Alain Destexhe - Presentatie Syndicats (Voka) (03062013)

436 views

Published on

Op maandagavond 3 juni was Alain Destexhe (MR) gastspreker op de Raad van Bestuur van Voka. Destexhe publiceerde recent het "Vakbonden, onderzoek naar de machtigste lobby van het land". Vijf jaar lang voerde de liberale politicus een onderzoek naar de werking, financiering en impact van vakbonden in België.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alain Destexhe - Presentatie Syndicats (Voka) (03062013)

 1. 1. Alain Destexhe
 2. 2. Voorstellen 1) Beperking van de vakbondsaanwezigheid in deoverlegorganen die het arbeidsrecht vastleggen. Deaanwezigheid van vakbonden binnen het FAVV, deinstellingen die het wetenschaps- en onderwijsbeleid enz.bepalen, kan niet langer gerechtvaardigd worden.
 3. 3. Voorstellen 2) Schrappen van de zogenaamde “sociale rechters”(aangesteld door de werkgevers of de vakbonden) binnende arbeidsrechtbanken. Steun kan uitsluitend verstrektworden door professionele magistraten. Deze maatregelheeft in het bijzonder tot gevolg dat voortaan vermedenwordt dat afgevaardigden pleiten voor een sociale rechteruit dezelfde vakbond.
 4. 4. Voorstellen 3) Schrappen van de uitbetaling vanwerkloosheidsuitkeringen door vakbondsorganisaties.Alleen de HVW wordt voortaan bevoegd voor hettoekennen van werkloosheidsuitkeringen. 4) De vakbondsorganisaties krijgen, zoals elders inEuropa, een rechtspersoonlijkheid.
 5. 5. Voorstellen 5) Alle vakbondsorganisaties die willen zetelen in desociaaloverlegorganen worden verplicht hunjaarrekening en een periodiek verslag van hunactiviteiten neer te leggen. Ook de wetgeving rond detransparantie voor rekeningen van politieke partijen kanhen worden opgelegd.
 6. 6. Voorstellen 6) De verplichting voor alle vakbondsleiders om, netzoals de verkozenen, hun mandaten en de bijhorendevergoeding op te lijsten.
 7. 7. Voorstellen 7) Financiële en materiële bijdrage (personeel,materiaal, ...) door de vakbondsorganisaties aan deorganisatie van de sociale verkiezingen, in functie vande middelen waarover ze beschikken. 8) De mogelijkheid invoeren zich kandidaat te stellenvoor de sociale verkiezingen zonder lid te zijn van eenwerknemersvertegenwoordiging.
 8. 8. Voorstellen 9) Herevaluatie van de immense bescherming diebeschermde werknemers genieten (vooral dan tijdensde periode voorafgaand aan de sociale verkiezing),afschaffen van beroep bij het paritair comité met hetoog op het ontslag om dringende reden of omtechnische of economische redenen.(uiteraard wordt het beroep bij de Arbeidsrechtbank ingeval van betwisting door de werknemer welbehouden).
 9. 9. Voorstellen10) De lijst met kandidaten voor de sociale verkiezingdient te worden vastgelegd door het paritair comitéwaarvan de onderneming afhangt om misbruiken tevoorkomen.(De Arbeidsrechtbank kan worden geraadpleegd wanneerhet onmogelijk blijkt een meerderheid om te keren vooreen kandidatuur die als misbruik wordt beschouwd. Elkbesluit van het paritair comité (weigering, bevestiging)dient te worden gemotiveerd).
 10. 10. Voorstellen 11) De beschermingsvergoeding voor afgevaardigdenwordt afgeschaft (of voor leden van de OR of hetCPBW) wanneer de onderneming de deuren moetsluiten. Zijn gewone werknemers dan minderwaardigwanneer het slecht gaat?
 11. 11. Voorstellen 12) De vakbondsafgevaardigden moeten verplichtworden verkozen tot de ondernemingsraad, naar hetvoorbeeld van Duitsland. Zo wordt het niet langermogelijk dat vakbonden afgevaardigdenaanduiden, rechtstreeks verkozen door dewerknemers.
 12. 12. Voorstellen 13) De clausule rond werkzekerheid moet opgehevenworden. Binnen dezelfde onderneming moet gelijkheidde bovenhand krijgen: de leden van een vakbondkunnen niet bevoordeeld worden tegenover leden vaneen andere vakbond of werknemers die niet bij eenvakbond zijn aangesloten. Dit geldt vanzelfsprekendook bij een herstructurering, opdat wordt vermeden datbepaalde werknemers worden
 13. 13. Voorstellen 14) Het moet mogelijk zijn dat nieuwe vakbonden hetlevenslicht zien, vooral dan in de privésector (tot opheden worden uitsluitend de drie historisch gegroeidevakbonden – ABVV, ACV, ACLVB – erkend alswerknemersorganisatie), in het bijzonder door hundeelname aan sociale verkiezingen toe te staan.
 14. 14. Voorstellen 15) Vastleggen, zoals in het merendeel van deEuropese lidstaten het geval is, van een minimaledienstverlening van alle openbare diensten, vooral hetopenbaar vervoer.
 15. 15. Voorstellen 16) Verbod op stakingsposten: krachtens hetgrondwettelijk recht op arbeid, moet elke werknemerdie wil werken toegang hebben tot zijn werkplek.
 16. 16. Voorstellen 17) Het besluit binnen een onderneming om totstaking over te gaan kan slechts worden genomen naeen geheime stemming en na een breed debat metalle partijen waarbij ook de directie haar standpunt kanuiteenzetten.
 17. 17. Voorstellen 18) Het instellen van een verplichte kennisgeving vanveertien dagen vooraleer een staking van start gaat,geeft sociaal overleg een kans, naar het voorbeeld vanwat in Frankrijk in de openbare sector de gewoonte is.
 18. 18. Voorstellen 19) Al wie mee staakt moet dit 48 uur op voorhandmelden, naar het voorbeeld van wat in Frankrijk in deopenbare sector de gewoonte is.
 19. 19. Voorstellen 20) Het federaal parlement kan, na overleg met desociale partners, een uniek statuut goedkeuren voor dewerknemers. Dit statuut vormt een harmonieus stelselvoor het statuut van arbeider (te weinig beschermd) endat van bediende (onvoldoende flexibiliteit), zoalsvoorzien in het regeerakkoord.
 20. 20. Voorstellen 21) Toestaan van interims in overheidsfuncties 22) Binnen de overheid dienen eveneens socialeverkiezingen te worden ingesteld..
 21. 21. Voorstellen 23) Afschaffing inzagerecht door vakbonden in deaanwervingsprocedure en de aanstelling vanambtenaren, inclusief de hoge ambtenaren.
 22. 22. Voorstellen 24) Afschaffing vakbondsaanwezigheid binnenberoepscommissies wanneer deze een functionarismoeten sanctioneren.(bij betwisting van een besluit tot sanctie, kan steedsberoep worden aangetekend bij de Raad van State).
 23. 23. Voorstellen 25) Beperking van het actieterrein van de vakbondentot de werkrelaties tussen directie enonderwijspersoneel. Het belangrijkste gevolg van ditbesluit zou zijn dat de vakbonden niet langer zetelen inde pilootcommissie voor het onderwijssysteemopgericht door het decreet uit 2004 van de FranseGemeenschap.
 24. 24. DANK UAlain Destexhe

×