Poverty Assessment Dissemination - Feb, 2014 - KHM

987 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
987
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Poverty Assessment Dissemination - Feb, 2014 - KHM

 1. 1. ត ើប្រជាពលរដ្ឋប្រីប្រតៅទីណា​អស់ត ើយ? ការវាយ ម្លៃភាព​ប្រី​ប្រ តៅរលពុជា ឆ្ន ាំ​ ២០១៣ ម្ងៃទី​ ២០ ខែ រុលភៈ​​ ឆ្ន ាំ ២០១៤ រាជធានី​ភ្នាំតពញ ប្រតទស​រលពុជា កាឡូស សូប្ាដ្ូ​
 2. 2. 2 ១. វឌ្ឍនភាព​​​ម្ន​​ការ​​កា ់រនថយ​ភាព​ប្រីប្រ ២. រញ្ហា ប្រឈល​ខដ្លតៅ​តសសសល់​ ៣. អនុសាសន៍ជា​​តោលនតោាយ​​​ ចាំណុ ចសាំខាន់ៗម្នរទរង្ហា ញ
 3. 3. 3 ួតលែផ្ៃូវ​ការ​ សតីពីអប្ាភាព​ប្រីប្រ ​​តៅ​រលពុជា o អប្ាភាព​ប្រីប្រ​តៅ​រលពុជាប្ ូវានតេេណនាជា​តលើរ​ដ្ាំរូងរនុង​ឆ្ន ាំ ១៩៩៤ ​ o តប្កាយ​ឆ្ន ាំ​ ១៩៩៤ មានការេណនាជារនតរនាា រ់ ​រ៏រុខនត​​លទធផ្លទាំងតនាោះមានការលាំាររនុងការយរលរ​​តប្រៀរ​ត ៀរ​ o ឆ្ន ាំ​២០០៤ វិទា​សាថ ន​ជា ិ​សថិ ិ(វ.ជ.ស) តផ្ដើល​តប្រើ​ប្ាស់​​​​រទដ្ឋឋ ន​តោល សប្មារ់​ត វើ​អតងេ ​តសដ្ឋរិចច-សងគល​រលពុជា​(​អ.ស.ស.រ)​
 4. 4. 4 តៅ​​ឆ្ន ាំ​២០១៣ រនាា រ់ពីមានការត វើរចចុរបននភាពវិ ី​សាស្តសត​​​េណនាភាពប្រីប្រ​អប្ាភាពប្រីប្រប្ ូវ​ានតេេណនាជាតរៀងរាល់ឆ្ន ាំ​ 53.2% 50.1% 38.8% 23.9% 22.1% 20.5% 18.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 អប្ាភាពប្រីប្រ p
 5. 5. 5 តេត ើញថា​ភាពប្រីប្រធាៃ រ់ចុោះជាទូតៅ រុខនត​ទីជនរទមាន​ភាពប្រីប្រ​រប្លិ ែពស់តៅតឡើយ 15.8% 2.7% 4.3% 3.8% 39.7% 35.0% 12.7% 9.1% 59.0% 57.9% 27.5% 22.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Phnom Penh Other Urban Rural p
 6. 6. 6 វិ ីសាប្សតេណនាភាពប្រីប្រ o ​េណនា​តដ្ឋយតប្រៀរត ៀរ ចាំណាយ​តលើ​ការ​តប្រើប្ាស់​ររស់រុេគល​មាន រ់​ តៅ​នឹង​រនាា ់​ភាពប្រីប្រ o រនាា ់ភាពប្រីប្រ​ ជា ម្លៃ​ចាំណាយសរុរតលើលាូរអាហារតដ្ើលបីទទួលាន​កាឡូរីអរបររមាប្ទប្ទង់ជីវិ រូរនឹងការ​ចាំណាយតលើររស់រររនិងតសវាតផ្េងៗតទៀ តប្ៅពីលាូរអាហារ o តប្រើ​​ទិននន័យ​ឆ្ន ាំ ២០០៩ជា​តោល​​សប្មារ់​េណនា​ភាព​ប្រី​ប្រ​​​ឆ្ន ាំដ្៏ម្ទតទៀ ​ o េណនា​តដ្ឋយ​ខផ្ែរ​តលើ​ព ៌មានានពីការអតងេ (លិនខលនពី​ជាំតរឿន​តទ)​
 7. 7. 7 ប្រជាពលរដ្ឋ​ខដ្លចារផ្ុ ពីភាពប្រីប្រ​ ...សាថ នភាពរស់តៅមាន​សភាព​ប្រតសើរ​ជាង​លុន 33.9% 3.6% 7.1% 52.9% 21.8% 28.8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2004 2011 ដ្ាំរូល​ស័ងេសី អាំពូល​អេគិសនី រងគន់​អនាល័យ
 8. 8. 8 ប្រជាពលរដ្ឋ​ខដ្លចារផ្ុ ពីភាពប្រីប្រ ...រ៏មានប្ទពយតប្ចើនជាងលុន​ខដ្រ 18.9% 2.2% 41.4% 17.1% 54.9% 62.5% 62.7% 63.2% 0% 20% 40% 60% 80% Motorcycle Mobile phone Television Suitcases 2004 2011 លូ ូ ទូរស័ពា​ម្ដ្ ទូរទសេន៍ វា៉ា លី
 9. 9. 9 ចាំត ោះ​វិស័យ​អរ់រំ​វិញ តេត ើញ​ថា​ អប្ា​​ពិ ម្នការសិរា​ ាន​តរើនតឡើងប្េរ់រប្លិ 0% 20% 40% 60% 80% 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Year in primary Year in secondary អប្ាពិម្នការ​សិរា អប្ាពិ ម្នការសិរា 2004 Net 2011 Net លាំដ្ឋរ់​ឆ្ន ាំតៅ​​រឋលសិរា លាំដ្ឋរ់​ឆ្ន ាំតៅ​ល យលសិរា
 10. 10. 10 េមាៃ តយនឌ្័រ រនុងវិស័យអរ់រំ ានងយចុោះ ត ើយរួល ូចតៅៗ -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1919 1924 1929 1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 ឆ្ន ាំរាំតណើ Female Male GAP អាយុចូលតរៀន
 11. 11. 11 រលពុជា​ អាច​សតប្លចានតោលតៅអភ្ិវឌ្ឍន៍​ស សេវ េរ៍ តលើការកា ់រនថយលរណៈភាពររស់រុមារអាយុតប្កាល ៥ឆ្ន ាំ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2000 2005 2010 ប្េួសារប្រីប្ររាំផ្ុ ប្េួសារមានរាំផ្ុ ចាំនួនរុមារលរណៈរនុង១០០០រាំតណើ
 12. 12. ត ើអវីជា​រាត ​តៅពីតប្កាយ​ការ​កា ់រនថយ​ភាពប្រីប្រ​ដ្៏េួរ​ឲ្យ​តកា ​សរតសើរតនោះ?​
 13. 13. 13 រនុង​ឆ្ន ាំ ២០០៤ ពលរដ្ឋលួយភាេ ាំ មានជីវភាពតៅតប្កាលរនាា ់​ភាពប្រីប្ររនតិច 2004 Poor 2011 0% 2% 4% 6% 8% 10% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ចាំនួន​ពលរដ្ឋ(េិជា%) ចាំណាយតលើការតប្រើប្ាស់រនុងមាន រ់ តៅ​ឆ្ន ាំ 2009 (​ភ្នាំតពញ, ន់​តរៀល/ម្ងៃ​) រនាា ់ភាពប្រីប្រ = 5​326 ៛ (ម្ងៃ​តោល​ 2009)
 14. 14. 14 ប្ ឹល​ឆ្ន ាំ ២០១១ ពលរដ្ឋ​ទាំង​តនាោះ ​ឈរ់ប្រតទៀ ​ត ើយ ជីវភាពពួរោ ់សថិ ​​​តៅតលើ​រនាា ់ភាពប្រីប្ររនតិច 2004 2011 0% 2% 4% 6% 8% 10% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ចាំនួន​ពលរដ្ឋ(េិជា%) ចាំណាយតលើការតប្រើប្ាស់រនុងមាន រ់ តៅ​ឆ្ន ាំ 2009 (​ភ្នាំតពញ, ន់​តរៀល/ម្ងៃ​) រនាា ់ភាពប្រីប្រ = 5​326 ៛ (ម្ងៃ​តោល​ 2009) 2011 Poor
 15. 15. 15 រាត សាំខាន់រាំផ្ុ ម្នការកា ់រនថយ​ភាពប្រីប្រ េឺការតឡើង​ម្ងៃប្សូវ-អងេរ និង​រាំតណើនផ្លិ ​រលមប្សូវ ការតឡើង​ម្ងៃប្សូវ-​​អងេរ និងរាំតណើន​ផ្លិ រលមប្សូវ​ រួលចាំខណរ ចាំនួន ៤៧% រនុងការ​​កា ់រនថយ​ភាពប្រីប្រសរុរ​ រាត សាំខាន់ៗ រនុង​ការ​កា ់រនថយ​ភាពប្រី​ប្រ​ ឆ្ន ាំ ២០០៤ ដ្ល់ ឆ្ន ាំ​២០១១ រររ​តប្ៅ​ពី​រសិរលម ១៩%រម្ប្លឈនួល​រសិរលម ១៦​% ប្ារ់ខែតៅ​ទីប្រជុាំជន​ ៤% ផ្លិ រលមប្សូវ ២៣% ម្ងៃប្សូវ-អងេរ ២៤% រាត តផ្េងតទៀ ១៤%
 16. 16. 16 រាំតណើនតសដ្ឋរិចច ខដ្លជួយដ្ល់ពលរដ្ឋប្រីប្រជាតប្ចើន​​ ានជួយ​កា ់រនថយ​ភាពប្រីប្រ​ រនុងឆ្ន ាំ ២០០៨, ២០១០ និង ​២០១១ 21 19 21 21 22 23 23 33 37 32 32 30 28 28 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Share prosperity (bottom 40%) GINI * 100
 17. 17. 17 រាត សាំខាន់ៗ តផ្េងតទៀ ៈ …ទីផ្ាររសិផ្លមានលរខណៈតសរី ជាឧទ រណ៏​៖​ពី ឆ្ន ាំ ​២០០៤​ដ្ល់ ឆ្ន ាំ​២០០៩ • ម្លៃអងេរទីផ្ារអនតរជា ិ: ↑134% • ម្លៃអងេររនុងប្សុរតៅរលពុជា: ↑119%
 18. 18. 18 ...​រួល​ផ្េាំនឹង​​ការរសាង​​ត ដ្ឋឋ រចនាសលព័នធ ររស់​រាជរដ្ឋឋ ភ្ិាលរលពុជា
 19. 19. 19 o ផ្ៃូវ​រនុងភ្ូលិចាំនួន ៨០០០​ខែេ អាចជួយ​ឲ្យ​រសិររ​​ដ្ឹរប្សូវ​តៅ ​កាន់ទីផ្ាររនុងប្សុរ។ o ពលរដ្ឋ​ប្រីប្រ​កាន់​ខ តប្ចើន​​ាន​តប្រើ​ផ្ៃូវ​ទាំង​​តនាោះ​​។ ចាំនួន​លូ ូ​ររស់​ ប្េួសារ​ប្រីប្រ​​តរើន​រួន​ដ្ង​េឺ​ពី​​៧% តៅដ្ល់​២៩%។ ... និង ការរសាងត ដ្ឋឋ រចនាសលព័នធលូលដ្ឋឋ ន ាលរយ:លូលនិ ិ​ ុាំ​-សង្ហេ ់ តដ្ឋយត្ៃើយ រតៅនឹងតសចរតីប្ ូវការររស់ពលរដ្ឋរនុងលូលដ្ឋឋ ន
 20. 20. 20 o អប្ាភាពប្រីប្រ​ប្ ូវាន​កា ់​រនថយ​ពី ៥៣.២% (២០០៤) លរតៅប្ ឹល​ ២០​.៥% (២០១១) o ្ៃុោះរញ្ហច ាំងាលរយៈភាព​ប្រតសើរ​ជាង​លុនម្នសាថ នភាពរស់តៅ​ ប្ទពយសលប តិ ការអរ់រំ និង​សុែភាពររស់ប្រជាពលរដ្ឋ o ការកា ់រនថយ​ភាពប្រីប្រតនោះអាចសតប្លចានតដ្ឋយសារ៖​ o ពលរដ្ឋប្រីប្រ​ជាតប្ចើនចារផ្ុ ពីរនាា ់​ភាពប្រីប្រ​ o ម្ងៃប្សូវអងេរែពស់ និងរាំតណើនផ្លិ រលម​ប្សូវ o រាំតណើនតសដ្ឋរិចចខដ្លជួយដ្ល់​ពលរដ្ឋ​ប្រីប្រជាតប្ចើន​ o ម្ងៃ​ទីផ្ារ​​ប្សូវអងេរមានលរខណៈតសរី​ o ការរសាង​ត ដ្ឋឋ រចនាសលព័នធ​ជន​រទ​ររស់រាជ​រដ្ឋឋ ភ្ិាល​ វឌ្ឍនភាព​រនុងការ​កា ់រនថយភាពប្រីប្រ ... ជាសតងខរ
 21. 21. ងវី​តរើ​រលពុជាាន​កា ់រនថយភាពប្រីប្រ​េួរ​ឲ្យតកា សរតសើររ៏តដ្ឋយ រុខនត​តៅ​មានរញ្ហា ប្រឈល លួយចាំនួន...
 22. 22. 22 ចាំនួនពលរដ្ឋប្រីប្រធាៃ រ់ចុោះ​រុខនត ពលរដ្ឋប្រីប្រភាេតប្ចើន តៅខ ប្រលូលផ្តុាំតៅទីជនរទ: 9 នារ់រនុងចាំតណាល​10 នារ់ ប្រជាជនប្រីប្រ​6.8 លាននារ់​ រនុងឆ្ន ាំ​២០០៤ ទីប្រជុាំជនដ្៏ម្ទតទៀ 0.6 លាននារ់ ភ្នាំតពញ 0.2 លាននារ់ ជនរទ 6.2 លាននារ់ ទីប្រជុាំជនដ្៏ម្ទតទៀ 0.2 លាននារ់ ភ្នាំតពញ 0.1 លាននារ់ ជនរទ 2.7 លាននារ់ ប្រជាជនប្រីប្រ​3.0 លាននារ់​ រនុងឆ្ន ាំ ២០១១
 23. 23. 23 ​ចាំនួន​ជន​ប្រីប្រធាៃ រ់ចុោះ ខ ​ចាំនួន​ជន​​​ង្ហយរងតប្ោោះតរើន​តឡើង 4.6 8.1 2004 2011 ចាំនួន​ពលរដ្ឋខរបរភាពប្រីប្រ (លាននារ់) ពលរដ្ឋខរបរប្រីប្រ េឺជន​ខដ្ល​ចាំណាយតលើស​ពី ១.១៥ ដ្ុលាៃ រ/ម្ងៃ ខ ​តប្កាល ២.៣០ ដ្ុលាៃ រ​/ម្ងៃ​ 6.9 3.0 2004 2011 ចាំនួនពលរដ្ឋ​ប្រីប្រ (លាននារ់) ពលរដ្ឋប្រីប្រ េឺជនខដ្ល​ចាំណាយ តប្កាល ១.១៥ ដ្ុលាៃ រ/ម្ងៃ (រនាា ់ភាពប្រីប្រ)
 24. 24. 24 ឥទធិពល​ម្ន​តប្ោោះ ូចាច​លួយ​អាច​ត វើ​ឲ្យ អប្ា​​​ភាពប្រីប្រតរើន​តទវរដ្ង 20.5% 41.0% 2011 2011 with shock អប្ាភាពប្រីប្រ - = 2011​​​ (តរើ​មាន​តប្ោោះ)
 25. 25. 25 ម្ងៃ​ប្សូវ-អងេរ ​ទាំនងជា​ខលងតរើនសាុោះ​​​ខាៃ ាំង ​​ដ្ូច​លុន​តទៀ ​ត ើយ ម្ងៃអងេរ​​តៅទីផ្ារអនតរជា ិ (ប្រតទសម្ង)
 26. 26. 26 រុមារខដ្លតលើសអាយុចូលតរៀន ជារញ្ហា ចលបង តៅ​រឋល​សិរា​ត ើយជារាត ខដ្លត វើឲ្យការតាោះរង់សាលាតរើនតឡើងតៅល យលសិរា ការចូលតរៀនយឺ ររស់រុមារ តៅថាន រ់ទី១ ានរាាំងសាោះដ្ល់សកាត នុពលររស់រុមាររនុងការតរៀនសូប្ និងត វើឲ្យអាប្ាការតាោះរង់ការសិរាតរើនតឡើង៖ o ៤០% ម្ន​សិសេ​ចូល​តរៀន​ថាន រ់​ទី១​មាន​អាយុ​៨​ឆ្ន ាំ​ (យឺ ​ជាង​អាយុចូលតរៀន លមា​​​២​ឆ្ន ាំ) o ៤០% ម្ន​សិសេ​រញ្ចរ់​រឋលសិរា​មាន​អាយុ​​១៥​ឆ្ន ាំ (យឺ ​ជាង​អាយុចូលតរៀន លមា​ ៣.១​ឆ្ន ាំ)
 27. 27. 27 េមាៃ អប្ាពិ ម្នការសិរា​រវាងពលរដ្ឋប្រីប្ររាំផ្ុ និងពលរដ្ឋអនរមានរាំផ្ុ រនុងឆ្ន ាំ​២០១១ តៅខ ែពស់តៅតឡើយ 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 អប្ាពលរដ្ឋអាយុ១៥-២០ឆ្នាំខដ្លរញ្ចរ់ការសិរា(ឆ្នាំ២០១១) ឆ្ន ាំរញ្ចរ់ការសិរា​ Lowest quintile Highest quintileពលរដ្ឋប្រីប្ររាំផ្ុ ពលរដ្ឋអនរមានរាំផ្ុ
 28. 28. 28 តទោះរី​មាន​វឌ្ឍនភាពពីឆ្ន ាំ ២០០០-២០០៥ រតី​​រ៏អប្ារងវោះ ​អាហារូរ ថលភ​ររស់រុមារ ដ្ូច​ជា​តៅ​ប្ទឹង​ពីឆ្ន ាំ​២០០៥-២០១០ 2000 2000 2005 20052010 2010 0% 10% 20% 30% 40% 50% Stunted Underweightរុមារប្រិន រុមារ​សគលសាគ ាំង
 29. 29. 29 ​ការ​តប្រើប្ាស់​​លូលនិ ិ​​​​សល ល៌​សុែភាព ​តៅ​មាន​រប្លិ ​ទរ​​ o ងវីតរើ​ លូលនិ ិសល ល៌សុែភាព​ ជា​យនតការេនៃឹោះ​រនុងការ​ធានា​ថា​ ពលរដ្ឋប្រីប្រអាច​តប្រើប្ាស់តសវាសុែភាពសាធារណៈ ​រដី រ៏តេត ើញតៅ​មានរញ្ហា ​ប្រឈល​លួយ​ចាំនួន៖ o ការប្េរដ្ណដ រ់​៖ ប្េួសារ​ប្រីប្រចាំនួន ២៥% ោម នរ័ណណលូលនិ ិសល ល៌តទ o ការតប្រើប្ាស់៖ រនុងចាំតណាលអនរមានរ័ណណលូលនិ ិសល ល៌ ៦០% លិនានតប្រើ​វាតទ o សប្មារ់ពលរដ្ឋប្រីប្រ​ខដ្លតៅររតសវាសុខាភ្ិាល រនុងចាំតណាលការររតសវា១០០ដ្ង ៥៥% េឺពួរោ ់តៅររតសវាសុខាភ្ិាលតប្ៅផ្ៃូវការ ជាទីរខនៃងខដ្លការពិនិ យ​ជ លៃឺ និង​ការពាាលជលៃឺ​​ លិនអាច​ទុរចិ ត​ាន
 30. 30. 30 o ចាំនួនជនប្រីប្រ​កាន់ខ ​ ិច​ រុខនតចាំនួនជន​ង្ហយរងតប្ោោះ​កាន់ខ ​តរើនតឡើង​ o តប្ោោះខ រនតិចរនតួច​ អាច​រតងេើន​អប្ា​ភាពប្រីប្ររលពុជាតទវរដ្ង o ម្ងៃ​ប្សូវ-អងេរ ​ទាំនងជា​ខលងតរើនសាុោះ​​​ខាៃ ាំងដ្ូច​លុន​តទៀ ​ត ើយ o រុមារតលើសអាយុចូលតរៀន​មាន​តប្ចើន​ o អប្ា​ពិ ម្នការសិរាររស់​រុមារ​ប្រីប្រ​តៅមានរប្លិ ​​ទរ​ o រងវោះអាហារូរ ថលភ​តៅ​ប្ទឹង o លូលនិ ិសល ល៌​សុែភាព​លិនប្ ូវាន​តប្រើប្ាស់ឲ្យ​ាន​តពញតលញ​ រញ្ហា ​ប្រឈលតៅតសស​សល់ ...ជាសតងខរ
 31. 31. តោរល់លួយចាំនួន សប្មារ់តរៀរចាំ​ តោលនតោាយ និង រលមវិ ីនានា តដ្ើលបីកា ់រនថយភាពប្រីប្រ និង ភាពង្ហយរងតប្ោោះ
 32. 32. 32 ឧទ រណ៏៖​ o រតងេើន​ចាំតណោះដ្ឹង​ដ្ល់​រសិររ​​ាល​រយៈការ​រណដុ ោះ​រណាដ ល​​និង​ផ្េពវផ្ាយ o ពប្ងីរ​ការតប្រើ​ប្ាស់​ពូជ​លែ​ត ើយសុទធ o តលើរ​រលពស់​សមាេលអនរ​តប្រើ​ប្ាស់​ទឹរ ជប្លុញការប្រររររររសិរលមានផ្ល​ចាំតណញ​​និង ​ត វើ​ពិពិ រលម​រសិរលម
 33. 33. 33 o ត វើ​ខផ្នការ ភាា រ់​និង ​ខងទាំ​​ផ្ៃូវ​ងនល់ និង ត ដ្ឋឋ រចនាសលព័នធឯតទៀ o រតងេើន​​​ងវិកាសប្មារ់​​ការ​អភ្ិវឌ្ឍនានាដ្ល់​ថាន រ់ ុាំ-សង្ហេ ់តដ្ើលបី​ត្ៃើយ​រ​ឲ្យ​ាន​ប្រតសើរ​ជាង​លុន​ ចាំត ោះ​ប្លូវ​ការ​តៅ​ថាន រ់​លូលដ្ឋឋ ន រនតជាំរុញ ការ​រសាង​​ត ដ្ឋឋ រចនាសលព័នធ​សាំខាន់​ៗ​និង ​តលើរ​រលពស់​តសវាសាធារណៈ​តៅ​ទីជនរទ
 34. 34. 34 រុខនត រ៏ប្ ូវសលៃឹង​ឲ្យ ួសពីវិស័យរសិរលមផ្ងខដ្រ រតងេើនការង្ហររនុងវិស័យរលមនតសាល តដ្ឋយតដ្ឋោះប្សាយឧរសេគ​េនៃឹោះចាំនួន ៣៖ o រញ្ចុោះ​ម្ងៃអេគិសនី និង រតងេើនប្រប្រ ីភាពផ្គ ់​ផ្គង់អេគិសនី​​​​ាល​រយៈ​យនតការ​«ភាព​ជា​ម្ដ្េូ​រវាង​រដ្ឋ​និង​វិស័យ​ឯរជន» ប្រររតដ្ឋយយុទធសាស្តសត​និង មានការ​ប្ររួ ​ប្រខជងប្ ឹលប្ ូវ o ខរ​លលែររិោកាស​ុររិចច​តដ្ឋយ​កា ់រនថយចាំណាយតប្ៅផ្ៃូវការ និងរទរញ្ញ តិ​-និ ិវិ ីសមុេសាម ញ o រញ្ចុោះ​ម្ងៃ​ដ្ឹរជញ្ាូន​និង កា ់​រនថយ​​ការ​ប្រេល់​ទាំនិញ​យឺ ​ោវ​តដ្ឋយ​រតងេើន​ភាព​ប្រទរ់​ប្រឡា​​ម្ន​ាំណភាា រ់​ររស់​វិស័យ​េលនាេលន៍។
 35. 35. 35 ការវិនិតោេតលើវិស័យអរ់រំ o ពប្ងីរលត តយយសិរា តដ្ើលបីជប្លុញដ្ល់ការចូលតរៀនថាន រ់ទី១ឲ្យទន់តពល o ពប្ងឹងេុណភាពអរ់រំចារ់ពីរប្លិ ទរៗតៅតដ្ើលបីកា ់រនថយការតរៀនប្ ួ ថាន រ់តៅរឋលសិរា o ផ្តល់អាហារូរររណ៍ និងការរាំរនអាហារ តៅ​សាលារឋល និង ល យល​សិរា ពិតសសសប្មារ់រុមារប្រីប្រ តដ្ើលបីកា ់រនថយអប្ាតាោះរង់ការ សិរា និង រតងេើននូវអាប្ាពិ ម្នការសិរា
 36. 36. 36 o ពប្ងីរការផ្តល់រ័ណណ​សល ល៌សុែភាព o រតងេើនការតប្រើប្ាស់រ័ណណ​សល ល៌សុែភាព តដ្ើលបីតលើរទឹរចិ តឲ្យពលរដ្ឋ​តប្រើតសវាសុែភាពសាធារណៈតៅាលលនាីរតពទយរដ្ឋ o ប្ ួ ពិនិ យឲ្យាន ឹងរុ៉ឹង​តលើតសវាសុខាភ្ិាលតប្ៅផ្ៃូវការ​សាំតៅ​តលើរ​រលពស់​ប្រសិទធភាព​ពាាល រតងេើន​​លទធភាពទទួល​ាន តសវាសុខាភ្ិាលសាធារណៈ
 37. 37. 37 រលមវិ ីតដ្ើលបីតដ្ឋោះប្សាយរញ្ហា រងវោះអាហារូរ ថលភររស់រុមារ ប្ ូវមានលរខណោះសមា រ័ណរលម o ការរតងេើនជីវជា ិ​និងសារធា ុរាំរនរនុងចាំណីអាហារ o ជាំរុញការរាំតៅតដ្ឋោះដ្ល់​ទររ ​និងការផ្តល់លាូរអាហារឲ្យានប្ ឹលប្ ូវ o កា ់រនថយការរតនាា ររង់ សវាល សកាល o តលើររលពស់អនាល័យរនុងការរស់តៅ
 38. 38. 38 អនុវ ត​តោលនតោាយ​េណតនយយភាពសងគល​ ថាន រ់តប្កាល​ជា ិ តដ្ើលបី​ឲ្យ​អនរផ្ដល់តសវាតៅ​លូលដ្ឋឋ ន ​រាំតពញ​ភាររិចច​កាន់ខ ​ប្រតសើរ​ o រតងេើ ​ការាលដ្ឋន និង​ការផ្ដល់​ល ិតោរល់ ជាលរខណៈ​ប្រព័នធពីសាំណារ់អនរតប្រើប្ាស់ និង​ពលរដ្ឋ o រង្ហា ញព័ ៌មាន​សដីពី​ការរាំតពញភាររិចច និង​ងវិកា ដ្ល់​ ុាំ-សង្ហេ ់ សាលាតរៀន និង​លណឌ លសុែភាព​ ពប្ងឹង​េណតនយយភាព​ តដ្ើលបីឲ្យ​ការផ្ដល់​តសវា​ មានសភាពប្រតសើរតឡើង​
 39. 39. 39 អនុវ តយុទធសាស្តសតជា ិោាំ រសងគល o រញ្ហា រ់តអាយចាស់ពី ការទទួលែុសប្ ូវររស់សាថ រ័ន និង ផ្តល់ការោាំប្ទដ្ល់ ភាន រ់ង្ហរអនុវ តយុទធសាស្តសតជា ិោាំ រសងគល o តលើរទឹរចិ តឲ្យរលមររ-និតោជិ ​ខដ្លមានប្ារ់តរៀវ េជាប្រចាាំចូលរួលរនុង តរឡាជា ិសនតិសុែសងគល
 40. 40. 40 o រសិរលម៖ ពប្ងីរការ​រណដុ ោះ​រណាដ ល​និង ​ផ្េពវផ្ាយ​ពូជប្សូវ និង​ការចូលរួលររស់ពលរដ្ឋ​រនុងការសតប្លចតលើេតប្មាង​រសាងត ដ្ឋឋ រចនាសលព័នធ o រលមនដសាល៖ កា ់រនថយ​ម្ងៃ​អេគិសនី និង​ម្ងៃ​ដ្ឹរជញ្ាូន​ និង​កា ់រនថយការរង់ប្ារ់តប្ៅផ្ៃូវការ និង​រទរញ្ញ តិ និងនិ ិវិ ីសមុេសាម ញតផ្េងៗ o ការអរ់រំ៖ ពប្ងីរ​លត តយយសិរា និង ​រតងេើនអប្ាម្នការសិរាពិ ​ររស់​រុមារប្រីប្រ​ អនុសាសន៍តោលនតោាយ ... ជាសតងខរ
 41. 41. 41 o សុែភាព៖ រលមវិ ីតដ្ើលបីតដ្ឋោះប្សាយរញ្ហា រងវោះអាហារូរ ថលភររស់រុមារប្ ូវមានលរខណោះសមា រ័ណរលម រតងេើន​ការយល់​ដ្ឹងជុាំវិញការតប្រើប្ាស់​ លូលនិ ិសល ល៌សុែភាព និងប្ ួ ពិនិ យឲ្យាន ឹងរុ៉ឹងតលើតសវាសុខាភ្ិាលតប្ៅផ្ៃូវការ o ោាំ រ​សងគល៖ ​រតងេើន​រិចចោាំប្ទ​ដ្ល់​សាថ រ័នសប្លរសប្លួល និងតលើរទឹរចិ តឲ្យរលមររ-និតោជិ ​ខដ្លមានប្ារ់តរៀវ េជាប្រចាាំចូលរួលរនុងតរឡាជា ិ សនតិសុែសងគល o រតងេើន​េណតនយយភាព៖ សប្មារ់អនរ​ផ្ដល់​តសវា​ទាំងអស់ អនុសាសន៍តោលនតោាយ ... ជាសតងខរ
 42. 42. Thank you very much for your attention សូលខងៃងអាំណរេុណ!

×