Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open overheid

275 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Open overheid

 1. 1. DOE MEE DOE MEE 2012 burger ondernemer organisatie instelling 2012 d burger n ondernemer organisatie instelling en eë kkr ide acht in i t i a t i ev en dTussentijdse samenvatting n en eë kkr ide visie achtOnderweg naar Visie met Actieplan 2013 in i t i a t i ev en actieplan 2013 visie actieplan 2013
 2. 2. Onderweg naar Visie DOE MEEmet Actieplan 2013 2012 burger ondernemer organisatie instellingVanaf oktober 2012 – maand van Open Overheid –verkent BZK met partners de opvattingen en behoeftenvanuit de samenleving voor een meer open overheid. n d en eë kkr ideNederland heeft zich namelijk aangesloten bij het Open achtGovernment Partnership, waarbij overheden, in gesprek in i t i a t i ev enmet de samenleving, een actieplan opstellen enuitvoeren, om de openheid van de overheid te vergroten.In deze tussentijdse samenvatting vindt u de eerste visieopbrengsten en mogelijke acties. Met het project Open overheid spoort het ministerie van BZK actieplanmensen en organisaties aan om mee te denken én te doen om 2013samen te werken aan een open overheid die:• met de samenleving beleid ontwikkelt, uitvoert en evalueert• open staat voor initiatieven in de samenleving• openheid van zaken geeft over haar handelen• stimuleert om gegevens te (her)gebruiken voor nieuwe producten en diensten• haar dienstverlening digitaliseert waar mogelijk.
 3. 3. Wat kunt u doen?Er liggen kansen voor een meer open overheid dieworden opgepakt door overheid en samenleving.De ambities gaan over principes en uitgangspunten,wet- en regelgeving, technische voorzieningen encultuur, de bestuurlijke en ambtelijke werkpraktijk.De overheid kan opener worden op veel verschillende manieren.Om er een paar te noemen: actieve openbaarmaking en actieveinformatieverstrekking, een open houding, open data, openbudgetten en open spending. Om de effecten van een openoverheid voor de verhouding tussen overheid en burger weer tegeven, kiezen we er in deze tussentijdse samenvatting voor deverschillende verhoudingen tussen burger en overheid uit telichten.KernvraagHoe kan Open Overheid van meer betekenis zijn voorde burger in zijn verschillende rollen?Bij iedere rol staan inzichten uit de consultatie tot nutoe, die tot aanvullende doelen en acties kunnen leiden.Laat ons weten wat u ervan vindtWelke acties u nog mist en wat u zelf voor acties zou willen doen.• via open.overheid.nl• • • • fysiek tijdens de Oploop Open Overheid, maandag 4 maart 2013• en op ieder moment dat Open Overheid aan de orde is.De Oploop Open Overheid op maandag 4 maart is bedoeld om eenvisie op een open overheid aan te scherpen en nieuwe acties tebeleggen. Kom of organiseer mee.Meer informatie vind je op open overheid.nl
 4. 4. Verhoudingen tussenoverheid en burgerBurgerrol KiezerOverheidsrol Politieke organisatieKiezerDe burger wil als kiezer zijn stem uitbrengen. Hij wil weten hoekeuzes tot stand komen en zelf invloed hebben op de besluit-vorming. Een digitale agenda helpt om zicht te krijgen op beleiddat in voorbereiding is en de momenten waarop hij een inbrengkan leveren. Ook wil de burger weten wat de overheid met zijnstem heeft gedaan. Waaraan is overheidsgeld besteed, zijndoelstellingen gehaald. Verantwoording aan burgers, of via de persmaakt deel uit van deze verhouding tussen burger en overheid.Zie achterzijde voor.....HERKENBAAR AANSPREEKBAAR
 5. 5. KiezerHoe kan Open Overheid voor de burger als kiezervan meer betekenis zijn?Eerste inzichten uit de consultatie• Om goed te kunnen meedoen is inzicht in het verloop van het beleidsproces een eerste stap. Welke besluiten worden voorbereid, en wanneer kunnen burgers meepraten?• De huidige Wob praktijk wordt door veel partijen als onprettig en inefficiënt beschouwd. Gesproken wordt over een wereld van ‘boze burgers en bange bestuurders’.• De toegankelijkheid van publieke informatie is niet (alleen) een juridische aangelegenheid, maar heeft ook te maken met praktische zaken (informatievoorziening bijvoorbeeld) en met ingesleten gewoonten.• Een nieuw openbaarheidsregime zou volgens de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) vastgelegd moeten worden in een Wet op de overheidscommunicatie.• Partijen die een rol willen spelen bij het controleren van de overheid, willen meer inzicht in financiën.Wat vindt u ervan?Mogelijke acties• De rijksoverheid verkent op welke manier burgers in een vroeg stadium hun inbreng kunnen te geven in wetgevingstrajecten. Actie als pilot in diverse departementen.• De rijksoverheid verkent hoe actieve openbaarheid onderdeel kan zijn van de werkprocessen, zodat zo veel mogelijk documenten pro-actief beschikbaar komen.• Er is rondom de bezuinigingen veel ervaring opgedaan in gemeenten met meedenken door burgers. Door open budgetting en -spending is dit ook bij begroting en verantwoording mogelijk.• Actieve openbaarheid kan worden ingezet om de noodzaak van Wob-verzoeken te verminderen. Voorbeeld is het ontsluiten van declaraties van bewindspersonen op internet.Welke actie mist u, wilt u zelf actie ondernemen?
 6. 6. Verhoudingen tussenoverheid en burgerBurgerrol OnderdaanOverheidsrol Regeltoepasser & handhaverOnderdaanDe burger als onderdaan, inwoner van Nederland, krijgt te makenmet beslissingen van de overheid op allerlei leefgebieden. Hij kanzich verweren tegen een te opdringerige of nalatige overheid. Voorrechtmatigheidsvragen bij de rechter en als het gaat ombehoorlijkheid bij de Nationale ombudsman. De overheid wijstonderdanen op de mogelijkheden om hun verhaal, of beklag tedoen.Zie achterzijde voor.....CONSEQUENT VOORSPELBAAR
 7. 7. OnderdaanHoe kan Open Overheid voor de burger als onderdaanvan meer betekenis zijn?Eerste inzichten uit de consultatie• De samenleving wordt steeds opener, burgers reconstrueren en verspreiden zelf steeds meer kennis. Dit zorgt voor andere verwachtingen over de opstelling van de overheid.• Er zijn veel documenten en digitale bestanden die actief openbaar gemaakt kunnen worden binnen de mogelijkheden van de wet.• De burger krijgt in het algemeen steeds meer keuzemogelijkheden om wel of niet te verkeren met mensen en organisaties. In contacten met de overheid is een sterke afhankelijkheid gebleven: De burger kan zich daar niet aan onttrekken. Daardoor is de kwaliteit van het contact tussen overheid en burger des te belangrijker. Aandacht voor procedurele rechtvaardigheid zorgt ervoor dat de burger een besluit aanvaardt omdat hij weet dat hij rechtvaardig is behandeld.• De overheid hoeft niet alles zelf te doen, maar kan ook samenwerken met andere organisaties. Zo worden goede ervaringen opgedaan met partnerschappen tussen lokale overheden en hogescholen om maatschappelijke problemen aan te pakken.Wat vindt u ervan?Mogelijke acties• De pionierstrajecten rond het informeel afhandelen van klachten en meldingen worden verbreed naar de Wob. Zie: www.prettigcontactmetdeoverheid.nl• Meer documenten kunnen actief openbaar kunnen worden gemaakt. Uit pilots kan worden geleerd hoe de kosten en baten zich verhouden en hoe goede voorbeelden kunnen worden overgenomen.• Om actieve openbaarmaking en actieve informatieverstrekking echt van de grond te krijgen, is een cultuuromslag nodig. Gezocht wordt naar een goede aanpak om de discussie hierover op gang te brengen in organisaties en daarmee te komen tot een andere uitvoeringspraktijk.Welke actie mist u, wilt u zelf actie ondernemen?
 8. 8. Verhoudingen tussenoverheid en burgerBurgerrol KlantOverheidsrol DienstverlenerKlantDe burger neemt als klant diensten en producten af van deoverheid. Zoals een uittreksel uit het geboorteregister, of eenvergunning. Maar ook informatie op basis waarvan hij eenafgewogen keuze kan maken, bijvoorbeeld het kiezen van eenschool. Hij wil op de hoogte zijn van de dienstverlening, wetenwaar hij terecht kan en wat zijn rechten en plichten zijn. Hijverwacht een duidelijke, rechtvaardige en meedenkendebejegening. De overheid investeert in goede elektronischedienstverlening om burgers nog beter van dienst te zijn entegelijkertijd kosten te besparen. De overheid betrekt de klant bijeigen afwegingen en zoekt met hem naar een bevredigendeoplossing.Zie achterzijde voor.....VRAAGGERICHT PRO-ACTIEF
 9. 9. KlantHoe kan Open Overheid voor de burger als klantvan meer betekenis zijn?Eerste inzichten uit de consultatie• Mensen wijzen vooral op de houding van ambtenaren en bestuurders en de bereidheid tot luisteren en meedenken.• De verschillende kanalen voor dienstverlening blijven toenemen. De gewenning en voorkeuren van burgers voor (digitale) dienstverlening blijven veranderen.• Dienstverlening hoeft niet per se door de overheid zelf te worden aangeboden. Door gebruik van open data kunnen ook anderen diensten ontwikkelen met overheidsdata.• Het openen van data is in Nederland nu goed van de grond gekomen. De volgende stap is er voor te zorgen dat data goed kan worden hergebruikt, en dat de match tussen aanbod en vraag doorlopend wordt gemaakt. Om de data goed te kunnen hergebruiken is het noodzakelijk dat data van zo goed mogelijke kwaliteit is en dat de overheid openstaat voor toelichting en duiding.Wat vindt u ervan?Mogelijke acties• In 2017 zijn alle overheidsdiensten digitaal beschikbaar. Zie: www.e-overheid.nl• Het tracken en tracen van de status van een aanvraag bij de overheid geeft de burger inzicht in de voortgang van het proces. Met het programma Beter & Concreter wordt verkend hoe goede ervaringen daarmee door meer gemeenten kunnen worden opgepikt.• Overheidsorganisaties kunnen veel leren van elkaars ervaringen met open data. Eenmaal ontwikkelde toepassingen voor de ene overheidsorganisatie, kunnen andere verleiden ook data te openen voor dezelfde toepassing. Uitwisseling van ervaringen en opschaling van goede voorbeelden is noodzakelijk.Welke actie mist u, wilt u zelf actie ondernemen?
 10. 10. Verhoudingen tussenoverheid en burgerBurgerrol GebruikerOverheidsrol BeheerderGebruikerDe burger is gebruiker van talloze basisvoorzieningen zoalsspeeltuinen, wegen, straatmeubilair, sportaccommodatie enwelzijnsvoorzieningen. In de nieuwe verhoudingen tussensamenleving en overheid met slimme inzet van de techniek is deburger steeds meer aan zet om ogen en oren te zijn van de buurt ende leefomgeving. En om in die leefomgeving zelf taken op zich tenemen op het gebied van onderhoud en beheer. Voor de overheidis een actieve samenleving het uitgangspunt. De burger wordtaangesproken op eigen kracht en samenkracht.Zie achterzijde voor.....RATIONEEL FLEXIBEL
 11. 11. GebruikerHoe kan Open Overheid voor de burger als gebruikervan meer betekenis zijn?Eerste inzichten uit de consultatie• Open Overheid is een kans om burgers te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken. Door budgetmonitoring wordt gebruik gemaakt van kennis en creativiteit van burgers om de bezuinigingen op voorzieningen waarvan zij gebruik maken haalbaar in te vullen.• Veel burgers zijn bereid om mee te doen in overheidsprojecten, als het onderwerp ze aanspreekt en de instap laag is.• Door applicaties als www.verbeterdebuurt.nl is een grote impuls gegeven aan het meewerken aan het beheer van de omgeving en de inzichtelijkheid van de voortgang van een melding voor burgers.Wat vindt u ervan?Mogelijke acties• Verkennen van de mogelijkheden om open data in te zetten voor het gebruik van overheidsvoorzieningen. Hoe kunnen we burgers die gebruikers zijn van een voorziening, mee laten controleren, beheren of bepalen over de voorzieningen in de omgeving?Welke actie mist u, wilt u zelf actie ondernemen?
 12. 12. Verhoudingen tussenoverheid en burgerBurgerrol PartnerOverheidsrol OntwikkelaarPartnerDe burger als partner wordt daartoe uitgenodigd door de overheid(maatschappelijke participatie) of neemt zelf het heft in handenom maatschappelijke vraagstukken op te pakken (maatschappelijkinitiatief ). De overheid stelt zich op als partner en verbinder dieruimte en vertrouwen biedt. Want alleen in een ‘high-trust’samenleving kan de kracht van de samenleving optimaal wordenbenut.Zie achterzijde voor.....VISIONAIR PARTNERSCHAP-GERICHT
 13. 13. PartnerHoe kan Open Overheid voor de burger als partnervan meer betekenis zijn?Eerste inzichten uit de consultatie• De wens naar vermaatschappelijking vergt overheidsbeleid dat beter aansluit op de wensen en behoeften van burgers. Dat vergt ook een omdraaiing van het informatiemodel. Een overheid die overheidstaken met anderen wil delen moet bereid en in staat zijn om alle relevante informatie te delen met potentiële partners.• Ambtenaren kunnen last hebben koudwatervrees om de traditionele rolverdeling te veranderen. Omdat zij worden afgerekend via bestaande structuren, kunnen nieuwe moeilijker ontstaan. Steun van leidinggevenden en ruimte om te experimenteren zijn noodzakelijk.Wat vindt u ervan?Mogelijke acties• De overheid is partner van de beweging Kracht in NL die ruimte zoekt voor meer maatschappelijk initiatief. Zie: www.krachtinNL.nl• De rijksoverheid voert een gezamenlijk programma open data: herbruikbare openbare overheidsinformatie. Open data zijn vindbaar via het portaal data.overheid.nl. In 2013 wordt ingezet op het verkennen van de mogelijke ondersteuning door toepassingen met open data bij specifieke maatschappelijke uitdagingen als krimp en krachtwijken.Welke actie mist u, wilt u zelf actie ondernemen?
 14. 14. Open GovernmentPartnershipNederland heeft zich aangesloten bij hetOpen Government Partnership. (OGP)Dit wereldwijde initiatief werd gestart door president Obamavan de Verenigde Staten en premier Cameron van het VerenigdKoninkrijk om de overheid te verbeteren door meer openheid.Alle deelnemende landen maken een actieplan waarin zeopschrijven welke ambities ze hebben voor een open overheiden welke acties ze op de korte termijn gaan ondernemen.Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesvindt openheid belangrijk en zorgt dat er voor Nederland eenactieplan komt.Daarom is ze begonnen met het project Open overheid, eenconsultatietraject waar u aan mee kunt doen.
 15. 15. Het Open Government hanteert vier kernprincipesvan open overheid.Verantwoording• Krijgen we waar voor ons geld?• Kunt u de overheid beoordelen?• Wordt gecontroleerd op misbruik?Regels en wetgeving zorgen ervoor dat overheden gecontroleerd kunnen wordenen aanspreekbaar zijn op hun acties. De burger heeft zicht op het presteren enfunctioneren van de overheid.Transparantie• Geeft de overheid openheid van zaken?• Is duidelijk hoe een besluit tot stand is gekomen?• Ervaart u een recht op informatie?Informatie over activiteiten en besluiten van de overheid is open, volledig en vrijbeschikbaar voor het publiek en voldoet aan de internationaal geldende basisstandaarden voor open data. De burger weet, of kan weten hoe het zit.De overheid geeft openheid van zaken, doet nergens geheimzinnig over.Burgerparticipatie• Krijgen burgers de ruimte?• Staat de overheid open voor initiatieven van burgers?• Kunnen burgers een vuist maken?• Staat de overheid open voor tegengeluiden?De overheid stimuleert burgers deel te nemen aan het publieke debat en spant zichin voor een interactief, innovatief en effectief bestuur. De burger kan zich goedinformeren en kansen grijpen. Hij kan wat doen met de informatie, initiatief nemen.Technologie & Innovatie• Is de overheid op zoek naar innovatieve vormen van dienstverlening en interactie?• Staat de overheid open voor nieuwe mogelijkheden en andere vormen van • samenwerking?Overheden omarmen het belang van open toegang tot informatie en technologievoor de maatschappij. Open technologie wordt gezien als een belangrijke drijfveervoor innovatie en is van belang om de eerste drie principes van open overheid tekunnen realiseren (verantwoording, transparantie, burgerparticipatie).De burger kan informatie op een nieuwe,creatieve manier toepassen.
 16. 16. DOE MEE DOE MEE 2012Benut deze tussentijdse samenvatting instelling burger ondernemer organisatieom door te praten 2012• via open.overheid.nl• • • n d burger ondernemer organisatie instelling en• fysiek tijdens de Oploop Open Overheid, maandag 4 maart 2013 eë kkr ide acht• op ieder moment dat Open Overheid aan de orde is. in i t i a t i ev e nZo sturen we aan op een krachtige Visie met Actieplan. d n en eë kkr ide visie acht in i t i a t i ev en actieplan 2013 visie actieplan 2013

×