Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Газета Вибір Правозахисник Львівщини №7 (18-25 серпня 2009)

451 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Газета Вибір Правозахисник Львівщини №7 (18-25 серпня 2009)

  1. 1. Шановні співвітчизники! Щиро вітаю вас із найбільшим національним святом українсько- го народу — Днем незалежності! Нам судилося стати учасника- ми творення новітньої української держави, втілювати у реальність одвічну мрію нашого народу. Це ве- лика честь і велика відповідаль- ність перед власним сумлінням, родиною і прийдешніми поколін- нями. Саме від кожного з нас зале- жить, якою бути нашій державі, як житимуть наші діти, онуки й прав- нуки. ПРАВОЗАХИСНИК ЛЬВІВЩИНИ Нехай не міліє джерело нашої віри, надії і любові до рідної землі, додається енергії, снаги і впевне- ності у власних силах і переконан- нях. З нами Бог, і з Божою волею ми здолаємо усі перешкоди! Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі! № 7 (0 07) 18 с ерпн я - 25 с ерпн я 20 0 9 рок у Зі святом Вас, дорогі співвіт- чизники! Юрій Кармазін Зрада Юрій Кармазін: напередодні Дня незалежності ми цінностей зустрілися з народним «Першими свободою депутатом, главою партії захисників вітчизни Юрієм Кармазіним в його користаються негідники» офісі. і розмова за горнятком чаю вийшла такою ж неформальною. нинішній Час – МоМент істини - останні офіційні опитуван- ня, проведенні в україні, по- казують: 35-40 відсотків ук- раїнців вважають, що набуття незалежності принесло більше розчарувань, аніж здійснення сподівань. Чому? 18 років тому Україна здобула Не- залежність. Так восторжествувала - 18 років – це вік повноліт- історична справедливість, до якої тя. Вік першої зрілості. Минулого гаряче прагнуло багато поколінь на- року закінчило школу те поколін- ших дідів і прадідів. Хай із запізнен- ня, яке народилося в незалежній ням у десятки років, але ми, зреш- Україні. Їм вже не знайома систе- тою, набувши вільного суверенного ма тоталітарного монстру. Вони державного статусу, стали в один вдихнули свіже повітря самостій- ряд з Росією і Польщею, Францією ності і свободи. І це те, що в нас і Німеччиною, Великобританією і вже не відняти. США, Китаєм і Індією - усіма понад Інша річ, що 18 років – не- 200 країнами Земної кулі. достатній термін, аби ці молоді Як кожне довгожданне немовля, люди, які виросли на демокра- лише народившись того 1991 року, тичних ідеях, відтіснили стару маленька держава уявлялася нам дитям з великим майбутнім. До її ко- Закінчення на 2-й стор. Павло Барнацький: «Вояж лиски ми принесли усе найцінніше: віру в потенціал, закладений предка- не оБ’єДнання, ми, надію на свою працьовиту вдачу і любов мільйонів відданих сердець, а ДоМінування із політичним підтекстом» народжених на цій землі. - Чи став візит об’єднуваль- Охрестили, поставили на ноги, ним, як його декларували? дали освіту і навчили відрізняти доб- - Навпаки, Патріарх усюди під- ро від зла. Вивели у світ. Та щось креслював домінування РПЦ. І воно наче і доросле те дитя, але всюди піддавав різкій критиці ав- якесь непутьове, невпевнене, як не- токефалію. Хоча був тут лише живе. Адже одним оком на захід ди- візит патріарха рпЦ Кирила до україни викликав Патріарха, але попереду митро- гостем. І сам же визнав, що «гли- вимося, іншим - косимось на схід. политів і єпископів. Щоби і в Європу нас узяли, і в Росії неоднозначну реакцію. Що насправді стояло за ним? боко переконаний в тому, що в і які цілі своєю поїздкою переслідувала Москва? Ще одне переконливе свід- якомусь смислі розкол – це ре- не забули нагодувать. Худне держа- про це та інше наша розмова з головою львівського чення прихованого політично- акція, в тому числі й на непра- ва - все менше нас і менше. го підтексту патріаршого візиту є вильну політику церковної Мос- Маючи родючі землі, працьовиті осередку пЗв, заслуженим юристом україни, руки, мудрі голови і віруючі душі, те, що відразу по поверненню в кви». Краще не сказати. Адже, головним консультантом Комітету вр з питань Росію Глава РПЦ зустрівся з Пре- повідправляли своїх матерів підти- якщо копнути в історію, то про правосуддя павлом Барнацьким. зидентом Медвєдєвим і доповів рати чужі італійські та португальські яку канонічність може йти мова. сідниці і виносити їхні горщики. Сес- Духовний ліДер борів і на те, яку політику прово- йому про результати поїдки. Це Згадаймо, що 24 березня 2005 тер - обслуговувати збочені апети- дитимуть уповноважені українсь- як у найкращі радянські часи, року під час зустрічі офіційної ти іноземних товстосумів. Чоловіків - оДнієї партії ким народом політики». коли, повернувшись із закордо- делегації Константинопольсько- будувати палаци російським бонзам, - Вояж (назву його саме так), Патріарх переважно висту- ну, керівники РПЦ зобов’язані го Патріархату з Президентом В. а синів - продавати мізки за безцінь хоч і був однією з найбільш зна- пав не як релігійний лідер, а як були звітуватися в Раді з питань Ющенком, керівник делегації ар- американцям. чущих подій останнього часу, політик. І виглядав, як духовний релігії, а вже потім – перед Свя- хієпископ Всеволод Скопельсь- Нам же скоро ніде буде й жити. однак, як не прикро, носив чіт- керівник однієї політичної сили щенним синодом. Продали все, а що ні - те дали вкрас- кий зробив важливу заяву. У ній ко виражений політичний харак- в Україні – партії регіонів. Було - але ж першою патріарха йшлося: “Константинопольський ти. Завтра прокиньмося - а вже на тер, - поділився П. Барнацький. смішно дивитися, як всюди його привітала на українській землі патріархат, вважає, що її дочка – чужій землі. Чи до цього ми прагну- ли, шановні? Думаю, ні. Оберніться - І цим обурені не тільки велика супроводжував Віктор Януко- Юлія тимошенко? Московський Патріархат – має ту до дитяти лицем, об’єднайтеся, і на група українців, а навіть росіяни. вич. Навіть під час богослужіння - Так, привітала, але обме- канонічну територію, яка існува- інших не дивіться. Поверніть йому, Це було замовлення під майбутні в Києво-Печерській Лаврі Януко- жилася лише зустріччю і спілку- ла в цій Церкві до 1686 року. Під- повнолітньому, ті цінності, які обіця- президентські вибори. Своєрід- вич був у його свиті. Він же суп- ванням. Потім ще була зустріч із порядкування Київської Митро- ли ми в 1991-му та наші предки. на підготовка і проба сил. Навіть роводжував його і на хресних Віктором Ющенком. Але ж вони полії під Московську Церкву було Павло Барнацький, найближче оточення Патріарха ходах. Янукович усіляко демонс- не ходили за Патріархом, наче здійснено Патріархом Діонісієм заслужений юрист не приховувало цієї мети. Взяти трував свою близькість до Влади- прив’язані. Та й сам Глава РПЦ без згоди і затвердження Свято- України, головний хоча б заяву диякона РПЦ Анд- ки, причому не як простий вірую- визнав, що його візит може найб- го і Священного Синоду Великої консультант комітету рія Кураєва, що «влив слів Пат- чий, а саме як впливовий політик: лижчим часом повторитися. Тоб- Церкви Христової”. А простіше ВР з питань правосуддя, ріарха, його імені, статусу на гро- замість того, аби підійти під бла- то або перед президентськими, через підкуп. У 1688 р. Діонісія голова Львівського мадську думку України повинно гословення – трикратний поцілу- або перед парламентськими ви- осередку ПЗВ відобразитися на результатах ви- нок, в супроводі – трохи позаду борами. Закінчення на 3-й стор.
  2. 2. 2 Юрій Кармазін: «Першими свободою Закінчення. Поч. на 1 стор. гвардію, що вже не здатна зміни- користаються негідники» ти спосіб мислення. Таку тяжку поетапність переживає кожна де- ржава, що йде самостійним шля- втриматися на другий термін з до- хом. Є навіть прислів’я: першими помогою джокерських ходів – за- свободою користаються негід- тримання Пукача, ймовірно – Ло- ники. Ці люди не мають мораль- зинського, аби хоч як привернути них принципів і моральних переш- виборців до своєї персони, може силі й допомагають «економічним Ідея з НБАР – не наші захцянки. У лави рвуться лише для збагачен- принести йому хіба що 1-2 додат- код. Але рано чи пізно в організмі кланам» вирішити їхні питання. А червні 2009 р. представник Ген- ня – шансів у країні на нормаль- кові відсотки довіри. Надто багато включається система самозахис- в кожній хаті, де завелися миші, сека Ради Європи по координації ний розвиток мізер. Українці вже обіцяно на Майдані, і фактично не ту, інакше організм програє. Зараз повинен бути кіт. програм співробітництва в Україні спіткнулися на одному «месії», виконано жодної із цих обіцянок. Україна саме переживає період, Аналогічні бюро є в багатьох Аке Петерсон закликав Верховну забувши біблійну істину: не со- коли імунна система державності країнах світу. Наприклад, в Аме- Раду прийняти низку законопро- творіть собі кумира. Зараз вдари- на останній межі і повинні спра- риці ФБР має колосальні повно- ектів про протидію корупції, на які лися в інші крайності. Заговори- Головне – не цювати самозахисні механізми. Казнокрадство, корупція, хабар- важення й можливості, але на в Європі чекають із грудня 2006 р. ли про козацьку державу, спробу ПромахнУтися дуже обмеженому секторі зло- Можна щодня розповідати україн- виліпити з України якусь європей- - кого з кандидатів планує ництво, вседозволеність досяг- чинів, куди включаються такі, що цям казки про те, як нас кличуть ську модель. Кожна країна має підтримувати ПЗв? ли максимальних масштабів. І при пов’язані з вищими посадовими у Європу. І при цьому замовчува- свої індивідуальності. І не мож- - А кого планує підтримувати цьому – повний параліч право- особами. Після появи НБАР пар- ти, що ніхто і ніколи не допустить на на всіх натягувати одну майку. УНП, «Свобода», інші політичні охоронних і суддівських систем. ламент повинен буде прийняти нас у цивілізований світ із руйнів- Нам не повернутися до імперії – сили? На сьогодні усі партії вичі- Нинішній час – момент істини, новий Кримінально-процесуаль- ним вірусом. Поки в нас дієво не це усвідомили вже навіть ортодок- кують, намагаючись не промахну- коли наша незалежність повинна ний Кодекс і багато чого реформу- запрацюють антивірусні програ- сальні комуністи. Нам не відро- тися. Ставки надважливі. І не про витримати іспит на живучість. вати, зокрема й у судовій системі. ми і не оздоровимо державний ор- дити козацьку гетьманщину. Інші власні інтереси йдеться. Україна ганізм, як це не прикро, ми нікому часи, інші вимоги. в надскладній ситуації. Часу на не Правоохоронні в євроПУ З не потрібні. Це факт, якій слід усві- Найбільша проблема в тому, експерименти більше немає. Як домити насамперед тим, хто прий- що ми не встигли підготувати мо- орГани, а дівчата рУйнівним де до влади після президентських лоду зміну. Спроба вивести на немає і варіантів на помилку. Нам потрібен сильний і відповідальний За викликом вірУсом не і парламентських виборів у 2010. арену нібито «чистого від усякого Президент, який реально візьме - ви – один із авторів законо- Або вони включають оздоровчі бруду» молодого кандидата нага- важелі державного керування у проекту про національне бюро ПУстять тенденції, і тоді в нас є шанс через дує ту ж майданівську заяву про свої руки. Який не на словах, а на антикорупційних розслідувань - а які ж функції йому відво- кілька років говорити про реаль- «руки, які нічого не крали». Та ж ділі очистить країну від кланової (нБар), який днями зареєстро- дяться? ну сильну і незалежну державу. технологія, яка себе вже скомпро- і корупційної інфекцій. Який ство- вано у парламенті. невже ще ві- - Бюро займатиметься роз- Або з кожним роком перед нами метувала. Та й сам кандидат, як рить гнучку і дієву економічну мо- рите, що поява чергової струк- слідуванням справ про розтра- все нижче й нижче опускатиметь- тільки вийшов з-за спин своїх ре- дель подолання кризових явищ і тури навіть із надзвичайними ту майна з використанням служ- ся шлагбаум при вході в цивілізо- жисерів, вже нарубав достатньо. виходу економіки на перспектив- повноваженнями здатна ви- бового становища, відмивання ване товариство. Чого вартує тільки його обіцянки ний рівень. Подивіться, в кого за корінити в Україні корупцію? прибутків, отриманих злочинним зробити індустріалізацію і ще ба- ці роки перетворилася переваж- - Одним лише заходом, зви- гато чого в країні. Таке враження, чайно, не викорінити. Побудова- шляхом, хабарництво, незаконне на одномУ що погнавшись за президентсь- на більшість українців. У гастар- збагачення, зловживанням впливу байтерів, які, задля принизливого на вертикаль, і гниль тягнеться на судові органи. В полі зору його «месії» Українці кою булавою, він забув почитати заробітку готові виконувати будь- з голови. Та набагато гірше сиді- співробітників будуть злочини, де Конституцію. А там чітко записа- ти і нічого не робити. НБАР стане збитки, завдані державі, переви- сПіткнУлися но, що на це Президент повно- яку роботи, покинувши на батьків- щині і дітей, і сім’ї. Хіба про таку - однак на старт президент- важень не має. Тобто всі обіцян- центральним органом виконавчої щуватимуть 480 тис грн. Запропо- незалежність ми мріяли? ських виборчих перегонів ви- ки Яценюка – мильні бульбашки, влади із правоохоронними фун- новано відкрити одне центральне У нас, в партії, колегіальна ходить «стара гвардія», яка за розраховані на наївність елек- кціями і матиме вузьку спеціалі- й 11 регіональних управлінь. Кож- думка. Попереду з’їзд, де це пи- оцінкою багатьох експертів, вже торату. Про яку компетентність зацію. Головне – виявлення і роз- ний регіональний підрозділ конт- тання буде одним із ключових. Ми вичерпала свій потенціал. Звід- може йти мова? слідування фактів корупції серед ролюватиме до 8000 чиновників. справді будемо серйозно радити- ки сподівання на зміни? Сьогодні – хочемо ми того чи ні вищих посадових осіб. Нині у нас Директора бюро на 5 років при- ся. І яке б рішення з’їзд не прий- - Шанс є завжди, але залежить – в країні є два основних кандида- правоохоронні органи нагадують значатиме Кабмін після проведен- няв, згідний я буду з ним чи ні, я він від волі і устремлінь тих, хто та в Президенти. Це – Тмошенко «дівчат за викликом». Вони при- ня відповідного конкурсу. Без пра- його буду підтримувати. приходить до влади. Якщо до бу- і Янукович. Розрахунок Ющенка служують тій або іншій політичній ва повторного перебування на ній. Нахабність Генпрокуратури кримінальної відповідальності, отримав унікальну відповідь. Як і у випадку з викраденими зі спра- ви документами, мені відписа- ли, що… Сало по справі не про- ходить, оскільки не допитувався. Головний слідчий орГан України Усіляко відмиває суду. Однак на всі мої домагання Невже народний депутат повинен допитувати злочинців, чи це пря- Сало так і не допитаний. Відкрито від криміналУ каЗнокрада сала Можливо, з попереднього до- демонструється, що за всією тяга- мі обов’язки ледарів (і це ще м’яко свіду, де вдавалося з легкістю «га- ниною – спланована провокація сказано) у прокурорських пого- ми вже писали («вибір» №3 і 5) про цинічну спробу сити» будь-який кримінал проти вигородити генерала-казнокрада. нах, які нахабно і цинічно потура- деяких закулісних гравців повернути о. сала на ють законами і Конституцією Ук- себе. Зокрема, й по справі по цих Більш чим дивно, з яких це підстав посаду начальника львівського обласного управління викрадених 0,5 млн. грн. А спра- крадіжку документів, яку скоїли раїни? Знаю, скільки зла наробив міліції. і це при тому, що за цим вірним поплічником ва унікальна вже тим, що на м’яке в Генпрокуратурі, доручено роз- Сало громаді Львівщини, і його братів-медведчуків давно плаче в’язниця. «місце» сіла вже Генеральна про- слідувати Львівській облпрокура- повернення на посаду всупереч Понад десяток кримінальних служив кланові Медведчуків. куратура. Саме з її подачі, раптом турі. Виходить, що слідчий в пого- здоровому глузду буде сприйнято справ порушувалось проти нього. Тим паче, що переляки від пог- справу, розслідування якої йшло нах капітана мусить викликати на як офіційний ляпас усій народній У слідчих було достатньо доказів роз «помаранчевих» пересаджа- повним ходом, витребували до допит до Львова свого безпосе- довірі органам прокуратури. Ос- вини опального генерала, однак ти усіх нечистих на руку високо- Києва. А потім перекинули на Жи- реднього керівника – заступника кільки Генпрокуратура, як і проку- кожного разу їм бракувало чи то посадових чиновників, поступово томирщину. А по дорозі уся дока- Генпрокурора, який витребовував ратура Львівської області виявляє сміливості, чи то принциповості, відступили. На «колишніх» доб- зова база щезла. Лише сліди по- справу, або полковників, які вивча- в цій справі пряму зацікавленість, а, можливо, й спокушались «ма- ре заробили і правоохоронці, й вириваних аркушів залишилися. І ли кримінальну справу й, очевид- гарантую, що з початком чергової теріальниими заохоченнями», аби органи прокуратури, й суди, від- замість того, аби провести внут- но, викрали документи. Відслідку- сесії Верховної Ради, це питання запроторити Сала за грати. мазуючи від криміналу. А тепер, рішнє розслідування і притягнути вати рух кримінальної справи за буде порушено на спільному засі- Про одну із таких кримінальних коли позиції Ющенка захиталися, винних до відповідальності, Ген- записами в офіційних документах данні як мінімум двох комітетів - з справ і писав «Вибір». Півмільйо- й Медведчук з’явився на горизон- прокуратура поспішно закрила не складно. Ні прибиральниці, ні питань боротьби з організованою на викрадених гривень – сума, яка ті (повернувся на владний олімп, справу… проти Сала. вахтери Генпрокуратури не вивча- злочинністю і корупцією і з питань в Кримінальному Кодексі кваліфі- вигравши кілька судів), як же його Народний депутат Ю. Кармазін ли кримінальну справу і не розпи- правосуддя. Запросимо на нього кується, як «в особливо великих вірним поплічникам не оживитися. двічі скеровував запити в СБУ і сувалися за її отримання. А відтак Генпрокурора. Якщо не з’явиться, розмірах». Причому пряма причет- От і Сало, заручившись підтрим- Генпрокуратуру з вимогою при- – разом із Салом на лаві підсудних особисто внесу постанову про ність до цього тодішнього шефа кою своїх закулісних патронів, на- тягнути Сала до судової відпові- повинні опинитися представники створення слідчої комісії. Настає УМВСУ у Львівській області Сала тягнувши підтяжки генеральських дальності. Так само, як і винних Генпрокуратури, які доклали і до- час поставити край цій нарузі. Це підтверджувалась бухгалтерськи- штанів, поспішив до Вищого ад- у знищенні доказової бази. І двічі кладають зусиль з «відмивання» не єдина справа, по якій Генпро- ми документами. В Україні ареш- міністративного суду України з ви- отримував відписки. Сала. Хочу повідомити цікаву річ, куратура лобіює інтереси злочин- товують людей за 1000-2000 грн., могою… поновити його на посаді! - Генпрокуратура, - розповів Ю. що в 2000 році Сало, працюючи ців. Досі не порушено кримінальну а тут кількамісячна зарплата осо- І ще навіть не засохли чорнила від Кармазін, - поінформувала, що начальником ДАІ Львівської об- справу проти власників Львівської бового складу міліції Львівщини. А суддівських печаток на матеріалах розслідування справи відновле- ласті, незаконно вилучив автомо- фірми «Ремонт», які за безцінь, що ж доблесні прокурорські слід- справи, як помчав Україною пере- но. І довести до логічного завер- біль марки «Мерседес» у громадя- сфабрикувавши документи, на- чі? Набралися відваги прийти з конувати, що гарантовано сидіти- шення доручено Львівській об- нина Росії. Провів його реєстрацію магалася заволодіти унікальними кайданками до казнокрада? Аби ж ме в кріслі головного міліціоне- ласній прокуратурі. Та минуло як безгосподарного, і в подальшо- парковими землями Львова. І та- то! Це ж не хлопчаків із звичайних ра області. Як мінімум. Навіть на два місяці, а справа залишаєть- му ним, як службовим, користу- ких справ у нас десятки. Тому ви- сімей за безневинні правопору- посади заступників вже почав на- ся в замороженому стані. За на- вався тодішній начальник УМВСУ магатимемо, щоб це питання роз- шення «тягнути» до лави підсуд- бирати, організовуючи, так би мо- явними в мене документами, за- у Львівській області В. Строгий. глядалося в присутності народних них, аби покращити звітність бо- вити «тіньове міліцейське управ- лишилось допитати лише Сала, З даного приводу була порушена депутатів, членів комітетів, на ко- ротьби зі злочинним світом? Тут ління». Звідки ж така впевненість пред’явити йому звинувачення, кримінальна справа, і на мій за- легії Генпрокуратури з відповідни- тобі генерал, який вірою і правдою у майбутньому рішенні суду? арештувати і скерувати справу до пит, чому Сало не притягнули до ми висновками.
  3. 3. 3 Закінчення.  Корисні поради Поч. на 1-й стор. було позбавлено Про характер патріаршої катедри собором архієреїв, розкажуть… які побачили в діях Патріарха симонію родимки – продаж за гро- напевно, на світі не існує людини, ші “духовних да- в якої на тілі немає хоча б однієї рованій” (він отри- родимки. особливо “красномовні” мав 120 соболів та родимки, розташовані на обличчі. дві сотні золотих за протиканонічне Чим насиченіший колір у родимок, тим відступлення най- яскравішою є особистість. У такої людини більшої митрополії сильніше виражені риси характеру, на які Константинополь- вказують родимки. Причому ці риси відігра- ського патріархату ють важливу роль у її долі. - Київської). Після Родимка на чолі – гарний знак. Зазвичай її того Константино- хазяїн є активною й працьовитою людиною. польський патріар- Володар таких родимок успішний у справах і хат своїм собор- щасливий у шлюбі. І чим ближче розташова- ним рішенням двічі на родимка до середини чола, тим краще. засудив підпоряд- Людину, яка є власником родимої плями кування Київської над (або на) правою бровою, очікують багатс- митрополії Мос- тво й успіх у любові й кар’єрі. Якщо родимка над (або на) лівою бровою, Павло Барнацький: то її господар, як правило, ледачий і дратів- ливий, любитель випити. Ця людина зазнає в житті багато розчарувань, у тому числі й у шлюбі. «Вояж із політичним підтекстом» Родимка біля очей свідчить про чесний і твердий характер, щоправда, її власник має схильність до амурних пригод. Життєвий шлях людини з такою родимкою складається зі зльотів і падінь, радощів і розчарувань. Родимки на будь-якій частині носа, як пра- ковській церкві як неканонічне. мусується ідея про те, що Київ ніх народів» - скам’янілість із лений план ліквідації УГКЦ, вило, вказують на запальний і пристрасний А в 1924 р. вселенський пат- повинен стати не символічною, кабінету історії. Можна назва- затверджений у січні 1941-го характер, на схильність до амурних пригод. ріарх Григорій VII видав томос а реально «південною столи- ти Київ «нашим Єрусалимом наркомом внутрішніх справ У дружбі ця людина вірна, відкрита й щира. (декрет) з нагоди визнання ав- цею» Патріарха РПЦ. Півро- і Константинополем» і викли- СРСР Берією. Тоді ж, у 1941- Але водночас, на жаль, є дратівливою, часто токефалії тих єпархій давнь- ку він житиме в Москві, півроку кати тільки одне питання - на- му, вперше з’являється під кон- зловживає алкоголем. Але однаково в жит- ої Київської митрополії, які піс- в Києві й відповід- віщо? Київ і без того – перша тролем НКВС і Гаврило Кос- ті на неї очікує успіх, вдалий, навіть щасли- ля Першої світової війни усіляКо но йменуватися слав’янська столиця христи- тельник – священик і богослов, вий шлюб. опинилися уК овиЧ в свою «Патріархом Мос- янізації. ідеолог приєднання українсь- Родимка на щоці свідчить про працьо- в складі  «ян нсТрува вла- ковським, Київсь- Ясна річ, РПЦ прагне й далі ких греко-католиків до РПЦ витість і доброзичливість. Власник її навряд п оль с ь - д еМо ісТь до е яК ким і всєя Русі». домінувати в Україні. От тіль- й глава згаданої в листі Хру- чи коли-небудь розбагатіє, але й не животіти- К н кої де- близьприЧоМу Чий, Титул - не прос- ки для чого? Очевидно, не щева «ініціативної групи». За- ме в злиднях. ржави. , диКи Тий вірую во- то слова. У ць- для того, щоб мати політичний тверджений Берією план пе- А от родимка на будь-якому вусі – безпе- То про прос е яК впли МісТь ому випадку це вплив, а й збільшити церков- редбачав насамперед розрив речний провісник багатства. яке домі- М а са оліТиК: з и піда означатиме, ні збори. Адже є прихований зв’язків українських греко-като- Власники родимок на губах найчасті- нування вий п аби підійТ – Три- що Патріарх факт, який викликав обурен- ликів з Ватиканом. Ясно, що за може вес- , ТоГо словен ноК, в ня Мо с ковс ьк ий ня в самих прихожан. В кожно- планом знищення стояв той же ше мають слабке здоров’я, тому їм потріб- блаГоий поЦілу Хи по- стане повно- но упродовж усього життя ставитися до ньо- тися мова? му приході УПЦ МП під приво- Сталін. Але дотепер докумен- Навіть Кон- н ро КраТ воді – Т , а ле правним гла- дом організації зустрічі Кирила тів, що прямо свідчать про при- го уважно. супро аТріарХ а ополи- вою УПЦ. І стантино- Родимка на підборідді говорить про спокій- збирали гроші на його приїзд. четність кремлівського вождя поль знай- у п у М иТ р за д ред ну й приязну вдачу. Така людина дуже приєм- . керуватиме Хоча не секрет, що РПЦ має до знищення УГКЦ не публіку- шов у себе попе писКопів» замість Бла- найбільші доходи від церков- валося. на в спілкуванні, працьовита, любить подо- сміливість Тів іє рожувати. Їй завжди щастить. женнішого митропо- них зборів із УПЦ. І питання: чи Окрім появи цього розсек- Родимка на шиї обіцяє вдалу кар’єру, вибачитися лита Київського. справді такі великі суми пішли реченого листа, мало хто звер- перед українцями. А Москва й щоправда, шлях до успіху може бути досить Такі прагнення. А в реалії на організацію візиту? Адже нув увагу на послання Патріар- далі наполягає на своїх пре- Патріарх під час свого візиту тернистим. якщо порахувати усі зібрані ха всєя Русі Олексія І, датовані тензіях. жодного слова не сказав ук- кошти, то на них можна зуст- 1945 роком. Вони також недав- Ревнощі залежать Хоча чимало приходів РПЦ раїнською. Це не дозволяли річати Патріарха років п’ять з но набули розголосу. Послання як у Росії, так і в Україні поділя- собі Папа Римський, Білл Клін- усією його свитою. адресувалися голові Ради по від зросту! ють думку створення українсь- тон, інші відомі особи. Тому що справах РПЦ полковнику держ- кої автокефалії і об’єднання в з повагою ставилися до україн- безпеки Георгію Карпову. В них єдину помісну церкву. Це, ма- ців. І це при тому, що в русь- Чи ХоЧеМо йдеться, що Гаврило Костель- Чим вище зріст, тим менше ревнощі. буть, виклик часу. Дивіться, кій православній церкві значна повернення ник поставляв інформацію про до таких цікавих висновків дійшли скільки нових храмів зросло частина прихожан – українці. «роботу з розкладання» гре- в Україні за 20 років незалеж- Та й в багатьох храмах відпра- до підпілля? ко-католицької церкви не тіль- іспанські й голландські вчені в ході ності. Тисячі! А з 1917 року на ви відбуваються українською - - як би ви розцінили появу ки в «органи», але спільно проведеного наукового під час пастирського дослідження. території СРСР була побудо- на Волині, Рівненщині, Хмель- Цер- й главі РПЦ, а вже вана лише одна церква. І то ниччині. Це, вважаю, є не візиту сьКиХ на вимогу закордону – в олім- просто неповага до українсь- патріар- росій ла Х все -  «в иХ Ко він через Карпова Вони з’ясували, що чоловіки в першу чер- пійському містечку в Москві в ких віруючих, а неповага до на- ха Ки- Ковн ніше Мус що уєТь доводив свої мір- гу ревнують до більш привабливих, багатих кування до Сталі- і фізично сильних суперників. Але чим вище 1980 році під час Олімпіади. рила на аК Т ив оТ е, шої держави. сайті авс- ея прнен сТа- , ся ід ови на. Тобто, рішен- зріст, тим менше чоловіків турбують подібні ТиТул – - Чи можна розцінювати трійсько- п Київ сиМвол ден- іЧною ня по «проблемі переживання й тим більш впевнено вони по- деякі кроки патріарха Кири- уніатів», які при- чувають себе із жінками. не просТо ла під час його візиту в ук- го като- Ти не льно «пів » паТ- ймав Сталін, Почуття прекрасної половини людства та- лицького еа а р сТолиЦ ею К у ро спиралися на слова раїну, зокрема, надання ним і н ф о р - ною а рпЦ. пів осКві, ґрунтовну цер- кож виявилися залежними від зросту. Жінки - Чимало українських сану митрополита архієпис- магентс- ріарХ иТиМе в М і й від- середнього зросту, як правило, більш ревниві ковну експер- аналітиків висловлюють копам Миколаївському пити- тва «Kath- він ж К у в Києв ваТи- в порівнянні з усіма іншими. І мають звичку тизу. занепокоєння заявою пат- ріму й Хустському Марку, як p r e s s » пів ро Ме ну - ревнувати особливо до зеленооких суперни- ріарха Кирила про бажання перші на шляху до обмежен- невідомого ідно й рХоМ Мос М пов аТріа Чим все ць. Водночас такі жінки більш плідні, мають Ки одержати українське грома- ня самостійності упЦ Мп? ся «п иївсь завершило - відмінне здоров’я й користуються найбіль- раніше гро- К иМ, К ся, відомо. дянство, вважаючи, що саме - Цілком. Адже такого рівня мадськості Ковсь русі» Після листа- шою популярністю в чоловіків. Високі жінки, це може поставити хрест на рішення приймаються з ініціа- листа-зві- ів сєя як і чоловіки, набагато менш ревниві й зви- звіту Хрущова почала сподіваннях частини служи- тиви предстоятеля УПЦ. Пат- ту Хрущова чайно дивляться на своїх низькорослих су- діяти ця ініціативна група. Був телів упЦ про можливість ріарх Кирило зігнорував прави- сталіну про ліквідацію в ук- скликаний так званий собор, перниць “згори”. За висновками вчених, це отримання незалежності від лами УПЦ і показав, що керує раїні уГКЦ? відбувається тому, що високі й сильні жінки точніше псевдособор, на якому Москви канонічним шляхом. так, як вважає за потрібне. - Це чергове підтверджен- були тільки «відібрані» свяще- на рівні підсвідомості представляються не- - Це справді далекогляд- «Автономне» крило УПЦ роз- ня того, якого нищівного уда- ники. Перед тим усі єпископи безпечними для інших представниць слабкої ні наміри з боку Глави РПЦ. плачується за виявлену взим- ру зазнала церква в Західній на чолі з тодішнім главою УГКЦ статі й завдяки своїй статурі фізично й мо- Безсумнівно, подвійне грома- ку слабість. Всі «маленькі кро- Україні з приходом радянщи- Йосипом Сліпим були арешто- рально придушують суперниць. Причому ви- дянство в Україні заборонене, ки» виявилися перекреслені ни. Як свідчать розсекречені вані або заслані. Відтоді УГКЦ сокі жінки домінують у суспільстві й уміють але Патріарх висловив надію, декількома рішучими жестами. нині матеріали із архівів СБУ, до 1989 року перебувала у під- відстоювати свої позиції краще, ніж жінки ма- що українська влада для ньо- Хоча православ’я в Україні за УГКЦ та її духівництво стали піллі. Чи хочемо повернення ленького росту. Вони краще влаштовують го зробить виключення. В чому роки незалежності неабияк де- об’єктом оперативної розроб- до цього? Хочеться вірити, що своє життя, заробляють більше та й відрізня- суть цього кроку? В російських політизувалося. Підростає по- ки есбістів відразу після приєд- в українців думка однозначна. ються більш значним розвитком інтелекту. церковних колах все активніше коління, для якого ідея «брат- нання. А в 1940 р. був розроб-

×