Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
عصر چت بات‌ها
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

3

Share

Download to read offline

انفجار تجربه‌کاربری

Download to read offline

پیرامون گذشته، امروز و آینده تجربه کاربری و ترند های روز و ابزار های آن صحبت خواهم کرد و به دو موضوع روز تجربه کاربری از قبیل اینترنت اشیا و تجربه کاربری و همچنین ابزار ها پوشیدنی و تجربه کاربری صحبت خواهم کرد و به چالش های پیش رو این دو موضوع برای طراحان تجربه کاربری خواهم پرداخت.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

انفجار تجربه‌کاربری

 1. 1. ‫وند‬ ‫آمالی‬ ‫کیارش‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫انفجار‬ kiawisherman
 2. 2. ‫غلطـــ‬ ‫باور‬ ‫یکـــ‬
 3. 3. ‫تعریف‬ UX
 4. 4. ‫مثال‬‫معروف‬‫استخـدام‬ ‫محصول‬ ‫ظاهر‬ ،‫کاربری‬ ‫رابط‬ User Interface, Visual, … ‫استراتژی‬‫محتوا‬ Content Strategy ‫تعامل‬‫یا‬ Interactions ‫ظاهر‬ ‫و‬ ‫تیپ‬ ‫کردن‬ ‫صحبت‬ ‫طرز‬ ‫رفتــــار‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫ارکان‬ ‫این‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬‫ها‬‫رفتار‬،‫ها‬‫دیدگاه‬‫یا‬ ‫و‬ ‫حس‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫شما‬ ‫مقابل‬ ‫طرف‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫احساسات‬ ‫و‬ ‫وی‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫دیدگاهی‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫بستن‬ ‫نقش‬‫می‬،‫شود‬ ‫یا‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬User Experience (UX)‫گفته‬‫می‬‫شود‬.
 5. 5. ،‫رفتارها‬ ‫شامل‬‫ها‬‫دیدگاه‬‫ی‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫یک‬ ‫احساسات‬ ‫و‬ ،‫یک‬ ‫ا‬ ‫است‬ ‫سرویس‬. ‫سریع‬ ‫بیانی‬ ‫به‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫تعریف‬
 6. 6. ‫دید‬ ‫از‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫اساسی‬ ‫های‬‫فاکتور‬‫کاربری‬ ‫تجربه‬ Usability Usefully User Interface ‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫سودم‬‫ـ‬‫ندی‬ ‫خود‬ ،‫مناسب‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫رکن‬ ‫مهمترین‬‫کاربر‬‫است‬.
 7. 7. ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫ها‬‫سرویس‬ ‫گذشته‬ ‫در‬‫با‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬‫هایی‬‫ویژگی‬‫طراح‬ ‫که‬‫در‬ ‫کارفرما‬ ‫و‬‫ن‬‫ظر‬ ‫گرفت‬‫می‬‫طراحی‬‫شدند‬‫می‬‫امروزه‬ ،‫کاربران‬‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫طراحی‬ ‫مرکز‬ ‫در‬، ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫محصوالتی‬ ‫ما‬‫کنیم‬‫می‬‫به‬ ‫وابسته‬ ،‫ها‬‫رفتار‬‫و‬‫های‬‫نیاز‬‫کاربران‬ ‫خودمان‬ ‫عقیده‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫نظر‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬‫متفاوت‬‫باشند‬.
 8. 8. Crazy egg, Mix panel, Hotjar, Google Analytics ‫های‬‫تست‬‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫اول‬ ‫سرویس‬ ،‫محصول‬ ‫تولید‬‫یه‬ Sketch, Just in Mind, Flinto, Principle, invision ‫اولیه‬ ‫طراحی‬ ‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫امروزی‬ ‫روند‬(‫محور‬ ‫کاربر‬)
 9. 9. ‫کاربـــری‬ ‫تجربه‬ ‫انفـــجار‬ ‫جدید‬ ‫تغییرات‬ ،‫جدید‬ ‫های‬‫چالش‬ ،‫جدید‬ ‫عصر‬ ‫خود‬ ‫های‬‫سرویس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫رفتارهای‬ ‫های‬‫چگونه‬ ‫و‬ ‫چراها‬ ‫بررسی‬ ،‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحان‬‫کرده‬ ‫شروع‬ ‫را‬‫ا‬،‫ند‬ ‫است‬ ‫ها‬‫سرویس‬ ‫این‬ ‫مختلف‬ ‫کاربردهای‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫گرافیکی‬ ‫های‬‫طراحی‬ ‫از‬ ‫مهمتر‬ ‫بسیار‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬.
 10. 10. ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫رفتار‬ ‫آنالیز‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫وقت‬ ‫ما‬ ‫همچنین‬navigate‫اپلیکیشن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫به‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دیوایس‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬‫فروشگاه‬ ‫از‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫خرید‬ ‫نحوه‬ ‫یا‬ ،‫خود‬.
 11. 11. ‫افز‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫تقاضا‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫عرصه‬ ‫یک‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬‫است‬ ‫ایش‬.
 12. 12. ‫هایی‬‫سرویس‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ،‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫بزرگی‬ ‫انفجار‬ ‫آتی‬ ‫های‬‫سال‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬‫هستند‬ ‫ب‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫کارفرمایان‬ ،‫کنند‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫های‬‫نیاز‬ ‫زمان‬ ‫ترین‬ ‫کوتاه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬‫دنبال‬ ‫ه‬ ‫باشند‬ ‫متوجه‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫مفهوم‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫دهندگانی‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحان‬.
 13. 13. ‫خود‬ ‫به‬ ‫بگوییم‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫آینده‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬‫کاربر‬‫میرسیم‬. ‫کاربران‬ ‫های‬ ‫دغدغه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫پرداختن‬ ‫یعنی‬ ‫کارب‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫رسد‬‫می‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫بکنیم‬ ‫فکر‬ ‫تر‬ ‫بلندمدت‬ ‫کمی‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬ ‫ران‬ ‫دهد‬ ‫پیشنهاد‬ ‫مناسبی‬ ‫های‬‫راهکار‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫حل‬ ‫برسند‬ ‫ها‬ ‫نیاز‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫خود‬ ‫اینکه‬.
 14. 14. ‫مح‬ ‫یک‬ ‫همانند‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫رود‬‫می‬ ‫پیش‬ ‫سمت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫بسیار‬ ‫توجه‬‫نگاه‬ ‫صول‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫محصول‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫برابر‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫اهمیت‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫شود‬.
 15. 15. ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫انفجار‬ ‫در‬ ‫آخر‬ ‫نکته‬: ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫اشراف‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬. ‫ها‬ ‫نقش‬ ‫محصول‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کاربر‬
 16. 16. ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫دارید؟‬ ‫دوست‬ ‫را‬ ‫تخیلی‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫فیلم‬ ‫آیا‬
 17. 17. ،‫شوند‬‫می‬ ‫آشنا‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کاربرهایی‬ ‫پهنای‬ ‫گسترش‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫بنابراین‬‫و‬ ‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫است‬ ‫رو‬‫روبه‬ ‫جدیدی‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫های‬‫چالش‬ ‫با‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحی‬.
 18. 18. ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫اینترفیس‬‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫اب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫همیشه‬ ‫همانند‬ ،‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫های‬‫چالش‬ ‫تمامی‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬‫تدا‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫متقابل‬ ‫درکی‬ ‫تا‬ ،‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫کفش‬ ‫در‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫ها‬‫کاربر‬ ‫جای‬.
 19. 19. ،‫دارند‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫ارتباطی‬ ‫چه‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫بیاید‬ ‫پیش‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫شاید‬ ‫ا‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫روز‬ ‫تکنولوژی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫تمامی‬ ‫برگیرنده‬ ‫در‬ ‫مفهوم‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫انفجار‬‫یک‬ ‫ز‬ ‫است‬ ‫محصول‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سرویس‬. ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫،واقعیت‬ ‫افزوده‬ ‫واقعیت‬
 20. 20. ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طراحان‬ ‫روبرو‬ ‫چالش‬ ‫نظیر‬ ‫هایی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫چنین‬ ‫درک‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫طرحان‬ ‫روبرو‬ ‫چالش‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬AR‫و‬VR‫و‬ ‫چگونه‬ ‫سپس‬ ،‫باشد‬‫می‬ ‫دس‬ ‫کردن‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫بخشیدن‬ ‫سرعت‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫در‬ ‫هایی‬‫تکنولوژی‬ ‫چنین‬ ‫گرفتن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫چه‬‫ترسی‬ ‫است‬ ‫اهدافشان‬ ‫به‬ ‫کاربران‬.
 21. 21. ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ 5 ‫امروز‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫رایگان‬ ً‫گاها‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫صوتی‬ ‫های‬ ‫دستیار‬ ‫و‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫آمدن‬ ‫پدید‬ ‫با‬ ‫امروزه‬ ‫رود‬‫می‬ ‫پیش‬ ‫شدن‬ ‫ساده‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫تجربه‬ ،‫ماست‬ ‫همگی‬. ‫ک‬ ‫استفاده‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫اینترفیس‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫سرویس‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫اگر‬ ‫هستید‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫شما‬‫نید‬.
 22. 22. ‫است‬ ‫شده‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫از‬ ‫بزرگی‬ ‫سیل‬ ‫با‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬. ‫محصوالت‬ ‫در‬ ‫شیوه‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫موفق‬ ‫زمانی‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫معماران‬ ‫و‬ ‫طراحان‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬.
 23. 23. •‫است‬ ‫مناسب‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫برابر‬ ‫مناسب‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬. •‫تمامی‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫منطقی‬ ‫جزئیات‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫سرویس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کردن‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫اضافی‬ ‫جزئیات‬. •‫باشد‬‫می‬ ‫کاربر‬ ‫مسیر‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مرحله‬ ‫یک‬ ‫همیشه‬ ‫اینترفیس‬ ‫و‬ ‫ظاهر‬ ‫طراحی‬. •‫و‬ ‫متغیر‬ ‫پیوسته‬ ‫ها‬ ‫طراحی‬MVP‫تغیی‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫منعطف‬ ‫باید‬ ‫روز‬ ‫های‬‫تکنولوژی‬ ‫آمدن‬ ‫پدید‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫میروند‬ ‫پیش‬‫در‬ ‫ر‬ ‫باشند‬ ‫شدن‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫جهت‬. •‫مناسب‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ویژگی‬ ‫قرارگیری‬. •‫ب‬ ‫راحتی‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫پلتفرم‬ ‫تمامی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫یکپارچه‬ ‫ها‬‫طراحی‬‫یشتر‬ ‫کاربر‬(.‫شوند‬‫می‬ ‫تر‬ ‫تنبل‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫کاربران‬). •‫و‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫های‬‫پروسه‬ ‫انجام‬UX‫صنعتی‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫همانند‬ ‫بدانند‬ ‫باید‬ ‫طراحان‬ ‫که‬ ‫نزدیک‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ ‫نکات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ویژگی‬!
 24. 24. Thank You! Kiarash Amalivand kiawisherman
 • JavadNourizadegan

  Mar. 27, 2020
 • MortezaYousefi3

  Aug. 6, 2018
 • MojtabaHafezzadeh

  May. 9, 2017

پیرامون گذشته، امروز و آینده تجربه کاربری و ترند های روز و ابزار های آن صحبت خواهم کرد و به دو موضوع روز تجربه کاربری از قبیل اینترنت اشیا و تجربه کاربری و همچنین ابزار ها پوشیدنی و تجربه کاربری صحبت خواهم کرد و به چالش های پیش رو این دو موضوع برای طراحان تجربه کاربری خواهم پرداخت.

Views

Total views

535

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

57

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×