kansen    Economisch Bureauin de crisis
kansen in de crisis  1voorwoord                   >>	 3inleiding                   ...
2
kansen in de crisis   3Het is een eigenaardige paradox. Het Sociaal en Cultureel Planbu-   Begrijpelijk dus, maar he...
4
kansen in de crisis  5Afgelopen zomer zagen we een spectaculaire opening van de         aan het veranderen is en...
6
kansen in de crisis    7                         1 nederland en buitenlandInleiding      ...
8WederuitvoerBij wederuitvoer gaat het om producten die worden ingevoerd en                 Van de totale...
kansen in de crisis        9Belang voor de economie                                ...
10 Directe buitenlandse investeringen                                 Inkomende en uitgaan...
kansen in de crisis  11Onderzoek van Berenschot12 laat zien dat buitenlandse onderne-                Afsl...
12
kansen in de crisis   13                                  2 omgevingsschetsHet plaatje...
14 In elk geval kost informatie door de IT-revolutie vaak niets meer en    Het buitenland wordt voor ondernemers dus a...
kansen in de crisis    15Individualisering                           genoemd wordt. In zo’n c...
16 Groei BBP VS en eurozone                        Ten slotte % j-o-j               ...
kansen in de crisis   17Welke ondernemersdoen het nu goed?Alle ondernemers in Nederland hebben er, samen met de over-  ...
18
kansen in de crisis   19                                                ...
20 BBP per hoofd van de bevolking                              hoog. Op zich zeggen loonkost...
kansen in de crisis      21KPMG heeft onlangs een internationale kostenvergelijking                 ...
22 onderwijsstelsel en vrij efficiënt werkende markten. Daarmee       Beschikbaarheid kapitaal positioneert ons land...
kansen in de crisis   23Je zou inderdaad verwachten dat een land met een goed             Concurrentieposit...
24
kansen in de crisis       25                                            ...
kansen in de crisis - Rapport Economisch Bureau ABN AMRO februari 2013
kansen in de crisis - Rapport Economisch Bureau ABN AMRO februari 2013
kansen in de crisis - Rapport Economisch Bureau ABN AMRO februari 2013
kansen in de crisis - Rapport Economisch Bureau ABN AMRO februari 2013
kansen in de crisis - Rapport Economisch Bureau ABN AMRO februari 2013
kansen in de crisis - Rapport Economisch Bureau ABN AMRO februari 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

kansen in de crisis - Rapport Economisch Bureau ABN AMRO februari 2013

893 views

Published on

Nederlandse ondernemer staat sterk, maar moet tegenwind overwinnen
 Nederlandse ondernemers moeten blijvend innoveren om voorsprong te creëren
 Starre arbeidsmarkt knelpunt voor ondernemend Nederland
 Bedrijfsleven en overheid moeten inzetten op hoogwaardig technisch geschoold personeel
Hoewel het de Nederlandse economie niet voor de wind gaat, zijn de vooruitzichten op de langere
termijn gunstig. Zo beschikt Nederland over een goede uitgangspositie om groei te realiseren. Dit
resulteert echter niet vanzelfsprekend in een sterke economische ontwikkeling. Het bedrijfsleven
moet blijvend innoveren en hiervoor is een hoog opgeleide beroepsbevolking nodig. Het
arbeidsaanbod - met name van hoogwaardig technisch personeel – schiet nog tekort om in de
toekomst nieuwe mogelijkheden maximaal te benutten. Dat concludeert het Economisch Bureau
van ABN AMRO in het rapport Kansen in de Crisis.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

kansen in de crisis - Rapport Economisch Bureau ABN AMRO februari 2013

 1. 1. kansen Economisch Bureauin de crisis
 2. 2. kansen in de crisis 1voorwoord >> 3inleiding >> 51 Nederland en buitenland >> 72 omgevingsschets >> 133 thuismarkt >> 194 hoe nu verder >> 25
 3. 3. 2
 4. 4. kansen in de crisis 3Het is een eigenaardige paradox. Het Sociaal en Cultureel Planbu- Begrijpelijk dus, maar het is belangrijk om het complete verhaal tereau geeft aan dat de Nederlander steeds somberder wordt over bekijken. Er is veel meer te zeggen dan dat we in een periode vande economie. Zorgen over werk, inkomen en de toekomstige ge- conjuncturele zwakte zitten. We leven ook in een snel veranderen-zondheidszorg domineren. Aan de andere kant staat Nederland de wereld. Deze publicatie is geschreven voor ondernemers. Hoequa concurrentiekracht op de vijfde plaats wereldwijd in het Nederland presteert, hangt nauw samen met hoe zij presteren.Global Competitiveness Report van het World Economic Forum. Vanuit allerlei invalshoeken is bekeken of Nederlandse onderne-En er bestaat een sterke positieve correlatie tussen de welvaart in mers zich kunnen meten met de internationale concurrentie. Heteen land en de concurrentiekracht. Soms is economie voer voor kenmerkende van een ondernemer is dat hij of zij wat optimisti-psychologen en tegelijkertijd biedt het vooral kansen voor win- scher in het leven staat dan de gemiddelde Nederlander. Voornaars. vooruitgang is het belangrijk om ‘ongewone’ mensen en vernieu- wers te hebben. En daar helpen we onze klanten graag bij. WantNatuurlijk komt die somberheid niet uit de lucht vallen. We zijn van heel Nederland is gebaat bij goed ondernemerschap.de kredietcrisis in de eurocrisis gerold. Al weer ruim vier jaar be-heerst crisisnieuws de kranten en het journaal. En er zijn heel wat Goede zaken gewenst!Nederlanders die de gevolgen aan den lijve hebben ondervonden.De opgelopen werkloosheidscijfers spreken boekdelen. Sommigesectoren (bijvoorbeeld de bouw) zijn nog steeds in mineur. Wiezelf geconfronteerd wordt met bedrijfssluitingen en werkloosheidvalt moeilijk te verwijten dat hij of zij daar somber van wordt. Ookin het verleden is vaak beweerd dat onze economie zou bezwijkenonder de druk van concurrentie uit de VS en de opkomende eco-nomieën. Europa zou het museum van de mondiale economieworden, met een fraaie geschiedenis en weinig ruggengraat enhedendaagse dynamiek. Joop Wijn Lid Raad van Bestuur ABN AMRO Zakelijke Relaties Januari 2013
 5. 5. 4
 6. 6. kansen in de crisis 5Afgelopen zomer zagen we een spectaculaire opening van de aan het veranderen is en wat de kansen en bedreigingen zijnOlympische Spelen. Atleten uit 205 landen betraden na een die daaruit voortvloeien.wervelende show het Olympic Stadium. Bij sommige naar binnen 3 Thuismarkt: in hoofdstuk 3 maken we een rondgang langs demarcherende delegaties vroeg je je af wat ze er te zoeken sterktes en zwaktes van de Nederlandse economie. Dehadden. Bij andere wist je zodra je ze zag dat ze met handenvol achterliggende gedachte is dat de economischemedailles zouden vertrekken. Het waren inderdaad weer de usual omstandigheden in het thuisland voor een groot bepalen deelsuspects die er met de buit vandoor gingen. Als we de eurozone hoe individuele ondernemers presteren.voor het gemak als één land zien, was de mondiale economische 4 Hoe nu verder: we sluiten af met een hoofdstuk waarin wetopdrie ook de topdrie als het om aantallen medailles ging ons afvragen wat nodig is op weg naar een sterkere(eurozone, VS, China). Je moet als land blijkbaar groot zijn en een concurrentiepositie.sterke economie hebben om tot de olympische top door tedringen. Economisch Bureau, januari 2013Toch klopt dat laatste niet helemaal. Hongarije stond in Londen op Nico Klene, nico.klene@nl.abnamro.com, tel.: 020-6284204de negende plaats. Hongarije is bepaald geen mondiale topspeler Hein Schotsman, hein.schotsman@nl.abnamro.com, tel.: 020-als je naar omvang van de bevolking of van de economie kijkt. En 6283800dat geldt ook voor Nederland met zijn dertiende plaats op demedailleranglijst. Omvang in termen van bevolking en economiezeggen dus niet alles.Deze publicatie gaat niet over topsport in enge zin, maar als je determ wat ruimer definieert, gaat het er wel degelijk over. Wewillen nagaan hoe Nederland scoort op een heel ander terrein,namelijk dat van de concurrentiekracht. Toch begonnen we metsport omdat we inspirerende parallellen met ons onderwerp zien.In de eerste plaats voelt elke ondernemer precies aan wat webedoelen als we ondernemerschap verbinden met topsport.Jarenlange toewijding en passie zijn ook in ondernemerslandonmisbaar om hogerop te komen. Bovendien werd in hetvoorwoord verwezen naar de vijfde plaats voor ons land volgenseen belangrijke internationale concurrentie-index. Wij zijn blijkbaarniet alleen op sportgebied een land dat boven zichzelf uit kanstijgen.Hoe presteert de Nederlandse ondernemer in vergelijking met zijnbuitenlandse concurrenten en wat is nodig om betere prestatieste leveren? Dat is de centrale vraagstelling in dit rapport. Wesplitsen dit in vier deelonderwerpen/hoofdstukken:1 Nederland en buitenland: een foto van waar we staan als het gaat om de ontwikkeling van de Nederlandse uitvoer en van inkomende en uitgaande directe investeringen.2 Omgevingsschets: in dit hoofdstuk schetsen we in grote lijnen hoe de wereld waarin de Nederlandse ondernemer opereert
 7. 7. 6
 8. 8. kansen in de crisis 7 1 nederland en buitenlandInleiding weer wordt uitgevoerd. Er is niet sprake van enige vorm van fabri-Nederland is een heel open economie. Op de ranglijst van de cage, maar vooral van logistieke handelingen - met een beperkteGlobal Connectedness Index (GCI) staat ons land zelfs (opnieuw) toegevoegde waarde. We hebben het hier over ‘wederuitvoer’.op de eerste plaats.1 Het open karakter van de economie blijkt Maar er zijn natuurlijk allerlei tussenvormen. Denk aan de uitvoeronder meer uit het feit dat Nederland veel invoert en uitvoert. De van geraffineerde olieproducten. Eerst wordt ruwe olie ingevoerdmeeste exporteurs zoeken het niet al te ver weg. De uitvoer gaat die vervolgens wordt geraffineerd. Hier ligt de toegevoegdenamelijk overwegend naar andere Europese landen. Zo’n drie- waarde in de raffinage. Het geldt voor veel meer industriële pro-kwart van de goederenuitvoer gaat naar landen van de Europese ducten: grondstoffen of halffabrikaten worden ingevoerd, zeUnie (EU), waarvan het grootste deel binnen de eurozone blijft worden vervolgens in ons land bewerkt en daarna uitgevoerd. We(bijna 59% van de totale goederenuitvoer). De keerzijde hiervan is spreken hier van binnenslands geproduceerde goederen (of: pro-dat de uitvoer naar landen buiten Europa, bijvoorbeeld naar de ducten van Nederlandse makelij). De toegevoegde waarde zit insnel groeiende BRIC-landen2, bescheiden is. Ondanks de krachti- dát deel van het product dat in Nederland tot stand is gekomen.ge groei van de uitvoer naar die vier landen in de afgelopen jaren Per euro uitgevoerd product van Nederlandse makelij is de toege-is hun aandeel in de totale uitvoer maar zo’n 4½%. Tien jaar voegde waarde volgens het CBS gemiddeld 54 cent. De relatieveeerder was dat overigens nog slechts 2%. We mogen echter aan- toegevoegde waarde van diensten is groter, namelijk liefst 75nemen dat het belang van de BRIC-landen voor de uitvoer groter cent per euro dienstenuitvoer. Bij wederuitvoer is die bijdrageis dan de 4½% suggereert. Veel bedrijven in ons land zijn toeleve- slechts 8 cent. Dat is weinig, maar dat betekent niet dat we derancier aan bijvoorbeeld de Duitse industrie. Een deel van de daar wederuitvoer als ‘niet zo belangrijk’ opzij kunnen schuiven. Hieron-verwerkte Nederlandse halffabrikaten komt uiteindelijk alsnog in der gaan we wat dieper in op het verschijnsel wederuitvoer.de opkomende economieën terecht. Er is dus ook nog een indi-rect exporteffect.Hoe omvangrijk de uitvoer is, blijkt als we deze vergelijken met deomvang van de economie, met het bruto binnenlands product(BBP). Afgezet tegen het BBP bedroeg de uitvoer in de afgelopendrie jaar gemiddeld meer dan 75%. In 2011 en in de eerste driekwartalen van 2012 was dit zelfs nog flink méér. Schommelingenin de uitvoer kunnen dan ook een fors effect hebben op de groeivan het BBP Het CPB heeft becijferd dat de uitvoer in de voorbije .twee decennia voor bijna de helft heeft bijgedragen aan de econo-mische groei van ons land. In de laatste paar jaar was dat zelfsnog veel meer.Als we het hebben over het belang van de uitvoer voor de econo-mie maakt het wel veel uit wat wordt uitgevoerd. Aardgas doethet goed met de bijdrage aan het BBP Het gas komt uit eigen .bodem en hoeft dus niet eerst te worden ingevoerd. Heel anderszit het met de invoer van een computer uit, zeg, China, die, nadateen er een vertaalde handleiding in de doos bij wordt gestopt,1 DHL Global Connectedness Index 2012. Volgens het rapport is de mondiale verwevenheidin de wereld trouwens t.o.v. 2007 wat afgenomen. Dat geldt ook voor de mondiale oriëntatievan Nederland.2 BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China.
 9. 9. 8WederuitvoerBij wederuitvoer gaat het om producten die worden ingevoerd en Van de totale Nederlandse wederuitvoer gaat 80% naar EU-weer uitgevoerd zonder een noemenswaardige bewerking.3 We landen. Daarmee is het procentuele aandeel van de EU groter dannoemden hierboven het voorbeeld van de computer uit China. De dat van de uitvoer van producten van binnenlandse makelij (70%).toegevoegde waarde is doorgaans van logistieke aard. Het zal De wederuitvoer vindt overwegend plaats in sectoren als deduidelijk zijn dat deze (Nederlandse) toegevoegde waarde gering handel en transport & communicatie.is. We noemden het al: slechts 8 cent per euro wederuitgevoerdproduct. Voor binnenslands geproduceerde goederen is die Wat zijn nu zoal de goederen die wederuitgevoerd worden?bijdrage per euro uitgevoerd product ruim zeven keer zo groot. De Volgens het CBS zijn het vooral machines (o.a. computers,nominale bijdrage van de wederuitvoer aan het Nederlandse BBP computeronderdelen, halfgeleiderelementen) en vervoer-is 2½%. materieel. Het aandeel van deze goederen in de wederuitvoer was in 2011 bijna 40%. Dit aandeel neemt overigens af.Groei uitvoer en wederuitvoer% j-o-j Bijdrage aan de economie 30 We zeiden eerder dat schommelingen in de uitvoer een fors effect 24 kunnen hebben op de groei van het BBP Maar dat effect is minder . groot dan het bovengenoemde percentage van meer dan 75% 18 suggereert. De vergelijking van uitvoer met het BBP is namelijk 12 niet zuiver. De uitvoer is een afzetcijfer terwijl het bij het BBP om 6 toegevoegde waarde gaat. We wezen er al op: veel van wat we 0 exporteren is eerst geïmporteerd. De toegevoegde waarde van de -6 uitvoer, de bijdrage aan het BBP is dan ook veel lager. Het , -12 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 Centraal Planbureau5 (CPB) heeft berekend dat de bijdrage van de Binnenslands geproduceerde goederen uitvoer van goederen en diensten aan het nominale BBP zo’n Wederuitvoer 30% bedraagt. En dit aandeel is in de beschouwde periode 1988- Bron: CPB 2008 vrij constant geweest. Dat geldt trouwens ook voor het aandeel van de overige componenten van het BBP de consumptie , De wederuitvoer is echter wel heel omvangrijk: ze maakt bijna de van gezinnen en van de overheid en de investeringen. helft uit van de totale goederenuitvoer van ons land. Terugkijkend zien we dat de wederuitvoer veel harder is gegroeid dan de uit- We hadden het hierboven over het nominale BBP en de nominale voer van binnenlandse bodem (zie grafiek). Hier zien we de in- uitvoer. De nominale ontwikkeling van deze grootheden is echter vloed van de opkomende economieën, met name van China. de resultante van volume- en prijsontwikkelingen. Uit de CPB- Nadat dit land eind 2001 was toegetreden tot de Wereldhandels- analyse blijkt dat het volume is toegenomen terwijl de prijzen zijn organisatie en diverse handelsbelemmeringen voor dat land gedaald. Als we de ontwikkelingen beschouwen in constante werden weggenomen, is de Chinese uitvoer geweldig toegeno- prijzen (dus zonder het effect van prijsstijgingen en prijsdalingen, men. Dat zien we terug in de handelsstromen naar Europa. Onder die voor uitvoer en BBP verschillend zijn) dan blijkt dat het aandeel andere de Rotterdamse (container)haven profiteert daarvan. Ook van de uitvoer in de periode 1988-2008 is toegenomen met 9%- de outsourcing vanuit Europa naar Zuidoost-Azië speelt een rol. punt naar ongeveer 37%. Daar staat tegenover dat de Daardoor is Europa meer afhankelijk geworden van de invoer van uitvoerprijsstijging is achtergebleven bij de gemiddelde goederen uit andere werelddelen, waardoor er meer goederen- prijsontwikkeling. De particuliere consumptie liet ruwweg het overslag is in Europese havens.4 Nederland is niet het enige land tegenovergestelde beeld zien. met wederuitvoer. Wel is het aandeel relatief groot.3 Deze goederen zijn in eigendom geweest van een Nederlandse partij. Als dat niet het geval economie 3,7% en de uitvoer zelfs 7,7%. Daardoor wordt het gemiddelde over de tweeis, betreft het ‘doorvoer’ (i.p.v. wederuitvoer). decennia wezenlijk beïnvloed. In het jaar 2010 volgde een herstel, dat vooral bij de uitvoer4 Kuypers, F. en A. Lejour (CPB), O. Lemmers en P. Ramaekers (CBS), Kenmerken van heel sterk was. We mogen dus aannemen dat de vertekening door het jaar 2009 (deels) inwederuitvoerbedrijven, 2012. 2010 weer is gecorrigeerd. We hebben er daarom voor gekozen het jaar 2009 weg te laten5 Kranendonk, H. en J. Verbruggen, ‘Het belang van uitvoer en binnenlandse bestedingen uit de analyse.voor productie en werkgelegenheid in Nederland’, CPB, Achtergronddocument bij CEP 2011.Helaas eindigt de beschouwde periode met het crisisjaar 2009. In dat jaar kromp de
 10. 10. kansen in de crisis 9Belang voor de economie Kijken we verder naar de bijdragen van onderdelen van de uitvoer% bijdrage diverse bestedingscomponenten aan BBP 2008 , aan de BBP-groei, dan zien we dat de uitvoer van eigen makelij en Uitvoer binnenlands product van diensten het belangrijkst zijn met een aandeel van respectie- Uitvoer diensten velijk 21 en 18% in de volumegroei van het BBP Dat ligt in de . Wederuitvoer orde van grootte van het aandeel van de overheidsconsumptie Uitvoer energie (19%). Het aandeel van de wederuitvoer in de BBP-groei is met Particuliere consumptie 8% flink kleiner, maar vergelijkbaar met dat van de investeringen. Overheids consumptie Investeringen Waar komt de economische groei vandaan? Pct. bijdrage bestedingscomponenten aan de BBP-groei, 1988-2010 Uitvoer binnenlands product Uitvoer diensten Wederuitvoer Uitvoer energie Particuliere consumptie Bron: CPB Overheids consumptie InvesteringenWe komen weer even terug op de verschillende vormen vanuitvoer. Het blijkt dat die toename van 9%-punt slechts een beetje(ruim 1%-punt) te danken was aan de uitvoer van binnenslandsgefabriceerde producten. De grotere bijdrage van de uitvoer isvooral te danken aan de uitvoer van diensten en (iets minder) aande wederuitvoer. Dat neemt echter niet weg dat de BBP-bijdragevan binnenslands geproduceerde goederen nog altijd het grootst Bron: CPB en eigen berekeningenis: ruim driekwart meer dan de bijdrage van diensten en hetvijfvoudige van die van de wederuitvoer. We komen met een tussentijdse conclusie. Duidelijk is dat de uitvoer een belangrijke bijdrage levert aan de economische groei.Kijken we, ten slotte, niet naar de totale toegevoegde waarde Maar als we alleen kijken naar de (totale) groeicijfers van demaar naar die per werknemer, dan blijkt deze in bedrijven die uitvoer kunnen we een verkeerd beeld krijgen van die bijdrage,(voornamelijk) aan wederuitvoer doen, gemiddeld beduidend omdat die groeicijfers vaak sterk worden vertekend door de veelhoger te liggen dan in ‘pure uitvoerbedrijven’.6 forsere expansie van de wederuitvoer. De bijdrage van de wederuitvoer aan de economie is echter veel kleiner dan die van de uitvoer van binnenlandse producten. Van groot belang is danBijdrage aan de economische groei ook dat deze laatste uitvoer het goed blijft doen. Daarvoor is eenUit het toegenomen aandeel van de uitvoer aan het volume van goede concurrentiepositie essentieel: onze producten moetenhet BBP kan al worden afgeleid dat de uitvoer een belangrijke bij- concurrerend zijn - in kwaliteit en in prijs. Bij ‘kwaliteit’ gaat hetdrage heeft geleverd aan de economische groei in de beschouwde om meerwaarde, bijvoorbeeld om kennis die in het product zit.twee decennia. Het BBP is in de periode 1989-2010 jaarlijks ge- 7middeld 2,4% gestegen. Bijna de helft daarvan kan worden toege- Dit betekent echter niet dat we de wederuitvoer maar moetenschreven aan de uitvoer. Voor de particuliere consumptie was dat laten ‘lopen’. Want ook deze levert een bijdrage aan (de groei van)ruim een kwart en voor de overheidsconsumptie 19%. De investe- het BBP Deze bijdrage is weliswaar bescheiden, maar wordt .ringen namen 8% voor hun rekening. De bijdrage van de uitvoer gerealiseerd met naar verhouding weinig mensen. Per werknemeraan de groei van het BBP is in deze periode fors hoger dan de bij- is de toegevoegde waarde namelijk hoger dan gemiddeld.8drage aan de omvang van het BBP.6 Zie voetnoot 4 (h.4).7 In het jaarlijkse Centraal Economisch Plan en de Macro Economische Verkenningpresenteert het CPB de bijdragen van uitvoer, consumptie en investeringen aan de BBP-groei.Daardoor konden we de analyse van Kranendonk en Verbruggen uitbreiden tot en met 2010.8 Er hangt een prijskaartje aan: wederuitvoer zorgt voor extra (file)druk op het wegennet; enook, al is geen sprake van rokende fabrieksschoorstenen, voor druk op het milieu.
 11. 11. 10 Directe buitenlandse investeringen Inkomende en uitgaande directe investeringen* De economische relatie met het buitenland bestaat uiteraard niet % BBP alleen uit invoer en uitvoer van goederen en diensten. De interna- 150 tionalisering van onze economie is ook zichtbaar bij de directe bui- 125 tenlandse investeringen (dbi). Bij dbi gaat het om investeren in de 100 (goederen- of diensten)productie in een ander land waarbij het doel is een blijvend belang in die onderneming te verkrijgen. Het 75 gaat dus om een langdurige relatie – niet om beleggingen. De dbi 50 kunnen tot stand komen doordat een buitenlandse onderneming 25 iets nieuws begint; of door de overname van een bestaand bin- 0 nenlands bedrijf. Zowel de dbi in ons land als vanuit ons land zijn 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 omvangrijk. Inkomend Uitgaand Volgens statistieken van het IMF zou Nederland zelfs de grootste Bron: DNB buitenlandse investeerder van de wereld zijn, in absolute zin nog *Excl. BFI’s groter dan de VS. Maar deze cijfers ‘overdrijven’ de Nederlandse dbi. Uit cijfers van DNB blijkt dat het overgrote deel van deze Belangrijker voor de binnenlandse economie zijn binnenkomende investeringen via Bijzondere Financiële Instellingen (BFI’s) loopt. Dit dbi. Dat geldt vooral voor nieuwe activiteiten in Nederland (nieuwe zijn ondernemingen die zich in ons land hebben gevestigd vanwege productievestigingen, nieuwe distributiecentra, nieuwe het gunstige fiscale klimaat. Ze fungeren, zo verwoordt DNB het, hoofdkantoren), maar ook voor de overname van (bestaande) als een financiële draaischijf voor ondernemingen met een buiten- bedrijven. Uit cijfers blijkt dat hoewel bedrijven die in buitenlandse landse moedermaatschappij.9 Meer dan 80% van de inkomende dbi handen zijn, maar 1% uitmaken van alle bedrijven in ons land, hun loopt via deze BFI’s; bij de uitgaande dbi is dat ruim 75%. Maar ook aandeel in de werkgelegenheid in de ‘business economy’10 bijna als je corrigeert voor de rol van de BFI’s zit Nederland volgens DNB 15% is (2009).11 Ruim twee vijfde van de bedrijven met een in de toptien en is het dus een grote speler. buitenlandse eigenaar behoort tot de ‘handel’ (vooral groothandel). Industriële bedrijven zijn goed voor een vijfde van Inderdaad zijn de directe investeringen fors. Vergeleken met het het totaal. In de periode 2000-2007 is volgens het CBS het aantal BBP bedroegen de dbi in ons land in 2011 73% en die van ons banen bij buitenlandse bedrijven met 200.000 gestegen, terwijl land in het buitenland zelfs 123% (zie volgende grafiek). Bij beide bedrijven met een Nederlandse eigenaar een daling met 42.000 is het aandeel van de EU in de voorbije vijfentwintig jaar lieten optekenen. Waarschijnlijk heeft dat verschil veel te maken opgelopen, terwijl dat van de VS is afgenomen. met het feit dat buitenlandse ondernemingen Nederlandse bedrijven overnamen die jonger waren en daarmee nog ‘in de In zekere zin ligt het doen van directe investeringen in het groei’. Die ontwikkeling deed zich vooral voor in de buitenland in het verlengde van exporteren. In beide gevallen gaat dienstensector. het om het (meer) afzetten van producten op buitenlandse markten. Het kan gunstiger zijn om over te gaan tot productie in Cijfers laten zien dat buitenlandse bedrijven het veelal flink beter het buitenland dan te exporteren naarmate de omvang van de doen dan Nederlandse: de toegevoegde waarde is hoger, er buitenlandse markt groter is en de kosten van exporteren werken meer mensen, de arbeidsproductiviteit ligt hoger en ze toenemen. Export zal echter eerder de voorkeur krijgen als de geven meer geld uit aan onderzoek en ontwikkeling (R&D). Het is kosten van productie in het buitenland hoger zijn. In tegenstelling echter de vraag of dit wordt verklaard door de buitenlandse tot de export draagt productie in het buitenland niet bij aan de invloed (maakt de buitenlandse eigenaar het bedrijf beter?) of groei van het Nederlandse bruto binnenlands product. Wel zal de doordat buitenlandse bedrijven juist beter presterende winst op dbi mits deze (deels) wordt teruggesluisd de lopende Nederlandse bedrijven overnemen. Dat laatste zal zeker een rol rekening van de betalingsbalans ten goede komen. spelen. 9 DNB, ‘Nederland wereldwijd koploper directe investeringen’, DNB Bulletin, augustus 2011. Ook de cijfers van diverse andere landen zijn vertekend. 10 Exclusief de agrarische sector, de financiële sector, overheid, onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en ‘overige dienstverlening. 11 Lejour, A., (CPB) en O. Lemmers (CBS), ‘Inkomende investeringen en economische prestaties’, CPB Notitie (samen met CBS), 2012.
 12. 12. kansen in de crisis 11Onderzoek van Berenschot12 laat zien dat buitenlandse onderne- Afsluitingmingen meer (indirecte) banen creëren bij toeleveranciers dan Hoe je ook naar de afhankelijkheid van de Nederlandse economieNederlandse. We zeggen dan dat zij een grotere ‘multiplier’ van het buitenland kijkt, de boodschap is steeds dezelfde: dehebben. Die uitspraak moeten we wel nuanceren, want er zijn verstrengeling is compleet. We willen uiteindelijk in dit rapportverschillen tussen sectoren. En buitenlandse ondernemingen zijn uitkomen bij wat ons te doen staat om onze internationalenu juist actief in sectoren die relatief al veel indirecte banen elders concurrentiepositie te handhaven en versterken.creëren (dus een grotere multiplier hebben). Verder blijkt echter In het volgende hoofdstuk gaan we na hoe de mondiale economiedat de gemiddelde multiplier van buitenlandse bedrijven nog aan het veranderen is.duidelijk hoger ligt dan die van de sectoren waarin zij actief zijn.Al met al concludeerde Berenschot destijds dat buitenlandseinvesteerders gemiddeld bijna drie maal zoveel indirecte werk-gelegenheid creëren (bij toeleveranciers en dienstverleners) alshet gemiddelde Nederlandse bedrijf.Hoewel het moeilijk is om vast te stellen of de ‘plussen’ vanbuitenlandse bedrijven louter te danken zijn aan de buitenlandseinvloed of aan het feit dat juist de betere Nederlandse bedrijvenzijn overgenomen, lijkt het erop dat de buitenlandse invloed weldegelijk een rol speelt. Een mogelijke verklaring daarvoor is datbuitenlandse bedrijven nieuwe kennis meenemen – bijvoorbeeldop technologisch terrein, of op het gebied van organisatie ofmarketing. Bovendien kan de overgenomen ondernemingprofiteren van een groter netwerk. Toch blijft de vraag ofdergelijke effecten zich niet ook voordoen bij overname dooreen Nederlandse multinational.Hoewel internationale studies verschillende uitkomsten laten zienvan de gevolgen van buitenlandse overnames en nieuweinvesteringen voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid en R&D-activiteiten, lijkt meestal wel sprake te zijn van een toename vande productiviteit.1312 Berenschot, Buitenlandse investeerders zijn groeiversnellers voor de Nederlandseeconomie, 2007.13 SER, ‘Verschuivende economische machtsverhoudingen’, SER Advies 12/04, 2012(hoofdstuk 2). Verder wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op risico’s bij buitenlandse overnamesen hoe daarop kan worden ingespeeld. Een goed ondernemingsklimaat en adequateregelgeving verkleinen de kans dat zo’n overname na enige tijd negatief uitpakt voorNederland (bijv. dat de Nederlandse vestiging wordt ‘weggereorganiseerd’).
 13. 13. 12
 14. 14. kansen in de crisis 13 2 omgevingsschetsHet plaatje hieronder dat u wellicht weemoedig maakt, kan vervan- De crises veroorzaken dus wel verschuivingen maar geengen worden door talloze andere foto’s die een kwarteeuw geleden revolutie. Het neoliberale economische stelsel heeft aanzijn gemaakt. Ze maken ons er zonder woorden van bewust dat we overtuigingskracht verloren. Maar onze vrijemarkteconomie gaatniet in een statische wereld leven, maar eerder in een mallemolen. niet verdwijnen. Er lijkt brede consensus te bestaan dat er geenIn dit hoofdstuk proberen we wat rode lijnen in deze mallemolen te goed alternatief is. Vanwege dit vooruitzicht is het naïef teontdekken. Het idee hierachter is dat wie onderneemt, of het nou veronderstellen dat de eurocrisis de laatste crisis was. Dein Nederland of in het buitenland gebeurt, een soort zesde zintuig geschiedenis leert dat het collectieve geheugen op het gebiednodig heeft. Vergelijk het met een goede, ervaren automobilist; die van crises niet sterk ontwikkeld is. Zeepbellen horenheeft een antenne voor wat zijn medeweggebruikers gaan doen. Zo onvermijdelijk bij een vrijemarkteconomie. Dat is een gegevenheeft een ondernemer Fingerspitzengefühl nodig om wadend door waar elke ondernemer rekening mee moet houden.de dagelijkse overdosis aan informatie kaf en koren van elkaar tescheiden. Dit hoofdstuk wil daarbij een wegwijzer zijn. Het hoofd-stuk is echter vooral ook bedoeld om te laten zien dat het speelveld Technologische ontwikkelingenwaarop de ondernemer topsport bedrijft, voortdurend verandert. Bij Het fraaie van een vrijemarkteconomie is dat het ruimte biedt voorwelke andere sport maak je dat mee? ondernemerschap, dat het creativiteit opwekt. Die creativiteit van ondernemers heeft grote invloed op hoe wij werken en hoe leven. Hun inventiviteit bepaalt voor een groot deel ons welvaartspeil.Vrijemarkteconomie Daar kun je boeken over volschrijven, maar het plaatje zegt ook inSinds 2008 hebben we te maken gehad met twee in elkaar dat opzicht genoeg: een kwarteeuw geleden gebruikten wijoverlopende crises, eerst de krediet- en daarna de eurocrisis. We computers die inmiddels museumstukken zijn. Ze hebben nogzagen schommelingen in de economische activiteit die in geen maar weinig gemeen met onze tablets en smartphones. En overdecennia waren voorgekomen. De financiële markten hebben in al nog eens vijfentwintig jaar?hun geledingen gekraakt. Overheden moesten alle zeilen bijzettenom rampen te voorkomen. MuseumstukDat was olie op het vuur van de tegenstanders van een vrijemarkt-economie. Toch is het afschaffen van deze maatschappijvorm geenonderwerp dat serieus aan de orde is. Er is wel veel druk om maat-regelen te nemen om herhaling van de crises te voorkomen. Hettoezicht op financiële instellingen is en wordt aangescherpt. Erlopen in veel landen discussies over inperking van het dienstenpak-ket van banken. We verwachten wel dat de komende jaren de be-hoefte om de financiële sector aan banden te leggen, zal blijven. Erzal echter ook steeds meer spanning komen met een andere be-hoefte, namelijk dat dezelfde financiële sector wel de brandstofvoor de economische groei levert. Je ziet dat nu al terug in discus-sies over de kredietverstrekking aan het mkb en de hypothecairekredietverlening. De eurocrisis heeft tot heftige discussies geleidover het bestaansrecht van de euro in zijn huidige vorm. Het heeftook duidelijk gemaakt dat de euro alleen kan overleven als meerverantwoordelijkheden naar ‘Europa’ verschuiven. Maar als je bij-voorbeeld kijkt naar de uitslagen van recente verkiezingen in Neder-land, Frankrijk en de VS wijst helemaal niets in de richting van eenfundamentele herziening van ons economische stelsel.
 15. 15. 14 In elk geval kost informatie door de IT-revolutie vaak niets meer en Het buitenland wordt voor ondernemers dus al heel lang is afstand steeds minder een belemmering voor zakendoen. Dat voortdurend belangrijker. Deze ontwikkeling is vooral door de IT- drukt een stempel op bedrijfsmodellen en consumptiepatronen. revolutie en de verbetering van transportmethodes mogelijk Consumenten kunnen zich, op zoek naar producten met de ideale gemaakt. De afgelopen decennia heeft in onze regio ook de prijs-kwaliteitverhouding, steeds gemakkelijker oriënteren. creatie van de interne markt, de Europese Unie, daaraan Producenten spelen daarop in. Zij maken hun producten daar waar bijgedragen. Bedrijven en consumenten varen er wel bij. dat het goedkoopst kan. Ze leveren steeds meer maatwerk. En ze Doorgaande internationale arbeidsverdeling zorgt voor bieden dat op steeds meer plaatsen aan. Transacties komen veel voortdurend stijgende welvaart. Ook kleinere bedrijven kunnen gemakkelijker tot stand dan voor het internettijdperk. Een praatje steeds gemakkelijker internationaal opereren. Zij werken vaak maken met je neef in Nieuw-Zeeland? Een vakantie in Mongolië? samen in tijdelijke, losse verbanden. Grote multinationals worden Je ogen laseren in Turkije? Je maakt het met een paar muisklikken steeds meer marketingmachines die hun productie grotendeels mogelijk. Ook werken wordt anders: waarom naar kantoor komen uitbesteden. Dat leidt tot het ontstaan van complexe, vluchtige als alle documenten ook thuis beschikbaar zijn? Het Nieuwe bedrijfsstructuren. Werken bespaart kantoorkosten en kan het gezinsleven minder gestrest maken. En wellicht maakt het de files ook een stuk korter. De tsunami in Japan in 2011 jaar heeft laten zien dat complexe productieketens ook kunnen breken. Onmisbare auto-onderdelen En dan hebben we het enkel nog over IT. Technologische bleken soms slechts op één, door de tsunami getroffen, plaats te vooruitgang heeft natuurlijk veel meer gezichten: dat je een worden geproduceerd. De voorraden waren uit commerciële ruimtereis kunt kopen in de winkel (Space Expedition kostenoverwegingen ook nog eens minimaal. In zo’n wereld kan Curaçao), dat er een nieuwe generatie auto’s aan komt (Hyundai uitval van één kapotte schakel een productieproces compleet stil gaat massaproductie waterstofauto’s starten), dat er medicijnen op leggen. maat komen (met name kankerbestrijding is maatwerk), dat de politie met nieuwe DNA-technieken bijna verjaarde misdaden kan Een heel ander probleem is dat niet iedereen globalisering oplossen, dat je door een robot wordt geopereerd, enzovoort. Deze waardeert. Er is grote zorg over de gevolgen voor uiteenlopende vernieuwingen komen als dieven in de nacht en dwingen zaken als het milieu, de inkomensverdeling, de financiële ondernemers voortdurend alert te zijn. stabiliteit en de nationale identiteit. Grensvervaging veroorzaakt soms vrees voor het onbekende en het vastklampen aan de status quo. Veranderende concurrentieverhoudingen brengen Globalisering politici gemakkelijk op protectionistische ideeën, zeker in tijden Het is ons met de paplepel ingegoten. Nederland is al eeuwen- van economische crisis. Ondernemers dienen zich te realiseren lang een handelsnatie. We hebben daardoor mee kunnen bewe- dat we hier te maken met een stevige trend, maar niet met een gen met een trend die ook al eeuwenlang gaande is: internationa- onomkeerbare wegmatigheid. lisering. Zolang als we statistieken bijhouden, groeit de wereldhandel vrijwel steeds sneller dan het mondiale BBP De . Nederland is niet zo maar een land, als het om globalisering gaat. enige uitzondering vormde de periode in de vorige eeuw die be- In het in hoofdstuk 1 aangehaald rapport van DHL wordt met een grensd wordt door de eerste en tweede wereldoorlog. Onder- scala aan statistieken aangetoond dat Nederland de eerste plaats staande tabel illustreert dat. inneemt qua verwevenheid met het buitenland. Dit rapport laat trouwens op een boeiende manier zien dat globalisering een Globaliseringsratio I Internationale II BBP I/II kwestie van vallen en opstaan is. Voorbeelden van landen die handel (% j-o-j) (% j-o-j) tussen 2005 en 2010 snel zijn gestegen op de ranglijst zijn Niger, 1500-1820 0,96 0,32 3,0 Georgië en Albanië. Een flinke terugval vond plaats in Bahrein, 1820-70 4,18 0,93 4,5 Syrië en IJsland. 1870-1913 3,40 2,11 1,6 1913-50 0,90 1,82 0,5 1950-73 7,88 4,90 1,6 1973-2001 5,22 3,05 1,7 1820-2001 3,93 2,22 1,8 2000-2011 5,55 3,87 1,4 Madison, A., Growth and Interaction in the World Economy, 2001, Economisch Bureau ABN AMRO (data 2000-2011)
 16. 16. kansen in de crisis 15Individualisering genoemd wordt. In zo’n cultuur komen initiatieven steeds meerGezinshuishoudens worden kleiner. Er komen steeds meer vanuit de particuliere sector. Wikipedia is een mooi voorbeeld.alleenstaanden. Dat zijn twee verschijnselen (er zijn er meer te Ook dit limiteert de rol van de overheid.noemen) die illustreren dat individuen steeds minder afhankelijkworden van grotere verbanden. De vormgeving van het eigen ‘Minder overheid’ betekent meer ruimte voor bedrijven, maar hetleven wordt meer en meer een zaak van eigen besluitvorming. is geen eenrichtingsverkeer: telkens weer blijkt dat als er in deIndividuele ontplooiing vervangt werken uit noodzaak. Een baan particuliere sector zaken fout gaan (van grote brand totwordt een ‘maatpak’. Belangrijke beslissingen over aankopen kredietcrisis) de overheid geacht wordt met strengere regelgevingworden in steeds kleinere verbanden genomen. Consumenten te komen.nemen steeds complexere beslissingen op basis van steedsonpersoonlijker informatie. We hadden het zojuist over complexe,vluchtige bedrijfsstructuren. Individualisering is een analoog (Des)integratie in Europaverschijnsel. De mens wordt steeds meer een eenmansbedrijf, Wat ons betreft is het ideale to be plaatje van de EU helder: eendat maatwerk wil. Slimme aanbieders spelen daarop in. geïntegreerde Europese markt, een interne markt waarop bedrijven profiteren van schaalvoordelen en die voordelen doorgeven aan de Europese burger. In ruim vijftig jaar is er op ditVergrijzing terrein veel bereikt. Hoogtepunten waren het ‘Europa ‘92’ projectNederland is geen koploper qua vergrijzing, maar het aandeel van en de introductie van de euro in 1999. Sindsdien is de vaart eruit.65-plussers stijgt fors. Bij vergelijking met andere landen steekt Op dit moment ligt het gevaar van zware terugval op de loer.Nederland met zijn aanvullende pensioenpijlers relatief gunstig af.Toch is ook bij ons inmiddels voldoende twijfel gezaaid over de De huidige perikelen in de periferie van de eurozone zijn een testhoudbaarheid van de toekomstige pensioenvoorziening. waar de EU gebroken of gelouterd uit tevoorschijn zal komen. InBovendien zullen steeds minder werkenden de AOW van steeds het eerste geval zal de eenheidsmunt in een aantal landenmeer niet-werkenden moeten ophoesten. Daarom loopt door de verdwijnen. Dat zal de druk op de realisatie van de Europesevergrijzing de collectievelastendruk op. Bovendien brengt het interne markt doen afnemen. In het laatste geval zal verderextra zorgvraag met zich mee. Voor een deel zal het gewerkt worden aan de verwerkelijking van een geïntegreerdevergrijzingprobleem verdampen omdat we langer gaan werken. markt. De eurocrisis is nog niet bedwongen. We zijn er echter vanSteeds minder beroepen leiden tot fysieke slijtage. Maar ‘langer overtuigd dat uiteindelijk het besef dat de interne markt ‘goud’werken’ heeft wel zijn mentale grenzen. Het ligt daarom voor de waard is, het zal winnen. Voor een ‘volmaakte’ interne markt ishand dat veel mensen van middelbare leeftijd of jonger forser grootscheepse civielrechtelijke harmonisatie nodig. Daar isgaan sparen voor hun oudedagvoorziening. Ten slotte kan door de momenteel onvoldoende draagvlak voor. Ondernemers zullen nogvergrijzing de arbeidsmarkt in de toekomst krap worden. vele jaren merken dat zakendoen een stuk simpeler is binnenVergrijzing biedt innovatieve ondernemers kansen om in Nederland dan met andere lidstaten van de EU. Dat de EU quaspecifieke behoeften van ouderen te voorzien. economische groei meestal slechter presteert dan de VS heeft hiermee te maken. De komende jaren zal dat niet of nauwelijks veranderen.Terugtredende overheidDe overheid staat voor de opgave haar boekhouding weer op ordete brengen. De internationale financiële markten hebben de Economische groeiafgelopen jaren duidelijk gemaakt dat je beter niet van hun grillen De wereldeconomie is de afgelopen jaren de kredietcrisis teafhankelijk kunt worden. Daar komen de kosten van de vergrijzing boven gekomen, maar niet zonder kleerscheuren. De vorm vanen de daarmee gepaard gaande stijging van de zorgkosten nog voor die crisis is in elk geval nog niet hervonden. Dat geldt vooraleens bij. Deze ontwikkelingen beperken de armslag van de voor de eurozone, die in feite zo vanuit de kredietcrisis deoverheid. eurocrisis is binnengerold. In 2012 drukte deze crisis een zwaar stempel op de conjuncturele ontwikkeling in de eurozone. Ook deNieuwe communicatietechnologie en verbeterde mobiliteit Nederlandse economie kreeg daar een zware tik van mee.hebben geleid tot een versnelling van maatschappelijke Inmiddels is de crisisstemming minder overheersend, en voorzienveranderingen. Nieuws, culturele trends en maatschappelijke wij enig herstel, maar de risico’s zijn niet van tafel. Bij het makenopvattingen verspreiden zich tegenwoordig met de snelheid van van verkoopprognoses zijn dit zaken om rekening mee te houden.het licht. In het huidige tijdperk van internet en sociale mediadoemen de contouren op van wat wel een netwerkcultuur
 17. 17. 16 Groei BBP VS en eurozone Ten slotte % j-o-j Als je langs de kansen en bedreigingen in dit hoofdstuk loopt, 6 lijken ze iets gemeenschappelijks te hebben. Globalisering, IT-re- volutie, emerging markets en terugtredende overheden hebben 3 één gevolg gemeen: veilige schuilplaatsen verdwijnen. Onderne- mers kunnen steeds minder gebruikmaken van de automatische 0 piloot, van veilige niches. Je als ondernemer onaantastbaar wanen -3 in een bepaalde regio of productsegment is jezelf voor de gek houden. De ondernemer werkt steeds meer vanuit een glazen -6 huis: het uitzicht is schitterend, maar de klanten zijn kritisch en de -9 06 08 10 12 concurrenten zien wat u ziet. De zonzijde is dat daardoor de mo- VS gelijkheden voortdurend toenemen om creativiteit om te zetten in Eurozone omzet. Het nadeel is dat de hete adem van de concurrentie Bron: Thomson Reuters Datastream steeds intenser wordt gevoeld. De vraag in het volgende hoofd- stuk is hoe goed bewapend de Nederlandse ondernemer is in die concurrentiestrijd: heeft hij of zij de techniek en de conditie van Mondiale economische verhoudingen een topsporter? De opmars van de opkomende economieën is indrukwekkend. De meeste van deze landen zijn bezig met een snelle transformatie in een volwassen economie. Ze zijn economisch gezien belangrijker dan ooit. De recente crises hebben daaraan bijgedragen. De opkomende landen ondervonden minder last van de kredietcrisis en hebben het mondiale herstel nadien voor een groot deel ‘gedragen’. Het verschil in welvaart tussen deze landen en de zogenoemde volwassen economieën wordt snel kleiner. Daarbij verbreedt hun rol van leveranciers van goedkope grondstoffen, producten en diensten naar leveranciers van kapitaal, talent en innovatie. Langzamerhand zal het onderscheid tussen de twee landengroepen vervagen. En er zullen nieuwe emerging markets ontstaan; zo zit bijvoorbeeld al enkele jaren een aantal Afrikaanse landen in de lift. De economische afhankelijkheid van de eurozone, Japan en de VS wordt steeds minder. Duurzaamheid Duurzaamheid is een thema dat voortdurend aan gewicht wint. Vaak is het verbonden met de omgang met schaarse energiebron- nen. Soms laait het bewustzijn dat energiebronnen schaars zijn op, zoals in 2011, dankzij de Arabische Lente en de tsunami in Japan, dan gaat het onderwerp weer ‘ondergronds’. Feit is dat bij een mondiale economische groei van zo’n 4% de spanning tussen vraag en aanbod van grondstoffen, en dan vooral van olie, toe- neemt. Feit is ook dat met de op gang komende winning van schaliegas de energievoorziening nieuwe, nog onduidelijke per- spectieven krijgt. Er zijn uiteindelijk twee belangrijke oplossings- richtingen: efficiënter energieverbruik en het inzetten van andere energiebronnen. Grote bedrijven zullen steeds meer beoordeeld worden op hun bijdrage aan de oplossing van dit vraagstuk.
 18. 18. kansen in de crisis 17Welke ondernemersdoen het nu goed?Alle ondernemers in Nederland hebben er, samen met de over- Ondernemen is niet gemakkelijk en ontwikkeling van het ver-heid, voor gezorgd dat ons land nu wereldwijd op de vijfde dienmodel is noodzakelijk om een positie in de markt te blij-plaats staat qua concurrentiekracht. De crisis probeert daar ven houden. Dat geldt overigens ook voor ons. Het begeleidenmisschien wel wat aan af te knabbelen, maar zet ons niet van bedrijven in crisistijd vergt nog meer specifieke kennis enzomaar een plaatsje terug. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd een goede gesprekspartner voor de ondernemer. Wij willendat datgene wat ons tot die vijfde plaats heeft gebracht ons graag dat onze relatiemanager uw vertrouwenspersoon is dieook door de crisis weet te loodsen. Daarvoor moet iedereen u kan helpen om deze periode goed door te komen.meebewegen. Voor ondernemen geldt immers net als in top-sport: je bent zo goed als je laatste prestatie. Daar hoort ook tijdig doorvragen en challengen bij, want we hebben beide hetzelfde belang. Dit vereist een meer proactie-2012 was een economisch moeilijk jaar en wij hebben op dit ve houding van onze medewerkers maar ook meer kennis, bij-moment geen signalen dat 2013 veel beter zal zijn. Ofschoon voorbeeld van sectoren. We willen meer sectorgericht gaaneen aantal sectoren extra hard zijn getroffen door de marktom- werken: het is de afgelopen jaren gebleken dat we beter zijnstandigheden, zien we dat ook binnen deze moeilijke sectoren voorbereid op specifieke ontwikkelingen in sectoren wanneereen verschil in performance. Dit kan bijvoorbeeld komen, onze medewerkers meerdere klanten in dezelfde sector bedie-doordat een deel van de omzet gerelateerd is aan export of nen. Dit heeft een heel positief effect op de advisering aanomdat zij een goede internetpropositie hebben. Het is van cru- onze klanten.ciaal belang dat ondernemers continu realiseren wat hunfunctie in de markt is: wat is de waarde die wordt toegevoegd. Ook op het vlak van service moeten we ons voortdurend blij-In dit verband is het voor de bedrijfsvoering van belang dat de ven ontwikkelen. Hier speelt digitalisering een grote rol. Onsmanagementinformatie tijdig en accuraat is om bijtijds te productenaanbod via het internet is op dit moment nog relatiefkunnen sturen en duidelijk te hebben waar het geld wordt ver- beperkt. Maar dit zullen we de komende periode wel uitbrei-diend. Is de marge gezond en kun je je product in de markt den. Inmiddels kun je bij ons online klant worden en verbete-blijven afzetten zonder grote concessies te doen op betalings- ren we voortdurend ons mobiel- en internetbankieren. Groteretermijnen. Met andere woorden, ze hebben een goed zicht op ondernemers regelen hun betalingsverkeer via Access Onlinehun verdienmodel. waarvoor wij een mobile app hebben ontwikkeld en onze klanten kunnen via de Market Insights app de sectorkennisIk ontmoet iedere week relaties van de bank en ben vaak van ons Economisch Bureau raadplegen.onder de indruk van de ontwikkeling die een aantal van henheeft doorgemaakt. Bijvoorbeeld door een internet propositie Terug naar dit rapport van het Economisch Bureau. Net als inte introduceren in een vrij traditionele industrie zoals de druk- topsport is doorzettingsvermogen een heel belangrijk onder-werksector waardoor het marktgebied van regionaal nationaal deel van ondernemen. Dat hebben we nu nodig. We moeten eris geworden wat zeer sterke kostenvoordelen heeft opgele- vol voor blijven gaan.verd ten opzichte van hun concurrenten. Of bijvoorbeeld han-delsbedrijven die hun rol in de keten hebben uitgebreid met Hans Hanegraaf,productontwikkeling waardoor hun marktgebied veel interna- Algemeen Directeur Bedrijven ABN AMROtionaler is geworden.
 19. 19. 18
 20. 20. kansen in de crisis 19 3 thuismarktConcurrentiekracht is een veelkoppig monster dat steeds van Conjunctureel gaat het onze economie niet voor de wind. In onsgedaante verandert, omdat de wereld om ons heen voortdurend land is het vertrouwen van producenten en consumentenverandert. De concurrentiekracht van Nederland is een afgenomen door de Europese schuldencrisis. Daarnaast hebbenweegschaal met plussen en minnen, met sterktes en zwaktes. twee zaken Nederlandse consumenten terughoudend gemaakt,Het is als met het aloude schoolrapport: één cijfer volstaat niet. namelijk onzekerheid over pensioenuitkeringen en over deVoor een goed totaalbeeld van die sterktes en zwaktes moeten aftrekbaarheid van hypotheekrente. Vanwege het saneren van dewij een brede waaier aan onderwerpen scannen. Door dat te overheidsfinanciën zal de economische groei in 2013 endoen, hopen we beter te begrijpen hoe de Nederlandse waarschijnlijk ook de jaren daarna aan de lage kant blijven. Volgensondernemer het doet in het internationale concurrentiegeweld. de plannen die er nu liggen, daalt het begrotingstekort in 2013 totWe willen hier vanuit vijf invalshoeken naar kijken: de vitaliteit van onder 3% van het BBP Daarmee voldoet ons land aan de .de thuismarkt, kostenniveaus, het ondernemersklimaat, de Europese eisen. Voor de lange termijn is dat een goede zaak,beschikbaarheid van kapitaal en de vaardigheden van de maar in eerste instantie remt het de groei af. De inflatie is inberoepsbevolking14. Nederland laag en niet erg volatiel. Dat is gunstig omdat het ondernemers een stabiel, voorspelbaar kader biedt.Thuismarkt Als je over de conjunctuurgolven heenkijkt, zie je een fraaierOost west thuis best, zeggen we dan. Veel exporterende onder- plaatje. De welvaart is in ons land de afgelopen twintig jaar flinknemers slijten een deel van hun waar op de binnenlandse markt. gestegen. Dat blijkt als je de gemiddelde economische groeiDat is meestal ook de markt waarop zij personeel aantrekken en vergelijkt met die in andere landen (grafiek). Nederland scoortkrediet opnemen. Andere ondernemers moeten het helemaal van over deze periode duidelijk beter dan de eurozone als geheel. Dede thuismarkt hebben. In elk geval zullen heel veel bedrijven niet snelheid waarmee een economie groeit, is een goede maatstafgoed functioneren als hun thuismarkt in het ongerede raakt. Dat voor haar dynamiek.zie je ook terug in het het Global Competitiveness Report van hetWorld Economic Forum (WEF): de landen in de periferie van de Groei van het BBP is een populaire meetlat, maar het is zinvol ookeurozone (exclusief Italië) zijn de afgelopen vier jaar flink terugge- achter het cijfer te kijken. Groei van het BBP is niet hetzelfde alsvallen op de concurrentieranglijst. stijging van de welvaart. De economie van een land kan even snel groeien als zijn bevolking. In dat laatste geval stijgt de welvaartMeer groei in Nederland in voorbije decennia per hoofd in principe niet. Daarom is het goed om ook naar hetIndex (1e kwartaal 1990=100) BBP per hoofd van de bevolking te kijken. Die bevolking is in 170 Nederland de afgelopen vijftien jaar licht gegroeid. Toch is het BBP per hoofd in Nederland ook toegenomen, sneller dan in veel 160 andere landen. 150 . 140 130 120 110 100 90 94 98 02 06 10 Nederland Eurozone Bron: Thomson Reuters Datastream14 Voor een gedetailleerde beschrijving van de Nederlandse concurrentiekracht verwijzen wenaar: CBS, Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2012, 2012.
 21. 21. 20 BBP per hoofd van de bevolking hoog. Op zich zeggen loonkosten weinig; belangrijker is de ver- Index, EU-27 = 100 houding tussen opbrengsten en kosten per gewerkt uur. Daarom richten we ons op de loonkosten per eenheid product, een meet- VS lat die rekening houdt met beide elementen. Zwitserland Nederland Arbeidskosten per eenheid product Denemarken % j-o-j Zweden België 120 Duitsland 115 Finland 110 VK 105 Frankrijk Japan 100 Italië 95 Spanje 90 04 06 08 10 12 Portugal Nederland Euroconcurrenten 50 70 90 110 130 150 170 Niet-euroconcurrenten 2010 1995 Bron: Eurostat Bron: Mellens M., (CPB), Arbeidskosten per eenheid product, 2011 Het ene land heeft een hoger BBP per hoofd dan het andere omdat Het CPB publiceerde in 2011 cijfers over de ontwikkeling van deze zijn inwoners efficiënter werken, meer uren maken en/of omdat de grootheid sinds 2004 (grafiek). Daarbij geldt dat de curve van de participatiegraad er hoger is. Cijfers van de Europese Commissie niet-euroconcurrenten mede afhankelijk is van wisselkoersbewe- laten zien dat de groei van het BBP per hoofd in Nederland voor gingen ten opzichte van de euro. Toch kun je stellen dat een be- een groot deel te danken is aan productiviteitsgroei en voor een heerste ontwikkeling van de loonkosten ons land een kostenvoor- klein stukje aan een gestegen participatiegraad. De daling van het deel heeft opgeleverd. Uit achterliggende data blijkt dat in aantal werkuren had een licht drukkend effect. De productiviteit 15 Nederland in vijf van de acht in de grafiek getoonde jaren de ar- steeg ongeveer even hard als in Duitsland (in de nieuwe EU-landen beidsproductiviteit sneller steeg dan de loonvoet. Bij de niet-euro- ging het overigens veel harder). concurrenten was dat slechts in één van de acht jaren het geval. Het geschetste beeld sluit aan bij de conclusie van het CBS dat Ne- Bedrijfskosten derland zich in 2011 kenmerkte door een hoge arbeidsproductiviteit, 2011, Goedkoper (+) of duurder (-) dan VS, in % een ongeëvenaard hoge arbeidsparticipatie en een relatief gering China aantal gewerkte uren per werkzame persoon.16 Conclusie: vergele- India ken met zijn omgeving is Nederland een welvarend land. Er werken Mexico Rusland veel mensen; zij werken efficiënt en hebben een korte werkweek. Brazilie VK Nederland Kostenniveaus Canada Frankrijk Hoge bedrijfslasten op de thuismarkt zijn vanzelfsprekend een Italië VS concurrentienadeel voor elk bedrijf dat exporteert of dat op de Duitsland thuismarkt tegen buitenlandse exporteurs moet opboksen. Loon- Australie kosten zullen vaak de grootste kostenpost vormen. Die lopen Japan binnen de EU ver uiteen. Het gemiddelde uurloon in Bulgarije was -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 in 2010 volgens Eurostat zo’n EUR 3. Bij ons was dat tien keer zo Bron: KPMG, Competitive Alternatives, 2012 15 European Commission, European Competitiveness Report 2012, 2012; de data in dit rapport hebben betrekking op de periode 1997-2007. 16 CBS c.s., p. 5.
 22. 22. kansen in de crisis 21KPMG heeft onlangs een internationale kostenvergelijking hint overigens in die richting: in zijn rapport staat een inefficiëntegepubliceerd. Daarbij ging het om kostenniveaus (het CPB keek overheid op nummer vier bij de grootste hinderpalen voornaar kostenstijgingen). KPMG heeft bovendien niet alleen gelet op ondernemend Nederland). Absolute koploper als je beide lijstenloonkosten, maar ook op huisvestings- en transportkosten, kosten samenvoegt is Singapore met een tweede plaats bij het WEF envan nutsvoorzieningen en belastingen. Het onderzoek betrof een eerste bij de Wereldbank.veertien landen, waaronder Nederland. Kijkend naar het plaatjekun je zeggen dat Nederland binnen de (beperkte) groep van Dat de ranglijsten zo uiteenlopen, toont al aan dat ze de waarheidindustrielanden een mooie score heeft en dat de industrielanden niet in pacht hebben. De uitkomsten zijn bovendien niet alleen ge-qua kostenniveaus in de verste verte niet kunnen opboksen tegen baseerd op harde cijfers, maar ook op enquêtes en zijn daarmeede opkomende economieën. deels subjectief. Toch geeft het een indruk van wat de sterkere en zwakkere punten van een land zijn. De aanpak van het WEF werpt daar een heel breed licht op, veel breder dan dat van de Wereld-Ondernemersklimaat bank. Het WEF heeft gekeken naar zaken als de kwaliteit van het onderwijs, infrastructuur, technologische alertheid etc. WijRanglijst mondiale concurrentiekracht WEF zoomen daar nog wat dieper op in.Top-15 (scores van 0 tot 7 in theorie mogelijk) Zoals gezegd, staat Nederland bij de totaalindex op de vijfde plaats. Het WEF onderscheidt een aantal ‘pilaren’ of Zwitserland Singapore concurrentiefactoren (met daarbinnen weer deelfactoren). In de Finland Zweden tabel worden deze genoemd. In de tabel staat de positie van Nederland Nederland op de WEF-ranglijst per pilaar vermeld. Duitsland VS VK De twaalf pilaren van de concurrentiekracht (WEF) Hongkong Japan En de relatieve prestatie van Nederland Qatar Denemarken Taiwan Pilaar Positie Canada Noorwegen 1 instituties18 7 2 infrastructuur 7 4,5 5,0 5,5 6,0 3 macro-economische omgeving 41 19 Bron: WEF, The Global Competitiveness Report 2012-2013 4 gezondheid en basisonderwijs 5 5 hoger onderwijs en training 6Ondernemersklimaat: het is wel ongeveer duidelijk wat dat is, 6 efficiëntie goederenmarkt 6maar toch zie je sterk uiteenlopende ‘aanvliegroutes’. Dat blijkt als 7 efficiëntie arbeidsmarkt 17je de al genoemde en in de grafiek hierboven weergegeven 8 ontwikkeling financiële markten 20 20ranglijst van het WEF vergelijkt met die van de Wereldbank. 17 9 technologische alertheid 9Onze eervolle vijfde positie op eerstgenoemde lijst is in de grafiek 10 marktomvang 20weergegeven. Op de lijst van de Wereldbank staan we echter 11 geavanceerd bedrijfsleven 4eenendertigste, direct vóór Armenië maar achter Portugal. Een 12 innovatie 9groot aantal industrielanden en opkomende economieën staanboven ons. Zwitserland, dat bovenaan staat bij het WEF doet het , Bron: WEF, The Global Competitiveness Report 2012-2013bij de Wereldbank ook niet geweldig, getuige eenachtentwintigste plaats. Het verschil tussen de lijsten ontstaat Over het algemeen blijkt Nederland vrij goed tot goed te scoren,doordat de Wereldbank kijkt naar heel concrete zaken zoals de soms zelfs zeer goed. De meeste Europese landen weet hetdoorlooptijd van de aanvraag van een bouwvergunning of de achter zich te laten. Dat tekent de concurrentiekracht van onzebenodigde tijd om een bedrijf op te zetten. Op dat terrein laten we economie. Die vat het WEF-rapport als volgt samen: Nederlandeen reeks industrielanden en opkomende economieën voorgaan. heeft een geavanceerd en innovatief bedrijfsleven en kent eenDaar valt voor ons dus nog een wereld te winnen (ook het WEF (zeer) goede infrastructuur (havens, luchthavens), een goed17 World Bank, Doing Business 2013, 2012. verslagleggingregels enz.18 Denk bijvoorbeeld aan: eigendomsrechten, vertrouwen in politici, onafhankelijkheid 19 Deze 41e plaats wordt vooral veroorzaakt door het tekort en de schuld van de overheid.rechtspraak, bureaucratie, corruptie, ethisch gedrag bedrijven, accountants- en 20 De 20e plaats heeft te maken met de kleine omvang van de economie.
 23. 23. 22 onderwijsstelsel en vrij efficiënt werkende markten. Daarmee Beschikbaarheid kapitaal positioneert ons land zich goed voor de toekomst. Jonge innovatieve ondernemingen die het traject van idee naar product doorlopen, ervaren dat het vaak heel lastig is om aan het Toch geeft dit rapport geen vrijbrief om op onze lauweren te benodigde risicodragende kapitaal (durfkapitaal) te komen. Het is rusten. Bij de zogeheten ‘efficiencyverhogende factoren’ (combi- voor kapitaalverstrekkers meestal uiterst moeilijk de kansrijkheid natie van de factoren 5 t/m 10 in de tabel) staat Nederland op de van ideeën goed in te schatten en daarom zijn ze terughoudend. zevende plaats. Maar daarbinnen bestaan flinke verschillen. Zwak Bovendien zijn sinds de kredietcrisis de risicopercepties fors tot matig doet Nederland het vooral bij factor 7 de efficiëntie van , veranderd. de arbeidsmarkt. Het staat daar op een zeventiende plaats. Als we iets verder inzoomen, zien we dat Nederland bij de flexibiliteit van Diezelfde kredietcrisis heeft ook haar sporen nagelaten bij de de loonvorming matig scoort evenals bij de regelgeving ten aan- kredietverlening. De kredietverlening aan bedrijven groeide in zien van het aantrekken en het ontslaan van werknemers. Volgens 2012 nog wel. De groeipercentages waren echter laag en de het WEF is de starre arbeidsmarkt momenteel het een na groot- condities voor de kredietverlening werden strikter. ste knelpunt voor ondernemend Nederland. Het reilen en zeilen van de Nederlandse banken en van de Neder- Op dat laatste terrein zijn door het vorig jaar oktober aangetreden landse economie zijn nauw met elkaar verbonden. Eind vorig jaar kabinet maatregelen aangekondigd: een beperking van de duur toonde VNO-NCW zich bezorgd over stagnatie bij de kredietverle- van de WW-uitkering en versimpeling van het ontslagstelsel. We ning aan Nederlandse bedrijven. Vooral het mkb ervaart de be- komen daar in hoofdstuk 4 op terug als we ingaan op mogelijkhe- schikbaarheid van krediet als problematisch. De schaduw van de den om de concurrentiepositie te versterken. Hier stellen we vast kredietcrisis is nog steeds aanwezig. En de eurocrisis lijkt minder dat de huidige regelgeving als hinderlijk wordt ervaren. venijnig te worden, maar is niet voorbij. Gevolg is dat de kapitaal- vereisten voor banken de komende jaren strenger worden. Dat is Eén subjectieve, maar volgens ons wel belangrijke factor nemen op zich een zinnig middel om het vertrouwen in het bankwezen te WEF en Wereldbank niet mee. Elk mens wil graag positief herstellen. Het is zelfs goed denkbaar dat banken daardoor uitein- gewaardeerd worden; elke ondernemer dus ook. Het maakt nogal delijk meer ruimte krijgen voor kredietverstrekking. Sterk gekapi- wat uit of hun omgeving ondernemers het gevoel geeft dat ze taliseerde banken zullen een grotere aantrekkingskracht hebben gevaarlijke brokkenpiloten zijn of dat ze worden geprezen om wat op spaarders en beleggers en zodoende in principe gemakkelijker ze doen. Waardering werkt op zich stimulerend. Bovendien zal in aan de funding komen die nodig is voor hun kredietverlening. een land waar ondernemerschap een deugd is ook eerder ruimte Banken worstelen echter ook met een opeenstapeling van plan- zijn voor soepeler regelgeving voor ondernemers. Verschillende nen of al genomen maatregelen die de kredietverlening bemoeilij- onderzoeken tonen een vergelijkbaar beeld, namelijk dat ken: een nieuw depositogarantiestelsel, de bankbelasting en mis- Nederland hier middelmatig scoort. Het goede nieuws is dat schien een transactiebelasting en een inperking van het bancaire tussen 2004 en 2009 de waardering van ondernemerschap in ons dienstenpakket. land wel flink is gestegen. Mooie posities, zoals onze vijfde plaats op de Global Waardering ondernemerschap Competitiveness Index blijven niet automatisch in stand. We % dat ondernemerschap verkiest boven werknemer zijn, 2009 zagen al dat op onderdelen (flexibiliteit arbeidsmarkt, R&D) aanpassing nodig is. Ook de beschikbaarheid van krediet, met België name voor het mkb, hoort in dat rijtje thuis. In het laatste WEF- Denemarken rapport was ‘access to financing’ gestegen naar de eerste plaats Zweden van knelpunten voor Nederlandse ondernemers. Spanje Duitsland Finland Nederland Vaardigheden beroepsbevolking VK Nederland scoort bij ‘innovatie’ volgens het WEF met een Polen negende plaats niet slecht. Bij de onderdelen ‘capaciteit om te Frankrijk innoveren’, kwaliteit van wetenschappelijk-onderzoeksinstellingen’ Italië en ‘aantallen patenten’ staan we er goed op. Verbetering is echter VS mogelijk bij ‘uitgaven van bedrijven aan R&D’ en ‘beschikbaarheid 25 35 45 55 van scientists and engineers’. Bron: CBS, Statline
 24. 24. kansen in de crisis 23Je zou inderdaad verwachten dat een land met een goed Concurrentiepositie in bewegingopgeleide bevolking meer aan R&D doet en innovatiever is. Dat is We zeiden het al aan het begin van dit hoofdstuk:echter niet zo gemakkelijk te bewijzen. De volgende grafiek laat ‘concurrentiepositie’ is in feite een verzamelbak van allerleigeen eenduidig verband tussen R&D-activiteit en onderwijs- plussen en minnen. We hebben ons beperkt. Aspecten zoals hetniveaus zien. Duitsland scoort bijvoorbeeld vrij hoog bij R&D maar fiscale klimaat (qua hoogte van de vennootschapsbelasting isniet bij de factor onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs en in- Nederland een middenmoter) en de kwaliteit van de infrastructuurnovatieve gerichtheid kun je overigens ook op allerlei andere ma- (qua aantal dagen benodigd voor de export van een containernieren meten (innovatie bijvoorbeeld ook aan de hand van aantal- scoort Nederland heel goed) kwamen niet aan de orde.len aangevraagde octrooien). Opvallend is wel dat Zweden enFinland op beide fronten goed scoren. Bovendien blijkt uit de Als we Nederland vergelijken met andere landen zien we datWEF-tabellen dat Zwitserland, Zweden, Finland en Nederland Nederland een zeer welvarend land is en dat onze economie detoptienposities innemen bij zowel ‘kwaliteit van het onderwijs’ als afgelopen decennia flink is gegroeid. Ook met het Nederlandse‘innovatie’. En van de toptien op het gebied van innovatie vind je kostenniveau kunnen we voor de dag komen, zij het dat deer acht terug in de algemene toptien (alleen Singapore en het VK opkomende markten op dit terrein de industrielanden ver achterstaan wel in de algemene toptien, maar vallen net buiten de top- zich laten. En volgens het WEF zit het ook wel goed met onzetien op het gebied van innovatie). Omdat het ook intuïtief erg infrastructuur, is het bedrijfsleven innovatief, hebben we een goedvoor de hand ligt, gaan we uit van een positieve relatie tussen onderwijsstelsel en vrij efficiënt werkende markten. We zagenonderwijsniveau, R&D en innovatieve gerichtheid en uiteindelijk ook een aantal relatieve zwaktes: de arbeidsmarkt, bètastudenten,concurrentiekracht. Dat betekent dat een goed opgeleide de beschikbaarheid van krediet voor het mkb en de benodigde tijdberoepsbevolking goud waard is. om een bedrijf op te zetten.Onderwijs en onderzoek Mooie posities op lijstjes vertalen zich bovendien niet rechtstreeksR&D 2010, onderwijs 2011 in een sterke economische ontwikkeling en blijven ook niet auto- matisch in stand. De Nederlandse economie draaide in 2012 in5 50 een lagere versnelling dan je op grond van haar fraaie concurren-4 40 tiepositie zou mogen verwachten. Verschillende bedreigingen die we in hoofdstuk 2 noemden, maken de Nederlandse positie3 30 kwetsbaar. Vergrijzing verstoort de verhouding tussen werkenden2 20 en niet-werkenden en tast daardoor ons kostenniveau aan. De eu- rocrisis speelt ons parten. Het is nog onduidelijk wat de uitwer-1 10 king daarvan zal zijn op de Europese interne markt. We zagen bo-0 0 vendien bij de onderzoeken van KPMG en de Wereldbank dat IT DE PL ES NL BE FR GB FI SW opkomende economieën ook op de concurrentieranglijsten aan R&D (l.a.) Onderwijs (r.a.) het opkomen zijn. Laten we daarom niet zo naïef zijn te denken dat we veilig zijn met wat we hebben bereikt. Prestaties in het Bron: Eurostat verleden bieden geen garantie….. Dit is iets waar we elke dag aan R&D: uitgaven als % van het BBP. Onderwijs: deel bevolking dat tertiair moeten werken. Meer hierover in hoofdstuk 4. onderwijs heeft afgerondWe noemden al als minpunt de beschikbaarheid van scientistsand engineers. Er zijn volop aanwijzingen dat Nederland innegatieve zin afwijkt als het gaat om het aandeel van mensen datvoor een bètaopleiding kiest. Het percentage afgestudeerden dateen bètarichting heeft gevolgd, is internationaal gezien zeer laagvolgens het CBS. Ondanks vele campagnes dreigen we wat datbetreft de slechtste leerling van de klas te worden.
 25. 25. 24
 26. 26. kansen in de crisis 25 4 hoe nu verderIn hoofdstuk 2 bespraken we de veranderende omgeving, de Uit allerlei onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs inkansen en de bedreigingen. We concludeerden dat veilige Nederland in doorsnee hoog is. Maar als de snelheid vanschuilplaatsen verdwijnen. Dat heeft consequenties voor verandering in de mondiale economie verder oploopt, mag nietondernemers en overheden. Voor ondernemers omdat ze (nog) worden aangenomen dat het huidige onderwijspeil in ons land ookalerter en flexibeler moeten zijn dan vroeger, en voor overheden toereikend zal zijn in de toekomst. Bovendien is er op specifiekeomdat het hun rol is een goed ondernemersklimaat te scheppen. terreinen nú al verbetering gewenst, gaven we in het vorigeWe gaan daar in dit hoofdstuk nader op in. hoofdstuk aan: ons land heeft te weinig afgestudeerden in een bètarichting en te weinig technici.Méér innoverenIn een rapport van Boston Consulting Group (BCG)21 wordt nog Nieuwe én grotere bedrijveneens benadrukt dat door het verdwijnen van handelsbarrières en de Voor innovatie is nodig dat bedrijven kunnen ontstaan. Nieuwe be-opkomst van ICT de veranderingen in de wereldeconomie sneller drijfjes (‘jonge honden’) blijken vaak heel innovatief te zijn. Zekunnen gaan. We wezen daar in hoofdstuk 2 al op. Aannemelijk zorgen voor meer concurrentie in hun sector. Uit internationalewordt gemaakt dat de veranderingen steeds sneller gaan en onder- vergelijkingen blijkt dat het in ons land nog altijd lastiger is om eennemingen steeds minder lang kunnen profiteren van een gereali- bedrijf te beginnen dan in veel andere landen. Er moeten vrij veelseerd voordeel. Voorbeelden daarvan zijn Nokia en TomTom. Het stappen gezet worden. Verder is de administratieve lastendrukpercentage ondernemingen dat een positie in de topdrie op hun hoog. Dat werkt belemmerend. Hier is dus werk aan de winkel.markt binnen een periode van vijf jaar verloren zag gaan, is in devoorbije veertig jaar meer dan verdubbeld. BCG meent bovendien Daarnaast is belangrijk dat bedrijven kunnen doorgroeien. Grotedat die snelheid van verandering nog sterk zal toenemen omdat de bedrijven dragen meer dan evenredig bij aan de economischetotale ‘denkkracht’ in de wereld flink verder zal toenemen. prestaties van een land: gemiddeld zijn ze productiever, betalen ze hogere lonen, maken ze meer winst en hebben ze meer succesInnovaties worden steeds sneller overgenomen. Het gevolg is dat op buitenlandse markten. We zagen deze kernmerken ook al ineen voorsprong steeds minder lang kan worden behouden. Dat laat hoofdstuk 1 in het gedeelte over de directe buitenlandse investe-zien hoe belangrijk het is om te blijven innoveren en steeds weer ringen. Grote ondernemingen zijn beter in staat de vaste kostenergens een voorsprong te creëren. Daarvoor zijn flexibiliteit en aan- van internationale handel en van innovatie te dragen.passingsvermogen nodig. Tegelijk is dat aanpassingsvermogen óóknodig om vernieuwingen die elders in de wereld zijn ontwikkeld, Eerder zagen we al hoe belangrijk het buitenland is voor desnel over te kunnen nemen. Dat is een kwestie van mentaliteit (de Nederlandse economie: we halen er veel economische groeibereidheid om veranderingen te omarmen) maar óók van vermogen vandaan. We moeten dan ook de obstakels wegnemen die het(het kunnen veranderen). Voor dat laatste is een hoog ontwikkelde bedrijven moeilijk maken om door te kunnen groeien. Verdereberoepsbevolking nodig. Overigens is het mentale aspect niet iets verlaging van de administratieve lastendruk is daar één van.dat ‘genetisch’ is bepaald. Daarom wordt er vaak voor gepleit om alin het onderwijs aandacht te besteden aan ondernemerschap. Onderzoek van de Europese denktank Bruegel suggereert dat landen waar de barrières ten aanzien van internationale handelWij wijzen er, wellicht ten overvloede, op dat het bij innovatie niet en R&D hoger zijn, minder grote ondernemingen hebben danalleen gaat om R&D, maar ook om ‘sociale innovatie’. Dat is landen met lage barrières (of kosten).22 Deze twee factorenorganisatorische innovatie, slimmer werken. Ook dat verhoogt de staan niet los van elkaar. Als de kosten van internationale handelproductiviteit(sgroei). omlaag gaan, kunnen bedrijven meer groeien. Grote bedrijven21 Kurstjens, H., J.W. Maas en T. Steffens, NL 2030: Contouren van een nieuw Nederlands 22 Rubini, L., K. Desmet, F. Piguilem en A. Crespo, ‘Breaking down barriers to firm growth inverdienmodel, BCG, 2012. Europe: The fourth EFIGE policy report’, Bruegel Blueprint Series 18, 2012. Nederland is in het onderzoek niet opgenomen.

×