Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zet uw bedrijf momenteelsocial media in?Nee31%Ja69%Grafiek 1 	 n=553
SMO_13 Social media statistieken2Social media statistiekenDe eerste tabellen en grafieken van het Social Media Onderzoek 2...
SMO_13 Social media statistieken3U geeft aan dat uw bedrijf geen gebruik maakt van sociale media.Wat is de belangrijkste r...
SMO_13 Social media statistieken4Minder dan 1 jaar geleden1 tot 2 jaar geleden2 tot 3 jaar geleden3 tot 4 jaar geleden4 to...
SMO_13 Social media statistieken5Hoe belangrijk is de inzet van social media binnen uw bedrijf?Grafiek 8	n=337Hoe belangri...
SMO_13 Social media statistieken6Op het gebied van social media beschouw ik het bedrijf waar ik werk als:Grafiek 9 	 n=337...
SMO_13 Sociale netwerken7Sociale netwerkenWelke sociale netwerken werden er in 2012 het meest ingezet? En watkunnen we ver...
SMO_13 Sociale netwerken8Facebookhaalt TwitterinMet een inzet van 87% is Facebookop dit moment het meest populairesocial m...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SMO_13_teaser

3,594 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SMO_13_teaser

  1. 1. Zet uw bedrijf momenteelsocial media in?Nee31%Ja69%Grafiek 1 n=553
  2. 2. SMO_13 Social media statistieken2Social media statistiekenDe eerste tabellen en grafieken van het Social Media Onderzoek 2013 gevenu een inzicht in het algemene gebruik van social media. Bij deze grafiekenover de inzet is onderscheid gemaakt in onder ander bedrijfsgrootte enbedrijfsachtergrond.Inzet social media groeit doorEvenals vorig jaar stelden wehet Nederlandse bedrijfslevende vraag of men binnen debedrijfsvoering social media inzet.Vorig jaar gaf 65,6% te kennen ditcommunicatiemiddel in te zetten.Uit de resultaten van het huidigeonderzoek blijkt dat de inzet vansocial media nog steeds groeit. Ditmaal geeft 69% van de bedrijvenaan social media in te zetten.Inzet social media versusbedrijfsgrootteMiddelgrote en grote bedrijvenlopen voorop in de strijd, kleinebedrijven blijven, ten aanzienvan het landelijk gemiddelde,achter wat betreft de inzet vansocial media (65%). De redenenwaarom social media niet wordtingezet belichten we later in ditonderzoek. Maar liefst 87% vande grote bedrijven geeft aanmomenteel social media in te zettenals communicatiemiddel. Ook demiddelgrote bedrijven doen het nietonverdienstelijk met 82%.Zet uw bedrijf momenteel social media in?Grafiek 2 n=553Ja65%Nee35%0 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers meer dan 250 medewerkersJa82%Nee18%Ja87%Nee13%
  3. 3. SMO_13 Social media statistieken3U geeft aan dat uw bedrijf geen gebruik maakt van sociale media.Wat is de belangrijkste reden dat er geen social media wordt ingezet?Grafiek 4 n=170Inzet social media versusbedrijfsachtergrondDe verschillen met betrekking totde inzet van social media versusbedrijfsachtergrond lijken minimaal.Bijzonder is wel dat B2C, evenalsvorig jaar, in mindere mate isvertegenwoordigd op de socialekanalen. Non Profit is de grotestijger ten aanzien van vorig jaar.Deze categorie kent een groei vanruim 10%. Waar men in 2011de weg nog richting de socialenetwerken nog maar amper wist tevinden , laat staan hoe deze in tezetten, lijkt deze “achterstand” alssneeuw voor de zon verdwenen.Een mooi voorbeeld van een NonProfit organisatie die zeer actief isop de sociale kanalen is de 1% club .Deze organisatie is sinds2007 actief aan de slag gegaanmet hun online platform tenbehoeve van de internationaleontwikkelingssamenwerkingen zetten onder andere socialenetwerken in voor crowdfunding encrowdsourcing.Social media heeft geenmeerwaarde of is nog inontwikkelingAan de 170 respondenten die geensocial media inzetten legden wijde vraag voor wat de belangrijkstereden voor het niet inzetten vansocial media is. 34% gaf aan geenmeerwaarde te zien in het gebruikvan social media. Ook het feit datsocial media nog in ontwikkelingis voor het bedrijf, is met 25% eenbelangrijke reden.Zet uw bedrijf momenteel social media in?Grafiek 3 n=553Nee29%Ja71%Business to Business (BtoB) Business to Consumer (BtoC) Non Profit (NP)BtoB en BtoC Zowel BtoB, BtoC als NPNee41%Ja59%Nee28%Ja72%Nee24%Ja76%Nee22%Ja78%Is nog inontwikkeling 25%Geen kennis 11%Geen budget 8%Geen tijd /capaciteit 12%Anders 4%Weet ik niet 6%Heeft in onze ogengeen meerwaarde34%
  4. 4. SMO_13 Social media statistieken4Minder dan 1 jaar geleden1 tot 2 jaar geleden2 tot 3 jaar geleden3 tot 4 jaar geleden4 tot 5 jaar geledenLanger dan 5 jaar geledenAfgelopen drie jaar veelbeweging in de marktUit het onderzoek wordt duidelijkdat de markt de afgelopen drie jaarflink in beweging is gekomen. Hetgrootste gedeelte (40%) van debedrijven geeft aan dat zij een tottwee jaar geleden zijn gestart metde inzet van social media. 4% vande bedrijven behoort tot de earlyadaptors en startten meer dan vijfjaar geleden met social media.Hoe verhoudt zich dat tot debedrijfsgrootte?Het onderscheid tussen recent gestartebedrijven is minimaal. Wel blijkt datgrote bedrijven zoals verwacht totde early adaptors behoren. 19% indeze categorie geeft aan drie tot vierjaar geleden met social media te zijngestart.Wanneer is uw bedrijf gestart met de inzet van social media?Grafiek 5 n=337Wanneer is uw bedrijf gestart met de inzet van social media?Grafiek 6 n=3370 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers meer dan 250 medewerkersMinder dan 1 jaar geleden1 tot 2 jaar geleden2 tot 3 jaar geleden3 tot 4 jaar geleden4 tot 5 jaar geledenLanger dan 5 jaar geleden22%40%23%7%4%4%24%38% 24%6%4%4%16%55%16%3%3%7% 43%22%19%3%14%
  5. 5. SMO_13 Social media statistieken5Hoe belangrijk is de inzet van social media binnen uw bedrijf?Grafiek 8 n=337Hoe belangrijk is de inzet van social media binnen uw bedrijf?Grafiek 7 n=337Social media wordt doorbedrijven nog steeds belangrijkgeachtOndanks een kleine afname (7,7%) tenopzichte van voorgaand onderzoekwordt social media nog steedsals belangrijk gezien. 47% van debedrijven geeft aan dat social mediaeen belangrijk onderdeel van hetbedrijf uitmaakt. 23% acht social mediazeer belangrijk. De afname is deels teverklaren door een stijging binnen decategorie neutraal. Deze kent nu eenpercentage van 25%, waar dit vorigjaar 19,9% was.Mate van belang versusbedrijfsgrootteHet belang lijkt alleen bij de grotebedrijven toe te nemen. 19% van degrote bedrijven kenmerkt social mediaals zeer belangrijk, een ruime 5% groeiten opzichte van het vorige onderzoek.Bij de kleine- en middelgrote bedrijvenconstateren we een kleine dalingbinnen de categorie zeer belangrijk.0 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers meer dan 250 medewerkers45%25%1%25%4%58%22%7%13%22%3%3%19%54%Zeer belangrijkBelangrijkNeutraalOnbelangrijkZeer onbelangrijk23%1%4%47%25%Zeer belangrijkBelangrijkNeutraalOnbelangrijkZeer onbelangrijk
  6. 6. SMO_13 Social media statistieken6Op het gebied van social media beschouw ik het bedrijf waar ik werk als:Grafiek 9 n=337Hoe ervaren is het Nederlandsbedrijfsleven?Slechts een enkeling geeft aan zeerervaren te zijn op het gebied van socialmedia. De meeste bedrijven achtenzich gemiddeld ervaren tot ervaren.Ten aanzien van het voorgaandeonderzoek is de groep onervarenenmet ruim 5% afgenomen. Oefeningbaart kunst zeggen we dan maar!Middelgrote bedrijven intweestrijd?Wanneer we naar de ervaring incombinatie met de bedrijfsgroottekijken achten kleine en grotebedrijven zich ervaren. Het zijn juist demiddelgrote bedrijven die zich minderervaren achten. Zouden zij meeroutsourcen of twijfelen ze wellichtnog te veel over het inzetten van een“social media expert”? Een vraag waarwe volgend jaar wat dieper induiken.Zeer ervarenErvarenGemiddeldOnervarenZeer onervaren8%3%44%17%Op het gebied van social media beschouw ik het bedrijf waar ik werk als:Grafiek 10 n=3370 - 50 medewerkers 50 - 250 medewerkers meer dan 250 medewerkers44%16%8%31%2%48%29%7%13% 16%5%8%24%46%Zeer ervarenErvarenGemiddeldOnervarenZeer onervaren28%3%
  7. 7. SMO_13 Sociale netwerken7Sociale netwerkenWelke sociale netwerken werden er in 2012 het meest ingezet? En watkunnen we verwachten van de inzet in 2013? Is Facebook of Twitter nuhet meest populair en wat mogen we van Google+ verwachten? U ziet hetallemaal in de volgende tabellen.Facebook haalt Twitter inMet een inzet van 87% is Facebookop dit moment het meest populairesocial media kanaal, terwijl dezeplek bij het voorgaand onderzoeknog door Twitter werd ingevuld.Facebook wordt wel op de voetgevolgd door Twitter (78%) enLinkedIn (75%). Op plaats vierstaat Youtube met een inzet van50%. Ook een weblog (36%),Google+ (31%) en Hyves (25%) zijnveelgebruikte kanalen.2013, het jaar van Pinterest enGoogle+?Wij vroegen onze respondentenwelke kanalen zij in 2013verwachten te gebruiken. Facebook,Twitter en LinkedIn blijven net alsin 2012 de meest gebruikte kanalenmet respectievelijk 89%, 82% en80%. De grootste stijgers zijnPinterest (+15%), Google+ (+11%)en Youtube (+10%). De grootstedaler is Hyves; het verwachtegebruik daalt met 11%. Google+krijgt ondanks de vele kritiek in2012 nog steeds veel vertrouwen.Wij zijn ervan overtuigd datde introductie van de Google+communities en de toenemendeimpact op SEO hier een grotebijdrage aan leveren.LinkedInYoutubeTwitterGoogle+SlideshareVimeoFacebookYammerHyvesPinterestFoursquareWeblog/blogForumInstagram0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%Heden n=3312013 n=331Grafiek 11 en 12Welke social media kanalen gebruikt uw bedrijf momenteel?Welke social media kanalen verwacht uw bedrijf te gebruiken in 2013?Meerdere antwoorden mogelijk
  8. 8. SMO_13 Sociale netwerken8Facebookhaalt TwitterinMet een inzet van 87% is Facebookop dit moment het meest populairesocial media kanaal, terwijl dezeplek bij het voorgaand onderzoeknog door Twitter werd ingevuld.Facebook wordt wel op de voetgevolgd door Twitter (78%) enLinkedIn (75%). Op plaats vierstaat Youtube met een inzet van50%. Ook een weblog (36%),Google+ (31%) en Hyves (25%) zijnveelgebruikte kanalen.Afbeelding 2 Afbeelding van Flickr, fotograaf Mike BairdBenieuwd naar het volledige onderzoek?Vraag het volledige onderzoek gratis aan op www.socialmedia-onderzoek.nl/download

×