Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Газета Вибір Правозахисник Львівщини №12 (16 - 23 жовтня 2009)

764 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Газета Вибір Правозахисник Львівщини №12 (16 - 23 жовтня 2009)

  1. 1. Читайте в наступних номерах - веЛиКА бУбА обЛАсНої рАДи – як депутати Львівської облради дерибанять ліси - яК ІЗ ЗЛочиНцІв робЛять НевиННих жертв - сІм’Ю - НА вУЛицЮ - ПРАВОЗАХИСНИК ЛЬВІВЩИНИ як за допомогою липових судових рішень ділки виселяють із приватизованих квартир людей. - чомУ НА ЛьвІвщиНІ НАйГІрШІ ДороГи - куди № 12 (012) 16 - 23 жо вт н я 20 0 9 рок у течуть гроші, виділені на їх ремонт Юрій Кармазін: «Ющенко добився Павло Барнацький, заслужений юрист України, головний консультант комітету повної «електрифікації» України» Вр з питань правосуддя, голова Львівського осередку ПЗВ теПер ДЛя вЛАДоможцІв ЗАКоНи в НАШІй ДержАвІ… «До ЛАмПочКи» До старту терстві юстиції й у МВС, вважаю президентської гонки великою дурістю. Це викидання залишилося декілька фінансів на вітер, а точніше – на днів. І країна нагадує задоволення примх певних кланів. Інші, набагато цивілізованіші, краї- вулкан сповільненої ни проводять вибори по реєстрах дії. Ледь не щодня міністерств внутрішніх справ, а в вибухають скандали, нас чомусь повинен існувати ок- пов’язані з підготовчим ремий. Навіщо така розкіш для та- процесом. З тим же кої бідної країни, як Україна?! питанням формування Та й не вірю я в те, що в но- Державного реєстру вих списках усе буде ідеально. І виборців. З багатьох там будуть «двійники» та «мерт- Безаргументовані сторін летять претензії, що вони просто не ві душі». Адже у формуванні спис- ків, як і раніше, істотну роль гра- експерименти казав: готові. Заявляють, що в них масово фігурують тиме людський фактор. Крім того, Закон про вибори Президен- Ще Уїнстон Черчілль та дає можливість вносити зміни коли бракує аргументів, вдають- «мертві душі» й прямо в день виборів. Тому при- ся до експериментів. І не важливо «двійники», водночас крі помилки будуть. Втім, вони не яких. Головне, аби був хоч якийсь прізвища багатьох зможуть істотно вплинути на ре- рух. І всі бачили, що порох у по- реальних виборців зультати волевиявлення насе- рохівницях, точніше - здоровий десь загубилися. А лення. Серйозно сфальсифікува- глузд ще залишився. за даними Комітету ти вибори нікому не вдасться. Не Це на думку експериментато- виборців України, в те зараз суспільство. Не всіх мож- ра. Що він ще здоровим глуздом на купити за гречку й прострочені всіх вражає. А от в аудиторії на реєстрі виборців 10-30% консерви. це не завжди адекватна реакція. неточних даних. Неважко От і наш керманич Віктор Ющен- уявити, який великий ко під час свого помпезного візиту простір для маніпуляції КоНститУцІЮ до США ввів у стопор увесь істеб- залишає це для тих, лішмент. Прямо з трибуни ООН. хто робить ставку на може мІНяти Забув, мабуть, що там не наші де- путати, які за п’ять років прези- фальсифікацію. ПоПУЛярНий дентства до різних меседжів з боку Наскільки країна готова ПреЗиДеНт Віктора Андрійовича звикли. Там до виборів? Про це ми - віктор Ющенко не втрачає народ усе буквально сприймає. запитали у народного надії протягнути до виборів Навіть безаргументовані експери- депутата Юрія свій варіант Конституційної ре- менти. І тому коли Віктор Андрій- Кармазина. форми. Навіть підписав указ ович прямо з оонівської трибуни про всенародне її обговорен- запропонував прийняти… Еколо- ДержАвНий ня. А під час недавнього візиту гічну Конституцію Землі, то там виборчий реєстр до сША наголосив, що Консти- туційна реформа - це ключовий попрокидалися навіть ті, хто дрі- мав. Звичайно, вони чули, що в Ук- – веЛиКА ДУрІсть і безальтернативний засіб на- раїні багато хто сприймав Ющен- - Важко говорити поки що про яку ціну зірвати її або змінити пра- виборчого реєстру, то я проти цьо- вести порядок в Україні. ка месією. Але то було тоді, коли повну готовність, - заявив народ- вила гри на користь діючого Пре- го. Мало того, ухвалення рішення - Я би назвав це невдалим піар- він тільки йшов до Президентс- ний обранець. – З одного боку, ми зидента, який прагне залишитися про його формування, окремо від ходом. Ключовий засіб навести тва. І коли він тільки висував різні маємо дату початку виборів, а з при владі. реєстру фізичних осіб платників порядок у країні - це дотримання конституційні ідеї. Але щоб замах- другого, тривають спроби за будь- Щодо створення Державного податків або реєстру, які є в Мініс- Закінчення на 2 стор. нувся на планетарну конституцію, «Підвішені» заступники цього від нього ніхто в світі не очі- кував. Але час нині унікальний на- Тож, безаргументований екс- став. Коли всі розпоряджен- перимент нашого Гаранта спра- ня чи укази вищих керівників де- цював, наче постріл у засніжених ржави на місцях сприймають з горах. І якщо закордонні експер- ЗАвДяКи НевиПрАвДАНо роЗДУтим ШтАтАм НАчАЛьНиК точністю до навпаки. Не виклю- ти якось відсторонено спостеріга- чення, й Головне управління охо- ли за останніми подіями в Україні, ГоЛовНоГо УПрАвЛІННя охороНи ЗДоров’я ЛоДА рони здоров’я Львівської облас- то після такої пропозиції друж- ньо замислилися, а чи часом не в. КІмАКович «роЗбАЗАрЮє» бЮДжетНІ КоШти ної державної адміністрації. Що для його начальника В. Кімакови- планує Ющенко після складан- Криза вдарила по всіх. І доволі таки боляче. Навіть державні мужі змушені ча якійсь там вказівки з боку Пре- ня своїх повноважень замахнути- реагувати на підступні фінансові удари і з оглядкою розкидатися державними зидента чи прем’єр-міністра, коли ся на планетарного Президента? ресурсами. як один із рятівних кроків, Президент віктор Ющенко 16 березня він сам вважає себе і «президен- Нехай екологічного? І чому пла- цього року навіть видав указ №246 про скорочення видатків на утримання органів том», і «прем’єром» своєї структу- нетарного, коли можна відразу на виконавчої влади. І не тільки урізав фінансування нашим чиновникам, а й поставив Закінчення на 2-й стор. вимогу суттєво скоротити управлінський апарат. Зокрема, на місцях. Закінчення на 3 стор.
  2. 2. 2 Безаргументовані експерименти Юрій Кармазін: «Ющенко добився повної «електрифікації» України» Закінчення. Поч. на 1 стор. галактичного? А звучить непогано – Екологічний президент інопла- нетних цивілізацій! Жарти жартами, але депутат Закінчення. Поч. на 1 стор. передвиборча лихоманка. що фактично зачинило нам двері кати чорну кішку в темній кімнаті, Європарламенту Марек Сівець в ЄС і НАТО, куди нас ще кілька в якій її немає. заявив днями, що Європа вже вто- років тому кликали. Ющенко за- - днями верховна рада ух- чинної Конституції і всіх законів милася від України. Причому на- Плювати являє, що основний виклик, перед валила в першому читанні за- абсолютно всіма, в тому числі і стільки, що розраховувати біль- яким сьогодні стоїть нація, це впо- конопроект про підвищення со- Президентом. Повинна бути пов- на рейтинг – ше, ніж на хороші відносини, нам ратися із політичною нестабільніс- ціальних стандартів. в разі його на диктатура законів для всіх. А нема на що. Крапка. Дістали всіх. Своїми конституційними і антикон- який сенс на весь світ оголошу- це Плювати тю, яка нищить демократію, свобо- ухвалення в цілому вже з 1 лис- вати ідею Конституційної рефор- ду і повертає Україну у вчорашній топада рівень прожиткового ституційними замашками. Кілька- ми і, будучи Гарантом, самому на народ день. Це правда. Але він не ска- мінімуму в україні підвищиться годинними пустопорожніми пов- - там же, в СШа, Президент зав одного. Що започаткував і по- до 701 грн. на одну особу, а міні- грубо порушувати її на кожному чаннями. Безплідними обіцянками висловив впевненість, що чав розхитувати цю стабільність мальна зарплата - до 744 грн. кроці. Останній приклад – це при- і безпідставними гарантіями. виграє вибори. «вам не потріб- саме він. Саме завдяки йому у однак прем’єр-міністр юлія ти- значення Ющенком двох губерна- А наша влада разом із Пре- но паханство. вам не потрібен суспільстві зараз по відношенню мошенко назвала цей документ торів без уряду, тобто всупереч зидентом так, схоже, захопили- популізм. вам потрібна країна до законів панує повна «елект- “атомною бомбою для фінансо- прямому припису Основного За- ся в ігри з експериментами, що не з розумною владою», - заявив рифікація» - закони для більшості вої системи україни” і виразила кону. В будь-якій країні за такі дії тільки не чують наростаючу світо- він. І додав, що його не цікавить «до лампочки». Ігнорування права впевненість у тому, що остаточ- глави держави оголосили б імпіч- ву алергію щодо нас, а наче драз- рейтинг. в Україні влітку-восени 2009 року не голосування по законопро- мент. нять ще більше. Ну в якій країні ще - Можна багато що заявляти. Я досягло свого апогею. Кумирів екту буде провалено. невже за Взагалі будь-які передвиборчі заговорять про цілі літаки з анти- би назвав його заяви третім сном більше немає – Ющенко дав нам виборчими гонками нікого не спроби Президента змінити Кон- кваріатом, які президентська сім’я Віри Павлівни з твору Чернишевсь- добрий урок. турбує прожиткові інтереси на- ституцію – це доволі невдалі кро- переганяє з одного континенту до кого «Що робити?» У 2004 році, селення? ки сконцентрувати увагу навколо іншого? Правильно, тільки в нас. коли Ющенко прийшов до влади, - Зараз дуже складна фінан- Бо звикли. Колись Звягільський власної персони й власних за- то мав 70% довіри у населення. отруєння сова ситуація в країні. В першо- старілих ідей. Жодних юридичних носився з вантажівками, наповне- Такого вотуму не мав жодний ук- не було? му читанні я голосував за зако- наслідків для всенародного обго- ними валютою, тепер про прези- раїнський Президент до нього і не - віктор ющенко днями за- нопроект союзників по коаліції ворення президентського проекту дентську чету мову повели. кожний президент розвинутих за- кликав російську Федерацію блоку Литвина, щоб не пройшов немає, хоча знову ж під це будуть Так воно чи ні, але, очевид- кордонних країн. А сьогодні Ющен- видати українським слідчим ор- законопроект Партії регіонів. Але виділені державні кошти. У своєму но, щоб цій історії надати біль- кові довіряють 3-5%. Говорити, що ганам його ймовірних отруйни- якщо уряд не знайде грошей, я указі Ющенко послався на чотири ше ймовірності, вірні поплічники тебе не цікавить рейтинг, це фак- ків. а чи побачимо ми взагалі не буду голосувати за підвищен- статті Конституції. Жодна із них не Ющенка – представники Секре- тично плювати на народну думку. колись крапку у цій нашумілій ня соцстандартів у цілому. Я за- дає йому повноважень проводити таріату вирішили полякати краї- Цим Ющенко фактично і займався історії? вжди прислухаюся до доводів будь-які загальнонаціональні об- ну повідомленням про можливий усі п’ять років президентства. Ігно- - Я порадив би цією справою уряду. Але хочу бачити обґрун- говорення. Тому сам указ є сумнів- путч. І не зрозуміли навіть, що на- рував суспільні потреби, політич- займатися не Президентові, а Ге- тування й висновок Міністерс- ним з позиції конституційності. коїли. Хто після цього дослуха- ні та економічні виклики. Спокійно неральній прокуратурі. Бо ніхто тва фінансів. Вважаю, що потріб- Крім того, згідно з рішенням тиметься наступного разу в ООН здавав наліво і направо соратни- не може бути суддею у власній но призначити міністра фінансів, Конституційного Суду, Основний до нових експериментів Ющенка? ків, професіоналів, які допомог- справі. А для того, щоб вимага- дати йому можливість сформува- Закон і зміни до нього приймають- Скажімо, щодо прийняття Еколо- ли прийти до влади і мали досвід ти від Росії видачі підозрюваних, ти свою команду, розібратися в ся лише голосуванням у Верховній гічної Конституції Всесвіту. Там же керування країною. Хто сьогодні Генпрокуратура повинна надати тому, що відбувається. І зробити Раді. А референдуми передбачені люди прямолінійні. Відразу прове- «за» Ющенка? Запитайте в кож- матеріали, що незаперечно під- це якнайшвидше. Найнебезпечні- тільки при внесенні змін у деякі дуть паралелі, що будь-які консти- ного члена його команди? Жод- тверджують факт причетності цих шим в підвищенні соцстандартів є розділи Конституції. Тож, заяви туційні ініціативи Ющенка в Україні ної людини, яка була біля нього з людей до отруєння Віктора Ющен- те, що регіонали свідомо розкру- Президента і членів Секретаріату детонатором викликають хвилі 2000-2005 років, не залишилось. ка. Але ж ніхто до Росії офіційно тили наперед запланований про- - це чергове свідчення або непро- путчизму. А навіщо їм, цивілізова- Це - ціна його слова! Це – ціна не звертався? І кого вони повин- вал. Підвищивши мінімальну за- фесіоналізму юристів СП або пря- ним, що живуть у спокійних, ситих його гарантій! ні видавати, якщо у справі досі не- робітну плату, ми зобов’яжемо мої зневаги Конституцією й рішен- країнах танки перед парламентом - але його оточення переко- має обвинувачених. З таким же підприємства всіх форм власності ням Конституційного Суду. і гвинтокрили над житловими бу- нує, що це колишні соратники, успіхом Президент України завтра також підвищити цю планку. Ви- Та й крім проекту Президента є динками? скористалися політичним трен- може побажати, щоб йому видали никає логічне запитання – чи мо- більше десятка офіційно поданих На жаль, історія повторюється. дом партії ющенка, прорвалися ще кого-небудь на блюдечку без жуть дозволити собі приватні під- проектів Основного Закону. Чому І третій український Президент за- до влади, а потім поміняли век- якої-небудь аргументації. Якщо приємства, які в умовах тотальної вирішено всенародно обговори- вершує свій термін безаргументо- тори і пішли, де вигідніше… є факти, що підтверджують при- економічної кризи і так ледве ди- ти тільки проект Віктора Ющенка вано. Бо всі слова були сказані ще - Це може мати підтверджен- четність цих осіб до злочину, тоді хають, винайти кошти для підви- і чому саме зараз? Президент вже п’ять років тому. Палаючі народні ня на одиничних випадках. Але чому проти них дотепер не пору- щення зарплати? Без сумніву, ні. тисячу разів міг винести на обгово- очі, які горіли надією і вірою, сьо- не тоді, коли зраджена вся коман- шили кримінальної справи? Це ви- По-перше, якщо і знайдуться під- рення громадськості свої основні годні випромінюють лише втому і да. Я разом із 70-титисячною Пар- ходить за рамки здорового глузду. приємства, які захочуть працюва- пропозиції. Але чекав саме до пе- розчарування. Порожні гаманці і тією захисників Вітчизни так само Можна, звичайно, дурити народ, ти в правовому полі, то вони свідо- ревиборів. Хоч повинен усвідом- ціни на прилавках говорять самі був з Ющенко з початку 2000-х. але дурити слідчу групу, прокура- мо будуть іти на банкрутство. Інші лювати, що приймати Конституцію за себе. Втомили не тільки себе, а Ми щиро вірили в нього. Вірили в туру, депутатів і журналістів - це ж, а це буде, на мою думку, левова після всенародного обговорення й Європу. На підході – вся світова те, що своїм приходом він зможе вже смішно. Крім того, парламент частина, підуть в тінь і не будуть неконституційно. Це я стверджую спільнота, якій мало зрозумілі екс- щось змінити. А що маємо сьогод- створив Тимчасову слідчу комісію виплачувати податків. Тоді ж звід- як один з її авторів. Мінімум пот- перименти у вигляді Планетарної ні? Не казатиму своїми словами, з питань розслідування обставин ки візьмуться кошти для підви- рібно провести не один, а три ре- Екологічної Конституції. процитую виступ Ющенка у США: отруєння Віктора Ющенка, але щення зарплати бюджетникам? ферендуми. Перший - на тему, чи Від нас за кордоном вже шара- «28 млрд. грн. – небачений дефі- ніяких фактів, що підтверджували Регіонали виграють в обох ви- потрібна нам нова Конституція? хаються, наче чорт від ладану. А цит пенсійного фонду. 33 млрд. б версію Президента, вона поки падках. В першому, уряд не змо- На другому - внести зміни в чинну ми й далі експериментуємо. Тепер грн. – небачений дефіцит НАК що не виявила. Мало того, її го- же виконати закон, і тоді вони на Конституцію й установити, що Ос- вже кандидатами у вигляді зеле- «Нафтогаз», який більше дефіци- лова Володимир Сівкович не при- кожному кроці волатимуть про не- новний Закон можна приймати на них, червоних, бурих чоловічків, ту держави. І ми виходимо на три ховує висновків комісії, що вза- здатність Кабміну керувати де- референдумі. На третьому рефе- які страхають із білбордів. На- дефіцити». Як кажуть, без комен- галі ніякого отруєння діоксином не ржавою. В іншому, кричатимуть рендумі може бути прийнятий сам віть анекдот світом пішов гуляти. тарів. Спроба перекласти вину на було. Підібрали схожу форму на про те, що уряд довів більшість текст Конституції. Тому сама ідея Мовляв, якщо хочеш гуманоїда інших честі не додає. На превели- той зовнішній вигляд, який був у підприємств України до банкрутс- Президента не вартує того, аби вживу побачити, приїзди в Украї- кий жаль, я можу свідчити, що це Ющенка, і приліпили його до діок- тва і тим самим підірвав економіку її широко обговорювати. І міня- ну, там вони навіть в Президенти зараз зовсім інший Ющенко. Це не сину. А потім влаштували «шоу» держави. А на реалії і народ їм на- ти Конституцію може лише керів- пнуться. От тільки з анекдоту цьо- той, з яким ми пліч-о-пліч стояли в на весь світ. І мало того, що пере- чхати, їхня мета - будь-якою ціною ник з величезною популярністю і го мало хто там сміється. Бо люди 2004 році на Майдані. Його керу- конують громадськість, та ще зму- (нехай і банкрутства цілої держа- довірою. І лиш у спокійній ситуа- прямолінійні. Життя буквально вання настільки опустило Україну, шують правоохоронні органи шу- ви) прорватися до президентства. ції. А не тоді, коли країну охопила сприймають. Не так, як у нас. Луценко звинуватив призначенців Ющенка у розкраданнях Сотні людей у президентській дання бюджетних коштів”, - ска- мав за це відповідь перед Прези- яву Ющенка на засіданні РНБО, Віктора Лозинського, в убивстві вертикалі влади, призначені гла- зав він. дентом. який назвав Луценка і правоохо- громадянина взяли участь керів- вою держави Віктором Ющенко, За словами міністра, якщо в Крім того, міністр внутрішніх ронців злочинною шайкою. Пре- ники місцевої міліції та прокура- причетні до мільярдних розкра- 2008 році “міліція виявила міль- справ заявив про наявність фак- зидент звинуватив правоохоронні тури”. дань бюджетних коштів, заявив ярд (гривень) бюджетних коштів, тів для порушення кримінальних органи у змові з метою не розкрит- “Ми прийшли до ситуації, коли днями міністр внутрішніх справ розкрадених чиновниками пре- справ проти керівництва НБУ. І тя злочинів високопосадовців. участь у злочині бере правоохо- України Юрій Луценко. зидентської вертикалі обласних і звинуватив Президента Віктора “Правоохоронна система живе ронна система, ця сама правоохо- “За роки президентства Ющен- районних адміністрацій”, то цьо- Ющенка у використанні ситуації з сама по собі, сама собі звітує і ронна система місяцями не може ка в системі обласних і районних го року даний показник становив курсом гривні для політичної де- сама собі дає оцінки”, - сказав він. знайти цього злочинця, тому що адміністрацій, керівників і заступ- 2 мільярди 700 мільйонів гривень. стабілізації. Ющенко згадав події в Голо- ворон ніколи не виклює око воро- ників яких він визначає особисто, При цьому Луценко засумнівався, Однією із причин такого різко- ваніському районі Кіровоградської ну”, - зазначив Ющенко. І додав, сотні людей причетні до розкра- що хто-небудь із чиновників три- го виступу експерти називають за- області, де “окрім депутата від БЮТ що “це – одна шайка”.
  3. 3. 3 «Підвішені» заступники Ясна річ, що ці питання потребу- ГУОЗ ЛОДА В. Кімаковича наяв- ють детальної перевірки та аналі- ні ознаки складу злочинів, перед- зу. А поки народний депутат Юрій бачених ст.365 Кримінального Ко- Кармазин, до якого також звер- дексу України. нулося зі скаргами чимало мед- Тож, просить Генпрокуратуру та Закінчення. Поч. на 1 стор. зобов’язані вжи- працівників та окремих громадян інші державні структури не тіль- вати заходів щодо Львівщини підготував депутат- ки організувати перевірку фактів ри на місці. Своєрідна персона скорочення бюд- ський запит на ім’я Генерального перевищення службових повно- №1, над якою вже інших керівни- жетних видатків. прокурора О. Медведька, міністра важень, грубого порушення Конс- ків не існує. Причому дві по- охорони здоров’я В. Князевича, в.о. титуції, указу Президента та Пос- А те, що це саме так, свідчать сади заступників міністра фінансів І. Уманського, го- танов Кабінету Міністрів України з численні звернення від медичних Кімакович ввів до лови Головного КРУ М. Сивуль- боку Кімаковича, а й за результа- працівників Львівщини, громадсь- штатного розпису ського, голови Львівської ОДА М. тами перевірки вирішити питання ких організацій, окремих мешкан- ГУОЗ вже після по- Кмітя щодо перевірки фактів пере- про звільнення його з посади і при- ців, які надходять до столиці. Не яви постанови Ка- вищення посадових повноважень, тягнення до відповідальності. Юрій тільки пересічних громадян об- бміну № 1036, яка грубого порушення Конституції, Кармазін також наполягає на про- ласті, а й медиків обурюють те, як ще більш жорстко постанови Кабміну від 2611.2008 веденні ревізії фінансового госпо- Кімакович вершить справи з висо- регламентує кад- №1036 начальником ГУОЗ ЛОДА дарської діяльності ГУОЗ ЛОДА, в ти свого посадового крісла, пов- рову політику. В. Кімаковичем, що виразилось в ході якої визначити суму збитків де- ністю ігноруючи накази згори, а Нескладні незаконному введенні нових керів- ржаві, завданих такими діями. також реальні потреби галузі, яку підрахунки пока- них посад в управлінні і призвело Про результати перевірки йому довірено. Одне із зловжи- зують, що місяч- до нецільового використання бюд- «Вибір» повідомить своїх читачів. вань – незаконне введення нових ний фонд оплати жетних коштів в особливо великих P.S. В. Кімакович вже очолю- керівних посад в управлінні, що в праці для додат- розмірах, вжиття заходів із відміни вав ГУОЗ. За період перебуван- підсумку призвело до нецільового ково введених по- вказаних наказів та вирішення пи- ня на займаній посаді він допус- використання бюджетних коштів і сад заступників тання про звільнення його із зай- тив розкрадання та нецільові завдає державі збитків в особли- начальника ГУОЗ А хворі тільки мріють про нор- маної посади. використання бюджетних кош- во великих розмірах. приблизно дорівнює місячному мальне медичне забезпечення У своєму запиті народний об- тів на десятки мільйонів гри- Як випливає зі штатного роз- фонду оплати праці цілого відді- ранець акцентує увагу на тому, вень. Під час керування Кімако- пису на 2009 рік, при наявності лу цього управління у складі п’яти що виявлені порушення свідчать вич проводив ганебну кадрову у складі облдержадміністрацій не в ГУОЗ лише двох основних на- осіб. Ясна річ, якщо вже з’явилися про те, що Кімакович йшов на них політику: розставляв на керів- ГУ, а управлінь охорони здоров’я. прямків діяльності і 26 працівни- в Кімаковича «зайві» бюджетні свідомо, оскільки знав і про указ ні посади непрофесіоналів До того ж, аналіз діючої керівної ків для керування ними Кімакович кошти (яких в дійсності бракує), то Президента, і про відповідні пос- та осіб із сумнівною репута- структури свідчить, що у її складі призначив… чотирьох заступни- він би міг використати їх на більш танови Кабміну, і про нормативно- цією. Ю. Кармазін неодноразо- лише одне управління орієнтова- ків. Причому двоє з них – є началь- корисні речі. Скажімо, кинув би їх правові акти, які у час кризи чіт- во звертався з цього приводу но на виконання прямих функцій з никами цих двох управлінь, а інші на покрашення умов оплати праці ко окреслили заходи стабільного до різних інстанцій, що послу- охорони здоров’я, а інше здійснює - так званими «звільненими» за- інших працівників управління. функціонування бюджетної сис- жило однією з причин усунення організаційне, кадрове та фінан- ступниками, що грубо суперечить Хоча з другого боку, ГУОЗ ЛОДА теми. Невиправдане збільшення його з цієї посади. Чому голова сове забезпечення. Зрозуміло, що критеріям, затверджених не лише утворено всупереч рекомендацій- чисельності управлінського пер- ОДА М. Кміть рекомендував Кі- за кризових умов, коли на бюджет- в указі Президента №246, а й пос- ному переліку управлінь, відділів соналу призводить до перевит- маковича повторно на посаду них шальках на вагу золота кожна тановами Кабінету Міністрів Украї- та інших структурних підрозділів рат бюджетних коштів у значних ГУОЗ, залишається великою за- копійка, постає справедливе пи- ни № 179 від 12.03.2005 та №1036 облдержадміністрації, затвер- розмірах, чим відповідно Кімако- гадкою? тання про виправданість існуван- від 26.11.2008. А в них, зокрема, дженому постановою Кабінету вич завдає шкоду державі. Тож, на Сьогодні М. Кміть має пре- ня такого управління. Чи потрібна чітко записано, що центральні та Міністрів України від 01.08.2007 думку Ю. Кармазіна, є всі підста- красну нагоду виправити допу- вона взагалі, коли медичні устано- місцеві органи виконавчої влади №996, яка передбачає утворення ви вважати, що в діях начальника щену помилку. ви задихаються від безгрошів’я? У публікаціях «Турківські  НАМ ВІДПОВІДАЮТь «Ох, діти, куди вас подіти?» царьки» (Вибір» №5) та ту Кропивницький і зареєстрував «Ох, діти, куди вас подіти?» право власності на будинок. («Вибір» №8) ми розповіли Втім 07.12.2006 р. криміналь- про зловживання з боку ну справу було зупинено на під- львівських чиновників ставі п.З ст.206 КПК України. Піз- у системі дошкільного ніше Кропивницький кілька разів виховання та літнього динку школяра». звертався із заявою до Турківсько- дитячого відпочинку. Голова Турківської го районного суду про скасування Редакція газети отримала райдержадміністрації постанови про порушення кримі- офіційні відповіді. своїм розпорядженням нальної справи. №295 від 26.07.1996 р. В.о. прокурора Львівської об- Міністр внутрішніх справ Юрій передав це приміщен- ласті О. Улінець повідомив, що Луценко поінформував, що його ня загальною площею після повернення кримінальної відомство в межах компетенції 400 кв. м. і земельну справи із суду та її вивчення, буде вивчило питання правомірності ділянку в розмірі 0,43 вирішено питання щодо відпові- закриття відомчих дитячих до- га Турківському відді- дальності винних осіб, в зв’язку з шкільних закладів міста Львова. І лу освіти для «Будинку тривалим розслідуванням та не повідомив, що на початку 1992 р. школяра». На баланс прийняттям кінцевого рішення. у Львові функціонували 182 до- відділ освіти прийняв Крім того, прокурора Турківсь- шкільні навчальні заклади. Нині – його 01.10.1997 р. кого району зобов’язано провес- 96. Ще діє 9 навчально-виховних Згідно з п.5 ст.16 За- ти перевірку в порядку нагляду за комплексів “садок-школа”. Припи- кону України «Про до- додержанням та застосуванням нення функціонування дошкільних шкільну освіту» вивіль- законів інших фактів незаконного установ протягом 1992-2002 років Тепер у колишніх дитсадках замість дитячих нені приміщення ліквідованих заволодіння комунальним майном здійснювалося на підставі рішень чути чиновницькі голоси комунальних дошкільних навчаль- м. Турки. виконавчого комітету Львівської ня про перебування на посаді на- ти Турківської районної державної них закладів використовуються міської ради. чальника Головного управління адміністрації М. Кропивницькому виключно для роботи з дітьми, а P.S. До редакції звернули- Міністр повідомив, що праців- освіти і науки П. Хобзея, то п. Ва- цей будинок під житло з правом майно, яке є комунальною влас- ся жителі Дрогобицького райо- ники ГУМВС України у Львівській карчук зазначив, що це – компе- подальшої приватизації, визна- ністю, призначене для здобуття ну, які дякували газеті за по- області здійснюють перевірку за- тенція голови обласної державної чивши балансову вартість 383203 дітьми дошкільної освіти викорис- рушення цієї наболілої теми. конності дій посадових осіб міської адміністрації, який погоджує кан- грн., чим заподіяли державі тяжкі товується виключно із зазначеною Вони повідомили, що на почат- ради при проведенні приватизації, дидатуру з Міністерством освіти і наслідки. метою. Однак відділ освіти Тур- ку років незалежності на Дро- наданні в оренду з правом подаль- науки України. В ході досудового слідства ківської райдержадміністрації всу- гобиччині було 22 дитячих са- шого викупу приміщень колишніх Отримали ми відповідь і від встановлено, що рішенням вико- переч цьому 10.01.1997 р здав при- дочки. На сьогодні залишилось дошкільних закладів міста. в.о. прокурора Львівської облас- навчого комітету Турківської місь- міщення «Будинку школяра» по вул. усього два - в Меденичах і Доб- Крім того, із залученням праців- ті О. Улінця. У ній йдеться про не- кради № 369 від 23.10.1995 р. до- Б. Хмельницького, 12, завідуючому рогостові, в с. Дорожів садок пі- ників Контрольно-ревізійного уп- законне захоплення колишньо- шкільні установи №1 та №2 були відділом освіти М. Кропивницькому шов з молотка. Інші стали при- равління у Львівській області здій- го дитячого садка №2 по вул. об’єднані. І будинкоуправлінню в оренду в безоплатне користуван- станищем для новостворених снюється перевірка цільового та Б.Хмельницького, 12, у Турці ко- надано дозвіл переукласти до- ня. Причім в угоді не вказано усіх сільських рад, яких на початку ефективного використання поса- лишнім начальником райвідділу говір про оренду вивільненого істотних та обов’язкових для такої 90-х було 18, а тепер – 47. А чи довими особами управління освіти освіти М. Кропивницьким. приміщення з Турківським відді- передачі умов. не вигідніше було б направити міської ради коштів місцевого бюд- Як повідомив О. Улінець, лом освіти для розміщення гурт- Кропивницький незабаром кошти, які сьогодні виділяють- жету, виділених у 2008-2009 роках 29.08.2005 р. прокурор Турківсько- ків «Будинку школяра». Однак по- звернувся у Самбірське БТІ з ме- ся на утримання сільських рад, на проведення капітальних ремон- го району А. Буца порушив кримі- садові особи відділу освіти угоду тою приватизувати будинок. І от- на розвиток дитячих садочків? тів та реконструкцій дошкільних нальну справу № 173-0109 за не уклали, а скерували відно- римав бланк свідоцтва, який скрі- Таке враження, що, дерибанячи навчальних закладів міста Льво- фактом зловживання службовим шення до міськради про переда- пив печаткою відділу освіти. Після дитячі садки, місцеві «патріо- ва. І пообіцяв поінформувати до- становищем посадовими особами чу приміщення дитячого садка №2 чого подав його на підпис керів- ти» не вірили у реальне відрод- датково про результати перевірки. відділу освіти Турківської район- на баланс Турківського районного нику органу приватизації М. Юси- ження нації, завчасно поховав- Ще один лист надійшов від ної державної адміністрації за оз- відділу освіти, що і було зробле- повичу, який, перевищуючи на- ши її. Переконані, що після цієї міністра освіти і науки І. Вакар- наками злочину, передбаченого но на підставі рішення виконкому дані йому повноваження, підписав публікації компетентні органи чука. Міністр наголосив, що поді- ч.2 ст.364 КК України. У порушен- міської ради № 216 від 13.06.1996 свідоцтво та надав йому ознак займуться з’ясуванням питан- ляє стурбованість ситуацією, яка ня всіх законів і інструкцій вони р., тільки з відміткою цільового ви- офіційного документу. На підставі ня, куди дівалися 20 садків на склалася з дошкільною освітою надали завідуючому відділу осві- користання приміщення для «Бу- цього сфабрикованого докумен- Дрогобиччині. у Львові. Щодо вирішення питан-

×