Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Газета Вибір Правозахисник Львівщини №13 (29 жовтня - 5 листопада 2009)

669 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Газета Вибір Правозахисник Львівщини №13 (29 жовтня - 5 листопада 2009)

  1. 1. Читайте в наступних номерах - ТАЄМНЕ СТАЄ ЯВНИМ - чиє проживання у державній резиденції «Конча-Заспа» оплачують зі своєї кишені українці ЯК іЗ ЗлочИНціВ роблЯТь НЕВИННИх жЕрТВ - СіМ’ю - НА ВулИцю - ПРАВОЗАХИСНИК ЛЬВІВЩИНИ як за допомогою липових судових рішень ділки виселяють із приватизованих квартир людей. - чоМу НА льВіВщИНі НАйгірші дорогИ - куди № 13 (013) 29 жо вт н я - 5 лис то п а д а 20 0 9 рок у течуть гроші, виділені на їх ремонт Таємний світ державних дач Павло Барнацький, заслужений юрист України, головний консультант комітету Вр з питань правосуддя, голова Львівського осередку ПЗВ роЗпоВідАючИ КАЗКИ про фіНАНСоВу КрИЗу, поСАдоВці жИруюТь НА дЕржАВНИх рЕЗИдЕНціЯх ЗА рАхуНоК НАродНИх КошТіВ державні дачі в “Конча-Заспі” та “пуща-Водиці” - чи не найбільш засекречені об’єкти в україні, що управляються із Секретаріату президента. Лише минулого року було знято гриф “не для друку” з документу, який визначає підстави для засе- Попу-попу- лення туди чиновників. Але пере- лік самих мешканців цих територій за залізним парканом досі обері- популізм! гається немов державна таємни- ця. Хоча по суті ці резиденції ут- римуються за рахунок платників податків! Зі СТАрТоМ ВИборіВ Багато хто з представників поліТИКИ ВдАлИСЯ політичного бомонду проживає там десятиліттями, дехто отри- до ЗАгрАВАННЯ мав дачі у пожиттєве користуван- З НАродоМ ня, дехто - в тимчасове, але виду- рити звідти, як вважають багато Отже, президентська гонка хто, «господарів» буде нереально стартувала. І кандидати ринули- - вони побудували нові маєтки, по- ся в бій. укладали інвестиційні угоди та на- Як не дивно, але друге дихан- багато років наперед закріпилися ня відкрилося і в народних обран- на цій території. ців. Якщо останні півроку парла- Як показують реалії, на держав- мент перебував в стані глибокої них дачах живе набагато більше стагнації, то тепер депутати зга- людей, ніж перелік тих, хто пропи- дали й про народ. В останні два саний в урядовому документі-доз- Будинок міністра юстиції Миколи Онищука після реконструкції. тижні їх просто прорвало. Рішен- волі. Інтернет-виданню “Українсь- ня приймаються одне за одним. ка правда” вдалося отримати як реєстр ведеться у Державно- шифером, чи шикарний маєток, натом Кузьміним значиться квар- Але й ціна їм - гріш. Як не при- список переліку осіб, які користу- му управлінні справами для облі- збудований на його місці. тира №2 в будинку №46, який він кро усвідомлювати, прийшов час ються будинками в державних са- ку мешканців резиденції. На жаль, Ще одна особливість держдач повинен ділити з головою Рахун- дешевого піару. Депутатську пос- наторіях. із цього списку неможливо судити - нумерація не дає уявлення про кової палати Валентином Симо- пішність зрозуміти можна. До се- Публікуємо таблицю в тому про стан наданого житла - чи це справжній масштаб. Наприклад, ненком. Але насправді Кузьмін до- редини зими основні кандидати вигляді та з тими коментарями, довоєнний скромний будинок під за заступником генпрокурора Ре- Закінчення на 3-й стор. Лісові князьки мотатимуться Україною. Будуть зустрічатися з виборцями, обіця- А останнім часом новітні феодали замах- ти, загравати. Але будь-яке сло- нулися навіть на українські легені – карпатські во повинно хоча б якимсь ділом ліси. Про один із таких диких і нахабних випад- підкріплюватися. Тож, політичним ків незаконної «прихватизації» розповів голо- силам, до яких належать канди- ва Мостиської районної ради товариства мис- дати, доведеться піднапрягтися. ливців та рибалок Львівщини Михайло Івасів. А який найкращий аргумент на- дЕЯКі льВіВСьКі дЕпуТАТИ під шуМоК Близько десяти років товариство законно передодні виборів? Правильно, прийняти ряд соціальних або ж прЕЗИдЕНТСьКої КАМпАНії поСпішАюТь користувалося мисливськими угіддями пло- щею 12 тис. га в районі Довгомостиської, Го- популістських рішень. І це не важ- ЗАгрАбАСТАТИ НАйКрАщі ліСоВі угіддЯ динівської, Чернівської сільських рад. Поки ливо, хто винен у тому, що досі ці їх не вподобав депутат обласної ради Євген закони покривалися пилом у шух- Хто ще років п’ять-шість тому міг передба- ВЕлИКА бубА облрАдИ Буба, який розгорнув справжню війну за ці лядах тих же кандидатів-благо- чити, що для того, аби зайти в ліс, доведеть- Що ж, новітні українці, скупивши у містах землі. Причому - безпринципну і протизакон- дійників. Головне вчасно дістати ся питатися в когось дозволу? В ліс, в який по нерухомість, кинули тепер око на національ- ну, яку чомусь вперто не хочуть помічати пра- козирну карту, яка, наче джокер, гриби і ягоди ходили батьки, діди, прадіди. А ні багатства України – лісові угіддя. І корис- воохоронні структури. покриє аргументи конкурентів і тепер в багатьох зелених масивах пересічних туючись моментом, коли беззаконня в країні Спочатку він ввів в оману депутатський кор- завоює прихильність виснажено- українців зустрічають загрозливі таблички на сягнуло апофеозу, поспішають, всупереч Кон- пус Львівської облради, надавши недостовір- го очікуваннями електорату. кшталт: «Увага! Приватна територія!» Зви- ституції і законодавству, прихопити лісові ма- ні документи. На сесії він продемонстрував І таким першим джокером ста- чайно, можна плюнути на пересторогу і зану- сиви. І їх мало хвилює, що цим вони позбав- звернення Довгомостиської, Чернівської, Го- ло прагнення нардепів зняти із ритися вглиб. Але чим це загрожує, свідчить ляють мільйони громадян їх законного права динівської сільрад та висновок постійної ко- себе, улюблених, недоторканість. дика історія, яка нещодавно сталася в Кіро- – користуватися лісами. Швидко перетворив- місії з питань екології, природних ресурсів і Раптом згадали, що вона заважає воградській області, де місцевого селянина В. шись у місцевих князьків, товстосуми не до- рекреації, який свідчив про нібито погіршення їм бути рівним із народом перед Олійника, що випадково завітав у приватизо- пускають на скуплені за безцінь території на- якості цих мисливських угідь з вини Мостись- ваний тепер вже екс-депутатом Віктором Ло- Закінчення на 2-й стор. зинським ліс, пристрелили, наче звіра. віть дітлахів. Закінчення на 2-й стор.
  2. 2. 2 Попу-попу- Лісові князьки Закінчення. Поч. на 1 стор. популізм! кого ТМР. І просив передати право користування мисливському гос- подарству «Зубр», інтереси якого Закінчення. Поч. на 1 стор. і лобіював. Повіривши цим «каз- ного права на вільне користуван- кам», депутати своїм рішенням ня лісами, бездіяльності право- законом. Добре, хоч зараз. Однак №849 від 10 березня 2009 року охоронних органів, вжиття заходів нюанс у тому, що депутатська не- припинили повноваження ТМР і із скасування вказаних рішень, по- доторканість - конституційна нор- ухвалили передати угіддя «Зуб- вернення лісових угідь в державну ма. І щоб відмінити її, потрібно ру», який належить близькій до і комунальну власність та притяг- внести зміни в Основний Закон. А Буби людині. нення винних осіб до відповідаль- для цього однієї сесії замало. Та й для коригування відповідної стат- ності. ті потрібно набрати в парламенті Прокуратура У своєму запиті народний обра- більшість в 300 голосів. нець просить створити комплекс- Тож, до закінчення виборів пи- вмила руки ну комісію із зацікавлених мініс- тання недоторканості вирішено не Проти такого повороту був на- терств і відомств та з залученням буде. Інші річ, що на цьому праг- віть голова обради. А юридичний правоохоронних органів провес- нуть успішно спекульнути. Як, зре- відділ облради визнав це рішення ти перевірку викладених фактів. А штою, і регіонали, які запропонува- незаконним і вже через день пись- також наполягає на тому, аби було ли заразом зняти недоторканість мово поінформував про це голову вивчено питання про наявність в із Президента та суддів. Ідея ніби- Мостиського товариства мислив- діях Є. Буби та Я. Дубневича ко- то прекрасна. Особливо для оби- ців і рибалок Михайла Івасіва. рупційних дій. вателя, який змучився мати спра- За словами голови, вони, хоч Тим паче, що Генпрокуратура ви із суддями-хабарниками. і усвідомлювали, що на їхньому після розслідування інциденту із Але популізм пропозицій лізе в боці закон, однак вже перші зусил- вбивством селянина В. Олійни- усі щілини. Відповідний законопро- ля повернути все у законне рус- ка дійшла висновку, що порушен- ект депутати відправили в «довге ло продемонстрували, наскільки ня з оформленням в користуван- плавання». І до його розгляду мо- Буба рішуче налаштований при- ня мисливських угідь є доволі брати ласий шматок до рук. Скажі- твом «Вепр» та ПП «Екобескид» курора розглядався і на земель- жуть повернутися не раніше, ніж поширеними. Однак часто лише мо, Галицький райсуд Львова спо- в Старосамбірському і Мостись- ній комісії, яку очолює ніхто інший, через рік-два. А радше за все – такі гучні інциденти як вбивство чатку прийняв заяву ТМР, а через кому районах, узаконеного рі- як Буба) рішення сесії залишило- напередодні наступних виборів. В. Олійника дозволяють ставити деякий час “відфутболив”. Моти- шенням сесії Львівської облради ся в силі. Із 40 тис. га лісу депу- Тому заяви про зняття недоторка- крапку у затяжному відстоюванні вація - позивач згідно із законом, №747 від 04.11.2008 р. Ця ухвала тати вилучила у «Вепра» та «Еко- ності – відверта брехня. Причому національних багатств. повинен подавати заяву до суду також позбавила громадян міні- бескида» лише 5 га мисливських її вже навіть не намагаються при- P.S. 18 вересня у Львівсько- за місцем своєї прописки. Чому у мум на 49 років права користуван- угідь, розташованих у болотистих ховати у якусь легкотравну обгорт- му прес-клубі П. Барнацький на Галицькому райсуді тягнули час і ня лісами. місцевостях. ку. Крім того, хотілось би нагадати прес-конференції помилково не пояснили цього відразу, можна І знову ж мало місце неприхо- Як не прикро, але й тут облпро- нашим горе-політикам, що знаття заявив, що Є. Буба намагаєть- лише припускати. ване намагання незаконно при- куратура зайняла половинчасту недоторканості з Президента – це ся приватизувати 1,5 тис га - Усі спроби опротестувати га- хопити лісові угіддя. Згідно ст. позицію: не подала в суд, а мов- спеціальна процедура імпічменту, лісів Яворівщини. Через декіль- небне рішення облради поки що 22 ч.1 Закону України „Про мис- чазно згодилась із прийнятим рі- яка передбачена Основним Зако- ка днів він дещо спростував залишаються безрезультатними, - ливське господарство та полю- шенням. Чому? В кулуарах обл- ном. Причому така процедура пе- цю інформацію, заявивши, що ділиться Михайло Івасів. вання” від 22.02.2000 р. № 1478-III ради пліткують, що до створення редбачена в Конституціях майже Буба не тільки намагається, Треба віддати належне опе- та ст. 17 Земельного кодексу Ук- та функціонування мисливського всіх країн світу, і своїми заява- а вже заволодів 11 тис. га лісів ративності Мостиської райпро- раїни для отримання такого пра- господарства «Вепр» і ПП «Еко- ми регіонали лише демонструють Мостиського району. Втім куратури, яка опротестувала ва на користування повинні були бескид» має пряме відношення свою обмеженість. Буба і далі розігрує із себе не- погодження Довгомостиської, Го- бути відповідні дозволи місцевих впливовий своїми капіталами де- Ще один блеф – закон про тямущого і доводить, що не динівської та Чернівської місцевих рад. Однак ряд сільських рад Ста- путат Львівської облради Я. Дуб- підвищення соцстандартів, який збирається нічого «прихвати- сільрад. Як наслідок, вони скасу- росамбірського району - Білицька, невич. депутатський корпус таки прийняв зовувати» на Яворівщині. Та вали попередні рішення. Болозівська, Боршевицька, Гру- у другому читанні. Але де для цьо- ще й погрожує подати до суду шатицька, Дроздовицька, Конівсь- го взяти гроші? Регіонали, які сто- Не витримує жодної критики й висновок постійної комісії з питань ка, Міженецька, Скелівська, Сло- Чи виЗнають про захист честі й гідності. яли за цим законопроектом, зна- От тільки де була його честь ли, куди завдати найболючішого екології, природних ресурсів та хинівська та інші - не надавали коруПцію і гідність, коли він позбавив рекреації, яким так козиряв Буба таких дозволів. удару. Для того, аби виконати при- перед депутатами, оскільки прий- Депутатське звернення О. Пас- у деПутатів? близько 500 законних власників йнятий закон, треба в наступному Днями голова Верховної Ради мисливських угідь Мостисько- мався без повідомлення та участі ки перевірила облпрокуратура. І році скоротити 1,6 мільйона посад Володимир Литвин оголосив за- го ТМР? представника Мостиського ТМР. з’ясувала, зокрема, що Великосу- бюджетників. А це – лікарі, вчи- пит народного депутата Юрія До речі, про інші земельні А от обласна прокуратура зай- шицька, Срашевицька, Стрілківсь- телі, працівники культури. Дове- Кармазіна до Прем’єр-міністра «витівки» Буби читайте в на- няла чомусь в цій війні дивну по- ка, Ясенице-Замківська сільради деться позакривати частину шкіл України, голови Державного ко- ступних номерах. зицію, закривши очі на спробу пі- відмовились надати у користуван- і дитсадків. Питання тепер в одно- мітету лісового господарства Ук- PPS. У «Виборі» № 1-3, 5 ми ратського захоплення лісових ня «Вепру» та «Екобескида» мис- му - чи підпише закон Ющенко? раїни, міністра аграрної політи- розповіли про нахабну спробу угідь і провела перевірку поверх- ливські угіддя, розташовані на Ну а вершиною клоунади мож- ки, Генерального прокурора, голів кооперативу „Ремонт”, одним нево. Навіть не зважила на те, що своїх територіях. Ще кілька місце- на назвати парламентські слухан- Львівської обласної державної ад- із засновником якого є слав- у Івасіва є конкретні факти щодо вих рад - Верхньолужоцька, Тер- ня звітів міністра внутрішніх справ міністрації та обласної ради, на- нозвісний колишній начальник фальсифікації матеріалів для під- шівська, Слохинська, Тисовицька,, Ю. Луценка і Генерального про- чальника Державної екологіч- обласного управління земель- готовки рішення сесії облради. Терлівська, Волошинівська скасу- курора О. Медведька по справі ної інспекції у Львівській області, них ресурсів Михайло Лавейкін, вали свої попередні рішення про по педофілах. Вистава вдалася. начальника ГУМВСУ у Львівсь- що прославився численними погодження. Тільки незрозуміло, хто залишав- ПрихватиЗація Але найпікантнішим у цій історії кій області щодо перевірки фак- земельними оборудками, шах- ся у виграші – чи ті, хто напада- тів незаконного (шляхом підробки райським способом за безцінь є те, що, як переконалась проку- ли, чи ті, хто захищався. Спочатку беЗ Згоди рад ратура, «Вепр» та «Екобескид» документів) заволодіння лісови- захопити 328 га особливо цін- слухання пропонували провести у Втім такі нахабні спроби при- ми угіддями Карпатського регіо- них земель лісопаркової зони м. взагалі не зверталися до рад за закритому режимі, але депутати брати до рук національні багатс- ну Львівської області площею біля Львова. Обласна рада 20 жовт- погодженням про надання у ко- не підтримали. І правильно: най тва на Львівщині не є поодиноки- 50 тисячі гектарів мисливськими ня прийняла звернення до Ге- ристування мисливських угідь, народ подивиться на своїх героїв. ми. Днями до народного обранця господарствами “Вепр”, “Зубр” та нерального прокурора України які розташовані на території Мша- Народ-то подивився. І отримав за- Ю. Кармазіна звернувся із депу- “Екобескид” в Старосамбірсько- щодо бездіяльності Львівсь- нецької, Стрільбицької сільських доволення. Від циркового шоу, де татським зверненням депутат му і Мостиському районах, інте- кої обласної прокуратури та та Старосамбірської міської рад. одні «опускали» інших, а інші на- Львівської облради О. Паска. Він реси яких лобіюють депутати об- небажання порушити кримі- У зв’язку із цим прокуратура магалися вдарити нижче пояса попросив посприяти у перевірці ласної ради Євген Буба і Ярослав нальну справу проти тих осіб, області внесла протест на рішен- супротивників. От тільки це шоу фактів незаконного заволодіння Дубневич, узаконеного рішеннями які підробили ухвали Львівсь- ня Львівської облради №747. Од- нагадало справу Гонгадзе. Той же лісовими угіддями площею понад сесії Львівської обласної ради, що кої облради. Детальніше - в на- нак шляхом різних маніпуляцій сценарій – викид компромату на- 40 тис. га в Старосамбірському позбавило громадян конституцій- ступних номерах. (слід зазначити, що протест про- передодні виборів, де мета була районі мисливським господарс- Мільярди крізь пальці – завалити Кучму. Тут також не приховують цілі – Тимошенко. Ті ків Вищого адміністративного та Як зазначив тижневику «Ко- ж обоюдні обвинувачення, суть Вищого господарського судів під респондент» начальник Департа- яких – виплеснути якомога біль- час візитів цих чиновників за кор- менту по боротьбі з економічними ше бруду, аби конкурент не встиг дон. За законом їм держохорона злочинами МВС України Леонід відмитися перед шокованим елек- на роЗбаЗарені Чиновниками була не призначена, але Прези- Скалозуб, статистика злочинів, торатом. От тільки не відчулось у кошти можна Профінансувати дент указами та розпорядження- пов’язаних із держбюджетом така: виступах силовиків і народних об- ми дарував їм захист. тільки за дев’ять місяців цього ранців прагнення розібратися, що Підготовку країни до Євро-2012 Фахівці Рахункової палати, які року - 7,5 тисяч порушень, 94% з ж насправді відбулося? Схоже, і перевіряли різні держінстанції, них - розкрадання та зловживан- нецільові витрати українсь- Протягом трьох років бодігарди цю справу по «Артеку» розкручу- виявили, що за 2008 рік на таких ня службовим становищем. Усьо- ких чиновників усіх рівнів обчис- з Управління держохорони обері- ватимуть доти, допоки відповідні дрібницях бюджет втратив майже го назловживали на 1,5 млрд. грн. люються мільярдними втратами гали секретаря Радбезу Р. Бога- політичні сили не зберуть по пов- 13 млрд. грн. - приблизно двадця- Але в цих цифрах відображені для бюджету. лише на охорону тирьову, главу президентського ній очікуваних дивідендів. А пост- ту частину доходів держави (297,9 тільки злочини, що підпадають кількох держслужбовців вищого Секретаріату В. Балогу, його на- раждала сторона? А хіба в Україні млрд. грн.) за той період. А най- під кримінальне переслідування. рангу, яким вона була не призна- ступницю В. Ульянченко, керівни- вона колись бралася до уваги? більше порушень у роботі з бюд- Більшість же фактів маніпулюван- чена, за останні три роки з бюд- ка Фонду держмайна В. Семенюк, Особливо, коли мова заходила жету виділили 300 тисяч грн. главу ЦВК В. Шаповала і керівни- жетними грошима ревізори нара- про політичні доцільності. хували на суму 19 млрд. грн. Закінчення на 4-й стор.
  3. 3. 3 Таємний світ державних дач ці” два наближених до Януковича депутати - Андрій Кравець та Ми- кола Демянко. В останньому уряді Януковича вони були заступника- ми міністра Кабінету міністрів. За постановою №1210 їм дозволяло- Закінчення. Поч. на 1 стор. людина Медведчука, оренда на 49 та заступники генпрокурора мо- ня Президента від 25 листопада ся отримати лише по дві кімнати років, справу виграв у Верховному жуть претендувати на дві кімнати 2002 року №391. Однак у базі “За- - і тільки на час виконання повно- будовує на місці “квартири №2” Суді. - в санаторії або дачному будинку. конодавство України” взагалі не- важень. Вони ж отримали повно- величезний палац. 30 кв. 1-2. Олійник О.М., екс- Також на дві кімнати мають пра- має згадки про цей документ. цінні будинки та здійснили там ре- Комплекс відпочинку “Пуща- перший заступник міністра оборо- во заступники міністра Кабміну і Однак українська держава хоч і конструкцію, і тепер мешкатимуть Водиця”. Станом на 1 липня ни, оренда на 49 років, суд програ- доти, поки зможуть 2009р. (по порядку - № будин- но, справа у Верховному Суді. домовлятися з ДУ- ку, прізвище, ім’я, по-батькові, 31 кв 1-2. Білоконь М.В., екс- Сею. Особливо ко- політична приналежність, при- міністр внутрішніх справ, договір мічними в цьому мітка). оренди на 49 років розірвано, су- контексті вигляда- 1. Медведько О.І., Генпроку- дова справа. ють пафосні заяви рор, сплачує 30% комунальних 32 кв. 1-2. Слаута В.А., екс- Ганни Герман, яка платежів. віце-прем’єр, ПР. запропонувала 2. Загородній Ю.І., екс-пер- 33 кв. 1. Мироненко О.М., суд- здійснити розпро- ший заступник глави адміністра- дя Конституційного суду у відстав- даж “тих блатних ції Президента України, СДПУ(о), ці, 30% комунальних платежів. дач і чисельних оренда на 49 років, справа у Вер- 33 кв. 2. Буряк С.В., голова Де- резиденцій, якими ховному Суді. ржавної податкової адміністра- користуються ви- 3. Оніщук М.В., міністр юстиції, ції, БЮТ, 100% комунальних пла- сокопоставлені чи- «Наша Україна», сплачує 30% ко- тежів. новники”. мунальних платежів. 4. Плющ І.С., екс-голова Вер- 34 кв. 1. Писаренко А.А., член ховної Ради, «Наша Україна», де- Центрвиборчкому, 30% комуналь- “НАША ржавне забезпечення. них платежів. 5 кв. 1. Онопрієнко В.Т., керів- 34 кв. 2. Домбровський І.П., уКРАїНА” ник служби першого віце-прем’єра, суддя Конституційного суду, 30% Екс-міністр охо- БЮТ, 30% комунальних платежів. комунальних платежів. рони здоров’я за 5 кв. 2. Присяжнюк В.С., екс- 35 кв. 1. Онуфрійчук М.Я., екс- квотою “Нашої Ук- прокурор Києва (переселення в міністр у справах преси та інфор- раїни” Юрій Поля- 101), 100% комунальних платежів. мації, 30% комунальних платежів. ченко та чинний Новозбудований маєток донецького заступника генпрокурора Рената Кузь- міністр юстиції Ми- 6 кв. 1-2. Дьомін О.О., колишній 35 кв. 2. Андрєєв П.П., екс-го- міна, якому виділили лише квартиру №2 в будинку 46 кола Оніщук також посол у РФ, екс-перший заступник лова Контрольно-ревізійного уп- глави адміністрації Президента, равління, людина Азарова, 100% керівник служби прем’єра. бідна, але чиновники не могли ки- отримали дачі в “Пущі-Водиці”. договір оренди розірвано, 100% комунальних платежів. З числа пенсіонерів окремий бу- нути себе на поталу долі. Обидва уклали угоди про покра- комунальних платежів. 36 кв. 1. Шаповал В.П., голова динок міг отримати лише прем’єр- Вони сплачують лише 30% ко- щення житлових умов. Різниця 7 кв.1-2. Демянко М.І., колиш- Центрвиборчкому, 30% комуналь- міністр та перший віце-прем’єр, а мунальних платежів за користу- в тому, що Поляченко як колиш- ній заступник міністра Кабміну, них платежів. також генпрокурор - і то, за окре- вання майном. Це правило, визна- ній урядовець сплачує 100% ко- ПР, 100% комунальних платежів. 36 кв. 2. Шаго Є.П., екс-заступ- мим рішенням уряду. Інші мініст- чене закритою постановою уряду, мунальних платежів, а Оніщук як 8. Поляченко Ю.В., колишній ник міністра Кабміну, БЮТ, 53,1 кв. ри могли розраховувати на пенсії діє ще від 1994 р. Минуло вже 15 чинний - 30%. міністр охорони здоров’я, 100% ко- м - 30%, 12,5 кв. м - 100%. тільки на дві кімнати в санаторії. років (!), але міністри вважають, За Іваном Плющем значить- мунальних платежів. 46 кв. 1. Симоненко В.К., голо- Ця постанова Януковича - єди- що вони повинні мати цю при- ся будинок №4, виданий йому як 9 кв. 1-2. Кравець А.В., колиш- ва Рахункової палати, 30% кому- ний публічний документ. Але ок- вілею на комуналку. екс-спікеру в пожиттєве користу- ній заступник міністра У разі, якщо чиновник втрачає вання. Це визначено розпоряд- Кабміну, ПР, 2 кімна- посаду, але залишається у будин- женням уряду ще від 1994 року, за ти - 30% комплатежів, ку, то йому можуть підвищити до яким йому надавалася “державна додаткова площа - 100% комунальних платежів. дача з необхідним обслуговуван- 100%. Отже, хто мешкає в “Пуща-Во- ням” і зберігалася одна покоївка. 10. Службове при- диці”? Але поруч з цим будинком, бук- міщення. вально на сусідній ділянці Плющ зводить ще один, новий маєток 11. Мотренко Т.В., ЕКС- метрів на 400 з басейном. Не зро- начальник Головно- го управління держ- МЕДВЕДЧуКІВцІ зуміло одне - як Плющ переофор- служби. За часів Кучми декілька осіб, млятиме це в приватну власність. 12. Петров О.В., близьких до Віктора Медведчука, Зрозуміло, що дарувати державі нардеп 4 скликання, отримали в “Пущі” дачі в оренду на новозбудовану віллу він не буде. Оренда на 49 років, 49 років. Це перший заступник гла- дозвіл ДУС немає, суд ви адміністрації Президента Юрій БЮТ виграно Петровим. Загородній, депутат від СДПУ(о) Серед мешканців “Пущі” також 13. Стельмах В.С., Нестор Шуфрич, міністр внутріш- значаться прізвища трьох БЮТів- голова НБУ, 100% ко- ніх справ Микола Білоконь, права ців. мунальних платежів. рука Медведчука Ігор Пачків. Перший - це керівник служби 14. МЗС, 30% кому- Після помаранчевої революції Турчинова Володимир Онопрієн- нальних платежів. нова влада спробувала розірвати ко. Його посади немає в переліку 15. АТ ФК “Дина- договори оренди та виселити екс- тих, кому надається приміщення мо” (Київ), приватна чиновників. Але безрезультатно. за постановою №1210. власність. Сам Медведчук із Суркісом Другий - нардеп, в минулому 17, 17-а. Черно- зробили інакше - вони виділили гендиректор ЄЕСУ Євген Шаго, мирдін В.С., посол Іван Плющ добудовує новий маєток територію в “Пущі” на футбольний який у 2005 був заступником мініс- Росії. клуб “Динамо” Київ, викупили її та тра Кабінету міністрів. 19. Янукович В.Ф., екс-прем’єр- нальних платежів. рім урядовців та прокурорських, оселилися на окремо відгород- А третій – це мільярдер Сергій міністр, ПР, державне забезпечен- 46 кв. 2. Кузьмін Р.Р., заступ- держдачі отримують співробіт- женій території, яка тепер є їхнь- Буряк, глава Державної податко- ня. ник генпрокурора, за двокімнатне ники секретаріату Президента та ою приватною власністю. вої адміністрації та власник “Брок- 22 кв. 1-2. Шуфрич Н.І., нар- приміщення - 30%, за додаткову Ради нацбезпеки. На якій підставі бізнесбанку”. площу - 100% комунальних. - таємниця. деп 6 скликання, ПР, оренда на 49 років, підпис Бакая, справа у Вер- Базовий документ, який виз- Ще 12 липня 1993 р. тодішній ПАРТІЯ РЕгІОНІВ Крім того, брат Буряка - Олек- Серед мешканців “Пуща-Води- сандр, нардеп від БЮТ оформив ховному Суді. начає підстави для заселення в Президент Кравчук видав роз- двокімнатний номер у чотирипо- “Пущу” та “Кончу” - це постано- порядження “Про обслуговуван- ці” можна побачити і прізвище Вік- 25. Вознюк В.Д., екс-заступник тора Януковича. верховому санаторії “Пуща-Води- глави Конституційного суду, 30% ва уряду №1210 від 6 серпня 2003 ня будинками відпочинку Госпо- ця”. Як заявив виданню сам Сер- р., підписана прем’єром В. Яну- дарського управління Кабінету Комплексу “Межигір’я”, яке він комунальних платежів. прибрав до рук, виявилося недо- гій Буряк, він за повною вартістю 26. Стасенко І.В., керівник го- ковичем. На документі - гриф “не міністрів”. Минуло вже 16 років. орендував це житло для свого для друку”. Постановою затвер- Текст цього документу досі відсут- статньо. В останні дні Президент- ловної служби документального ства Кучми, 12 січня 2005 року, батька. “Він - в минулому керів- забезпечення секретаріату Пре- джено перелік посадових осіб та ній у єдиній базі “Законодавство ник держбанку, пішов на пенсію. vip-пенсіонерів, яким надається України” на сайті Верховної Ради. з’явилося розпорядження Пре- зидента, 30% комунальних пла- зидента №9 про виділення йому Йому за посадою було положе- тежів. у користування приміщення в бу- Так само засекречено підстави но двокімнатний номер. Номер у динках відпочинку Державного уп- для надання дач суддям Верхов- окремого будинку в “Пуща-Води- 27 кв. 1-2. Німченко В.І., екс- ці”. Як екс-прем’єр, Янукович за пансіонаті я оформив на себе. А заступник глави Конституційного равління справами. ного та Конституційного судів. половину будинку взяли в орен- Розсекречено постанову лише 19 вересня 1996 року Кучма ви- це може нічого не сплачувати, ос- суду, 30% - за 53 кв. м, 100% - за кільки довічно перебуватиме на ду на 8 місяців, поки робили ре- 65,4 кв. м. в березні 2008 року. Лише тоді гро- дав указ “Про медичне і побуто- монт в цьому номері. Будинком ми мадяни нарешті отримали право ве обслуговування суддів”. Текст державному утриманні. 28 кв. 1. Діденко В.О., громадя- Цього указу Кучми також немає більше не користуємося”, - заявив нин, 100% комунальних платежів. дізнатися, чиє житло вони повинні цього документу все ще відсутній Сергій Буряк. І тепер у банкірів Бу- утримувати своїми податками. у базі “Законодавство України” на в базі “Законодавство України”. Не 28 кв. 2. Доценко І.П., пенсіо- тому, що він відсутній у природі - ряків залишився лише номер у де- нер, екс-міністр Кабміну, 100% ко- Отже, державні дачі надають- сайті парламенту. ржавному пансіонаті. ся всім членам уряду включно з У “Пуща-Водиці” серед інших просто, на думку “еліти”, простим мунальних платежів. громадянам про це не варто знати. У другій частині – розповідь 29 кв. 1-2. Пачків І.В., екс- прем’єр-міністром, а також генп- отримав будинок голова Нацбанку про мешканців державних дач у рокурору. Керівники інших цент- Володимир Стельмах. Підставою Уже при новій владі не погиду- керівник секретаріату адміністра- вали і взяли по дачі в “Пуща-Води- “Конча-Заспі”. ції Президента в 2002-2005 роках, ральних органів виконавчої влади для цього вказано розпоряджен-

×