Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Вибір+".Львівська газета. № 1 (058) 26 січня - 1 лютого 2012 року

1,586 views

Published on

ПЗВ, Барнацький, Львів, Україна, Костенко http://vybir-lviv.com, http://pzv.lviv.ua, http://zakonoproekt.org.ua

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

"Вибір+".Львівська газета. № 1 (058) 26 січня - 1 лютого 2012 року

  1. 1. Патріоти не потрібні? Впродовж останніх років дрого- биччани звикли, що кожної осені проводиться конкурс патріотичної пісні між школами району. Однак із достеменних джерел стало відомо, що в 2011 р. відбувся останній конкурс. Питання до влади: невже хвиля русифікації докотилася й до нас? Якщо це так, то ПЗВ закликає до рішучих дій. Нагадаємо: Дрогобиччина ніколи і ні перед ким не стола на колінах. Газета готова надати шпаль- № 1 (05 8) 26 с ічн я - 1 люто г о 2012 року ти для спростування очільникам дрогобицької освіти та РДА. www.vybir-lviv.com Голова Львівської обласної організації ПЗВ Павло БАРНАЦЬКИЙ Квартири – для наближених і родини ЯК НАчАЛЬНИК ЛЬВіВСЬКОГО ОБЛАСНОГО уПРАВЛіННЯ ЛіСОВОГО тА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСтВА, ДеПутАт ЛЬВіВСЬКОї ОБЛАСНОї РАДИ АНАтОЛіЙ ДеЙНеКА ЗАБеЗПечує БЛИЗЬКИх РОДИчіВ ПОМешКАННЯМИ ЗА РАхуНОК КОНтОР ЛіСОВИх ГОСПОДАРСтВ Начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, депутат Львівської обласної ради Анатолій Дейнека любить розповідати про свої здобутки. і при цьому чомусь не обумовлюється про іншу сторону своєї діяльності – як він щедро роздає представникам своєї численної родини і близьким друзям об’єкти лісового господарства. Відразу після новорічних свят них та контролюючих струк-Угода об’єднання пан Дейнека влаштував серію гуч- тур, які пан Дейнека на всіх них прес-конференцій, на яких за- прес-конференціях чомусь на- явив, що останнім часом невідомі звав «листами від ветеранів». особи намагаються зганьбити Хоча, здається, між висновка- його чесне ім’я. Буцімто його во- ми правоохоронців і звичайни- роги розповсюджують неправди- ми скаргами - дистанція безмеж- ву інформацію про його службову ного розміру. До відома читачів, діяльність і приватне життя. При що окремі факти фінансово- цьому нібито прокладають дорогу господарської діяльності А. Дей-Цьогорічний День Соборності на Софійському Сама акція розпочалася із за- «оговорам», використовуючи своє неки проводилися за постано-майдані в Києві суттєво відрізнявся від попередніх. читання листа Юлії Тимошенко. службове становище та хабарі. вами Шевченківського райсудуМабуть, вперше він фактично був проігнорований А потім політики дружно закли- Але чомусь пан Дейнека ані сло- м. Львова та вимогами УСБУ уофіційною владою і об’єднав під одними прапорами кали до єднання. Після чого була ва не сказав про те, що спонука- Львівській області. Може, саме їх підписана угода про об’єднання ло його оправдовуватися через мав на увазі Дейнека, натякаючирізні політичні сили, причому не тільки опозиційного опозиції, у якій пріоритетним за- ЗМІ. Адже жодних публікацій із на те, кому саме «зацікавлені осо-спрямування. цього приводу не було. Тим паче, би» несли щедрі подарунки. вданням на 2012 рік визнано утво- рення більшості у Верховній Раді коли людина переконана у своїй Отже, переходимо до фактів. Із самого ранку Київ накрив забажає. для припинення узурпації вла- порядності, то немає необхідності А саме - висновків, які головіснігопад. Та такий, що в кулуа- Як би там не було, але цьо- ди. Від імені Партії захисників взагалі про щось говорити. А тут Львівської обласної організаціїрах Банкової почали тішитися, го разу навіть беркутівців у ка- Вітчизни угоду підписав Ю. цілі спічі про недоброзичливців, Партії захисників Вітчизни Пав-вважаючи, що опозиційні сили на сках, незамінимих у такі свята на Кармазін. Вирішено також сфор- які нібито тільки сплять і бачать, лу Барнацькому надали в Києві.мітинг на Софійському майдані не вулицях столиці, не було видно. мувати єдиний список кандидатів як спаплюжити «чесне» ім’я голов- І зпинимось лише на кількохз’являться. Адже це, мабуть, один Правоохоронні кордони лише су- у народні депутати, що балотува- ного лісника Львівщини. епізодах незаконного роздарю-із нечисленних прикладів, коли проводили перших осіб. Під їхнім тимуться в мажоритарних округах, А відповідь такій «знерво- вання головним лісником областічинна влада навіть не намагала- пильним оком Президент поклав за принципом: один округ – один ваності» пана Дейнеки проста. А. Дейнекою будівель контор іся заборонити акцію в судовому того дня квіти та привітав народ з кандидат від Об’єднаної опозиції. Виявляється, що «недоброзич- садиб лісництв своїм родичампорядку, як це робить зазвичай. екранів телевізорів. А опозиційні Ще одна важлива позиції угоди – ливцями» є правоохоронні ор- та близьким знайомим. Із наяв-Звичайно, ні про яке потепління сили та невдоволені потягнули- утворення більшості у Верховній гани і КРУ, які останнім часом них у редакції матерілаів видно,режиму не йдеться. Вочевидь, ся на Софійський майдан. І треба раді після виборів і початок фор- провели серію перевірок викори- що ці об’єкти зводилися багать-верхні ешелони влади нарешті віддати належне, мабуть, вперше мування нової української влади. стання фінансових ресурсів та ма поколіннями лісників і булизбагнули, що заборонений плід за останні роки акція відбулася А завершилось усе ходою до майна в керованому Дейнекою гордістю, зразком впорядкуваннялише розбурхує пристрасті і більш-менш організовано, без пам’ятників Шевченку і Грушевсь- господарстві. І виявили унікальні не тільки на Львівщині, а й середпороджує ще більше невдово- розбірок і з’ясування стосунків. кому, де були покладені квіти. речі. Мало того, що у Дейнеки є ве- лісових підприємств України.лення. А, можливо, беруть при- Поки народ підтягувався, зі На фото: Голова ПЗВ Юрій лика родина і велике коло близь- Скажімо, на якій підставіклад із кремлівських патронів, сцени лунали пісні народних Кармазін та голова Львівської ких друзів, та ще, виявляється, А. Дейнека віддав своємуякі перед виборами навіть дозво- хористів. А опісля ведучий запро- ОО ПЗВ Павло Барнацький на вони постійно отримують щедрі племіннику (синові рідного бра-ляють опозиції збиратися і гово- сив до мікрофонів духовенство марші при покладанні квітів. подарунки у вигляді майна госпо- та) В’ячеславу Дейнеці частинурити в мікрофони, скільки душа для спільної молитви. дарств, якими керує їхній голов- контори, збудованої за державніФірманова фірма ний родич – Анатолій Дейнека. Ну, кошти лісовою охороною ДП Конфлікт був резонансним і просто відомий персонаж із «12 «Стрийський лісгосп». Племінник досяг навіть столиці. Переконав- стільців» - сором’язливий голу- був призначений лісничим Да- шись у своєму безсиллі перед бий крадій із 2 будинку Старсоц- шавського лісництва 5 берез- нахабністю місцевих чиновників, безу завгосп Олександр Альхен, ня 2008 р., а вже 3 жовтня 2008 батьки учнів звернувся тодіу публікаціях «Закрити школу не вдасться» («Вибір» який, пускаючи сльози покаяння р. отримав від вуйка - «голубого до голови Львівської обласної№49) і «школу ніхто не закриє» («Вибір» №50) на плече Остапу Бендеру, разом крадія» А. Дейнеки в подарунок організації партії захисників зі своєю сімейною комарільньою приміщення в цій конторі, пере-видання широко висвітлювало спробу з боку влади Вітчизни Павла Барнацького з ко- обкрадав нещасних бабусь. обладнане під квартиру. І вста-м. Борислава закрити місцеву школу № 7, у якій лективною заявою. Ця заява тоді Аби не бути голослівним, новило, що Львівське обласненавчається близько 400 учнів, в догоду своїм власним стала підставою депутатського наведемо лише окремі фак-захцянкам. Продовження на 3-й стор. ти із висновків правоохорон- Продовження на 2-й стор.
  2. 2. 2Квартири – для наближених і родини Закінчення. Поч. на 1 стор. Новий КПК для владної верхівки? І, як бачимо, ані слова про те, на яких підставах той же племінник юрій камаЗін:управління лісового та мис-ливського господарства 3 жов- В. Дейнека, і півроку не пропрацю- влаДа новим вавши в лісовому господарстві,тня 2008 року справді по- отримав помешкання. І чому кПк ЗвоДитьгодило приватизацію цьогооб’єкту. Отже, В. Дейнека от- пріоритет у розподілі відчужених гільйотину, яка «згідно з дозволами Державно-римав квартиру № 2 у будинку, го комітету лісового господарства їй же і віДсічещо розташований по вул. Куро-ртній, 57, в с. Баня-Лисовицька України» приміщень віддано пред- головуСтрийського району та пізніше ставникам родини та наближеним до тіла, тоді як інші працівники Президент україни вікторвиробив технічний паспорт. Ясна янукович днями направив доріч, що в інших лісників, які ро- лісових господарствах далі сто- ять в чергах в очікуванні на квар- верховної ради новий проектками чекають на житло, виник- кримінально-процесуальноголо справедливе запитання: за тиру? І чому в супереч здоровому глузду та інтересам виробницт- кодексу (кПк). однак, на дум-які преференції такий подарунок ку народного депутата юріяплемінникові? Адже згідно колек- ва відчужуються промислові та виробничі приміщення, а самі кармазіна та Заслуженого юри-тивного договору, щоб мати право ста україни Павла Барнаць-на отримання житла, людина по- лісники працюють в халабудах? За такою логікою, схоже, скоро кого, прийняття нового ко-винна пропрацювати в колективі дексу призведе до хаосу влісового господарства не менше 5 Дейнека приватизує приміщення обласної контори, а всіх повиганяє юриспруденції.років. Навіть міністрам і народним Народний депутат, перший за-депутатам впродовж 6 місяців не на вулицю в намети, посидлаю- чись на рішення міністерства і ко- ступник голови Комітету Верховноїнадають від держави квартир. Брюховицького лісництва у смт. Цікавим є й ще один факт. Не Ради з питань правосуддя ЮрійМоже, В. Дейнека відзначився, лективу. Брюховичі по вул. Львівській. відомо, за які особливі заслу- Кармазін в оцінці нового КПК кате-як лісник своїми здобутками? Чи Питання: хто дав право так по- Цікавим є той факт, що дружи- ги А. Дейнека подарував контору горичний: його прийняття призве-досяг лідерських показників у волюнтаристськи поводитись із на Пелиньо – Ліана Василівна Завадівського лісництва загаль- де до хаосу у судочинстві.галузі? Однак, як поінформували державним майном? «Вибір» про- теж належить до близької ро- ною площею 174 кв. м. за адресою - Чого чекати від кодексу?нас, у господарстві є чимало веде власне розслідування і зму- дини А. Дейнеки і приходиться Брюховичі вул. Гайова, 3, під жит- На превеликий жаль, у мене наінших лісників, які своїми внеска- сить горе-керівника лісового го- йому рідною племінницею (дочка ло своєму близькому приятелеві думку приходить одне слово -ми принесли державі набагато сподарства думати не тільки про рідного брата Василя). У 2009 році Мирославу Пилипіву (лист від 18 хаос… Ми всі очікували, що цейбільше зиску, аніж племінник го- сім’ю, а й про колектив та державу. згідно з листом від 27 жовтня № квітня 2008 р. № 05-42/1604), а Кримінально-процесуальний ко-ловного лісника Львівщини. Втім 05-42/5047 Державного комітету саму контору перемістив у вагон- Але припускаємо, що після нашої декс вирішить всі потреби відразу:їхні претензії на житло А. Дейнека лісового господарства України чик «Кунг» від військової авто- перевірки, особливо враховую- і демократизацію, і спрощенняпроігнорував. ДП «Львівський лісгосп» перевів у машини, який стоїть на двох бе- чи наявні в редакції документи, процесу, і якось вплине на стан Ще один щедрий подарунок від житловий фонд дерев’яний буди- тонних фундаментних блоках. уже інший керівник буде захищати наших політичних в’язнів, яких наначальника Львівського облас- нок лісогосподарської пропаган- Важко пояснювати, якої поваги державні та колективні інтереси. сьогодні в Україні сотні. Ніяк вінного управління лісового та мис- ди площею 211,8 кв. м. (введений чекати від людей, що звертають- На фото: поки родичі та на їх становище не вплине, - за-ливського господарства отри- в експлуатацію в 1997 р.) та госпо- ся до лісництва, коли таку зневагу близькі друзі Дейнеки на- явив він.мав також його близький родич дарське приміщення площею 140 до своїх підлеглих демонструє го- солоджуються в «прихва- За його словами, вивчивши- директор «Львівського лісового кв. м. (введене в експлуатацію ловний лісничий Львівщини. тизованих» квартирах, що та проаналізувавши більшу ча-селекційного центру» Ф. Пели- в 1996 р.), розташовані у До речі, на своїх прес- донедавна були контора- стину проекту КПК, можна ска-ньо. Сталося це в 2009 році, коли Липниківському лісництві. А в лю- конференціях А. Дейнека висту- ми лісових господарств, зати, що загальні його поло-він був ще заступником дирек- тому 2010 р. цей будинок разом із пає «голубим» і пухнастим, по- лісники працюють та прий- ження дуже гарні, водночас протора ЛЛСЦ. Згідно свідоцтву на господарським приміщенням за- силаючись на те, що дозвола на мають відвідувачів у таких статті таке сказати не можна. Ю.право власності САС № 778977 гальною площею 351, 8 кв. м. було переведення промприміщень в ось вагончиках (контора Кармазін, зокрема, відзначив, щовід 30 грудня 2009 р. йому у передано в приватну власність В. житло надавало міністерство, а Завадівського лісництва), у запропонованому Президентомвласність дісталося 116 кв. м. Радецькому. Спроби лісників взя- розприділяли квартири його ро- куди начальник обласного КПК не передбачено зміну систе-житлової площі, 64, 3 кв. м. комо- ти у А. Дейнеки якісь пояснення з дичам його ж підлеглі. Мовляв, управління лісового та мис- ми досудового слідства, практич-ри в підвалі і 53, 5 кв. м. гаражно- цього приводу, за їхніми словами, усі претензії до них, а з нього, як ливського господарства їх но не впроваджується, «як тогого приміщення у колишній конторі наштовхнулися на стіну. із гуся вода. «відселив». хотілося б і як це є в цивілізованихМолитва для суддів країнах», інститут суду присяж- знедолені, без надії та віри в лю- них, не прописано, на який термін дей, вигнані, втомлені, голодні, що обирається слідчий-суддя, яким ковтають слину, бо немає хліба, з чином він звільняється тощо. обличчям, вмитим сльозами болю - Цей КПК створено під керівну і приниження, приходитимуть пе- верхівку, щоб тримати контроль ред суддівським кріслом, на яко- над суддями, - акцентував ЮрійДо раДянських часів суДДі Присягали… молитвою му я сиджу, допоможи мені, Боже, Кармазін. – Це триває реформа втамувати їхні голод та жагу до судочинства, оскільки сам законнині судді перед своїм призначенням дають присягу. яка вказує траєкторію закону на справедливості. Допоможи мені, про судоустрій в Україні вже давноі мало хто знає, що це новаторство було введено шляху правосуддя, а не кинджа- Боже! визнаний, як неповноцінний, всімаза часів радянського союзу. а от до того кандидати лом, що ранить. Якщо в моєму житті настануть європейськими правозахисни-ставали суддями лише після того, як виголошували Допоможи мені, Боже! Дай мені темні часи, коли колючки й будя- ми структурами і Венеціанською сили бути справедливим і рішучим, ки зранять мої ноги, коли злість комісією. В даному випад-спеціальну молитву. так тривало аж до 1922 року – чесним і щиросердним, стриманим людська стане великою, коли знов ку простежується чітка спробачасів, коли країну накрив більшовистський терор. і добрим, щирим і скромним! Щоб подальшої узурпації судової вла- запалає полум’я ненависті й ку-однак сама молитва збереглася. я був непримиренним до помилок, ди і правоохоронної діяльності з лак підніметься для удару; коли І що цікаво, її текст репортер знехтувані, багаті чи бідні, чоловіки але з розумінням ставився до тих, хитрість і обман запанують замість боку нинішньої верхівки.«Вибору» побачив на столі одного чи жінки, діти, молодь, генії та хто помиляється. Другом істини і Добра і звергнуть закони Розуму; - Якщо обговорювати весь не-із голів районних судів міста Льво- божевільні, ті, що вми- поводирем для тих, хто її шукає. коли спокуса потьмарить мій ро- гатив в новому КПК – забракне га-ва. Як відзначив голова, на його ратимуть, і ті, котрі Щоб я був тим, хто зум і замулить мої відчуття, допо- зети, - наголосив він. - Перерахуюдумку, суддям варто було б вив- ще народяться, — всі застосовує закон, можи мені, Боже! основні моменти. По-перше, вво-чити її на пам’ять і послуговувати- від народження й до але передусім тим, Коли мене мучитиме дять нібито суд присяжних. І вво-ся не тільки при прийнятті судових смерті підкоряються хто його виконує. невпевненість, проясни мій розум; дять лише на ті статті, де передба-рішень, а й у повсякденному житті. закону, який я пред- Ніколи не дозво- коли коливатимусь у прийнятті чено довічне ув’язнення, а їх у насТож, наводимо її текст: ставляю, і правосуд- ляй мені «вмивати якогось рішення, надихай мене; близько 15. Це при тому, що сам «Молитва судді дю, яке я символізую. руки», як Пілат, пе- коли буду спантеличеним, укріпи КПК нараховує понад 400 статей. Боже! Я - єдина істота на Яку жахливу й важ- ред безневинністю, мене; коли впаду, підніми мене! Суд присяжних складатиметьсясвіті, якій ти дав частку твоєї ку ношу ти поклав на і кидати, як Ірод, на І нарешті, коли настане день і я з трьох осіб. Це просто насмішкавсемогутності: силу засудити або мої плечі. Боже! плечі приниженого умру і як підсудний повинен буду над судоустроєм. Суд присяж-виправдати подібних до себе. Допоможи мені, шати сорому. Щоб з’явитися перед Твоїм Найвищим них призначається для того, аби Переді мною люди схиляють го- Боже, бути достойним не боявся я ні кеса- Ликом для останнього суду, поди- мімінізувати вплив на прийняттялови; до мого слова вони біжать; такої високої місії, щоб велич цієї ря, ні короля. вись на мене зі співчуттям. Вимов, рішення з боку зацікавлених осіб.до моєї мови прислухаються; моїм посади не спокушало мене! Щоб Мій вердикт щоб був не Боже, свій вирок! Хіба троє здатні забезпечити такінаказам підкоряються; за моїми не охопила мене гордість чи пиха. нищівною анафемою, а закли- Суди мене, як Бог. гарантії? Ніколи! Згадаймо хочапорадами вони миряться, роз- Щоб не вабила мене спокуса. ком, що відроджує, словом, Я судив, як людина. би часи совєтського правосуддя,лучаються або полишають свої Щоб не спокушали мене почесті й що підбадьорює, світлом, що 1921р.» де в складі суду було двоє народ-(матеріальні) блага. оманливі знаки величі. прояснює, водою, що очищає, зер- народний депутат юрій них засідателів. Хіба вони мали За одним моїм знаком двері тю- Благослови, Боже, мої руки: ням, що проростає, квіткою, що кармазін запропонував Прези- вплив на рішення суду? Тоді длярем зачиняються за засуджени- увінчай моє чоло, о мій дух, щоб розквітає з людського серця. Мій дентові україни, верховній чого вигадувати профанацію? На-ми або відкриваються до свободи. став я міністром справедливості, вирок щоб зміг нести полегшен- раді внести зіни до закону про гадаю, в демократичних державахМій вирок змінює бідність на багат- якою ти милостиво обдарував ня засмученому і сміливість гна- судоустрій і при вступі на поса- суд присяжних складається з 10-ство і достаток — на жебрацтво. людське суспільство. Зроби з моєї ному. Щоб висушив він сльози ду судді виголошувати не при- 15 осіб. І вплинути на них практич- Від мого рішення залежить тоги непідкупну у мантію! вдовиці й заспокоїв сиріт, які пла- сягу, а молитву. слово за Прези- но неможливо.доля багатьох людей. Мудрі чи Перо моє, щоб було стрілою, чуть. А коли обідрані, зневажені, дентом та парламентом. Продовження на 3-й стор.
  3. 3. 3Фірманова фірма Новий КПК для владної верхівки? Закінчення. Поч. на 2 стор. Закінчення. Поч. на 1 стор. Незважаючи на обіцянки не за- перемогли. За літо нашими кош- мусь ми і наші діти обрали саме кривати школу, влада знову взя- тами та коштами спонсорів були цю школу з її умовами навчан- В іншому місці говориться, -звернення народного депутата лась за старе. відремонтовані класи, коридори, ня, вчительським колективом, продовжив Ю. Кармазін, - що слідЮрія Кармазіна на ім’я вищих по- Нагадаємо, що уже сьомий санітарні вузли, і ми сподівалися традиціями. Багато батьків є мімінізувати можливості взяття підсадових осіб у державі. місяць, ми – батьки учнів ЗОШ №7 на радісний початок нового на- випускниками сьомої школи і об- варту. А яким чином – не сказано. І Коли в Бориславі збагнули, м. Борислава Львівської області вчального року, адже, незважа- рали саме її для навчання своїх зрозуміло чому. Бо нині це одна зщо їхніми незаконними діями ючи на чутки про реорганізацію дітей. основних статей «лівих» прибутків ЗОШ №7, залишився майже весь Після прес-конференції ми правоохоронців. За невзяття під склад учнів школи, ще й було на- звернулися з листом до міського варту суми сягають десятки ти- брано десятий клас в кількості 24 голови п. Фірмана В.С. з прохан- сяч доларів. Причому занести учнів та перший клас – 35 учнів. ням залишити ЗОШ І-ІІІ ступенів «відкупні» слід в перші день-два Проте помилилися. До першого №7 у Бориславі та шукати затримання. Якщо родина встиг- вересня без об’єктивних причин інший шлях вирішення питан- ла занести гроші, то слідство міський відділ освіти не відкривав ня приміщення для гімназистів. може й забути подати клопотання фінансування 10 класу. Знову по- Проте вже вкотре нами знехту- про арешт. Тому насамперед слід страждали діти: десятикласни- вали. визначити, за які злочини слід ки були розгублені, бо почався Тепер вже мова йде про те, мімінізувати можливості взяття новий навчальний рік, а розкла- що все приміщення ЗОШ №7, а під варту. Чи, скажімо, доцільно ду занять для них немає. Проте не тільки 2-3 поверхи (як йшло- арештовувати за економічні зло- вірили, що будуть вчитися у своїй ся у травні 2011року), буде пере- чини? Адже є така форма, як за- школі, бо всі 24 були на урочистій дано до гімназії; початкові кла- става. Чи не краще за перебуван- лінійці 1 вересня, і ніхто із їхніх си ЗОШ №7 будуть переведені ня людини під час слідства на волі батьків не відніс документів до у приміщення теперішньої розробити сітку заставної оплати, іншої школи. 2 вересня 2011 року гімназії. Звичайно ж: гімназистам скажімо, людина винна державі 20 міський відділ освіти відкрив 10 приміщення колишнього садка не тис. грн., брати з неї заставу в 35 клас ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 м. Бо- підходить, а діти школи №7 мо- тис. грн. Якщо підозрюваний пору- рислава. Навчальний процес по- жуть займатися і там. шив надане йому право обмежен- Прикро ще й те, що об- ня, застава тут же йде в дохід дер-зацікавилася, зокрема, Генпроку- ласне правління освіти жави. Вигідно і державі, і слідству.ратура, то дали задки. Мер Фірман, в особі його керівника п. А так скільки народних коштівякого в кулуарах міської ради на- Брегіна погоджується з та- йде на утримання осіб, які дале-зивають ініціатором «наїзду» на кою реорганізацією «по- ко не завжди виявляються винни-школу, договорився тоді до того, бориславськи», бо, перебу- ми. І при цьому у виграші тількищо, мовляв, ніхто не збирався за- ваючи з робочим візитом у нечистоплотні правоохоронці.кривати школу, а це все вигад- м. Бориславі, знайшов час - Відповідно до перехідних по-ки самого педагогічного колек- відвідати гімназію, а побува- ложень Конституції України 1996тиву, Павла Барнацького і Юрія ти у школі, яку збираються року, - додав Павло Барнацький,Кармазіна. Переляк, вочевидь, у реорганізовувати та визначи- - протягом 5 років в Україні пови-голови був немалий, оскільки, за- тися з доцільністю такого кро- нен був бути створений слідчийявивши таке, він забув, що сам ку порахував непотрібним, вис- комітет. Минуло 15 років, але ніхтоже ініціював це питання на сесії лухавши однобоку інформацію навіть не заїкається про це. Роз-міської ради. міської влади. ширяють права у веденні слідства Але, як відомо, облуда рано чи Незважаючи на рішення СБУ, іншим структурам, скоропізно вилазить на поверхню. Не президента про зупинення за- дійде до того, що Жеки будуть ви-минуло, як кажуть, і року, а питан- криття шкіл по всій Україні, у магати право проводити приватніня знову спливло. Вочевидь, на- нашому місті закривають шко- розслідування проти мешканців.ближення чергових виборів не лу з 392 учнями (наповненість Юрій Кармазін та члени робочоїдає Фірману та його найближчому навчального закладу стано- групи, в яку входив і я, розроби-оточенню спокою. І знову, схоже, та наші діти живемо у постійній чався – всі заспокоїлися, але не вить 64%) заради чиєїсь заба- ли і подали у Верховну Раду за-своє становище вони вирішили тривозі за те, що у дітей забе- надовго. ганки руйнують 392 дитячі долі, конопроект про статус та гарантіїполіпшувати за рахунок дітей. руть їх другий дім – рідну школу. На прес-конференції міського життя їх сімей, вирішуючи за нас діяльності слідчих, на базі яко-Якщо минулого разу частина Почалося все у травні 2011 голови Борислава п. Фірмана В.С., де навчатись нашим дітям. І це го можна було створити слідчийвчителів ще побоювалася звер- року, коли міський голова Борис- присвяченій підсумку роботи за відбувається у демократичній комітет. Незважаючи, що парла-татися до Павла Барнацького, то лава п. Фірман В.С. та його за- перший рік на посаді міського го- державі. мент двічі приймав його в другомутепер лист-звернення підписав ступник по гуманітарних пи- лови, всі мешканці міста знову Просимо Вас допомогти нам читанні, ще Президент Ющенколедь не весь педагогічний колек- таннях п. Оленич С.І. вирішили почули про реорганізацію ЗОШ зупинити свавілля міської вла- його вдало провалив. Зрозуміло,тив і сотні батьків учнів. Лист се- покращити умови навчання уч- І-ІІІ ступенів №7 на користь ди щодо закриття ЗОШ І-ІІІ чому невигідний для багатьохрйозний ще й з огляду на те, що ням Бориславської державної Бориславської державної гімназії. ступенів №7 м. Борислава слідчий комітет. Бо сьогоднів останнє десятиліття погіршився гімназії, яка 16 років знаходила- І знову нам дали зрозуміти свою Львівської області і дати змо- розслідувати кримінальні спра-рівень освіти. А тут одну з найкра- ся у пристосованому приміщенні меншовартість, бо ми бідніші гу нашим дітям зі звичайних ви рвуться всі, оскільки завдя-щих шкіл, яка своїми показниками – будівлі колишнього дитячо- за батьків гімназистів, не може- українських сімей навчатися у ки порушеній справі можна будь-прославляє не лише місто, а й об- го садка (свого часу садочки за- мо допомогти школі купити нові тій школі, у якій вони виявили ба- кого поставити під каблук. А покиласть в цілому, вирішили пустити кривали через брак дітей). У парти, дошки… Тож, наших дітей: жання здобувати освіту. не буде слідчого комітету, то хочапід «ніж». перспективі планувалося переве- з багатодітних, малозабезпе- Батьки учнів та вчителі ЗОШ б КПК був золотим, користі він не Але звернімося до самого ли- сти гімназію у нове приміщення, чених сімей, дітей-сиріт можна І-ІІІ ступенів №7 м. Борислава принесе. Хочу зазначити, що про-ста педагогів. яке на 70% вже збудоване у районі розпорошити по інших школах, Львівської області» (всього біля ект КПК був заздалегідь прире- «Шановний Юрію Анатолійо- вул. Коваліва, проте заморожене щоб звільнити приміщення для 400 підписів). чений на невдачу, оскільки буввичу і Павло Степановичу! через припинення фінансування. дітей еліти. На фото: виступ Павла Бар- розбитий на три частини, і різні Ми, сотні батьків та учнів, Тому міська влада вирішила піти Можновладцям не зрозуміти, нацького перед вчителями під правоохоронні структури перетя-викладацький склад ЗОШ №7 м. легшим шляхом для вирішення що вони калічать дитячі душі, час першої спроби закрити шко- гували ковдру на свій бік. А саме:Борислава, щиро вдячні Вам та проблеми елітного закладу: не давши їм сформуватися. Чо- лу. суд його бачив по-своєму, про-голові ПЗВ ЛОО Барнацькому реорганізувати одну із існуючих куратура - по-своєму, інші пра-П.С. за цю непосильну допомо- у місті шкіл і в її приміщення пе- Коментар Павла Барнацького: воохоронні органи - по-своєму.гу, яку Ви надаєте бориславча- ревести гімназію. Вибір впав на Потрібно було призначити одного - Влада Борислава показала на сьогодні своє антинародненам та, зокрема, ЗОШ №7. Нова ЗОШ №7. голову робочої комісії, як це було із обличчя. Найцікавіше, що поруч із процесом закриття школи,влада, яку очолюють псевдо- Реорганізація зводиться до підготовкою Кримінального Кодек- виділили значні кошти на її ремонт. І в першу чергу – вікон. Адемократи, очевидно, вирішила того, щоб залишити у приміщенні су, де головою був Юрій Кармазін відповідь проста: фірмою опікується голова міста Фірман. Покистерти з лиця землі Борислав. сьомої школи на першому поверсі (і суддя, і прокурор, і слідчий в батьки та вчителі розгублено розмірковують над своєю долею,Але Ви і Ваша Партія постійно початкову школу (1-4 класи) і на- одній особі). І цей Кодекс давно Фірман та його оточення думають, як на їхній біді наваритистоїте на заваді цих замислів звати ЗОШ І ступеня №7; на 2-3 був би прийнятий не під когось, а побільше грошей. Судячи з його активізації, скоро в Бориславімісцевої влади. Ви врятували поверхи перевести гімназію, а для народу. всю соціальну сферу змусять міняти вікна за… бюджетні кош-УБР – основне джерело надход- учнів старших класів розформу- Втім народний депутат Ю. ти, якими, зрозуміло, розплачуватимуться з фірмою. Народнийжень до міського бюджету. Ви вати по школах м. Борислава. Кармазін переконаний, що, незва- депутат Юрій Кармазін, вивчивши ситуацію, підготував черго-врятували дитячі бібліотеки, ме- Ми були обурені таким жаючи на те, що новий КПК напи- ве депутатське звернення на ім’я вищих посадових осіб держа-дицину і прийняли найактивнішу відношенням до наших дітей та саний під владну верхівку, він все ви. Крім того, він вирішив найближчим часом відвідати Бориславучасть в недопущенні скорочен- нас, зрозуміли, що нами нехту- одно буде прийнятий. «За зама- та провести особистий прийом громадян. Зі свого боку, як голо-ня освітянської сфери, а саме, ють заради покращення умов на- хом руки Чечетова, я абсолютно ва обласної організації ПЗВ, гарантую, що якщо міська влада зно-школи №7. Таке враження, що вчання елітних дітей (звичайно не сумніваюсь, що він буде прий- ву винесе питання закриття 7-ї школи на сесію, то ПЗВ проведемістом керують яничари, які не не без особистої користі), тому нятий, - прокоментував він. – Але пікетування міськради, поставить врешті-решт питання провірять у відродження української що ніхто не запитав ні в дітей, ні думаю, що за чинності цієї ради заміну міської влади та закличе інші політичні сили підтриматинації. Подібна ситуація 10 років в нас – батьків та вчителів. цей законопроект не вступить в настому була з дитячими садочка- Тому у травні 2011 року бать- силу і навіть за чинності цього P.S. До речі, поки готувався номер, секретар Бориславськоїми, і сьогодні, ми не маємо куди ки виступили на захист школи і, Президента не вступить – він буде міськради, будучи чесною і порядною людиною, добровільно по-направити дошкільнят. з Вашою допомогою, здавалося, розтягнутий у часі». дав у відставку, не витримавши атмосфери беззаконня.

×