tijdens gesprekken met cliënt en systeem • Intensieve systeembenadering • Keuze en toeleiding dagbesteding en coaching van team daarbij • Inzet realiseren thuiszorg, coaching team daarbij • Inzet sociaal team ter ondersteuning financiële situatie • Begeleiding traject WIA
 9. 9. MDO in huisartspraktijk • Echtgenote, kinderen, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en geriatrie verpleegkundige • Advance Care Planning: scenario’s ziektebeloop • Bevestiging zorg/behandelplan • Afspraken tav casemanagement • Afspraken medebehandeling SO
 10. 10. Van achterdeur naar voordeur:Van achterdeur naar voordeur: VerbindingenVerbindingen “Dementiezorg = Ouderenzorg = Palliatieve zorg == Transitie naar en versterking van 1e lijn” = Netwerkvorming “De (het) juiste EXPERTISE, GESPREK, INFORMATIE op het juiste moment op de juiste plaats”
 11. 11. NETWERKZORGNETWERKZORGNETWERKZORGNETWERKZORG OUD EN ZIEK IPVOUD EN ZIEK IPV ZIEK EN OUDZIEK EN OUD OUD EN ZIEK IPVOUD EN ZIEK IPV ZIEK EN OUDZIEK EN OUD kennisinfastructuurkennisinfastructuur
 12. 12. Rivas Zorggroep: van ketenzorg naar netwerkzorg Van grootschalige organisatie naar kleinschalige uitvoering 250 km2 / 250.000 inwoners Beatrix(keten)ziekenhuis Kortdurende (GRZ/ELV) en Langdurende zorg Specialistische zorg (Korsakov, beademing, GP) Thuiszorg en Woonzorg Geriatrisch Onderzoek en Advies CentrumGeriatrisch Onderzoek en Advies Centrum acpacp acpacp acpacp acpacp
 13. 13. Advance Care Planning is meer dan behandelwensen bespreken! “Verbaast het me als de patiënt over een jaar niet meer zou leven?” “Heeft een volgende ziekenhuisopname nog wel zin?” Scenario’sScenario’s
 14. 14. Het Geriatrisch Onderzoek en Advies Centrum (GOAC) sinds 1999 • 3 Regionale teams: 8 SO / 14 geriatrieverpleegkundigen, psychologen, paramedici methodisch huisbezoek GV, voor/nabespreking, huisbezoek SO, aanvullend onderzoek, individueel behandel/zorgplan, generalistisch of specialistisch casemanagement • 800 Aanvragen per jaar voor diagnostiek en casemanagement; 1600 cliënten in specialistisch CM • Acute interventie en triage (thuis, SEH, crisis), logistiek • Telefonische consultatie (dagelijks) • Psychogeriatrie 90%, modules ouderenzorg • Afstemming met klinische geriatrie, neurologie, GGZ e.a.
 15. 15. Expertise: advisering nav ouderengeneeskundig assessment • Probleemgedrag DDD • Advance Care Planning en terminale zorg • Medicatiereview, vallen • Polireview (“polipoli”) • Verwijzingen (seh, elv, grz)
 16. 16. Hardinxveld-Giessendam: Integrale zorg in een lokaal netwerkIntegrale zorg in een lokaal netwerk - Start juni 2018: 11 huisartsen onder 1 dak, thuiszorg en deeltijdzorg - Werkplek specialist ouderengeneeskunde en geriatrie verpleegkundige - Huisarts van poortwachter naar regisseur lokale netwerkzorg - Kernteam: huisarts, POH, specialist ouderengeneeskunde, geriatrie verpleegkundige, wijkverpleegkundige, sociaal team - Specialist ouderengeneeskunde: kennisoverdracht/coaching/integrale diagnostiek/regiebehandeling - Geriatrie verpleegkundige: idem in verpleegkundige/verzorgende as - Consultatie psycholoog en paramedici - Preventie verwijzing c.q. laagdrempelige consultatie 2e lijn - Zinnig/zuinig benutten ketenproducten (multimorbiditeit) - Regionaal service bureau voor alle capaciteit - Nog geen gemeenschappelijke professionele (digitale) werkomgeving
 17. 17. Procesmatig samenwerken in lokale netwerken Cultuur van leren en ontwikkelen (innovatie) Inspirerend in medische en verpleegkundige as (arbeidsmarkt, deskundigheidsbevordering, taakherschikking) Goed voor het patiëntsysteem (casefinding, stepped-care, persoonlijk plan, continuïteit en interventie) Betere benutting van capaciteit en voorzieningen (zinnig en zuinig, transitie 2e naar 1e lijn) Financiering: ontschotting > populatiebekostiging Professionele (digitale) werkomgeving regionaal netwerknetwerknetwerknetwerk

×