SlideShare a Scribd company logo
1 of 56
Evaluator: Carau Veronica,ș
profesor discipline de profil,
pre edinte CEIACș
13.03.2017
13/03/2017 1
1. ACTIVITATEA ACTUALĂ A INSTITUȚEI DE
ÎNVĂ ĂMÂNTȚ
2. GHID DE EVALUARE EXTERNĂ A IÎPT.
Standarde criterii i indicatorii deș
performan ă.ț
3. ÎMBUNĂTĂ IREA CALITĂ II ÎN IÎPT.Ț Ț
Elementele de calitate cu indicatori iș
activită i conexe.ț
4. EXEMPLE. ATELIER DE LUCRU
13/03/2017 2
1.1.
ACTIVITATEAACTIVITATEA
ACTUALACTUALĂĂ
AA INSTITUINSTITUȚȚEIEI
DEDE
ÎNVĂ ĂMÂNTȚÎNVĂ ĂMÂNTȚ
PROFESIONALPROFESIONAL
TEHNICTEHNIC
13/03/2017 3
2. GHID DE EVALUARE2. GHID DE EVALUARE
EXTERNĂ A IÎPTEXTERNĂ A IÎPT..
Provocări:
1.Obliga iunea RM la momentul aderării laț
Procesul Bologna/2005
2.Acordul de asociere a RM la UE/2014
Necesitatea:
1.Acreditarea programelor de studiu i aș
institu iilor prestatoare de serviciiț
educa ionaleț
2.Recunoa terea calificării i actelor deș ș
studii na ionale atât pe plan intern, cât iț ș
pe plan european 13/03/2017 4
Codul Educa iei/2014 prevede:ț
1.Func ia de evaluare externă a calită iiț ț
revine Agen iilor de Asigurare aț
Calită ii,ț în baza unor metodologii iș
criterii de evaluare prestabilite.
2.În conformitate cu CE/ art.65, 83, 114, 115,
123, Agen ia Na ională de Asigurare aț ț
Calită ii în Învă ământul Profesionalț ț
(ANACIP), trebuie să elaboreze
metodologia i criteriile ce vor fi aplicate înș
cadrul evaluărilor externe a calită iiț
programelor de studii i a institu iilorș ț
prestatoare de servicii educa ionaleț
13/03/2017 5
Hotărîrea de Guvern nr.616 din
18.05.2016 a adoptat documentele
elaborate de ANACIP:
Metodologia i criteriile de evaluareș
externă a calită ii în vedereaț
autorizării de func ionare provizorieț
i acreditării programelor de studii iș ș
a institu iilor de învă ământț ț
profesional tehnic, superior şi de
formare continuă 13/03/2017 6
GHIDUL INCLUDE:
INSTITU IILEȚ
CONSULTATE
MecanismeleMecanismele
opera ionalețopera ionaleț
i celeși celeș
instrumentale aleinstrumentale ale
evaluării externeevaluării externe
- a calită iiț
programelor
de studiu iș
- a institu iilor deț
învă ământț
Institu iile deț
învă ământț
profesional tehnic,
superior i de formareș
continuă
Ministerul Educa ieiț
Standardele europene
Bunele practici
na ionale iț ș
interna ionale înț
domeniu
13/03/2017 7
DOMENIILE DE APLICAREDOMENIILE DE APLICARE
A EVALUĂRII EXTERNEA EVALUĂRII EXTERNE
SCOPUL EVALUĂRII EXTERNE:
Demonstrarea conformită iițDemonstrarea conformită iiț
programelor de studii sau a institu ieițprogramelor de studii sau a institu ieiț
cu standarde minime de calitatecu standarde minime de calitate..
Prestatorii de servicii trec prin 2 etape:
autorizarea de func ionare provizorieț
acreditarea ulterioară a programelor de
studiu i a institu iilor de îvă ământș ț ț
13/03/2017 8
OBIECTIVELEOBIECTIVELE
Să asigure comuimitatea că
programul de studiu, institu ia deț
învă ământț satisfac nivelul minim
de calitate raportat la standarde
na ionale de referin ă i la buneleț ț ș
practici na ionale i interna ionaleț ș ț
Să se implice în dezvoltarea unui
management performant, a unei
veritabile culturi a calită ii,ț
demonstrarea prin probe documente
starea acestora
13/03/2017 9
Să stimuleze angajarea institu iei deț
învăţământ în promovarea continuă a
calită iiț procesului educa ional, de cercetare,ț
de inovare, demonstrată prin rezultate,
corelată cu cerin ele pie iiț ț
Să sus ină institu iile în creareaț ț condiţiilor
pentru mobilitatea academică,
recunoa terea reciprocă a actelor de studiiș
Să promoveze cooperarea între institu iileț
de învă ământț în vederea comparării
calită ii educa ionaleț ț
Să identifice, să facă publică şi să nu valideze
tentativa de func ionare a unui program,ț
institu iei de învă ământ ce nu corespundeț ț
standardelor minime de calitate
13/03/2017 10
Se solicită:
1. Crearea unei noi institu ieiț
2. Modificarea formei de
organizare a institu ieiț
3. Ini ierea unui nou programț
de studiu
Se solicită:
1. După prima promo ie deț
absolvire
2. La expirarea autorizării de
func ionare provizorieț
pentru formarea continuă
Evaluarea externă în
vederea autorizării de
func ionare provizorieț
Evaluarea externă în
vederea acreditării
13/03/2017 11
Standarde de acreditare, criterii deStandarde de acreditare, criterii de
evaluare, indicatori de performan ă,țevaluare, indicatori de performan ă,ț
standarde de evaluare, punctajestandarde de evaluare, punctaje
Standardul de acreditare-ansamblu de
cerin e care definesc nivelul minimț
obligatoriu de realizare a activită ilor.ț
S. sunt formulate în termeni de reguli
sau rezultate, sub forma unui enunț
S. sunt diferen iate peț criterii de
evaluare
Se concretizează într-un set de indicatori
de performan ăț , standarde de evaluare
i standarde de evaluare minimș
obligatorii
13/03/2017 12
Criteriile de evaluare - reprezintă nivelul de
performanță, prin intermediul cărora se
examinează posibilită ile anumitor standarde.ț
Fiecărui criteriu îi corespund unul sau cî ivaț
indicatori de performan ă i un anumit număr deț ș
puncte
Indicatorul de performan ăț - reprezintă
instrumentul de măsurare care indică
caracteristicile unui criteriu de evaluare, calită ileț
programului de studiu i a activită ii institu iei.ș ț ț
Modul de manifestare i nivelul de realizare aș
fiecărui indicator de performan ă este reflectat deț
standardul de evaluare.
Standardul de evaluare - reflectă cerin eleț
impuse calită ii programului de studiu i aț ș
activită ii institu iei,ț ț permite detrminarea
nivelului de realizare a calită iiț . Descriere
cantitativă sau calitativă
13/03/2017 13
SEMO 13/03/2017 14
Indicatorii de
performan ăț
Documente de referin ă.ț
Con inutul raportului deț
autoevaluare
Standarde
de
evaluare
Ponderea
(punctaj)
1.1.1 -Regulamentul cadru
-Codul educa ieiț
-Acte de înregistrare a
institu iei, etc.ț
1,0-
0,5-
0-
SEMO
2,0
0.5x2=1
1.1.2 -Strategii
Ghidul Managementului
calită iiț
1,0-
0,5-
0-
SEMO
2,0
1x2=2
Pentru Standard de acreditare 1/20, 0 pct. Au fost acumulate:
Criteriul 1.1: =3 pct; Criteriul 1.2:= 4,0 pct.; Criteriul 1.3:=10,0 pct
Total acumulate 17, 0 pct. 17/20x100%=85%
Corespunde par ial cerin elorț ț
Standard de acreditare 1.
Politici pentru asigurarea calită ii (20,0 pct)ț
Descrierea standardului : .......................................................
Criteriul 1.1. Cadrul juridic de func ioare a institu ieiț ț (4.0 pct)
13/03/2017 15
Indicatorii de
performan ăț
Documente de referin ă.ț
Con inutul raportului deț
autoevaluare
Standarde
de
evaluare
Ponderea
(punctaj)
1.1.1 -Regulamentul cadru
-Codul educa ieiț
-Acte de înregistrare a
institu iei, etc.ț
1,0-
0,5-
0-
SEMO
2,0
0.5x2=1
1.1.2 -Strategii
Ghidul Managementului
calită iiț
1,0-
0,5-
0-
SEMO
2,0
1x2=2
Pentru Standard de acreditare 1/20, 0 pct. Au fost acumulate:
Criteriul 1.1: =3 pct; Criteriul 1.2:= 4,0 pct.; Criteriul 1.3:=10,0 pct
Total acumulate 17, 0 pct. 17/20x100%=85%
Corespunde par ial cerin elorț ț
Standard de acreditare 1.
Politici pentru asigurarea calită ii (20,0 pct)ț
Descrierea standardului : .......................................................
Criteriul 1.1. Cadrul juridic de func ioare a institu ieiț ț (4.0 pct)
13/03/2017 16
Standardele de evaluare
minim obligatorii reflectă
nivelul minim acceptabil iș
obligatoriu pentru
autorizarea de func ionareț
provizorie i acreditareaș
programelor de studii i aș
institu iilor de învă ămăntț ț
13/03/2017 17
Se aplică toate standardele
de acreditare, criteriile iș
indicatorii de performan ăț
specifica i în prezentulț
Ghid, cu excep ia celorț
indicate cu remarca: ,,nu se
aplică la evaluarea externă în
vederea autorizării iș
func ionare provizorie,,ț
Evaluarea externă în
vederea autorizării de
func ionare provizorie aț
programelor de studiu
i a institu iilor deș ț
învă ământț
Evaluarea externă în
vederea acreditării
programelor de
studiu i a institu iilorș ț
de învă ământț
Se aplică toate
standardele de
acreditare, criteriile
i indicatorii deș
performan ăț
specifica i înț
prezentul Ghid.
13/03/2017 18
Standard de acreditare 1:
Politici pentru asigurarea calită iiț (20pct.)
Criteriul 1.1
(2,0 pct)
Cadrul juridic
de func ionareț
a institu ieiț
Indicatorul de performan ă:ț
1.1.1
Statutul juridic al institu ieiț
Criteriul 1.2
(8,0 pct)
Misiunea,
strategia iș
politicile
institu ieiț
Indicatorul de performan ăț
1.2.1:
Misiunea i strategia deș
dezvoltare a institu ieiț
1.2.2:
Politica de asigurare iș
îmbunătă ire continuă aț
calită iiț
13/03/2017 19
Standard de acreditare 1:
Politici pentru asigurarea calită iiț (20pct.)
Criteriul 1.3
(6.0 pct)
Organizarea
internă a institu ieiț
Indicatorul de performan ă:ț
1.3.1
Eficacitatea organizării interne a
institu ieiț
1.3.2
Reprezentativitatea păr ilorț
interesate în structurile de
management ale institu ieiț
1.3.3
Interna ionalizareaț
institu ionalăț
Criteriul 1.4 (4,0pct)
Managementul
intern al calită iiț
Indicatorul de performan ăț
1.4.2:
Aplicarea procedurilor
interne de asigurare a
calită iiț
Indicatorul de performan ăț
1.4.1:
Organizarea i eficacitateaș
sistemului intern de Asigurare
a calită iiț 13/03/2017 20
Standard de acreditare 2: Proiectarea
i aprobarea programelor de formareș
profesională (6pct.)
Criteriul 2.1
(6.0 pct)
Realizarea
programelor de
formare
profesională
Indicatorul de performan ă:ț
2.1.1
Cadrul general de proiectare a
programelor de formare
profesională
2.1.2
Racordarea programelor de
formare profesională la CNC
2.1.3
Structura programelor de
formare profesională
13/03/2017 21
Standard de acreditare 3:
Învă area predarea i evaluarea centratăț ș
pe elev/student (16,0pct.)
Criteriul 3.1
(6.0 pct)
Procesul de
predare-învă areț
Indicatorul de performan ă:ț
3.1.1
Formele de organizare a
procesului de predare - învă areț
3.1.2
Centrarea pe elev a metodelor
de predare-învă areț
3.1.3
Utilizarea instrumentelor TIC în
procesul de predare-învă are-ț
evaluare
13/03/2017 22
Standard de acreditare 3:
Învă area predarea i evaluarea centratăț ș
pe elev/student (16,0pct.)
Criteriul 3.2
(4.0 pct)
Stagii de practică
Indicatorul de performan ă:ț
3.2.1
Organizarea stagiilor de practică
3.2.2
Existen a rela iilor de colaborareț ț
cu institu iile-baze de practicăț
Criteriul 3.3
(2.0 pct)
Activită iț
extra colareș
Indicatorul de performan ă:ț
3.3.1
Organizarea activită ilorț
extra colareș
13/03/2017 23
Standard de acreditare 3:
Învă area predarea i evaluarea centratăț ș
pe elev (16,0pct.)
Criteriul 3.4
(4.0 pct)
Evaluarea
rezultatelor
învă ăriiț
Indicatorul de performan ă:ț
3.4.1
Organizarea procesului de
evaluare a rezultatelor învă ăriiț
3.4.2
Organizarea procesului de
evaluare a stagiilor de practică
13/03/2017 24
Standard de acreditare 4:
Admiterea, evolu ia, recunoa terea iț ș ș
dobândirea de certificări de către
elevi/studen iț
(9,0pct.)
Criteriul 4.1
(4.0 pct)
Admiterea
la studii
Indicatorul de performan ă:ț
4.1.1
Recrutarea i admiterea eleviloș r
4.1.2
Accesul grupurilor dezavantajate
i a persoanelor cu cerin eș ț
educa ionale speciale la studiiț
Criteriul 4.2
(3.0 pct)
Progresul
elevilor/
studen ilorț
Indicatorul de performan ă:ț
4.2.1
Promovabilitatea elevilor
4.2.2
Mobilitatea academică
13/03/2017 25
Standard de acreditare 4:
Admiterea, evolu ia, recunoa terea iț ș ș
dobândirea de certificări de către elevi
(16pct)
Criteriul 4.3
(2.0 pct)
Recunoa terea iș ș
dobândirea de
certificări
Criteriul 4.3
(2.0 pct)
Recunoa terea iș ș
dobândirea de
certificări
Indicatorul de performan ă:ț
4.3.1
Conferirea calificării iș
eliberarea diplomei de
studii/certificatului de calificare
i a suplimentului discriptivș
13/03/2017 26
Standard de acreditare 5:
Personalul didactic (10,0pct.)
Criteriul 5.1
(6.0 pct)
Recrutarea iș
administraraea
personalului
didactic
Indicatorul de performan ă:ț
5.1.1
Planificarea, recrutarea iș
administrarea personalului
didactic
5.1.2
Calificarea profesională a
personalului didactic
n
Criteriul 5.2
(4.0 pct)
Dezvoltarea
personalului
didactic
Indicatorul de performan ă:ț
5.2.1
Strategii măsuri de dezvoltare a
personalului didactic
5.2.2
Planificarea i realizarea activită iiș ț
metodice a personalului didactic
13/03/2017 27
Standard de acreditare 6:
Resurse de învă ăre i sprijin pentru elev/ț ș
student (16,0pct.)
Criteriul 6.1
(1.0 pct)
Personalul
administrativ iș
auxiliar
Indicatorul de performan ă:ț
6.1.1
Planificarea i coordonareaș
activită ii personaluluiț
administrativ i auxiliarș
Criteriul 6.2
(10.0 pct)
Resurse
materiale i deș
învă areț
Indicatorul de performan ă:ț
6.2.1
Existen a i utilizarea spa iilorț ș ț
educa ionaleț
6.2.2
Dotarea i accesibilitatea spa iilorș ț
educa ionaleț
13/03/2017 28
Standard de acreditare 6:
Resurse de învă ăre i sprijin pentru elev/ț ș
student (16,0pct.) Indicatorul de performan ă:ț
6.2.3.
Dotarea, dezvoltarea iș
accesibilitatea fondului
bibliotecii institu ieiț
6.2.4.
Asigurarea i accesulș
elevilor/studen ilor la suportulț
curricular
Criteriul 6.2
(10.0 pct)
Resurse
materiale i deș
învă areț
Criteriul 6.3
(2.0 pct)
Resurse
financiare
Indicatorul de performan ă:ț
6.3.1.
Finan area procesuluiț
educa ionalț
13/03/2017 29
Standard de acreditare 6:
Resurse de învă ăre i sprijin pentru elev/ț ș
student (16,0pct.)
Indicatorul de performan ă:ț
6.4.1.
Asigurarea elevilor/ studen ilorț
cu cămin
6.4.2
Serviciile medicale, culturale iș
sportive pentru elevi/studen iț
Criteriul 6.4
(3.0 pct)
Asigurarea
socială a
elevilor/
studen ilorț
13/03/2017 30
Standard de acreditare 7:
Managementul informa ionalț (3.0pct.)
Indicatorul de performan ă:ț
7.1.1.
Existen a i func ionareaț ș ț
sistemului de comunicare
internă i externăș
7.1.2
Existen a i func ionareaț ș ț
sistemului de gestionare a
informa ieiț
Criteriul 7.1
(3.0 pct)
Sistemul
informa ionalț
institu ionalț
13/03/2017 31
Standard de acreditare 8:
Informa ii de interes publicț (4.0pct.)
Indicatorul de performan ă:ț
8.1.1.
Pagina web a institu ieiț
8.1.2
Transparen a informa iei cuț ț
privire la activitatea institu ieiț
Criteriul 8.1
(4.0 pct)
Transparen aț
informa iei deț
interes public
13/03/2017 32
Standard de acreditare 9:
Monitorizarea continuă i evaluareaș
periodică a programelor de formare
profesională (12.0 pct.)
Indicatorul de performan ă:ț
9.1.1
Monitorizarea i revizuireaș
ofertei educa ionale i aț ș
programelor de formare
profesională
9.1.2
Monitorizarea proceselor de
predare - învă are – evaluareț
i a stagiilor de practicăș
9.1.3
Responsabilitatea publică a
institu iei (auditare internă)ț
Criteriul 9.1 (8.0 pct)
Proceduri privind
ini ierea,ț
monitorizarea iș
revizuirea periodică a
programelor de
formare profesională
13/03/2017 33
Standard de acreditare 9:
Monitorizarea continuă i evaluareaș
periodică a programelor de formare
profesională (12.0pct.)
Indicatorul de performan ă:ț
9.2.1
Mecanisme institu ionale deț
eviden ă a an ajării aț ș
absolven ilor în cîmpul munciiț
9.2.2
Orientarea profesională iș
competitivitatea absolven ilor peț
pia a munciiț
Criteriul 9.2
(4.0 pct)
Angajarea în
cîmpul muncii
13/03/2017 34
Standard de acreditare 10:
Asigurarea externă a calită ii în mod ciclicț
(4.0pct.)
Indicatorul de performan ă:ț
10.1.1
Executarea dispozi iilor iț ș
recomandărilor Ministerului
Educa iei i a altor ministere deț ș
resort
10.1.2
Realizarea observa iilor,ț
recomandărilor i deciziilorș
formulate, în baza evaluării
externe de către ANACIP
Indicatorul de performan ă:ț
10.1.1
Executarea dispozi iilor iț ș
recomandărilor Ministerului
Educa iei i a altor ministere deț ș
resort
10.1.2
Realizarea observa iilor,ț
recomandărilor i deciziilorș
formulate, în baza evaluării
externe de către ANACIP
Criteriul 10.1
(4.0 pct)
Angajarea
externă a
calită iiț
13/03/2017 35
3. ÎMBUNĂTĂ IREA CALITĂ II ÎN IÎPT.Ț Ț3. ÎMBUNĂTĂ IREA CALITĂ II ÎN IÎPT.Ț Ț
Cadrul Na ional de Asigurare a Calită iiț ț
pentru Republica Moldova a fost
dezvoltat pentru a se alinia cu Cadrul
European de Referin ă pentruț
Asigurare a Calită ii (EQUARF).ț
Structura EQUARF este divizată în 10
ELEMENTE DE CALITATE care
acoperă domeniile de calitate pe care
furnizorii EFP trebuie să abordeze iș
sunt în conformitate cu Principiile
na ionale din Ghidul Na ional deț ț
Asigurare a Calită iiț .13/03/2017 36
Elementele de calitate sunt
păr i fundamentale ale CNACț
pentru RM i sunt derivate dinș
cele cinci componente majore
identificate în Sistemul Na ionalț
de Asigurare a Calită ii. Acesteț
elemente acoperă principalele
domenii de activitate a unui
furnizor de EFP.
13/03/2017 37
FIECARE ELEMENT DE CALITATE SE DESCOMPUNE ÎNTR-O
SERIE DE INDICATORI DE DE CALITATE.
INDICATORII DE CALITATE REFLECTĂ NIVELUL DE
CALITATE CARE AR TREBUI SĂ CARACTERIZEZE BUNELE
PRACTICI ÎN FURNIZAREA EFP I SUNT DESTINATE SĂȘ
GHIDEZE PROCESUL DE AUTOEVALUARE IȘ
MONITORIZARE EXTERNĂ.
FURNIZORII CARE SE CONSIDERĂ CĂ FUNC IONEAZĂ BINEȚ
SAU FOARTE BINE VOR TREBUI SĂ AIBĂ DOVEZI CU
PRIVIRE LA REALIZAREA INDICATORILOR DE CALITATE
13/03/2017 38
Elementul 1.
Indicatori cheie de performanță.Indicatori cheie de performanță.
Acest element determină progresele instituției în
atingerea scopurilor, obiectivelor și țintelor, măsura în
care instituția contribuie la procesul de îmbunătățire,
elementul dat răspunde la așa întrebări, cum ar fi:
numărul de elevi care își continuă studiile ori se
angajează în câmpul muncii. De asemenea, acesta
analizează gradul de conformare al instituției la
reglementările naționale emise de către minister.
13/03/2017 39
Elementul 2.
Bunăstarea și implicarea elevilorBunăstarea și implicarea elevilor..
Acest element descrie modul, în care instituțiile
identifică și răspund la nevoile elevilor și oferă
oportunități de implicare a elevilor în viața cotidiană a
organizației. Acest element analizează relevanța și
eficiența cursurilor și altor servicii de sprijin a elevilor,
precum și accesibilitatea acestor cursuri. El analizează
varietatea și nivelul cursurilor și evaluărilor, menite să
sprijine elevii în procesul de învățare. De asemenea,
acest element evaluează modalitățile de sprijinire a
grupurilor minoritare și progresele elevilor în procesul
de studii sau angajare în câmpul muncii, precum și cât
de bine elevii își dezvoltă abilitățile necesare pentru
viață. În cele din urmă, acest element descrie gradul de
satisfacție a elevilor privind cursurile pe care le urmează.
13/03/2017 40
Elementul 3.
Motivarea și bunăstarea personalului.Motivarea și bunăstarea personalului.
Acest element analizează implicarea personalului
instituției în atingerea obiectivelor propuse. Acesta
se axeaxă pe eficiența instituției în promovarea unei
abordări unice la nivel de școală și informarea
personalului cu privire la direcțiile și prioritățile
școlii. El analizează dacă misiunea și viziunea
instituțiilor sunt bine înțelese. De asemenea,
elementul dat evaluează motivația și implicarea
personalului în activitățile și viața institușiei. Acest
element explorează cât de bine personalul reflectă
și împărtășește bunele practici și cât de eficientă
este munca în echipă.
13/03/2017 41
Elementul 4.
Impactul asupra angajatorilor și altor parteneriImpactul asupra angajatorilor și altor parteneri
sociali.sociali.
Acest element evaluează dacă cursurile oferite
satisfac nevoile angajatorilor și altor comunități
deservite de către instituție. Elementul dat descrie
modul de participare la principalele evenimente și
acțiuni la nivel local și național și evaluează gradul
de satisfacere a nevoilor de forță de muncă. Acest
element analizează dacă cursurile și serviciile
instituției satisfac nevoile angajatorilor și
comunităților. De asemenea, elementul dat
explorează cât de bine cursurile și serviciileinstituției
satisfac nevoile specifice.
13/03/2017 42
Elementul 5.
Educație și formare.Educație și formare.
Acest element reflectă cât de bine instituția sprijină
elevii în vederea sporirii potențialului lor și oferirii
oportunităților de învățare și angajare în câmpul muncii.
Acesta evaluează eficacitatea serviciilor de orientare
oferite elevilor până la admitere. De asemenea, acesta
analizează modalitățile de orientare a elevilor în luarea
deciziilor privind continuarea studiilor ori angajarea în
câmpul muncii. Acest element evaluează cât de eficiente
sunt procesele de învățare, predare și evaluare. Studiaza
cat de bine sunt adaptate cursurile la nevoile elevilor și
cât de bine are loc colaborarea dintre personal. Acest
element consideră nivelul de colaborare a instituției cu
alte agenții pentru a le oferi cea mai bună experiență.
13/03/2017 43
Elementul 6.
Promovarea direcțiilor strategice și încurajarea
schimbărilor pe plan intern și extern.
SCHIMBARE: Ce înseamnă aceasta? Acest cuvânt se
referă la orice schimbare care afectează organizarea și
poate fi cauzat de factori interni (de exemplu, o
schimbare a procedurilor, noul curriculum) sau factori
externi (de exemplu, noi competențe necesare pe piața
muncii). Acest element se referă la eficacitatea
planificării cursurilor și serviciilor oferite, luând în
considerare schimbările parvenite. Acesta evaluează
strategiile și planurile și măsura în care acestea sunt
înțelese și puse în aplicare de către personal. In plus,
acest element analizează efectul strategiilor și
planurilor privind operațiunile și activitățile instituției.
Acest element evaluează planificarea procesului de
furnizare a cursurilor și altor servicii și măsura în care
instituția planifică și efectuează schimbările.
13/03/2017 44
Elementul 7.
Gestionarea și sprijinirea personalul didactic.Gestionarea și sprijinirea personalul didactic.
Acest element se referă la calificările și experiența
personalului și calitatea relațiilor lor cu colegii, elevii și
părțile interesate externe. Acesta evaluează procesele
de recrutare, selectare, implementare și menținere a
personalului și planificarea forței de muncă. Acest
element abordează caracterul adecvat și eficacitatea
dezvoltării profesionale continue a personalului,
sprijinirea persoanelor precum și susținerea direcției
strategice a instituției.
13/03/2017 45
Elementul 8.
Parteneriate și resurse.Parteneriate și resurse.
Acest element analizează eficiența parteneriatelor
dintre instituție și comunitate, alte instituții de
învățământ, angajatorii și alte agenții. Acesta evaluează
capacitatea instituțiilor de a stabili legături
corespunzătoare care ar sprijini furnizarea unor cursuri
și servicii capabile să îmbunătățească experiența de
învățare a elevilor. Elementul dat descrie procesul de
colaborare care are drept scop elaborarea unor cursuri
și servicii, sprijinirea elevilor, îmbunătățirea inovației și
promovarea egalității. Personalul de sprijin include
personalul de securitate, de deservire a căminelor și cel
de curățenie, dar poate include, de asemenea, alte
categorii de personal.
13/03/2017 46
Elementul 9.
Monitorizarea procesului de evaluare a învățării/Monitorizarea procesului de evaluare a învățării/
predării.predării.
Acest element analizează performanța instituției în
ceea ce privește activitățile de monitorizare.
Elementul dat apreciază acțiunile întreprinse în
vederea raportării asupra procesului de evaluare și
modalitățile de îmbunătățire continuă a proceselor
de învățare, predare și management al instituției.
Responsabilitatea publică înseamnă că directorul
instituției și echipa de conducere monitorizează
resursele financiare alocate instituției.
13/03/2017 47
Elementul 10.
Managementul Informației.Managementul Informației.
Acest element analizează acuratețea și eficiența
serviciilor de informare a instituției. Acesta verifică
sursele de informare și adecvarea lor pentru nevoile
interne și externe ale părților interesate. În plus,
elementul dat monitorizează utilizarea informațiilor
de către conducerea și personalul instituției. De
asemenea, acest element analizează eficacitatea
metodelor și instrumentelor de comunicare internă
și externă și dacă acestea sunt potrivite pentru
publicul destinat.
13/03/2017 48
13/03/2017 49
Corelarea Elementelor Na ionale deț
Calitate cu Indicatorii ANACIP
13/03/2017 50
13/03/2017 51
13/03/2017 52
I.
*Stabilirea
obiectivelor
*Stabilirea
elementelor
de calitate
II.
Procesul de
autoevaluare
Îmbunătă ireaț
calită ii în IÎPTț
III.
Evaluarea
standardelor
de acreditare
Activitatea
CEIAC
Implicarea
personalului
de la toate
nivelurile şi
unităţile de
structură
Certificatul de
autorizare de
func ionareț
provizorie
13/03/2017 53
13/03/2017 54
REFERIN E BIBLIOGRAFICEȚREFERIN E BIBLIOGRAFICEȚ
Codul Educa iei al Republicii Moldova, 2014ț
Metodologia de evaluare externă a calită ii înț
vederea autorizării de func ionare provizorieț
i acreditării programelor de studii i a IÎPTș ș
superior i de formare continuă.ș
Regulamentul cu privire la organizarea iș
func ionarea ANACIPț
Recomandarea Parlamentului European i aș
consiliului pentru stabilirea unui cadru
european de referin ăț
Etc...pentru fiecare criteriu i indicator deș
performan ăț
13/03/2017 55
Metodologia de evaluare a calită ii în vedereaț
autorizării de func ionare provizorie i acredităriiț ș
programelor de studii i a institu iilor de învă ământș ț ț
profesional tehnic, superior i de formareș
continuă/18.05.2016
13/03/2017 56
1. Principii, standarde de acreditare, criterii și indicatori de
performanță pentru asigurarea calității programelor de studii
și a instituțiilor de învățământ
2. Proceduri de inițiere a evaluării externe în vederea
autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii și
a instituțiilor de învățământ
3. Proceduri de inițiere a evaluării externe în vederea
acreditării a programelor de studii și a instituțiilor de
învățământ
4. Proceduri de evaluăre externă în vederea acreditării a
programelor de studii și a instituțiilor de învățământ
5. Decizii finale privind rezultatele evaluării externe
Anexe

More Related Content

Similar to Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17

Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputs
Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputsLearning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputs
Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputsTOTVET
 
Modulul i manag calit si proiectelor
Modulul i manag calit si proiectelorModulul i manag calit si proiectelor
Modulul i manag calit si proiectelorGabriela Teodorescu
 
Cartesmm audit extras-rg
Cartesmm audit extras-rgCartesmm audit extras-rg
Cartesmm audit extras-rgDanyelaDanyela
 
Presentation of Bachelor Degree Thesis (Romanian)
Presentation of Bachelor Degree Thesis (Romanian)Presentation of Bachelor Degree Thesis (Romanian)
Presentation of Bachelor Degree Thesis (Romanian)Ștefan Florin Corcodel
 
Auditul intern.ppt
Auditul intern.pptAuditul intern.ppt
Auditul intern.pptliabth
 
Functiilemanagementuluicalitatii m2 13
Functiilemanagementuluicalitatii m2 13Functiilemanagementuluicalitatii m2 13
Functiilemanagementuluicalitatii m2 13Monica Scobai
 
A15_Prezentare manual_2022.pptx
A15_Prezentare manual_2022.pptxA15_Prezentare manual_2022.pptx
A15_Prezentare manual_2022.pptxruxi5
 
Evaluarea Performantelor
Evaluarea PerformantelorEvaluarea Performantelor
Evaluarea PerformantelorAlin Burlacu
 
Criterii de performanta
Criterii de performanta Criterii de performanta
Criterii de performanta Maria
 
Evaluarea farmacistului, componenta a sistemului de asigurare a calitatii
Evaluarea farmacistului, componenta a sistemului de asigurare a calitatii Evaluarea farmacistului, componenta a sistemului de asigurare a calitatii
Evaluarea farmacistului, componenta a sistemului de asigurare a calitatii Houston NPA
 
Quantis - Red Point Software Solutions
Quantis - Red Point Software SolutionsQuantis - Red Point Software Solutions
Quantis - Red Point Software Solutionsredpointsoftware
 
Tranzitia la iso 17025 curs de informare
Tranzitia la iso 17025 curs de informareTranzitia la iso 17025 curs de informare
Tranzitia la iso 17025 curs de informarematei bogdan
 
Elemente conceptuale privind proiectarea unui sistem asistat de certificare b...
Elemente conceptuale privind proiectarea unui sistem asistat de certificare b...Elemente conceptuale privind proiectarea unui sistem asistat de certificare b...
Elemente conceptuale privind proiectarea unui sistem asistat de certificare b...argebit
 

Similar to Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17 (20)

Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputs
Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputsLearning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputs
Learning tool module4 topic2 Asses the trainees learning outputs
 
Modulul i manag calit si proiectelor
Modulul i manag calit si proiectelorModulul i manag calit si proiectelor
Modulul i manag calit si proiectelor
 
Cartesmm audit extras-rg
Cartesmm audit extras-rgCartesmm audit extras-rg
Cartesmm audit extras-rg
 
Presentation of Bachelor Degree Thesis (Romanian)
Presentation of Bachelor Degree Thesis (Romanian)Presentation of Bachelor Degree Thesis (Romanian)
Presentation of Bachelor Degree Thesis (Romanian)
 
Auditul intern.ppt
Auditul intern.pptAuditul intern.ppt
Auditul intern.ppt
 
Functiilemanagementuluicalitatii m2 13
Functiilemanagementuluicalitatii m2 13Functiilemanagementuluicalitatii m2 13
Functiilemanagementuluicalitatii m2 13
 
A15_Prezentare manual_2022.pptx
A15_Prezentare manual_2022.pptxA15_Prezentare manual_2022.pptx
A15_Prezentare manual_2022.pptx
 
Evaluarea Performantelor
Evaluarea PerformantelorEvaluarea Performantelor
Evaluarea Performantelor
 
Suport de curs_CEAC.pdf
Suport de curs_CEAC.pdfSuport de curs_CEAC.pdf
Suport de curs_CEAC.pdf
 
Asigurarea calitatii
Asigurarea calitatiiAsigurarea calitatii
Asigurarea calitatii
 
CEAC.docx
CEAC.docxCEAC.docx
CEAC.docx
 
Criterii de performanta
Criterii de performanta Criterii de performanta
Criterii de performanta
 
Prezentare chestionar TNA
Prezentare chestionar TNAPrezentare chestionar TNA
Prezentare chestionar TNA
 
Test central -RO
Test central -ROTest central -RO
Test central -RO
 
Evaluarea farmacistului, componenta a sistemului de asigurare a calitatii
Evaluarea farmacistului, componenta a sistemului de asigurare a calitatii Evaluarea farmacistului, componenta a sistemului de asigurare a calitatii
Evaluarea farmacistului, componenta a sistemului de asigurare a calitatii
 
Quantis - Red Point Software Solutions
Quantis - Red Point Software SolutionsQuantis - Red Point Software Solutions
Quantis - Red Point Software Solutions
 
Bazele auditului
Bazele audituluiBazele auditului
Bazele auditului
 
Tranzitia la iso 17025 curs de informare
Tranzitia la iso 17025 curs de informareTranzitia la iso 17025 curs de informare
Tranzitia la iso 17025 curs de informare
 
Exemplu de referat
Exemplu de referatExemplu de referat
Exemplu de referat
 
Elemente conceptuale privind proiectarea unui sistem asistat de certificare b...
Elemente conceptuale privind proiectarea unui sistem asistat de certificare b...Elemente conceptuale privind proiectarea unui sistem asistat de certificare b...
Elemente conceptuale privind proiectarea unui sistem asistat de certificare b...
 

More from Colegiul de Industrie Usoara

Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17Colegiul de Industrie Usoara
 
понятия и концепты о данных и о базах данных
понятия и концепты о данных и о базах данныхпонятия и концепты о данных и о базах данных
понятия и концепты о данных и о базах данныхColegiul de Industrie Usoara
 
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”Colegiul de Industrie Usoara
 
ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПО ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ТРАЕКТОРИЯМ
ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПО ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ТРАЕКТОРИЯМДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПО ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ТРАЕКТОРИЯМ
ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПО ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ТРАЕКТОРИЯМColegiul de Industrie Usoara
 

More from Colegiul de Industrie Usoara (20)

Analiza chestionarelor absolventilor grupelor M
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor MAnaliza chestionarelor absolventilor grupelor M
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor M
 
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor F
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor FAnaliza chestionarelor absolventilor grupelor F
Analiza chestionarelor absolventilor grupelor F
 
Analiza chestionarelor absolventi MT
Analiza chestionarelor absolventi MTAnaliza chestionarelor absolventi MT
Analiza chestionarelor absolventi MT
 
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018
Darea de seama a catedrei Stiinte reale 2017 2018
 
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
 
Orar profesori 1.09.2017
Orar profesori 1.09.2017Orar profesori 1.09.2017
Orar profesori 1.09.2017
 
понятия и концепты о данных и о базах данных
понятия и концепты о данных и о базах данныхпонятия и концепты о данных и о базах данных
понятия и концепты о данных и о базах данных
 
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
72330 ,,Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături”
 
Modelarea și tehnologia tricotajelor
Modelarea și tehnologia tricotajelor Modelarea și tehnologia tricotajelor
Modelarea și tehnologia tricotajelor
 
Masini si aparate
Masini si aparateMasini si aparate
Masini si aparate
 
Frizerie și cosmetică
Frizerie și cosmeticăFrizerie și cosmetică
Frizerie și cosmetică
 
Securitatea
Securitatea Securitatea
Securitatea
 
Filatura si tesatorie
Filatura si tesatorieFilatura si tesatorie
Filatura si tesatorie
 
формы и отчеты
формы и отчетыформы и отчеты
формы и отчеты
 
метод хорд
метод хордметод хорд
метод хорд
 
Metoda coardelor
Metoda coardelorMetoda coardelor
Metoda coardelor
 
Переменный ток
Переменный токПеременный ток
Переменный ток
 
Цепи переменного тока
Цепи переменного токаЦепи переменного тока
Цепи переменного тока
 
Mişcarea corpului pe verticală
Mişcarea corpului pe verticalăMişcarea corpului pe verticală
Mişcarea corpului pe verticală
 
ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПО ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ТРАЕКТОРИЯМ
ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПО ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ТРАЕКТОРИЯМДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПО ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ТРАЕКТОРИЯМ
ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПО ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ТРАЕКТОРИЯМ
 

Recently uploaded

ClimART Action | Project assessment results.pptx
ClimART Action | Project assessment results.pptxClimART Action | Project assessment results.pptx
ClimART Action | Project assessment results.pptxNuckles
 
FOTOSINTEZA vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.pdf
FOTOSINTEZA vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.pdfFOTOSINTEZA vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.pdf
FOTOSINTEZA vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.pdfSorinDinculescu
 
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
0_burebista.pptx ora de istorie lectie bunaStihariSvetlana1
 
Biologie proiect 2022-Tesuturi animale.pptx
Biologie proiect 2022-Tesuturi animale.pptxBiologie proiect 2022-Tesuturi animale.pptx
Biologie proiect 2022-Tesuturi animale.pptxCDavid11
 
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjlCURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjlARINAGAINA2
 
comunicarea cu clientii sau beneficiarii
comunicarea cu clientii sau beneficiariicomunicarea cu clientii sau beneficiarii
comunicarea cu clientii sau beneficiariilupucornelia1975
 
Organizing Your Argument - Purdue University
Organizing Your Argument - Purdue UniversityOrganizing Your Argument - Purdue University
Organizing Your Argument - Purdue UniversityHGTCLibrary
 
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdfInteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdfToporanCristina
 

Recently uploaded (8)

ClimART Action | Project assessment results.pptx
ClimART Action | Project assessment results.pptxClimART Action | Project assessment results.pptx
ClimART Action | Project assessment results.pptx
 
FOTOSINTEZA vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.pdf
FOTOSINTEZA vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.pdfFOTOSINTEZA vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.pdf
FOTOSINTEZA vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.pdf
 
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
0_burebista.pptx ora de istorie lectie buna
 
Biologie proiect 2022-Tesuturi animale.pptx
Biologie proiect 2022-Tesuturi animale.pptxBiologie proiect 2022-Tesuturi animale.pptx
Biologie proiect 2022-Tesuturi animale.pptx
 
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjlCURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
CURS 8 HS, autoimun RO site.pdfrduyughkjl
 
comunicarea cu clientii sau beneficiarii
comunicarea cu clientii sau beneficiariicomunicarea cu clientii sau beneficiarii
comunicarea cu clientii sau beneficiarii
 
Organizing Your Argument - Purdue University
Organizing Your Argument - Purdue UniversityOrganizing Your Argument - Purdue University
Organizing Your Argument - Purdue University
 
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdfInteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
Inteligenta-Emotionala_inteligenta emotionala.pdf
 

Aspecte teoretice evaluarea externa 13.03.17

 • 1. Evaluator: Carau Veronica,ș profesor discipline de profil, pre edinte CEIACș 13.03.2017 13/03/2017 1
 • 2. 1. ACTIVITATEA ACTUALĂ A INSTITUȚEI DE ÎNVĂ ĂMÂNTȚ 2. GHID DE EVALUARE EXTERNĂ A IÎPT. Standarde criterii i indicatorii deș performan ă.ț 3. ÎMBUNĂTĂ IREA CALITĂ II ÎN IÎPT.Ț Ț Elementele de calitate cu indicatori iș activită i conexe.ț 4. EXEMPLE. ATELIER DE LUCRU 13/03/2017 2
 • 4. 2. GHID DE EVALUARE2. GHID DE EVALUARE EXTERNĂ A IÎPTEXTERNĂ A IÎPT.. Provocări: 1.Obliga iunea RM la momentul aderării laț Procesul Bologna/2005 2.Acordul de asociere a RM la UE/2014 Necesitatea: 1.Acreditarea programelor de studiu i aș institu iilor prestatoare de serviciiț educa ionaleț 2.Recunoa terea calificării i actelor deș ș studii na ionale atât pe plan intern, cât iț ș pe plan european 13/03/2017 4
 • 5. Codul Educa iei/2014 prevede:ț 1.Func ia de evaluare externă a calită iiț ț revine Agen iilor de Asigurare aț Calită ii,ț în baza unor metodologii iș criterii de evaluare prestabilite. 2.În conformitate cu CE/ art.65, 83, 114, 115, 123, Agen ia Na ională de Asigurare aț ț Calită ii în Învă ământul Profesionalț ț (ANACIP), trebuie să elaboreze metodologia i criteriile ce vor fi aplicate înș cadrul evaluărilor externe a calită iiț programelor de studii i a institu iilorș ț prestatoare de servicii educa ionaleț 13/03/2017 5
 • 6. Hotărîrea de Guvern nr.616 din 18.05.2016 a adoptat documentele elaborate de ANACIP: Metodologia i criteriile de evaluareș externă a calită ii în vedereaț autorizării de func ionare provizorieț i acreditării programelor de studii iș ș a institu iilor de învă ământț ț profesional tehnic, superior şi de formare continuă 13/03/2017 6
 • 7. GHIDUL INCLUDE: INSTITU IILEȚ CONSULTATE MecanismeleMecanismele opera ionalețopera ionaleț i celeși celeș instrumentale aleinstrumentale ale evaluării externeevaluării externe - a calită iiț programelor de studiu iș - a institu iilor deț învă ământț Institu iile deț învă ământț profesional tehnic, superior i de formareș continuă Ministerul Educa ieiț Standardele europene Bunele practici na ionale iț ș interna ionale înț domeniu 13/03/2017 7
 • 8. DOMENIILE DE APLICAREDOMENIILE DE APLICARE A EVALUĂRII EXTERNEA EVALUĂRII EXTERNE SCOPUL EVALUĂRII EXTERNE: Demonstrarea conformită iițDemonstrarea conformită iiț programelor de studii sau a institu ieițprogramelor de studii sau a institu ieiț cu standarde minime de calitatecu standarde minime de calitate.. Prestatorii de servicii trec prin 2 etape: autorizarea de func ionare provizorieț acreditarea ulterioară a programelor de studiu i a institu iilor de îvă ământș ț ț 13/03/2017 8
 • 9. OBIECTIVELEOBIECTIVELE Să asigure comuimitatea că programul de studiu, institu ia deț învă ământț satisfac nivelul minim de calitate raportat la standarde na ionale de referin ă i la buneleț ț ș practici na ionale i interna ionaleț ș ț Să se implice în dezvoltarea unui management performant, a unei veritabile culturi a calită ii,ț demonstrarea prin probe documente starea acestora 13/03/2017 9
 • 10. Să stimuleze angajarea institu iei deț învăţământ în promovarea continuă a calită iiț procesului educa ional, de cercetare,ț de inovare, demonstrată prin rezultate, corelată cu cerin ele pie iiț ț Să sus ină institu iile în creareaț ț condiţiilor pentru mobilitatea academică, recunoa terea reciprocă a actelor de studiiș Să promoveze cooperarea între institu iileț de învă ământț în vederea comparării calită ii educa ionaleț ț Să identifice, să facă publică şi să nu valideze tentativa de func ionare a unui program,ț institu iei de învă ământ ce nu corespundeț ț standardelor minime de calitate 13/03/2017 10
 • 11. Se solicită: 1. Crearea unei noi institu ieiț 2. Modificarea formei de organizare a institu ieiț 3. Ini ierea unui nou programț de studiu Se solicită: 1. După prima promo ie deț absolvire 2. La expirarea autorizării de func ionare provizorieț pentru formarea continuă Evaluarea externă în vederea autorizării de func ionare provizorieț Evaluarea externă în vederea acreditării 13/03/2017 11
 • 12. Standarde de acreditare, criterii deStandarde de acreditare, criterii de evaluare, indicatori de performan ă,țevaluare, indicatori de performan ă,ț standarde de evaluare, punctajestandarde de evaluare, punctaje Standardul de acreditare-ansamblu de cerin e care definesc nivelul minimț obligatoriu de realizare a activită ilor.ț S. sunt formulate în termeni de reguli sau rezultate, sub forma unui enunț S. sunt diferen iate peț criterii de evaluare Se concretizează într-un set de indicatori de performan ăț , standarde de evaluare i standarde de evaluare minimș obligatorii 13/03/2017 12
 • 13. Criteriile de evaluare - reprezintă nivelul de performanță, prin intermediul cărora se examinează posibilită ile anumitor standarde.ț Fiecărui criteriu îi corespund unul sau cî ivaț indicatori de performan ă i un anumit număr deț ș puncte Indicatorul de performan ăț - reprezintă instrumentul de măsurare care indică caracteristicile unui criteriu de evaluare, calită ileț programului de studiu i a activită ii institu iei.ș ț ț Modul de manifestare i nivelul de realizare aș fiecărui indicator de performan ă este reflectat deț standardul de evaluare. Standardul de evaluare - reflectă cerin eleț impuse calită ii programului de studiu i aț ș activită ii institu iei,ț ț permite detrminarea nivelului de realizare a calită iiț . Descriere cantitativă sau calitativă 13/03/2017 13
 • 15. Indicatorii de performan ăț Documente de referin ă.ț Con inutul raportului deț autoevaluare Standarde de evaluare Ponderea (punctaj) 1.1.1 -Regulamentul cadru -Codul educa ieiț -Acte de înregistrare a institu iei, etc.ț 1,0- 0,5- 0- SEMO 2,0 0.5x2=1 1.1.2 -Strategii Ghidul Managementului calită iiț 1,0- 0,5- 0- SEMO 2,0 1x2=2 Pentru Standard de acreditare 1/20, 0 pct. Au fost acumulate: Criteriul 1.1: =3 pct; Criteriul 1.2:= 4,0 pct.; Criteriul 1.3:=10,0 pct Total acumulate 17, 0 pct. 17/20x100%=85% Corespunde par ial cerin elorț ț Standard de acreditare 1. Politici pentru asigurarea calită ii (20,0 pct)ț Descrierea standardului : ....................................................... Criteriul 1.1. Cadrul juridic de func ioare a institu ieiț ț (4.0 pct) 13/03/2017 15
 • 16. Indicatorii de performan ăț Documente de referin ă.ț Con inutul raportului deț autoevaluare Standarde de evaluare Ponderea (punctaj) 1.1.1 -Regulamentul cadru -Codul educa ieiț -Acte de înregistrare a institu iei, etc.ț 1,0- 0,5- 0- SEMO 2,0 0.5x2=1 1.1.2 -Strategii Ghidul Managementului calită iiț 1,0- 0,5- 0- SEMO 2,0 1x2=2 Pentru Standard de acreditare 1/20, 0 pct. Au fost acumulate: Criteriul 1.1: =3 pct; Criteriul 1.2:= 4,0 pct.; Criteriul 1.3:=10,0 pct Total acumulate 17, 0 pct. 17/20x100%=85% Corespunde par ial cerin elorț ț Standard de acreditare 1. Politici pentru asigurarea calită ii (20,0 pct)ț Descrierea standardului : ....................................................... Criteriul 1.1. Cadrul juridic de func ioare a institu ieiț ț (4.0 pct) 13/03/2017 16
 • 17. Standardele de evaluare minim obligatorii reflectă nivelul minim acceptabil iș obligatoriu pentru autorizarea de func ionareț provizorie i acreditareaș programelor de studii i aș institu iilor de învă ămăntț ț 13/03/2017 17
 • 18. Se aplică toate standardele de acreditare, criteriile iș indicatorii de performan ăț specifica i în prezentulț Ghid, cu excep ia celorț indicate cu remarca: ,,nu se aplică la evaluarea externă în vederea autorizării iș func ionare provizorie,,ț Evaluarea externă în vederea autorizării de func ionare provizorie aț programelor de studiu i a institu iilor deș ț învă ământț Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studiu i a institu iilorș ț de învă ământț Se aplică toate standardele de acreditare, criteriile i indicatorii deș performan ăț specifica i înț prezentul Ghid. 13/03/2017 18
 • 19. Standard de acreditare 1: Politici pentru asigurarea calită iiț (20pct.) Criteriul 1.1 (2,0 pct) Cadrul juridic de func ionareț a institu ieiț Indicatorul de performan ă:ț 1.1.1 Statutul juridic al institu ieiț Criteriul 1.2 (8,0 pct) Misiunea, strategia iș politicile institu ieiț Indicatorul de performan ăț 1.2.1: Misiunea i strategia deș dezvoltare a institu ieiț 1.2.2: Politica de asigurare iș îmbunătă ire continuă aț calită iiț 13/03/2017 19
 • 20. Standard de acreditare 1: Politici pentru asigurarea calită iiț (20pct.) Criteriul 1.3 (6.0 pct) Organizarea internă a institu ieiț Indicatorul de performan ă:ț 1.3.1 Eficacitatea organizării interne a institu ieiț 1.3.2 Reprezentativitatea păr ilorț interesate în structurile de management ale institu ieiț 1.3.3 Interna ionalizareaț institu ionalăț Criteriul 1.4 (4,0pct) Managementul intern al calită iiț Indicatorul de performan ăț 1.4.2: Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calită iiț Indicatorul de performan ăț 1.4.1: Organizarea i eficacitateaș sistemului intern de Asigurare a calită iiț 13/03/2017 20
 • 21. Standard de acreditare 2: Proiectarea i aprobarea programelor de formareș profesională (6pct.) Criteriul 2.1 (6.0 pct) Realizarea programelor de formare profesională Indicatorul de performan ă:ț 2.1.1 Cadrul general de proiectare a programelor de formare profesională 2.1.2 Racordarea programelor de formare profesională la CNC 2.1.3 Structura programelor de formare profesională 13/03/2017 21
 • 22. Standard de acreditare 3: Învă area predarea i evaluarea centratăț ș pe elev/student (16,0pct.) Criteriul 3.1 (6.0 pct) Procesul de predare-învă areț Indicatorul de performan ă:ț 3.1.1 Formele de organizare a procesului de predare - învă areț 3.1.2 Centrarea pe elev a metodelor de predare-învă areț 3.1.3 Utilizarea instrumentelor TIC în procesul de predare-învă are-ț evaluare 13/03/2017 22
 • 23. Standard de acreditare 3: Învă area predarea i evaluarea centratăț ș pe elev/student (16,0pct.) Criteriul 3.2 (4.0 pct) Stagii de practică Indicatorul de performan ă:ț 3.2.1 Organizarea stagiilor de practică 3.2.2 Existen a rela iilor de colaborareț ț cu institu iile-baze de practicăț Criteriul 3.3 (2.0 pct) Activită iț extra colareș Indicatorul de performan ă:ț 3.3.1 Organizarea activită ilorț extra colareș 13/03/2017 23
 • 24. Standard de acreditare 3: Învă area predarea i evaluarea centratăț ș pe elev (16,0pct.) Criteriul 3.4 (4.0 pct) Evaluarea rezultatelor învă ăriiț Indicatorul de performan ă:ț 3.4.1 Organizarea procesului de evaluare a rezultatelor învă ăriiț 3.4.2 Organizarea procesului de evaluare a stagiilor de practică 13/03/2017 24
 • 25. Standard de acreditare 4: Admiterea, evolu ia, recunoa terea iț ș ș dobândirea de certificări de către elevi/studen iț (9,0pct.) Criteriul 4.1 (4.0 pct) Admiterea la studii Indicatorul de performan ă:ț 4.1.1 Recrutarea i admiterea eleviloș r 4.1.2 Accesul grupurilor dezavantajate i a persoanelor cu cerin eș ț educa ionale speciale la studiiț Criteriul 4.2 (3.0 pct) Progresul elevilor/ studen ilorț Indicatorul de performan ă:ț 4.2.1 Promovabilitatea elevilor 4.2.2 Mobilitatea academică 13/03/2017 25
 • 26. Standard de acreditare 4: Admiterea, evolu ia, recunoa terea iț ș ș dobândirea de certificări de către elevi (16pct) Criteriul 4.3 (2.0 pct) Recunoa terea iș ș dobândirea de certificări Criteriul 4.3 (2.0 pct) Recunoa terea iș ș dobândirea de certificări Indicatorul de performan ă:ț 4.3.1 Conferirea calificării iș eliberarea diplomei de studii/certificatului de calificare i a suplimentului discriptivș 13/03/2017 26
 • 27. Standard de acreditare 5: Personalul didactic (10,0pct.) Criteriul 5.1 (6.0 pct) Recrutarea iș administraraea personalului didactic Indicatorul de performan ă:ț 5.1.1 Planificarea, recrutarea iș administrarea personalului didactic 5.1.2 Calificarea profesională a personalului didactic n Criteriul 5.2 (4.0 pct) Dezvoltarea personalului didactic Indicatorul de performan ă:ț 5.2.1 Strategii măsuri de dezvoltare a personalului didactic 5.2.2 Planificarea i realizarea activită iiș ț metodice a personalului didactic 13/03/2017 27
 • 28. Standard de acreditare 6: Resurse de învă ăre i sprijin pentru elev/ț ș student (16,0pct.) Criteriul 6.1 (1.0 pct) Personalul administrativ iș auxiliar Indicatorul de performan ă:ț 6.1.1 Planificarea i coordonareaș activită ii personaluluiț administrativ i auxiliarș Criteriul 6.2 (10.0 pct) Resurse materiale i deș învă areț Indicatorul de performan ă:ț 6.2.1 Existen a i utilizarea spa iilorț ș ț educa ionaleț 6.2.2 Dotarea i accesibilitatea spa iilorș ț educa ionaleț 13/03/2017 28
 • 29. Standard de acreditare 6: Resurse de învă ăre i sprijin pentru elev/ț ș student (16,0pct.) Indicatorul de performan ă:ț 6.2.3. Dotarea, dezvoltarea iș accesibilitatea fondului bibliotecii institu ieiț 6.2.4. Asigurarea i accesulș elevilor/studen ilor la suportulț curricular Criteriul 6.2 (10.0 pct) Resurse materiale i deș învă areț Criteriul 6.3 (2.0 pct) Resurse financiare Indicatorul de performan ă:ț 6.3.1. Finan area procesuluiț educa ionalț 13/03/2017 29
 • 30. Standard de acreditare 6: Resurse de învă ăre i sprijin pentru elev/ț ș student (16,0pct.) Indicatorul de performan ă:ț 6.4.1. Asigurarea elevilor/ studen ilorț cu cămin 6.4.2 Serviciile medicale, culturale iș sportive pentru elevi/studen iț Criteriul 6.4 (3.0 pct) Asigurarea socială a elevilor/ studen ilorț 13/03/2017 30
 • 31. Standard de acreditare 7: Managementul informa ionalț (3.0pct.) Indicatorul de performan ă:ț 7.1.1. Existen a i func ionareaț ș ț sistemului de comunicare internă i externăș 7.1.2 Existen a i func ionareaț ș ț sistemului de gestionare a informa ieiț Criteriul 7.1 (3.0 pct) Sistemul informa ionalț institu ionalț 13/03/2017 31
 • 32. Standard de acreditare 8: Informa ii de interes publicț (4.0pct.) Indicatorul de performan ă:ț 8.1.1. Pagina web a institu ieiț 8.1.2 Transparen a informa iei cuț ț privire la activitatea institu ieiț Criteriul 8.1 (4.0 pct) Transparen aț informa iei deț interes public 13/03/2017 32
 • 33. Standard de acreditare 9: Monitorizarea continuă i evaluareaș periodică a programelor de formare profesională (12.0 pct.) Indicatorul de performan ă:ț 9.1.1 Monitorizarea i revizuireaș ofertei educa ionale i aț ș programelor de formare profesională 9.1.2 Monitorizarea proceselor de predare - învă are – evaluareț i a stagiilor de practicăș 9.1.3 Responsabilitatea publică a institu iei (auditare internă)ț Criteriul 9.1 (8.0 pct) Proceduri privind ini ierea,ț monitorizarea iș revizuirea periodică a programelor de formare profesională 13/03/2017 33
 • 34. Standard de acreditare 9: Monitorizarea continuă i evaluareaș periodică a programelor de formare profesională (12.0pct.) Indicatorul de performan ă:ț 9.2.1 Mecanisme institu ionale deț eviden ă a an ajării aț ș absolven ilor în cîmpul munciiț 9.2.2 Orientarea profesională iș competitivitatea absolven ilor peț pia a munciiț Criteriul 9.2 (4.0 pct) Angajarea în cîmpul muncii 13/03/2017 34
 • 35. Standard de acreditare 10: Asigurarea externă a calită ii în mod ciclicț (4.0pct.) Indicatorul de performan ă:ț 10.1.1 Executarea dispozi iilor iț ș recomandărilor Ministerului Educa iei i a altor ministere deț ș resort 10.1.2 Realizarea observa iilor,ț recomandărilor i deciziilorș formulate, în baza evaluării externe de către ANACIP Indicatorul de performan ă:ț 10.1.1 Executarea dispozi iilor iț ș recomandărilor Ministerului Educa iei i a altor ministere deț ș resort 10.1.2 Realizarea observa iilor,ț recomandărilor i deciziilorș formulate, în baza evaluării externe de către ANACIP Criteriul 10.1 (4.0 pct) Angajarea externă a calită iiț 13/03/2017 35
 • 36. 3. ÎMBUNĂTĂ IREA CALITĂ II ÎN IÎPT.Ț Ț3. ÎMBUNĂTĂ IREA CALITĂ II ÎN IÎPT.Ț Ț Cadrul Na ional de Asigurare a Calită iiț ț pentru Republica Moldova a fost dezvoltat pentru a se alinia cu Cadrul European de Referin ă pentruț Asigurare a Calită ii (EQUARF).ț Structura EQUARF este divizată în 10 ELEMENTE DE CALITATE care acoperă domeniile de calitate pe care furnizorii EFP trebuie să abordeze iș sunt în conformitate cu Principiile na ionale din Ghidul Na ional deț ț Asigurare a Calită iiț .13/03/2017 36
 • 37. Elementele de calitate sunt păr i fundamentale ale CNACț pentru RM i sunt derivate dinș cele cinci componente majore identificate în Sistemul Na ionalț de Asigurare a Calită ii. Acesteț elemente acoperă principalele domenii de activitate a unui furnizor de EFP. 13/03/2017 37
 • 38. FIECARE ELEMENT DE CALITATE SE DESCOMPUNE ÎNTR-O SERIE DE INDICATORI DE DE CALITATE. INDICATORII DE CALITATE REFLECTĂ NIVELUL DE CALITATE CARE AR TREBUI SĂ CARACTERIZEZE BUNELE PRACTICI ÎN FURNIZAREA EFP I SUNT DESTINATE SĂȘ GHIDEZE PROCESUL DE AUTOEVALUARE IȘ MONITORIZARE EXTERNĂ. FURNIZORII CARE SE CONSIDERĂ CĂ FUNC IONEAZĂ BINEȚ SAU FOARTE BINE VOR TREBUI SĂ AIBĂ DOVEZI CU PRIVIRE LA REALIZAREA INDICATORILOR DE CALITATE 13/03/2017 38
 • 39. Elementul 1. Indicatori cheie de performanță.Indicatori cheie de performanță. Acest element determină progresele instituției în atingerea scopurilor, obiectivelor și țintelor, măsura în care instituția contribuie la procesul de îmbunătățire, elementul dat răspunde la așa întrebări, cum ar fi: numărul de elevi care își continuă studiile ori se angajează în câmpul muncii. De asemenea, acesta analizează gradul de conformare al instituției la reglementările naționale emise de către minister. 13/03/2017 39
 • 40. Elementul 2. Bunăstarea și implicarea elevilorBunăstarea și implicarea elevilor.. Acest element descrie modul, în care instituțiile identifică și răspund la nevoile elevilor și oferă oportunități de implicare a elevilor în viața cotidiană a organizației. Acest element analizează relevanța și eficiența cursurilor și altor servicii de sprijin a elevilor, precum și accesibilitatea acestor cursuri. El analizează varietatea și nivelul cursurilor și evaluărilor, menite să sprijine elevii în procesul de învățare. De asemenea, acest element evaluează modalitățile de sprijinire a grupurilor minoritare și progresele elevilor în procesul de studii sau angajare în câmpul muncii, precum și cât de bine elevii își dezvoltă abilitățile necesare pentru viață. În cele din urmă, acest element descrie gradul de satisfacție a elevilor privind cursurile pe care le urmează. 13/03/2017 40
 • 41. Elementul 3. Motivarea și bunăstarea personalului.Motivarea și bunăstarea personalului. Acest element analizează implicarea personalului instituției în atingerea obiectivelor propuse. Acesta se axeaxă pe eficiența instituției în promovarea unei abordări unice la nivel de școală și informarea personalului cu privire la direcțiile și prioritățile școlii. El analizează dacă misiunea și viziunea instituțiilor sunt bine înțelese. De asemenea, elementul dat evaluează motivația și implicarea personalului în activitățile și viața institușiei. Acest element explorează cât de bine personalul reflectă și împărtășește bunele practici și cât de eficientă este munca în echipă. 13/03/2017 41
 • 42. Elementul 4. Impactul asupra angajatorilor și altor parteneriImpactul asupra angajatorilor și altor parteneri sociali.sociali. Acest element evaluează dacă cursurile oferite satisfac nevoile angajatorilor și altor comunități deservite de către instituție. Elementul dat descrie modul de participare la principalele evenimente și acțiuni la nivel local și național și evaluează gradul de satisfacere a nevoilor de forță de muncă. Acest element analizează dacă cursurile și serviciile instituției satisfac nevoile angajatorilor și comunităților. De asemenea, elementul dat explorează cât de bine cursurile și serviciileinstituției satisfac nevoile specifice. 13/03/2017 42
 • 43. Elementul 5. Educație și formare.Educație și formare. Acest element reflectă cât de bine instituția sprijină elevii în vederea sporirii potențialului lor și oferirii oportunităților de învățare și angajare în câmpul muncii. Acesta evaluează eficacitatea serviciilor de orientare oferite elevilor până la admitere. De asemenea, acesta analizează modalitățile de orientare a elevilor în luarea deciziilor privind continuarea studiilor ori angajarea în câmpul muncii. Acest element evaluează cât de eficiente sunt procesele de învățare, predare și evaluare. Studiaza cat de bine sunt adaptate cursurile la nevoile elevilor și cât de bine are loc colaborarea dintre personal. Acest element consideră nivelul de colaborare a instituției cu alte agenții pentru a le oferi cea mai bună experiență. 13/03/2017 43
 • 44. Elementul 6. Promovarea direcțiilor strategice și încurajarea schimbărilor pe plan intern și extern. SCHIMBARE: Ce înseamnă aceasta? Acest cuvânt se referă la orice schimbare care afectează organizarea și poate fi cauzat de factori interni (de exemplu, o schimbare a procedurilor, noul curriculum) sau factori externi (de exemplu, noi competențe necesare pe piața muncii). Acest element se referă la eficacitatea planificării cursurilor și serviciilor oferite, luând în considerare schimbările parvenite. Acesta evaluează strategiile și planurile și măsura în care acestea sunt înțelese și puse în aplicare de către personal. In plus, acest element analizează efectul strategiilor și planurilor privind operațiunile și activitățile instituției. Acest element evaluează planificarea procesului de furnizare a cursurilor și altor servicii și măsura în care instituția planifică și efectuează schimbările. 13/03/2017 44
 • 45. Elementul 7. Gestionarea și sprijinirea personalul didactic.Gestionarea și sprijinirea personalul didactic. Acest element se referă la calificările și experiența personalului și calitatea relațiilor lor cu colegii, elevii și părțile interesate externe. Acesta evaluează procesele de recrutare, selectare, implementare și menținere a personalului și planificarea forței de muncă. Acest element abordează caracterul adecvat și eficacitatea dezvoltării profesionale continue a personalului, sprijinirea persoanelor precum și susținerea direcției strategice a instituției. 13/03/2017 45
 • 46. Elementul 8. Parteneriate și resurse.Parteneriate și resurse. Acest element analizează eficiența parteneriatelor dintre instituție și comunitate, alte instituții de învățământ, angajatorii și alte agenții. Acesta evaluează capacitatea instituțiilor de a stabili legături corespunzătoare care ar sprijini furnizarea unor cursuri și servicii capabile să îmbunătățească experiența de învățare a elevilor. Elementul dat descrie procesul de colaborare care are drept scop elaborarea unor cursuri și servicii, sprijinirea elevilor, îmbunătățirea inovației și promovarea egalității. Personalul de sprijin include personalul de securitate, de deservire a căminelor și cel de curățenie, dar poate include, de asemenea, alte categorii de personal. 13/03/2017 46
 • 47. Elementul 9. Monitorizarea procesului de evaluare a învățării/Monitorizarea procesului de evaluare a învățării/ predării.predării. Acest element analizează performanța instituției în ceea ce privește activitățile de monitorizare. Elementul dat apreciază acțiunile întreprinse în vederea raportării asupra procesului de evaluare și modalitățile de îmbunătățire continuă a proceselor de învățare, predare și management al instituției. Responsabilitatea publică înseamnă că directorul instituției și echipa de conducere monitorizează resursele financiare alocate instituției. 13/03/2017 47
 • 48. Elementul 10. Managementul Informației.Managementul Informației. Acest element analizează acuratețea și eficiența serviciilor de informare a instituției. Acesta verifică sursele de informare și adecvarea lor pentru nevoile interne și externe ale părților interesate. În plus, elementul dat monitorizează utilizarea informațiilor de către conducerea și personalul instituției. De asemenea, acest element analizează eficacitatea metodelor și instrumentelor de comunicare internă și externă și dacă acestea sunt potrivite pentru publicul destinat. 13/03/2017 48
 • 50. Corelarea Elementelor Na ionale deț Calitate cu Indicatorii ANACIP 13/03/2017 50
 • 53. I. *Stabilirea obiectivelor *Stabilirea elementelor de calitate II. Procesul de autoevaluare Îmbunătă ireaț calită ii în IÎPTț III. Evaluarea standardelor de acreditare Activitatea CEIAC Implicarea personalului de la toate nivelurile şi unităţile de structură Certificatul de autorizare de func ionareț provizorie 13/03/2017 53
 • 55. REFERIN E BIBLIOGRAFICEȚREFERIN E BIBLIOGRAFICEȚ Codul Educa iei al Republicii Moldova, 2014ț Metodologia de evaluare externă a calită ii înț vederea autorizării de func ionare provizorieț i acreditării programelor de studii i a IÎPTș ș superior i de formare continuă.ș Regulamentul cu privire la organizarea iș func ionarea ANACIPț Recomandarea Parlamentului European i aș consiliului pentru stabilirea unui cadru european de referin ăț Etc...pentru fiecare criteriu i indicator deș performan ăț 13/03/2017 55
 • 56. Metodologia de evaluare a calită ii în vedereaț autorizării de func ionare provizorie i acredităriiț ș programelor de studii i a institu iilor de învă ământș ț ț profesional tehnic, superior i de formareș continuă/18.05.2016 13/03/2017 56 1. Principii, standarde de acreditare, criterii și indicatori de performanță pentru asigurarea calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ 2. Proceduri de inițiere a evaluării externe în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii și a instituțiilor de învățământ 3. Proceduri de inițiere a evaluării externe în vederea acreditării a programelor de studii și a instituțiilor de învățământ 4. Proceduri de evaluăre externă în vederea acreditării a programelor de studii și a instituțiilor de învățământ 5. Decizii finale privind rezultatele evaluării externe Anexe