Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giao trinh guitar

Giao trinh guitar

 • Be the first to comment

Giao trinh guitar

 1. 1. Created by mercury
 2. 2. . Ĩ“Lẳắa`ỀFLĨLĨỸỸẳ4ỊĨ ỊTẦLLLỀỂ L- ử`l1l` lầfưuliu-=*'* ='='Ỹ`V` - “`” ~^.'ỉ" Ỉa? V~Ì'l' `l`*“*ẫ`v "4`‹ẹ`‹ . lp I- ` '“^7V 'l.« _.' vị”-.ẾịB;j.` Ì(-Ố- ẵ -_ , , - ”°"“r .ốr.‹L‹Ì W . Ậ` Ể“:ỂĨ`ỂẨ Ì' 'r1`†_'uẠfn:rfaL.Íl ,gị-_‹ ẫè Ì:: JI'ềìỸấw ` ` n . ,.,vr “tŕ Ẹ. ,I `*,4“r`Ỉ ›*ưĩ'l: ạịaịịẩ Ệ' ấ*~vạ';... Ễ.ịàjì_`,LỊV__ĩẦ ` rrtlẩìlẵềìúầịựaổsẫị' ` '3'*I!1Lằtlt0 8--' rí- rịỈ,, Ễza . . Ù 'O , , JẸ)'i Ì 4'__vl!"'ì_Ị.l.llỢvvi ƠTHIJWQĂ nịễẵf ,Ị =l7'J['ầ Ếẵñ* lỆ'a°'°*""'“T'“?".Ề .Ị'~*-n.=`~-*Ok * . . ` l .;íf`ẵẫdẸẺẵ%Í ,hưu-ì-Ỉ“”"i°`í°°^Ị`ẫ-^ ~akì*zÌỀμ“qơ'-`vT~.'.°‹kẤ`^^aL5:` ' gĨẪ` 5' .Ạ ly ỳ` ì' Ồ - .r íh”: - - ga `Z-""2= :I ` ` ?F °." Ờĩ”*ẩ. af, , =_ữ Ểe?ỆỆ.5ẫẾẵW~FHFỂẦẵŕợ`, ~. hi )K `I Ì V. Lŕ Ẹ, 1 ›e` ,T . xv r ._`. ‹ . .Ế .› ` › 7` gf Ậậçẵlã I/Ỉllĩị ,;, 'Lp-_mì-μkì Ũ` l›I " VỂ'Ấ'r`°"`ílạ'~* '~-q› 'hc . ` 7} Ă '“4 Dĩ. Ố 7 V I @à = 'V` 7 - !.ù°gganĩ4ề:ẵ-F-“1 :gụ-Ị . `*a,.;. Ầ Q. , .`,› .Ớ_çI. _ 1:.. -g.,:Ỉ:ạŕ;g. I ,Ig 1 Pt Ểjj 7 ĩỵ. `^ŕ4ỵ›ĩ,,›Vtị k`”':""`,ả2 `,:v I ` ; " _ ` 'r . ` Ì ` fl- ầịĩ hhí'I'_ ~; xl `-~ývf vì" Ấ_ - `‹“- 7 ""` Í . .~' V 3 " 7 à. .l ,tị Ệ* Ẹ M_ 1'K.tị ỆưỈ_ÌỆằfĨV` :Ầ *___;í,;,ŕỊỊẦl {Á ..fặŕęgẵềẵý `_. ỵ _ x 'Í ý° - I .. `ểs-n ì.,°. Tì a4 Ậ...À ku V`l L Ẹ,ỵ.TIz:T_. ,,.v,Ố * Ấ 'Ế"`”e-*hŕửạF“ẫ'ĩ 'Ĩ”=ŕ ` `°“ “ "ỉ ;r'l".s”`x..ễẸJ `ợ“*T†“ẫ . _Ị.. ię.,~r”`. gậìỉ *“7 Ị “Ể".q*ị-Ậịựăxĩv "Ịs`1tĩ{ỸỆ.Ĩ. _Ỉ~‹, ..41'u'‹u-,v` '- ,..^ .:.,"+r.lí `“ĨẾ“ ,. íậęẵịrị 114 ` lu li, l.l`ĨŕỊL1Ạ'I_ `ẤỉZ
 3. 3. Có 3 loại khóa: khóa S01 khóa D0 tẽẵ và khóa Fa Ữ. Người ta đặt khóa nhạc trên các dòng kẻ nhạc khác nhau để xác định tên của l1ô't trên các dòng kẽ nhạc tương ứng. Đàn Guitare đánh ở khóa Sol trên dòng kẻ thứ hai. MI FÁSOL M SI D0 RẺ MI FA SOL Ấ/[SỈ D0 RỂ MI FẢSỐLZẢ SI DỐRỂ IỈÍÌ Có 3 đâ'u hóa: đãŕu thăng g, dẩu giállg `›, dâŕu hoàn , . Dâiu thăllg lìãllg l1ô't Ilhạc lên Ilửa cung. Dâŕu gìállg hạ l1Ỏ't. nhạc Xtlôμllg Ilứa cullg; và dăŕu hoảll den1Ẹuô't: llhạc trở về tịrạllg tlìái t.I_r lllììêll t.rtrớc klli thăllg hoặc giáng. 6 Khì các dâ'u hóa lìày đặt ở Sau khóa nhạc, các nôŕt. tLrẽl1 ‹lỆìl1g hoặc khe llhạc có dẩu hóa đểu bỈỄ,11 đổi, llgườì ta gọi đó là dălu hóa tịt lìlìỉêlì; l1g‹›àì ra, Còll có rìâhu Iìóa bâht tllườllg trước Iìổt Ilhạc, lló có giá trị ỒĨÔIII cĩổí tít tlốt (ló C110 íìễŕll héit Ô llhịp. Dấ'tl thăllg kép . nâng llổt llhạc lên nửa cullg của lìổt có dấu thăng, và tlữiliu g,Tỉállg kép ,. dể gíảlll llôŕt Ilhạc có dâ,u giáng XuÔI11g llữa cullg. Cììúllg ta có thể đặt; đẽỷll 7 dâhu thăllg hoặc 7 dẩu gíállg Ở. dất! khóa llhạc. DâI[l thăllg đắt! tìêll t.rê11 lìổt Fa, dấu thứ hai trêll IIÔIÌ- DO, dải!! thứ ba tạrêlì llổt. S01, dâỹu thứ tư trên llổt. Re, đâIu thứ lìãlll trên Ilổt La, dẩu thứ Sáu trên uỏit. A^Ĩì, <Iâ'u t.hLĩ bảy trêll Ilổt SỈ. Dả'u gálìg đầu tiên đặt trêll IIÔIẺ Si, dấu thứ hai trên l1Ô,t I'Iỉ, dâŕu thứ ba , trêll l1Ô't La, dâ'u thứ tư trẽll IIỖŕÌỊ Re, dâfu thứ lìăln trên nốt Sol, dẩu thứ Sáu tịrêll llổt. D0, tlâŕu thứ bảy trên Ilổt Fa. Người ta gọi Cltn.g, là dây cơ bảlì, dựa vào đó l1gƯỜỈ ta thỈẽ't lập một bài hátL, và t.í11h châ't của culìg người ta gọi là TÌZIĨC. Có hai dạlìg Thzĩcỉ trưởlìg và thứ. Cung cơ bản là dạng trưởlìg, cullg tươllg quan với nó ở quãng 3 xuống là dạlìg thứ, và cả hai chịu chung ảnh hưởng của dẩu hóa ở đầu khoá nhạc. Người ta lìhậlì biêŕt cung qua các dấu hóa ở đầu khóa nhạc. Nêŕu khôllg có dâ'u Ệ Ở dẩu khóa Ilhạc, thì đó là cung Do trường hoặc cung I›a thứ. @Nếu khi có IÌIỘIL dâ'u t.hăl1g ở đầu khóa thì cung đó là Sol trường hoặc Mi thứ.
 4. 4. Hai dâịu thăng là cung Re trường hoặc Si thứ; ba dấu thặng là cung La trưởllg Iloặc Fa g thứ; bổn dấu thảng là cung Mi trường hoặc Do : thứ; năm dấu thảng là cung SỈ trường hoặc Sol g thứ; sản dẩu thăng là cung Fa g trường hoặc Re g thứ; bảy dấu thăng là cung Do g trường hoặc La g thứ. Ichi có một dẩu giáng Ở dẩu khóa, người ta gọi đó là cung Fa trưởng hoặc cullg Re thứ; hai dẩu giáng, là cung Si trường hoặc cung Sol thứ; ba dẩu giáng, là cung IVIỈ L. tlưởng hoặc cung Do thứ; bổn dẩu gìálìg, là cullg La , trưởlìg Iìoặc cung Fa thứ; năm dãịu giảng, là cung Re , trường hoặc cullg Sì ẹ, tạllứ; Sáu dẩu giáng, là cung Sol L trường hoặc cung Mì k. thứ; bảy dẩu giáng, là cullg D0 ẹ trường hoặc cung La b thứ; Để hiết được bài Iìhạc ở dạìlg trưởllg hay dạlìg thứ, chúllg ta Iìllìn vào âlll bậc t.hứ 7 của ânl giai xelìl là dâŕu thàllg g hay dẩu hoàlì = . Ví dụ: Trong âln giai La, âln bậc thứ 7 là IIÔIÍZ Sol. Nếu âln bậc thứ 7 có bìêŕlì đổi t.hì đó là cullg thứ, llêịtl khôllg bìểll đổi, dó là cullg trưởng. Người ta gọi ô nhịp là sự phâll chia các thì (phách). Ô nìlịp được giới hạlì t.rollg 2 đườlìg vạch Ilhịp. Có loại Ô nhịp 4 thì C, có loại Ô lìhịp 3 tlìì , và loại Ô nhịp 2 thì g. ẫluỗ Trolìg Ô llhịp của nhịp 4 thì, lìlổì thì có gíá trị bằlìg lnột. llÔ'Ìv dell. (Ĩả Ô nhịp có giá trị bằllg 4 llổt dell, hoặc lllột IIỒIÍ. tịròll, hoặc hai nôịt trắllg, hoặc tálll llôựt llìóc... Trollg Ô l1hịp~của nhịp 3 thì, lnỗi thì có giá trị bằlìg lnột llổt dell; và Ô lìhịp 2 t.hì, llìỗì thì có gíá trị băllg IIIỘIL IIỎIÌẢ tịrẫllg. Có hai loại nhịp đơn, đó là: nhịp 2/4 là llhịp có 2 thì, l11ỗÌ thì có gía trị bằng lnột. IIỖIẺ den; nhịp 3/8 là nhịp 3 tịn, lnỗí thì có giá trị bằllg lnột. IIỒIỈỈ nlóc. Có 3 lìhịp kép, đó là: Ilhịp 12/8, gôic là Ilhịp 4 lLl1Ì_. và lnỗi t.hì có gịá trị bằng nlột. llốt dell châịln, hoặc Ô lllìịp có giá trị bằllg 4 nốt dell châịln. Nhịp 9/8, gỏŕc là nhịp 3 thĩ, và lnỗì thì có g,'íá trị bằng nlột. Ilổt dell chẩlìl. Nhịp 6/8, gõlc là Iìhịp 2 thì, và lìlổí thì có giá trị bằllg lllột IIÔIÍL đe!! Chãơlll. Khì chúng ta đállh Ilhịp băllg tay hoặc cllâll cẩll bíẽịtz I'ớì Ilhịp 4 thì, người t.a đánh nhịp đầu xuổllg dâit., llhịp tlìứ hai qua phái, llllịp thứ ba qua trải, và Ilhịp thứ tư lên trẽll. Với llhịp 3 thì, llgtrờì ta dállh nhịp đầu Xuổllg dâịt., Ilhịp thtĩ hai qua phải, nhịp tlìứ ba Iêll trên.
 5. 5. Âln bậc chậm hay nhanh mà người ta dặt ở các ô nhịp gọi là Nhịp dộ và được biểu thị bằng Các chữ tiê'ng Ý như sau: Grave ........................................................................ .. _ Largo assai ............................................................... .. Rất chậm Largo ......................................................................... .. Adagio ....................................................................... .. Chậm Larghetto .................................................................. .. Andante Sostenuto ................................................... .. Chậm vừa lwỉoderato ................................................................... .. Maestoso ................................................................... .. Chậlìì vừa Andante .................................................................... .. Allegretto .................................................................. .. llơì lìlìallh Allegro ...................................................................... .. Thật lìhanh Vìvace ....................................................................... .. Lílìh hoạt Presto ........................................................................ .. Thật Iìlìalìh Ðườllg collg lìăln trên các nốt; được diễli cùng một giọlìg rtlllg. Luyêŕll hay dẩu lìổi. Người ta gọi đảo phách là một dạng Ilgoại lệ của việc pllân chia tllứ tự gởữa phách lllạllh và phách yẽịu. Dâịu chảŕln lưu Ạ đặt trêll nốt hoặc dẩu lặng để díễll lâu tùy ý. Dảiu tái đ0ạl1=lll== =l I.=, lập lại đoạn nhạc giữa hai dâiu tái đoạll (hai vạch dứng có dảiu hai chấm). NÔ°t Ilhõ ) là dãdu láy ngắn, không có giá trị trường độ, nhtnlg IIÓ lâŕy bớt trườllg dộ của I1Ô'ta đứng Sau và liên lơzẽit với nôit dó. Người ta dùng nhiều ký hiện để thay dổi cường độ của bài Iìhạcz p Piano tíěhg Ỷ dltợc dich: Nhẹ pp Piczníssỉmo Edit nìzẹ ị In f llllezzo forte Mạnh U1`ta f Forte Mạnh ,ff Fortìssilno Rốt mạnh uj. Sforzato Cương nghị Cresc. Crescen do L ị Rinf. Rỉnforzando “”' °h° mạ"h Slrzorz. Slnorzan-do Dílnỉn. Dilnỉnzlendo Bớt lần
 6. 6. CÁCH CẨM DÀN GUITARE VÀ CÁCII ĐẶT TAY ,lẫlìôlìg lìêll llgổi cao quá cũng nhtr thấp quá, khôlìg để cao trên Ilgịrc hoặc dể hờ trêll đầu gôìì. Người ta thườllg tỵra dàn trêll đùi trái, hơi đưa cầ!! clàll lẽll trêll. Đặt châll trái lêll lllột cái ghẻ' nhỏ có chiểu cao khoảlìg 14 - 18c1II. Cách cẩm đản của dàn ông
 7. 7. . .. ..........μμμ.ạ..ạμμq w.unμnị,...ị I III Ìŕnŕ IŕIIu.mrIum.urI.II I I I I ... . , ..ụaụwa..nụ..^,g.^a.ưμụ†.ụ. _I , Wu ŨỊẸN n›:`-”iu.*ăŕ-ẳỀ.`Z.`i;' ' . c`.'“v`.'5: μcuằfę 'Ề'“.fn' ÙIr"ễI' -ỄỸ . '-`-`-` HV ' ` l “ ` Ả. ..n.,.` μm.nWns..ŕumimulμ. uu ` . J . .U ` ŕlmnmμμnlluμuu , .. ,,.μ A. ` uno . ...u ` . unỊnnII,IInliInrn mr I I . .z ,.. " `q,. ` ..u ` ñưa. Iuumhu.n. nu , .nv ` . .`. ` v,ư a. .mụăμ ựŕrhủm. dnựn .. , , `p.m....enự er .` ......`..... -N , . . . . , . E. ỉE.Ĩ.,...,. . A . ,. nnn , . .mw,, .,r .,mu. .. ...,..,,.. ,. .r , .. . . . , ụ .. ... .mJ.‹. .uv.e. .ụuuuuμ.,μ.. . . .. . hun `. ., . . . .... .w , . .. .. .ư ... `. .J . ư Jnüẵ μm- Iv I ,J
 8. 8. I ,Ị».›^ .ặịj lý r “lí °_ _I-I ,J ' ii 'li ẫL` _TI ĩti khi Ị° fl _.çgzd; V ' ”`ìrĩ`LIÀ1l ảỊ_l .". ,I Ê. _í' ^` ur "f.ị ỈIỂ ấp" ?Ế F . ` , l "“ “ :~ z- . '- › 1"7f,",Í" '.` ” ư,'; `.._"" _ *ị" iẫ'."u" v- jrlrầặỉịể *4 .iii-=1 , `kỵểĩữữllắlị.çặỄŕầEỂẩỀFẩẵ.ặFgZịgẵỆẵặểỉaỆqẵ.ẵ,ẩJ4 ñáậẵ S gầ Ị. . i; _ỮĨLỄYLIỈỊJ _Ấ)^!IÍẫ Ềẫĩgμ .;. _.t-lồi ặ, ơr`ĩằ:ẵì,kứñlOộã.dỀ6., †Tv V. `a r q , ., 'ỂỊ Ầ vtiulẳ-ƠILJJ -Ải :I n.'e'x°v'ơ t`lPỀ›zỂ 'q- ` ~ ế ìĩz Inø"'ư';~ẽ"ấw-.^-“"ẳẵxĩ V, , -ręr -Ạ M FÉẸẠ ‹ị_r_ E. -TlçỊñĩJv`› ,q 7 nu_. " `=“ l rĩ . . - v._v _ 1 f ẩễịừẵ la:ẹ'Ỉằ: .- N L '> iw. ịeòí . . Ệ tl
 9. 9. LIJ Cách chận nửa phím đàn Cánh tay phải tựa trêll cạllh của thùllg đảll hướllg bàn tay thẳlìg đứllg mặt thùllg đàn guitare, thẳlìg đtĩlìg với dưởng tllẳllg chổ C011 ngựa của dàlì; bàn taặ' tựa nhẹ trên ngón út, Ilằlll Ở cạllh dây IVIỈ (dây số 1), Cánh tay phải tựa trên cạnh của thùng dàn
 10. 10. ới 2 ngón Fim rải ' Thực hiệ n hợp ột ngón Thực hiện hợp âm rải với m ón âm rải với bôịn ng íện hợp Thực h âm rải với ba ngón hiện hợp Thực
 11. 11. Chuẩn bị dánh hợp âm Kẽμt thúc việc đánh hợp âm IQIỈ Cẩn đállh kiểu hòa âni, liglrời ta dùllg l1gÓI1 tay' bàl! t.ay trái nhãịn rất nhẹ trên dây, tay phải đánh dây dàll, và buôllg lìgóll tay Ở bàl] tay trái ra Iigay lập tức. Ấm thailli lúc này llhư tlẽŕllg chuôlig Ilgâll Iiho Ilhô. ur`1Ỹ` Chuẩn bị dảnh kiểu hòa âm
 12. 12. Ế ịtĩ "ị l lt .4ja' _ ,_q; _. Ệ: ' i ^V , _ị 1"-Ị' ìầ, i 2 I ' .. ,i ẩẳkận. ì . -. I 41" ”` ẦẬILIK ỂỈỆẸỆ -.L54,h›Ĩr".' c»` É ư . 7 '.`.L ^ ' ị ~ .v "` ` I rĩ-3-`r'-I`q.ĩ':..,l'A-g:›ơ.'4Ato›a.~‹›ưLỶ1 a 'SỸ ÍÌỈ' ,.ợnUỆIỶ ạợỉiỉnạll-như ẸIIIIIII IỊCỆITỢỈ Í` I* -` r" "IIIIÚVỈỊIỈ Ỷịỉỉl ỉị hỉ wu ŕy `yẬ`l'Ịq`ỉĨ nnẸIIlỊIIr'nIỆ I ỆẬỈỘNỊIỈĨ K i” . ị Kñĩfŕ ại. Ể'í`Ỉ ạ-pg - Ễwi-Wệẽặầ nìz= `bầ`V Ị'i . ŕ , [Ế í vj, gi E ,L _ ,Ớ ààf. ° "Ĩr:LpĨ. _ẵtĩlĩầ iỆPử“n Ểlll lạ v_Ỉ; 7 ỉỉỉớỉu I Ệ nìừịỉ I . I Ệ lị” Ỷĩỉỉậỉ ỉỉ' Nị .Ỷỉỉỉ Ệ v IỉIZ.^ụnIỉI:I IỆẬIỆỆ I ỈĨĨ..ịnỊIỉỉĨlỉí.ị.ỉử"N -` `‹:“;` ịịęø,-' Ả"`.eĩ'i`~.I." 'ỀW“Ĩĩ” Ệ7 , “1 “ `ị.` .›'*ỂỆ3fĨẫỀJL'iỸỦẠầỲỂ~ẫểỄẳỂ“' 'ỉẵầ " _ .Vsụęl Ì ìí'. asĩmẵif ẶĨ `Ỉ` ií* ii” Wẵẩịệzĩẩẫmk . . ”
 13. 13. CÁCH LÊN DÃY ĐẦN Lên dây đản dựa Văn t.hílìl1 giác lả chính. Ngưởi ta IL?-.Il giảp thử 5 Iả` dăy La then cải LH ưbẫuị dủ là Iìliịìlị ỦIIIHẸ cụ hằllg tliép, cú iìcỉr rung_ trùllg tẩlì số của ilổt LH. Ngoài In, chủllg ta cú thể Iẳŕĩ then một dụng cụ kllŕĩc củ tẩll số trùng' 'Iụ'L:ÍI'I :lắt La củllg dược. B$ỉ`1n vào ỊIIIỈIIL El của dẫy En,c11ủng ta đẽỉllh được llổt HEE; tlùllg ảm RE llảịr để callh lại dáy iìĩảlì số ñi icììiịr* Reel. Eắŕul vào phỉìn El clìa dảjụ* ủi, chúllg ta đállh Iĩtfcịc nất Sol; dủng álìl SDI Llảịf để cẽ1nhlạidảỊF_i:lẺLiì số Er {dẫy Soll. Eảim vào pllíln ảl của dây il, chúng ta đảilh được IlLIằl`t Ei; dùllg ảln Ei Ilàịr Lllẫ canh lại dảịr Éiàll sủi E {l:“i'rĨỊ›T Sil. Eẳŕlll Ựảü IỊIỈIÍIÌI E ctìa. dây E, chlĩllg ta Eiảlìh được nốt Mi; dủng eìlịì Mì nà jp' EĨEỀ-` ũalllì ĩại IIFỈỊF dảlì Sỏi 1 [dây I'l.'I'ỉ`.l- DỂL}` sủi Ei cũng là lìiằịŕ Mi lllĩtnlg thấp 11l:F11 lnlặt hát đũ, cllúllg t-H củ t.I1Ể dủllg Iìấjnŕ Mi IỆỖF 1 để ỆH1111 dây E. Nhạc viểt chủ Gtlỉtaĩe :lùng hộ khóa chnẩll, thường ĩŕiẽit Er khóa Erũl. ỆhằI1g hạtì, các dả} l:lulĨr11g của đài] Guĩtale tưong ứng với các llổtr Ỉẵlằlịí ỈỄI I.lI5 Ũ4 [lổ D1 I`.l 1 lẵlll ũl Mì Lã Ivtỉ-,` sẩhl- _ì=:'i` W
 14. 14. mlữịlg dãy huông_ I1ghjH lầ các lìgún tc'1`_IpT trải khüllg' cắn hăm, được kj' hĩlặtt hằng :nột ãn l:l nhũ hên cạnh IIỂL. ỰÍ dụ: SỔ Ủ lthủ μìlía tưẻn nít Pbĩi, chủ hiết dú IE`l. tiẫlgr' Ỉluũllg. Sổ Ữ lĩhñ ]'Jh.í'rì trên nốt Ểlì, chũ hiỂL đú là đằịf htlũng- Ế Ú 111115 cạllh uỗt-Êàul, ÉÌIỦ Ìỉ:lìl`Ểl:- dú là dăy Ìluũlìg- Sổ Ũ nhủ Eạllh Ilổt- ỈỈẸ, Ẻhü biết- LĨIỊỄI là đảịŕ ìJuỄiI1gĩ. ỂĨ BỂ Ù llhlẵl cạllh nlẵlit La, chũ ÌJÍÊit dủ là dãy huõllg. Eñi Ủ llhỡ c_ạnh nốt Mì, chủ hiết đỏ là Irlãịr' buông. ỆỆ
 15. 15. iũắụiũ NỐT ĐƠ- BẨN Ũảc-nốt trẽn đản Guitare được thực hi^Ện hỡi đây lỆllJlĨ`Ị,ũẸ` và các phím đàn. vị trí các Ilổt được thể hiện qua il phím đản đầu ỈTÍỄII gọi Ià "i"Ị Ế-IĨ'Ịl'm1Ỉl thẫip. Các Illẵlŕtl cơ hăll Ở 4: philn đàll đầu lĩỈ.Ể!:]1 lả: _ Dãy thứ Eảưỉ Ikĩì Fá Ểhũl Driị' Ill:ñ:l_lỊ' liiillfliil I Iĩíĩílu S _ Dãy thứ nãni: . Sau nốt SÙI Ữ I,`i1_:lI1:l:I thứ ha `c1ĨlEl đẫy thử “Sản, tiếp theo là nũif; La {dãy huõnẵl Ỗ dãi thứ 5._ ` tư ẵμẫắẫ Lả si ĐỆ. nải' Ì.ll.h-Ễl:llg l`*'n`ll.I`:lu E l.'1.'ll`llL I! ` _ tììử ttl: .Eau uiĩiiiç Đủ Ê phírμ tặhnẵr ha của dăy thứ năm, ĩẩẩp theo là nốt Rẽ Idãy bUỄEgịy.Ễ đây thứ li. -
 16. 16. HỀ ` Mì FEI -[JIỉ,_lị hllủng l"l:lil1l E J'lll`l=lJ HI - Dãy tllứ ha: Eatì 1ÌỂỀ.Fa lì phim thứ ha của dăy-thứ tư, tìểp thỉèü là Hất_-ỂỦ1 ỄỦỄỆ' ỀUŨIIEÌ IĨI ỉĩây thứ Z3. ' S131 La [Hy Ill,l-[l1|ỊỊ F'lLl`ll'l EE - Dãị' thứ hai: Sau llổt Lui-L ü phĩln thứ “2 ctìa Iĩâịę thứ ha. tinểp then là IIIỂIIỈI Si fcĩảịv huñnẫl Ỗ' ÚỈỄỊF tllứ Ê. _ Ểiì Đủ RẺ III-r'l_l.' lulll'rlLFr l'llu[lJ1 I Hllìn Ỉl - Dấy thử nhẩt:` Ếlỉlu nất ẺỄ Ở phím thử E cũa đảị thử haì,`tiỂp theü là nốt Ĩ'l'ĨỈ lẵtlắịr' bttüĩlgl Ở dảĩ thứ 1. Mi FH S111 DH l;llll".lL`|ỊỊ Ehílll `l ['lllỆlJl Ệ Trẻn cây đản Ếuìtnare, hai phju1'lỈỄu Ilhatl, cách llllau IIỮFỊ cllug- I-Ii-1111 vẽ San, chủ l:htỉrLg”ta thẺ`lỆμ* đẳịv_ Lĩtĩ ĩảvị tri các nüit Er phílll 1 ỉìèilll plìílll 4 tĩẺ11 cây đà:: Guitare. `
 17. 17. .v lLLE"'L-- Ệ nhịp đầu dành nhũ nản EEE t;['lEI1 dñylhuüng', IIỆI nl1i'p 1 dành nhu cải: nốt thẩn phùn Sủi 1_ vlfl uhip E dỄ.HL. l:Ì:li:ll các nốt hầu ]:lĨ'I'Ỉ.l!l1 Bổ E, IlĨ'l n`hỈp Ế dành chủ Ệán nốt h'lỄn _ỊlI'lĨJn sổ” E, ui nhip L1 đành úhụ cảu nốt trẽn phim số it-
 18. 18. CÁC N'ỂT MỞ Hzüĩqũ Ngoài thể `li:lỂíi1:l1 cơ hấn từ phím 1 liễn Ịihjnì ắt, các phìtn Lĩẵlĩì Gllĩtare i:i":iJl1 tiếp tục Iĩẩll phím 12. Ủ mổi IìậịF`cú thể liliễll tả được it llllẩt là IS ììẩt ịlllủt ỊÌŨJÉ {lây huủllg và ỈÉ :tẩt trên phẫm iìặnlj Như Tặữ', với Ệ Iì-ỄỊF iìảll, clì'ú.1Ig †H cú thể diễlì bả được ỉl: nhất 1'ặ 'TE kiểu nốt {cảc nốt cú thể †.l`ĨInẸ cac: độ). Tt`lr11‹'ị=l't tllảíμ nhất là Iìfít l'r'ỈÌ {dăy huông thĩĩiñll đến nüit cao nhả“t Mĩ Ểcảch 'Ji bắt đội Ệlìü phép :liễn một thalìg ảm rặng và phúng phú. Ựị tri cả.: nất ỄE phím đản Guitare: IIIIIIIIỰỂ ' 22 Ệ_IỆII.[J_ỉlđ.'ẵỆ IịIIIIII'.s:;ă; ỊỈ2ÍI'II'I.I.`Ẻ'Iắ`ịãü-ất IIIIIIIEỂẠ_-,. Ệmịiỉỉl IE=*~`F= AIII .II -J: 'la'-E' ŨI jijìiip lỄỊẩl1'tl:I'ũ'l1Ị7; ứng' với 'Iri trí dãj? huởng. Iũảc llẵll nhịp từ thử lìnĩ trữ đj, Lĩỉđnịị' ưng ựđĩ Bác -i|.I'ị tj*-Í tỊ“IỆ]'L Ilìlfm đèn. Il|IIlLr.-ri phím đàn i!:'.ÊĨ1i2-lì nlìau nửa cung.
 19. 19. ír.t'l.I~' ạ-_1 aut; _ , -` ị , ça `; cẤ.Lrŕ,“*"μμrvfI-,vỡ-',I;nt_.:cIỊỊưg.›uuỊ` 5.-ựC.3i';l*'ự , “SL lŕvfl 1, -Lợi. rơ” . _Ơ ';-'I“vv`ự`ơ>l P'*rvU'tf';.`.'? òm -ÌỉC.`.ã 'Q*I:L*Iv"giuịỉ_ợ'-ú3Ể^ ku Lc-qd* “ỰIIUẾJ u.“ Il Nrự .R;Tt'øvl-'Z -Lọuỵụ 1r';ơ-ụvơụlulljì-'Ế. -diu bụợđŕazr-`“ 1:5' 'v V. ŕ .‹-tị - ø..., -‹.`-- -Ầ K &cv `ơrt_v _mụt 'I ml J ` , . ›,.` ` - _ " ' , ị I-Inúęrd-Ấ"Vf›ơfr .ạơęe ĩl'l*EỔũ^`fỸ(lbẳ"'.'ì zì."l . _ ` " I' `ủ “ 'nà“ç ` r""”**“;zỉIỈ.MịỈ A A Fềi, ' 'W' . , u., _ , . .- ,-.*Ị"*'..lLi . `ør}` V Ả i` ' “' "tẠi Ấ - J i rĨ'_ -i `l .°ỀaẾ1iY`ỗ;i ,Ấ .ủ_ - ì_ủ` -h .I μ.áPw›AỔ'ÒỊ,xy øl' ` I u l` ` I - . ›^ i lit u " Iịçạưìạỵ,-l.gjęgęg;g*gr_vạ;›_nỵỵỵ_ơl:I›øv..aa.zx,..a:c.'m ‹z.,~ * 1 ir.. - ŕ:..`,v'~-r- . 1d4` úAI»'.ự-.4ÌẢậ.1v.‹.*-“μ.'I'.`-vđv.Ơ*I.-Ị-cA“Ị IQF‹,fFỆIl Ỉẫĩüì E x ~P:`v6`-*qạlg μ44r1~‹L .'μéqaø:~øvv r51xc1ợi;l gia -vgfq., ,cv-_ Ip‹I:^nZỈv'4' IF' Ĩ`t7'~*ĩ.IaỸ IIí.."*LìJhvCư *”J'I.frìV',`:°, . . ' lẵăùợz " - Fư . *lj!Ầ'ăl '=q1"ở~;Ệ`-1l'."rfỈ Ơ'. ịv~‹Iv':". A. uớc μz` Ext) - Ấ. ~ụ.'qrLJ3~ _ - 0 n.ọniI';ậ°:lỂụ ìliuễẫr L"'jỊ ilỘr“`*aùuỊI“` nự fAI°n ` . sI~lr:Ổ 0øL.O›‹ ”ăr.'áơ.‹l›AI s lị-'vỢ.ILlIỆv=:ự..v`.ã'Ịơự.I. _,, v , 1_ .. 4 iiãxcuu :-, K . _ị B -I, Ì ln` 'Ĩỉ=_,.,ịμịjỆự,ỳỊμln|I1ĨlĨỉỉ'ỉĨỉỉlIIIIlIIIIlIIlupĨ'ỉ ịv O. ế`Y`áL nt' JL~1 .rt.`››1hLì~ọ -‹,;' r 'sn' ỂĨnJøA4ĩụị ,uøơtảĩl _ -1,dk'l q -”-ự-`.':f':ẩ tì r` - n- . Lc . Ã, ' ‹` ~ Ilpud' '.' `“”'í_ ọ. . “'-ẺỆ-`ỮỂw"-ĩęẫễ “3-'IqIf`-ự g-I.*“i ẹc .I Zợ "I. Í ' -lu-V, te v 'v Ji '_BI`pv1~ q4ễỳ'.μ' “ ñ ° .ọŕvữm bij-Ỉa ..:)fygih*, I __ .ụI6"ht:ểf_íJ "U'lIdIBul1r`cx..μu.l-ic”-,ựơibl-Iglơf"øí-j-._I:`l-00) *rt ' `ø4I”I':~<ợITv b`‹`vnñ‹IẮ 'Ị-Ế' ợuç -:n --t1:.;-'ngùn ờựcshcùn nu sựczaat lIv`,.vcpƠμIr: › SL-C :ơ*:-ut ì- ~ Au › . _ ‹bQ.IỆảIU;‹1'-tỤđu'”íIvIIơInu›.lq`UII' bog! S I`ậ-'Ĩ`I'nuA*` Ợ'.:". rWe`Ị.` `tắnlIc f'au-rat ,. '.iI I ge Ềẵẫrtễĩắí ›iíĨ=ẵ.ì'ẫc*”°°Ắμ lv “ẩ'I i' fa ."-.- . ,sr --':t~u-ơt'-ậ:'aun2-fìru.Ơ,Đ'L'ụ°.s- . - ỉ` -r-';aL_xJ.-A~:ậã ru*-E`d-*'ę*_j-H `..bì tằ',1fTA:J? LL -- z', _ ' ai Ểv `- ._ > , . - -. . ` - .- -- Ấ-b .nga .- uur~μ› ›- ‹.r-~ `.-.t`Ểt-`”.a:rỉÌl”.ỸIra”-ỈÌ-.c=ẵỸ.μ1rHz::'rạ=.ễầẤỂ"..a.a-'“ :.....z.` - Ủ"-Ếẵễ.ucaự`.μấøg NỆIẸW- Ỹẵ ' V* u"s.' n gr '3:un°`“ lị 'ịla
 20. 20. -,vư -..ạpựμự `*I'f="' - tv' -. lL°"A` --' ị‹ư^ŕlẳqD I 1,ẹĩ -"Ĩ, I . .ZoÌ"'.'~ `v'. -T-Ế* . ” . ;"`= `t';Ề'~ V ` " .'“gę” ra c iii "”Ĩ*"“'ì›"` _ ___ Ồ ất ỉ' Ệl ` .i . .V t lư' Ị I' J ` w 'M ẽv.ảμẫẵỈÍrỀ" “ .' ' I . ”s1`l`^6IIP Ỉỉn I' *w=`*"“=“-+4-†Ề“ , ` *` " “ i nợ .uịỵt Ú 'IV -. 5 V ”Ệ anh - c'ịI.,-ầqudơvsăĩự-lp I;.`*'I'5*Ỷỉ'I_ , _ ,a* Ơu.r.Iùuaìŕf31b'I=Iì'Ilfn-I”. p-v ‹D_'___ ' . "YW μĩqlĩqửj r- a ịỉhỉuiiiuμủiuụiuun' :Inn _ ỉỉỉỉunllnậlllllnllulllliưịhlấii lủIỊủlllIIIIỉỆỆỆỉĨỉlnnỊil|ịIỊị I vỉỉỉặặỉỉ..ỉ' ,. ‹.g`ỸỶ4Ĩ`4'”'l :__ “ il ĩpỊI,LlỀ “, Ị* f 5.μfỊ,.ỉỉ*inIIIÌiIÌ' Jlỉllí" 'v-ụLuIị7ỆI.øIủl-' ‹ Ă ‹ị μ `.` .I V` -u Ả . ` i,." . ,. ,. V, i..ịtẻ^ ` . .Ệ :tể nề' :na * i - ầ ` ` Ìíủụỉ IIIỊ sẵỉỉhỉỵhỉnỉặdị' ỆỆỉF`ỆỊ.ỊỉẠỉỵlỉ.ịỉI.'l11:bZỉỈBảui.Ỉ'ỉ.,ỉịl ìhĩỉf Akcấ'ẵỄĨdbr-'=!-ỊüIùỆlI'IỉIủiIII..ịIIlnnĐIIỉI-'IIÙIISIỰHIIỆỈ “A ui `°ỂỸểẫo *ü`~ằữIẵĨỀằ“Ềii›ẾẩềfỀA`ẵiắẩẫiỶ A bị . . À- " .;. ẫF.lẵầkềẦĨỆỂtỬ. `Ỹ°"ẵ›`.,lly .. . “ ` ẠĂ›lvk.ÍLĨẬnẬầĩjĨlÌÉLtV_ - ểgJE ^ I ị` 1 cũ ęỂ“ụr.1ìỉịỀẸakấ ạ3tuạ“ p:..:.' ịŕẩẫd. N rụw,^_r.:4:s'.'fA9t!ể'.‹F:`”alẹ,!.3`xìlầ`A:'.}ịę`v.,'z,.~. “ị.-T* i. -.,r““ũ.t1ltẹ r.-., nt: ị_ I,iÌ eỶN3` .' ị - _ 'I W . tặấ . ạưi ẫ`tlJẵ'Ịr ĩ Ế °.` Ế F _ Q 7 . _ __ Ệ ŕẸLSu,Iị,gỊụtRỊỆỆĨỉỉ'ỉ ỉỉuiulil-Alllìỉ'ÚỆỉĨrĨùíhihl-luỉlỉllịnl ề., ỵ_`1ỉỈ_..j7g;7g7ỊỉỆậỊjạ:ụịv;ụnnỊnuỊ:ỉỉ.ỉ-ặỆĨVzìụIlIuịzịμụvỢzỊậụu uIỉịúỄí ii ẸỉIặỉ_ỉmÙúbùặBItỉ “ Ou -v ' ` ' . _ ,. . .. ,°Ị1'2( ,. `. Ế. .. Ị-ç~',.*,ẵÊ'ụỵ”Ẫ'ẹŨ“`%_.I -_ _L ẵ‹Ễ=-.Fl . Ĩ.' ` r : , , .. “ 4. u`.I: `
 21. 21. ẨM GIAI LÊN VÀ XUỐNG VỚI CÁC DẤU GIÁNG ỖIluIv_ỤvIỊuIuIulqlnulurlulbợợoonl ỢIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIAIIIIIIIỤỊ. Z Dây số 6 Dây sõ` 5 _ Dây sổ 4 ° OIIDƠIIOQÌDIIIIIIIIIIIIIIIƠÌIII' _sơnnnIuoμcbnnμnaoơulccnvcquvvnl Ế” ỹ Dây số 1 Ị 'tg' Dây sô' 2 '::` Dây số 3 'Ẹ _nncợunnccaợuuuna:cunn-ụpnunnunu_ .IIƠIIIQẢCIIOOỢƠOIIIOƠIOIĨẾIỢIIIỢ ựnợoơnucoơvuuuuunvuuuuncnuuouo._ . 2° Dảy8ổ4 °ZZ` Dây sôiõ `Zĩ° Dây Sổõ
 22. 22. ,. 2ị,3`K;LỞỀ.Ẻ.`^ ,` ~. , _ -t wẵllẵặljv `V`° ~1~ ỈỀ.
 23. 23. CÁCH ĐÁNH CÁC HỢP ÂM Cộ những hợp âm 4, 5, và 6 nốt. Hợp âln 4 nốt thì đálìh với 4 ngón tay. ví dụi `i _Hợp âm 5 nốt, đảllh với 4 ngóll tay; nhtnig lướt ngón Cái trên 2 dây đẩil, và các nốt khác của 3 ngón còn lại. Ví dci: i Hợp âni 6 l1ổt,`đánh lướt ngón cái trên 8 dây đẩu, và các nôŕt khác của 8 ngón CÒI! lại. VÍ dụ: Ổó cách đánh hợp âm nhanh hơil, các nôt có thể được đánh chulig cùiig Iiìột lúc. ~ ^ i i ợ CHẶN HỢP ÂM Ngìrời ta gọi chận hợp âm là dùlìg nlột ligón tay của bàn tayitrái đểi chậli lẽll lìai hoặc nliiểu nốt. Ví dụ: I
 24. 24. CÁCH ĐÁNH HỢP ÂM RỜI Trên đàn Guitare, có những lôịi đánh hợp âm rời 3 Iiổt, 4, 6, 8, 9, 12 và 16 nôlt; với 3 hay 4.ngón. Với mỗi loại hợp âm tương ứng, có một bài tập nhỏ để luyện ngón cho tay trái và tay phải quell với hợp ậm rời. Trong khi chơi nhạc trên đà_n Guitare, I1êIn-chúng ta gặp nôýt trầm nhưng khôiig ở dãy buông, bấm ngón tay trên dây cho hêit rổi Inởì buông để tránh Câm tiếng, đó là đểu cẩn để giữ được âm thanh của nôit nhạc và tránh tiếng rung dây buông. `
 25. 25. "ỂvT*`ẫ`9lr'1r' I 7- ” `il w. ` .~ 'r' ẵvƠ'4μ""“Z .: ỉ 1 cã, Ĩ NỈ
 26. 26. HỢP ẤM RỜI 4 NỐT ARPÉGES DE DƯATRE KOTES I ẢRPEOIOS DE CƯATRO N()TAS
 27. 27. , 1°`=“ẫ5`!”-ìlfị ‹ . ` *.`-ĩ;ạ=';i`;ẽ`-,ạđuc-suu:-ẹ~~ " -- V ,'r'.z..tgçq.c' Ểamẵw vm Nỉ* Ì' , ổ`,ę°_,`I ils 3Ể kễ .J_cf4Ẻầ Ẹt_ .'= R
 28. 28. ;'W r-'E . .Í ã ợ JO I_l 1-_tụợ`ấ_.w._ịLỳl _ Vŕ i'ỊạỈị.,ự ạm. ` -:W r / ị _ : V _ μ j ầỮủắHmEWẺỂẺ EENWMEÉ VỦEẺỀỦỆẾÉEỂEEHW Ađ'JIìLùI_ỆỆ Ư nlllnμnuilzịậr Ịbnạlựỉậỉậr ỆỆỆFIIIII-tl' 11 DIEP" ỉừùhiặŕặịrkàmùùt ỆỆIỆl“ ỆỆỆI Jñiỉl' fIị;`IIIlŕ=LJ'ỆIFI.ợ"μỢlI'lạr"nl=I Ệ' Ì hil' ỉ' , I I - “ .nwxnr -hv
 29. 29. Iẵáv-Ủ; nn.. hu.
 30. 30. ụ I .ỊAẨA4 'Ả ' _ V ,, V ` - ^ , ợ A g I ,... ` X' " ^Ạ `“ " Ì _ . ' EYIEĨẾS WMWEWỄ EEỈFEỆM ^ -..ỀịỊietlủ1t1E1ĩĩ.'IE' Hzmhcắìầảüĩ `i:IỉrmL'ỉĩGz1 7lRZẺIüK-'.E`uỈ ẵẵẵẵfẵẫ "|v'ẩ"ư""L"u"-"ẫ'#'μ'ẵuư"":"Ế=ẵ=Ĩẩẫ'ẵẵ`=7ẵ-fẫẵẵfiẵẫằẵfifẫ I III' ỉlưlẻ Ệ' ỆIIIIỆ IIỤII' N' Ệ=T DÌP" ứ`iiN'1r'lIỉ' mẾFmm`Ừ LỂHỀMWWHE ỆẸIIIỆỆỆIIỦ Ệậỉỉ Ỉn' hủ 11-: V "F 'Ệ"-Ư - " -~-'ĩ"“"ĩa.a-`..- Vzfgb. t^,ŕęụ-Ế*-" 'nịt-ắĩ Ấtằểbnềưvẵẵfằr_*ŕỄÊü ;Ĩặ°d°"^'aizẹ-u'Ĩ',cĨ`ẫýĨ'u'ểẵẵŕ-is_vụL=Ỉμ`°"°'ỆL-‹.ìả`.-.uiiμnnạn. ' Ố-- Ạ 'vEi“'“““r"‹ ` ` i . “ `mEFẵỀEẾMFỄỄỄNEWEẾỀMỄẾFỀẾỄWẾỄỂỂỂỀỀFẾỂ' ::'”-`-::*-*-” ỉỆỆiF'Ĩỉ ỆĨ Ể,u ầ :: : :: "' Ẹlliựỉ 'Ệ ggễấịịậmềfỉẳịr- Ĩ ĨỆỈ IG' ỉỉ
 31. 31. ợŕợơ '.J.”t'ìĨ' ' V ,v af - ,. Ị.. ,W , _ ggư 3 “J1lG,x'ểìl" ẫirñ .~ R34 Ậ Pl'ị_H`. _.ỵ .°q°L`Ỷ°$'Ế'ŕ”_,ft :Ế .__-_og ^ 7 ` ` " ' ."ã*.*`,",.`“f *“5 ãíslh › iv ` I I .r i* I-*=Ĩ`†-, -Jr' - *Ù A. T Rữẫặợ i" Ị . *'ỵrI1l**" ẾÌ* .tv PẸỊỀẸEẮ_ ắø ỉ Ệ IIIIIỊỆ Ệ GÉ jỆQI'IIỆ'ỉì|i:'Jí'ỉỆIIt N Ệ ợ ll 7 v
 32. 32. Y- ụ~›g~μịea`ẳ:~Ệ:Ĩ-_LL -x ơ Í IỆIIFIỆI μùưanh ÌĨ- r-
 33. 33. EE ẽẵ μlŕỉ ỉỉlỉllnlllụlạlịllnuí ỉịlnuiậpn _ ILỊI ỊI1,Iỉ`ự._ủl-'ẬỆDỦIỆ ;ỆỆJỈỆ` μlclỉ I ịỉlulsư IIỊNIIIII ‹ :Ẹ: w-www *<;=q*›:“iuẸ“rFĩ”iĩ`-ậỉẽl “”‹E›Ề"` Ế-. 7”17‹°`iỈJLIỉị1°i`°^" Í`v'ề.“""" - L .' -- ` Ả ,Ổẫ ư 'fg',n .tht"I!fềcìu`.' 'ta `ẩ_M Ểơnnnŕeẳjn hnnmễénm EẾẾFEEE Ệ'T'Ệử'ựợIŕ'IlIứ'_jỰ'-III-Ỉ“ỆiP“Ệl7`Ệ Ỷ_- Ibị.J-ìhựdlỉl-Ở' I-cdu HỈ ỶỈ ỂỊỈ Lề' Ẹĩẵẵẫỉtãẵữlttẵẵrĩĩüằ Ềẵaĩãualẽnnỉiỉizẫ ẾEEEĨỄỄÌỆỄIỀIĨKỈĨỊI W - II-Ilnr-du.nF“IIIír'ỆỆIII`IlIhlIIĨ ỆỆII μIIllợ:lIll- I-Ệ Iltịrị' Ệlỉậ Ilỉjuặlhỉẹunliiitỉzì' Ệĩuuullỉ '
 34. 34. CÁC HỢP' ÂBT RỜI Để tập luyện với những bài t1'Jfó'c -HỢP ÂIVỈ RỜI 3 NỐT HỢP ÂM RCỈI 4 NỐT Mỗi nhạc cụ có nlột giọlìg khác nhailĩ trên Guita1'e có tliể chơi nhiều giọng, nlltnig tốt nlìất là Ở thể trtrởlìg 'ả thứ, Re trưởng Yà thứ, l'Iì trưởiìg và ' thứ, Do, Dol, Fa; Những giọng khác klló hơn, bẫ)' ,giờ chúllg ta thực liíện các âm giai, hợp âln qua các bài tập ligầín w'ới lìhững giọng thường dỉllìg.
 35. 35. HỢP ÂM, BÀI TẬP N KHÁC GIỌNG RẤT THÔNG DỤNG ” ' NHẤT ÂM GIAI, VÀ NIIỮNG ĐOẠ Ở THỂ BAM ýu'. Litzc Các nõit trẫm có vạch nốt quay xuôịng đểu phzii đánh bằlig ngón tay cắi- của bản tay pllâì. 2 Ỉ -Ệ I nl 2 --Ị ni Kii--- zin .-Ệ-- Ệjj ZỆÀẸ H- ĨĨ .ụ. .'-'-Iậẫuụ' -ỉlj - Iulạllllrui `ỉỉĩLỆỈ` ịạn
 36. 36. -:nĩ T... I mr, μ..μ.:.n. s. n..y , nv., rlữ"ẹE . . . μ. ., .Ố _ . .ZỂẾĨỂ
 37. 37. É' . , ,,h...ưu- ụị,vư.,.,ịị,c,., .- I L... 8, Ú_ 1. T r, V` '.Ệ,,ịμμụ.w . ,ị I Ị_}`Á , '- y. - -u .ss - V ỉỉỉậtịnulịị-trĩ ỉị wiùlùsĩ' ,III-Ệ' ỉrỆ'af ỉ Ủ ~1 lự
 38. 38. e'T'‹ ,;ça. .I l .E Aịi` ịv IN Ẹ: K II .,.'_ _ _.1 -hỉ ' ỆỊÌIỊ :À I I I ỈỈỈỈỈỈ Ịịĩịzịịμỉ íĨĨỉỉK Ịlnỉựịịị-tị -J_-jịịịjñ hl " MIỊẬI-ỉỉỉíừ Ẹ-ấc-llllqllnỉ ỉ_II luỉbụalf ,, "*"" T ec ề'~”`; ~ạpỀ'ẵMwŕię:-F”. ,,="= ' ỆIIIIIIIỆ ,ợujỉgjplul ỉịỉỉỉỉỉýỉậỉỉĩĩủ III .ỆBỈỊ NÀ Ị/NỈ" ỈỆịỦ__,mÍ_Ỉ 'ỆlI"' ịịịỉìịỉỉỉỉỉjýử μụ__rị Ệ- Ề UŨNNNỊỈỊĨỈẬĨỈỈ _m__ŕỈ NỈK ị ,' ~_-I-".y,.*:uù-.~."JỆv'5,"i “'5°-_ìí-C -^ ` vt SĨẾ ..Www -- ' -Q.1 m«ơv * .. Q gụ çnμμ.q.,_Ị ..5`ỳ '‹,R.' ›x Ấxỵ., lị -,Ị_F ,C ~ `. ị;i.ỉ~.I ivt:: ., ET . T` T* N gv'“°,u,;wę:“WWỂ,Ệĩ_“f=ỵEỉ†jiỆęÀ
 39. 39. *I _ẫQ`q, full' u"w jợ w“ . “" ‹ ° r-"I.I` › ` V 6 ”` L g 19:5-› -l,,ì".4eạ: Ệlvjgầẫĩ . ø. T., ` <xr” V. ' ›ỐẢ1" nøhuiịnhlllt μuựệløltùậỉỉùỉỉỉậtỉỉù Ệ.ỉỉỈ_ịỉỆ-ịỈỄ'Ì'Ì _Wiii ỈỆ '.^. -`“^”“L.; 'ihlll' 4If'JlllllIlIỊỊnluIỊnlll -ỆỊỊỆỆĨỆ `r:'A "Ế - ỆĨỆIẬỆ ‹ẬÐ nwww 1 Ữ I Vit .' “Ở r ..r " ,JII 6 4- .,-*-,'“*;'Ễ ' ~›:f` Ê:,”*“"° “` -`. ,x . _ V311"-' ẫỲ,m .r#“L*ư› ~ ` J' "lủ ` 0-Ị ,' _;,_ę,, , _ ,,_ _, Ả Í ` ` 7 -lì} ,_, KỄẶ,... Ă, " . 1 Aảỵụ ' 'gf _ọ Ẹ- , ŕơ _ « le U zẫiiẩẫạẻẵịaẳfaẵĩr
 40. 40. Ư ịẵằíẳềr "csỄịbẫ'ễ”-“ìí-'›ẵ!“'í=1'!,*_*"'_ i*ễ,.~ ` ị°_ải'_,` ^ ' 1} _ _V'Ì . e~ Ạevaữcẵa ie-r N.urọ . ,Ị `ỊứF=““` _,......μ-v- *.'-"'* - =.- - Ềăỵ .ụ . .."L.ụ-øcll-ỉ:ĩ -ỈEỮÍPJLỂ L., _,Vn. il °4IllIỉỆIì'IỆl-ỉn . ,Ì iầầyi ĨỈZ* 4 :.L - ' ' “ì aưmị ~ ,., , ại. Ă . ; Ì 1 . Ợl^ vI;.v'-.n7^ĩ.l.- ÐẦIẮ Ố “g ẫ›5Ềi
 41. 41. x' J ATI Í 'ufüijị @VỊ . -^_Ế;.,-.ị.e:_ìỵT_Ị'-Ệ-,`Iẵ‹.Ặl-ễì Ì.. ` IẵnẪ°ẫ_i`r^;Ểàst1t'ịỀtẺ'°7Ệẵ_hzi`s -Đ 4_,-L=qI`Ế'!°ĩĨ7.ø1:Ỉ'.ẫ" T - ŕịaẩỉầấiẳắ' 'ịểẵrí É ` 'I ẵ'ị mị” ^ ìầnềẵễñẹã Í `Ếí"'ễ`;-ằ.`2 Z' Ềẵl›fí °›0ì I ` ẤỊỆÌI HIIỀHIĨ ỊN-ậ^ỉúl `-116” `Ỉễ:ặEỀm il'“.*..a,^:.“ĩ:*`:s""e*'^=μ-“-°' ' _ . '-Ề"'Ể`a".°'° L *TI .ga:..:.a.ap.vzầ`ìẹzxaEăbạạa*.”:”:.”EẠsằEẤE ằéapgỉslafmậĩμm ụậgŕaøỉ Ỉ'_ỉỉỉỈ Ìỉỉặịỉỉỉỉí -_tị-Úụ
 42. 42. iñ ^ " ` ` ` z ‹ẹ" ' ' . 4`u..l__ Ạ; ."4 1 -› ` - ,ơ .. . ;~ I 'Z 'nt `~"đl 1-” ,›a Ll ø mà . , ... I 11. .L _...JẦỀũợỉổ.Vầĩt`‹iHFằ`TN Q'. lv" .`-'-. . . . . , , .. , .. ,- “.-il -r'‹.1'N u têcsŕffu , ,` . , 'Ạ " ỏ>~.,:ềẶẫrẳ`tễz;;5r.t‹;g`ụụznmữưể&>ụẸ:m.c.*pçx`m~:xμn~~ Ệμỉỉỉỉựị v Ệụỉiilỉỉùiịỉ ỈII-IIỌIỈỆIII-llẵỉ ịμliiunỉủlilù F71' Ịùlucù' ,, Ự ìuịcul 5-* .. Ịùỉỉíặíùụùn lallllỉtzmỉnmzỉỉỉỉỉlịụuunfĩfĩ. inu ịl_zỈỆ_ ỉlậ
 43. 43. lnlẵ .IS' Iuiiịỉợđư ỉìậỉ Ệ . Ĩ'ỉÙ=ltỰẺỉlùIỉnII:'ỉỈIIIil cỰl'tủỉt'Ịỉỉiỉ ” Ì-CũiiIÚ'ùI-n ịịíl Úiỉilỉμd .ol = ắ .ỉllzỉụlulzjt 'líĩlậỉịtlinllẳdắiinỉ-ilziỉỉ hủhiịịfẳ ỉlỆ..Ill!Ilỉ`ỉỊỉlduI1ỉ' ỉvạỉtμzỉfửzllh ” ,v ,..ợ. . ,u...ưụ .ụ hự . - .,,_ Ố...- _JI nụỊỉμẺ!fínIlI1LAI UI' ỉvịị øllhllliiỉỉ ` 11' Ịlazlalllgạ ỉiậịtfarịỉậịựỉnqỉịμ -ị'μ- _ -A ỆĨIỆ lịũălll-IIẸ ỉỉlnf' ùììoẵíìấ hi '_Ò_ ẹt R ỉ 11 ỀAÃ , ỈVỆ1- c ,,cn.μ. ,ư. H - 1 -llẳ-IADÚ..V.Ệ`ỈƯilv' ..I I' ~. lIlIIỉỉ.aJÃ ỉỉ'BlỊ hung Lmμvsy . m,μ Ố .., Ĩỉ lun-Ị ° lỉluiu-tực' ỉ llỉỉlỉị J I ølìaaul lμnili . . III vl' Íj,
 44. 44. Nỉịỉ Ỉỉiiiv ỉ .. I
 45. 45. 4 ,- -, ,.'. ^ ựi A .w ` ` A2`,ụv,r_.,. .. ._ ạ -.v . ` “ ` ` * Z' hỗ& .. I . . . . I l› . .,.x . W vầi ', _bfậầç ...‹'“""` Đã! Ì. 1=ỉIỉIIlIIỈIử'Ill II Ilầụevaưμl Ill' ư -›._. Ltậihnμ. Ơ Ệ I ỉứ Ặỉ Ĩ' ịỉlĩùiĩ J u
 46. 46. G i°7."i . Q- Í" :Dậâ‹ẵ-çaLàỂ*è. Nặỉ N' 111-ỆỆỆỈZIIIIDỸ Ẻảhμnỉỉjỉ i _Ì Ĩ-pl ỉĨĨị__ _ù ' Aiti'-`ÉIhỉ_ J _ ” .:ì'.:.`ả`μ.u':'-ẹ;_'
 47. 47. .II i` I mlIIIIIlI..ư Ỉỉỉặlùi ` vi` :Ệ“lư-Il' rạậĩằịnuậlnuẹịậịạ Ệ-ỆặậỆ:ỊỆ!IỊ› Ú' ỉỉỉỉỉiù Ir rllặlặỉtỉ ỉĩĩỉ .,, uvμiẳỉỉỉĩịỉ I về Ệ'fIK'll i ự - ,r_ w..-bIỉhụ,, (1ìỆIỆI'ỉ'II°llIặnƠ"_rlìỆỆ' buarrtliìsμlutlflĩẫỉỉ IỆỘ-IZ ịỉtiỉbv-Ù H-Ệ G Ị 'Ỹ='.“'.-rs.°^"2°a-“"Ĩ"?'v= *ŕẫr › ỊC"t*`Ệ,“L' "'sgư"n ẽịỹllùc I Ị -1 “ŕ . › -- .‹.sL 4 ' ' Iv.Ệ.lnIIIIIuI-nlùuịlnl ° I ịẩpỉulỉi' ỊỆlilr1ỆIự'“ìl',JIụợ' ỉnịỉìlnụl' Ệ-ỉlựxỉị Ệ" ậìlí ỉuỉậãĩỉĩư lạạỉỉ Ệ .I.-ỊỆĩỈl7x^tlỦtL'sI1ả'ạ“*ùỉỆỉ'ZhJt mịịỉị Ấu AinIlỊỉỉ1"rd' Lcahiuậiỉmìảiặỉ A ?Ê μ.JI_Ẹ..‹._ắ_adμa ạ Ễ7_ ỆBEỀ ' gư “°"'ÙEÍ""'ặĩ“P“Ỉl_ _I g, _,,, ` .-allợi Lk , .. _ _ , _ vxĩsfĩvỉĩk '“~^-a'al'c.μ . c.w-.L4‹1n.-*:-:- unzip . ,Ế aμ. nr: G- v _ un; sr-.U-uęiễầsũvrsq r 'Ố Ỷ "Ẹ Ạ I _“4 Ạ›ĨỈĩ‹`:`“í*ỉẩỈầ= .ỉa ~i _u_ *-r *Ị II-H ,nư V mưacù ư 7 IỆIIII inlhulimμliưr .lnIIỉ.ạ' Ị,ạ' Ệ-'ưựrăumlxr-UE ŕấỈuĨvFĨ ẾĨĨ ỈỈÚỈFỈY'i6Ỹ›ấ.kấ'ẺẳẳỊỉ.Ịị.I' -ịüvỉĩỉừỉỉ l1ĩuìỉỉỉ:ỉỉ"Ệí
 48. 48. lili r,,lJ,“ị__' `I .pnμaμoẠ*“` gầ ỉợc .Ĩ ínịủưư ỉ.Ỉỉỉỉzí.`,'ỈlIồ` Ĩlỉĩỉ-Ấ-ỉì-*'-'-'ỉistỉlỉgdtđằ' IỂỆỈ ĨĨỊNỈĨỈ
 49. 49. I Ỷ. *` bí um ,cưm . ị ọŕøịễríọ , 'liầnsĩìẵm .. M ` , . .
 50. 50. . ..L Ệ:--nă-ỳẩẵx '› -» tu'-“*r1`n@.Ề;ỆL-;;i”Ĩ^-“aoi T Iợ:IIt.LnlIẸiùĩq- Ệ Ji :lị: Ẩụiz ềr` .A gg.. lm V~ `l `g` IỀ. lầ " .` i 'i l“I_' ., V
 51. 51. Ì: 'inĨ“ uiLv.ụnẠẤ. -s;uL-ụ1nụẠ`›-:.g..ựll ẫ`ìĨ‹F ' En-Àtũủμd' N12 zìHI“'Kt lụẸỉỉIỉỉỉạỈ_ợìiiillIIlqlIIIiịỊỊạ I' IuẠlỆñIlIlnK`ỉuỆ1llu1ỉi:IIμỆ Ĩỉậamịịị gv .Ạ L. - 'jlμy N Jclhlưẵbưtệfẫ' Jllí lIII`JIlIIIIỉỊII-I-I lặt mỉudùluỉỉỉlịỉμạjạịjạỉỉ---μg ỉ*IV
 52. 52. _ 0 _ LẠ II , I' ÀH- 'MIL *If -zpỉlniliullịlslìiínl "“ẸIIỆIUIIvỆu 'Ẹt Ệ f Í Ểẳẫặĩịiiilli ai . - ịm Ệ'ỆI`ìỆIIll -_D_i-iirqỷlưãỉlùl -2 _ -:za ` v ` `ĨẢI ` '-" 7 rỳ .` ã ,glu ` I iti -. Ầ,IỆ.: . ° > v" R 'an' :.Ấ P-vẵỗỀỂỸ; i aẫưZ`5ẵiỆüĨ ỉ liẳμìn-p-I' lùi ỊĨÉTTI-ẩirđμ' ị ` I 'll1IẸíịịx:I'Ị7ỄỆIIlIil.μIlẺI,.q` Ì Ẹ Ệlh -UL ‹ inilửạâu ỵíĩjỉhμg-cậu.-,,` gạn lI$.AnI,ệ..nI_lỆI1IlỆl ' ŕ › 'Ệ , rũ A > , ', I["Ĩ, "ệar”j“” ẩ;gdjgỵ_:ầ*gg ` =ęŕ.:ọ*ị '“ ---- Đ- Ỉ _ :-V `-"'Ể”rliẵỊ' `ĩỀỶì“`ìẩ”*Ệii*='“““iTμ'.”:.“::“:.ặ'†-L-...:":--.ẳ:;gμĨuuiề Ềấặẵ-ẩẾE=EFỂ iWỄLỄẾ.ạ ` "casĩ ›”-“K .ẵ::`.-μ:'::›Ế:“.'“*'*=-”*='“ Đ Ẹ_ “Ệ Ạ7Ỉ“ , I, rả, "If - 5,7 I Ị . I; iẵ`FpẾặtậẫẨE“'>ẳfiịỈị'.:ỉzì. Z ẵă ì, "”:i. il -`---ằỀẻ”-ại' bẵęẵệịmĩ-_Hmmmk1ỂạfẹỉỆEFnEỆẵ` ““”““e ~i ra i~ ịz -*'?.sFf_--:E'à“=:.' 'ẳư's'vẳ:'x:u:.:.'P-::“-:::'*';-a:μ-nęr'*.ĩr.:r"μ'ểezz?:- :.μ'-J 'Ẹ zmμzấẩmằữμấ ,,I`Iấẹ,-gạt; ụfμợụljịvjầrlĩ _ ln ự @Ệ lạ-dị ỀẤIWỐẬJAHỊUỆ -hŕi Ĩ›' ~.` V. ợ I áuỉ Ị . ,Ế ~`4 `- ‹w`ẫẹ--” L u .‹ nệ “3 "i mŕ Ali Ỉl`;iỄ`ệẩ“ç° Ja g ”` “Ỉằẽ _ ịĩgậ_ `,`1`ĩf__Ạ””uễ-sil-"Ỉn __ ẫíễốẵĩli ,_,v__“Ở`ỵ*__Ị l`_`l_-_Ả*""bỸỈv Á_ ` "“5 lệ ”`_ Ểẵưęe .,q,zạzịẽ'»JfĩT“ẵE_Ịâị ^-':ỉ°.2ắ^ i r.ậa. -9.`Ị'r”Ệể7.:ẻE.E.-ịÚĨ'gỉẸ'S*”t`4Zt-Ĩẵŕ “Đ ềęcảzầv-aa::-::::Ệ::ẵ:: Ệrn..-..=-.-=f':_.-_- Ệ' như ỆĨẸỆ ỆịỊỆII4 .dlluilμdìl-Jul Ệiựđậμụzμøiuuị ẸP Ị- ừ'nhỆld . V`“,p-I-A -,._..;.`._ ,ẹ .Ĩ- v .ịẫ li i°^.`iỊ“Í'.""K”=1*“`1`ra:ầK~ii" V i4i'“`ẫ* éĩulẩikẵnză ` Ẫ!.WIf_ỉỉỉỆ1ỉĨỉIdlỦùlrư: = Ì ẠìAIị›Iư.IIIIẸửÌỆñỆưIlIII'*llD"'lẺ'IỈ'II'μ1“ÐU! Ị -ạ.ụLjIuuIr,,4uIs,.IIII.dnII..4JlI.øn .AIựạlII':F-I' Ị IP* ,Ỗ QUÊN' nlIIllIlIIIr'nlIJI- _ IIIDIII _ ịll ợ- ì _I 4 _ L/ _,, , _gụ LJ.. LẸ I' 4. ,Í Ị .wb ÍẬỢW ,*L4, 'Ì ằẩầằắẵẵẵịẵnăằwñẵẫậm H ‹-3 ""*¶" †Ẹ _ỉ L T Ị N nẩhmmmmø Ểmmam mỉu' , = _nui ỆỆỢII Isltl D V Nỉ ẺŕỈữ“ĨĨẹWẵ Mị' "”'“'v.- .I A . F k ẦẮ .ưHẵ'ĩ-.ỵẹi“ _ Ĩ,_ịệT!.ì,,, éẳjμĩĩŕìẵĩị.,1ỷiỸ'ử:.‹lẨlẤiNềịiI_-k vęm ,A
 53. 53. Ểẽẩ ` I “".° . ụ‹Ĩ'ỆỈÌ`°_Ỉ` '*5“Iầ*”:ầ ~ ęẵẻiẩáẫĩ” Ti' .ẺỀỀỂỂỈ tư ^vę:."rr~ I .,J1 Hn. yr. ll . un . E .,.,. Ệ . -.ạ...., ỂỄEỀĨỊẾỂỂỂỄ. “` ,,μỊiị@`ễcr Ỉ'l!lIủQS"FZỆ'I .7 .G7 Ả '; _ Ẹ.”"“=.rŕỵg`ẵ I , ,.,,l. X .›, a , nr, sq .ư ụ ợ .xμ., 14 , I ›,u . n.,n.rw.,,..- ..c.,ị., .n,.u ..u...-mĐpm.wm m___.Ệcị M . . . lưmμ . ..c[., .I . ,lx . .... E. ,. K. . .,. . u, .ụm.,.v. . E-::j,Ề` ,.. .L_,ầ VIS líĩví ỉggàgị a " =ỂfẩỆ ỈỈ AIHÍ Ấ-lì:-.ụ.
 54. 54. 'Ặ -íầăl '-Ị '_. Ệ'-1 1 í Ỉ ãfẵẵlỉỉỉna Ệ -`“'çf~":”'.'ẫ°.3°ỉ=' ,. ỳ I *ẬỲỈ 'I ,. 'Ĩ tm À Ầ-_qá-_ II Vằịỉịỉịỉìỉ Ạỉỉ N H 'ị_ỉỉỉỆ..ỉ_ĨệĨ I^ ẮỂ Ừ Ỷ -”*f* -.ủg mùgửư--jgaŕ rL` ừẵ ỆĩlỆŕŕ=!ậ2 ề.~p' ẵỄ”u“' "'*"= Ế 'ĩ .`:,.' _ P ÙlU1lŕlAD-“Í L; nr-; 'ff 'v”` .""-'-^<Ệ'Sr.. K-*',ẵẵ',"" `í` , _ẦỆ ` ,μẹhẦÀặ ẢẸrtồủẸg gg: Ệ ' -'u.._ơ"uf:,_ắzę,.. Ă , , ỶỀ . Ă Z " F iw ằv 4 gu ầu Ố › . `” ji ' 1* * . ỉ ẢỈIỊỈỂ Ị- I Z .,`.ãỀL ra ,`i Lẩkll' _- , , , _ vuẵ=` u4i Ỉi ,ẵị'Ĩ°ixỈữT.ẽỆ-TTỂẦĨWỆF L"'-..z TẾ , ` .ị`iii,x; `›v Ẫủ:'Ệ`ÍfIỜ`ăỤẶịI 'L 'ủg _lữ ,À dv5ưI' vl . Gạ* ,` Ở ` Í *fí
 55. 55. . ý i _ P I larẠìè;7Ề`x'ắS'ẵ`ịầ5ịLvị;>`-K' “W Ê = ị›l-Ệ H' lmlĩìklựàìủ lndhlỉtl'-IIỆI ỉu IFRỀH' Ĩ“lllI*' T a ~arw:ạ4 ` :ę`;;g“"“ Ầ Ị -_ j:"1l”Iv- iì V. qì LÉ V . V` ç 4 _ . F“I~ Lg.`* ọ vr »' * ‹ I V-_. .Ư 4 “ Ị.. 'I " Ywfi ợ `ẫ 4 ` . ' ` ' lý ‹vi_"d°' _Ị `_ỮI_ V ọ V ,` ‹›,L9)Ị-" '“ "- E Ỉa V ,Vŕ"V` ' iwt " G . ẵỄỆ',,`u.t,ỉỄ."-Ĩẩ.Ỉẫ.Ễ`ịlĨấ†!liẫ rẫãịẫnẽnan ee I... Ĩ;‹:s.zgạ:'ẽ$'r;P=,.~`*-“°°ưr*'"".s...ø.-‹ T . ị _.ị._.==- Incl . u_Ỉ ẨN' μ ỶĨ “ 1 ' IIitllF"IμAII"'IIlỆ' :ùi ZZH Juli tịkìd fắI ;ỂW I-qi-Ir W”” n, `.`. Ì , ê-'.-“ẻụỸ"v;"*'*,a'l ỆỂ`ầ*Ẹễẵ'ĨL Ế-W v Y.ọ_EùĨỲ íIũBỊợỊŕ`_ạ_¶,Ậ.μỗủ*ỵăỉ . ` › 'ạ‹..1u-sí.-.T:t.`IẸ-".›‹-I ` Auzẩfẵặ ụí `-_ŕfmầă L.. ữậĩ =,,,ịí'ẫ*”Jẫ;sui4tv'ĨzỀμ`u+:`~”Ếh`v.zgĩ›5dẾẵỂỵ*F3F*EẾẵẵ Bn .,-_-, ạỉ-L Ỉỉịậlơuậỉỉẹậlĩúỉ Ị ỈlIIIívlIP'II' .IIIIII' Ỉn Ẹ: Ễ . _ ` Ả 7-, 1 ựỳ , -I -ly ,. rượi-Ịl:7ü`› udp Ị.- . >~""'-A'°L1ẵf`.`lu-É:.ẫỄ1.ìLĨ2':l`-Lø."μầi=-μẵμĨỈệ:`-ấKV¶ĩ-Ấeẵ mị- Ĩ" i` Ii' A"3"'ỉ"ễμn^ Đ . `» . --`-`-“..' ‹nf:s*IÊĩ="“'=F:1B**“”'”* " Ố . ` V-ư”`r ' ,- f.E:mẸẺŕ - v - =",øẸ.Ịẵ”^“`n'?1Eiỉ`E!EĨ:ĩE2ẵ -=iĩẳỬỀẵỄZẫlEềỉãĩPỂí ....rx›::::L<z.›L-;xr:.'-"nq ` IIIIỊIỊIBIIII Ỷ;-F“,gỊIÙcỆclIμ' .ỆIIẸIlIÍlIIỆIịỆỆỊ:Ị0“lẸzt:“uIỆ.ỉỆ"V'-.-IIIIII-lllr'IIl I( :I Ệ-".ợỊcỉỆIllr'I' Ĩ FFI ẸỆỊ* .Era 11 .Ệ I .II .BẦIIỂÍIT-IlH:!IậJf'I“ Ị; Ẹiμịlịị I' hĩ Ố W Iẳi ỂỀ .Ấu ._g1_:lỊ›'l`Ỉz0ợỂ'ÊFịẸ5“""ầ'r'IV ,Ả_,_ọ ứμgá_ ấu _. , lrrfkf ~ . * ếr- = i1IñÀ .. -r ui(-..Ị P` ›v M Vơ'-_-"*ị'rI_›-=""-_B__Ĩ_ý ầầkímẵằtẻngẩ ỉ---““ _E_ __--ỉ... "Zi”“"=^*'LiỀvs-.”›:s"áỉ-...a.......... ìí Ỉị=ẫs`=-.a.ẹç.`-:';ạ“`v g“ỂỀ›F'IẾĩnỂ” -Ỹí mm ị IIII Jtậỉỉlik Ệ ỉ :dủ Jỉ -
 56. 56. Andante
 57. 57. Q .. Vir ' `‹ . wầẫgsrŕẵ-mŕ Ềě.. Nllỉlífvìỉí . ZLỆỊI' Ị. 3 , * Aa..-" - g “1 ”, '. .`=”"*"“- .ĩằẽìlttáxĩìálhnμụ ' 'I . ęęílrlnỉlclàỉl I cặt ,ỆIỆIIIIỤIIƯSI ll-.li llμol Itll.rư t.gIlIllInIlllllí IJỆIHIỆIFỤII Ơ ,..-4:1..-
 58. 58. Ố Ố =zẹí,ì"c'aITTi .ịịjilịíẵęẵgầĩf Iillĩỵẫ , e, ,,:ậĩ.=ẩIl"”“Ỹ É *I ,S ,Ủ-ưịụlliiilẻvøln' -Ã nl ỊỆIỈẬ' ỉỉlilull -QIỆỆUÌ cItI_-_ỉỆỉn-- 'Ì A ' " Ẫ V i 'Ị ib, Ị'› ;^. ẫ.Ỉ :L ,. .Ố ,Ỉ. ;ẾạỆầẩŕü ễẵsỀẵẵẫẫ , `_'i;ị,” F-.-_L _ ợ1,e iịềiuằẫữa -“ rlì ,xẸ'“4,=,-_.,í“ỸlỊ .t9v“ , Họ í ị ị, 'T ” ,' `7ư. `Ĩ'ĩ ỄỸấ'ư..l~'-.,_,,_.-Ố-`-.-1., ,Ã . . `ií:"4 ,_ T '“4 Int Ì .`a... .-R Í J , ỆỈĨ-- - ỈĨỆĨ Ì' Ỷ- t=.`-'-.-.*... -:`=..-`.-E:..-”-:-='..:*'-'==nT-.Ể..=.., ' Ì ` ợ Ý `;” _ _, J ,Ệ--',v J ^ 4 K Ệl- `_,]l T? -_v <: ợ- Ii u - = - I L“` f”nl 'ĩ - 1 - -Rig K, _* . . lt JJSABL I ~., ẫẵữ ỀSE Ế -dìíĩiẵễẵấcẵwhaẫễẵks ụμtấầĩ ' lẨi.^ịa!i!JFF.:Eiỉ:ữ . ` A1 Izìuỉụựllulr l-Ir ỆỆIF'IIIư"ỆỉlẹIIouII_ỉ ịlnllllậl nllnịỉỉỉlụu |_gg_ụ ýl IŨEỆ Iaỉỉhqmụdỉiụúỉpãlỉỉỉùỉ' QP ỉli _I_ í 'Ệỉ ỈĨỄ ' ỶỆ IuIfE:Iứ'ủỉỈIÐ"IIIi"II"-7ỉP"!IlId I-Ị C ờ'ụI Inụỉi ỆĨỊIỆ III I I-ỉ'LAIlÚvn.ịIạI RAI ựụnilvr LẸ ẠẠ Lạ j_ỊịpnỊ_ịFμ_ẠuỊ gg Ế `4ẫI"`v^`a'-v'4"`il `ìỶ“Ì , Ấ. "ị " Ế ` '_l ra àn' lù ịụịựq ỆỆIỆ-Iỉụụỉừ lili: . Ệỉịỉỉhùlùl-Ulựảỉỉỉỉậ @III ' 1 Ù'ỉư*FIIlIv'ỉb-Ệ Ìt- W ` Đ ỹ r 4 I X `A L ._ll` 'i ĨFÀ Ả“ ọ LJ Ả, ọọ IVIẸỈỸI Vịt) A Ỉll-1. H
 59. 59. wa. Q ạ w W ......, . /...øạưr ,,,, mo. ụ_.... W. .,uT .u.-. ....n..... m.Wm mx.ữ xu WMV tŕ ,pa Wmpμww ‹ .ỈỆỀ [Ệ -.n' =“*"ẳr:.-'-.:za
 60. 60. ø ụ, L.I ..μnu›.mm,.w.T ..lãi ... , . °uiir°
 61. 61. Gamma en MI mlneur Escola đe NI menor Hợp âm vả Ì tập của l'Ỉi thứ
 62. 62. ì 'vfỂ[Ầ17l.E'-Ạ"ỆỆ.ẵỂ .,.. . ẬỊIIIIẾÙDỈỆI' ịỉỉμ' ịỉ lI'ID)"IlI'JIỆ'IZFj'sfĩỈITIặ!lỈF'ỉIĨĨỆ jị hati' -sv ~' ẾỆLỆFẸỆẶ ỈIIỈ ,Ả_, ỉu I: Núlrtỉỉliụị V ị gq, _Ig gụ μịựị lả Í ỉửù
 63. 63. ư ~Ũl, l'»ỗ*" ỉ*`F“' "”"'ợ,ỆTặ ợ .,,ŕẤ, J _:`i .,' I›'IĨ iã Sè ._ Ị`ázIbí45_Ẻ`ç[IẫĨỉ,-.'i,kẦ“'i Ấ ẵỀỉỶ31ịầỄểằ“`“_`^ấ-,đả _I _,,,,°, mmmam ,-L Ấ K i Ả ' `›`4lb'*J“' luu . I ị .,;ĩ_ . 'Ir Ùặ :ỈỊ1 Úi!
 64. 64. “',Ặlí.-ắ*Ệ*,IẦ)Ệ(.'ụ.r{ulj _ ›ỈII›ịl$'ç'4 .fc“Ể~=` lả.-Iưzl tuụ-um 11 'tjl = , _Iv.ã.a. ›ẹ. _. iv - ar ữị' V ii "I _ẫubịuỉư Erzlli -`‹I'Ịù'ũnlf ư_V ' _ V Ấ __ _ _Ệ _ Ụ Ỉ l irzáị rễ Ố T *” l =,ị:_ì gé: xịt'. - Z yv. ., s ~ ị L ' 'T.ò`2`Dả1Iz'ø*ụ“.m`sc'ŕú‹;`›:‹?-I_”:L3-ợ_ỄấfĩfjịrặjỆẵẦ`=*ảẵ“'ầ” ““" 3 V^“'V V` . Ấ. 4 ẵfcw»-..*s.- ` 'H 1-. . Fn' -E ' uu -n Đ - V., ảẵ`IỀể“ẩẮằẵãF~EEH nEWWW--¶ỀầỄ:.-ỂỀẾẾịEụầ--- -,-,-;,-;,-,:F":.';'zẫ:sa.n..::.':' v",/ ;uμỉuuỊỊIẠ.dIiliItIlnI,AiH1HỆ=HI_llllI'Ử 1, Ị ra ll' ll .FZgIr.IỊ;1ỈlIr Ệ SI ádf JIIŨ' _Í lę mậ I ỊIỊỊỊlIlI..‹ỉ'ỆI ' _ ỈVNẦ' __, r . ạ,_i_,w_"1*:.ặ`E"°Ệ0,5tệ"'*`k”'l"iì " .ii ęmaaìịi V ợ ợ . _. ợ Wm _gòμềmạ III _ ưjl lrjdơnlll-Jd ĩỹ. -pv ẫủềlĩẵfl. ‹. :5ằv':s-gỉ
 65. 65. CÁC BÀI TẬP TIỄP TIIEO ĐỂ TẬP QUEN VỚI THỂ BẨM THỨ NIIẨT Andi* grazioso
 66. 66. :T Akẩi. ,:.:‹, mŕi IỄT. Ất-Ị l5x”*`ẵ -` '.'~lu Lỵ . . V, °'ìj,-Ầ4 I.,zT" --ĨL^ ĐỀ- E-ì"r-`t'›Ị'ỵ'*;;4Ẻ`ĩ"“ 7 fr ..ạ gg-rT,ấậŕíẽềẵ ậĨấWãna'ŕ*ỉẵŕỸ” “ ii ..Wc °†'”***i“°“T*ỂỂềŕ ” '-“T `l Ệμězẫ. BEỆĨỆ ỂLựĨ ẫ ỀẺIỆỄẾĨ . ỉíu Ẹ, ỊYẠỈ a .ỆLT `iwơỈụ8ặ`iịgẤ' “ g;,? Flẩặẵẩm - Kịắẵiị, ị,'ữ"“-FF`-"Ỷ '_ ìiaảụgę-Ỹl.u.r' `,n* - -r”~1l ` ,au - . . .ẳ'.ỂỸẵỈIl%ỆRĨẾẾ ẩầ`ỄỈ7ẳ ` l . Ệ' ` EEE G ' ” *=^†'*Ềẵ _ _ ` Ị, mỉ W V .“`ợ_,' -'Ế`:r ,__ẵ'=v' ` . ể _ịla ị. gị ,íxợỳ 1 _ O_ .kạjã”ạ*ẫT:ĩ1ẸỆẵãEŕ: annmầnầ "Ế Eẵĩẽầlãnẵễị ệãẽnằịnẵĩịẫăìụảầmầềậúμầmsẹg lawn at - Ấ, R' ì vsμrưv aằñllsnnør Iiiilư ẨIIỤIỈ nử& lllillụr lllllllll llíllrĩilllllĩ' DIIIẾĨ lzrư WINE Ệzlt Rüãư nlvalsễuz Àwa* E SGGP-ta' IÊIEE _ EIMKIHẨIỊI -' IỆIVEIP IIE: SEFRWẺ ` R mmu SFu'ìPỆĩIỊir Iằìñằltễẵưlflũăbãl l`ẽE'ziwlỊ' '-. . I . mỉ . À , lì. ÍỊỊ ẵẵẫ ỆNÉỀẺỆỮ IỆỆEỈỆẢ ỆỆĨ Ế “ .› iẩổ ỉềẵẵấ N JỂẺN, ” °I 7' 'Y ỈÍIơẵNỄ F!E[Ề“ỂầỈẵÌỈÍIễỀ~Ĩ gx Ỉ I Ố ` øẳị. .ẩzi zẺí` 1
 67. 67. ' ".'ç=.ẻu--;"".Ỹ“~ .lŕ ‹"'4Ỹ .,ư`T Ỷ :tì V “` R Ị ỉ ø ., C-Ị ỂÀi'5.iVíỈ“Ệ`ỶẨ I›=›.p.I›,""` ` 15° iiJ°I“ậỊ`* `$” ' Ú 1 i H Ẩiiẵv'. .. Ệ-ái Ế-ỀĨl::...stl. _ “í ”'”' Ệ `-Ấ.Lfszz.ẫỄ^ìĨề"μ2tìỉ ..Ểdi Í . “ J ị gtửpzảμ tL'ẳμ'f“ãI5I`* =. ,Ệ Ệ Ệ`.ỉ'ĨIử'ỉỉỉỆ-ỉậ-ỉu' ỉỉịỉ I ĩ"IỊ ỊựIặuỊỆd1ớ'IIIIIllIuVỉ` _mumm- .` I ` IA.AñIlIiỉỊỆ[IIIwEF'Iỉl:Bư'IlFμIBiỊu':Ê'II::IỊ1I'i'uầulpI,,μỆH' ỉ Ệ' ỆẬĨIĨPỈỆỀ Ì Ệ' øỉ-ịĩj , Ỉiỉỉỉi tỉ Q . -I':ỉ...Ệ"ỉlỉ'ỉ I Ì 'I `:`“ Ố-,V r,,. F'-ễỉầĩf 'j_'_,, .. .N ,ọ ,,.i_,.. i gl”.ẳ`I.J~ =ỉ - ỀẸỆ. Z: ,, . .gầ '“.. . _t.,.”Ĩ` Eủnbẩỉ ịüịẩt'-Ị;-Tẽ ;I,vÌL hv;`,hỆỉ rã, I 'SL .tí ,ì"Ị iu- Ấrấẵlưv atv. Đ í v` ỂỂỈĨỄư`Ểẫă`1° íoặmấŕịb ỉỉ Ĩỉỉỉỉỉụ Ĩuỉlinli Ệ Ỉ'ỉl:lIỆãIỊ."ẺalIE:IỆ)lLử*lậ l Ĩuịỷỉỉỉỉìlrịỉ lị' ' 1 , Ả' Q 4_ 1 .l'~:,,r tv 1 . .A I;Obạ.o.T . _ ”Ệ"_ .-n_ ` .L .. , Aễ-..x- . . ẽ›-==,,:.,aaz ~ đjdáẺằẵỳụỂ~°“ỄẵẵỆ ” V :. Etzuụzfạẵŕ p;-sỂŕ.3aĩẢR:5-TzH;LỀ.zẵ ạđỀ^ ' .r-:.- .-*hũ ' " Nỉỉĩýìự ĨĨỆÙỦĨÌỈ' ị _ lInt3l=lIIulultIIIIỉIỊ°.:`μ:lsu_Ivzl.qtLư::ỳ.‹ỉ1' Eìỉlvz-Tòĩầịkỉ-.i:`Ể‹v1`.ìị:i_ ìdơiuwuìỉlùlμĩzμữộnn ?S11 . I.x_, ŕ` 1 r-"ư ' ___^"<. -›l_g- r . . Í , , gv T ự. _μủỉIỸìĩÝỊÊ.UAƠĨắF ` ' ' ” Ấ” V”““ 'EII^' ”-'Ú' .ỂỸ Aịưaẵ ,. ` iiẵẫ^:ằ°ưĨ ' .;:,4-”^=ÐB=`**, u.°“ “- tuilơllllll* r=IIlIlIl' Ếỉỉảịílỉìiầềllấẵựư lt Ĩỉỉỉlęỉỉ- NI ' * " " ' ,7ẫ'u'..v-ur-us,.μusu:a-lllllr μrøĩruĩăựẵẵ-uuuạỊjlKrẵ'.ñ.Ềẩ“ẵ p-av μÉĨỈỆ ”“ -"' *“"""'“"" '-`- uliỉμpỉ l:I'ỉLỉỆFĨ,Ệìli|ậ_“vjỊỹ Ỉ i ° . "'-rt lữa -Ệ ` "fI ị xịị . `* ,` .fi-a.s'-.`-',._;jị gç. ịịịẵạargcçỉμ-ễ‹Ềaă>‹ ,. ;.-TL Ệ ,. ,ẵ.ẹ :,ịịg -.ŕ_;ã___l{fK.ẵg,_,,,`,...ự4 _, . .v ..t. . .cui ìbl' ìu.Ặl`Ể-4-Ấ-lẮợĨLI`r(h`.IẨẩ v ` V51" ơ”:-*Lě'JẵIạI*.E”ŕμẫấĨ " ~ .. ÃĨỈ'
 68. 68. Í vl ai«Ị_li,Ả'_-ii] IFỄ Flvịý ŕylỵ Il AiIẢ 3:' :Ễr lu éttxẵ ' Í . Ị* A S, ỉ`Ỉ` .. - . , , .. ,I Ể~*ễỵ;**ẵEặỉE .-L:5:ẩJI:ĩ?«:`Ec.-a~e.a:Ĩ““*'ỈĨắí“-. “I^ml .μ;,-ỀtăfaFẵk›LjE‹ĨíEẸẵỉữịtzm:Eμz;ẵ,&ồ;ậẾẫ ,bẨ« pxịựzịư Ệ'ỆỆ'ỉỉ ỉưá Ạ 11 Ệĩiiị-'I llllí Ị - N Ú-.nịt IIIIỆIIIII - . [L*4›ĩ'II7 NHN' Ẹ là “ H q "ấn'ẺfỆỆểầẵ‹ Ế ;› 1.- Ịẫậịj . .ỵ__ gixziuằă-rai 7 Ấ- ` Ă bị ưgę rểmễ.. .I V Ir `V3:iỊ ,Ố V . 1' Ệ Eth ' ii ..”.i . ..:.~r.,ę,›- * 7 Eĩmmlẵĩlẫ-ỂẦ-ỄẨÙ “Ĩẵ 1, iŕmí ị›4t.vv ih) I Ềùtu-1vỊàỄẸỂE`ẾẸẵLEẵẨỀễấĨ5iầ... 'I , _ø Ĩ'ẳĨỈÌ'ỉỈĨĨĨỈ il 7 Ê. Ịr ' ẢIỆWAỆLJZỂ `-` `” Ì ,,j .-s-u..Ề“' "“'” ' ==”'ỊEẫ:*vzầ:r:mø'ụỸề'ấIa.”:Ệ:f::ắ:μ-apa-e-Ị rubư anu :-ur a- . Ế ""'-"““ .ạ...nrg,ụs,z-Ệμ:“-aừg-w-gμ-::““u-““”“"““-ĩ:.::- aN-“EL” ~ .“- ***niu IF`“=-Ị- “Í ›, Ềv ‹ - › - ._ `_“ĩb"ỄỸĨ'Ệ"7'lỆ'I`‹ Iắv "Ũ"ì-J'7ìZ Ả_ -, ựỹ V Ế g`n øữỂ'l›Er~ẳ_ ra v"=ầ'v-;.~:fĩ'~ ,“.=*'°-*'.““EL,ỂgỸ-Ẹ- 9;.. - - ,?,_=:.v-.,=I"°iị-ę`Ềẫę _jỂn;Ề' .' V 'Ị`_ẫ7ỹ`ễ:-ę*h5tì T phơ; ye- fl' “III Ơi 4* - `_ ị_Irw. Mơμ. u -nr 4 ~-rillpkóựuẩ.-.~`-'q`l*Ơ.Ĩ'-`1,rỆIí.r`_n. v` ì QQ, ,T r W ọ rĩ nì 4 ,ầ ., .IA mμdộãụ ü .gụ-ø-C Ếẩlỉìẫềwnìŕw ỸxầÉ`ỀlEz" Inn. ` Nỉhiùlnn :Ệ
 69. 69. .. Ịĩi, 7 .Ỷ-›;`ẫ Ì Ì Ị Ố, Ạ I v` ^ i -ang ` ~ ŕ. _Ì‹T,"nĩ`i W iịị' -J ` ID" III ỈỊỦ'
 70. 70. H” ệẵ 'l7ỵ,^1`ẩỆ,,L.'f ~'*'”, :,v`,”ỵ_.',q_ ef: =N NW' Ế ”~W:-:rạ-mp II: ậẸn.ụIụ“ IJ Ệllư 'lụũuỉỉ vị 'LA- q . “rịrv ưu , ,- ,, tu.-*Ờ-`›. Un gd . L O Ợ›-ơ.ậqỤ_ìạr-vừư- f,.'IềJ.ucnự.*.'Ễ~.':.nnIì**r z.. r nư v;ã.,ịa. Q- RIỀ μ_n Ị 'I = ` vŕìẩ 2` 'ẳ'ỸỂiĨ`iỀị x s “ lầ đc" “' ‹ ì` “.,ị `ọ . . ịỉỆễ`S“-“Ẹ `:Ĩ.. ;I;f ị`,”ì_ ưgẵỉĩuẵ _ừJẵỈỆỆẵạr.ầù~ẻ%ấẵỀj*:2ẩrằỄỹgỆ , ` - ' Í- `-,'* , . ..-"'v ":""`.°"‹a Ư ` > . Ỉa.: °' “ Iiẫmẫínig '. . -Ả -.s-` 1”.. ỵgzct-' Ỉ_μ"' 7“FEỂẳỀHăÌ,ễ`l`° _ìẩìẵ '““`J,.ø--'rt' ` _ “ tự , Ềr'ŕ.. ị-Ê ỀjịJ^ Ểqềri `.' Eat. ‹`°μĩ*rỉami;ịiĨø1Ễ:':`:'ễỆỂĨẵỂiuỄAỂấl :..F` 'MEỂỂỀỀẦÊ ỆỆE ãẩ-ẺẸỈIEĨỂL Ii ì I I I l Ế ^ P Ill HI . 'Ế Ar ^ . ` _. ' ụllạ .':.P-Ệ_,.;".. , ~tF.ỂẵỀỂ” - EE. lẵmlưihẳắ g,Ịỹ‹μIỆJnlr'Ệ.AinlỈỆ'Ệ“ ỉùỉ 12-' ... .V -- ,tị J' -.
 71. 71. lỉỉ ĨỈỈ In' lặlậllu' í.“l ĩỈÌI Ự ỈỈỈI i. ầhzả. IlI:›ỊnIỆ 'III :LV ụ.,. , ụ . ạ y I . .ư .ụẠ. . L ị ‹ v . v- ” .. .- .-Eaì -. ,_ , - BSIEỊEHỀL A MEẺỂỀỀỄỀỂỊỂA iẩü' Í ẬĨỆỆ ỆỈ Ẻỉỉỉịl _ ` _ -_Ư-'ỆỪẸII rẳịl
 72. 72. jẩ I ' w Ễgĩaiễĩẵŕịød Q ìL..øIL ịi ., "-i'Ii.*`_'ị'ì“..Ệẫ'-'Ệ“:~Ệ.,v:1ỸI -""i ' 1:7 Ẹ' x-`_ . OI I_ 'r-,. l..z_'-lừ-_h. Q past: ' lơi ầ DI uF"I- ";`l~QHvv-_ hg ỀẾỈĨZ-ềẫ°ầ.ẫ,...,Ềễrq7ẩ:Ễg”iễạẫỀẫ= Ảl'lnIIId ,ĨỈIIW .ịu,Ĩ Ĩ ỉ ỉí nĩ ưẫĩ » -ị cn-‹nựrIp`,Ị,I .Ệnụ`Lfsl'37Ạ*"JLE:,V .~ạmw- “-; " ;-gcợ,..v:* ,,l lb` Ig-ực., :,q.z ụ' rậm _ u . (_ầIr . Ế `.v L ,Rlgt G IJ'._r^;aạ:,..ợ.;v n “ ị .“ ị” i.Ỉf1ễ,Ỹl-Eẵ4wμEga` ặès,ẫ.ể'LẾ=',Ề..`:::μẽ“.Ề1ỂEPE-ạ%!Ĩ°*=m'=l -ecz---;'=rỐ“"†-LỂ-ẦuỉỆ;'Ể-`.“-`“'-*lạ-a-----” "l , 'Ể>°q”`-°°Ẫ"“ . ỸỂĐ-ĨŨp` ữ,llÀ"^Ĩ . ‹ F lĩạ-*zẫpI1Ề1,ảgli"Ềụ `! " T zụvíĨúƯ Il ựt.ilvỉ'I .Ẹt “ . IỊỊỆI , I . . '.-. f .-- vv ?E r›sĩ. H* T' 1 tư ,,.l ,;--lạ
 73. 73. .ìựă ,Ar‹ l'fL1uẩ'.í›;r'2 Q_ ~, ,-g..., Ỉi:.c",°-_Q 1 'ỐẮÍẮI . D Jr: cmdu-ỉu '‹,,_ Í. _L '.vẦ. u `“ ẵ'Ệ.. `_“"r*fgi.Iý.,ằ*g' ểềầựịfềgffẩẹtĩằẵiŕ- D,
 74. 74. .Ệ 1 `* Ệ.. ~°"“Ĩ"' .. Kĩ `~.`-H-4' >ĩS?ễĩiv*7"”3ỊĨễ,l _'.'lvẾ I im Ặ V. IT.-gộ'-Ữ L i” VV_: ' ' " ` " " V “ *lợ* Ế!/ẩầìgpè øẵfịẵễμẵiüậl b '“ĨtặiFIig:.auự.Jr°ìể`Ẹ'i`1l`f°J`IứELltfẽLI.IEă3“!rZ,ĩ5›μụnW°.' - ›- ' i - =* *Y L mgmỵsẵẵẩhẵà I IIIIIIIIIIID- n%ĩmẸ:--Ề › Ỹ ` , . _,4 Ố ,ụỆjĨ`ỳ›Ĩ ` ĐĨ .. ịị._ị.,.,LIŕ .i _ Ế`*~ V ọ 1 ,gợi ç' ọọ . ọ k› " r _ rẳ_ì `ỉ tl vl' ` R ọ ` I " ý` I Ố i` ìLị-.Ì-,Đ -Ạ T Ả- ‹,~ęẵ_ ị_'v.ề=~=ŕẵ-*, . `Ỉ `, ẵì . ...I** ` ^ `e “Ữ G- “ Ểl. `“h . Ẻĩịl - ręi ,. . 'CÍ fí# "Jư'ø=:`r,ì`F'›r~.~ in `ìl`Ắ=*i iị:;In›t~ rỗ' `4L;IL”'u Ap' Wúagố 1.'linỊởìím Ị_j""' Ế hn
 75. 75. -:i;1i!ỉ= «:l_Tμ, fj; . 3` A 3 ,“;ỹfl.^ ừa 'Ểụ -'.` .. - `ấ'ỊỆạ~_~-ịiụ Jμ LỂ' H.” '°ỉ"`vi-4`ề"f":'r T FẾEĨIEỆẾỆT. V lắ ,K ^ ø-4rI"'ẫ ` l ' ,ĩ,`:1` ì-ảŕị_ . `.`lIDIi rit! đề kuãlv'-' Ệ-Amr-WEÊEỆỀ. ':f.`~:~“`.':“..3:*4â.ạ" `ỸA"5'IẺ `i Ĩ `AẠ ` *t.°, 'ọ ,TJ ỀỀ -.cr rìa 9: ,1jẤ,;.,Ả_Ị,'_‹_-lic; tư Ầ Í_--_Ị-_A ~--^ h Olzắdầ-'4UIặ.ĩI`:I: 81:1 ậlaIl.Jìịị'ỉ , Ĩe'“sLe aa jvì . . _i E7 VẦ ị . ,ỈĨ`ỂỐ»m '-` _ v. ,,, J ___________5.r I ỀỄ*;~°:~aặμŕ:,.4.*=-:Ế-E:FỂ-,Ễ+ỄẵỆ=TYỸ'“ĩ:ầiẫẾỀ..`* .pi Ĩiĩvμỉ- ịnlçàgảư °ằ.Ệ`ạẹ:Viị-nư Ệ-Ệ '*” * ` " `t iipif-°-°Ja"ŕLỂi`~ Ệ' ỮVJÌỊỀỆLỆỊ `”`I_lI"` ,ư....ý'*^:`-.'“.-Ê: _ - 1` Í” `ẵẫỄdạĨ`J Ố J IDĨ I " E ijĩìằĩễẽẹvii' - ĩầèmẫẳmữmiịạaiầẫầề III' III j-,μul μơdŕẵ ` - ` 7 ' T ` Ẹ ŕ Ể i NỈẠĨ “ . iẸ,ề=.`.'-* nk ..H` Q . ấn Ệ * 7 'n'n..*.“ gi.sì': ..,... ,ị,,ii." Ĩ`i°`i'Ế`L . -*ẵlỸw‹ẠA~ỂVẫ-Í-"ĩi°ềŕỊ'JtliịỊBĨẾỄ“ỄL Ẩẵữẩ 1' 7 A 321 WE* I ơ-E.. ' , Ỉ Lịỉẫ ỈĨÍỀ Ệ' I' 4 Ir Iỉví" IZ lễ" .x ạ ỀỆĨ;'ỆlẬ Ệ"I!.'uỀ'Ỉụ'u'ẫẦIỄì-Ềằị FỂỆ Ệ Ệ ỉỉ ..ỀỆLỆ ~`a μ ỨẺÌP Z I C _ '. Ả_ j-ơpç› ~_ Ị u ` I. 'ẫtŕệịẵỵ ‹ 'al ° -.. " lĩr-k`.r . ụ, t._.,. Ă g r. ._" Ềẫ'1A4ễ.›_.ỈÌ _ , -' Ị , ›`Ỹ! Ầ l›" ỉ_,ỵ V , ra xẫ , ` ^r ẵ”"'J . 7 - . .-i,.”L.,_Jz. `. ' `^ị[ị , lỗ* I L ` .a ` ~eỉ'=Ỉ`iấễ*>= Ế”-.ị.i“Ĩ ..,.I ”° * Z = , ìẫv ` l-.::nổ Ì .uịxnμẵjtừ-Ể=ẵ'ằ'““ ỊrIiĨ"l-"ĩùuỉlẳũhlìụlấiùlusll-lnnỉhmμdl-IIIỆỆIIHỊ Iliẫẵầsii ; Ơnụlllụr- ịmự_ ỊIIIDIKIII-Ệ _ II lllnllnuẵnnlỹg - ui - gq,;ęa1 V I Ề_t__lEm_EẸhI'=LJIErã!Ii IES-Iầø'*AIEI:Ln..E›ĩ1:ịlll'nilalit:taKzỉ ỆỈJỆ :.ủøắ x fẩ*Ế'ẫẵĨ,ę“E,+ IẾ Ú v 'ầắ7g:F"`“' I I' " ỆỀỂỀT cl- l" á * Y_ çŕ nụ, ải. ' '*'*-'“'“'a -ửgẹ ít.. .- [ Ố ,:“›*~ìâ -x=›Ể.-`- `:ì*°Y=-"'*"`”-' im Ố ñEịìAμuLnIẠl.'kV:iẢẶ`_tđ'ẸiTJ`s" ' ~va'ĨÍIỆ,iỈa:,i*"°“ Ặ _ ° ` . =ẩ"^ị--'Ệ-4.ầ1íi"ị -:'u:-:Im-'Í-Ẹ: ìhun ISLẠMẸ .ỉ.IIl“ ' Đ .. -. c H ` ỸẤ!'~' ẵẳ4` "i-il" . .ặŕiì ị` Í” ĨIÀ ,_ , ` ` Í. i-` ` ,Ii . . ,a VÀ Q , Ấ Ị_ Vi , ... _gị _ 'ü "n`,.., " "` « v`”r'-',*,^.^l*Ĩ ' `, - , -`.a , V. ẫ'eắQỐtấ.NỈaịÊị‹i Aàìa-d=›`," -`4 . .` *Ệ fí.-.ỳ Ấ t^ Ế a'- t v -1 f'v' " V V Fk` ' í A. KỈ " Ạ*Ẻ;1l “ậm ' ` Ề“ễ*ầ*Ỹ=IỂIĩ_Fl'ĩ=ĨE*.J"..Ì”ĩ`Ĩ'ẩI=Ẻ ^ỉ zu `~ Ạ ”' . _ Ĩ T *_.- 'W .!`.; I ^ tỉ Ệ Ệ ựxỉùưlnμuznnzsỉìj-1 I` ` lt ạìuậ .Ệ IuỤ!I.,Ấ ợ ' W Pr., ,VLT ắ Í! ỈÍ -J
 76. 76. 0 Ả ,Ỹμv-` ạc c. XX', i FỈI r-13'.:-:It KẾ Ế .. "`I uỵ iẩ I Ngạ tìõí I "P tg. o * `Ễ“l .- »vr-- -- -ĩv,rqẠ'Ỉ , DỒ .wŕờ,.,›|"_,ắ. ^- D_ `-'ẵía ` "= "“ gắp ỆỄJU .. 'v^'~? :ỉằ-lÃt`?".".“ tư-oơo,“' `mv ' "Ế ` Ọ N. Ức μi' Ẹi Ệ,Ệ,ę,.-=,ìr'.;-,-r,._,...:-:-z;-z.μ 1l.LIμ”cìÍ.:' ĨỆ ÉII-FĨ? Ịgu. ị Vμ J .'ẹỊ.':“`*°'.“`:i:ì`ị `“`9Ĩ _ịặ ` ' “ “"4 vự`v:*`v ữzn ịlø ..kl `Q ,__ É ' '-“ŕ - Ị- _N Ĩ-_ I ..cợ `ỊdỶ Ì-ỉỉ' Ậỉ-- Í :Ì-ĨỉỈ -ý 1 ŕợ‹s MAIMA. Ệ -. G i;`.ill ỉv:`.1.1 ằẵíứL..- N ỉí ` `t--Il'. hẫưg. L, Ềl_í .ị, I Ế r Ịiụlậllnr ỉị ị‹,-, . IẾẺỀĨỀỂẾ . ỈỆỈ V" V“F1." TL ,gì ; ^ __. °ŕL-Ặ-IKMUTREẾJ `ắ-Zd.,c"4ừ.'-111$" ' ỊĨI ẬỈỆĨỊ NỈ ' L:-'“ NÉ ắ N _gợi . . ”9l`B` , Ị`^.' .L, ~d'ăợü ềậtấçlụ_ -v A ã_›E"ĨỆễa“ Lắng' Ụ' 11 ỉltrulìlự ẪÉIIII ơU'oø-Ơ` E Ĩ*°*Ỹ`(~v Ịuøllll “μ°J *V G , Ế . . Ĩỉj Ĩị ẾĨ' ẫEụỸẩẻEIB:ấE=L -ị'== ` ,S-›, cb L WFẾỂWẵ.-;ạ E.Ề.SalỂEE'a.F.=!Z‹ Ệ ẦẨAM I' 111 It r ` `H -- . . ư Ế”-Ế"
 77. 77. n`Ĩì r, ; . . 4.,__ø__L_,;IL _ ịpị J_... μV'.ẺLụỉ___ , 71,;-,#1 - "`4- , ` --1 IỆNỊ 1-1-Ị ịỉ . ỉ Zị ự E `ẫ" g.f.Ề. . “`+”`“~” “”*ẽL1ẵ;‹ạựg.g *Fấb,”:ị;.`,gi~ặ,`, T ŕ*"-"‹':u..u-ụ.-n'”" "“':?ẵẵ-";'Ỷ°°c...=.-.“ii“'“”'i ”“'ẳnắĨ*iẵ:::: .. _ lỉliníậuuulẳ Bqqfnẩ I' I' I-:Ệ .Ll4q,iằ G zi " ` ”“^~"*" ' -31-tằcấfậü çị-iỉ‹'I› . W ệęĩ~ỄúgẸẸẠ ệẹẸẸhEWỀn- Il. ặ:Ịạii:=w al" ỂẨEĨH i` ĩ= _ -, `r, ; 3`ể='ì°ỀỂẢĨịỀ.ẩu“.tựeàkẫìễ'$Ệ'ễỆiL1lỗịỄẫi`Ềl` . “ "i' ` ` mẵằgặl XH" "”_°ị° -..,.., íĩ Ị W *mũm I ẺẫEĨIEE v Ẻr - III' &hiã ịlI!=ặ ,lự tị Fạịdậfề -_Ế I ` ` , vũ» R Ì ,,_ ỉù Ĩìlậàỉ-11 â_ ,..t , I I KỂ fh ICB" Líẽi I “ ` n -, rŕhw .. . TỬỸQỀ:-:ảạỵ"ĩ‹?. Ị ‹ , nơ R.. ir° ,, , ` 1 ~ I, ,....:-`¶ằ"=. _,`μ",.,'“_..°“"_-'°I..J=-,, -L v ~lŕ “ Ill' Iu -ỉ v Ina' 7 1 `, Ạ ` Q - ý kì'. -'Ũl,_n_ hula' ỉrzøìơnì j “=`=""`t-us==:“'“'r=-ụxn“"-aư"”'=“”"'=;'?'vị E,lỆẸẳ`ễẺi-i i -4 Ẹ I vd_,l Đ ẾP”;ẩ T- . . APỀỂĨ .,: 1' ~v ~ ^' V . V. . ỵ Ầ Ã: _FĨ_ x yt I `ịẫ::^Ấ“`3I:IẫJị1ẦI3drzIEa ỄEEỄỦỀ nl- Ẹ_ III: jp- ,ịuli 1 .rIỆử'III ầẵ' “"' "'ư'z'ậ'“LgẺ'ỄỂμ'-Eầìnậi Taẫ Ĩít'. "'. -~ẵLẩ ' `1`,` Ỉ'Ấ` Ì .lệ ' lI‹ ---Q Ax ._.. »..;r^,-- X :~`L.i"°”°°°°ễ'l“~`;~<-J* ỉ ' ^ ÍT L”.tTgŕi'L'::ặ.b. ỉ.ìV'ÙỆĨFlÙỈĨỈ μ°BỊ",ạỆp -ỉậ vmủht .IIE Ẹ' :lì
 78. 78. - . - › *id , ' ,` -M .'."ểIr"'."'Ĩ'.` Ệ* “`.“*“` . 21$ . " _ị __ø __' I > ịỉ . - 1 -À I› çị_ I ,.‹s .-81 g,.`Ỹ`1'.'_lLFị . ị ”μ` “V - ` lý 4 ' I Ị đỏ ỆỆmlÍlà .Il Hu Lrμùuulạlỉi I' ot! lμỊ'u.μIl:I'ùẸ-“II mulịịlỉị :Ối L ,*“Ễ-ẵìμ ỆỀIU ẢQ"l:ẢllẸIỆ' Ể'RmI hựu' ) lý i,“~ T'Ỷ,Ềẩf - ỉ ' I~Ể- í - Nỉ lủi ỉỉỉỉđ Ệ .s _ ` .- Il ki ỉ ;`› - .Ì ~ .`*=c“v..l v-^”°μ4 . ø ựẵnẵạẵèặầịvi μuỉịạμc ỈỈ_ỉỉ_IÌ Ĩ ỆÌẤĨ-Ị IẺIIỊ . ,. Ể ni . ,'H ỀỮỂỂỂŨỂỂ lìằi - ^` É °lỄ5Pẵ~ắỂe - ' Ẹ F Ì " 1; ,u ,_- .ị ịÍ` z,,,` . . '. ị. 'A ' .. W. gd LOỸÌỀ-6.] _'biĨr vv Ấ â V_ị`› ^ _ u ạ 0 V - 1,' ~. . .. _. Ấ. ự ”"'~‹ ĩ › Ả›` › I ' ii ` " llấìt-1 I {Ế 1Ẻ` ~ị*ị1.'íấ 1 1-' ĐIỀN “`“ĩvỉẻÊẫ'” AI' I Ỉ ẬẨ Ẹ 'Gà :Ệ L' ,','~ Ề lũi ” .. Đ ị,..-v. Ilullúslln Ẹ :It ud .Fa-.I ` EI' - - , ỉỉhlùμịị ir IIỈHỈỆ' Ệ gp- Ỉẫll" Ẹ" V 4 Jáẹẵ ' › gv ỈU =`.:Iĩ$., `ỉẠm 3 w Ẹ - ` u 1 ÝEỄLÌÌ n LçỄủ`Ề` ›,ặ`S.-điền se.-:a.....* .,,;,:Ề ` ỊÌII( lh_: H_ N Ilr W :V ~ il ‹`«1 n -v -~ Ả Ạ'r'ùI"=" ' ” H - .. ”W*-=-.. Ẻẳa;-ŕạ.4. Í Ị ?`.,ę.`ằẸíj ' z l .”,r - Ế . x`,ậắ:› ”, ' l À_ ẽẵẫ' 3 ĩmgmgi Ấ i Đ =,,; I 7 'h l*_f,_1`5_ẵq" I I* l ựẵiẵìẵ Ế ẵidnlμliu-I luck- Ệ: L ắt Ị Ệ .ất T *i,.
 79. 79. .. ,mn nu . ưa ỉ..nr.m‹F. ..,s W .M lự ằĩ
 80. 80. mý ;:Ịphị.ậ U ỈHỆỈ Iỉịtỉ ĨỈ 7' Ệ i Ệ Ị.uIIIỆIr Ệụư ỈNÍIĨ WĨIỂYỀ FI`Ĩĩ-ụsămmi H,.. lu-'fl Aẹxẩềiỉẽzcịẽiãz ẸA-ầ° Eẵễ: Ì Ệ II' _ μlμ IỆlIl..ụqI1ỉIv ' Ệỉịýư ll luận .ảiấw ỊẸĨỆ μụạềlỉỉlỉ 1 ị
 81. 81. -. ¶' .V v' . ,_A .EEM :-III J-Il . Ll ill. ợ ịậ AA il.` . ' 1. u ẫiắ“A'” Ế;-Ti Iilliitiạu' :IẬỆl'Lølnu'ử-đi: 7 dỉ “
 82. 82. , N01 nự n μ. 4 ., ẵựả 'd,ý.IỊy4 t,ẳ Ị ỉIỆnSf':'.`Ỉ ìí 'Ỉ i‹ ' -"'“"s N' =`7`“`=` :till . ‹`ợ r-r 'Il'1' ""“Ĩ ,ự ,, ..
 83. 83. m..it.o ụ Ĩil ầị .ml mŕi , . ,. ụ , ,,m, V . u ..,.ưę , ., . .,.n..m.μ.u.u,Aqμ.ựưụ.nn ,. . . . , . suứ. ,. .yy itc. 4
 84. 84. E1¶ HÃY NGỦ ĐI Muy12.2004 Nhục TRỊNH OỒNG SƠN AN soạn cho Gllífnt a vò TẢH 1 u a ụ Thi al'I1l'IaeJvlerIl'0 2W4 bj EASTE RN MUSIC. AD rìịìri reỉerlĩed.
 85. 85. r lẵ!'l3Ẹ 'IW .Ế . 3i'.ì' É' Ì: l tEỈ“IĨ . FZ7 ỆNGN NIỆ .JNIEKỦJE W'aì' 'ì l NÚ Pgẫtc EE tukl Ệ a‹:!ĩ'ẠÉL ŕ:-:,r `ĩì'.'.ẪĨ `1Ệ"Eẵ :. r V IIAỶN NN' Ạỉừĩỉĩ
 86. 86. l4ili`J“'I`Flị°ỈỂĨẩi[iIll H. ' L v ”ỂIẵ”Ĩr' Ỉfr^°' ĨĨ' tiã _bI‹xi , Ezụ = ạ -^.ẵEệ‹IIưỉ'Ềiẵ G T `v:` " ` lý 'Vi ' Ớ 1" ă rẢềý- il - Ơ I ,sd_x, ,,,.ợi L I Ả ..V _, Ệ»-.vẵịi Đ J l` Hi,““"Ilí lịùrèĩlĩijf V “' Ir, ịF~l Đ .ie
 87. 87. I I. . Ị, `‹_. › '.*ỊIŕ*i°Ễ À Ì .,L ._ ` 'Ạ .Z 'n,,.-_.~: ự.:-.ậm .. . Ì_ ĩì ỊIITJIQ-Ơ-'__ μụuỉg -- . ỈJEỈN l l Ếñkỉy?Ệ _Ị J . I ŕĨ ÁĨEỊỈợ hIỆ.‹ẫĨÊỈỈÍVJ ĩ › - v T g ọ V ç L , ‹ ‹ Ê . 9 Air K ợ ..l › I›JJ`Ư“ -Fi " . ,, -. Lợi ĨỄl:cZgẨẹ.i.
 88. 88. alnthưuíìẫã' ` . , xNẺiáỀE7' .ÐI!_ ĨỈÍIìẦL.ĨỉỈ_ị ẶÌ ẸỈIỆĨỈ ŕ', Ấ Ệ i^ 1 ũỉỆ . . ĨỈỊĨằlNỉ!ỉIắlĩ ỉNẵZỈỆ IầN Ỉ' ĨEIỊỂẾL.ẳHỆ ỆỈỆN NẬIỆẺĨNN ỄỊỊỈỊ .ỈỆỆỈIN ỉ r . r I _ , Ỉ _ _Ấ,` , Ẩ Ị ỆVỆỉl'ỉ-Nịỉĩỉ ỊÌ. -ủi- Ẻ.ỉiIĨIỉĩlN ' ~ IIAỈIN Ệ .N
 89. 89. ặ' _ị JỆI . ' Ww' _ ỆF`ẵỆỊẵ lĨ1ĨN'ỆÍ›!μ muc “ 8 ỉn e“ N . y NỈ Ilaxĩ .EIB .NE YIÀWẸ 'ỈỂ 'EÍIỂ ›¶V.E N Alì *lị ..Z .EB Ệ7 ẾNNNN ‹ìẫỉZ N Í ' ẩằi NN ĨuĨù ỆỄỈỀỆĨỈỂNNỈỈỆ Jẵựẵịỉ.-ỈĨỀ l` Ífjìầtììĩ ỈNIĨ NĨĨEĨĨN . " ' . “ ỉ Iμxìvzìn' Juni- ẸIỈIIỊỆ ị " taủu ỉu Ế, M` IỆNỄIIỂIỈỂỄỄI V I .. EỪmỉI.vỆỆndlaỆNaIlIỆ.S: Enỉủiỉdmạuũậilnkęlủcl Ilasỉtỉỉmmmwlựlỉ' JRỆẾIZID-Inỉuiv-ÐBPWẮIIIGIXI ầư .mμiaμęĩ Ẩỉnifzzsll ,sxav “ :.T Ạ B-L.›'ũị'*"‹7'Er ĐI _ y a V " - ' ^ er ' Á' “Ố T N A l rấ ` ‹ V i . ,
 90. 90. MƯA HỒNG Music by TRỊNH CỐNG SƠN Alĩangeđ by vó TẢ HÂN Allegretto 'IĨIII Alnnøalleut Copyl1ght 0 1989 by FÀSTERN MUSIC. AI tlgìlu mcwnú. Printed ln Slnppom.
 91. 91. NẮPỊG THÚY TTN ị (SUNSHINE IN '0UR E'lĨ.S) 1'Iusic l›a~ TRỊNH CÔNG SƠN Amngcd bj' vò 'PẨ HÂN , cz i This Nmnzenlenì Copynơll 0 1990 by FANSTỂRN MllSiC. All rlgllts tI.'aÐL'I'VI.'l.Ỉ. Printed ln Smgapurư. Hị *ZA . ` Ủ ỄĨ
 92. 92. ` G TAY LÔN A1IỈ118.3Jo% NỐI VON Nhục TRỊNH OỒNG SƠN vò TẢ HÃN soạn cho Gttítnt Thi anìnaementũ 2ƠJ4by EASĨERN MUSIC. All ríịìri reserved..
 93. 93. .. "` H É '~ iv ,Lì ắj( ilrlilø * S ik i il ” “ ễ”'lli`.L . 7 , - li I Ị Ịịầl, L”” lỀfỈLŕ_ Í -P .- 1, Ẹ 1_ _ i`IMTŕ.ự,`> ỀẾfil.lI Iữill Ễqiịíửịl, Ầ V; Ấ , T ; - , ..g ' r` `^ I l.Ỉ Ế!-I j l*l . _- u ' À lí 1 I, Ĩ í Ị Ệ J v_:Ấ Vtv ự.” Al ị' I. tl IíỄI""`“ í^ . Ị ' r E- ` I ,.-Ỉ, ` i _ ViẤIl' .r,_ 7 1 Ả -. Ếŕlịl 'Ả . -1 _:ể I_Ệị 1 II FE "`ầ ị.` A j ` _ H_ i nl íA_w__, . Ẹ FL 5 T” mưtlịằnll àgpẻ*-ừẵĩiẵgje G “” ọi l`ÍĨ` íI` *T,I`Í`Iií`l`.i`ljTAIT - G .E~ẸIĩugỉẸnỄ7a-:JrĨ”`ơ “ . ø ' .:ls LdỂỀ ỉẵỀỂỀỄỈưEỄ ỀỀẵP¶ NN `° ` . i ỵf-ịỆ)_À4V ` ,
 94. 94. -Ì Ễ" .`°, Ĩ 1 ỆĨ I- ` . .__.,J_,F vkl ằm`ậ`ỉặgỀgl f . Iu . I. Ệ -I ' về r - _ _ẵEẵFga. L-lị 3

×