Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Masini si aparate

3,046 views

Published on

Masini si aparate

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Masini si aparate

 1. 1. Ministerul Edcației al Republicii Moldova COLEGIUL DE INDUSTRIE UȘOARĂ, BĂLȚI Bălți - 2016
 2. 2. 71530 ,,Maşini şi aparate în industria uşoară”  Domeniul de formare profesională 715 Mecanica şi prelucrarea metalelor  Durata studiilor: 4 ani în baza studiilor gimnaziale  Forma de învățămînt de zi  Calificarea Tehnician mecanic  Modalități de evaluare finală Elaborarea și susținerea proiectului de diplomă  Certificare – Diplomă de………  Limba de instruire romînă / rusă  Numărul total de credite de studii – 120
 3. 3. Descrierea generală a domeniului Domemiul MECANIC are drept scop de a pregăti specialişti competenţi să activeze în producţie, în proiectare, în organizare şi conducere a sectoarelor de reparaţii şi deservire a utilajului tehnologic precum şi la întreprinderile de prelucrare a materialelor realizînd următoarele:  Evaluarea caracteristicilor şi performanţelor utilajului tehnologic;  Elaborarea şi implimentarea tehnologiilor de reparare a utilajului industrial;  Elaborarea documentaţiei tehnice de realizare a proceselor de reparaţii;  Proiectarea şi programarea proceselor de întreţinere şi reparaţii;  Utilizarea tehnologiilor informaţionale la elaborarea proceselor de reparaţii a utilajelor şi producere a pieselor de schimb.  Corelarea planurilor de dezvoltare a sectoarelor de întreţinere şi reparaţie cu echilibrul costului şi calităţii lucrărilor.
 4. 4. Domeniul de activitate  Secţiile de reparaţii mecanice;  Secțiile de producere a întreprinderilor de industrie uşoară;  Secţiile de prelucrări mecanice a materialelor;  Laboratoare de producţie;  SC,,Filatura –Ungheni” SRL ÎCS  ,,Covoare – Ungheni” SA  ,,Steaua – Red,, Chișinău  ÎM ,, Bălţeanca”  ,,Moldabela,,SRL Ungheni Întreprinderile de producere
 5. 5. Funcțiile pe care le poate îndeplini tehnicianul mecanic  Tehnician mecanic  Tehnician prelucrări mecanice  Tehnician reglamentări  Tehnician standardizare  Tehnician securitatea şi sănătatea în muncă
 6. 6. Finalități de studiu Lucrarea de diplomă – desăvârşirea studiilor şi cheia spre lumea profesională Conform planului de învăţămînt, în Colegiul de Industrie Uşoară, Bălţi este prevăzută finalizarea studiilor prin organizarea procesului de susţinere a proiectelor de diplomă. Elaborînd un proiect de diplomă, elevul dovedeşte că: • a acumulat cunoştinţe minime, competenţe şi aptitudini specifice domeniului complex al industriei uşoare; • are capacitatea de analiză critică a rezultatelor obţinute în urma temei de diplomă; • are abilităţi de căutare, analiză şi sistematizare a informaţiei din diverse surse şi referinţe bibliografice; • este familiarizat cu cele mai noi dezvoltări ale cunoaşterii în domeniu; • poate asigura aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi de rezolvare a problemelor;
 7. 7. Decrierea calificării Tehnician mecanic Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul utilajelor din industria uşoară: concepţie, construcţie, montaj, utilizare, întreţinere şi reparaţii maşini, motoare şi instalaţii mecanice; asigura functionarea masinilor, motoarelor şi instalaţiilor mecanice şi a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor; concep şi asamblează maşini, motoare şi instalaţii mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimează cantităţile şi costurile materialelor şi forţei de muncă necesare fabricaţiei;asigură controlul tehnic al fabricaţiei, al utilizării intreţinerii si reparaţiei maşinilor, motoarelor şi instalaţiilor; identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii; coordonează activitatea muncitorilor ocupaţi cu curaţarea, vopsirea şi repararea utilajelor.
 8. 8. Ocupații tipice pentru absolvent  Continuarea studiilor în instituţii superioare de profil.  Tehnician mecanic la întreprinderile de industrie uşoară.  Tehnician de prelucrare a materialelor în secţiile de reparaţii sau de prelucrare a materialelor metalice  Tehnician standardizare în domeniul elaborării pieselor de schimb
 9. 9. Componentele de formare în specialitate Bazele lăcătuşeriei  Utilajul ramurii Economia ramurii Repararea şi deservirea utilajului Desen tehnic Studiul materialelor Tehnologia metalelor I Prelucrarea prin aşchiere Electrotehnica generală, bazele electronicii
 10. 10. Competențe generale  Utilizazarea terminologiei tehnice, cunoaşterea şi aplicarea limbajului de specialitate în rezolvarea diverselor problme cu caracter tehnic şi tehnologic  Manefestarea capacităţilor de generalizare, concretizare, structurare, argumentare şi prezentarea propriilor elaborări.  Combinarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudenilor adecvate fiecărui context necesare pentru dezvoltarea personală, incluziunea socială, cetăţenia activă.  Reproducerea normelor, standardelor faptelor, tabelelor, noţiunilor, fenomenelor.
 11. 11. Competențe fundamentale  Structurarea cunoştinţelor, transfer şi aplicare, capacitatea de culegere, sistematizare, analiză şi sinteză a informaţiilor cu caracter clitativ şi cantitativ în vederea dezvoltării continue.  Stabilirea corelării între cerinţele de calitate şi indicaţiile documentaţiei tehnice.  Capacitate de a coordona normele de sănătate şi securitate în muncă în conformitate cu specificul locului de muncă şi tehnologia aplicată.  Aplică principiile ergonomice în organizarea locurilor de muncă.
 12. 12. Competențe specifice  Efectuarea de calcule ,demonstraţii şi aplicaţii pentru rezolvarea sarcinii specifice ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale.  Elaborarea proceselor tehnologice de realizare categoriilor de reparaţii a utilajului tehnologic.  Elaborarea şi interpretarea documentaţiei şi datelor economice.  Cunoaşte utilajul tehnologic din industria uşoară. Explică principiul de funcţionare a maşinilor şi instalaţiilor din industria uşoară. Cunoaşte valorile optime de funcţionare.
 13. 13. Stagii de practică  Practica de iniţiere în specialitate (anul 1) 5săptămîni  Practica de instruire 1. (anul 2) 5săptămîni  Practica de instruire 2. (anul 3) 2 săptămîni  Practica tehnologică (anul 4) 4 săptămîni  Practica ce anticipează probele de absolvire (anul 4) 4 săptămîni
 14. 14. Pentru a avea acces la profesie, este necesară absolvirea unei instituții de învățămînt. Colegiul este o bună oportunitate pentru absolvenții cicului gimnazial de a obține o profesie. Studiile în cadrul colegiilor durează patru ani şi permit obținerea diferitor calificări în diferite domenii. Specialitatea ”Mașini ș aparate în industria ușoară” permite de a obține calificarea de tehnician mecanic. Însă ce înseamnă ”a fi mecanic”?
 15. 15. Muncitorii de bază Mecanicii Managementul
 16. 16. A fi ajutorul muncitorului cînd este nevoie
 17. 17. A face ca totul să fucțoneze bine
 18. 18. A îndeplini următoarele funcții  Execută revizia tehnică, reparația curentă și capitală a utilajului de producție;  Asigură bună întreținere și reparare a utilajelor;  Efectuează întreţinerea şi supravegherea zilnică a utilajului  Asigurară funcţionăriiarea utilajelor în condiţii de securitate deplină în exploatare.

×