Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Borang soal selidik iklan penerjemahan

5,356 views

Published on

  • Be the first to comment

Borang soal selidik iklan penerjemahan

  1. 1. Borang Soal Selidik Penterjemahan iklan dalam media audiovisual: kaedah alih suaraBahagian A : Latar Belakang RespondenSila tandakan (✓ dalam petak yang berkenaan. )A1 Jantina: Lelaki PerempuanA2 Umur : Kurang 25 tahun 25-35 tahun 36-45 tahun 46 tahun ke atasA3 Kaum: Melayu Cina India Peribumi Sarawak Peribumi SabahA4 Agama Islam Buddha Christian Hindu Lain-lainA5 Tahap Pendidikan: Bukan Siswazah Siswazah Diploma STPM SPM PMR
  2. 2. A6 Pendapatan Bulanan: Tiada 1000-2000 2001-3000 3001-4000 4001 ke atasA7 Menonton televisyen Ya TidakA8 Tumpuan terhadap iklan Tidak memberi tumpuan Memberi sedikit tumpuan Memberi banyak tumpuanA9 Pernah menonton Syampu Iklan Bawang Ya TidakBahagian B: Persepsi Pengguna terhadap terjermahan iklan dalam media audiovisual:kaedah alih suaraPernyataan di bawah berkaitan dengan aspek budaya dalam penerjemahan iklan. Untuk itusila bulatkan mana-mana angka yang terdapat dihujung setiap pernyataan tersebut untukmengambarkan persetujuan anda.Angka-angka yang terkandung membawa maksud seperti berikut:1 = Sangat Tidak Setuju2 = Tidak sStuju3 = Tidak Pasti4 = Setuju
  3. 3. SKALAJanggal 1 2 3 4Tidak menarik 1 Menarik 2 3 4Tidak berkualiti 1 Berkualiti 2 3 4Tidak bersesuaian 1 Bersesuaian 2 3 4Maklumat tidak jelas 1 Maklumat jelas 2 3 4Tidak menjana motivasi 1 Menjana motivasi 2 3 4membeli membeli 1 2 3 4Tidak yakin YakinBahagian C : Maklumat kajian masalah dalam iklan terjemahanBerdasarkan pengalaman anda dalam tumpuan iklan, sila berikan maklum balas andaterhadap pernyataan yang dinyatakan dalam soal selidik kajian ini.Sila bulatkan respons anda mengikut skala berikut:1 Sangat Tidak Setuju2 Tidak Setuju3 Kurang Pasti4 Setuju5 Sangat SetujuBil. Pernyataan Skala
  4. 4. Aspek budayaElemen budaya tempatan berjaya dimasukkan dalam iklan 1 2 3 4 5terjemahan.Iklan terjemahan berjaya menonjolkan kepercayaan, 1 2 3 4 5agama, moral dan etika masyarakat setempat.Pemilihan istilah yang sesuai dengan budaya bahasa 1 2 3 4 5penutur. Aspek bahasa (linguistik)Iklan yang dialih bahasa mempunyai susunan ayat 1 2 3 4 5gramatisIklan yang dialih bahasa menggunakan kata ganti nama 1 2 3 4 5yang sesuai.Iklan yang dialih bahasa menggunakan pemilihan kata 1 2 3 4 5yang sesuai dengan bahasa penutur.Iklan yang dialih bahasa menggunakan imbuhan dengan 1 2 3 4 5betul.Iklan yang dialih bahasa tidak mempunyai masalah 1 2 3 4 5mendapat padanan yang sesuai dalam bahasa penutur.Penggunaan sinkope tidak memberi masalah dalam alih 1 2 3 4 5bahasa.Perbezaan suku kata tidak memberi masalah dalam alih 1 2 3 4 5bahasa.Intonasi bahasa yang bersesuai dalam iklan alih suara. 1 2 3 4 5 Aspek psikologiSuara latar yang dihasilkan mampu membawa audien 1 2 3 4 5sasaran memasuki iklan.Cara penyampaian mewujudkan keselesaan pada 1 2 3 4 5pendengaran audien sasaran.Pengalih suara mampu menyelami jiwa raga dan ekspresi 1 2 3 4 5audien sasaran.Intonasi pengalih suara selaras dengan pengerakan ekspresi 1 2 3 4 5muka dan gerak-geri badan pelakon asal mampumewujukkan keselesaan tontonan.
  5. 5. Alih suara yang dilakukan mampu memberi kesan emosi 1 2 3 4 5yang sama kepada penonton sasaran.Muzik latar yang dialih suara juga bersesuai dan merdudidengar. Aspek teknikalTempoh masa dalam alih suara bersesuaian. 1 2 3 4 5Alih suara yang dilakukan sesuai dengan mimik muka 1 2 3 4 5watak dalam iklan asal.Penyeragaman mulut berjaya dilakukan oleh pengalih 1 2 3 4 5suara.Kesan bunyi dan latar muzik berjaya dimasukan dalam 1 2 3 4 5iklan alih suara.

×