Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Газета Вибір Правозахисник Львівщини №4 (25 червня - 2 липня 2009)

489 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Газета Вибір Правозахисник Львівщини №4 (25 червня - 2 липня 2009)

  1. 1. Вельмишановна Львівська гро- мадо!!! Минає тринадцятий рік Основ- ному Закону, а фактично офіційно- го статусу держави Україна. Якими б важкими не були ці роки в соціально-політичній та еконо- мічній сферах, ми все одно йдемо вперед, і вже ніхто не сумніваєть- ся, що повороту назад немає - Ук- раїна, як держава відбулась назавж- ди. Я, як ніхто інший, знаю і бачу, як окремі найвищі посадовці топ- чуться по Конституції і плюнд- рують Ваші права. Переконаний в тому, що все це закінчиться і ПРАВДА, ЗАКОН та ВІРА панува- тимуть над Україною завжди, а ПРАВОЗАХИСНИК ЛЬВІВЩИНИ християнська мораль буде найцін- нішим дороговказом для всіх. Прийміть цього святково- го дня найщиріші вітання. Добра, благополуччя, процвітання, Бо- жого благословення і ангельської охорони ВАМ, Вашим сім’ям і Ук- раїні. № 4 (0 0 4) 25 ч ервн я - 2 липн я 20 0 9 рок у З глибокою повагою Ю. Кармазін А їй 13-й минає Юрій Кармазін: 4748 днів і ночей або 13 років Україна живе з новою Конституцією. «Поганому політику Багато хто після прийняття назвав її вистражданною. Дехто – відстояною. А дехто й Конституція на заваді» – омріяною. І кожний по-своєму правий. Бо хто пам’ятає ту ніч жорсткого політичного протистояння, яка пізніше отримала назву конституційної, підтвердить, що пологи були важкими, хоч і без паталогій. Напередодні чергової річниці прийняття Основного Закону наша Їй 13-й минає. Важко забути ту розмова з головою безсонну історичну ніч і щасливий Партії захисників конституційний ранок 96-го. Сяю- Вітчизни, заступником чі обличчя депутатів. Втомлені від парламентського безвідривного сидіння біля теле- комітету з питань візорів очі мільйонів українців. І - правосуддя, народним насуплені брови тих, хто не зміг депутатом чотирьох зашкодити прийняттю Основного Закону. Адже програли не вони – скликань Юрієм ще донедавна номенклатурники, Кармазіним. Він був які користувалися за радянських учасником не лише часів необмеженими повноважен- тієї пам’ятної ночі, нями. Програла СИСТЕМА. Сис- а й конституційного тема тоталітаризму і диктатури. процесу, який тривав Як ми тоді раділи! Обнімали- фактично з перших днів ся, цілувалися, наче діти, забув- нової демократичної ши про вік і поважність. Саме 28 Верховної Ради. червня Україна нарешті отрима- ла найголовніші символи держав- ності – суверенність, гімн, герб, прапор, державну мову. КОНститУцІЮ А ще „Конституційна ніч” увійш- НАмАгАЮться ла в історію як приклад консенсу- су між різновекторними силами – УмеРтВити правими і лівими, законодавчою і - Це справді незабутня ніч, - Кучму, який приїхав зранку 28 чер- давчий фундамент, на якому вже бездоганних) у світі Конституцій. І виконавчою владою. Коли ідеї де- поділився пан Юрій. – Вона пере- вня 1996 року до парламенту ви- могла зводити державну споруду. я пишаюся тим, що доклався до її ржавності, прагнення щасливо- ламала ситуацію, вивівши Украї- мучений і пригнічений. Тієї ночі, І хоч усе готувалося в надсклад- написання. Це стало одним із моїх го майбутнього на мить об’єднали ну на зовсім нові рейки, які вели із незважаючи на свою ще перева- них умовах політичного цькування найулюбленіших дітищ, за яких непримиренних опонентів, заглу- політичної невизначеності до су- гу, колишня партноменклатурна й переслідування, за визнанням несоромно. шивши будь-які конфронтації і не- веренності та державності. При- гвардія програла раз і назавжди. міжнародних експертів, ми підго- порозуміння. Без перебільшен- гадую тодішнього Президента Л. Україна отримала міцний законо- тували одну з найкращих (хоч і не Закінчення на 2 стор. ня це був момент „всенародного Навар на медицині щастя”, коли нарешті збулось од- вічне народне прагнення назвати- КОРУПцІйНий ВІРУс гОлОВНОгО ся нацією. УПРАВлІННя ОхОРОНи ЗДОРОВ’я Нашу Конституцію визнали од- нієї з найдосконаліших у Європі. І льВІВсьКОгО ОДА не дивно, оскільки переша у світі Конституція – Конституція Пили- На думку багатьох, нині медицина з її тіньовими лишній керівник головного управ- щороку стає активнішою практика па Орлика. А головне - Основний схемами чи не найприбутковіша галузь в Україні. ління охорони здоров’я Львівсь- влаштування людей на міфічні по- Закон подарував нам волю, неза- Керівники, рвучись на посади, обіцяють населенню кої ОДА І. Герич виголосив амбітні сади. За словами голови профс- лежність, право на свою державу. золоті гори, вирішити усі найгостріші проблеми, а плани: подолати корупцію, відно- пілки обласної лікарні відновного І Львівський обласний осередок завершується банальним – черговим скандальним вити сімейну медицину, забезпе- лікування Ірини Платок, лише в їх- Партії захисників Вітчизни вітає зняттям і призначенням таких же, якщо не гірших. чити відкритість використання ній установі було чотири таких ви- всіх мешканців Львівщини з Днем бюджетних і позабюджетних кош- падки. Конституції УКРАЇНИ! НеглАсНІ сфері. Можливо, тоді змушені б тів, прозорість у працевлаштуван- На зростанні кількості „сиг- були оголосити з трибун, які “та- Голова Львівського „тАРифи” рифи” діють на працевлаштуван- ні лікарів тощо. А що в реаліях? налів” від населення на неза- Не виняток і Львівщина. Якби ня в лікарнях, скільки коштує “від- Навіть Асоціація керівників ме- довільну роботу медико-соціаль- осередку ПЗВ, влада бодай раз на рік виходи- дичних закладів Львівщини не за- них експертних комісій наголосив мазатися” від роботи в сільській Заслужений юрист України, ла зі своїх кабінетів, сесійних за- доволена кадровою політикою. На і заступник голови Львівської обл- місцевості, через які принижен- головний консультант лів і спілкувалася з людьми, може, думку лікарів, кваліфіковані спе- держадміністрації Ярослав Пітко. ня та хабарі інваліди підтверджу- Комітету ВР тоді керівники області сприйма- ціалісти залишаються за бортом, Люди скаржаться й на невиправ- ють щороку свою інвалідність, які з питань правосуддя ли ситуацію не з дутих звітів своїх а посади доволі часто обіймають дану відмову в отриманні групи ціни „візитів” до лікарів і отриман- підлеглих, а побачили усі катас- ня листків непрацездатності. некомпетентні особи. Зрозуміло, в Павло БАРНАцьКий трофічність стану у медичній який спосіб це можливо. Водночас Закінчення на 3 стор. Ще в 2005 році вже тепер ко-
  2. 2. 2 Неправова Закінчення. Поч. на 1 стор. Юрій Кармазін: юстиція - Але чому одна з найкращих «Поганому політику у світі Конституцій не працює? - Бо написана для політично культурних, політично вихова- належати до партій небез- них людей. А не для тих, хто нині печно. Особливо до тих, які опинилися на верхівці виконав- й Конституція на заваді» дозволяють собі критикува- чої та президентської гілок вла- ти нинішніх керманичів. Усе це ди. Подивіться укази Президен- сповна відчув на собі колишній та. Це суцільні доручення уряду. начальник виконавчої служби Які повноваження він має по до- дрогобицького міськрайонного рученням уряду? Жодних! Прези- управління юстиції, заступник дент розписується у своєму не- керівника дрогобицького місь- вігластві. Він просто не знайшов кого осередку Партії захисників свого місця в системі, яку йому му, ні з боку фахівців не було. Вітчизни Ярослав тупичак. намалювала сучасна Конститу- тепер же виникають складно- ція. Та й будь-який закон мертвий, щі, які іноді набувають харак- У 2007 році за партійну прина- якщо не виконується. І Конститу- теру кризи. лежність його незаконно звільни- ція мертва, вирніше її стараються - Так, зміни 2004 року дещо ли з посади. Потерпілий, звичай- умертвити через невиконання. розбалансували Основний За- но, оскаржив наказ. Дрогобицький Скажіть, що треба ще додати кон. У зв’язку із чим слід готувати міськрайонний суд 11 лютого 2008 в Конституцію, коли там чітко на- і робити системні правки. Життя року частково задовольнив по- писано: кандидатура голови СБУ показало, наприклад, що систе- зовну заяву. Тупичака поновили подається Президентом, призна- ма судоустрою нині пробуксовує, на роботі, а також мали виплати- чається парламентом. У нас в. що зарано ми зробили пожиттє- ти середній заробіток за час виму- о. за законом може виконувати ве призначення суддів на посади шеного прогулу. обов’язки максимум місяць. Пре- і так далі. Варто переглянути пи- Та це аж ніяк не влаштовувало зидент два роки знущався над тання недоторканості суддів, де- сценаристів, які прагнули за будь- Конституцією, коли своїм рішен- путатів, Президента. Як, зреш- яку ціну показати місце представ- ням призначив ще в 2007 році в.о. тою, і вседозволеності силових нику ПЗВ. І Тупичака звільнили з начальника СБУ і лише навесні структур. Повинна бути спроще- роботи у зв’язку з нібито ліквіда- цього року парламент затвердив ною і процедура імпічменту Пре- цією установи. Опоненти надали його на посаді. зидента. Нині його фактично не документи, що під час звільнення Що ще треба вносити в Консти- можливо притягнути до відпові- начальника головне управління туцію, якщо у ній чітко записано: дальності. І Ющенко, і його по- юстиції у Львівській області про- обласні та районні державні ад- передники впиралися прийнят- вело конкурс на заміщення вакан- міністрації підзвітні Президенту тю Закону „Про тимчасові слідчі тних посад. і уряду? Хто давав право Ющен- спеціальні комісії”, автором яко- Керівництво ПЗВ прийняло рі- кові виводити їх з-під підпорядку- го я є. Бояться, що тоді і на над шення відрядити на судові засі- вання уряду? Сам Гарант Консти- ними буде буква закону, за якою дання представника центрального туції демонструє нехтування нею. з них можна буде спитати. В тому партійного апарату, Заслуженого І нинішня виконавча вертикаль в числі за те, що виборча компанія юриста України Павла Барнацько- Україні з його подачі нагадує па- фінансується з-за кордону. Така го. І під час слухань справи було родію на автомобіль, де водій людина ні за яких обставин не викрито кричущі факти зловжи- крутить кермо, але гальма і коле- має права бути українським Пре- вань, фальсифікації та службових са йому непідвладні. Страшна си- зидентом. Це все можна і треба підлогів, допущених керівництвом туація, бо може призвести до хао- прописати в Конституції, бо ні- Головного управління юстиції при су і колапсу економічної системи чого немає незмінного на зем- „виживанні” з посади Тупичака. в країні. Це політична нікчемність лі, аби лише кожна дія приводи- Міністерство юстиції поінфор- конкретно Президента. Його ко- ла до вдосконалення. Та й зміни мувало, що ніяких конкурсів на за- манди. Я свого часу категорично можна вносити лише тоді, коли міщення вакантної посади не ого- наполягав на тому, щоб Консти- в суспільстві досягнуто спокою, лошувалось і не проводилось. А туцією була затверджена поса- економічної стабільності і полі- Я. Грабар, яка змінила Тупичака, да віце-президента. Не може сьо- У «Конституційну ніч» ніхто не спав тичної зрілості. призначили після успішного ста- годні сам Президент здійснювати - А чому, скажімо, в США Кон- жування. Тож, Тупичак став жер- як вони користалися нею. Ми, на- них обставинах може й на чо- ституція майже незмінна із дня всі повноваження в країні. Тому й твою дискримінаційних дій з боку приклад, сподівалися, що це буде тирі місяці більше пробуде при її прийняття? маємо те, що маємо. керівництва головуправління юс- людина, яка працюватиме у тісній владі, що суперечить Консти- - Це неточне уявлення. У США тиції області, а документи, надані зв’язці з парламентом. Хіба хтось туції. Якщо кожний із наступни- Конституція змінюється постійно. суду, грубо сфабриковані. КрАще беЗ із них співпрацював хоч над од- ків діятиме так само, виходить, Американські юристи вживають ним законопроектом? Або прос- конституційні норми можна ви- Світло на те, як насправді керів- ПреЗидентА, то побував у Верховній Раді? Це кинути в смітник? такий термін, як „жива Консти- ництво головуправління юстиції туція”. Особливість їхньої юри- відстоює законність, проливають Аніж іЗ тАКими? в Англії королева може прийти - Це справді ще один плювок з дичної ментальності, державної свідчення екс-голови Львівсько- - Ви наголошуєте на віце- в парламент, відзвітуватися пе- боку Гаранта на Конституцію. У практики в тому, що в ній дуже го апеляційного адміністративно- президентстві, а чимало полі- ред народом, бо корона з голови її 103-й статті 5-й частині чітко велику роль відіграють суди, які го суду Ігоря Зварича, які він по- тиків вважають, що Україні не падає. А у нас же - Президент! записано: чергові вибори Пре- тлумачать Конституцію. І тому чав давати, перебуваючи в камері взагалі непотрібно інституту Най без корони, зате з булавою. зидента проводяться в остан- цей архаїчний текст XVIII століття Львівського СІЗО. Зокрема, він президентства… І хоч символічною, та все ж на ню неділю останнього місяця шляхом тлумачення постійно змі- розповів про один із епізодів, фі- - Ми вже звикли до того, що Ук- троні. Кравчуку, Кучмі, Ющенку п’ятого року повноважень, тоб- нюється. гурантом по якому проходить на- раїна не може бути без Прези- принизливо ж відповідати на за- то восени 2009 року. Але через Україна ж - пострадянська де- чальник головуправління юсти- дента. Але скажіть, хто з трьох питання депутатів. Журналістам змову, яка відбулася між провід- ржава з радянськими традиціями ції Андрій Багряк. Керівник слідчої наших керманичів зробив скіль- давати інтерв’ю не принизливо, ними політичними силами, ми правосвідомості. Тому зовсім інші групи Генпрокуратури Володимир ки-небудь добра Україні? Відвер- бо це піар. А депутати ж задава- закладаємо небезпечний пре- підходи. У будь-якій іншій постра- Жербицький виніс постанову “Про то говорю – невдалими були Пре- тимуть питання по суті, ребром, цедент продовження неконсти- дянській країні, окрім, можливо, порушення кримінальної справи, зиденти. І це не лише моя думка. про стан справ у державі. І дове- туційним шляхом повноважень Росії, де дуже жорстка Конститу- прийняття її до провадження та Один оскандалився хатинками за деться продемонструвати рівень тим людям, які мають гаранту- ція, в інших Конституція вже змі- об’єднання кримінальних справ”. кордоном. Другий диктаторськи- правової культури, якої, хоч під вати Конституцію. нювалася по кілька разів. „Чемпіо- У цій постанові зазначено, що ми замашками, розправами з не- мікроскопом шукай – немає. Коли - Крім того, 17 січня – це роз- ном” у цьому є Киргизстан, де за “для позитивного вирішення апе- угодними і спробою узурпувати тільки з’явилися перші симптоми пал релігійних свят. В країнах, короткий термін існування цієї не- ляційної справи №7/123А, стосов- владу. Третій ледь не розвалив економічної кризи, Ющенко мав де поважають християнські залежної держави – вже четверта но ВАТ “Виробничо-науковий ком- державу. І майже вся Україна нині би не їздити світом, а разом із де- звичаї, такі аспекти врахову- Конституція. Очевидно, для полі- плекс “Розточчя”, Багряк А. С. у молиться, аби він якнайшвидше путатами шукати конкретні шля- ють. тиків Основний Закон дуже часто період з 25.09 по 9.10.2008 р. от- пішов. Бо одна заслуга - докотив- хи виходу з неї. І перед народом - Це з будь-якої точки зору виг- стає об’єктом і засобом політич- римав від Данилюка С. С. і пере- ся до найнижчого у світі рейтин- демонструвати, що ти справ- лядає як глум. І глум над Конс- ної боротьби. А насправді по- дав І. Зваричу в його кабінеті 10 гу. У 2004 році Ющенко казав Куч- ді економіст державного рівня, а титуцією, і глум над християна- винен бути усвідомленням до- тисяч доларів, а у листопаді 2008 мі, якщо б у нього було 6 відсотків не сільський бухгалтер, якого за ми. Якщо не богохульство. Бо як даткової відповідальності перед року ще 2 тисячі доларів”. довіри населення, то на його міс- вуха витягли спочатку в банківсь- оцінити те, що замість віддання народом і країною. „Вада” нашої Саме в травні 2008 року, коли ці розвернувся б і пішов. Тепер ку систему, а потім на президент- шани Богові, людей штовхають Конституції не в тому, що ще має Тупичака немилосердно „пресува- має рейтинг втричі нижчий і ні- ство. Тому розумію багатьох тих, на агітаційні компанії, виборчі якісь огріхи, а в тому, що політич- ло” керівництво головуправління, куди не йде. Вчепився у крісло і хто говорить, що ніж такий прези- дільниці. Це серйозний мораль- ний рівень депутатів, міністрів, юстицію на Львівщині очолив Ан- порушує на кожному кроці Конс- дент, то краще ніякого. ний аспект, який свідчить про ду- голів уряду, президентів відстає дрій Багряк. Попередницю І. По- титуцію, аби продовжити агонію. ховні цінності кожного, хто ініцію- від неї. Люди забули, що саме підштов- вав і підтримував цю ідею. Однак пович звільнили, звинувативши у хнуло Україну запровадити інс- небеЗПечний гонитва за булавою нині засліпи- А на закінчення хочу сказати, корупційних діяннях. Їй вдалося у що з моменту прийняття Консти- судах переконати у своїй невину- титут президентства. Виходили Прецедент ла очі політичним лідерам і Пре- туція в повному об’ємі ще не дія- ватості. Мало того, Львівський об- з орієнтирів не бути гіршими за - днями парламент прий- зидентові зокрема. ла жодного дня і не потрібно ви- ласний адміністративний суд по- інших. І з позицій власного его- няв постанову про призначен- - до грудня 2004 року, коли в думувати щось нове, потрібно новив її на посаді 25 лютого 2009 центризму. Однак три перші Пре- ня виборів Президента 17 січ- Конституцію були внесені змі- навчитись жити по цій Конститу- року. Однак і досі А. Багряк спокій- зиденти фактично довели нікчем- ня 2010 року. Однак це означає, ни, особливої критики ні з боку ції, яка у нас є і, можливо, змін в но сидить у кріслі начальника. ність цієї посади у такому вигляді, що Ющенко на два, а при пев- суспільства, ні з боку політику- такому об’ємі не потрібно.
  3. 3. 3 Навар на медицині виграно гранд, і США у вигляді до- помоги надали Львівській області засоби контрацепції безкоштовно! наодинці іЗ хворобаМи А по програмі „Поліпшення до- Закінчення. Гроші на вітер щини втратив 151тис. грн. І це при По програмі „Забезпечення ді- помоги особам із зниженим слу- Поч. на 1 стор. На виконання доручення го- тому, що обладнання, запропоно- тей – інвалідів області життєво не- хом” чомусь слухові апарати за- лови Львівської ОДА контроль- ване “Аква Вітою”, було відомих обхідними медичними препарата- купали за ціною, яка перевищує інвалідності, й на факти незакон- но-ревізійне управління прове- французько-іспанських фірм, а ми замісної терапії на 2007-2011р. навіть ціни у спеціалізованих ма- ного надання інвалідності тим, ло державний фінансовий аудит “Квант” презентував збірний апа- р.” кошти виділяються на безко- газинах Львова, де є своя пев- хто не має на це жодних підстав. ефективності використання міс- рат власного виробництва з неві- штовне забезпечення дітей, що на націнка. І також тут не зустріти За словами Я. Пітка, ще з 1 лис- цевих бюджетних коштів на вико- домих комплектуючих. страждають хронічною нирковою реєстру дітей, яким апарати пот- топада 2005 року мали замінити нання комплексної програми „Цук- Перевірки показали, що така недостатністю, фенілкетонурією, рібні і яким їх вручили. кураторів МСЕК, а з 1 січня 2006- ровий діабет за 2006, 2007 роки”. ситуація багато в чому зумовле- первинними імунодефіцитами та Перевірка показала: впевнено го року – змінити зони обслугову- Встановлено, що із виділених на тим, що начальники управлін- муковісцидозами. Але навіть не можна стверджувати, що чималий вання спеціалізованих і районних 22 млн. 678,3 тис. грн. недостат- ня охорони здоров’я не роблять було складено реєстр хворих, ін- відсоток виділеної суми не дійшли СЕК. Це мало б сприяти розірван- ньо фінансувались програми, які належних висновків із провальної валідів, не була вказана ціна, до пацієнта. Гострій критиці неці- ню корупційних зв’язків. На жаль, і льового використання бюджетних по сьогодні це залишається лише коштів ГУОЗ ЛОДА ще рік тому пустопорожньою балаканиною. піддав тодішній голова Верхов- ної Ради України Арсеній Яценюк. Міфічне Він заявив, що система розподі- лу державних коштів у Львівській обладнання області, дає всі підстави вважати, Ще більш серйозні факти злов- що значну частину з них розкра- живань виявив Заслужений юрист дуть. І як приклад навів, що лево- України, головний консультант Ко- ву частину коштів чомусь скерову- мітету Верховної Ради України з ють на незавершене будівництво питань правосуддя Павло Барна- із станом готовності 10-20 %, а не цький, який був скерований на пе- на будівництво, де готовність 95- ревірку фактів корупційних діянь 97%. Скажімо, незрозуміло з яких з боку окремих посадових осіб підстав у програмі капітального головного управління охорони будівництва на 2008 рік у п.2 до- здоров’я Львівської ОДА. датку передбачено 7 млн. 236 тис. Насамперед, як з’ясував П. грн. на реконструкцію корпусу для Барнацький, в області поширена 9 психо-туберкульозного відді- практика використання лікуваль- лення Львівської обласної клініч- но-профілактичними закладами ної психіатричної лікарні, степінь бюджетних коштів не за призна- готовності якої складає 13,2 %. ченням. Так, за наслідками ревізії Критична ситуація на Львівщині за перший квартал 2008 року у 14 і з приватизацією аптек. 70% із них закладах встановлено 318,2 тис. приватизована, але більшість пе- грн. незаконних та не за цільовим репрофільовані і використовують- призначенням проведених видат- удосконалюють сучасні методи діяльності своїх попередників, за- якість та місце закуплення медич- ся не за призначенням. Тоді, як, ків, в 10 – 145,9 тис. грн. недоотри- діагностики та лікування цукрово- лишають на посадах керівників, них матеріалів. І навіть, коли після скажімо, в Луганській області 80% мання фінансових ресурсів. Ще у го діабету. які скомпрометували себе, не про- наполягання ГУОЗ ЛОДА таки на- аптек залишилося в комунальній 8 установах – 758,5 тис. грн. інших Окрім того, відсутність ритміч- водять аналізу фінансово-еконо- дало певний реєстр (хоч у ньому власності і це дозволяє стабільно порушень фінансової дисципліни. них централізованих поставок мічного стану кожної медичної ус- не було чітких адрес, відсутні но- забезпечувати мешканців медпре- Типовою стає методика, коли препаратів призвело до того, що танови. Всі медичні програми, які мери телефонів і т.д.), з’ясувалось, паратами за помірними цінами. замість необхідного медично- установи області не забезпечува- пропонуються на затвердження що в списку було чимало „мертвих Багато обіцянок керівників го обладнання покупається мо- лися в необхідній кількості рядом сесії обласної ради, не проходять душ”. Наприклад, деякі із них дав- ГУОЗ залишаються пустопорожні- рально застаріле або взагалі не- препаратів, натомість отримали належної економічної експертизи, но померли (Богдан Левко), деякі ми. Досі мешканці Соснівки покла- придатне, а кошти проплачуються інші без заявленої потреби чи по- по кожній програмі не складаєть- не отримували ніякого безкоштов- даються на допомогу лише неуря- наче за нове. Зокрема, у 2006- над потреби. Так, протягом 2006 ся детальний бізнес-план, що ного лікування (Андрій Кайда, Ок- дових і благочинних організацій, 2008 року в сільських лікарських року було отримано інсулін та інші призводить до неналежного вико- сана Грица, Богдан Магунь, Рос- бо влада так і не спромоглася амбулаторіях Турківського, Сам- медпрепарати, що не були перед- ристання, а часто й розкрадання тислав Чепіль і т.д.), деякі взагалі створити для них обласний центр бірського, Сокальського районів бачені в заявці, на суму… 1 млн. значних бюджетних коштів. не існують (Д. Андреєв). А на кож- екстреної медичної допомоги та так і не скористалися хворі устат- 035,6 тис. грн. Аналогічна карти- ну особу по документах виділяли медицини катастроф. Наодинці по 35 тис. грн. куванням, яке нібито признача- на спостерігалася і в 2007 році. нарахування На ще одну програму „Страте- зі своєю хворобою залишилися і лось для покращення медично- Це призвело до накопичення над- ВІЛ-інфіковані. А корупція в меди- го обслуговування і за яке було лишків і приведення цих препа- на… Мертвих гія подолання материнської і дитя- цині як процвітала, так і процвітає. викладено 220,8 тис. грн. ратів у непридатність. Простіше Яскравим прикладом є те, як чої смертності у Львівській облас- Недавно поміняли керівника І. Ге- За наслідками ревізії видано кажучи, величезні суми були вики- були розкрадені обласні кошти ці- ті” було виділено 14 млн. грн. Так рича, але повернули тих, хто вже 20 наказів, за якими 14 посадов- нуті на вітер. льового спрямування по чотирьом от на них було закуплено чимало дискредитував себе в очах Львів- ців притягнуто до дисциплінарної Окрема розмова про прове- програмам „Стратегія подолання апаратури та обладнання невідо- щини не менше від нього. та двох до матеріальної відпові- дення тендерів із закупівлі ме- материнської і дитячої смертності мого виробництва за завищеними Зваживши на чисельні звер- дальності. добладнання та медпрепаратів. у Львівській області 2007-2011р.р.”, цінами сумнівних фірм. А тенде- нення громадян Львівщини, ме- Але це були лише верхівка ай- До комітету ВРУ України, зокре- „Забезпечення дітей – інвалідів ри проводили не зовсім законно, дичних працівників щодо фактів сбергу. Скажімо, головний лікар ма, надійшла заява керівників ме- області життєво необхідними ме- і вигравали їх чомусь фірми з До- розкрадання державних коштів в Львівської обласної стоматологіч- дичної фірми “Аква Віта” про неп- дичними препаратами замісної те- нецька, Дніпропетровська, інших особливо великих розмірах, неці- ної поліклініки І. Шульган без рі- розорість при проведенні тендеру рапії на 2007-2011р.р.”, „Поліпшен- областей східної України. Мало льового використання бюджетних шення головного управління охо- під час закупівлі рентгенівсько- ня допомоги особам із зниженим того, чомусь цю апаратуру роз- асигнувань, зловживання службо- рони здоров’я Львівської ОДА го апарату. Замовником висту- слухом 2007- 2009 р.р.”, „Йодна містили не в лікувальних закла- вим становищем з боку окремих нарахував собі та своєму заступ- пало головне управління охоро- недостатність”. Загальний обсяг дах для „подолання материнської посадових осіб ГУОЗ ЛОДА та ок- нику премії на загальну суму 10,7 ни здоров’я Львівської ОДА. „Аква фінансування – 46, 2 млн. грн. Вже і дитячої смертності”, а в… підва- ремих закладів охорони здоров’я, тис. грн. Ці дії підпадають під оз- Віта” запропонувала найкращий на етапі підготовки цих програм і лах. У звітах же немає розшифро- Юрій Кармазін скерував запит на наки злочину передбаченого ст. тоді на ринку апарат, який відпові- поданні їх на розгляд у ЛОДА мож- вок, що купили, за якою ціною та ім’я Генпрокурора з вимогою пере- 364 КК України, однак після ревізії дав європейським стандартам. на було говорити, що кошти пев- де діли. вірити факти і притягнути винних належного ходу їм не дали. Не Причім вартість його була 849 ною мірою не будуть використані Викликає чимало запитань і до відповідальності. дивно, що, усвідомлюючи безвід- тис. грн. Однак переможцем стало за цільовим призначенням, ос- те, навіщо було закуплено під цю Про «подвиги» колишніх – повідальність, аналогічні нараху- ТзОВ „Квант”. Управління виклало кільки в документи внесено сут- програму контрацептивів на суму теперішніх керівників львівсь- вання провели і в 5 стоматологіч- за апарат мільйон гривень. Тільки тєві „помилки” і „відхилення”. понад 200 000 грн., а також куди кої медицини читайте в наступ- ній клініці м. Львова. на одному тендері бюджет Львів- Лише один приклад. їх поділи. Адже перед тим було них номерах. ПорноГрафія у вр? няння з тими, хто ініціює цей закон. Краще в них потрясти органу Держспоживстандарту щодо забезпечення прав оригінально прокоментувала зміни до Криміналь- домашні полиці, антресолі й сейфи..,” - додала вона. споживачів на одержання інформації про товари та пос- ного Кодексу україни, внесені верховною радою, луги державною мовою, дотримання мовного законодавс- щодо відповідальність за зберігання порнографії ві- держСПоживСтандарт тва у сфері торгівлі, послуг та реклами. дома актриса ольга Сумська. не Захищає уКраїнСьКу Депутат Львівської облради Ростислав Новоженець, виступаючи в обговорені цього питання, навіть запропо- Вона порадила насамперед “прошерстити” на цей раху- влада львівщини не вдоволена роботою тери- нок сам парламент.”Треба взагалі звернутись до Верхов- торіального органу держспоживстандарту – управлін- нував зробити подання про усунення з посади керівника ної Ради - там майже третя частина гомосексуалістів”, - за- ня у справах захисту прав споживачів у плані забезпе- управління у справах захисту споживачів Павла Соснов- явила вітчизняна “Роксолана”. „І взагалі, ми - просто малі чення функціонування української мови як державної ського та звернути увагу на роботу управління прокура- діти у порівнянні з тим, як розважаються наші можновлад- на території області. Про це було заявлено під час ко- тури. «Потрібно кардинально міняти склад управління. ці. В тому числі й з малолітніми дівчатами, і не тільки дів- легії львівської ода. Воно, очевидно, зрослося з бізнесом і не хоче псувати з чатами. Тому це так смішно... Ми навіть не йдемо в порів- Зокрема, йдеться про повноваження Територіального ним стосунки», – заявив Новоженець.
  4. 4. 4 Корисні й шкідливі «Е-шки» Багато українців запитують, що криється під харчовими домішками на ім’я „Е- шки”, які тепер є майже Е124 - понсо 4R. Канцероген. Е512 - хлорид олова. Викликає Е260 - оцтова кислота. Нешкід- на всіх продуктах? Які з Провокує напади астми. Заборо- блювоту, зустрічається в консер- ливий компонент натурального них корисні, а які краще нений у ряді країн. вах. походження. уникати, погодилась Е127 - еритрозин. Може викли- Е621 - глютамат натрію. Якщо E296 - яблучна кислота. «Кис- пояснити голова кати гіперактивність щитовидної перевищити норму (висипати в линка» яблучного походження. Державного комітету залози. Заборонений у ряді країн. чашку з локшиною кілька пакети- Е270 - молочна кислота. При- України з питань E129 - червоний чарівний. Кан- ків), можна отруїтися. У США що- родна речовина, що утворюєть- технічного регулювання цероген. Заборонений у ряді року стаються сотні тисяч подіб- ся при молочнокислому бродінні та споживчої політики країн. них випадків. (скисання молока, квашення ка- Е132 - індигокармін. Може Е622 - глутамат калію. Найпо- пусти і т.д.). Лариса Лосюк. викликати нудоту, підвищення ширеніша «фастфудна» домішка, E290 - диоксид вуглецю. Вугле- тиску, алергію. Заборонений у якою нерідко отруюються при пе- кислий газ, що перетворює напій у - За умови дотримання строків Норвегії. реїданні - спостерігається нудота, газований. зберігання продуктів, звичайних E200 - сорбінова кислота. понос. Е300 - аскорбінова кислота. Ві- вимог до тари й упакування, при- Викликає шкірні реакції. Е926 - діоксид хлору. Канцеро- тамін С, друг імунітету. пустимих концентрацій, більшість E210 - бензойна кислота. По- ген. E306 -Е309 - токофероли. Інак- інгридієнтів не заподіюють шкоди, тенційний канцероген. Може про- Е951 - аспартам. Викликає міг- ше кажучи, вітаміни Е різних а нерідко й корисні для здоров’я, - вокувати напади астми. рень, сип на шкірі й погіршення форм. пояснила вона. - Інша річ, що ви- Е211 - бензоат натрію. Потен- мозкової діяльності. Може бути ге- Е406 - агар-агар. Натуральний і робник і постачальник нерідко ційний канцероген. нетично модифікованим. нешкідливий. порушують ці вимоги. Також не за- безпечують однорідність. Можуть Е216 -Е217 - солі бензойної кис- Е952 - цикламова кислота та її Е440 - пектини. Вони присутні вжди достатньо уваги приділяєть- бути в хлібі, вареннях, джемах, лоти. Приблизно канцерогенні. солі. Заборонена в США й Вели- у всіх наземних рослинах (особ- ся добору домішок, і у взаємодії згущенці. Е220 - діоксид сірки. Викликає кобританії, вважається канцеро- ливо багато в яблуках). Сприяють дві нешкідливі можуть дати тре- Е600 -Е699 - підсилювачі сма- подразнення кишечника. 25% лю- геном. очищенню кишечника, виводять тю, токсичну. ку: підсилюють природні смак і за- дей не переносять сірку. шлаки. пах продукту. Додають до блюд Е221 - сульфіт натрію. Руйнує Е500 - гідрокарбонат натрію. фастфудів і східної кухні. вітаміни В1 (тіамін) і Н (біотин). КОРИСНІ Харчова сода. ЩО ХОВАЄТЬСЯ Е900 і далі – розпушувачі і цук- Може провокувати напади астми Й НЕЙТРАЛЬНІ Е507 - соляна кислота. Анало- ЗА ЦИФРАМИ розамінники: застосовують у кон- дитерських виробах, лимонадах, й ниркову недостатність. ДОМІШКИ гічна речовина виробляється в Всі харчові домішки поділено E235 - пімарицин, натаміцин. нас у шлунку. жувальних гумках. Може викликати алергію, нудоту, Е101 - рибофлавін. Це той же Е641 - L-лейцин. Одна з ко- на групи залежно від мети засто- вітамін В2. сування. понос. рисних амінокислот. E249 - нітрит калію. Можливо, E140 - хлорофіл. Нешкідлива Е642 - лізин. Ще одна корисна Е100 -Е199 – барвники: нада- НЕБЕЗПЕЧНІ канцероген. Заборонений у дитя- речовина, що надає рослинам зе- амінокислота. ють «апетитного» кольору. Дода- ють у безалкогольні напої, моро- ДОМІШКИ, чому харчуванні. леного кольору. Е-916, Е917 - йодат кальцію. За- Е250 - нітрит натрію. Можливо, Е152 - вугілля. Абсолютно не- стосовується для збагачення про- зиво, кондитерські вироби. ДОЗВОЛЕНІ канцероген. шкідливе. дуктів корисним для здоров’я йо- Е200 -Е299 – консерванти: за- Е160a - каротини. Речовини, побігають псуванню продуктів. В УКРАЇНІ Е251 - нітрат натрію. В організмі близькі за властивостями до віта- дом. Містяться в більшості консервів, E102 - тартразин. Може викли- перетворюється в канцероген. Е322 - лецитини. Самі по собі - міну А. Більшість харчових домішок за- шоколаді, чіпсах, сухих супах, ви- кати напад астми. Заборонений у корисні речовини, їх застосовують Е161b - лютеїн. Вітаміноподібна стосовують у кондитерських виро- нах. ряді країн. у медицині як загальзміцнюваль- речовина, яка сприяє поліпшенню бах, які обожнюють діти. При зло- Е300 -Е399 – антиоксидан- E110 - жовтий «сонячний захід». ний засіб при недокрів’ї, неврозах. зору; застосовується в ліках. вживанні цією продукцією в них ти: зберігають смак. Є в жирних і Може викликати алергію, нудоту. Але в домішках часто застосову- E163 - антоціани. Рослинні піг- бувають алергії, синдром гіперак- кисломолочних продуктах, винах, Заборонений у ряді країн. ють потенційно небезпечний, ге- менти, що додають окрас листю і тивності, депресії. Незважаючи на пиві, лимонадах, ковбасах, маслі, Е122 - азорубін, кармуазін. нетично модифікований лецитин пелюсткам квітів. це, українські виробники нерідко шоколаді. Може викликати алергію. Заборо- із трансгенної сої. E181 - таніни. Група речовин, перевищують припустимі норми Е400 -Е499 - стабілізатори й нений у ряді країн. Е450 - пірофосфати. Надмірне аналогічних компоненту чаю, що вмісту домішок у продуктах у ба- згущувачі: підтримують потрібну E123 - амарант. Викликає вади вживання загрожує остеопорозом надають йому терпкий смак. гато разів. Тому краще знати, які з консистенцію. Додають у варення, в розвитку плода. Веде до нагро- (послаблення кісток) і появою ка- E202 - сорбат калію. Один з домішок можуть становити небез- джеми, згущенці. мадження вапна в нирках. Забо- менів у нирках. найбільш популярних консерван- пеку для здоров’я і не зловживати Е500 -Е599 – емульгатори: за- ронений у ряді країн. тів, абсолютно нешкідливий. такими продуктами. Якось один учень поставив і Янукович. Пілот дивиться у вік- них бандформувань. Зброю пе- ка й типу того. учителю-поліглоту Олегу Пала- но і каже: редано законним бандформу- Кидають на стіл гроші, відван- марчуку таке запитання: - Дивіться, жодного щасливо- ванням. тажують клієнта й звалюють. - Як ви думаєте: що скажуть го обличчя внизу. *** Санітари переварюють події. Тут про нас люди через 100 років? Ющенко дістає з кишені 100 Екзамен на філологічному фа- знову підвіз –тусовка на кабріо- - Я думаю, що через сто років доларів і каже: культеті: летах: про нас скажуть: «Вони жили - Зараз кину вниз і однією щас- - Закінчіть фразу: “З депутата – Пацани, отут наш Мішель від на Україні в епоху Юліанських ливою людиною стане більше. користі, як із козла...” передозування відкинувся пря- обіцянок і Вікторіанських «любих Тимошенко дістає 200 доларів - Я думаю, ця фраза вже закін- мо в фотоательє. І ще одягнений друзів». і каже: чена... з цієї нагоди якось не по факту. *** - Зараз я кину 200 доларів і *** Якийсь противний чорний кос- Путін дзвонить Ющенку каже: буде дві щасливої людини. - Днями БЮТ від всієї душі тюм, біла сорочка, чорна крават- - Продай мені Україну! Янукович поцупив з кишені привітав Симоненка. ка – у тусовці не зрозуміють. Тут - Почекай ще пів року – каже сусіда 1000 доларів: - З 90-річчям комсомолу? п’ять тонн баксів – переодягніть. Ющенко - Зараз кину, і 10 українців бу- - Ні, з тим, що його рейтинг ви- Ну, в піджачок там модніший, со- Через пів року знов дзвонить: дуть щасливі. передив рейтинг Ющенка. рочку в квіточки, краватку яскраві- - Ну що продаєш? – питає Пілот подивився на це все і *** шу, щоб усе гламурненько. Путін каже: Заповідь олігарха: „якщо в де- Відвантажують клієнта й теж - А тобі з людьми чи без? – пи- - Зараз я вас всіх трьох вики- ржави не встигнути взяти своє, звалюють. Один санітар іншому: тає Ющенко ну, і вся Україна буде щасливою! то вона візьме своє з тебе”. – Ну й деньок! Як підфарти- - Та без! *** *** ло! Усього й справ – голови пе- - Ну почекай ще рік – відказує Арифметика для гуцулів: дід Морг. Другий тиждень штиль. решити! Ющенко… Остап взяв лопату,сокиру,три Санітари без роботи глушать *** *** ножі і одну маленьку сокирку. спирт. Раптом підкатують братки – Чому ти розвелася з чолові- … Не кради! Уряд не любить Питання: скільки туристів з на джипах: ком? конкуренції… Москви завітало на базу “Карпа- – Коротше, отут нашого Во- – Він відносився до мене як до *** ти”? вана завалили, коли він від баби собаки. Янукович – дружині: *** на стрілку йшов. Тільки з цієї на- – У якому сенсі? – Дура! Скільки можна тобі по- Прилетіли дві мухи в бар. Пер- годи він одягнений був у піджак – Вимагав від мене вірності! яснювати! Наколки – це те, що у ша замовляє: - А я зараз на побачення з від якогось Дольчегабани, со- *** мене на грудях, а на апельсинах - Шматок смаженого лайна з хлопцем лечу. рочку в тюльпанчиках, краватку – Коханий, в газеті пишуть, що – це наклейки! часником. *** якусь фуфлову. Коротше, пацани вдови стають хорошими дружи- *** Друга: Кримінальні новини. Вчора на похоронах не зрозуміють. От нами... 21 листопада 2004 р. Над Киє- - Того ж, тільки без часничка. внаслідок проведення успішної вам п’ять тонн баксів, переодяг- – Виходить, мені треба повіси- вом пролітає літак, у якому си- - А чому сьогодні без часни- операції спецпідрозділами МВС ніть братана так, щоб усе по на- тися, щоб ти стала хорошою дру- дять пілот, Ющенко, Тимошенко ку? було роззброєно кілька незакон- турі: чорний костюм, біла сороч- жиною? CMYK Засновник: Львівська обласна органцізація Реєстраційне свідоцтво ЛВ № 539 від 26 грудня 2001 р., Надруковано: з готових діапозитивів Шеф-редактор: П. С. Барнацький видане Держкомітетом телебачення і радіомовлення України у друкарні ЛА «ПІРАМІДА», свідоцтво Партії захисників Вітчизни Виходить: 4 рази на місяць Ціна договірна державного реєстру: серія ДК № 356 від 12.03.2001 р. Видавець: обласна організація ПЗВ № замовлення: 230. Тираж: 15000 екз.

×