Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
عصر چت بات‌ها
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

3

Share

Download to read offline

راهنمای سریع گذار به وب ۳ از منظر کلان داده

Download to read offline

در دنیای اینترنت شاهد متولد شدن کودکی باهوش به نام وب ۳ می باشیم که می توان آنرا به یک شبه انسان تشبیه کرد. اما این کودک به خودی خود باهوش نیست. این هوش را از تحلیل و جمع آوری داده ها کسب می کند و هرچه که این داده ها بیشتر، بهتر و سریعتر جمع آوری و تحلیل شود به هوش بیشتری دست خواهیم یافت. در این ارائه سعی می شود به معرفی و آزمایش روش های جمع آوری و تحلیل داده های کلان که به هوشمندی و گذار به سمت وب ۳ می انجامد پرداخته شود.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

راهنمای سریع گذار به وب ۳ از منظر کلان داده

 1. 1. ‫رنجبر‬ ‫مبین‬ ‫وب‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫گذار‬ ‫راهنمای‬3‫داده‬ ‫کالن‬ ‫منظر‬ ‫از‬
 2. 2. ‫مقدمه‬‫مقدمه‬ ‫در‬‫دنیای‬‫اینترنت‬‫شايد‬‫نتَلد‬‫شدن‬‫کَدکی‬‫بايَش‬ٌ‫ب‬‫نام‬‫ٍب‬۳‫نی‬ ‫باشیو‬ٌ‫ک‬‫نی‬‫تَان‬‫آنرا‬ٌ‫ب‬‫یک‬ٌ‫شب‬‫انسان‬ٌ‫تشبی‬‫کرد‬.‫انا‬‫این‬‫کَدک‬ٌ‫ب‬ ‫خَدی‬‫خَد‬‫بايَش‬‫نیست‬.‫این‬‫يَش‬‫را‬‫از‬‫تحلیل‬ٍ‫جهع‬‫آٍری‬‫دادى‬ ‫يا‬‫کسب‬‫نی‬‫کند‬ٌٍ‫يرچ‬ٌ‫ک‬‫این‬‫دادى‬‫يا‬،‫بیشتر‬‫بًتر‬ٍ‫سریعتر‬‫جهع‬ ‫آٍری‬ٍ‫تحلیل‬‫شَد‬ٌ‫ب‬‫يَش‬‫بیشتری‬‫دست‬‫خَايیو‬‫یافت‬.
 3. 3. ‫اٍلین‬‫نسل‬‫ٍب‬‫یعنی‬‫ٍب‬۱‫از‬‫صفحات‬‫ثابت‬ٍ‫غیرپَیایی‬‫تشکیل‬‫نی‬‫شد‬ ٌ‫ک‬‫اطالعات‬‫بررٍی‬‫یک‬‫آدرس‬‫ذخیرى‬ٍ‫يیچ‬‫تعانلی‬‫با‬‫کاربر‬‫نهکن‬‫نبَد‬. ‫قابلیت‬‫اساسی‬ٌ‫ک‬‫ٍب‬۲‫بر‬‫آن‬‫استَار‬‫بَدى‬ٍ،‫است‬‫در‬‫انتشار‬‫اطالعات‬ ٌ‫نًفت‬‫است‬.‫یعنی‬‫کاربران‬‫این‬‫تَانایی‬‫را‬‫دارند‬‫تا‬‫بتَانند‬‫در‬‫سریع‬‫ترین‬ ‫زنان‬‫نهکن‬‫نحتَای‬‫خَد‬‫را‬‫تَلید‬‫کنند‬ٍ‫با‬‫دیگران‬ٌ‫ب‬‫اشتراک‬‫بگذارند‬. ‫يهانند‬‫چیزی‬ٌ‫ک‬‫نا‬‫انرٍزى‬ٌ‫ب‬‫آن‬ٌ‫شبک‬‫يای‬‫اجتهاعی‬‫نی‬‫گَییو‬. 3 ‫وب‬3 ‫وب‬
 4. 4. ‫ٍب‬۳‫یا‬‫ٍب‬‫نعنایی‬ٌ‫ک‬‫یک‬‫نفًَم‬‫دادى‬‫نحَر‬‫است‬ٌ‫ک‬‫تهرکز‬‫آن‬‫بررٍی‬ ‫کاربر‬‫نی‬‫باشد‬.ٌ‫ب‬‫این‬‫نعنی‬ٌ‫ک‬‫کاربران‬‫دادى‬‫يا‬‫را‬‫تَلید‬‫نی‬‫کنند‬ٍ‫ٍب‬ ‫نیازيای‬‫کاربر‬‫را‬‫براساس‬‫آن‬‫برآٍردى‬‫نی‬‫کند‬.ٌ‫ب‬‫طَل‬‫نثال‬‫اگر‬‫در‬‫حال‬ ‫استفادى‬‫از‬‫سرٍیس‬‫ایهیلی‬‫باشید‬ٍ‫ایهیل‬‫يای‬‫دریافتی‬‫شها‬‫در‬‫نَرد‬ "‫خرید‬‫اسباب‬‫بازی‬"‫باشد‬،‫تبلیغاتی‬ٌ‫ک‬‫بررٍی‬ٌ‫صفح‬‫دریافت‬‫نی‬‫کنید‬ ‫قطعا‬ٌ‫ب‬‫اسباب‬‫بازی‬‫نرتبط‬‫خَايد‬‫بَد‬. 3 ‫وب‬3 ‫وب‬
 5. 5. 3 ‫وب‬3 ‫وب‬
 6. 6. Web 3.0 = Big Data
 7. 7. ‫افتد؟‬ ‫می‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬ ‫ثانیه‬ ‫هر‬ ‫در‬
 8. 8. ‫برای‬‫گذار‬‫وب‬ ‫سمت‬ ‫به‬۳‫آن‬ ‫کار‬ ‫اساس‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مفاهیمی‬ ‫چه‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫حجم‬ ‫این‬ ‫بدانیم؟‬ ‫بایست‬
 9. 9. ‫مفهىم‬Polyglot Persistence‫مفهىم‬Polyglot Persistence ‫ير‬‫ابزاری‬‫را‬‫بًر‬‫کاری‬‫ساختند‬!
 10. 10. ?
 11. 11. ‫شىد‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫هدوپ‬!
 12. 12. ‫چیست؟‬ ‫هدوپ‬‫چیست؟‬ ‫هدوپ‬ ٌ‫ب‬‫طَر‬ٌ‫خالص‬،‫يدٍپ‬‫یک‬‫فریو‬‫ٍرک‬‫یا‬ٌ‫نجهَع‬‫ای‬‫از‬‫نرم‬‫افزاريا‬ٍ ٌ‫کتابخان‬‫يایی‬‫است‬ٌ‫ک‬‫ساز‬ٍ‫کار‬‫پردازش‬‫حجو‬‫عظیهی‬‫از‬‫دادى‬‫يای‬‫تَزیع‬ ‫شدى‬‫را‬‫فرايو‬‫نیکند‬.‫در‬‫ٍاقع‬‫يدٍپ‬‫را‬‫نی‬‫تَان‬ٌ‫ب‬‫یک‬‫سیستو‬‫عانل‬ ٌ‫تشبی‬‫کرد‬ٌ‫ک‬‫طراحی‬‫شدى‬‫تا‬‫بتَاند‬‫حجو‬‫زیادی‬‫از‬‫دادى‬‫يا‬‫را‬‫بر‬‫رٍی‬ ‫ناشین‬‫يای‬‫نختلف‬‫پردازش‬ٍ‫ندیریت‬‫کند‬.
 13. 13. ‫هدوپ‬ ‫معماری‬‫هدوپ‬ ‫معماری‬
 14. 14. ‫یا‬ ‫يدٍپ‬ ‫شدى‬ ‫تَزیع‬ ‫سیستو‬ ‫فایل‬HDFS HDFS‫فرادادى‬‫کند‬ ‫نی‬ ‫ذخیرى‬ ٌ‫جداگان‬ ‫صَرت‬ ٌ‫ب‬ ‫را‬ ‫يا‬ ٌ‫برنان‬ ‫يای‬ ‫دادى‬ ٍ.‫يهانند‬ ‫نثل‬ ‫دیگر‬ ‫يای‬ ‫فایل‬ ‫سیستو‬PVFS،LustreٍGFS،HDFS‫رٍی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫فرادادى‬ ‫اختصاصی‬ ‫سرٍر‬ ‫یک‬ٌ‫ب‬‫نام‬NameNode‫کند‬ ‫نی‬ ‫ذخیرى‬.‫نیز‬ ‫يا‬ ٌ‫برنان‬ ‫يای‬ ‫دادى‬ ‫نام‬ ٌ‫ب‬ ‫دیگر‬ ‫يای‬ ‫سرٍر‬ ‫رٍی‬ ‫بر‬DataNodes‫شَند‬ ‫نی‬ ‫ذخیرى‬.‫سرٍری‬ ‫این‬ ‫تهانی‬ ‫بر‬ ‫نبتنی‬ ‫يای‬ ‫پرٍتکل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫يو‬ ‫با‬TCP‫يستند‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫يو‬ ‫با‬
 15. 15. ‫یا‬ ‫يدٍپ‬ ‫شدى‬ ‫تَزیع‬ ‫سیستو‬ ‫فایل‬HDFS
 16. 16. ‫بند‬ ‫زنان‬YARN
 17. 17. ‫نَیسی‬ ٌ‫برنان‬ ‫ندل‬MapReduce MapReduce‫یک‬‫ندل‬ٌ‫برنان‬‫نَیسی‬‫یرای‬‫تحلیل‬‫دادى‬‫يای‬‫کالن‬ٌ‫ب‬‫صَرت‬ ‫تَزیع‬‫شدى‬‫بر‬‫رٍی‬‫ناشین‬‫يای‬ٌ‫شبک‬ٌ‫ب‬‫صَرت‬‫نَازی‬‫نی‬‫باشد‬.‫این‬‫ندل‬‫تَسط‬ ‫گَگل‬‫در‬‫سال‬2004ٌ‫ارائ‬‫شد‬. ‫این‬‫ندل‬‫از‬ٍ‫د‬‫تابع‬‫اصلی‬MapٍReduce‫تشکیل‬‫شدى‬‫است‬.
 18. 18. ‫نثال‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫نگاى‬
 19. 19. ‫نیست‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫يدٍپ‬...
 20. 20. ‫ایران‬ ‫هدوپ‬ ‫مرجع‬ www.hadoop.ir ‫فرافکر‬ ‫پردازان‬ ‫ایده‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬
 21. 21. ‫شما‬ ‫تىجه‬ ‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬
 • fatemehbarahooeinoor

  Mar. 29, 2019
 • mmmowlaei

  Feb. 28, 2018
 • shadow_stings

  Oct. 4, 2017

در دنیای اینترنت شاهد متولد شدن کودکی باهوش به نام وب ۳ می باشیم که می توان آنرا به یک شبه انسان تشبیه کرد. اما این کودک به خودی خود باهوش نیست. این هوش را از تحلیل و جمع آوری داده ها کسب می کند و هرچه که این داده ها بیشتر، بهتر و سریعتر جمع آوری و تحلیل شود به هوش بیشتری دست خواهیم یافت. در این ارائه سعی می شود به معرفی و آزمایش روش های جمع آوری و تحلیل داده های کلان که به هوشمندی و گذار به سمت وب ۳ می انجامد پرداخته شود.

Views

Total views

320

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

20

Actions

Downloads

26

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×