Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Raport de autoevaluare
Anul de învățământ 2016-2017
1.Standarde, criterii și indicatorii
de performanță pentru evaluarea
internă a instituțiilor de
învățământ profesional teh...
CADRUL JURIDIC DE FUNCȚIONARE
MISIUNEA, STRATEGIA ȘI POLITICILE INSTITUȚIEI
ORGANIZAREA INTERNĂ A CALITĂȚII
MANAGEMENTUL I...
Programul strategic de dezvoltare a Colegiului de
Industrie Ușoară din m. Bălți pentru perioada 2012-
2017
Programul de ac...
Regulamentul de organizare și funcționare al
Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității
Strategia CEIAC, organigrama in...
 Procedura desfășurării evaluării inițiale
 Mecanismul monitorizării rezultatelor învățării
 Portofoliile grupurilor de...
Criteriul 2.1. Realizarea programelor de
formare profesională
Membrii grupului de lucru
1. Elaborarea planurilor de învăț...
Racordarea programelor de formre
profesională la Cadrul național al
calificărilor/ Nomenclatorul domeniilor de
formare pr...
Procesul de predare învățare
Stagiile de practică
Activități extrașcolare
Evaluarea rezultatelor învățării
Aprobarea planurilor de învățământ ( CP și ME)
Formele de realizare a activităților didactice, tipuri de
evaluări / Studiu...
Admiterea la studii
Progresul elevilor
Recunoașterea și dobândirea
de certificări
 Regulamentul de organizare și
desfășurare a admiterii la programe de
formare profesională tehnică
postsecundară și posts...
Recrutarea și dezvoltarea
personalului didactic
Dezvoltarea personalului didactic
Ordine cu privire la tarifarea cadrelor
didactice, norma didactică, planificarea
calificărilor cadrelor didactice
Califica...
Strategii, măsuri de dezvoltare a personalului
didactic
Elaborarea cerințelor unice pentru completarea
raportului de autoe...
Personalul administrativ și auxiliar
Resurse materiale și de învățare
Resurse financiare
Asigurarea socială a elevilor
 Indicarea documentelor externe, interne după
care se planifică activitățile personalului
administrativ și auxiliar
 Rap...
 Mecanismul de alocare a fondurilor destinate
procesului educațional, finanțarea programelor
și formarea profesională
 A...
Sistemul informațional instituțional
Pagina web a Colegiului
Organigrama traseului informațional
Organigrama surselor de i...
Transparența informațiilor de
interes public
Pagina web a Colegiului
Buletin informațional
Structura paginii web
Monitoriz...
Proceduri privind inițierea monitorizarea
și revizuirea periodică a programelor
de formare profesională
Angajarea în câmpu...
 Mecanismul de revizuire a planurilor de formare
profesională
 Racordarea planurilor la cerințele pieții forțelor de
mun...
Asigurarea externă a calității
Executarea dispozițiilor și recomandărilor ME
prin elaborarea fișei de monitorizare în scop...
Realizarea recomandărilor, deciziilor prin
planificarea activității CEIAC în baza Ghidului
Managementului Calității, Manua...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017

638 views

Published on

Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017

 1. 1. Raport de autoevaluare Anul de învățământ 2016-2017
 2. 2. 1.Standarde, criterii și indicatorii de performanță pentru evaluarea internă a instituțiilor de învățământ profesional tehnic 2. Anexe
 3. 3. CADRUL JURIDIC DE FUNCȚIONARE MISIUNEA, STRATEGIA ȘI POLITICILE INSTITUȚIEI ORGANIZAREA INTERNĂ A CALITĂȚII MANAGEMENTUL INTERN AL CALITĂȚII
 4. 4. Programul strategic de dezvoltare a Colegiului de Industrie Ușoară din m. Bălți pentru perioada 2012- 2017 Programul de activitate pentru anul de studii 2016- 2017 Regulamentul intern de organizare și desfășurare a procesului de învățământ în baza Sistemului de Credite de Studii Regulamentul intern de organizare și funcționare a Colegiului de Industrie Ușoară din m.Bălți - instituție de învățământ profesional tehnic postsecundar Fișa postului Contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă Codul de etică/consiliul de etică, ședințele CE
 5. 5. Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității Strategia CEIAC, organigrama instituției Portofoliul CEIAC, organigrama CEIAC Registrul de implimentare a managementului Calității. Seminar teoretic (Aspecte teoretice privind evaluarea externă a IÎPT) Comunicări (raport privind vizita de studiu în România, ,,Deseminarea bunilor practice de creare și implimentare a sistemului de asigurare a calității”, ședințe comune cu șefii de caterdă, acord de parteneriat și colaborare Proceduri interne de asigurare a calității (mecanismul implimentării managementului informației,
 6. 6.  Procedura desfășurării evaluării inițiale  Mecanismul monitorizării rezultatelor învățării  Portofoliile grupurilor de lucru, catedrelor, cadrelor didactice, registrul informațonal, registrul dezvoltării cadrelor didactice  Procedura privind completarea cataloagelor  Procedura privind urmărirea traseului profesional al absolvenților  Procedura de monitorizare a abandonului școlar  Acumularea datelor, prelucrarea, anunțarea rezultatelor  Activități cu caracter de îmbunătățire și asigurare a calității ce promovează viziunea și misiunea CIU
 7. 7. Criteriul 2.1. Realizarea programelor de formare profesională Membrii grupului de lucru 1. Elaborarea planurilor de învățământ, 2. Elaborarea curriculumului la unitățile de curs/ module; 3. Elaborarea conținutului clasificărilor profesionale și validarea acestora pentru specialitățile specifice CIU
 8. 8. Racordarea programelor de formre profesională la Cadrul național al calificărilor/ Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și Clasificatorul ocupațiilor Structura programelor realizată în baza: Ghidului practic de elaborare a curriculumului Ghid de implimentare a Sistemului de Credite de Studii  Metodologia de elaborare a calificărilor profesionale
 9. 9. Procesul de predare învățare Stagiile de practică Activități extrașcolare Evaluarea rezultatelor învățării
 10. 10. Aprobarea planurilor de învățământ ( CP și ME) Formele de realizare a activităților didactice, tipuri de evaluări / Studiul individual Mecanismul consultării elevilor Elaborarea suportului didactic pentru elev/completarea Utilizarea instrumentelor TIC, completarea, procurarea Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea stagiilor de practică – Curriculumul stagiilor de practică Portofoliul stagiilor de practică pe grupă / a elevului (agenda formării profesionale, raportul stagiilor de practică, anexe) Contracte de colaborare încheiate cu agenții economici Activități extracuriculare realizate în baza standardelor Metodologia evaluării inițiale a rezultatelor învățării
 11. 11. Admiterea la studii Progresul elevilor Recunoașterea și dobândirea de certificări
 12. 12.  Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterțiară.  Accesul grupurilor dezavantajate și a persoanelor cu cerințe educaționale  Promovarea și mobilitatea elevilor se face în baza documentelor normative aprobate  Procesele verbale ale ședințelor de evaluare și calificare
 13. 13. Recrutarea și dezvoltarea personalului didactic Dezvoltarea personalului didactic
 14. 14. Ordine cu privire la tarifarea cadrelor didactice, norma didactică, planificarea calificărilor cadrelor didactice Calificarea profesională /vizite la întreprinderi, membrii comisiei de examinare, seminare, ateliere de lucru, activități desfășurate în comun cu agenții economici, elaborarea de calificări profesionale, validarea acestora Formare profesională prin ateliere de lucru, participare la seminare internaționale în parteneriat cu Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii/SA Artifex, Focșani, România
 15. 15. Strategii, măsuri de dezvoltare a personalului didactic Elaborarea cerințelor unice pentru completarea raportului de autoevaluare, planificarea activităților didactice, proiectele de lungă durată, scurtă durată, caiete de sarcini, portofoliul disciplinii/ghidul elevului, indicații metodice, produse de evaluare curriculare, fișe de lucru, fișe de evaluare, fișe de observare, completarea registrelor Fișa formării profesionale
 16. 16. Personalul administrativ și auxiliar Resurse materiale și de învățare Resurse financiare Asigurarea socială a elevilor
 17. 17.  Indicarea documentelor externe, interne după care se planifică activitățile personalului administrativ și auxiliar  Raportul de autoevaluare a personalului administrativ și auxiliar  Existența și utilizarea spațiului educațional  Dotarea și accesibilitatea/cere a fi reînnoită  Fondul bibliotecii – completat cu literatueă de specialitate/multimedia, utilaj specializat  Accesul elevilor la programele de formare profesională/pag web, cadre didactice  Suport didactic curricular se realizează
 18. 18.  Mecanismul de alocare a fondurilor destinate procesului educațional, finanțarea programelor și formarea profesională  Asigurarea elevilor cu cămin. Regulamentrul căminului, ordine dispoziții, acte ce confirmă respectarea normelor igienico-sanitare și antiincendiare  Elevilor li se aordă servicii medicale  Activează teatrul de modă ,,Grația”  Activează 6 secții sportive
 19. 19. Sistemul informațional instituțional Pagina web a Colegiului Organigrama traseului informațional Organigrama surselor de informare Centralizatorul managemetului informațional Registrele informaționale Baza de date
 20. 20. Transparența informațiilor de interes public Pagina web a Colegiului Buletin informațional Structura paginii web Monitorizarea permanentă a informațiilor prezentate
 21. 21. Proceduri privind inițierea monitorizarea și revizuirea periodică a programelor de formare profesională Angajarea în câmpul muncii
 22. 22.  Mecanismul de revizuire a planurilor de formare profesională  Racordarea planurilor la cerințele pieții forțelor de muncă prin elaborarea, validarea calificărilor profesionale  Procedura monitorizării proceselor de predare- învățare-evaluare, fișa de observare, centralizatorul asistării la ore, centralizatorul activităților planificate și promovat  Realizarea procesului de audit intern al instituției  Realizarea chestionarelor, evaluarea, prezentarea rezultatelor  Angajarea în câmpul muncii – aplicarea Metodologiei de urmărire a traseului profesional al absolvenților  Procedura în vederea promovării orientării profesionale  Proceduri de ghidare și consiliere ăn carieră
 23. 23. Asigurarea externă a calității Executarea dispozițiilor și recomandărilor ME prin elaborarea fișei de monitorizare în scopul implimentării Regulamentului de organizare a studiilor de învățământ, implimentarea privind stagiile de practică, implimentarea codului de etică, etc.
 24. 24. Realizarea recomandărilor, deciziilor prin planificarea activității CEIAC în baza Ghidului Managementului Calității, Manualului de Autoevaluare, Îndeplinirea sarcinilor ME- propuneri, modificări la completarea Manualului de Autoevaluare Prezentarea raportului privind vizita de studiu în România Desiminarea bunelor practici de creare și implimentare a Sistemului de Asigurare a Calității în IÎPT

×