SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Catedra Științe reale
Darea de seamă
a. î. 2017-2018
Irina VRANCEAN, șefa catedră
Ştiinţa este calea cea
mai scurtă şi cea mai sigură spre success în orice domeniu al vieţii.”
Charles Givens
1. Cooperarea profesorilor în realizarea Standardului comun :
,,Asigurarea creșterii calității procesului educațional prin promovarea
interdisciplinarității.”
a) Proiect de tip constructiv cu tema „Planeta Pământ – casa tuturor”
Genericul proiectului ,, Iubesc Natura”
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
Nr. Tematica Data /grupa
Responsabili/pro
fesori
1.
,,Conflictul dintre urbanizare și
ecologie, soluții de protejare a mediului
urban”
(dezbateri)
08.11.17
FȚ 513
MT 513
I. Vrancean
Z. Dolință
I . Noroc
N.Cojocari
2.
,,Un pahar cu apă vie o schimbare vrem
să fie”.
( Investigație )
22.03.18
M 721
M 612
I. Vrancean
3.
Excursii în natură
( Vizita AO Moldo-italiană“Floribel”)
Iunie 2018
M 711
Z. Dolință
b) Proiect de tip constructiv cu genericul
,, Arta de a trăi sănătos”
Nr. Tematica
Data
/grupa
Responsabili/pr
ofesori
1.
,,Siguranţa alimentară
în viaţa cotidiană!”
(oră educativă)
15.11.17
SSM 612
I. Vrancean
M. Proca
2.
,, Alimentația –suicid sau longevitate”
(dezbatere)
05.12.17
MT 513
I. Vrancean
3.
„ Eu spun ,, Nu” E-urilor”
( masă rotundă interactivă)
23.03.18
M 513
MT 513
I. Vrancean
Z. Dolință
Tematica Data Responsabili/profesori
,,VIVAT ACADEMIA! VIVANT
PROFESSORES!”
August- septembire
Z. Dolință N.Cojocari
I.Vrancean M. Florean
L. Diaconu
c) CONCURS INTERN
d) TRAINING PENTRU PROFESORI
Tematica Data /grupa Responsabili/profesori
,,Eficientizarea calculilor
statistice utilizînd aplicații MS
Excel.”
11.12.17
profesorii din colegiu
M. Florean
e) VICTORINĂ
Nr. Tematica Data /grupa Responsabili
1. ,, Clubul erudiților” 18.10.17,
gr. M 612, F 612
A. Corcinschi
2. ,, Matematica face ordine în minte” 29.03.18,
gr. M 711
A. Corcinschi
2. EXISTENȚA PERFORMERILOR
Olimpiadă Zonală( Zona Nord)
Nr.crt Numele, prenumeleelevului Grupa Performanța Notă
1. Naforniță Cristina SSSM 711 Diplomă de gradul I
Concursul școlar zonal, Zona
Nord, Biologie, USARB
10 Februarie, 2018
2. Guranda Natalia SSM-612 Diplomă de gradul III
Concursul școlar zonal, Zona
Nord, Biologie, USARB
10 Februarie, 2018
3. Guțan Elena F-513 Diplomă de gradul III
Concursul școlar zonal, Zona
Nord, Biologie, USARB
10 Februarie, 2018
4. Meleștean Daria M 711 Mențiune
Concursul școlar zonal, Zona
Nord, Chimie, USARB
10 Februarie, 2018
5. Guranda Adrian SSM-612 Diplomă de gradul III
Concursul școlar zonal, Zona
Nord, Chimie, USARB
10 Februarie, 2018
6. Pavliuc Cătălina M 513 Diplomă de gradul II
Concursul școlar zonal, Zona
Nord, Chimie, USARB
10 Februarie, 2018
3. STIMULAREA VALORILOR, A TALENTELOR, A CREATIVITĂȚII PRIN PARTICIPAREA LA
PROIECTE/ CONCURSURI NAȚIONALE/INTERNAȚIONALE
CONCURSURI NAȚIONALE
Nr. Numele şi prenumele elevului Titlul lucrării
1.
Nacladă Lilia, gr. MT 513
Cojocaru Mihaela, gr. MT 513
Curuliuc Ana, gr. MT 513
Chimia în viaţa societăţii
2. Guranda Adrian, gr. SSM 612
E-urile (aditivii alimentari) în
alimentaţie. Avantaje şi
riscuri.
3 Guranda Natalia, gr. SSM 612
Alcoolii cu importanță practică
şi biologică
4
Guțan Elena, gr.F 513
Sorocean Ana –Maria, gr. F 513
Compușii halogenați –
utilizarea și acțiunea lor
fiziologică
• Concursul lucrărilor de cercetare a elevilorcu genericul
,,Chimia în viața cotodiană”
17 martie 2018, USARB
Concurs Național ,,Ecologia în proză, versuri și culori”, ediția II, 2018.
Secțiunea: Pictură, secțiunea versuri, secțiunea proză.
SECȚIUNEA PICTURĂ
Numele şi prenumele
elevului
Titlul lucrării
Vusatîii Nichita,
gr. M 721
,,Вода –источник жизни”
Paladi Cristina,
gr. M 711
,, Apa –sursa Vieții”
Meleștean Daria,
gr. M 711
,, Viața-un vals al apelor”
Țăhman Alina, g
r FȚ 711
,, Apa –sursa umanității”
Nacladă Diana,
F 711
,, Apa rîului trece – deșeurile
rămân”
,, Frumisețea apei se află
deasupra, însă rădăcina
poluării este in adâncul apei”
Țîmbalariu Daniela,
gr. M 523
,, Apa –sursa Vieții”
Parea Mihail,
gr. MA 513
,, Apa Răitului trce-deșeurile
rămân”
Ivanova Anastasia,
gr.F 523
,, ,,Вода – начало жизни”
,, Мы в ответе за жизнъ”
SECȚIUNEA VERSURI
Numele şi prenumele
elevului
Titlul lucrării
Guranda Adrian,
gr. SSM 612
,, Apa –sensul vieții”
Guranda Natalia,
gr. SSM 612
,, Apa –sensul vieții”
Zara Cătălina,
gr. F 513
,, Apa –sensul vieții”
Baxan Mihaela,
gr. F 513
,, Apa –sensul vieții”
Răilean Cristina,
gr. F 513
,, Apa – izvorulvieții”
CONCURSURI INTERNE
Concurs al fotografiei digitale
ediția a 2-a, aprilie 2018:
,, Momente de neuitat din viața colegiului”.
Turcan Rozalina, gr.F612
Guranda Andrian, gr.SSM 612
Smirnov Ana, gr. M721
Palenciuc Angela, gr.F612
Prodan Dumitrita, gr.F612
Palamarciuc Mihaela, gr.F612
Copchilet Alexandra, gr. M721
Marinenco Antonina, gr. M721
Osic Anastasia, gr. M721
Macovei Victoria, gr. M721
Pasat Andreia, gr.F612
Concursul gazetelor de perete la fizică:
,, A. Einstein și fizica contemporană”,
26.0318 -05.04.18.
Grupa Nume prenume
Corelova Alexandra M-721
Vusatîi Nichita M 721
Podvîsoţchi Emilia M 721
Gonţa Daniela F-622
Meleştean Daria M-711
Palade Cristina M- 711
Palcinschi Tatiana M 721
4. Realizarea/Continuarea parteneriatului cu parteneri
educaţionali / comunitari/ONG pentru stimularea valorilor, a
talentelor, a creativitatea elevilor prin participarea la proiecte
naționale/internaționale.
PROIECT ,, Studiem: Step up for Democracy” în pareteneriat cu A.O.
,, Centrul pentru educație ecologică și dezvoltare durabilă”
03.01.17-31.01.18.
Elevii participanți: Turcu Crsitina și Scripnic Mihaela,
gr. M 612, prof. Vrancean Irina.
5. Impulsionarea cerctării științifice de către profesori prin identificarea și
promovarea celor mai eficiente metode de predare, utilizînd cercetările proprii
Disciplina /forma de
activitate
Conținutul Numărul si data
procesului verbal
Responsabili/profesori
Raport
Analiza rezultatelor la sesiunea
de BAC 2017 în a.î 2016-2017 la
disciplinele: matematica,
biologia, fizica, și chimia.
nr.3 din 30.10.2017 Irina Vrancean
F. Focșa
M Florean
Proiect de cercetare didactică-
științifică
Rezolvarea ecuațiilor cu modul și
parametru
nr.4 din 30.11.17 N. Baibarac
Proiect de cercetare didactică-
științifică
Analiza – forma de organizare a
activității de învățatre a fizicii.
nr 6 din 30.01.18 E. Colesnicenco
Proiect de cercetare didactico-
științific:
Prelucrare metodică la
informatică
Rezolvarea problemelor ,,
Elipsa”
Metode și tehnici deevaluare la
informatică
nr.7 din 28.02.18
nr.7 din 28.02.18
N. Rozimovschi
A. Corcinschi
Proiect de cercetare didactico-
științific
Aplicații ale matematicii,
abordări disciplinare și
transdisciplinare
nr. 8 din 27.03.18 F. Focșa
Proiect de cercetare științifico-
metodic
Eficacitatea procesului de
predare și învățare a materiei la
orele de matematică
nr.9 din19.04.18 A. Corcinschi
Proiect de cercetare științifico-
metodic
Lecțiile de chimie și biologie-
spaţiu didactic de formare a
competenţei acțional strategice
nr.10 din 29.05.18 I.Vrancean
Proiect de cercetare științifico-
metodic:
Impactul negativ al substanțelor
toxice din produsele cosmetice
asupra sănătății omului.
nr.10 din 29.05.18 Z. Dolință
Ore publice
Disciplina Conținutul Data /Grupa Profesor
Biologia Subiectul: ,, Reproducerea celulară”. 26.09.18 M 513 Z. Dolință.
Informatică Subiectul: ,,Erori în calcule numerice: eroarea
absolută/eroarea relativă; clasificarea erorilor.”
25.10.17 gr. MA 513 M Florean
Fizică/astron
omie
Subielctul lecției: Transportul enegiei electrice la distanțe
mari. Rezolvarea problemelor.
25.10.17 gr. MA 513 M Florean
Matematica Subiectul: ,, Binomul lui Newton 05.10.17 gr. FȚ-711 A. Corchinschi
Matematica Subiectul: ,,Relații neutrice în triungiul dreptunghic. Aplicații” 25.10.17 gr. M -711 A. Corchinschi
Matematica Subiectul:,,Ecuații de gradul II și reductibile la acestea. Relații
lui Viete. Inecuații de gradul II și reductibile la acestea
30.11.17 gr FȚ-711. A. Corchinschi
Chimie Subiectul: Surse naturale de hidrocarburi” 03.03.18 gr. FȚ 612 I. Vrancean
6. Cadre didactice bine pregătite, interesate de perfecționarea continua de
specialitate
Participarea la Cursuri de formare continuă:
• F. Florean, Institul de Formare Conitinuă din Chișinău,la specialitatea: fizică și
informatică, perioada 13.01.18-02.02.18;
• A. Corcinschi, Institul de Formare Conitinuă din Chișinău,la specialitatea: matematică și
informatică, perioada 13.01.18-02.02.18.
Şcoala de iarnă a cadrelor didactice. Activitate de instruire în Domeniul “Managementului Proiectelor
de pateneriat educaţional”- prof. I. Vrancean și Z. Dolință.
Seminarul republican metodic,, Educație pentru integritate”( Liceul Academiei de Științe a Moldovei)-
prof. I. Vrancean.
Conferință internațională ,, Educație pentru științe”( Biblioteca Națională a României, București) - prof.
I. Vrancean .
Conferință națională a învățătorilor cu genericul ,, Inovații educaționale în lume. Perspective de
implementare astăzi- un atu competitiv mâine.” Liceul Teoretic
,, M. Eminescu”, AGIRoMd, 02.06.18, Bălți. prof. I. Vrancean și Z. Dolință.
Seminar în cadrul Proiectului Reforma Structurală în Învăţământul Profesional Tehnic în Republica
Moldova ”Managementul Instituţiilor de Învăţământ în contextual învăţămîntului dual”, prof.
Z. Dolință.
PUNCTE SLABE
• Număr mic de ore/săptămânal la disciplinele biologia , chimia ,
fizica și informatica, conform planului cadru
( nu este suficient pentru o bună pregătire per examenele de BAC);
• Număr mic de performeri;
• Numărul mare de restanțieri la examenle de BAC;
• Motivaţia slabă din parte elevilor;
• Absențe nemotivate de la ore;
• Elevii și părinții nu sunt conștienți de puterea lor de decizie asupra
parcursurilor școlare;
• Utilizarea insuficienta a unui material didactic modern în cadrul
orelor.
OPURTUNITĂȚI
• Tendința de micșorare a numărului de
restanțieri la discipline.
• Stimularea materială a profesorilor și a
elevilor cu deosebite performanțe.
• Încadrarea elevilor în activități științifice .

More Related Content

Similar to Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018

Eco project by emilia lupei
Eco project by emilia lupeiEco project by emilia lupei
Eco project by emilia lupeibudur eleonora
 
prezentare lucrare metodico-științifică (Dizertație).pptx
prezentare lucrare metodico-științifică (Dizertație).pptxprezentare lucrare metodico-științifică (Dizertație).pptx
prezentare lucrare metodico-științifică (Dizertație).pptxAncaChereja
 
Parteneriat ceahlau 2013 un material realizat de dumitrascu doina
Parteneriat ceahlau 2013 un material realizat de dumitrascu doinaParteneriat ceahlau 2013 un material realizat de dumitrascu doina
Parteneriat ceahlau 2013 un material realizat de dumitrascu doinabudur eleonora
 
Regulament concurs educatie ecologica caer 2017
Regulament concurs educatie ecologica caer 2017Regulament concurs educatie ecologica caer 2017
Regulament concurs educatie ecologica caer 2017Cimpeanemese
 
Regulament concurs educație ecologică „Natură și viață” 2017
Regulament concurs educație ecologică „Natură și viață” 2017Regulament concurs educație ecologică „Natură și viață” 2017
Regulament concurs educație ecologică „Natură și viață” 2017Cimpeanemese
 
Concurs de creatie plastica si literara
Concurs de creatie plastica si literara Concurs de creatie plastica si literara
Concurs de creatie plastica si literara Dia Diana
 
Concurs de creatie plastica si literara 2
Concurs de creatie plastica si literara 2Concurs de creatie plastica si literara 2
Concurs de creatie plastica si literara 2Dia Diana
 
Revista InfoLINE/AN II/Nr. 3-ianuarie 2013
Revista InfoLINE/AN II/Nr. 3-ianuarie 2013Revista InfoLINE/AN II/Nr. 3-ianuarie 2013
Revista InfoLINE/AN II/Nr. 3-ianuarie 2013revistainfoline
 
Premii natura si viata 2018
Premii natura si viata 2018Premii natura si viata 2018
Premii natura si viata 2018Cimpeanemese
 
Proiecte eco sc.28 2008 MARES CRINA
Proiecte eco sc.28 2008 MARES CRINAProiecte eco sc.28 2008 MARES CRINA
Proiecte eco sc.28 2008 MARES CRINAMares Crina
 
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, RomaniaUNEP VIENNA ISCC - ESD
 
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...Paraschiv Camelia
 
Proiect Bacau - 18 mai 2012
Proiect Bacau - 18 mai 2012Proiect Bacau - 18 mai 2012
Proiect Bacau - 18 mai 2012Sitan Kang
 

Similar to Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018 (20)

Eco project by emilia lupei
Eco project by emilia lupeiEco project by emilia lupei
Eco project by emilia lupei
 
prezentare lucrare metodico-științifică (Dizertație).pptx
prezentare lucrare metodico-științifică (Dizertație).pptxprezentare lucrare metodico-științifică (Dizertație).pptx
prezentare lucrare metodico-științifică (Dizertație).pptx
 
Parteneriat ceahlau 2013 un material realizat de dumitrascu doina
Parteneriat ceahlau 2013 un material realizat de dumitrascu doinaParteneriat ceahlau 2013 un material realizat de dumitrascu doina
Parteneriat ceahlau 2013 un material realizat de dumitrascu doina
 
Infocus 13
Infocus 13Infocus 13
Infocus 13
 
Regulament concurs educatie ecologica caer 2017
Regulament concurs educatie ecologica caer 2017Regulament concurs educatie ecologica caer 2017
Regulament concurs educatie ecologica caer 2017
 
Scoala
ScoalaScoala
Scoala
 
Regulament concurs educație ecologică „Natură și viață” 2017
Regulament concurs educație ecologică „Natură și viață” 2017Regulament concurs educație ecologică „Natură și viață” 2017
Regulament concurs educație ecologică „Natură și viață” 2017
 
A patra reuniune a proiectului comenius The Planet In Our Hands
A patra reuniune a proiectului comenius The Planet In Our HandsA patra reuniune a proiectului comenius The Planet In Our Hands
A patra reuniune a proiectului comenius The Planet In Our Hands
 
Concurs de creatie plastica si literara
Concurs de creatie plastica si literara Concurs de creatie plastica si literara
Concurs de creatie plastica si literara
 
Concurs de creatie plastica si literara 2
Concurs de creatie plastica si literara 2Concurs de creatie plastica si literara 2
Concurs de creatie plastica si literara 2
 
Revista infoline nr 3
Revista infoline nr 3Revista infoline nr 3
Revista infoline nr 3
 
Revista infoline nr 3
Revista infoline nr 3Revista infoline nr 3
Revista infoline nr 3
 
Revista InfoLINE/AN II/Nr. 3-ianuarie 2013
Revista InfoLINE/AN II/Nr. 3-ianuarie 2013Revista InfoLINE/AN II/Nr. 3-ianuarie 2013
Revista InfoLINE/AN II/Nr. 3-ianuarie 2013
 
Premii natura si viata 2018
Premii natura si viata 2018Premii natura si viata 2018
Premii natura si viata 2018
 
Proiecte eco sc.28 2008 MARES CRINA
Proiecte eco sc.28 2008 MARES CRINAProiecte eco sc.28 2008 MARES CRINA
Proiecte eco sc.28 2008 MARES CRINA
 
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, RomaniaMove4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, Romania
Move4Nature Trail Presentation - Remetea School, Harghita, Romania
 
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...
Simpozion consilierea si orientarea elevilor in context european editia a VI...
 
Infocus 10
Infocus 10Infocus 10
Infocus 10
 
Proiect Bacau - 18 mai 2012
Proiect Bacau - 18 mai 2012Proiect Bacau - 18 mai 2012
Proiect Bacau - 18 mai 2012
 
Balaur a. dgets reuniune engl, germ
Balaur a. dgets reuniune engl, germBalaur a. dgets reuniune engl, germ
Balaur a. dgets reuniune engl, germ
 

More from Colegiul de Industrie Usoara

Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17Colegiul de Industrie Usoara
 
понятия и концепты о данных и о базах данных
понятия и концепты о данных и о базах данныхпонятия и концепты о данных и о базах данных
понятия и концепты о данных и о базах данныхColegiul de Industrie Usoara
 
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”Colegiul de Industrie Usoara
 

More from Colegiul de Industrie Usoara (20)

Analiza chestionarelor absolventilor grupelor M
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor MAnaliza chestionarelor absolventilor grupelor M
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor M
 
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor F
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor FAnaliza chestionarelor absolventilor grupelor F
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor F
 
Analiza chestionarelor absolventi MT
Analiza chestionarelor absolventi MTAnaliza chestionarelor absolventi MT
Analiza chestionarelor absolventi MT
 
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
 
Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017
Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017
Raport de autoevaluare. Carauș V. 04.07.2017
 
Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17
Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17
Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17
 
Diseminarea bunelor practice 22.05.17
Diseminarea bunelor practice 22.05.17Diseminarea bunelor practice 22.05.17
Diseminarea bunelor practice 22.05.17
 
Orar profesori 1.09.2017
Orar profesori 1.09.2017Orar profesori 1.09.2017
Orar profesori 1.09.2017
 
понятия и концепты о данных и о базах данных
понятия и концепты о данных и о базах данныхпонятия и концепты о данных и о базах данных
понятия и концепты о данных и о базах данных
 
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
 
Modelarea și tehnologia tricotajelor
Modelarea și tehnologia tricotajelor Modelarea și tehnologia tricotajelor
Modelarea și tehnologia tricotajelor
 
Masini si aparate
Masini si aparateMasini si aparate
Masini si aparate
 
Frizerie și cosmetică
Frizerie și cosmeticăFrizerie și cosmetică
Frizerie și cosmetică
 
Securitatea
Securitatea Securitatea
Securitatea
 
Filatura si tesatorie
Filatura si tesatorieFilatura si tesatorie
Filatura si tesatorie
 
формы и отчеты
формы и отчетыформы и отчеты
формы и отчеты
 
метод хорд
метод хордметод хорд
метод хорд
 
Metoda coardelor
Metoda coardelorMetoda coardelor
Metoda coardelor
 
Переменный ток
Переменный токПеременный ток
Переменный ток
 
Цепи переменного тока
Цепи переменного токаЦепи переменного тока
Цепи переменного тока
 

Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018

 • 1. Catedra Științe reale Darea de seamă a. î. 2017-2018 Irina VRANCEAN, șefa catedră Ştiinţa este calea cea mai scurtă şi cea mai sigură spre success în orice domeniu al vieţii.” Charles Givens
 • 2. 1. Cooperarea profesorilor în realizarea Standardului comun : ,,Asigurarea creșterii calității procesului educațional prin promovarea interdisciplinarității.” a) Proiect de tip constructiv cu tema „Planeta Pământ – casa tuturor” Genericul proiectului ,, Iubesc Natura” ANALIZA SWOT PUNCTE TARI: Nr. Tematica Data /grupa Responsabili/pro fesori 1. ,,Conflictul dintre urbanizare și ecologie, soluții de protejare a mediului urban” (dezbateri) 08.11.17 FȚ 513 MT 513 I. Vrancean Z. Dolință I . Noroc N.Cojocari 2. ,,Un pahar cu apă vie o schimbare vrem să fie”. ( Investigație ) 22.03.18 M 721 M 612 I. Vrancean 3. Excursii în natură ( Vizita AO Moldo-italiană“Floribel”) Iunie 2018 M 711 Z. Dolință
 • 3. b) Proiect de tip constructiv cu genericul ,, Arta de a trăi sănătos” Nr. Tematica Data /grupa Responsabili/pr ofesori 1. ,,Siguranţa alimentară în viaţa cotidiană!” (oră educativă) 15.11.17 SSM 612 I. Vrancean M. Proca 2. ,, Alimentația –suicid sau longevitate” (dezbatere) 05.12.17 MT 513 I. Vrancean 3. „ Eu spun ,, Nu” E-urilor” ( masă rotundă interactivă) 23.03.18 M 513 MT 513 I. Vrancean Z. Dolință
 • 4. Tematica Data Responsabili/profesori ,,VIVAT ACADEMIA! VIVANT PROFESSORES!” August- septembire Z. Dolință N.Cojocari I.Vrancean M. Florean L. Diaconu c) CONCURS INTERN d) TRAINING PENTRU PROFESORI Tematica Data /grupa Responsabili/profesori ,,Eficientizarea calculilor statistice utilizînd aplicații MS Excel.” 11.12.17 profesorii din colegiu M. Florean e) VICTORINĂ Nr. Tematica Data /grupa Responsabili 1. ,, Clubul erudiților” 18.10.17, gr. M 612, F 612 A. Corcinschi 2. ,, Matematica face ordine în minte” 29.03.18, gr. M 711 A. Corcinschi
 • 5. 2. EXISTENȚA PERFORMERILOR Olimpiadă Zonală( Zona Nord) Nr.crt Numele, prenumeleelevului Grupa Performanța Notă 1. Naforniță Cristina SSSM 711 Diplomă de gradul I Concursul școlar zonal, Zona Nord, Biologie, USARB 10 Februarie, 2018 2. Guranda Natalia SSM-612 Diplomă de gradul III Concursul școlar zonal, Zona Nord, Biologie, USARB 10 Februarie, 2018 3. Guțan Elena F-513 Diplomă de gradul III Concursul școlar zonal, Zona Nord, Biologie, USARB 10 Februarie, 2018 4. Meleștean Daria M 711 Mențiune Concursul școlar zonal, Zona Nord, Chimie, USARB 10 Februarie, 2018 5. Guranda Adrian SSM-612 Diplomă de gradul III Concursul școlar zonal, Zona Nord, Chimie, USARB 10 Februarie, 2018 6. Pavliuc Cătălina M 513 Diplomă de gradul II Concursul școlar zonal, Zona Nord, Chimie, USARB 10 Februarie, 2018
 • 6. 3. STIMULAREA VALORILOR, A TALENTELOR, A CREATIVITĂȚII PRIN PARTICIPAREA LA PROIECTE/ CONCURSURI NAȚIONALE/INTERNAȚIONALE CONCURSURI NAȚIONALE Nr. Numele şi prenumele elevului Titlul lucrării 1. Nacladă Lilia, gr. MT 513 Cojocaru Mihaela, gr. MT 513 Curuliuc Ana, gr. MT 513 Chimia în viaţa societăţii 2. Guranda Adrian, gr. SSM 612 E-urile (aditivii alimentari) în alimentaţie. Avantaje şi riscuri. 3 Guranda Natalia, gr. SSM 612 Alcoolii cu importanță practică şi biologică 4 Guțan Elena, gr.F 513 Sorocean Ana –Maria, gr. F 513 Compușii halogenați – utilizarea și acțiunea lor fiziologică • Concursul lucrărilor de cercetare a elevilorcu genericul ,,Chimia în viața cotodiană” 17 martie 2018, USARB
 • 7. Concurs Național ,,Ecologia în proză, versuri și culori”, ediția II, 2018. Secțiunea: Pictură, secțiunea versuri, secțiunea proză. SECȚIUNEA PICTURĂ Numele şi prenumele elevului Titlul lucrării Vusatîii Nichita, gr. M 721 ,,Вода –источник жизни” Paladi Cristina, gr. M 711 ,, Apa –sursa Vieții” Meleștean Daria, gr. M 711 ,, Viața-un vals al apelor” Țăhman Alina, g r FȚ 711 ,, Apa –sursa umanității” Nacladă Diana, F 711 ,, Apa rîului trece – deșeurile rămân” ,, Frumisețea apei se află deasupra, însă rădăcina poluării este in adâncul apei” Țîmbalariu Daniela, gr. M 523 ,, Apa –sursa Vieții” Parea Mihail, gr. MA 513 ,, Apa Răitului trce-deșeurile rămân” Ivanova Anastasia, gr.F 523 ,, ,,Вода – начало жизни” ,, Мы в ответе за жизнъ” SECȚIUNEA VERSURI Numele şi prenumele elevului Titlul lucrării Guranda Adrian, gr. SSM 612 ,, Apa –sensul vieții” Guranda Natalia, gr. SSM 612 ,, Apa –sensul vieții” Zara Cătălina, gr. F 513 ,, Apa –sensul vieții” Baxan Mihaela, gr. F 513 ,, Apa –sensul vieții” Răilean Cristina, gr. F 513 ,, Apa – izvorulvieții”
 • 8. CONCURSURI INTERNE Concurs al fotografiei digitale ediția a 2-a, aprilie 2018: ,, Momente de neuitat din viața colegiului”. Turcan Rozalina, gr.F612 Guranda Andrian, gr.SSM 612 Smirnov Ana, gr. M721 Palenciuc Angela, gr.F612 Prodan Dumitrita, gr.F612 Palamarciuc Mihaela, gr.F612 Copchilet Alexandra, gr. M721 Marinenco Antonina, gr. M721 Osic Anastasia, gr. M721 Macovei Victoria, gr. M721 Pasat Andreia, gr.F612 Concursul gazetelor de perete la fizică: ,, A. Einstein și fizica contemporană”, 26.0318 -05.04.18. Grupa Nume prenume Corelova Alexandra M-721 Vusatîi Nichita M 721 Podvîsoţchi Emilia M 721 Gonţa Daniela F-622 Meleştean Daria M-711 Palade Cristina M- 711 Palcinschi Tatiana M 721
 • 9. 4. Realizarea/Continuarea parteneriatului cu parteneri educaţionali / comunitari/ONG pentru stimularea valorilor, a talentelor, a creativitatea elevilor prin participarea la proiecte naționale/internaționale. PROIECT ,, Studiem: Step up for Democracy” în pareteneriat cu A.O. ,, Centrul pentru educație ecologică și dezvoltare durabilă” 03.01.17-31.01.18. Elevii participanți: Turcu Crsitina și Scripnic Mihaela, gr. M 612, prof. Vrancean Irina.
 • 10. 5. Impulsionarea cerctării științifice de către profesori prin identificarea și promovarea celor mai eficiente metode de predare, utilizînd cercetările proprii Disciplina /forma de activitate Conținutul Numărul si data procesului verbal Responsabili/profesori Raport Analiza rezultatelor la sesiunea de BAC 2017 în a.î 2016-2017 la disciplinele: matematica, biologia, fizica, și chimia. nr.3 din 30.10.2017 Irina Vrancean F. Focșa M Florean Proiect de cercetare didactică- științifică Rezolvarea ecuațiilor cu modul și parametru nr.4 din 30.11.17 N. Baibarac Proiect de cercetare didactică- științifică Analiza – forma de organizare a activității de învățatre a fizicii. nr 6 din 30.01.18 E. Colesnicenco Proiect de cercetare didactico- științific: Prelucrare metodică la informatică Rezolvarea problemelor ,, Elipsa” Metode și tehnici deevaluare la informatică nr.7 din 28.02.18 nr.7 din 28.02.18 N. Rozimovschi A. Corcinschi Proiect de cercetare didactico- științific Aplicații ale matematicii, abordări disciplinare și transdisciplinare nr. 8 din 27.03.18 F. Focșa Proiect de cercetare științifico- metodic Eficacitatea procesului de predare și învățare a materiei la orele de matematică nr.9 din19.04.18 A. Corcinschi Proiect de cercetare științifico- metodic Lecțiile de chimie și biologie- spaţiu didactic de formare a competenţei acțional strategice nr.10 din 29.05.18 I.Vrancean Proiect de cercetare științifico- metodic: Impactul negativ al substanțelor toxice din produsele cosmetice asupra sănătății omului. nr.10 din 29.05.18 Z. Dolință
 • 11. Ore publice Disciplina Conținutul Data /Grupa Profesor Biologia Subiectul: ,, Reproducerea celulară”. 26.09.18 M 513 Z. Dolință. Informatică Subiectul: ,,Erori în calcule numerice: eroarea absolută/eroarea relativă; clasificarea erorilor.” 25.10.17 gr. MA 513 M Florean Fizică/astron omie Subielctul lecției: Transportul enegiei electrice la distanțe mari. Rezolvarea problemelor. 25.10.17 gr. MA 513 M Florean Matematica Subiectul: ,, Binomul lui Newton 05.10.17 gr. FȚ-711 A. Corchinschi Matematica Subiectul: ,,Relații neutrice în triungiul dreptunghic. Aplicații” 25.10.17 gr. M -711 A. Corchinschi Matematica Subiectul:,,Ecuații de gradul II și reductibile la acestea. Relații lui Viete. Inecuații de gradul II și reductibile la acestea 30.11.17 gr FȚ-711. A. Corchinschi Chimie Subiectul: Surse naturale de hidrocarburi” 03.03.18 gr. FȚ 612 I. Vrancean
 • 12. 6. Cadre didactice bine pregătite, interesate de perfecționarea continua de specialitate Participarea la Cursuri de formare continuă: • F. Florean, Institul de Formare Conitinuă din Chișinău,la specialitatea: fizică și informatică, perioada 13.01.18-02.02.18; • A. Corcinschi, Institul de Formare Conitinuă din Chișinău,la specialitatea: matematică și informatică, perioada 13.01.18-02.02.18. Şcoala de iarnă a cadrelor didactice. Activitate de instruire în Domeniul “Managementului Proiectelor de pateneriat educaţional”- prof. I. Vrancean și Z. Dolință. Seminarul republican metodic,, Educație pentru integritate”( Liceul Academiei de Științe a Moldovei)- prof. I. Vrancean. Conferință internațională ,, Educație pentru științe”( Biblioteca Națională a României, București) - prof. I. Vrancean . Conferință națională a învățătorilor cu genericul ,, Inovații educaționale în lume. Perspective de implementare astăzi- un atu competitiv mâine.” Liceul Teoretic ,, M. Eminescu”, AGIRoMd, 02.06.18, Bălți. prof. I. Vrancean și Z. Dolință. Seminar în cadrul Proiectului Reforma Structurală în Învăţământul Profesional Tehnic în Republica Moldova ”Managementul Instituţiilor de Învăţământ în contextual învăţămîntului dual”, prof. Z. Dolință.
 • 13. PUNCTE SLABE • Număr mic de ore/săptămânal la disciplinele biologia , chimia , fizica și informatica, conform planului cadru ( nu este suficient pentru o bună pregătire per examenele de BAC); • Număr mic de performeri; • Numărul mare de restanțieri la examenle de BAC; • Motivaţia slabă din parte elevilor; • Absențe nemotivate de la ore; • Elevii și părinții nu sunt conștienți de puterea lor de decizie asupra parcursurilor școlare; • Utilizarea insuficienta a unui material didactic modern în cadrul orelor.
 • 14. OPURTUNITĂȚI • Tendința de micșorare a numărului de restanțieri la discipline. • Stimularea materială a profesorilor și a elevilor cu deosebite performanțe. • Încadrarea elevilor în activități științifice .