Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Wzory listów i pism francuskich –          poradnik oraz słownikNiniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie frag...
SPIS TREŚCIWstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   71. Adresow...
Przyk³ad listu z propozycj¹ wspó³pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . .          55    Proœba o wys³anie to...
11. Protoko³y i raporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100   Schemat raportu . . . . . . ...
Proœba o podanie informacji na temat kursów wakacyjnych . . . 147   List z proœb¹ o rezerwacjê noclegu . . . . . . . . ....
WSTĘP  Korespondencja w jêzyku francuskim oraz wszelkie inne rodza-je pism urzêdowych maj¹ swoje specyficzne wymogi i od ...
ADRESOWANIE KOPERT     (L’adresse sur l’envelo ppe) Przyk³ad zaadresowanej koperty: (adres osoby zaczynamy pisaæ 40 m...
1. Adresuj¹c list do ma³¿eñstwa, Pañstwa Roux, przed nazwi-skiem podajemy albo imiê mê¿a, albo pierwsz¹ literê imienia mê¿...
Skróty i napisy na kopercie:A lattention de M. Jean Charpentier – dla pana Charpentiera(w nag³ówku)affranchissement – op³a...
Ne pas plier – proszê nie zginaæ (je¿eli np. wysy³amy p³ytê CD, fotografiê) paiement postal effectué – op³ata pocztowa o...
PISMA FORMALNE W PRACY     (Lettres formelles au travail)  Przyk³ady zawiadomienia o rezygnacji z pracy  (Lettres...
– Je suis persuadé que mes nouvelles fonctions maideront a  `  montrer mes capacités et seront précieuses pour ma carr...
T£UMACZENIE:Szanowny Panie.Zgodnie z warunkami umowy o pracê, sk³adam niniejszymrezygnacjê z pracy z miesiêcznym wyprzedze...
T£UMACZENIE:Szanowny Panie.Rezygnacja.Zatrudniony w dziale... Pañskiej Firmy, sk³adam niniejszymrezygnacjê ze stanowiska, ...
– Nale¿y siê zorientowaæ przed napisaniem pisma, na jak¹ realn¹ podwy¿kê mo¿na liczyæ, np. przez porównanie z podobnymi s...
Waldemar Lozinski                 le 18 aout 2009                            ...
T£UMACZENIE:Proœba o podwy¿kê.Szanowny Panie.Podczas ostatnich trzech lat zatrudnienia w naszej firmie, by³embardzo rad, m...
T£UMACZENIE:Chcia³abym wzi¹æ przys³uguj¹cy mi urlop wypoczynkowyw dniach od 25 czerwca do 16 lipca 2011.Sprawdzi³am swój g...
Wzory listów i pism francuskich –          poradnik oraz słownikNiniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie frag...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rozmówki wzory listów i pism francuskich - poradnik oraz słownik

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Rozmówki wzory listów i pism francuskich - poradnik oraz słownik

 1. 1. Wzory listów i pism francuskich – poradnik oraz słownikNiniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragmentpełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłączniew formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione są jakiekolwiek zmiany wzawartości publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszejpublikacji. Zabrania się jej odsprzedaży.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia wsklepie internetowym http://wydawnictwo-kram.pl
 2. 2. SPIS TREŚCIWstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71. Adresowanie kopert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Przyk³ad zaadresowanej koperty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92. Ogólne zasady pisania listów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 List prywatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 List oficjalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Przyk³ad nag³ówka wraz z fragmentem listu . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Uk³ad listu urzêdowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Uk³ad listu prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203. Listy motywacyjne oraz ¿yciorysy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Model listu motywacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Model ¿yciorysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Wzory ¿yciorysów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Przyk³ad listu motywacyjnego na stanowisko oferowane przez og³oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Przyk³ady listów intencyjnych, kiedy nie znamy nazwiska osoby rekrutuj¹cej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Przyk³ad listu intencyjnego na stanowisko nie bêd¹ce przedmiotem og³oszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Przyk³ad odpowiedzi na list intencyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374. Listy i pisma zwi¹zane z poszukiwaniem pracy . . . . . . . 38 Przyk³ady zapytania o pracê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 List w poszukiwaniu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Podanie w odpowiedzi na ofertê pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Przyk³ad odpowiedzi na zapytanie o pracê . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Podanie w odpowiedzi na ofertê pracy jako au-pair . . . . . . . . . . 43 Przyk³ad listu z proœb¹ o pracê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Standardowe zaproszenie na rozmowê kwalifikacyjn¹ . . . . . . . . 45 Pismo z potwierdzeniem zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465. Listy handlowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Uk³ad listu handlowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Przyk³ad listu okreœlaj¹cego warunki przesy³ki . . . . . . . . . . . . . . 50 Przyk³ad odpowiedzi na zapytanie o warunki przesy³ki . . . . . . . . 51 Przyk³ad propozycji rozmowy na temat franszyzy . . . . . . . . . . . . 53 Przyk³ad propozycji udzielenia franszyzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3
 3. 3. Przyk³ad listu z propozycj¹ wspó³pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Proœba o wys³anie towaru bez obowi¹zku kupna . . . . . . . . . . . 56 Pisma ponaglaj¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 List z proœb¹ o wyjaœnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 List w odpowiedzi na podwy¿kê cen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 List dotycz¹cy wspó³pracy nad projektem . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 6. Zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Przyk³ad zamówienia na tkaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Przyk³ad zamówienia na artyku³y konsumpcyjne . . . . . . . . . . . 63 Przyk³ad odpowiedzi na zamówienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Przyk³ad zamówienia indywidualnego na komputer . . . . . . . . . 66 Przyk³ad wycofania zamówienia ze wzglêdu na nieprzewidziane okolicznoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Przyk³ad wycofania zamówienia ze wzglêdu na opóŸnienie dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 7. Oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Przyk³ady zapytañ ofertowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Przyk³ady krótkich zapytañ ofertowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Przyk³ad osobistego zapytania ofertowego . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Przyk³ad ponownego zapytania ofertowego (ponaglenia) . . . . . 75 OdpowiedŸ na powy¿sze zapytanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Przyk³ad oferty firmy spedycyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Przyk³ad kontroferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Przyk³ad oferty firmy prawniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Przyk³ad odpowiedzi na ofertê kupna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Przyk³ady ofert powielonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Przyk³ady odpowiedzi na zapytanie ofertowe . . . . . . . . . . . . . . 82 8. Pisanie memorandów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Przyk³ady memorandów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 9. Zaproszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Przyk³ad zaproszenia handlowego imiennego . . . . . . . . . . . . . 93 Przyk³ady kart z zaproszeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Przyk³ad karty z przyjêciem zaproszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Przyk³ad karty z rezygnacj¹ z zaproszenia . . . . . . . . . . . . . . . . 9410. Listy polecaj¹ce i opinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Proœba o referencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Referencje wys³ane na proœbê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Przyk³ad listu polecaj¹cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Przyk³ady pisemnej opinii o pracowniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Przyk³ad pisemnej opinii o pracownikach bez konkretnego adresata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984
 4. 4. 11. Protoko³y i raporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Schemat raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Przyk³ad typowego raportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Przyk³ad rocznego raportu dla akcjonariuszy (fragmenty) . . . . . 103 Przyk³ad protoko³u z zebrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10412. Zawiadomienia i og³oszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Przyk³ad og³oszenia o przetargu (w prasie) . . . . . . . . . . . . . . . 106 Przyk³ad zawiadomienia o dostawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Przyk³ad zawiadomienia o urlopie macierzyñskim . . . . . . . . . . 109 Przyk³ad zawiadomienia o powrocie do pracy . . . . . . . . . . . . . 111 Przyk³ad zawiadomienia o pokazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Przyk³ad zawiadomienia o zarêczynach (na specjalnej karcie zwanej „le faire-part”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Przyk³ad zawiadomienia o œlubie (na specjalnej karcie zwanej „le faire-part”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Przyk³ad zawiadomienia o œmierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Przyk³ad zawiadomienia o wypadku drogowym do towarzystwa ubezpieczeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Przyk³ady zawiadomieñ o w³amaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Zawiadomienie o zmianie adresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11813. Pisma formalne w pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Przyk³ady zawiadomienia o rezygnacji z pracy . . . . . . . . . . . . . 119 Przyk³ad podania o podwy¿kê wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . 122 Przyk³ad proœby o urlop wypoczynkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12514. Reklamacje i skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Przyk³ad reklamacji oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Przyk³ad reklamacji dotycz¹cej niew³aœciwych warunków zakwaterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Przyk³ad listu ze skarg¹ na obs³ugê posprzeda¿n¹ . . . . . . . . . 132 Przyk³ad odpowiedzi na powy¿szy list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Przyk³ady reklamacji dotycz¹cych zakupu wadliwego towaru . . 134 Przyk³ad reklamacji dotycz¹cej przewozów pasa¿erskich . . . . . 136 Przyk³ad reklamacji dotycz¹cej z³ych us³ug budowlanych . . . . . 138 Przyk³ad reklamacji dotycz¹cej niew³aœciwego dzia³ania s³u¿by zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13915. Inne listy i pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Przyk³ad proœby o zmianê warunków sp³aty kredytu . . . . . . . . . 141 Przyk³ad listu z zapytaniem o stypendium . . . . . . . . . . . . . . . . 143 List pytaj¹cy o warunki przyjêcia do szko³y . . . . . . . . . . . . . . . 144 Zapytanie o warunki studiów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Zapytanie o mo¿liwoœæ odbycia praktyki w szpitalu . . . . . . . . . 146 5
 5. 5. Proœba o podanie informacji na temat kursów wakacyjnych . . . 147 List z proœb¹ o rezerwacjê noclegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Zapytanie o wynajêcie domu/mieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 List z proœb¹ o podanie cen w pensjonacie . . . . . . . . . . . . . . . 149 List z proœb¹ o spotkanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Ustalenie spotkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Proœba o utworzenie zlecenia sta³ego w banku . . . . . . . . . . . . 151 Listy z podziêkowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15216. Korespondencja prywatna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Przyk³ad listu prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Przyk³ad prywatnego listu miêdzy osobami w m³odym wieku . . 156 Przyk³ad uprzejmego listu z ¿yczeniami szybkiego wyzdrowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Przyk³ad listu kondolencyjnego do osoby bliskiej . . . . . . . . . . . 158 Przyk³ady bardziej oficjalnych listów kondolencyjnych . . . . . . . 159 ¯yczenia z okazji narodzin dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Zapytanie o mo¿liwoœæ udzielenia goœciny . . . . . . . . . . . . . . . . 161 ¯yczenia œwi¹teczne i noworoczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 ¯yczenia wielkanocne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Pozdrowienia z wakacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16317. Pisanie e-maili i faksów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Przyk³ady nieformalnych e-maili s³u¿bowych . . . . . . . . . . . . . . 164 Przyk³ad prywatnego e-mailu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Przyk³ad faksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16718. Wykaz wa¿niejszych skrótów u¿ywanych w korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16919. Wykaz popularniejszych skrótów u¿ywanych w e-mailach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17620. S³ownik wyra¿eñ i zwrotów u¿ywanych w korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1776
 6. 6. WSTĘP Korespondencja w jêzyku francuskim oraz wszelkie inne rodza-je pism urzêdowych maj¹ swoje specyficzne wymogi i od prze-strzegania ich zale¿y zarówno ocena, jak¹ adresat wyrobi sobieo nadawcy, jak i powodzenie sprawy, w której piszemy. ¯artobliwie porównuje siê formu³y grzecznoœciowe w korespon-dencji francuskiej do etykiety dworskiej – na polski zwrot «z powa-¿aniem» przypada kilkanaœcie formu³ek zakoñczeniowych, ró-¿ni¹cych siê niuansami w zale¿noœci od tego, do kogo siê zwra-camy – nieprzestrzeganie owej «etykiety» oznacza brak wycho-wania i mo¿e spowodowaæ niechêtny stosunek do nadawcy i jegoproœby. Osoba pisz¹ca list, czêsto nieznana respondentowi, oce-niana jest na podstawie treœci, ale te¿ i formy swojego listu. Niniejszy podrêcznik stara siê w mo¿liwie najszerszym spek-trum przedstawiæ informacje dotycz¹ce uk³adu listów lub pism za-równo urzêdowych, jak i prywatnych, oraz w miarê mo¿liwoœcinajbardziej reprezentatywne ich przyk³ady. Przedstawiony materia³ sk³ada siê z dwóch czêœci. Pierwszazawiera informacje o formie i uk³adzie okreœlonych listów i pismurzêdowych, a druga jest s³ownikiem u¿ytecznych wyra¿eñi zwrotów u¿ywanych w korespondencji. Mamy nadziejê, ¿e osoby, które prowadz¹ korespondencjêw jêzyku francuskim, z pomoc¹ tej ksi¹¿ki bêd¹ mog³y bez proble-mu napisaæ list lub pismo. Nie bêdziemy tu podawaæ wzorów listów do króla czy do papie-¿a – tego rodzaju modele znajd¹ pañstwo w wydaniach francu-skich. Powodzenia! 7
 7. 7. ADRESOWANIE KOPERT (L’adresse sur l’envelo ppe) Przyk³ad zaadresowanej koperty: (adres osoby zaczynamy pisaæ 40 mm od góry) znaczek Monsieur Gérard TARDIEU ECOLE DES BEAUX-ARTS 17 rue Victor Hugo 84000 AVIGNON (i koñczymy 20 mm od do³u) (adres nadawcy piszemy po drugiej stronie koperty)Podstawowe zasady:– Uk³ad adresu na kopercie powinien byæ identyczny z uk³adem adresu wewn¹trz listu.– Na kopercie stosuje siê punktacjê otwart¹, tzn. nie stawia siê przecinka na koñcu ka¿dej linii.– Wskazówki dla poczty umieszcza siê w dolnym lewym rogu.– Adres zwrotny nale¿y napisaæ na odwrocie koperty.– Nazwisko adresata powinno byæ poprzedzone s³owem: Monsieur, Madame lub Mademoiselle. W listach mniej oficjalnych dopuszczane s¹ skróty: M. (dla Monsieur), MM. (dla Messieurs), Mme (dla Madame) i Mlle (dla Mademoiselle), Dr (dla Docteur), Mr (dla Maitre). Wszystkie kobiety, zamê¿ne i niezamê¿ne maj¹ prawo do tytu³u Madame; Mademoiselle pozostaje dla m³odych dziewcz¹t. 9
 8. 8. 1. Adresuj¹c list do ma³¿eñstwa, Pañstwa Roux, przed nazwi-skiem podajemy albo imiê mê¿a, albo pierwsz¹ literê imienia mê¿a: – Monsieur et Madame Norbert ROUX – Monsieur et Madame N. ROUX 2. Adresuj¹c list do kobiety mo¿emy podaæ imiê jej mê¿a (jeœlijest zamê¿na) : – Madame Paul Gorce (forma bardzo tradycyjna i zanikaj¹ca) – Madame Genevie Gorce (gdy jest niezamê¿na lub w kon- `ve taktach zawodowych) – Nastêpnie podajemy numer i nazwê ulicy oraz ewentualnie numer mieszkania (appartement) w przypadku listu prywatne- go: – Numer ulicy (placu, alei itd. pisze siê przed nazw¹ ulicy: 17 rue Victor Hugo, app. 57 42 avenue des Angles, app. 34 12 impasse Saint-Paul 133 boulevard Raspail, app. 67. W prawid³owo podanym adresie nie ma przecinka po numerze uli-cy, ale Francusi bardzo czesto go stawiaj¹: 17, rue Victor Hugo, itd. Jeœli nie wysy³amy listu poczt¹, lecz przez kogoœ, nie umiesz-czamy na kopercie adresu tylko skrót «EV» czyli «en ville»– w miejscu, napisany pod nazwiskiem adresata, poœrodku. Jeœli adresat mieszka u kogoœ, nale¿y umieœciæ zwrot «przezgrzecznoœæ» – «aux bons soins de + nazwisko» osoby, która u¿y-cza goœciny lub «c/o» (ang. Care of) – Mo¿na stosowaæ nastêpuj¹ce skróty: av. – avenue bd – boulevard pl. – place rte – route sq. – square St – Saint Ste – Sainte Cie – Compagnie Ets – Etablissement Ste – Société10
 9. 9. Skróty i napisy na kopercie:A lattention de M. Jean Charpentier – dla pana Charpentiera(w nag³ówku)affranchissement – op³ata pocztowaapp. – Appartement – mieszkanieHaut – Góra (napis na paczce itp.)Av. – Avenue – alejaBas – dó³ (napis na paczce)Bd. – Boulevard – bulwarBoite Postale – skrzynka pocztowaC. O. D. – cash on delivery – za zaliczeniem pocztowymc/o – care of – dla Pana/PaniCo. – Company – firmaConfidentiel – poufnyCorp. – Corporation – spó³ka, przedsiêbiorstwoDept. – Departement – departament, wydzia³destinataire – adresatdestinataire inconnu – adresat nieznanyéchantillon – próbkaéchantillon sans valeur commerciale – próbka nie maj¹cawartoœci handlowejEn cas d’impossibilité de livraison, priere de retourner le colis a ` `l’expéditeur – W wypadku niedostarczenia, prosimy o zwrot donadawcyenveloppe préaffranchie – odpowiedŸ op³aconaenvoi avec valeur déclarée – przesy³ka wartoœciowaenvoi par coursier – przesy³ka dostarczana przez pos³añcaenvoi prioritaire – przesy³ka pospiesznaExpress – przesy³ka ekspresowaFaire suivre – proszê przekazaæ dalej (je¿eli chcemy, abyprzekazano list adresatowi pod nowym adresem, którego nieznamy)Fragile – ostro¿nieimm. – immeuble – budynekimprimé(s) – druk(i)Lettre rommandée – list polecony, ale bez zwrotu kosztów zazagubienie 11
 10. 10. Ne pas plier – proszê nie zginaæ (je¿eli np. wysy³amy p³ytê CD, fotografiê) paiement postal effectué – op³ata pocztowa op³acona Par avion/ Air Mail – poczta lotnicza personnel – do r¹k w³asnych petit colis – pakiet (ma³a paczka) Port supplementaire/ surtaxe postale – dop³ata pocztowa Recommandé – polecony Recommandé avec avis de réception (w skrócie RAR) – list polecony z potwierdzeniem odbioru Retouner au destinataire – zwrot do nadawcy Route – droga Rue – ulica Sq. – Square – plac, skwer Urgent – pilny Valeur... euros – wartoœæ … euro Via courier – kurierem12
 11. 11. PISMA FORMALNE W PRACY (Lettres formelles au travail) Przyk³ady zawiadomienia o rezygnacji z pracy (Lettres de démission): Uwaga! W zawiadomieniu mo¿na, ale nie trzeba podawaæ po-wodu rezygnacji z pracy, jednak¿e nale¿y zawsze dobrze siê wy-ra¿aæ o firmie, któr¹ siê opuszcza. Nie nale¿y krytykowaæ jej dzia-³alnoœci ani wynagrodzeñ. Nawet jeœli stosunki ze wspó³pracowni-kami nie by³y dobre, nie nale¿y pisaæ o tym w liœcie. Zawsze lepiejjest rozstawaæ siê z pracodawc¹ w atmosferze zgody. Ostatecz-nie mo¿na zakoñczyæ swoje pismo zwrotem: La raison pour la-quelle je quitte votre entreprise est que je voudrais avoir plus deresponsabilités. Przydatne zwroty w pisemnej rezygnacji z pracy: – Jai décidé quil était temps de bouger et jai accepté un poste dans une autre entreprise. – Je vous écris pour vous informer quune occasion sest présentée et il mest impossible de continuer mon travail dans votre entreprise. – Veuillez accepter cette lettre comme démission formelle de mon poste de … et qui prendra effet dans trente jours, selon le contrat. – Je dépose la lettre de démission de mes fonctions dans votre entreprise et je vourdrais vous prévenir que le 12 avril sera mon dernier jour de travail. – Comme prévu dans mon contrat, je vous préviens par cette lettre, avec quatre semaines de préavis, de mon intention de quitter votre entreprise. 119
 12. 12. – Je suis persuadé que mes nouvelles fonctions maideront a ` montrer mes capacités et seront précieuses pour ma carrie `re. – Jespe que ce nouveau poste moffrira plus de possibilités `re de développement et davancement dans ma carrie et `re jaurai loccasion de démontrer toutes mes capacités. – Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier pour tout le temps et tous les efforts que vous, Monsieur le Directeur et toute léquipe, mavez consacrés durant les trois dernie`res années. – La durée théorique de mon préavis est dun mois. Le poste qui mest proposé exigeant une prise dactivité dans trois semaines, me serait-il possible de cumuler en une semaine les deux heures quotidiennes légalement prévues pour la recherche dun emploi, afin de raccourcir mon préavis dautant? – Mon travail dans votre Société a été tre bien remunéré `s mais…. – Soyez assuré que je ferai de mon mieux pour transmettre mes responsabilités avant de vous quitter. Monsieur le Directeur, Conformément aux termes de mon contract, je présente ma démission du poste que joccupe en qualité de… depuis le …, avec un mois de préavis, ce qui veut dire que je travaillerai jusquau 30 septembre 2009. La raison de ma démission est que je voudrais élargir mon expérience professionnelle dans le domaine des assurances et jentre en fonction dans une Compagnie allemande. Japprécie beaucoup mon travail dans votre Compagnie et je garderai longtemps un bon souvenir de lambiance agréable qui re`gne dans votre entreprise. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, lexpression de mes sentiments distingués. Maciej Milczanski120
 13. 13. T£UMACZENIE:Szanowny Panie.Zgodnie z warunkami umowy o pracê, sk³adam niniejszymrezygnacjê z pracy z miesiêcznym wyprzedzeniem, czyli z dniem30 wrzeœnia 2009 roku.Przyczyn¹ mojej rezygnacji jest fakt, ¿e chcia³bym poszerzyæswoje doœwiadczenie zawodowe w dziedzinie ubezpieczeñi obejmujê posadê w firmie niemieckiej. Bardzo ceniê sobiepracê w Waszej firmie i d³ugo bêdê pamiêtaæ mi³¹ atmosferê,jaka towarzyszy³a mi w pracy.Pozostajê z powa¿aniem. Le 14 septembre 2009 A Monsieur Antoine Labiff Président-Directeur GénéralHenryk WoznickiBureau de projetsMonsieur le DirecteurEmployé au service… de votre entreprise, je vous présente madémission du poste que joccupe en qualité de… depuis le … .En effet, je suis arrivé a la conclusion quil est temps pour moi de `relever de nouveaux défis et jai décidé de changer de travail. Jaiaccepté le poste de … a …, et je voudrais commencer mon travail le `1er octobre 2009. Je crois que ce travail me donnera plus depossibilités de développement et me permettra délargir mon savoiret mon expérience professionnelle.Je profite de loccasion pour remercier toute léquipe pour le tempset les efforts consacrés a mon développement professionnel durant `ces trois derniéres années ainsi que pour vous souhaiter tout le bienpossible et la continuation dun travail plein de succe dans lavenir. `sJe vous assure que, avant de partir, je ferai mon possible pourminimaliser les proble`mes de votre entreprise liés avec ma démission.Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, lexpression de messentiments distingués.Henryk Woznicki 121
 14. 14. T£UMACZENIE:Szanowny Panie.Rezygnacja.Zatrudniony w dziale... Pañskiej Firmy, sk³adam niniejszymrezygnacjê ze stanowiska, które zajmujê jako... od... .Doszed³em do wniosku i¿ nadszed³ czas na nowe wyzwania dlamnie i postanowilem zmieniæ miejsce pracy. Od 1 paŸdziernikabr. rozpoczynam pracê jako … w firmie …. Ta praca, jak s¹dzê,da mi wiêcej mo¿liwoœci rozwoju i pozwoli rozszerzyæ moj¹wiedzê i doœwiadczenie zawodowe.Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym serdecznie podziêkowaæ zaPañstwa czas i wysi³ki zwi¹zane z moim rozwojem zawodowymw firmie w ci¹gu ostatnich trzech lat i ¿yczyæ wszystkiegonajlepszego oraz kontynuacji sukcesów w nastêpnych latach.Jednoczeœnie zapewniam, ¿e zrobiê wszystko, abyzminimalizowaæ problemy firmy zwi¹zane z moim przejœciem donowego pracodawcy.Z powa¿aniem. Przyk³ad podania o podwy¿kê wynagrodzenia (demande daugmentation de revenus): Uwaga! W wielu firmach nie jest konieczne wysy³anie takiegopodania poczt¹, lecz wystarczy wys³aæ je w formie e-mailu. Podstawowe zasady: – Podanie nale¿y rozpocz¹æ od podkreœlenia, ¿e jest siê czê- œci¹ zespo³u firmy, cieszy siê ze swojej sytuacji i ¿e chce siê byæ dalej w firmie. – Nastêpnie nale¿y napisaæ, jak wa¿ne zadania spe³nia siê w firmie, oraz jakie korzyœci firma czerpie z naszej pracy. Mo¿na te¿ podaæ jeden przyk³ad takich korzyœci, ale nie nale- ¿y rozwijaæ zanadto tego tematu. Lepiej napisaæ raczej o ko- rzyœciach, jakie firma bêdzie mia³a z nas w przysz³oœci.122
 15. 15. – Nale¿y siê zorientowaæ przed napisaniem pisma, na jak¹ realn¹ podwy¿kê mo¿na liczyæ, np. przez porównanie z podobnymi sta- nowiskami pracy w innych firmach. Mo¿na to nawet delikatnie wyeksponowaæ w piœmie. Mo¿na te¿ do³¹czyæ do niego swoje CV, które powinno ukazaæ nasz¹ przydatnoœæ dla firmy, jednak- ¿e trzeba pamiêtaæ, aby ¿¹dania/ proœba by³y realistyczne.– Zakoñczyæ nale¿y zapewnieniem, ¿e siê pragnie nadal byæ czêœci¹ zespo³u firmy i ¿e siê prosi o powa¿ne rozpatrzenie proœby.Przydatne zwroty w podaniu o podwy¿kê:– Je vous écris pour vous demander de bien vouloir reconsidérer la question de mon salaire.– Je suis heureux de travailler dans votre Etablissement/ Entreprise/ Compagnie.– Jai été tre heureux detre membre de lequipe du Service…/ `s ^ Département….– Pendant mon travail dans votre Etablissement/ Entreprise jai beaucoup contribué aux succe de lentreprise, par exemple … . `s– Maintes responsabilités ont été ajoutées a mon travail durant ` lannée passée.– Je vous demande, apre avoir examiné la situation décrite ci- `s dessus, de maccorder un traitement plus en rapport avec les responsabilités qui mont été confiées.– je vous demande de faire passer mon salaire de … euros a …` euros par mois.– Je souhaiterai continuer de travailler pour le profit de lentreprise et je mattends a une prise en considération ` sérieuse de ma requete.^– Veuillez trouver ci-joint la copie de mon CV, avec les détails de ce que jai pu réaliser.– Je souhaite vivement pouvoir discuter avec vous a ce sujet. `– Si vous souhaitez discuter de cette demande, veuillez me contacter pour pouvoir fixer le moment qui vous convienne.– …Cest pourquoi je vous serais reconnaissant de bien vouloir réexaminer le montant de mon salaire. 123
 16. 16. Waldemar Lozinski le 18 aout 2009 ^Société ABCDépartement Recherche A Monsieur A. Latour Président-Directeur GénéralObjet : demande daugmentation de salaireMonsieur,Pendant les trois dernie `res années, jai été tre heureux de travailler `sdans la Société ABC, dans le service de technologie ou jai pu `joindre mes savoir-faire avec mon aptitude a travailer en équipe. `Pourtant, il me semble que pendant ce temps-la je nai pas été `,récompensé de manie satisfaisante malgré mes capacités et mon `reengagement et malgré de nombreux succe qui ont porté bénéfice `sa la Société. Par exemple, en 2010, jai créé un logiciel qui a réduit `de manie significative le temps de préparation de certains travaux `repréparatifs et en juin 2011 cest grâce a moi quon a réussi `a introduire le nouveau syste ` `me de gestion en ligne.Prenant tout cela en considération, je souhaiterai obtenir uneaugmentation de 4000 euros par an.Soyez assuré que je désire continuer a utiliser toutes mes capacités `et forces pour contribuer aux succe de votre Sociéte et je vous `s `serai reconnaissant de considérer sérieusement ma requéte.Veuillez trouver ci-joint mon CV avec les détails de mesperformances et réalisations dans la Société ABC-Co, ainsi que mesemplois précédents.Si vous souhaitez me poser des questions a ce sujet, je reste a votre ` `disposition a votre convenance. `Veuillez agréer, Monsieur, lexpression de mes sentiments distingués.Waldemar Lozinski124
 17. 17. T£UMACZENIE:Proœba o podwy¿kê.Szanowny Panie.Podczas ostatnich trzech lat zatrudnienia w naszej firmie, by³embardzo rad, mog¹c pracowaæ w zespole ds. technologii kompu-terowych, gdzie mog³em ³¹czyæ swoje umiejêtnoœci programistyz umiejêtnoœciami pracy w zespole.Wydaje mi siê jednak, ¿e za moje umiejêtnoœci i zaanga¿owanienie by³em wynagradzany w dostateczny sposób, mimo ¿e mia-³em szereg osi¹gniêæ, które bardzo przyda³y siê naszej firmie.Np. w roku 2010 opracowa³em program komputerowy, któryznacznie zredukowa³ czas wykonywania niektórych prac przy-gotowawczych, a w czerwcu 2011 to w³aœnie dziêki mnie uda³osiê wprowadziæ nowy system zarz¹dzania on line.Maj¹c to na uwadze, chcia³bym prosiæ o podwy¿kê w wysokoœci4000 euro rocznie.Zapewniam, ¿e dalej pragnê oddaæ wszystkie swoje umiejêtno-œci i si³y firmie i bardzo bêdê wdziêczny za powa¿ne potrakto-wanie tej proœby.Za³¹czam niniejszym uaktualnione CV, w którym wyszczegól-niam moje umiejêtnoœci i dotychczasowe osi¹gniêcia w firmieABC, oraz moj¹ wczeœniejsz¹ drogê zawodow¹.Jeœli tylko maj¹ Pañstwo jakieœ pytanie z tym zwi¹zane, jestemdo Pañstwa dyspozycji w ka¿dej chwili.Z powa¿aniem. Przyk³ad proœby o urlop wypoczynkowy (demande de congé):Monsieur,Je vous présente ma demande de congé du 25 juin au 16 juillet2011.Jai vérifié mon graphique et je suis persuadée que dici le 25 juin, lapremie étape du projet, sur lequel je travaille, sera terminée. `reJespe que les dates de mon congé vous conviennent. `reEn vous remerciant par avance de votre réponse, je vous prie decroire, Monsieur, a lassurance de mes sentiments dévoués. ` 125
 18. 18. T£UMACZENIE:Chcia³abym wzi¹æ przys³uguj¹cy mi urlop wypoczynkowyw dniach od 25 czerwca do 16 lipca 2011.Sprawdzi³am swój grafik i jestem przekonana, ¿e do tego czasupierwszy etap projektu, nad którym pracujê, zostaniezakoñczony.Mam nadziejê, ¿e termin mojego urlopu nie bêdzie z niczymkolidowa³.Z powa¿aniem.126
 19. 19. Wzory listów i pism francuskich – poradnik oraz słownikNiniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragmentpełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłączniew formie dostarczonej przez Wydawnictwo KRAM. Zabronione są jakiekolwiek zmiany wzawartości publikacji bez pisemnej zgody Wydawnictwa KRAM - wydawcy niniejszejpublikacji. Zabrania się jej odsprzedaży.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia wsklepie internetowym http://wydawnictwo-kram.pl

×